SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI
Anabilim/Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönetimi ve Denetimi)
Maliye
Tezli
Yüksek
Lisans
Doktora
ALES
Puan
Türü
Yük. Lisans
Yabancı Dil
Puan Şartı
15
-
EA
45
-
8
EA
-
Kamu Yönetimi
12
-
EA
-
Coğrafya
3
2(*)
SÖZ
-
İslam Tarihi ve Sanatları
3
2
SÖZ
-
3(**)
3(***)
SÖZ
-
Temel İslam Bilimleri
AÇIKLAMA
(Başvuru Şartları)
Eğitim Fakültesi lisans
mezunları başvurabilirler.
Maliye, İktisat, İşletme, Kamu
Yönetimi ve Hukuk Anabilim
dallarının tezli yüksek lisans
derecesine sahip olanlar
başvurabilirler
Doktoraya Coğrafya bölümü ve
Coğrafya eğitimi anabilim dalı
mezunları başvurabilir.
İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve
Belagatı veya dengi bir lisans
programından mezun olmak
(*) Coğrafya Doktora Kontenjanın tümü Beşeri ve İktisadi alanında yapacaklardır.
(**) Arap Dili ve Belagatı alanında yapacaklardır.
(***) Kelam:1, Arap Dili ve Belagatı: 2 alanında yapacaklardır.
Kabul Koşulları
1-Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve Transkript not Ortalamasının
yüz (100) üzerinden en az altmış (60) veya eşdeğeri olması,
2- Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve tezli yüksek lisans
Transkript not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az yetmiş beş (75) veya eşdeğeri olması,
3- ALES sonuç belgesi, ALES sonuç belgesinin ön görülen puan türü için en az 55 (Ellibeş) olması,
4- Doktora için; YDS, KPDS veya ÜDS (ilgili alanda)’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurul
(ÜAK)
tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
5-Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalında tezli yüksek lisans için YDS, KPDS, ÜDS, veya ÜAK tarafından kabul
edilen eşdeğer sınavdan 45 puan belgesi sunmaları gerekir, sunamayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
6-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,
7-Enstitülere İki programa aynı anda başvuru yapılamaz.
8-Askerlik görevi devam eden adayların başvurusu kabul edilmez.
Aday Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1-Ön Kayıt Formu (Enstitülerin web sayfasından matbu evrak indirilip doldurularak ilgili Enstitüye teslim
edilecektir.)
2-Yüksek lisans için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
3-Doktora için, lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin aslı veya onaylı sureti,
4-Transkrip (not döküm) belgesinin aslı veya onaylı sureti, (yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve tezli
yüksek lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan
üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, bu belgesi olmayan adaylarda ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.) Lisans tamamlama programından
mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.
5-Askerlik durum belgesinin aslı (Erkek adaylar için)
6-ALES sonuç belgesi (son 3 yıl),
7-Doktora başvurusu için yabancı dil belgesi,
8-Nüfus cüzdanın fotokopisi ve 4 adet vesikalık fotoğraf,
9-Adayların şahsen veya noter vekâleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla ve Posta yoluyla yapılan başvuru
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
17.12.2014 TARİH VE 2014/20 SAYILI OTURUMU
Tezli Değerlendirme
:
a) Yüksek lisans: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si,
bilim sınavından alınan notun %20'si (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.) ile YDS’den veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamının en az 60
olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0)
olarak değerlendirilir. Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından
60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha
yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen
kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilirler.
b) Doktora: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının
% 10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı veya sözlü
olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış
olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora
giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora
programlarına kabul edilir.
Başvuru Tarihi
12-22 Ocak 2015
Sınav Yeri
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
Başvuru Yeri
29 Ocak 2015 Perşembe Saat:10:00
(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı
başkanlığında hazır bulununuz.)
*Kazanan adayların kayıtları 05-06 Şubat 2015’te,
*Ders kayıtları ise 09-11 Şubat 2015’te tarihleri arasında yapılacaktır.
(kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin
web sayfasından ilan edilecektir.
*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim
0414 318 37 69
Bilim sınavı
Kesin Kayıt
KARAR 2014/28/08-2014-2015 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Enstitümüze alınacak II. Öğretim tezsiz
yüksek lisans öğrenci kontenjanı anabilim dalı başkanlarının teklif ve önerileri göz önünde bulundurularak aşağıdaki
şekliyle kabulüne;
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU İLANI
ANABİLİM DALI
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS
KONTENJANI
İşletme
40
Maliye
Gayrimenkul Yönetimi ve Finansmanı
25
AÇIKLAMA
Program ücreti:
1.Yarıyıl 2.500-TL,
2.Yarıyıl 2.500-TL
Kabul Koşulları
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;
a) Bir lisans derecesine sahip olmaları, Yurt dışından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu’nca verilmiş
denklik belgesi almaları zorunludur. (Başvuru esnasında belgenin aslı getirilecektir.)
b) Transkript belgesi (Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans
transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.)
c) Askerlik görevi devam eden adayların başvurusu kabul edilmez.
2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
17.12.2014 TARİH VE 2014/20 SAYILI OTURUMU
Başvuru için gerekli belgeler
1- Ön Kayıt Formu (Enstitümüzün web sayfasından matbu evrak indirilip doldurularak Enstitüye teslim edilecektir.)
2- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti,
3- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti, (lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını
gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, bu belgesi olmayan adaylarda ise
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
4- Nüfus cüzdanın Fotokopisi ve 4 adet fotoğraf,
5- Askerlik durum belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
6- Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrak ve posta yoluyla yapılan başvuru
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans değerlendirme
:
Adayların mezuniyet not ortalamaları (transkript) ile bilim alanında yapılacak yazılı sınavından alınan puan
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hesaplama: BP= Mezuniyet ortlamasıx%60+ Bilim yazılı sınavı notux%40
şeklindedir. En yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru bir sıralama yapılır. Bu sıralamada puanı
en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday, programa kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.
Belirtilen kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine başarı puanı
sıralamasına uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir.
Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans mezuniyet not ortalamasına göre öncelik verilir.
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Başvuru Tarihi
12-22 Ocak 2015
Sınav Yeri
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
Bilim sınavı
28 Ocak 2015 Çarşamba Saat:10:00
Başarılı olan adayların ilan edileceği tarih
(Sınav sonuçları üniversitemizin
web sayfasından ilan edilecektir.)
Kontenjana giren adayların kesin kayıt tarihi
(kesin kayıtta istenilen diğer belgeler üniversitemizin web
sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylara herhangi
bir tebligat yapılmayacaktır.)
Kayıt yapılmayıp boş kalan kontenjanların ilan
edileceği tarih
Sıralamada en yüksek puana göre yedek listeden
kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin
kayıt tarihi (ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.)
Ders Kayıtları
30 Ocak 2015
02-03 Şubat 2015
05 Şubat 2015
06 Şubat 2015
09-11 Şubat 2015
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0414- 318 3769
Başvuru Yeri
İletişim
3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
17.12.2014 TARİH VE 2014/20 SAYILI OTURUMU
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI
YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU İLANI
Anabilim/Bilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belagatı
alanında yapacaklardır)
Tezli
Yüksek Lisans
Doktora
ALES Puan
Türü
3
-
SÖZ
AÇIKLAMA
(Başvuru Şartları)
İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve
Belagatı veya dengi bir lisans
programından mezun olmak
Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler:
Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için;
1- Ön Kayıt Formu (Enstitümüzün web sayfasından matbu evrak indirilip doldurularak Enstitüye teslim edilecektir.)
2- Lisans diplomasının aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi,
3- Adayların, lisans seviyesinde aldıkları dersler/notları gösteren resmi transkriptin aslı ve konsolosluk veya noter
onaylı Türkçe tercümesi,
4- Adayların ALES’ten (Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı) en az 55 Sözel puan veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen GRE veya GMAT’e eş değer taban puanını aldıklarını gösterir sınav sonuç belgesinin aslı,
5- Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı herhangi bir Türkçe dil eğitim merkezinden son 5 (beş) yıl içerisinde
almış en az (B) düzeyinde (100’lük sisteme göre 65 puan ve yukarısı) Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip
olmaları şarttır. Türkçe Dil Yeterlilik belgesini sunamayan öğrencilerin Üniversiteye şartlı kabulleri yapılır ve enstitü
yönetim kurulunca bir yıl izinli sayılır. Öğrencilerin bu süre sonunda yeterlilik belgesini getirmesi halinde Üniversiteye kesin
kayıtları yapılır. Bir yılın sonunda dil yeterlilik belgesini getiremeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir,
6- İngilizce veya Türkçe 2 adet referans mektubu,
7- Üniversite senatosu tarafından her yıl belirlenen başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
8- Adayların şahsen başvurusu zorunludur. Eksik evrak ve posta yoluyla yapılan başvuru kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Yüksek Lisans programına kayıt için gerekli belgeler:
Başvuru kısmında belirtilen belgeler ile birlikte;
a- Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi
b- İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylı fotokopisi,
c- Öğrenci katkı payı ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,
Başvuru Tarihi
12-22 Ocak 2015
Sınav Yeri
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
Başvuru Yeri
29 Ocak 2015 Perşembe Saat:10:00
(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı
başkanlığında hazır bulununuz.)
*Kazanan adayların kayıtları 05-06 Şubat 2015’te,
*Ders kayıtları ise 09-11 Şubat 2015’te tarihleri arasında yapılacaktır.
(kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin
web sayfasından ilan edilecektir.
*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim
0414 318 37 69
Bilim sınavı
Kesin Kayıt
4
Download

Sosyal Bil. Ens. Bahar Dön. Y.Lisans ve Doktora İlanı