ELAZIĞ DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SIRA
NO
MARKASI
1
BMC
HURDA
1984
2
TAHMİNİ
1500,00
KG
HURDA
ARAÇ
KG
FİYATI
0,50KR
NİTELİ
Ğİ
MODEL
CİNSİ
:
PLAKA
NO
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
BULUNDUĞU YER
KAMYONET
12 AE
690
800,00 TL
240,00 TL
ELAZIĞ
BÖLGE
TRAFİK OTOPARKI
OTOMOBİL+
MOTOSİKLET
TESCİL
SİZ
750,00 TL
225,00 TL
ELAZIĞ
BÖLGE
TRAFİK OTOPARKI
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
26.11.2014
09:45
26.11.2014
10:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşıtlar; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-14. Maddesi gereğince ; buluntu olması veya bu kanun hükümlerine göre
trafikten men edilerek alıkonulan ancak, sahiplerine tebligat yapılmasına rağmen 6 ay için içerisinde teslim alınmayan veya aranmayan taşıtlar olup, ihaleleri, 24.07.2014
tarihinde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinde ve belirtilen saatlerde ayrı ayrı olmak suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca
pazarlık usulü ile yapılacaktır.
1. İsteklilerde aranılan belgeler;
• Gerçek kişilerden, T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Yasal yerleşim yerini gösteren İkametgah Belgesi
• Geçici Teminat Makbuzu,
• Tüzel Kişilerde ihaleye katılacaklar için düzenlenmiş yetki belgesi, noterlikçe onaylı vekaletname, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret
siciline kayıtlı olduğunu belirten belge, Noterlikçe onaylı imza sirküsü ve Geçici Teminat Makbuzu ile birlikte ihale saatine kadar Milli Emlak
Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyona Müracaat etmeleri gerekmektedir.
2. Taşınır malların satışına ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun hazırlanması gerekmekte olup, ihale saatinden sonra gelen teklif kabul
edilmeyecektir.
4-Taşınırların(2 nolu ihale) tahmini miktarlar 1500,00 kg( kg fiyatı:0,50 kr) üzerinden satışı yapılacak olup teslimi tartılarak yapılacaktır. Miktarı
fazla gelen taşınır malın bedeli müşterisi tarafından karşılanacaktır. Eksik teslimatlarda ise eksik kısmın bedeli idare tarafından müşterisine geri
iade edilecektir.
5-Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan hurda araçların ihalesine katılacak
taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü
Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir.
6-Satışı yapılacak olan hurda araçlar için alıcı tarafından bertaraf formu düzenlenecek olup, araçların tescil ve vergi kayıtları alıcı tarafından kapatılacaktır.
7-Satışı yapılacak olan hurda araçlar Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar tescil işlemi yapılamaz, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.
8-İhale Komisyonu yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Satış bedeli üzerinden her türlü vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler alıcıya aittir.
İLAN OLUNUR.
Download

elazığ defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden