İLAN
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Muhtelif marka ve modelde Araç ,Traktör ve İş Makinesine ait Satış İlanı
MİKTAR
I
BİRİMİ
CİNSİ
EVSAFI
DURUMU
MOTOR NO
ŞASİ NO
MUHAMME
N BEDELİ
(TL)
TUTARI
(TL)
% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
BULUNDUĞU YER (Görülebileceği
Yer)
1
Adet
Çalışır durumda (Ekonomik ömrünü doldurmuş,
sağ çekicilerden birinin cer dişlileri söküldü boş
çalışıyor. )
23541294
00019
7.000,00
7.000,00
210,00
Konya merkez Ankara yolu DSİ 41 Şube
Makine ikmal atölyesi park alanında
1
Adet
Çalışır durumda (Ekonomik ömrünü doldurmuş) 35394910676141 44216100080548
11.000,00
11.000,00
330,00
1980
1
Adet
Çalışır durumda (Ekonomik ömrünü doldurmuş) 35394910581644 44216100011264
9.000,00
9.000,00
270,00
MARKASI
MODELİ
PARTİ
NO
İLAN
1993
1980
1
GREYDER
Pİ 3200
2
TRAKTÖR
3
TRAKTÖR
Mercedes MB
TRACK 1100
Mercedes MB
TRACK 1100
4
TRAKTÖR
ÜNİVERSAL
1979
1
Adet
Çalışır durumda (Ekonomik ömrünü doldurmuş)
123456
562868
5.000,00
5.000,00
150,00
Akşehir Nasrettin Hoca Fidanlığı'nda
5
TRAKTÖR
STEYR
1983
1
Adet
Çalışır durumda (Ekonomik ömrünü doldurmuş)
T4084311276
T29511259
7.000,00
7.000,00
210,00
Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde
6
OTOMOBİL
Renault SW
1994
1
Adet
Çalışır durumda (Ekonomik ömrünü doldurmuş)
C1J791R289992
TR124816
3.500,00
3.500,00
105,00
Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde
7
TRAKTÖR
Mercedes MB
TRACK 1000
1985
1
Adet
Şanzuman arızalı olduğundan demontaj durumda
35398510810922 44116100120568
(Onarımla kullanılabilir)
3.500,00
3.500,00
105,00
Konya merkez Ankara yolu DSİ 41 Şube
Makine ikmal atölyesi park alanında
Konya merkez Ankara yolu DSİ 41 Şube
Makine ikmal atölyesi park alanında
Konya merkez Ankara yolu DSİ 41 Şube
Makine ikmal atölyesi park alanında
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen idaremize ait 7 adet taşınır (araç ve makinalar ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık teklif usulü ile ayrı ayrı satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2- Açık artırma 04/03/2015 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00 Konya Orman Bölge Müdürlüğümüz lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Satış işlemi 1 nolu partiden başlayarak sıra numarasına göre aralıksız
devam edecektir.
3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; Bölge Müdürlüğümüz Özel Bütçe T.C Ziraat Bankası Larende Şubesi TR 54000 100219 74704 3854 5009 nolu hesabına % 3 geçici teminatlarını yatırmaları ve alacakları geçici teminat
makbuzu (makbuzun üzerine açıklama olarak hangi parti nolu taşınır için yatırıldığı belirtilecek) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat
mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınır ihalesi için verildiğini içerir bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), İhale Komisyonuna vermek üzere
saat 13:30 kadar ihale birimine teslim edeceklerdir. Teminat yatıran katılımcı şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.
4- Satışa konulan araç ve makinaların satış bedelleri peşin olup ihale bedeli üzerinden KDV ,diğer vergiler ve trafiğe uygunluk alınması gibi her türlü masraf alıcıya aittir.
5- İhaleye katılmak için İstenen Belgeler:
a-İkametgah ilmuhaberi, TC nolu nüfus cüzdan örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2015 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları,
gerekmektedir.
b-Belediye Başkanlıklarının ihaleye katılabilmeleri için Encümen Kararı ve Belediye İmza Sirküsü ile katılacak olan yetkilinin Nüfus Cüzdanı Örneği
6- Satışa çıkarılan araçlar hali hazır durumları ile görüldüğü şekilde satılacaktır.Teminat yatıran istekli satışa çıkarılan partileri görmüş ve hali hazır durumunu kabul etmiş sayılır.Bahse konu araçlar hali hazır durumu ile
satıldığından alıcı tarafından hiçbir surette ek malzeme talebinde bulunulamaz ve arıza öne süremez .
7-Satışa ait Şartname www.konyaobm.gov.tr internet adresinde ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ihale biriminde 311 nolu odada görülebilir.
8- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İdarenin Adresi: Aksinne Mahallesi Gazhane Sokak No: 31 42040 Meram/KONYA
Telefon ve Fax Numarası: (332) 353 69 02 - (332) 352 32 84
İLAN OLUNUR
Download

ilan 2015 araç - Orman Genel Müdürlüğü