İZMİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRAYA VERME İHALE İLANI
İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO-A (SATIŞ)
No
Taşınmaz No
İli
İlçesi
Mahallesi
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Payı (m²)
Cinsi
İmar Durumu
Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Bedeli (TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
35100100798
İzmir
Aliağa
Yenimahalle
18K-2D
616
1
5.830,00
Tam
Arsa
E=1.00 ayrık nizam 4 kat
konut alanı
1.457.500,00
437.250,00
02.04.2015
09:30
2
35100102850
İzmir
Aliağa
Kalabak
K.18.A.12D.3A
118
1
497
Tam
Arsa
Ayrık nizam 2 kat, taks: 0.20
kaks:0.40 konut alanı
84.490,00
25.347,00
02.04.2015
09:50
3
35160102810
İzmir
Foça
Gerenköy
2
87
25
13.145
6741,34
Tarla
Ayrık nizam 2 kat taks:0,10
kaks:0,20 yapılaşma
nizamındadır.
210.195,00
63.058,50
02.04.2015
10:10
4
35100102817
İzmir
Aliağa
Horozgediği Köyü
K17.C04.B.14
119
2
4.000,00
2.198,64
Arsa
Sanayi Alanı
945.416,00
283.620,00
02.04.2015
10:30
5
35160100309
İzmir
Foça
Gerenköy
2
87
27
13.725
Tam
Tarla
bir kısmı Zeytinlik ve bir
kısmı Park alanında
kalmaktadır.
171.288,00
51.386,40
02.04.2015
10:50
6
35100102849
İzmir
Aliağa
Kalabak
K.18A.12D.3A
118
2
491
Tam
Arsa
Ayrık nizam 2 kat, taks:0.20
kaks:0.40 konut alanı
83.470,00
25.041,00
02.04.2015
11:10
682.211,20
204.663,36
02.04.2015
11:30
10878
1
2.131,91
Tam
Arsa
Konut amaçlı olup,
yapılaşma lejantı Taks:%25Taks:%50 ayrık nizam ve 2
kat inşaat yapılabilir
267
1
767
615
Arsa
Konut Alanı
381.300,00
114.390,00
02.04.2015
11:50
Tam
Arsa
Konut amaçlı olup,
yapılaşma lejantı Taks:%25Taks:%50 ayrık nizam ve 2
kat inşaat yapılabilir
531.681,50
159.504,45
02.04.2015
13:20
Tam
Arsa
Ayrık düzen 3 kat konut
alanı
32.000,00
9.600,00
02.04.2015
13:50
7
35160101150
İzmir
Foça
Yeni Foça - Atatürk
Mah.
8
35100100479
İzmir
Aliağa
Atatürk Mah.
10877
1
1.519,09
332
4
199,00
9
35160101149
İzmir
Foça
Yeni Foça- Atatürk
Mah.
10
35220100490
İzmir
Menemen
Asarlık
69
TABLO- B (KİRA)
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Payı (m²)
Cinsi
Kiralama Amacı ve
Süresi
Tahmini Kira
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Bedeli (TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
Tülbentli Mahallesi
359
92
1.kat 106 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
14:00
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
1.kat 107 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
14:10
35220105780
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
1.kat 108 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
14:20
4
35220105781
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
1.kat 109 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
14:30
5
35220105787
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
2.kat 206 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
14:40
6
35220105788
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
2.kat 207 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
14:50
7
35220105790
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
2.kat 209 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
15:00
8
35220105798
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
3.kat 308 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
3.150,00
945,00
02.04.2015
15:10
9
35220105791
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
3.kat 309 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
4.550,00
1.365,00
02.04.2015
15:20
10
35220105794
İzmir Menemen
Tülbentli Mahallesi
359
92
3.kat 304 nolu
Büro
Tam
Bodruma
Havi 7 katlı
İş Merkezi
Büro olarak kullanılmak
üzere - 1 (Bir) Yıl
4.550,00
1.365,00
02.04.2015
15:30
No
Taşınmaz No
İli
İlçesi
1
35220105778
İzmir Menemen
2
35220105779
3
Mahallesi
Pafta
1- Yukarıda TABLO-A da özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti tam veya hisseli olarak Hazineye ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satış ihalesine TABLO-B deki
taşınmazların ise ve kiraya verilmek üzere kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
2- Satışa ve kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlar Defterdarlığımız Karşıyaka Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat:3 Konak İZMİR adresindeki Karşıyaka Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon
huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.
3- Satışa ve kiralamaya sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı
ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belge.
5- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle,
kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 489 41 40
İLAN OLUNUR.
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!