İZMİR DEFTERDARLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL (DENİZ MOTORU) SATIŞ İLANI
TAHMİNİ GEÇİCİ
BEDEL TEMİNAT
(TL)
(TL)
İHALE TARİHİ
İHALE
SAATİ
110,00
20.03.2015
09:15
650,00
130,00
20.03.2015
09:30 Rüsdi ŞENYÜZ/ Özdere-Menderes
Mariner 25'lik
75,00
15,00
20.03.2015
09:45 İbrahim VURAL Zeytinler Köyü-Urla/İZMİR
Deniz Motoru
Parsun Hıgh Performance
650,00
130,00
20.03.2015
10:00
2014-436
Deniz Motoru
Yamaha 25 'lik
600,00
120,00
20.03.2015
10:15 Menderes Çukuraltı Mahallesi
6
42-522
Deniz Motoru
Evınrude
500,00
100,00
20.03.2015
10:30
7
2014-215
Deniz Motoru
Johnson 30'luk
350,00
70,00
20.03.2015
SIRA
NO
DOSYA NO
1
42-634
Deniz Motoru
Mercury Sea Pro 25'lik
550,00
2
42-640
Deniz Motoru
Yamaha 9.9 'luk
3
42-205
Deniz Motoru
4
42-635
5
CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
MUHAFAZA EDİLEN YER
Mesut SAYAR;Sultans Otel Su Sporlar ÖzdereMenderes /İZMİR
Faruk BAYLAN Gümüldür Belediyesi Gümüldür
Menderes/ İZMİR
İzmir Defterdarlığı Tasfiye Servisi Deposunda
Konak/İZMİR
İzmir Defterdarlığı Tasfiye Servisi Deposunda
10:45
Konak/İZMİR
1- Yukarıda özellikleri belirtilen muhtelif marka(deniz motorları) taşınır mallar , İzmir Defterdarlığı, Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır - Tasfiye Servisi odasında
( Defterdarlık Binası C Blok 1.Kat Konak / İzmir ) toplanacak komisyon huzurunda hizalarında belirtilen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık
Usulüyle satışı yapılacaktır.
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınır mallar ihalesine katılacak isteklilerin;
a) İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 27 maddesin e göre düzenlenen geçici ve süresiz banka teminat
mektubu
b) İkametgah ilmuhaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )
c) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge
d) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri meslekî kuruluştan, 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak taşınır mallara ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Defterdarlığı - Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçiçi teminat hazineye irat kaydedilir.
5- İhale bedelleri üzerinden %18 K.D.V tahsil edilecek olup, satış işleminde doğacak her türlü vergi, harç. vb. alıcısına aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Defterdarlık Binası C Blok 1. Kat Konak / İzmir ( Tlf : 0232 425 89 30) adresinde bulunan
Bornova Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.
İLAN OLUNUR.
Download

TAŞINIR MAL (DENİZ MOTORU) SATIŞ İLANI