Lider Faktoring A.Ş.
Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin
Değerlendirme Raporu
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
25.04.2014
1. Değerlendirme Raporu’nun Amacı
İşbu rapor, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
12.02.2013 tarihli ve 5/145 sayılı ilke kararında yer alan, payların ilk kez halka arzı öncesi
uyulacak esasların 7.Maddesine dayanılarak, halka arza aracılık eden Tacirler Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin hazırlayarak 15.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
`nda yayınladığı, Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) `ye ait Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu
değerlendirmek amacıyla yazılmıştır. Değerlendirme raporumuz yatırımcıların pay alım
satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin
sirküleri, izahnamenin tüm parçalarını ve izahname eklerini inceleyerek kararlarını
vermelidirler.
İşbu rapor değere ilişkin herhangi bir görüş içermemekte olup, raporda yer alan
değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.
2. Şirket Hakkında Özet Bilgiler
Lider Faktoring müşterilerinin talebi doğrultusunda yurtiçi faktöring hizmetleri sunmakta
olup, şirketin gelirleri faktöring alacaklarından alınan faiz, ücret ve komisyonlardan
oluşmaktadır.
Lider Faktoring 1992 yılında kurulmuş güncel ortaklık yapısına, 2008 yılında uluslararası
bankacılık grubu olan Credit Suisse’in hisse alarak ortak olması ile kavuşmuştur. Lider
Faktoring, Türk Faktoring sektöründe çoğunluk hissesi bir bankaya ait olmayan, ancak
ortakları arasında bir bankacılık grubu bulunan tek hizmet sağlayıcı olarak dikkat
çekmektedir. Lider Faktoring’in %9,90 oranındaki hissesi, 2008 yılında Credit Suisse
Investments (Nederland) BV tarafından satın alınmıştır.
Portföyünün büyük bölümünü sanayi şirketi konumundaki KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Türkiye çapında 26 şube ve 176 personelle hizmet sunmaktadır.
Lider Faktoring; 2010 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara yönelik toplam
230 Milyon TL nominal tutarlı tahvil ihracı gerçekleştirmiş olup, 140 Milyon TL`lik kısmı
itfa olmuştur. Halen 90 Milyon TL mevcut borçlanma aracı stoku bulunmaktadır.
2008 yılından bu yana kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi olan şirket, Kurumsal
Yönetim Derneği tarafından verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde “halka açık olmayan,
kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olan kuruluşlar” arasında son dört yılda 3 kez
Kurumsal Yönetim birincilik ödülü kazanmıştır.
İlk kez 2009 yılında Fitch Ratings tarafından Kredi Derecelendirme notu verilen Lider
Faktoring'in BBB+(tur) olan ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme
notu, 2013 yılında A(tur) olarak revize edilmiştir.
2
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Ortakların Sermaye Payları
Ortağın
Adı Soyadı
Halka Arz Öncesi
(TL)
Halka Arz Sonrası
(%)
(TL)
(%)
Yuda Elenkave
11.985.000
39,95
7.485.000
24,95
Nedim Menda
10.455.000
34,85
10.455.000
34,85
Jak Sucaz
3.060.000
10,20
3.060.000
10,20
Raşel Elenkave
1.530.000
5,10
1.530.000
5,10
Credit Suisse Investments (Nederland) B.V.
2.970.000
9,90
2.970.000
9,90
0
0
4.500.000
15,00
Halka Açık Kısım
Toplam
30.000.000 100,00 30.000.000 100,00
Lider Faktoring, Finansal Kurumlar Birliği`nin açıkladığı sonuçlara göre, yurtiçi işlem
hacmi açısından 2013 yılsonu verilerine göre 2,1 Milyar TL faktoring işlem hacmi ile banka
dışı faktoring şirketleri arasında 3. Sırada ve tüm faktoring şirketleri arasında 9. Sırada
bulunmaktadır. Şirket, sektörde 2013 yılı verilerine göre toplam aktiflerde %2.8 ve faktöring
alacaklarında %2.9 oranında paya sahip bulunmaktadır.
3. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler
Şirketin halka arza ilişkin özet bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Lider Faktoring Halka Arz Özet Bilgileri
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri
Sermaye Artırımı
Ortak Satışı
Halka Arz Oranı
Pay Başına Şirket Değeri
Halka Arz İskontosu
Halka Arz Fiyatı
Halka Arz Öncesi Şirket Değeri
Halka Arz Büyüklüğü
İhraççının Net Halka Arz Geliri
Halka Arz Sonrası Şirket Değeri
3
30.000.000 TL
30.000.000 TL
4.500.000 TL
0 TL
4.500.000 TL
15,00 %
3,66 TL
18,00 %
3,00 TL
90.000.000 TL
13.500.000 TL
0 TL
90.000.000 TL
4. Şirketin Halka Arz Gelirini Kullanım Yerleri Hakkında Bilgi
Halka arz ortak satışı yoluyla yapılacağı için Şirket halka arzdan herhangi bir gelir elde
etmeyecektir.
5. Değerleme Hakkında Özet Bilgi
Lider Faktoring`in halka arz edilecek paylarının fiyatına esas teşkil edecek değerin
belirlenmesi amacıyla değerleme yöntemleri olarak İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemi ve
Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanıldığı ifade edilmiştir.
1. İndirgenmiş Nakit Akımı Yönteminde;
- İş hacminin 2014 yılı için %6 ve sonraki 4 yıl için %10 oranında artacağı
varsayılmıştır.
- Risksiz faiz oranı olarak %12 alınmıştır.
- Piyasa Risk primi %6,5 alınmıştır.
- Borçlanma maliyeti %18,5 alınmıştır.
- Beta oranı 0,82 kabul edilmiştir.
- Terminal büyüme %2 alınmıştır.
2. Piyasa Çarpanları Analizi Yönteminde;
- Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri/Defter Değeri oranları kullanılmıştır.
- Borsa İstanbul`da işlem gören 2 faktoring şirketi benzer şirketler
örneklemi olarak kullanılmıştır.
 Nihai değerlemede İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemi %33,3, F/K oranı %33,3 ve
PD/DD %33,3 şeklinde ağırlıklandırılmış ve birim pay fiyatı 3,66 TL olarak tespit
edilmiştir.
 %18 oranında Halka arz iskontosu yapılarak 3,00 TL halka arz fiyatına ulaşılmıştır.
6. Sonuç Olarak Bizim Görüşümüz
Lider Faktoring için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır
olduğu görüşündeyiz. İndirgenmiş Nakit Akımı yönteminde kullanılan değişkenler ve
hesaplanan %18,31 AOSM oranı makul bulunmuştur. Ancak dikkat çekmek istediğimiz
konular şunlardır:
1. İNA yönteminde hesaplamada kullanılan %2 oranındaki terminal büyüme, gelir
tablosu projeksiyonundaki 2018 yılına ilişkin 180 Milyon TL tutarındaki
borçlanma araçlarına benchmark + %3,5 oranında faiz ödeneceği projeksiyonuyla
ve 2014-2018 yılları arası TRLIBOR faiz oranının %10 olarak kabul edilmesi
projeksiyonuyla uyumsuz bulunmaktadır. Ancak bu uyumsuzluk halka arz fiyatı
üzerinde muhafazakar bir etkide bulunduğu için kabul edilebilir olarak
değerlendirilmiştir.
4
2. 2013 yılı vergi öncesi kar rakamı olan 8,8 Milyon TL`den 2014 yılı vergi öncesi
kar tahmin rakamı olan 19,6 Milyon TL`ye %122 oranında artış fazla agresif
olarak değerlendirilmiştir.
3. Piyasa çarpanları yönteminde sadece iki benzer şirket alınmış olması nedeniyle
örneklem yetersiz bulunmuş, yurtdışı benzer şirketlerin de katılımı sağlanarak
örneklemin artırılmasının daha iyi sonuç vereceği değerlendirilmiştir.
Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından,
karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek
amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler
yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım
kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik
olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz
bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici
nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve
bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin
uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi
zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her
türlü zararlardan dolayı Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

Lider Faktoring A.Ş. Değerlendirme Raporu Halka Arz