ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem
maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2014 Pazartesi günü saat
11.00’de Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
adresinde yapılacaktır.
2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile
Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları Genel Kurul Toplantı gününden önceki 3 hafta süre ile sayın
ortaklarımızın tetkiki için Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresinde ve www.atlantikpetrol.com internet sitesinde yatırımcı ilişkileri
kısmında hazır bulundurulacaktır.
MKK’dan sağlanacak Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan gerçek kişiler toplantıya kimlik belgelerini
göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri kaydıyla Genel Kurula fiilen iştirak
edebileceklerdir. Pay sahiplerinin toplantı saatinden 1 saat önce toplantı yerinde bulunmalarını
önemle bildiririz. Genel kurula katılımda uygulanmakta olan blokaj sistemi sonlandırılmıştır.
Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu
nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul
toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün öncesi saat 16;30 ‘a
kadar hesapları üzerindeki kısıtları kaldırmaları gerekmektedir.
Şirketimizin SPK’nın 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararına istinaden elektronik genel kurul yapma
zorunluluğu bulunmamaktadır.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe
göre hazırlamalarını veya vekaletname örneğini Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3
NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresinden veya www.atlantikpetrol.com internet
sitemizdeki yatırımcı ilişkileri kısmından temin ederek, ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını
notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
GÜNDEM:
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3) Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması.
4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının
okunması ve müzakeresi.
5) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7) Denetçilerin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
8) Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur
hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz
tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan
gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
10) Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
kapsamında 2013 yılı için belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması.
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan işlemler
hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
12) 2013 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
13) 15.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim
şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin
seçiminin onaya sunulması
14) Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
15) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem
yapmalarına izin verilmesi.
16) 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
17) Dilek ve temenniler.
Download

Genel Kurul Çağrısı