T.C.
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının aşağıda
belirtilen Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER:
1. Başvurular (http://onlinebasvuru.konya.edu.tr) Online Başvuru Sistemi üzerinden doldurularak
yapılacaktır. Adaylar Başvuru Formunun çıktısını ve diğer istenilen belgeleri, 11 - 22 Ağustos
2014 tarihleri arasında Enstitümüz öğrenci işlerine şahsen veya noter vekâleti verdiği kişi
aracılığıyla teslim edeceklerdir.
2. Diploma ve Not Dökümünü Gösterir Belgeler (Transkript)
Yüksek Lisans Programına baĢvuruda;
- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi,
- Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (Transkript) aslı ve bir
adet fotokopisi.
Doktora Programına baĢvuruda;
- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi,
- Yüksek Lisans ve Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin
(Transkript) aslı ve bir adet fotokopisi.
3. Dil Puanı Gösterir Belge (Sadece Doktora Programına BaĢvurular için)
- YDS (İngilizce, Fransızca, Almanca)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan (ÜDS, KPDS vb), bu puana denk kabul edilen ve geçerliliği
bulunan bir puan almış olduğunu gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi. (Lisans/Yüksek
Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı
Diploma Denklik Belgesi gereklidir)
4. ALES sınavı, sayısal puan türünden sınava girmiş ve en az 55 puan almıĢ olduğunu gösterir
ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı (Bu belge kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış
olmalıdır)
5. Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi
6. İki adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm boyutlarında)
7. Özgeçmiş
NOT: Başvuruda gerekli olan belgelerin asılları, kayıt esnasında fotokopilerin kontrol edilmesi amacıyla
istenilmektedir. Belgelerin asılları, kontrol işleminden sonra adaya teslim edilecektir.
BAġVURU, KAYITLAR VE SINAVLARLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR:
1. Adaylar, Online Başvuru Formu’nun çıktısı ve diğer istenen belgeler ile beraber, en geç 22 Ağustos
2014 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitümüzün öğrenci işlerine şahsen veya noter vekâleti verdiği kişi
aracılığıyla başvurusunu yapacaktır.
2. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla Anabilim
Dalına yapılan başvurular iptal edilecektir.
3. İlanda belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular ile yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyip; geçersiz sayılacaktır.
4. Adayın, başvurulan lisansüstü programın puan türünde 2011 Sonbahar dönemi veya sonrası
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 ve üzeri bir puan almış
olması gerekmektedir.
5. Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların; İngilizce,
Almanca ve Fransızca dillerinden herhangi birinden YDS, ÜDS ve KPDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması
gerekmektedir. Dil Puanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140214.pdf
6. Not dönüşümü, YÖK tarafından belirlenmiş 4’lük not sistemi cetveline göre yapılacaktır.
7. Doktora ve Yüksek Lisans Yazılı Bilim Sınavları, 02 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında
Ahmet KELEġOĞLU Eğitim Fakültesi Meram YerleĢkesinde yapılacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDĠRMESĠ:
1. Yüksek Lisans programlarına girişte; ALES puanının %50’si, Lisans Mezuniyet not ortalamasının
%30’u ve Yazılı Bilim Sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak; belirlenen başarı notlarına göre en
az 60 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar
başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde Lisans not
ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
2. Doktora programlarına girişte; ALES puanının %50’si,Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamasının
%30’u ve Yazılı Bilim Sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak; belirlenen başarı notlarına göre en
az 65 olmak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar
başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde Yüksek Lisans
not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
3. Yazılı Bilim Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, 29 Ağustos 2014 tarihinde Enstitümüzün
web sayfasında (http://www.konya.edu.tr/enstituler/fenbilimlerienstitusu) ilan edilecektir.
4. 02 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan Doktora ve Yüksek Lisans sınavlarının sonuçları ise 05 Eylül
2014 günü saat 17.00’de Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir.
5. Kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl adayların kayıtları, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Fen
Bilimleri Enstitüsünde, adayların kendisi veya noterden vekalet verdiği kişi tarafından yapılacaktır.
Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan kesin kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine
puan sıralaması gözetilerek; yedek adaylar davet edilecek ve kayıtları 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde
yapılacaktır.
ÖNEMLĠ HATIRLATMALAR:
1. BaĢvurularınızı son güne bırakmamanız yararınıza olacaktır.
2. Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Programlar ve yazılı bilim sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiyi ilgili Anabilim Dalı
Başkanlıklarından edinebilirsiniz.
4. Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman veya Uzman kadrosunda bulunan adayların,
başvuru için çalıştıkları kurumlarından diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair
onay belgesi getirmeleri gerekmektedir.
5. Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuruda bulunamazlar.
6. Farklı Anabilim Dalı Lisansüstü Programına başvuran, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görevli
Araştırma Görevlilerinin her iki Anabilim Dalı Başkanlığından da olur alması gerekmektedir.
7. Lisansüstü Programlara, farklı alanlardan veya diğer üniversitelerden başvuran ve başvurusu kabul
edilen adaylara Anabilim Dalı Başkanlığının gerekli görmesi durumunda Bilimsel Hazırlık Programı
uygulanabilir.
KESĠN KAYITTA ĠSTENEN BELGELER:
1. Kesin Kayıt Formu (ÖF-5). Bu form, Fen Bilimleri Enstitümüzün;
http://www.konya.edu.tr/enstituler/fenbilimlerienstitusu/belgeler adresinden temin edilebilir.
2. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5 x6 cm boyutlarında)
3. Askerlik Durum Belgesi
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERDEN ĠSTENEN BELGELER:
1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin ve Lisans transkriptinin
asılları ve birer adet fotokopisi ile tercümeleri.
2. Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin ve Lisans ve
Yüksek Lisans transkriptinin asılları ve birer adet fotokopisi ile tercümeleri.
(Onaylar noterden veya dıĢ temsilciliklerinden tercüme edilmiĢ belge Ģeklinde olmalıdır)
3. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi.
(Yurtdışından mezun olanlardan ALES belgesi aranmaz, Türkiye’de lisans veya yüksek lisans
öğrenimi tamamlayanlardan sadece ALES sınavına girme şartı aranır.)
4. Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için; ana dilleri dışında Ġngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden herhangi birinden YDS, ÜDS ve KPDS’den en az 55 Puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir
belgenin aslı ve fotokopisi.
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf
5. İkametgah tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresinin aslı ve fotokopisi.
6. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi onaylı örneği (TÖMER belgesi olmayanlara Lisansüstü
Yönetmeliğimizin 5/ç maddesi uygulanır. 1 yıl Türkçe öğrenme süresi verilir).
7. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
8. İki adet vesikalık fotoğraf
9. Pasaport aslı ve fotokopisi
10. Öğrenci numarasına Eğitim – Öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu (Yabancı uyruklu
öğrenciler, lisansüstü öğrenim harç ücreti için belirlenen yıllık öğrenim ücretinin 3 katını bir defada
peşin öderler. Bu miktar, her iki dönemde; 2 X 387 TL taksit şeklinde ödenir.)
11. Yabancı uyruklu öğrenciler müracaatının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve
Mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.
12. Çift uyruklu vatandaş hakkı olan (Türk ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar da Türk vatandaşı olarak
başvuru yapacaklardır.
13. Başvurular (http://onlinebasvuru.konya.edu.tr) “Online Başvuru Formu” doldurularak yapılacaktır.
Adaylar “Online Başvuru Formu”nun çıktısını ve diğer istenilen belgeleri en geç 22 Ağustos 2014
tarihine kadar enstitümüz öğrenci işlerine şahsen veya noter vekâleti verdiği kişi aracılığıyla
yapacaktır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanlar
ANABĠLĠM DALI
ALES
Puan
Türü
Çevre
Mühendisliği
SAYISAL
Kimya
SAYISAL
Gıda
Mühendisliği
SAYISAL
Yabancı
Uyruklu
YL DR
ÖZEL ġARTLAR
YL
DR
10
-
-
-
--
-
2
-
-
Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu ve Yüksek Lisansını Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak.
19
-
3
-
--
-
7
-
-
--
11
-
-
-
Harita
Mühendisliği
SAYISAL
10
-
-
-
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
SAYISAL
14
-
-
-
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
SAYISAL
20
-
-
-
Makine
Mühendisliği
SAYISAL
30
-
-
-
15
-
-
-
10
-
-
-
Endüstri
Mühendisliği
SAYISAL
Mimarlık
SAYISAL
8
-
-
-
Matematik
SAYISAL
14
-
-
-
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
- Harita Mühendisliği
- Geomatik Mühendisliği
- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Biyoloji ve
- Biyoloji Eğitimi
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Mühendislik Fakültelerinin; Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak,
Teknik Eğitim Fakültelerinin; Makine Eğitimi Bölümü (Otomotiv
öğretmenliği, Tesisat öğretmenliği bölümleri), Elektrik, Elektronik ve
Bilgisayar Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olmak,
Teknoloji Fakültelerinin; Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin
birinden mezun olmak,
Ziraat Fakültelerinin; Tarım Makineleri Bölümünden mezun olmak.
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
(Yazılı Bilim sınavında; Makine, Mekatronik, Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği konularını kapsayacak farklı (seçmeli) soru sorulacaktır.)
- Endüstri Mühendisliği
- Sistem Mühendisliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
- Mimarlık
- İç Mimarlık (Bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Bilimsel hazırlık programı
uygulanacaktır)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
--
ENSTĠTÜADRES VE TELEFONLARI:
Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Yerleşkesi, 42090, Meram Yeni Yol / Meram / KONYA
Telefon: 0332 201 00 16
E-Posta: [email protected]
E-Ağ: http://www.konya.edu.tr/enstituler/fenbilimlerienstitusu
ÖNEMLĠ TARĠHLER:
Online Başvuru Formu ve gerekli tüm belgelerin Enstitümüze elden teslim tarihi:
11 – 22 Ağustos 2014 tarihleri arası.
Yazılı Bilim Sınavına girmeye hak kazanan adayların ilanı:
29 Ağustos 2014 günü saat 17.00 de Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.
Doktora ve Yüksek Lisans Yazılı Bilim Sınavları:
02 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında; Yazılı Bilim Sınavları Ahmet KELEġOĞLU Eğitim
Fakültesi Meram YerleĢkesinde yapılacaktır.
Sınav Sonuçlarının İlanı:
05 Eylül 2014 günü saat 17.00 de Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir.
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi:
08 – 12 Eylül 2014 tarihleri arası.
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi:
15 – 16 Eylül 2014 tarihlerinde.
Güz Dönemi Eğitim Öğretimin (derslerin) Başlangıcı:
22 Eylül 2014
Download

buradan - Necmettin Erbakan Üniversitesi