Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin
2. Değerlendirme Raporu
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
28.05.2014
1. Değerlendirme Raporu’nun Amacı
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“SPK”) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
Pay Tebliği Seri: VII, No: 128.1 (“Tebliğ”) 29. Madde 4. fıkrası uyarınca, “Payların ilk halka
arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun,
payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki
değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi
durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra
yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu
raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında
değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme raporu
düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması
zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP’ ta ortaklığa ilişkin bölümde
ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması
zorunludur.” denilmektedir.
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (“Taç Tarım” veya “Şirket”)
paylarının ilk halka arzında Tebliğ’ in 29.Madde 1.fıkrası uyarınca Neta Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. (“Neta Yatırım”) tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 14.05.2013
tarihinde KAP’ ta yayınlanmıştır. İşbu Değerlendirme Raporu, Fiyat Tespit Raporu‘ nu
müteakip Tebliğ’ in 29.Madde ve 4.fıkrası kapsamında hazırlanmış olup halka arz fiyatının
belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmediyse
nedeni hakkında değerlendirmeleri içermektedir. Bir yıl içinde iki defa hazırlanmasına karar
verilmiş olan raporun ilki 24.12.2013 tarihinde hazırlanıp KAP `ta yayınlanmıştır.
İşbu rapor değere ilişkin herhangi bir görüş içermemekte olup, raporda yer alan
değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.
2. Fiyat Tespit Raporu’na ilişkin Varsayımların Gerçekleşme Durumu
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş. `nin 1,00 TL nominal değerli
payının satış fiyatına ilişkin olarak 14.05.2013 tarihinde yayınlanan fiyat tespit raporumuzda
indirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları yöntemlerine dayanarak bulunan fiyat
üzerinden %10,5 oranında halka arz iskontosu uygulanmak suretiyle 3,40 TL halka arz
fiyatına ulaşılmıştı.
Fiyat tespit raporumuzda şirketin satışlarının 2013 yılında 5.598.250 TL’yi bulacağı
öngörülmüştü. 2013 yılı için net kar tahmini 458.328 TL olarak belirlenmişti. Şirketin
28.02.2014 tarihinde yayınlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolarına göre 01.01.2013-31.12.2013 döneminde satış hâsılatı 2.996.785 TL olmuştur.
Fiyat tespit raporunda öngörülen varsayımlar temelinde değerlendirme yapılabilmesi için
şirketin 2013 yılsonu finansal tablolarında yer alan net satış ve net dönem kar (zarar)
rakamları aşağıda karşılaştırmalı olarak çıkartılmıştır.
2
Taç Tarım 2013 Yılsonu Finansal Verileri Tahmin ve Gerçekleşme Karşılaştırması
(TL)
Net Satışlar
Net Satış
Büyümesi
Dönem Net Karı
veya Zararı
2012 (G)
2013 (T)
2013 (G)
3.445.508
5.598.250
2.996.785
-
62,48 %
(13,02 %)
(1.554.677)
458.328
(2.856.162)
Sapma (%)
(46,47)
(…)
Buna göre 5,6 Milyon TL olarak öngörülen net satışlar tahmin edilenden %46,47
oranında düşük gerçekleşerek 2,9 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılına göre
net satış büyümesi de 2013 yılı tahmini olan %62,48 artış olarak değil, %13,02 düşüş olarak
gerçekleşmiştir.

Teşvik gelirlerinde 2013 yılında 2012 yılına göre %352,63 oranında artışla 728 bin
TL gelir elde edilmiş olmasına,
 Operasyonel maliyetlerin %16,4 oranında gerileme sağlanarak 534 bin TL seviyesine
inmiş olmasına,
 Satılan malın maliyetindeki 2012 yılına göre artışın sadece %4,9 oranında kalmış
olmasına,
karşılık, özellikle süt ve büyük baş besi hayvanı satışlarının 2012 yılına göre %33,31
oranında gerilemesi ve esas faaliyetlerden diğer giderler kaleminin 1.6 Milyon TL
seviyesiyle önceki yıla göre %440 oranında artış göstermesi bu olumsuz tabloyu yaratmıştır.


Teşvik geliri artışı, şirketin süt verimi düşük yerli menşeli büyükbaş hayvanları
devlet teşvik ve desteğiyle satmasından gelmiştir. Bu hayvanlar yerine yüksek
verimli yabancı menşeli büyükbaş hayvan alımı yapılması 30.04.2013 tarihli yönetim
kurulunda karara bağlanmış olmakla birlikte 2013 yılsonu finansal tabloların
düzenlenmesine kadar geçen sürede henüz bu alım yapılmamıştır. Dolayısıyla 2013
yılsonu finansal tablolarda 1.5 Milyon TL tutarında canlı varlık makul değer
azalışından oluşan diğer faaliyet gideri kalemi ortaya çıkmıştır.
Dönem zararının başlıca nedeni sürüdeki süt hayvanlarının değiştirilmesi amacı ile
Mayıs ve Temmuz aylarında toplam 387 adet büyükbaş hayvan satılmış olması ve bu
hayvanların 223 adedi uzun süre süt üretimi yapıldığı için satış fiyatı besi
hayvanlarına göre çok düşük olan sağmal hayvanlardan oluşmasıdır. Aynı zamanda
sağmal hayvanların tümü satıldığından süt gelirlerinde önemli bir düşüş olmuştur.
2013 yıl sonu için öngörülen net kar tahmini ise 458 bin TL iken, yukardaki gerekçeler
neticesinde gerçekleşme 2.8 Milyon TL zarar olarak ortaya çıkmıştır. Böylece net dönem karı
öngörülen tutardan %723 oranında düşük gerçekleşmiştir.
3. Yatırımlara İlişkin Gelişmeler
Şirket, sermaye artırımı yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit
kaynakla;
3
a) Broiler piliç yetiştiriciliği için bina, tesis ve cihaz yatırımı yapılması,
b) Büyük baş hayvanların yetiştirilmesinde kullanılacak yem üretimi için yeni tarla ve
arazi satın alınması,
c) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili yeni hayvanlar satın alınması, bina ve teçhizat
yatırımı,
d) Mantar ve kompost üretimi için yatırım yapılması,
konularını planlamıştı.
Gerçekleşmeler konusunda ise;
a) Broiler piliç yetiştiriciliği için 468.274 TL bina ve makine yatırımı yapıldığı,
b) Düzce Merkez Konaklı Köy Arkası mevkiinde toplam 88.200 m2 olmak üzere üç adet
tarla satın alınmış olduğu,
c) Halka arz tarihinden itibaren 95 adet besi hayvanı alınmış olup, büyükbaş hayvanlar
için 536.116 TL tutarında ahır yapımı ve cihaz yatırımı yapıldığı,
d) Mantar ve kompost üretimi için 2.329.740 TL ödemek suretiyle Düzce 1. Organize
Sanayi Bölgesinde 9.772 m2 arsa içerisindeki fabrika binası satın alındığı. Buna ek olarak
mantar üretim ve paketleme amacıyla kullanılacak tesis yapımı için Nisan ayı başı itibariyle
110.000 TL inşaat yatırımı yapılmış olduğu, tesisin 2014 yılı Ağustos ayında
tamamlanmasının hedeflendiği,
şirket tarafından 8.04.2014 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP`ta kamuya
duyurulmuştur.
4. Taç Tarım Pay Fiyatı Performansı
Taç Tarım 3,40 TL fiyattan halka arz olduktan sonra Borsa İstanbul GİP piyasasında
işleme başladığı 27.05.2013 tarihinden itibaren ilk üç buçuk aylık dönemde yükseliş hareketi
yaşayarak 17.09.2013 tarihinde 4,99 TL fiyat seviyesini görerek %46,8 oranında artış
sağlamıştır. Daha sonra 24.01.2014 tarihine kadar dört buçuk aylık bir düşüş hareketi içerisine
girerek 3,75 TL seviyesini görmüştür. Bu tarihten itibaren ise hızlı bir yükseliş hareketiyle
birlikte kademeli toparlanmayla birlikte 21.05.2014 tarihinde 9,05 TL seviyesine gelerek,
halka arz fiyatının %166 oranında üzerini görmüştür. Taç Tarım pay fiyatı 28.05.2014
tarihinde 8,90 TL seviyesinde olup, halka arz fiyatının %161,7 oranında üzerinde işlem
görmektedir.
5. Halka Arz Sonrasında Fiyata Etki Eden Faktörler
Halka arz sonrasında Taç Tarım pay fiyatı incelendiğinde başlıca üç faktörden olumsuz
etkilendiği düşünülmektedir.
1. Son bir yıllık süreçte siyasi gündemde yaşanan çalkantılar ve seçim sürecinde ekonomik
ve siyasi istikrara yönelik endişeler nedeniyle düşen Borsa İstanbul endeksi.
4
2. Enflasyon ve cari açık başta olmak üzere genel ekonomik değişkenlerde ve küresel
piyasalarda likidite koşullarında yaşanan bozulmalar sonucunda yabancı yatırımcının TL
enstrümanlardan çıkarak dövize yönelmesinin yarattığı döviz kuru yükselişleri.
3. Süt verimi düşük olan yerli menşeli 387 adet büyükbaş hayvanın satılması ve yerine
alınması planlanan yüksek süt verimli yabancı menşeli büyükbaş hayvan alımının 2013
yılı içerisinde yapılamamış olması nedeniyle süt üretim ve satış gelirlerinde yaşanan
düşüşün 2013 yılsonu finansal tablolarında karlılığı olumsuz etkilemesi.
Buna karşılık olumlu faktör olarak, Taç Tarım tarafından yapılan, halka arz gelirinin
planlanan yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik olarak verimli kullanılmakta olduğuna
ilişkin açıklamaların yarattığı etkileri sayabiliriz.
Halka arzdan bu yana günlük olarak Taç Tarım Pay Fiyatının BIST-100 endeksine oranla
gösterdiği performans aşağıdaki grafikte görülmektedir.
Taç Tarım Günlük Pay Fiyatı ile BIST-100 Endeksi Grafiği
95000
10
90000
Bist-100
9
Taç Tarım
8
85000
7
80000
6
75000
5
4
70000
3
65000
2
60000
1
0
27.05.2013
07.06.2013
20.06.2013
03.07.2013
16.07.2013
29.07.2013
13.08.2013
26.08.2013
09.09.2013
20.09.2013
03.10.2013
22.10.2013
05.11.2013
18.11.2013
29.11.2013
12.12.2013
25.12.2013
08.01.2014
21.01.2014
03.02.2014
14.02.2014
27.02.2014
12.03.2014
25.03.2014
07.04.2014
18.04.2014
05.05.2014
16.05.2014
55000
5
Download

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş