Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin
2. Değerlendirme Raporu
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
08.08.2014
1. Değerlendirme Raporu’nun Amacı
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“SPK”) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
Pay Tebliği Seri: VII, No: 128.1 (“Tebliğ”) 29. Madde 4. fıkrası uyarınca, “Payların ilk halka
arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun,
payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki
değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi
durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra
yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu
raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında
değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme raporu
düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması
zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP’ ta ortaklığa ilişkin bölümde
ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması
zorunludur.” denilmektedir.
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Rodrigo” veya “Şirket”) paylarının ilk halka
arzında Tebliğ’ in 29.Madde 1.fıkrası uyarınca Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Neta
Yatırım”) tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 24.07.2013 tarihinde KAP’ ta
yayınlanmıştır. İşbu Değerlendirme Raporu, Fiyat Tespit Raporu‘ nu müteakip Tebliğ’ in
29.Madde ve 4.fıkrası kapsamında hazırlanmış olup halka arz fiyatının belirlenmesinde esas
alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmediyse nedeni hakkında
değerlendirmeleri içeren ikinci rapordur. Birinci rapor 28.02.2014 tarihinde KAP’ ta
yayınlanmıştır.
İşbu rapor değere ilişkin herhangi bir görüş içermemekte olup, raporda yer alan
değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.
2. Fiyat Tespit Raporu’na ilişkin Varsayımların Gerçekleşme Durumu
Rodrigo` nun 1,00 TL nominal değerli payının satış fiyatına ilişkin olarak 24.07.2013
tarihinde yayınlanan fiyat tespit raporumuzda indirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları
yöntemlerine dayanarak bulunan fiyat üzerinden %12,80 oranında halka arz iskontosu
uygulanmak suretiyle 2,35 TL halka arz fiyatına ulaşılmıştır. Fiyat tespit raporumuzda 2014
yılsonu için öngörülen gelir tablosu tahminleri ve bu tahminlerin bağımsız denetimden geçmiş
2013 yılsonu ve 2014/6 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolara göre
durumu aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Kalemler
Net Satışlar
Büyüme oranı
2013/6
4.190.612
-
2013/12
7.656.284
-
2014/6
2014/12 (T)
3.176.853
15.275.860
-24,19%
99,52%
Brüt Kar
908.800
1.332.964
646.863
3.764.858
Brüt Kar Marjı
21,69%
17,41%
20,36%
24,65%
FAVÖK
88.524
-958.603
-241.858
1.339.783
FAVÖK Marjı
2,11%
-12,52%
-7,61%
8,77%
Net Kar
-10.527
-1.004.387
-339.725
631.940
Net Kar Marjı
-0,25%
-13,12%
-10,69%
4,14%
2
Değişim
(6 Aylık)
Yıl. Sonu
Sapma (T)
-24,19%
-58,41%
-28,82%
-65,64%
N/A
N/A
N/A
N/A
Buna göre 3,2 Milyon TL olarak gerçekleşen 2014/6 dönemi net satışları, 4,2 Milyon TL
olarak gerçekleşmiş olan 2013/6 dönemi net satışlarına göre %24,19 oranında gerileme
göstermektedir. 2014 ilk yarısındaki satışlar ikinci yarıda aynı oranda kaldığı takdirde 2014
yılsonu tahmini olan 15,2 Milyon TL tutarının %58,41 oranında altında kalacaktır. Net
satışlardaki bu olumsuz durum Brüt kar rakamında %28,82 gerileme yaratmış, FAVÖK ve
Net Kar rakamlarında da eksiye geçilmesine neden olmuştur
2014/6 Net Dönem Kar/Zararının -339.725 TL zarar olarak açıklanmasında en önemli
etken, satış hasılatının gerilemesi olurken, alacakların tahsilinde yaşanan güçlükte bir diğer
önemli etmen olarak görülmektedir. Ticari alacaklar 2013 Yılsonu finansal tablolarında
yaklaşık 2 Milyon TL seviyesindeyken, 2014 yarıyıl finansal tablolarında %77,6 oranında
artışla 3,5 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2014 yılının ilk yarısında yerel seçimlere
ilişkin süreçler ve gerek siyasi gerekse ekonomik olarak yaşanan olumsuzluklar, tekstil
sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuzluk hem talep gerilemesi, hem de bayilerin, satın
aldıkları ürünlerin ödemesinde sıkıntıya düşmeleri olarak kendini göstermiş ve finansal
tablolara yansımıştır.
3. Yatırımlara İlişkin Gelişmeler
Şirket, sermaye artırımı yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit
kaynakla yapmayı planladığı yatırım ve harcamalar izahnamede şu şekilde listelenmişti:
a) Rodrigo markasının tescilli olduğu 19 ülkede (Letonya, Polonya, Rusya, Bulgaristan,
Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tunus, Kazakistan, Makedonya, Estonya,
Litvanya, Ermenistan, Arnavutluk, Kıbrıs, Gürcistan, Moğolistan, Kırgızistan, Suriye)
stratejik ortaklıklar oluşturularak, bu ülkelerde 2’si 2014’te, 3’ü 2015’te olmak üzere
toplam 5 adet mağaza açılması. Bu mağaza yatırımları için halka arz gelirinden
1.000.000 TL kullanılması planlanmaktadır.
b) Yurtiçinde günün koşullarına göre belirlenecek AVM’ lerde olmak üzere, 2’si 2014’te,
3’ü 2015’te toplam 5 adet mağaza açılması. Şirket bu mağaza yatırımları için halka arz
gelirinden 1.000.000 TL kullanılmasını planlamaktadır.
c) Şirket koleksiyonundaki spor giyim çeşitliliğinin üretim ve hazır alım yaparak
genişletilmesi. Şirket ürün yelpazesini genişletmek için halka arz gelirinin 1.000.000
TL’sini kullanmayı planlamaktadır.
d) Kalan tutarla mevcut kısa vadeli borçların ödenmesi planlanmaktadır. Şirket’in halka
arz öncesi banka ve piyasaya olan toplam borcu 1.449.844 TL’dir.
Şirketin pay halka arzı için hazırlanan izahnamelerin 24.07.2013 tarihinde KAP’ ta
yayınlanmasının ve halka arzın gerçekleştirilmesinin ardından mevzuata göre minimum 6 ay
geçtikten sonra yayınlanması gereken ilk fiyat tespit raporu değerlendirmemiz 28.02.2014
tarihinde hazırlanarak KAP’ ta ilan edilmiştir. Birinci değerlendirme raporumuzda da
belirttiğimiz gibi, 31.12.2013 yılsonu finansal tablolarına kadar şirket halka arz hasılatının
kullanılma yerlerinden ürün çeşitliliğini artırmak için yapmayı planladığı harcamalardan
hammadde, yardımcı malzeme ve mamul alımı çerçevesinde 1.252.007 TL harcama
yapmıştır. Kredi bakiyesinde de 1.398.301 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Bu gelişmeler
2013 yılsonu finansal tablolarında görülmektedir. 30.06.2014 itibariyle kısa vadeli banka
kredileri 813.585 TL olup, uzun vadeli banka kredisi bulunmamaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışında açılması planlanan yeni mağazalar yatırımı konularında ise
planlandığı gibi 2014 yılı ilk yarısında gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. Yurtdışında
mağaza açılması konusunda 06.06.2014 tarihli KAP açıklamasında bilgi verildiği üzere
3
Azerbaycan’ da gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığı bildirilmiş ve bu çalışmalar
05.08.2014 tarihli KAP açıklamasında bildirildiği üzere Bakü’ de ilk yurtdışı mağazanın
açılışıyla sonuçlanmıştır. Yurtdışı mağaza açılışı çalışmaları planlandığı gibi gitmekteyken,
yurtiçi mağaza açılışı planlarında ise aksamalar yaşanmaktadır. 31.12.2013 tarihli KAP
duyurusuyla Beylikdüzü mağazası açıldığı bildirilerek bir adet mağaza kazanılmış ancak daha
sonra 2014 yılı içinde bu konuda gelişmeler devam etmemiştir. Verimliliğe yönelik
incelemeler sonucu 24.07.2014 tarihli KAP duyurusuyla Eskule mağazasının kapatıldığı
bildirilmiştir. Bunun dışında yeni bir yurtiçi mağaza açılışı da gerçekleştirilmemiştir. Seçim
yılı olması ve bunun yurtiçi piyasalarda talep daralması yaratmasının yanı sıra, AVM’ lerde
kiraların yüksek düzeylerde seyretmesi bu duruma neden olarak gösterilebilir. Türk tekstil
ürünlerinin önemle değer bulduğu Türki Cumhuriyetlerinde açılacak yeni mağazalarla, yurtiçi
talep daralmasının üstesinden gelinebileceği düşüncesi doğru bir strateji olarak
değerlendirilmektedir.
4. Rodrigo Pay Fiyatı Performansı
Rodrigo, 2,35 TL fiyattan halka arz edildikten sonra, Borsa İstanbul GİP piyasasında
işleme başladığı 13.08.2013 tarihinden itibaren ilk üç aylık dönemde BİST-100 endeksiyle
paralel hareket içerisinde seyrederek önce 1,65 TL seviyesine gerilemiş, daha sonra ise
yükselerek 27.11.2013 tarihinde 4,17 TL fiyat seviyesini görmüştür. Bu tarihten itibaren
yurtiçinde yaşanan siyasal gelişmelerin ve ekonomik verilerde yaşanan olumsuz verilerin
etkisiyle BİST-100 endeksiyle birlikte yaklaşık 4 aylık dönemi düşüş trendinde geçirmiş ve
31.03.2014 tarihinde 1,44 TL seviyesiyle en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu tarihten sonra
ise BİST ile korelasyonu bozularak, kendi dinamikleri ile hareket etmeyi sürdürmüş ve BİST
endeksinin tersine düşüş trendinde seyretmiştir. Rodrigo pay fiyatı 07.08.2014 tarihi itibariyle
1,52 TL seviyesiyle halka arz fiyatının %35,32 oranında altında bulunmaktadır.
Rodrigo pay fiyatının seyri aşağıdaki grafikte görülmektedir.
4
5. Halka Arz Sonrasında Fiyata Etki Eden Faktörler
Halka arz sonrasında Rodrigo pay fiyatını olumsuz etkilendiği düşünülen faktörler
şunlardır:
1. Son bir yıllık süreçte siyasi gündemde yaşanan çalkantılardan etkilenen para ve sermaye
piyasaları,
2. Enflasyon ve cari açık başta olmak üzere genel ekonomik değişkenlerde ve küresel
piyasalarda likidite koşullarında yaşanan bozulmalar sonucunda döviz kuru yükselişleri,
3. İlk iki maddedeki nedenlerden olumsuz etkilenen yurtiçi tekstil tüketimi talebi nedeniyle
şirketin satış hasılatının beklenenin çok altında kalması,
4. Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle beklentilerin üzerinde seyreden AVM kiraları
nedeniyle yurtiçinde yeni mağaza açma hedefinde ilerleme sağlanamaması.
Yukarda sıralanan ilk iki madde sermaye piyasalarının genelini olumsuz etkilemiş ve
Rodrigo pay fiyatı, BİST-100 endeksine paralel olarak düşük seyretmiştir. Ancak diğer iki
madde özellikle Rodrigo finansal tablolarını olumsuz etkileyerek satış ve karlılığın
beklentilerin çok altında kalmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda da özellikle son
dönemde Rodrigo pay fiyatı, BİST-100 endeksinin yükseliş hareketine katılamayarak düşük
seyrini sürdürmüştür. Rodrigo Pay Fiyatının BIST-100 endeksine oranla gösterdiği
performans aşağıdaki grafikte görülmektedir.
Rodrigo Günlük Pay Fiyatı ile BIST-100 Endeksi Grafiği
90000
4,5
Bist-100
85000
Rodrigo
80000
4
3,5
3
2,5
75000
2
70000
1,5
1
65000
0,5
0
13.08.2013
23.08.2013
05.09.2013
17.09.2013
27.09.2013
09.10.2013
25.10.2013
07.11.2013
19.11.2013
29.11.2013
11.12.2013
23.12.2013
03.01.2014
15.01.2014
27.01.2014
06.02.2014
18.02.2014
28.02.2014
12.03.2014
24.03.2014
03.04.2014
15.04.2014
28.04.2014
09.05.2014
22.05.2014
03.06.2014
13.06.2014
25.06.2014
07.07.2014
17.07.2014
01.08.2014
60000
5
Download

Aracı Kurum Tarafından Yayınlanan Fiyat Tespit