T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına
Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı
Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Üniversitemize başvuran tüm Yardımcı Doçentlerin yabancı dil sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
Başvuracak Adaylardan;
1-Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin
onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz
Personel Dairesi Başkanlığına;
2-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin
onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
3-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini,
nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet
sitemizde yer almaktadır) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
DUYURULUR.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI/PROĞRAMI
ÜNVANI
DERECE
ADEDİ AÇIKLAMALAR
Aydın Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Profesör
1
1
Gıda, Beslenme ve Sağlık Bölümünde doktora yapmış olmak ve
Gıda Patojenleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Yrd.Doç.
3
1
Seyircilere göre futbolda saldırganlığı teşvik eden faktörler
üzerine çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji
Yrd.Doç.
4
1
Kronik Periodontitisin tedavisinde üç farklı tedavi yaklaşımının
klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal parametreler açısından
etkinliklerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Profesör
1
1
Doktora ve Doçentlik derecelerini Beşeri Coğrafya alanında
almış olmak; Beşeri Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
konularında çalışmaları bulunmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti
Yrd.Doç.
1
1
Ankraj amacıyla kullanılan farklı vidaların stabilitelerinin
deneysel olarak incelenmesi konusunda çalışması olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Sistematik Felsefe ve Mantık
Profesör
1
1
Bilim Tarihi ve Felsefesi Alanında Makale ve Kitaplar
Yayınlamış Olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Yrd.Doç.
3
1
Sağlıklı ve çürük diş dokuları ile estetik restoratif materyallerin,
mekanik özelliklerinin nanoindentasyon yöntemiyle
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yrd.Doç.
4
1
Uluslararası Reklamcılık Açısından Göç ve Kültür İlişkisi
Konusunda Çalışması Olmak.
Nazilli İİBF
Uluslararası Finansman
Yrd.Doç.
2
1
Sağlık İşletmelerinde finansal performansı etkileyen unsurlar
konusunda çalışmaları olmak.
Nazilli İİBF
Uluslararası Finansman
Yrd.Doç.
3
1
Doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat
performansına etkileri konusunda çalışması olmak.
Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.
3
1
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve örgüt kültürünün
çalışan performansı üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi
Fizyoloji
Doçent
1
1
Ghrelin ve adiponektin hormonlarının büyüme ve gelişme
üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.
4
1
Alkol ve madde bağımlılığında erişkin dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu belirtileri konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doç.
5
1
Akut solunum yetersizliğinde BIPAP ve ATC ile bileşik yapay
solunum konusunda çalışması olmak.
Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama
Profesör
1
1
Koyunlarda Gebelik, Doğum ve Postpartum 45. Güne Kadar
Olan Dönemde Kırmızı ve Beyaz Kan Tablosu üzerine
araştırma yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi
Parazitoloji
Profesör
1
1
Fasciola ve Sarcocystis türleri ile ilgili moleküler çalışmalar
yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme
Profesör
1
1
Süt Sığırcılığı alanında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
Yrd.Doç.
1
1
Klinik örneklerden izole edilen acinetobacter baumannii
suşlarında antimikrobiyal direnç konusunda çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
Yrd.Doç.
1
1
Array tabanlı epigenetik çalışmalar ve linkage analizleri
konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Peyzaj Tasarımı
Yrd.Doç.
5
1
Kullanıcıların kentsel yeşil yolları kullanım sebepleri,
algıları ve tercihleri konusunda çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Makine Sistemleri
Yrd.Doç.
5
1
Zeytin hasat makinaları konusunda çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi
Peyzaj Planlama
Yrd.Doç.
5
1
Kıyı turizmine yönelik milli parklarda rekreasyonel
taşıma kapasitesinin belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
Download

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN