İHALE İLANI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)
Üniversitemiz Kampüsü Çarşı Merkezi, Spor Salonu ve Kütüphane Bilgi İşlem Binasında yer alan dükkanlar 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesi kapsamında kiraya verilecektir.
1- İhalale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
2- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olanların; İdarece
onaylı kira şartnamesini satın alması zorunludur. Doküman bedeli 50,00 TL'dir
3- İhale Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Sabahattin ZAİM Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
KİRA TAŞINMA
YÜZ
S. NO
SÜRESİ Z NO/İSİM ÖLÇÜMÜ
1
2
3
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
Z-1
Z-2
Z-3
236,90 m2
301 m2
4
2 Yıl
Z-4
18,78 m
5
2 Yıl
Z-5
6
2 Yıl
Z-6
7
2 Yıl
Z-7
8
2 Yıl
Z-8
9
2 Yıl
Z-9
10
2 Yıl
Z-10
11
2 Yıl
Z-13
12
2 Yıl
Z-14
13
2 Yıl
Z-15
14
2 Yıl
Z-16
15
2 Yıl
Z-17
16
2 Yıl
Z-18
17
2 Yıl
Z-19
18
2 Yıl
Z-20
19
2 Yıl
Z-21
20
2 Yıl
21
2 Yıl
22
2 Yıl
23
2 Yıl
MEVKİİ/BİNA
KİRA AMACI
TAHMİN
GEÇİCİ
EDİLEN BEDEL
TEMİNAT (%25)
(YILLIK)
İHALENİN YAPILACAĞI
İHALE USULÜ
Tarih
Saat
Kampüs Çarşısı
Kampüs Çarşısı
Kampüs Çarşısı
Kafeterya
Market
Fırın
23.700,00 TL
30.000,00 TL
7.200,00 TL
5.925,00 TL
7.500,00 TL
1.800,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
09:00
09:30
10:00
2
Kampüs Çarşısı
Seyahat Acentası
2.470,00 TL
617,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
10:30
2
Kampüs Çarşısı
Kuruyemiş
2.470,00 TL
617,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
11:00
2
Kampüs Çarşısı
Hazır Giyim
4.030,00 TL
1.007,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
11:20
Kampüs Çarşısı
Erkek Kuaförü
2.340,00 TL
585,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
11:40
59,59 m2
18,78 m
30,90 m
2
18 m
Kampüs Çarşısı
GSM Dükkanı
2.340,00 TL
585,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
12:00
2
Kampüs Çarşısı
Kargo Dükkanı
2.210,00 TL
552,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
12:20
2
Kampüs Çarşısı
Bayan Kuaförü
2.860,00 TL
715,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
12:40
2
Kampüs Çarşısı
GSM Dükkanı
4.030,00 TL
1.007,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
13:00
2
Kampüs Çarşısı
Ayakkabı Dükkanı
4.030,00 TL
1.007,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
13:20
2
Kampüs Çarşısı
Terzi
2.470,00 TL
617,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
13:40
2
Kampüs Çarşısı
Lostra
2.470,00 TL
617,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
14:00
2
Kampüs Çarşısı
Fast Food
2.470,00 TL
617,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
14:20
2
Kampüs Çarşısı
Bijuteri
1.950,00 TL
487,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
14:40
2
Kampüs Çarşısı
Telefon Tamircisi
1.950,00 TL
487,50 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
15:00
2
Kampüs Çarşısı
Çanta Dükkanı
6.720,00 TL
1.680,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
15:20
2
Kampüs Çarşısı
Hazır Giyim
6.720,00 TL
1.680,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
15:40
2
Kampüs Çarşısı
Ayakkabı Dükkanı
6.720,00 TL
1.680,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
16:00
Z-23
2
47, 38m
Kampüs Çarşısı
Spor Giyim Dükkanı
6.720,00 TL
1.680,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
16:20
Z-24
47, 38m2
Kampüs Çarşısı
Kırtasiye
6.720,00 TL
1.680,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
16:40
Z-25
2
47,38 m
Kampüs Çarşısı
Elektronik Malz. Dük.
6.720,00 TL
1.680,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
17:00
Kafeterya
20.000,00 TL
5.000,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
17:20
Z-22
2
18 m
16,27 m
21,20 m
30,90 m
30,90 m
18,78 m
18,78 m
18,30 m
14,56 m
14,24 m
47,38 m
47,38 m
47,38 m
24
2 Yıl
1
457 m2
Kampüs-Merkezi
Yemekhane-Kafeterya
25
2 Yıl
1
219,06 m2
Kampüs-Spor Salonu
Kafeterya
10.000,00 TL
2.500,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
17:40
36 m2
Kütüphane Bilgi İşlem
Binası
Fotokopi-Kırtasiye
10.000,00 TL
2.500,00 TL
Açık Teklif Usülü 19.08.2014
18:00
26
2 Yıl
1
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belge veya ikametgah ilmuhaberi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi (ikamet belgesi) ve irtibat için telefon veya varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
c) Tüzel kişilerde vergi kimlik beyanı, gerçek kişilerde Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (Nüfus Cüzdanın aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (özel hukuk tüzel kişi ile
tüzel kişi olması halinde)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bendlerde belirtilen
şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Kira şartnamesinin satın alındığına dair belgeleri vermeleri zorunludur.
5- Geçici teminata ilişkin belge, (Banka Mektubu veya nakit olarak yatırmak isteyenler Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat
Bankası Muş Şubesi nezdindeki TR31 0001 0000 9551 6696 5350 02 nolu IBAN hesabına istekli bilgileri ve teklif verilen yeri belirterek yatırabilirler)
6- Adli Sicil Kaydı Belgesi (gerçek kişi ise kendinin, tüzel kişi olması halinde ortaklarının tümüne ait ve ihale tarihi itibari ile alınmış olan)
7- Tevdi edilen belgelerin asıl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmak zorundadır.
8-İhaleye katılmak isteyenler yalnızca bir yere teklif verebilirler.
9- Posta ile yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
10- İstenilen belgeleri içeren zarf, ihale saatine kadar Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na verilebilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan zarflar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- İhale ilanına www.mus.gov.tr ile www.alparslan.edu.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
12- Kiraya verilecek taşınmazlarla iligili hertürlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir.
13- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
Download

polisiyle, yargısıyla, çetecisiyle faşist devlettir! - PDF