ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini
(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri,
doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri,
nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz
Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı
fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime
başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına
haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim
tarafından duyurulacaktır.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların
yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
UNVANI
DER.
ADET
AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi
Profesör
1
1
Müzik bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Viyola
eğitimi ve oda müziği konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Doçent
2
1
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında
doçent unvanı almış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi
konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyokimya
Profesör
1
1
Çevre kirliliği, kirletici metabolizması ve ekotoksikoloji
konularında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji
Doçent
3
1
Moleküler bitki genetiği konusunda çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Doçent
3
1
LHC’ de dörtlü ayar bozonu anormal etkileşmeleri konusunda
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Mali İktisat
Yardımcı
Doçent
5
1
Kamu iktisadi teşebbüsleri, ekonomik krizler ve kurumsal kalite
konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
2
1
Prostopertif ağrı konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi
Radyoloji
Yardımcı
Doçent
5
1
Baş ve boyun kitlelerinde kontrastlı ve difüzyon ağırlıklı MRG
konusunda çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti
Doçent
2
1
Fan tipi hızlı üst çene genişletmesi ile geleneksel tip hızlı üst
çene genişletmesinin karşılaştırılması konusunda çalışmış
olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Yardımcı
Doçent
5
1
Konik ışınlı bilgisayarlı tomogrofi kullanılarak yapılan
hacimsel hesaplamalarda kesit kalınlığının etkisi konusunda
çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Yardımcı
Doçent
5
1
Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak. Hasat sonrası
konusunda doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Doçent
2
1
Sanat Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Sanat Eleştirisi
ve Sanat Psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Yardımcı
Doçent
5
1
Sanatta Yeterlik derecesini Resim alanında almış olmak.
Resimde alegori konusunda çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik
Yardımcı
Doçent
5
1
Sanatta Yeterlik derecesini Seramik alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Halı-Kilim Eski Kumaş
Desenleri
Yardımcı
Doçent
5
1
El Sanatları Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dekoratif
Sanatlar ve El Sanatları dallarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
Telekomünikasyon
Yardımcı
Doçent
4
1
Mobil haberleşme ve enerji hatları üzerinden haberleşme
konularında çalışmış olmak.
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Yardımcı
Doçent
5
1
Gazetecilik Anabilim Dalında Basın Konseyi konusunda
doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Yardımcı
Doçent
5
1
Tercümelerin kültürel ve sosyal değişimdeki rolü konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı
Doçent
5
1
Tip 2 diyabetin plantar duyu ve denge üzerine etkileri
konusunda çalışmış olmak.
Kemal Demir Fizik
Tedavi ve
Rehabilitasyon
Yüksekokulu
Download

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL