MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
21.11.2014 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel
Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilmiştir.
Şirketimizin tehir edilen 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.12.2014 Cuma günü
saat 10:00’da Mimarsinan Mah. İnönü Caddesi Kalender Sokak No:15 Daire:3 Büyükçekmece
İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’ inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay
senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan
ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde
bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri
için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak ya da Şirket merkezimiz veya
www.mensa.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine
göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliği’nde öngörülen diğer
hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri
gerekmektedir. (Ek - 1)
Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık
oylama yöntemi kullanılacaktır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2013 yılına ait bilanço
ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılmasına ilişkin teklifinin de yer
aldığı faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme
dokümanı ve ekleri toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve
www.mensa.com.tr internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
26 ARALIK 2014 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması
şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1. ,2. , 3. , 5. , 7. , 8. Ve 9. Maddeleri
haricindeki tüm maddelerinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya
reddedilmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal
Uyum Raporu" nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 17. Maddesi kapsamında
güncellenmiş olan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca;
Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
8. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve 2014 yılında yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan
işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
11. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi,
14. Şirketin kâr dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması,
15. Dönem kârı konusunda müzakere ve karar,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem
yapmalarına izin verilmesi,
17. Dilek ve görüşler
EK-1
VEKALETNAME
Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş nin 26 Aralık 2014 Cuma günü saat 10:00 da Mimarsinan Mah.
İnönü Caddesi Kalender Sokak No:15 Daire:3 Büyükçekmece / İSTANBUL adresinde bulunan Şirket
Merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni /
bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………
vekil tayin ettim/ettik.
A – Temsil Yetkisinin Kapsamı
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir ( varsa özel
talimatlar yazılır)
c. Vekil şirket yönetimin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar varsa özel talimat yazılır.
B – Ortağın sahip olduğu hisse senedinin
a. Adet ve nominal değeri
b. Oyda imtiyazı olup olmadığı.
c. Hamiline veya nama yazılı olduğu.
Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı
Adresi
İmzası
NOT
1) (A) bölümünde ,(a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (c) şıkkı için açıklama
yapılır.
2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere
onaylatır ve noter onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye
Piyasası Kurulunun seri:IV No:6 tebliğ uyarınca )
Download

21 Aralık 2014 Tarihli, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul