İLAN
(Lütfen İlanı Dikkatlice Okuyunuz)
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMLARINA BAġVURU
KONTENJANLARI ( 2013-2014 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ SONU ĠTĠBARĠYLE
MEZUNĠYET AġAMASINDA OLANLAR VE MEZUNLAR)
Kontenjanların dağılımı:
PROG
RAM
NO
5001
5003
5004
5007
5009
5013
5017
5018
5029
5013
5032
5037
5039
5042
5047
5048
5058
5059
5063
5068
PROGRAM ADI
ADALET (KAMU YÖNETİMİ)
ALMANCA
ARAPÇA
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
FİZİK
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
İHL MESLEK DERSLERİ
İNGİLİZCE
KİMYA
KUYUMCULUK TEKNOLİSİ
MATEMATİK
ÜNİVERSİTEMİZ
KONTENJAN
SAYILARI
19
100
(sosyoloji) 42
20
25
ÜNİVERSİTEMİZ
DIŞINDA TALEP
EDİLEN
KONTENJAN
SAYILARI
50
20
60
60
20
30
60
20
20
50
60
15
120
67
MUHASEBE VE FİNANSMAN (İŞLETME-İKTİSAT)
MÜZİK
SAĞLIK
SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TOPLAM
KARAMANOĞLU
MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ
KONTENJAN
SAYILARI
40
40
60
25
40
30
100
100
300
880
7
120
1.Kendi Üniversitemiz, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Üniversitemiz dıĢındaki
kontenjanlara yerleĢtirme yapılacaktır.
2.Üniversitelerimiz 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aĢamasında
olanlar ve mezun durumunda olanlardan %75 Konya’da ikametgâhı olanlar ile Konya il sınırları
içerisinde bulunan üniversitelerden mezun olanlara, %25 dıĢardaki üniversitelerden alınacaktır.
Konya’da oturanlar için ikametgah belgesi nüfus müdürlüğünden alınacaktır.
3.Ġlgili branĢta kontenjan dolmaması durumunda, fazla kontenjan diğer branĢlara aktarılacağından
yedek listeden yerleĢtirme yapılacaktır..
Adayların Seçimi;
Adayların seçiminde YÖK’ün 19.06.2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararın 8
nolu maddesinde belirtilen ölçütlerden ikisi dikkate alınacaktır. Fakültemizce dikkate alınacak
Ölçütler;
Öğrencilerin bulunduğu lisans mezuniyeti akademik ortalaması (aynı puanda olanların önce mezun
olanları göz önüne alınacaktır.)
Kayıtlar ve Programın başlatılması;
Ön kayıt baĢvuruları 27.06.2014 tarihinde baĢlayacak ve 02.07.2014 kadar devam edecektir. ONLĠNE
BAġVURU yapılacaktır.
Kazananların ilanı 06.07.2014 tarihinde web sitemizden yayınlanacaktır.
Kesin kayıtlar 07.07.2014 tarihinde baĢlayıp ile 11.07.2014 tarihinde sona erecektir. Kayıt saatleri
10:00’da baĢlayıp 18:00’de bitecektir.
Başvuru şekli;
BaĢvurular ġAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru sırasında istenilen belgeler;
a. Dilekçe (Pedagojik Formasyon Birimince verilecek)
b. Onaylı Mezuniyet Belgesi (YurtdıĢındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği,
kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
c. Lisans Not Transkripti Aslı (Transkript belgesinde, lisans mezuniyet genel not ortalaması 4’lük
sistemde olmayıp 100’lük sistemde olan öğrenciler, 4’lük not karĢılığını belirten mezun oldukları
üniversiteden alacakları resmi bir yazı sunmak durumundadır. Bu yazı, mezun olunan üniversite
tarafından transkripte iĢlenmiĢ resmi bir açıklama veya not çevrimini ifade eden resmi bir yazı
olabilir.)
d. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ile birlikte)Pedagojik Formasyon Birimince onaylanacaktır.
e. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
f. T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı ġubesine öğretim ücretin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin
TR 59
0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN Numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu
Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontu.
Not 1: Dekontta Öğrencinin Adı Soyadı ve TC’si yazılarak, Pedagojik Formasyon Ücreti açıklaması
yer alacaktır.
Not 2: Müracaatlar Ģahsen veya Noterden verilecek vekâletle yapılacaktır.
Not 3: Felsefe Bölümü öğrencileri (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını
belgelendirecekler.)
Sosyoloji bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını
belgelendirecekler.)
Not 4: Temmuzda mezun olacaklar akademik not ortalamasını belirten belgeyi üniversitelerinden
getireceklerdir
.
Akademik takvim;
Derslerin baĢlama tarihi 12.07.2014 tarihinde baĢlayıp 08.02.2015 tarihinde bitecektir. Eğitim
cumartesi Pazar günleri yapılacaktır. Ġkinci yarıyılda öğretmenlik uygulaması Cuma günü yapılacaktır.
1. Dönem:
Dersler: 12.07.2014-02.10.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ara sınav: 06-07 Eylül 2014
Dönem sonu sınavı: 27-28 Eylül 2014
Bütünleme sınavı: 01-02 Ekim 2014
2. Dönem:
Dersler: 10.10.2014-31.01.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ara sınav: 29-30 Kasım 2014
Dönem sonu sınavı: 24-25 Ocak 2015
Bütünleme sınavı: 31 Ocak 2015
Tek ders sınavı : 08 ġubat 2015
Pedagojik Formasyona iliĢkin tüm duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz.
ONLİNE SİSTEM BAŞVURULARINDA YANLIŞ BİLGİ VERENLERİN KAYITLARI
YAPILMAYACAKTIR.
BaĢvurular http://onlinebasvuru.konya.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Download

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ