TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI
MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika
programlarında standardı sağlamak, talimatın kapsamına giren teknik adamların, modern
futbolu uygulayabilecekleri bir ortam yaratmak için gerekli olan idari, mali, hukuki ve teknik
esaslar ile teknik adamların eğitimlerine, sınıflandırılmalarına ve denetimlerine ilişkin esasları
belirlemektir.
MADDE 2 – KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu talimattaki;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü,
c) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF
tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri,
ç) Profesyonel Takım: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere katılan
takımlarını,
d) Amatör Takım: TFF tarafından tescil edilmiş kulüplerin, amatör faaliyetlere katılan
takımlarını,
e) Amatör Teknik Adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama,
malzeme, sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan ve kulübü ile
arasında yazılı bir sözleşme bulunan teknik sorumluları ve antrenörleri,
f) Profesyonel Teknik Adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında,
ayrıca kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan teknik
sorumluları ve antrenörleri,
g) Antrenör: TFF tarafından düzenlenen kurslardan mezun olarak, lisans almış veya TFF
tarafından denkliği kabul edilmiş olan kişileri,
ğ) Teknik Sorumlu: Kulüpler ile imzaladıkları “Teknik Sorumlu Sözleşmesi”ne dayanarak
görev yapan teknik adamları,
h) Gençlik GeliĢtirme Programı Teknik Sorumlusu: Profesyonel ve amatör takımları olan
kulüpler ile imzalamış oldukları sözleşme uyarınca “Gençlik Geliştirme Programı Teknik
Sorumlusu” olarak görev yapan kişileri,
ı) Kurs: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarını,
i) Lisans Kursu: Teknik adamların eğitimi için esasları işbu talimatla belirlenmiş çalışma
alanlarına göre TFF tarafından açılan kursları,
2
j) Güncelleme Kursu: Katılımcıların "TFF" Antrenör Lisanslarının, UEFA normlarına uygun
olarak değiştirilmesi amacıyla TFF tarafından açılan kursları,
k) Sertifika Programı: TFF tarafından düzenlenen sertifika programlarını,
l) Aday: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmak için başvuruda
bulunmuş kişileri,
m) Kursiyer: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmaya hak kazanmış
olan kişileri,
n) Güncelleme Programı: TFF tarafından 2008 yılından önce açılmış olan “TFF Teknik
Direktör”, “TFF A” ve “TFF B” Antrenör Lisansı kurslarından mezun olmuş antrenörlere
yönelik eğitim programını,
o) Zorunlu GeliĢim Semineri: TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından
ortaklaşa olarak, antrenörlerin sahip oldukları bilgileri, çalışma alanlarındaki bilimsel
gelişmelere uygun olarak yenilemek amacıyla düzenlenen seminerleri,
ö) SYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulları, Spor Fakülteleri ve bu denkliğe sahip Spor Yüksekokullarını ifade eder.
p) Antrenör Eğitimcisi (Tutor): Antrenör Eğitimcisi kurslarını başarı ile bitirip, staj
çalışmalarını tamamlayarak TFF tarafından eğitim etkinliklerinde görevlendirilen kişileri,
r) Asistan Antrenör Eğitimcisi: Asistan Antrenör Eğitimcisi kurslarını başarı ile bitirip TFF
tarafından açılan kurslarda yardımcılık yapan Eğitimci olmaya aday kişileri,
ifade eder.
MADDE 3 – TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI
Teknik adamların, mezun oldukları kurs veya güncelleme kurslarına göre sınıflandırılmaları
aşağıdaki gibidir:
UEFA PRO Lisanslı Antrenör
UEFA A Lisanslı Antrenör
UEFA B Lisanslı Antrenör
Teknik Direktör
TFF A Lisanslı Antrenör
UEFA A Kaleci Antrenörü (profesyonel)
TFF B Lisanslı Antrenör
TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör
Grassroots Liderlik Lisanslı Antrenör
B Kaleci Antrenörü (amatör)
Fitness (Atletik Performans) Antrenörü
3
Futsal Antrenörü
Plaj Futbolu Antrenörü
Çocuk Futbolu Antrenörü
Engelli Futbolu Antrenörü
Maç ve Performans Analizi Uzmanı
Scouting
Grassroots Gönüllü Lideri
Oyun Kuralları Eğitimcisi
MADDE 4 – KURSLARA BAġVURANLARDA ARANACAK GENEL KOġULLAR
TFF tarafından düzenlenecek olan tüm kurs ve sertifika programlarına katılacak olan kişilerin;
a) 18 yaşını doldurmuş olmaları,
b) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan
dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları,
c) Disiplin Kurulları tarafından, müsabaka sonucunu etkileme veya bahis eylemleri nedeniyle
kesinleşmiş ceza almamış olmaları,
ç) Kursa daveti takiben ilgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair, tam
teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almaları,
d) TFF tarafından düzenlenen bir antrenör kursuna katılacak kişiler için, Sağlık
Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı bir kurumdan “İlkyardım Sertifikası” almış olmaları (İlkyardım
Sertifikası olmayan veya bu sertifikası güncel olmayan adaylar, antrenör kursları çerçevesinde
ilkyardım kursu verilmesi halinde bunlara katılmak zorundadırlar),
e) Kurs ücretinin yatırıldığını belgelemeleri,
f) İlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son zorunlu
gelişim ve yenileme seminerlerine katılmış, istenen vizeleri tamamlamış ve o kursun ön
koşullarını yerine getirmiş olmaları,
zorunludur.
MADDE 5 – KURS,
DÜZENLENMESĠ
SEMĠNER
VE
SERTĠFĠKA
PROGRAMLARININ
(1) Bu Talimat’ın 3. maddesinde yer alan teknik adamlara yönelik kurslar, seminerler ve sertifika
programları münhasıran TFF tarafından düzenlenir.
(2) TFF resmi internet sitesi olan www.tff.org aracılığıyla kurs ve seminerlerin başvuru tarihleri,
kurs ve seminer tarihleri ve yeri kamuoyuna duyurur.
(3) TFF tarafından düzenlenen her türlü antrenör lisansı kursu kapsamında yapılacak olan teorik
ve pratik sınavların içeriği ile kursların yürütülmesine ilişkin bütün kurallar FGD tarafından
UEFA JIRA Konvansiyonu’na uygun olarak belirlenir.
4
(4) TFF, açılacak olan kurs, seminer ve sertifika programları için gerekli gördüğü zamanlarda
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile
işbirliği yapar. Amatör çalıştırıcı kursları ve seminerleri, TFF kursu ve seminerinin açıldığı
ilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği
şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilir.
(5) TFF, kurs, seminer ve sertifika programlarındaki teorik dersleri ve bunların sınavlarını eöğrenme portalı yoluyla da düzenleyebilir.
(6) Bölgesel bir lisans kursunda, başvurusu kabul edilen aday sayısı 18’e ulaştığında, FGD o
bölgede ilgili kurs ya da güncellemenin açılmasına karar verebilir.
MADDE 6 – KURS, SEMĠNER VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ BAġVURU
ESASLARI
(1) TFF tarafından düzenlenen tüm kurs, seminer ve sertifika programları kural olarak ücretlidir.
TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’ni, hesabına yatırılacak miktar her yıl yeniden
belirlenerek ilan edilir. TFF, gerekli gördüğü hallerde kursları ücretsiz düzenleyebilir.
(2) Başvurusu üzerine kursa davet edildiği halde açılan kursa katılmayan adaylar, ikinci kez
davet edildikleri halde kursa katılmadıkları takdirde bir sonraki kursa çağrılmazlar. Bu kursa
üçüncü kez başvurmalarına karşın geçerli bir sebep göstermeksizin kurslara katılmayan
adaylar, kurslara başvuru haklarını kaybederler.
(3) Düzenlenen zorunlu gelişim seminerlerine katılmayan kişilere, bir sonraki zorunlu gelişim
seminerine kadar çalışma izni verilmez.
MADDE 7 – BAġVURU USULÜ ve GĠRĠġ SINAVLARI
(1) Adaylar, www.tff.org internet sitesinde yeralan katılım formlarını doldurarak başvuruda
bulunurlar.
(2) Adaylar, istenen belgeleri başvuru esnasında tarayarak sisteme yüklemek zorundadırlar. Bu
işlemi yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmaz.
(3) Adaylar bu talimatın eklerinde yer alan kriterler doğrultusunda sıralanırlar. Bu sıralama
çerçevesinde adayların kurslara kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Türkiye Futbol
Direktörü başvuru koşullarını yerine getiren antrenör adayları için her kategoride açılacak
olan kurslarda en fazla 2 (iki) kursiyer için ek kontenjan açma yetkisine sahiptir.
(4) Kadın futbolcular ile ilgili kriter tespitinde, adaylar en üst Kadınlar Futbol Ligi'nde
oynadıkları süreler için profesyonel liglerdeki katsayılardan faydalanırlar.
(5) En üst Kadınlar Futbol Ligi’nde teknik sorumlu olarak görev yapan kişiler, UEFA B
Lisans’tan UEFA A Lisans’a geçişte profesyonel liglerde görev yapmış gibi değerlendirilirler
ve ilgili kriterler çerçevesinde elde edilebilecek maksimum puanın en fazla yarısını alırlar.
(6) Düzenlenecek olan kursun veya giriş sınavının tarihi ve yeri FGD tarafından başvurusu kabul
edilen adaylara e-mail veya SMS aracılığıyla bildirilir.
5
(7) Bu Talimat’ın 8. maddesinde belirtilen başvuru koşullarını yerine getirdiğini bildirmiş
olmasına rağmen, sisteme girişi yapılmış belgelerin asıllarını teslim etmeyen adaylar, kursa
ve/veya giriş sınavına kabul edilmezler.
(8) Katılım koşullarını yerine getirenlere bir ön sınav öngörülmüşse, bu TFF tarafından
belirlenecek sınavda geçer puan alan adaylar kursa kabul edilirler. Sınavda başarılı olamayan
adaylar başvurularını tekrarlayabilirler.
(9) Güncelleme kursları planlandığı takdirde TFF güncelleme kurslarına katılacak adaylarla ilgili
kursa kabul kriterlerini ayrıca ilan eder.
(10) Ön başvuru sırasında yatırılmış olan kurs ücretleri, adayın kursa kabul edilmemesi halinde
TFF'nin maddi bir kaybına neden olunmamışsa iade edilir.
MADDE 8 – ANTRENÖR LĠSANS KURSLARI
Antrenör Lisans Kursları aşağıdaki gibidir:
“UEFA PRO” ANTRENÖR LĠSANSI KURSU
a) "UEFA A" Lisansı ile fiilen 3 sezon boyunca çalışmış olmak.
b) EK-1’de yer alan "UEFA Pro Kursu" sıralama kriterlerine gore
yapılan sıralamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer
almak.
ÖN KOġUL
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
ç) “UEFA A” Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış
olduğunu belgeleyen yazı,
KAYIT
ĠÇĠN ç) Adli sicil sabıka kaydı,
d) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden,
GEREKLĠ
Kızılay’dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım
BELGELER
Sertifikası” almış olmak.
e)
Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ
ve Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 360 saatlik eğitim programı
EĞĠTĠM SÜRESĠ
SINAVLAR
MEZUNĠYET
ve
Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara “UEFA Pro”
Antrenör Lisansı” verilir.
6
UEFA ELĠT A
ANTRENÖRLÜĞÜ
SERTĠFĠKASYON
PROGRAMI
a) En az “UEFA A” lisansına
sahip olmak,
b)EK-2’te yer alan UEFA Elit A
sertifikasyon programı başvuru
ÖN KOġUL
puanlama sistemi çerçevesinde
sertifika programı katılımcı sayısı
limitlerine dahil olabilecek yeterli
puana sahip olmak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)“UEFA A” belge fotokopisi
ç) Adli sicil sabıka kaydı,
d) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil
Tıp Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı
“İlkYardım Sertifikası” almış
KAYIT ĠÇĠN olmak.
e) Kursa katılımının uygun
GEREKLĠ
olduğuna dair, tam teşekküllü
BELGELER
hastaneden alınmış sağlık raporu,
f) Kurs ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTĠM
SÜRESĠ
UEFA Elit A kurs programı
kapsamında Pratik ve Teorik
ve
derslerden oluşan 80 saatlik bir
eğitim programı uygulanır.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
SINAVLAR ve
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
MEZUNĠYET
programın sertifikası verilir.
Tüm kulüplerde Gençlik
Geliştirme Teknik Sorumlusu
olarak çalışabilirler.
ÇALIġMA
ALANI
7
“UEFA A” ANTRENÖR LĠSANSI
KURSU
a) “UEFA B” Antrenör Lisansı ile en
az 3 yıl süreyle çalışmış olmak,
b) EK-3’te yer alan “UEFA A”
Kursu sıralama kriterlerine gore
yapılan sıralama sonrasında
belirlenen kontenjan içerisinde yer
almak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) “UEFA B” Antrenör Lisansı
fotokopisi ve bu lisansla çalışmış
olduğunu belgeleyen yazı,
veya
profesyonel lisansla futbol
oynadığını belirten TFF yazısı,
ç) Adli sicil sabıka kaydı,
d) Kursa katılımının uygun olduğuna
dair, tam teşekküllü hastaneden
alınmış sağlık raporu,
e) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım
Sertifikası” almış olmak.
f) Kurs ücretinin yatırılmış
olduğunaa ilişkin banka
dekontu.lduğuna tırıldığına ilişkin
banka dekontu.
Pratik ve teorik derslerden oluşan, en
az 180 saatlik eğitim programı.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara “UEFA A”
Antrenör Lisansı” verilir.
U19 ve altındaki Milli Takımlar ile
kulüplerin U21 ve altındaki yaş
kategorilerinde teknik sorumlu
olarak;
Tüm Milli Takımlarda ve tüm
profesyonel takımlarda antrenör
olarak görev yapabilirler.
UEFA A KALECĠ
ANTRENÖRÜ KURSU
(Profesyonel)
UEFA A Kaleci Antrenörü
Kursu’na
a) En az UEFA B Antrenör
lisansına sahip olmak,
ÖN KOġUL
b) EK-4’de yer alan UEFA A
Kaleci Antrenörü Kursu sıralama
kriterlerine gore yapılan
sırlamada sonrasında belirlenen
kontenjan içerisinde yer
almak.başvuru puanlama sistemi
çerçevesinde kurs katılımcı sayısı
limitlerine dahil olabilecek yeterli
puana sahip olmak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil sabıka kaydı,
ç) “UEFA B Lisansı’nın aslı veya
örneği,
d) Kursa katılımının uygun
olduğuna dair, tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
e) Program ücretinin yatırıldığına
KAYIT ĠÇĠN
ilişkin banka dekontu.
GEREKLĠ
BELGELER
8
“UEFA B” ANTRENÖR LĠSANSI
KURSU
“TFF Grassroots C” Antrenör Lisansı
ile fiilen en az 3 yıl boyunca çalışmış
olmak veya profesyonel futbolcu
olarak tescil edilmiş olmak veya
SYO’ların Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Öğrenimi veren Kurumların
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol
Uzmanlık Dalı mezunu olmak.
Adaylardan profesyonel futbol
oynamış olanlar, TFF C, amatör
çalıştırıcı lisansı veya TFF C
(Grassroots) lisansına sahip olanlar,
beden eğitimi ve spor öğrenimi veren
kurumların antrenörlük bölümü
futbol uzmanlık dalı mezunları
olanlar, olmak üzere kendi içlerinde
ayrı ayrı değerlendirilirler.
EK-:5 d’de yer alan UEFA B Kursu
başvuru sıralama kriterlerine göre
yapılan sırlamada sonrasında
belirlenen kontenjan içerisinde yer
almak. Puanlama sistemi
çerçevesinde kurs katılımcı sayısı
limitlerine dahil olabilecek yeterli
puana sahip olmak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)“TFF Grassroots C” veya TFF
Amatör Lisans Fotokopisi,
ç) “TFF Grassroots C” Antrenör
Lisansı fotokopisi ve bu lisansla
çalışmış olduğunu belgeleyen yazı
veya
profesyonel lisansla futbol
oynadığını belirten TFF yazısı,
d) Cumhuriyet Savcılığı’ndan
alınmış arşivli aAdli sicil sabıka
kaydı,
e) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım
Sertifikası” almış olmak.
f) Kursa katılımının uygun olduğuna
dair, tam teşekküllü hastaneden
alınmış sağlık raporu,
g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin
banka dekontu.
Pratik ve teorik derslerden oluşan, en
az 120 saatlik eğitim programı
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTĠM
SÜRESĠ
UEFA A Kaleci Antrenörlüğü
kursu kapsamında Pratik ve
Teorik derslerden oluşan, en az
ve 120 saatlik eğitim programı.
b) Amatör kaleci antrenörlüğü
kursu kapsamında Pratik ve
Teorik derslerden oluşan, en az 30
saatlik eğitim programı.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
üzerinden 6 puan alanlara “UEFA B”
kursun lisansı verilir.
Antrenör Lisansı” verilir.
SINAVLAR ve
MEZUNĠYET
UEFA A Kaleci antrenörlüğü
lisansına sahip antrenörler, her
ligdeki amatör ve profesyonel
kulüplerin her yaş grubundaki
takımlarında kaleci antrenörü
olarak görev yapabilirler.
ÇALIġMA
ALANI
TFF ile akreditasyon sistemi
kapsamında anlaşması olan Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Öğrenimi
veren Kurumların Futbol
Antrenörlük Bölümünden başarı ile
mezun olan kişilere "UEFA B"
Antrenör Lisansı verilir.
Profesyonel kulüplerin U15
takımlarında veya amatör kulüplerin
her yaş grubundaki takımlarında
teknik sorumlu olarak, tüm kadınlar
ligi takımlarında teknik sorumlu
olarak, TFF 2. Ligen alt iki
profesyonel ligdeki ve altındaki
liglerdeki takımlarda antrenör olarak
görev yapabilirler.
12 yaş altı çocuklara yönelik görev
yapacak antrenörler için özel
sertifikasyon programlarına katılma
şartı aranabilir.
9
ATLETĠK PERFORMANS
(FITNESS) UZMANLIĞI KURSU
ÖN KOġUL
a) EK-6’da yer alan Atletik
Performans (fitness) Uzmanlığı kurs
proramı sıralama kriterlerine gore
yapılan sırlamada sonrasında
belirlenen kontenjan içerisinde yer
almak.
MAÇ VE PERFORMANS
ANALĠZ UZMANLIĞI
SERTĠFĠKASYON
PROGRAMI
EK-7’de yer alan Maç ve
Performans Analiz Uzmanlığı
Sertifikasyon Programı sıralama
kriterlerine gore yapılan
sırlamada sonrasında belirlenen
kontenjan içerisinde yer almak.
b) Teorik ve Pratik kursa kabul
sınavlarında 10 üzerinden 6 alan
kişiler kursa kabul edilirler.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil sabıka kaydı,
ç) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
KAYIT ĠÇĠN
Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım
GEREKLĠ
Sertifikası” almış olmak.
BELGELER
d) Kursa katılımının uygun olduğuna
dair, tam teşekküllü hastaneden
alınmış sağlık raporu,
e)Program ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTĠM
SÜRESĠ
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil sabıka kaydı,
ç) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil
Tıp Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı
“İlkYardım Sertifikası” almış
olmak.
d) Kursa katılımının uygun
olduğuna dair, tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
e) Program ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
Atletik Performans (fitness)
Maç ve Performans Analiz
Uzmanlığı kurs programı kapsamında Uzmanlığı Sertifikasyon
Pratik ve Teorik derslerden oluşan 50 programı kapsamında Pratik ve
ve
saatlik bir eğitim programı uygulanır. Teorik derslerden oluşan ve TFF
tarafından belirlenen eğitim
programı uygulanır.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
SINAVLAR
üzerinden 7 puan alanlara ilgili
ve
MEZUNĠYET kursun lisansı verilir.
Maç ve Performans Analiz
Uzmanları Sertifika programından
mezun olan antrenörler her lig
seviyesindeki amatör ve profesyonel
ÇALIġMA
kulüplerin her yaş grubundaki
ALANI
takımlarında Maç ve Performans
Analiz Uzmanı olarak görev
yapabilirler.
10
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
programın sertifikası verilir.
Maç ve Performans Analiz
Uzmanları Sertifika
programından mezun olan
antrenörler her lig seviyesindeki
amatör ve profesyonel kulüplerin
her yaş grubundaki takımlarında
Maç ve Performans Analiz
Uzmanı olarak görev yapabilirler.
B KALECĠ ANTRENÖRLÜK
KURSU (AMATÖR)
ÖN KOġUL
KAYIT ĠÇĠN
GEREKLĠ
BELGELER
“TFF GRASSROOTS C”
ANTRENÖR LĠSANSI
KURSU
a)B Kaleci Antrenörü Kursuna EK-9’de yer alan sıralama
katılabilmek için en az TFF kriterlerine gore yapılan
Grassroots C Antrenör Lisansına sırlamada sonrasında belirlenen
sahip olmak,
kontenjan içerisinde yer almak.
b) EK-8 da yer alan B Kaleci
Antrenörü Kursu başvuru puanlama
sistemi çerçevesinde kurs katılımcı
sayısı limitlerine dahil olabilecek
yeterli puana sahip olmak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil sabıka kaydı,
c) Grassroots Gönüllü Lider
ç) Kursa katılımının uygun olduğuna
Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu
dair tam teşekküllü hastaneden alınmış lisansla çalışmış olduğunu
sağlık raporu,
belgeleyen yazı
d) Kamu personeli için çalıştıkları
veya
kurumdan görevlerini ifade eden resmi Amatör veya profesyonel lisansla
yazı,
futbol oynadığını belirten TFF
e) Üniversite öğrencileri için ise güncel yazısı,
öğrenci kimlik belgelerinin fotokopisi, ç) Adli sicil sabıka kaydı,
f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin
d) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
banka dekontu.
Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı
“İlkYardım Sertifikası” almış
olmak,
e) Kursa katılımının uygun
olduğuna dair, tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
f) Kurs ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
Pratik ve Teorik derslerden oluşan, Pratik ve teorik derslerden oluşan,
en az 30 saatlik eğitim programı.
en az 60 saatlik eğitim.
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ ve
EĞĠTĠM
SÜRESĠ
Teorik ve pratik sınavlarda 10
SINAVLAR
üzerinden 6 puan alanlara B Kaleci
ve
MEZUNĠYET Antrenör Lisansı verilir.
ÇALIġMA
ALANI
a) B Kaleci Antrenörlüğü lisansına
sahip antrenörler, Kadın Ligleri
takımları ile amatör kulüplerin her
yaş grubundaki takımlarında kaleci
antrenörü olarak çalışabilirler.
11
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara “TFF
Grassroots C” verilir.
SYO Futbol Antrenörlük
Bölümü’nden mezun olan kişilere
“TFF Grassroots C” Antrenör
Lisansı verilir.
Amatör futbol faaliyetlerinin her
yaş grubunda teknik adam, en üst
kadınlar ligi dışındaki kadın
liglerinde teknik sorumlu ve tüm
kadın liglerinde antrenör olarak
görev yapabilirler.
ÇOCUK
FUTBOLU
SERTĠFĠKASYON
PROGRAMI
EK-10’de
yer
alan
Scouting a) En az TFF Grassroots C
Sertifikasyon Programı sıralama Antrenör lisansına sahip olmak,
kriterlerine gore yapılan sırlamada
sonrasında belirlenen kontenjan b) EK-11’de yer alan Çocuk
içerisinde yer almak.
Futbolu
sertifika
programı
sıralama kriterlerine gore yapılan
sırlamada sonrasında belirlenen
kontenjan içerisinde yer almak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil sabıka kaydı,
c)“TFF Grassroots C” veya TFF
ç) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
Amatör Lisans Fotokopisi,
Uzmanları Derneği’nden,
ç) “TFF Grassroots C” Antrenör
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Lisansı fotokopisi ve bu lisansla
Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım çalışmış olduğunu belgeleyen
Sertifikası” almış olmak.
TFF yazısı,
d) Kursa katılımının uygun olduğuna d) Adli sicil sabıka kaydı,
dair, tam teşekküllü hastaneden
e) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil
alınmış sağlık raporu,
Tıp Uzmanları Derneği’nden,
e) Program ücretinin yatırıldığına Kızılay’dan veya İl Sağlık
ilişkin banka dekontu.
Müdürlüklerinden onaylı
“İlkYardım Sertifikası” almış
olmak.
f) Kursa katılımının uygun
olduğuna dair, tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
g) Kurs ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
Scouting Sertifikasyon programı
Çocuk Futbolu Sertifikasyon
kapsamında Pratik ve Teorik
programı kapsamında Pratik ve
derslerden oluşan ve TFF tarafından
Teorik derslerden oluşan ve TFF
belirlenen eğitim programı uygulanır. tarafından belirlenen eğitim
programı uygulanır.
SCOUTING
PROGRAMI
ÖN KOġUL
KAYIT ĠÇĠN
GEREKLĠ
BELGELER
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ ve
EĞĠTĠM
SÜRESĠ
SERTĠFĠKASYON
Teorik ve pratik sınavlarda 10
SINAVLAR
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
ve
MEZUNĠYET programın sertifikası verilir.
Scouting Sertifika programından
mezun olan antrenörler her lig
seviyesindeki amatör ve profesyonel
ÇALIġMA
kulüplerin her yaş grubundaki
ALANI
takımlarında Scout olarak görev
yapabilirler.
12
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
programın sertifikası verilir.
Profesyonel kulüplerin, futbol
okulları ile U12 ve altındaki
yarışma kategorileri dışında kalan
takımlarında Çocuk Futbolu
antrenörü olarak çalışabilirler.
ÖN KOġUL
FUTSAL ANTRENÖRLÜĞÜ
SERTĠFĠKASYON PROGRAMI
a) En az TFF Grassroots C Antrenör
lisansına sahip olmak,
PLAJ FUTBOLU
ANTRENÖRLÜĞÜ
a) En az TFF Grassroots C
Antrenör lisansına sahip olmak,
b)EK-12’de yer alan Futsal
Antrenörlüğü sertifika programı
sıralama kriterlerine gore yapılan
sırlamada sonrasında belirlenen
kontenjan içerisinde yer almak.
b) EK-13’de yer alan Plaj Futbolu
Antrenörlüğü sertifika programı
sıralama kriterlerine gore yapılan
sırlamada sonrasında belirlenen
kontenjan içerisinde yer almak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)“TFF Grassroots C” veya TFF
Amatör Lisans Fotokopisi,
ç) “TFF Grassroots C” Antrenör
Lisansı fotokopisi ve bu lisansla
çalışmış olduğunu belgeleyen TFF
yazısı,
d)Adli sicil sabıka kaydı,
KAYIT ĠÇĠN
e) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
GEREKLĠ
Uzmanları Derneği’nden,
BELGELER
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım
Sertifikası” almış olmak.
f) Kursa katılımının uygun olduğuna
dair, tam teşekküllü hastaneden
alınmış sağlık raporu,
g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin
banka dekontu.
KURSUN
ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTĠM
SÜRESĠ
Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon
programı kapsamında Pratik ve
ve Teorik derslerden oluşan ve TFF
tarafından belirlenen eğitim programı
uygulanır.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
SINAVLAR
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
ve
MEZUNĠYET programın sertifikası verilir.
Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon
programından mezun olan antrenörler
futsal ligi seviyesindeki amatör ve
profesyonel kulüplerin her yaş
ÇALIġMA
grubundaki
takımlarında
futsal
ALANI
antrenörü olarak çalışabilirler.
13
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)“TFF Grassroots C” veya TFF
Amatör Lisans Fotokopisi,
ç) “TFF Grassroots C” Antrenör
Lisansı fotokopisi ve bu lisansla
çalışmış olduğunu belgeleyen
TFF yazısı,
d) Adli sicil sabıka kaydı,
e) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil
Tıp Uzmanları Derneği’nden,
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı
“İlkYardım Sertifikası” almış
olmak.
f) Kursa katılımının uygun
olduğuna dair, tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
g) Kurs ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
Plaj
Futbolu
Sertifikasyon
programı kapsamında Pratik ve
Teorik derslerden oluşan ve TFF
tarafından
belirlenen
eğitim
programı uygulanır.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
programın sertifikası verilir.
Plaj
Futbolu
Antrenörlüğü
Sertifikasyon
programından
mezun olan antrenörler plaj
futbolu ligi seviyesindeki amatör
ve profesyonel kulüplerin her yaş
grubundaki takımlarında plaj
futbolu
antrenörü
olarak
çalışabilirler.
ÖN KOġUL
ENGELLĠ FUTBOLU
ANTRENÖRLÜĞÜ
a) En az TFF Grassroots C Antrenör
lisansına sahip olmak,
b)EK-14’de yer alan Engelli Futbolu
sertifika programı sıralama
kriterlerine gore yapılan sırlamada
sonrasında belirlenen kontenjan
içerisinde yer almak.
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)“TFF Grassroots C” veya TFF
Amatör Lisans Fotokopisi,
ç) “TFF Grassroots C” Antrenör
Lisansı fotokopisi ve bu lisansla
çalışmış olduğunu belgeleyen TFF
yazısı,
KAYIT ĠÇĠN d) Adli sicil sabıka kaydı,
e) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp
GEREKLĠ
Uzmanları Derneği’nden,
BELGELER
Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlüklerinden onaylı “İlkYardım
Sertifikası” almış olmak.
f) Kursa katılımının uygun olduğuna
dair, tam teşekküllü hastaneden
alınmış sağlık raporu,
g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin
banka dekontu.
Engelli
Futbolu
Sertifikasyon
KURSUN
programı kapsamında Pratik ve
ĠÇERĠĞĠ ve
Teorik derslerden oluşan ve TFF
EĞĠTĠM
tarafından belirlenen eğitim programı
SÜRESĠ
uygulanır.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
SINAVLAR
üzerinden 6 puan alanlara ilgili
ve
programın sertifikası verilir.
MEZUNĠYET
ÇALIġMA
ALANI
GRASSROOTS LĠDERLĠK
KURSU
-
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) adli sicil sabıka kaydı,
ç) Kursa katılımının uygun
olduğuna dair tam teşekküllü
hastaneden alınmış sağlık raporu,
d) Kamu personeli için çalıştıkları
kurumdan görevlerini ifade eden
resmi yazı,
e) Üniversite öğrencileri için ise
güncel
öğrenci
kimlik
belgelerinin fotokopisi,
f) Kurs ücretinin yatırıldığına
ilişkin banka dekontu.
Pratik ve teorik derslerden oluşan,
en az 12 saatlik eğitim.
Teorik ve pratik sınavlarda 10
üzerinden 6 puan alanlara
“Grassroots
Gönüllü
Lider”
Lisansı verilir.
Amatör ve profesyonel kulüplerin her Profesyonel ve Amatör kulüplerin
yaş kategorisindeki engelli futbolu resmi futbol faaliyetleri dışında
takımlarında
Engelli
Futbolu kalan
tüm
gönüllü
futbol
antrenörü olarak çalışabilirler.
organizasyonlarında
görev
yapabilirler.
14
ANTRENÖR EĞĠTĠMCĠSĠ KURSU (TUTOR)
a)UEFA A Lisansına sahip olmak.
b)Kursa katılmalarını engelleyecek fiziksel veya psikolojik
rahatsızlıkları olmadığına ilişkin, herhangi bir sağlık
ÖN KOġUL
kuruluşundan rapor almış olmak;
c) Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda kursa davet edilmiş olmak.
a)Antrenör Eğitimcileri, TFF tarafından düzenlenen kurslar,
güncelleme seminerleri ve benzeri tüm antrenör eğitim
etkinliklerinde FGD tarafından görevlendirilmeleri halinde görev
ANTRENÖR
EĞĠTĠMCĠLERĠNĠN yaparlar.
GÖREVLENDĠRĠLM
ELERĠ ve ÇALIġMA b) Antrenör Eğitimcileri, bir takvim yılında kendilerine teklif
edilen görevleri mazeretsiz olarak 2 defa reddederler ise;
ALANLARI
Antrenör Eğitimcisi unvanlarını kaybederler.
a) Asistan Antrenör Eğitimcileri, Antrenör Eğitimcileri ile
birlikte, kursa katılarak yardımcılık görevi yaparlar.
ASĠSTAN
ANTRENÖR
EĞĠTĠMCĠLERĠNĠN
GÖREV ALANLARI
ve GELĠġĠM
SÜREÇLERĠ
YENĠLEME
KURSLARI
Kurslarla ilgili eğitim çalışmalarını, Eğitim Müdürlüğü'ne
sunarak rapor ederler.
TFF FGD Eğitimcilerinin yapacağı sınavda başarılı oldukları
takdirde Antrenör Eğitimcisi olmaya hak kazanırlar .
Asistan Antrenör Eğitimcilerinin açılan kurslara katılmış
olmaları, Antrenör Eğitimcisi olmaları için yeterli değildir.
Konuya ilişkin takdir hakkı TFF FGD’ye aittir.
a) Antrenör eğitimcileri, 3 yılda bir Eğitimciler Özel Yenileme
Kursu’na katılırlar. Antrenör Eğitimcileri, görevlerine devam
edebilmeleri için bu kursta başarılı olmak zorundadırlar.
b) Antrenör Eğitimcileri, yenileme kursuna katılmadıkları
takdirde eğitimci unvanlarını kaybederler.
MADDE 9 – BÜTÜNLEME SINAVLARI
(1) Bir antrenör lisansı kursu kapsamında verilen belirli bir dersin bitirme sınavlarında başarısız
olmuş kursiyerler için ilgili ders için bir bütünleme sınavı düzenlenir.
(2) Bütünleme sınavının yeri, tarihi, içeriği ve sınavda uygulanacak kurallar, ilgili kursiyerlere
e-mail veya SMS aracılığıyla bildirilir.
(3) Bütünleme sınavına, bir mazereti olmaksızın 2 defa katılmayan veya bütünleme sınavında 2
defa başarısız olan kursiyerler, kurs ücretini tekrar yatırmak şartıyla kursu en baştan tekrar
ederler.
15
MADDE 10 – HIZLI GEÇĠġ SĠSTEMĠ
10 yıl en üst ligde futbol oynamış veya en az 10 defa A Milli Takımda yer almış futbolcular
için UEFA A ve UEFA B kursu ile ilgili çalışma süresi kriterlerinden 2 yıl muaf tutulur.
MADDE 11 – YURT DIġINDA AÇILAN ANTRENÖRLÜK KURSLARINA
KATILANLARLA ĠLGĠLĠ GENEL ESASLAR
(1) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerin lisans kurslarına katılmak isteyen kişiler, bu
Talimat’ın 4. maddesinde yer alan koşulları sağlamaları şartıyla, UEFA Antrenörlük Eğitimi
Programı ve UEFA Antrenör Anlaşması'nın Yürütülmesine İlişkin UEFA Düzenlemesi'nin
34. maddesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
(2) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerdeki bir kurstan mezun olmuş kişiler, bu Talimat
hükümleri çerçevesinde kulüplerde görev yapabilirler. Bununla birlikte 1. fıkrada yer alan
koşul ve usulleri yerine getirmeyen kişiler tescil edilmez.
(3) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerin dışında bir ülkede düzenlenmiş olan bir kurstan
mezun adaylar ile ilgili olarak karar vermeye TFF yetkilidir.
MADDE 12 – VĠZE ĠġLEMLERĠ
(1) Bir üst kursa katılmak isteyen teknik adamlar, bir kulüpte çalışmakta olduklarını gösteren
belgeyi, her yıl, çalıştıkları kulübün bağlı bulunduğu TFF Bölge Müdürlüğü’ne onaylatarak
vize alırlar.
(2) Teknik adamların, aralıklarla veya aralıksız olarak fiilen çalışmış oldukları her 8 ay,
tamamlanmış bir vize dönemi, yıl veya sezon olarak sayılır.
(3) Beş yıl boyunca sözleşmeye dayanarak bir kulüpte aktif olarak görev almayan veya gerekli
vize işlemlerini yaptırmayan teknik adamlar, geçmiş yıllara ait vize ücretlerini ödemedikçe
veya TFF tarafından belirlenecek kurs veya seminerlere katılmadıkça, tekrar bir kulüp ile
sözleşme imzalayamazlar ve aktif olarak çalışamazlar.
MADDE 13 – REFERANS ve VĠZE ÜCRETLERĠ
(1) Bu Talimat kapsamında yer alan tüm teknik adamlardan alınacak vize ve referans ücretleri her
yıl TFF tarafından tespit ve ilan edilir. İlgili kişinin, Türkiye Futbol Antrenörleri
Derneği’nden referans getirmesi halinde, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen vize
ücretleri uygulanır.
(2) Vize ve referans ücretleri TFF tarafından belirtilen banka hesabına yatırılmadan lisans ve
tescil işlemi yapılmaz.
MADDE 14 – PROFESYONEL ve AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNĠK
KADROLAR
(1) Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardaki
teknik adam ve destek elemanlarını, futbol sezonu başından itibaren kadrolarında
bulundurmak zorundadırlar.
16
Kulüp/
Takım
Süperlig
TFF 1. Lig
TFF 2. Lig
TFF 3. Lig
Bölgesel
Amatör Lig
Yerel
Amatör
Ligler
*
Teknik
Sorumlu
Gençlik
GeliĢtirme
Programı
Teknik
Sorumlusu
Antrenör
Kaleci
Antrenörü
Fitness (Atletik
Performans)
Antrenörü
Oyun
Kuralları
Eğitimcisi
1
*
1
**
1
***
1
*
1
**
1
***
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--
2015-2016 Sezonundan itibaren zorunludur.
** 2016 – 2017 Sezonundan itibaren zorunludur.
*** 2017 – 2018 Sezonundan itibaren zorunludur.
(2) Profesyonel takımları bulunan kulüpler, tabloda yer alan zorunlu kadrolardan herhangi birinin
daimi hastalık, ölüm, sözleşme feshi ile boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan
kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol Disiplin Talimatı
hükümleri uygulanır.
MADDE 15 - ÖZEL ÇALIġMA ĠZNĠ
(1) UEFA PRO veya UEFA A kurslarının ilk aşamasını tamamlayan ve diğer aşamalarına
katılmayı taahhüt eden teknik adamlar, TFF FGD tarafından bir defaya mahsus olmak üzere
verilen izin ile ilgili kurslar için belirtilen çalışma alanlarında görev yapabilirler.
(2) TFF "Grassroots C" lisansı sahibi teknik adamlar, Kadın Futbolu Ligleri Statüsü'ne uygun
olmak kaydıyla profesyonel kulüplerin sadece kadın futbol takımlarında görev alabilirler.
MADDE 16 – SYO MEZUNLARI
SYO mezunlarının, sahip olacakları antrenör lisansları, mezun oldukları bölümlere göre aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir:
Antrenörlük Bölümü
Futbol Uzm. Dalı
Antrenörlük Bölümü Diğer
Rekreasyon Bölümü
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Spor Yönetimi Bölümü
“TFF Grassroots C”
Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı
Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı
Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı
Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı
17
MADDE 17 – MĠLLĠ TAKIMLARDA ve TFF’DE GÖREV YAPAN TEKNĠK
ADAMLAR
(1) Milli Takımlarda görev alacak tüm teknik adamların, “UEFA PRO Lisansı” veya “UEFA A
Lisansı”na sahip olmaları zorunludur.
(2) Milli Takımlarda görev alacak yabancı uyruklu teknik adamların, vatandaşı oldukları
ülkelerdeki en üst düzey antrenörlük belgesine sahip olmaları zorunludur.
(3) TFF, gerekli gördüğü hallerde A Milli Takım, A2 Milli Takımı ve U21 Milli Takımı dışındaki
kadrolarda görev alacak teknik adamları UEFA A Lisansına sahip olan antrenörler arasından
istihdam edebilir.
(4) TFF'de görev yapan kişilerin sahip oldukları antrenörlük lisansı, çalıştırabilecekleri en üst
düzey lig takımı ile imzalanmış bir sözleşmeye eş değer kabul edilir ve çalıştıkları süreler bu
şekilde vizelere esas teşkil eder.
MADDE 18 – TALĠMATLARA AYKIRI TUTUM ve DAVRANIġLAR
(1) Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüp veya kuruluşta bir teknik adamın
görevlerini üstlenemez. Teknik adamlar, ilgili kulübün statüsüne uygun kategorideki teknik
adam lisansı, TFF’nin izni ve taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme mevcut olmaksızın,
bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez.
(2) Teknik adamların isimleri, değişik unvanlarla (yönetici, profesyonel futbol yöneticisi, genel
kaptan, genel sekreter v.b.) müsabaka isim listesine yazılamaz.
(3) Teknik adamlar aynı sezon içinde TFF’ye tescil ettirdikleri sözleşmeyle kararlaştırılmış
görevden başkaca bir görevi fiilen icra edemezler ve başkaca bir sıfatla müsabaka isim
listesine yazılamazlar.
(4) Sözleşmenin imzalandığı tarihte FIFA Dünya Sıralaması’nda 1 ila 25. sıralarda yer alan bir
ülkenin “A” Milli Takımı’nın en az 75 müsabakasında oynamış olmak kaydıyla, Türkiye’de
bir kulüpte toplam en az 2 sezon futbolcu olarak tescil edilmiş yabancı kişiler ile ilgili olarak
işbu maddenin 1., 2. ve 3. fıkraları ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları
Talimatı’nın 5. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin aktif futbol
hayatını sona erdirmiş olmaları ve en üst profesyonel ligde mücadele eden kulüplerle
sözleşme imzalamış olmaları zorunludur.
(5) En az 5 yıl FIFA üyesi bir ülkenin en üst profesyonel liginde yer alan bir kulüpte tescil
edilmiş, en az 25 kere “A” Milli takımda forma giymiş ve aktif futbol hayatını sona erdirmiş
olmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak işbu maddenin 1., 2. ve 3.
fıkraları hükümleri uygulanmaz.
(6) 1., 2., ve 3. fıkra hükümlerinin ihlali halinde, ilgili teknik adamlara takip eden futbol
sezonunda çalışma izni verilmez. İhlalin devamı veya tekrarı halinde, çalışma izni süresiz
olarak geri alınır.
18
(7) İşbu talimat ve liglere ilişkin statü hükümleri gereğince müsabakalarda sahada bulunması
gereken teknik sorumlulardan birinin, herhangi bir nedenle bu görevini yerine getirememesi
halinde, aynı kulüpte tescilli bulunan antrenörlerden biri teknik sorumlu görevini en fazla iki
hafta üstlenebilir ve bu durum temsilci raporunda belirtilir.
(8) Amatör takımlar, iki haftalık süre içinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri,
bu kulüplere ihtar yazısı gönderir. Kulüpler, ihtar yazısının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre
içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise kulübe bu sürenin sona ermesinden sonraki
teknik sorumlu görevlendirilmeyen tüm müsabakalarda hükmen mağlubiyet cezası verilir.
(9) Bu maddenin 8. fıkrasındaki hükümler, kulübün bulunduğu ildeki lisanslı teknik adam sayısı o
ildeki TFF'ye tescilli amatör kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygulanır.
(10) Bir kulüp veya kuruluş ile sözleşme imzalamış, ancak ilgili kulüp veya kuruluşta fiilen görev
almayarak lisansını kiraya veren (paravan antrenörlük yapan) kişilerin sözleşmeleri derhal
iptal edilir ve bu kişilere 3 sezon boyunca çalışma izni verilmez. Durumun devamı veya
tekrarı halinde, ilgili kişinin çalışma izni süresiz olarak geri alınır.
MADDE 19 – TALĠMAT’TA HÜKÜM BULUNMAMASI
Bu talimatta hüküm bulunmayan durumlarda, TFF Yönetim Kurulu nihai olarak karar
vermeye yetkilidir.
MADDE 20 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte Antrenör Lisansı Kursları Talimatı, Antrenör
Eğitimcileri Talimatı ile 05.08.2010 tarihinde yürürlüğe giren Teknik Adamların Eğitimi ve
Sınıflandırılması Talimatı yürürlükten kalkar.
MADDE 21 – YÜRÜRLÜK
.
Bu talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 18.08.2014 tarih ve 49 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve 20.08.2014 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
GEÇĠCĠ MADDELER
(1) "UEFA A" Antrenör Lisansı'na sahip olan teknik adamlar, 2015-2016 Sezonundan itibaren
TFF 2. Lig'de teknik sorumlu olarak görev yapamazlar.
(2) "UEFA A" Antrenör Lisansı'na sahip olan teknik adamlar, 2016-2017 Sezonundan itibaren
TFF 3. Lig'de teknik sorumlu olarak görev yapamazlar.
(3) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İstanbul Şubesi'ne kayıtlı tüm teknik adamların
katılacağı ve İstanbul ili dışında kalan UEFA Pro, TFF Teknik Direktör, UEFA A ve UEFA
Pro Kaleci Lisansı'na sahip tüm teknik adamlar, 2015 yılında yapılacak olan eğitim
organizasyonuna katılmaları halinde vize yapmış sayılacaklardır. Anılan teknik adamlar için
bu organizasyona kadar seminere katılma şartı aranmayacaktır.
19
(4) Yürürlükten kaldıran Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı 'nın 13.
maddesinin 4 ve 5. fıkralarına yapılan atıflar bu talimatın 18. maddesinin 4 ve 5. fıkralarına
yapılmış sayılır.
20
EK.1. PRO LĠSANS KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
TOPLAM PUAN =
(Görev Süresi (Gün) / Görev Aldığı Ligin Düzeyi)*Görev Katsayısı
+ (A Milli Oynama Sayısı * 20)
+ (TFF Görev Süresi (Gün) * TFF Görev Katsayısı)
Antrenörün çalıştığı tüm kulüplerde çalışma günü, ilgili takımın lig seviyesine ve
antrenörün yaptığı göreve göre ayrı ayrı hesaplanarak, toplam puan alınır.
Görev Aldığı Ligin Düzeyi
Süper Lig
1.Lig
2.Lig
3.Lig
Amatör
1
2
3
4
5
Görev Katsayısı
Teknik Sorumlu
Antrenör
Gençlik Geliştirme Sorumlusu
Gençlik Geliştirme Antrenörü
4
3
2
1
TFF Görev Katsayısı
4
Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu & A Milli Takım Antrenörü
Genç Milli Takımlar Antrenörü
TFF Personeli
21
3
1
EK.2. UEFA ELĠT A KURS BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
TOPLAM
PUAN
ALAN
Antrenörlük
Geçmişi
65 puan
Gönüllülük
10 Puan
Yabancı
Bilgisi
Uzmanlık Alanı
Dil
10 Puan
15 Puan
YIL/SEZON
PUAN
UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu
olarak 3 ve üzeri sezon çalışmış olmak
65
UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu
olarak 2 sezon çalışmış olmak
50
UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu
olarak 1 sezon çalışmış olmak
35
UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya
Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 3 ve üzeri sezon çalışmış
olmak
20
UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya
Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 2 sezon çalışmış olmak
15
UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya
Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 1 sezon çalışmış olmak
10
UEFA A Lisansı ile Amatör Ligde 3 ve üzeri sezon çalışmış
olmak
8
UEFA A lisansı ile Amatör Ligde 2 sezon çalışmış olmak
7
UEFA A lisansı ile Amatör Ligde 1 sezon çalışmış olmak
6
UEFA A Belgesine sahip olmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
10
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
8
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
6
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
4
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
2
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir
10
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
TFF tarafından açılan Atletik Performans(Fitness) - Maç
Analizi-Scouting Kurs/Sertifika programı belgesine sahip 15
olmak.
22
EK.3. UEFA A KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
TOPLAM
PUAN
ALAN
Antrenörlük
Geçmişi
70 puan
Gönüllülük
Yabancı
Bilgisi
10 Puan
Dil
10 Puan
Uzmanlık Alanı 10
YIL/SEZON
UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takımların U15
takımlarında Teknik Sorumlu olarak 3 ve üzeri sezon
çalışmış olmak
UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takımların U15
takımlarında Teknik Sorumlu olarak 2 sezon çalışmış olmak
UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takımların U15
takımlarında Teknik Sorumlu olarak 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya
Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 3 ve üzeri sezon çalışmış
olmak
UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya
Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 2 sezon çalışmış olmak
UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya
Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B lisansı ile Amatör Ligde 3 ve üzeri sezon çalışmış
olmak
UEFA B lisansı ile Amatör Ligde 2 sezon çalışmış olmak
UEFA B lisansı ile Amatör Ligde 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesine sahip olmak
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon çalışmak
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
PUAN
70
55
40
25
20
15
10
8
6
4
10
8
6
5
4
2
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir 10
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
TFF tarafından açılan kondisyonerlik - Maç Analizi-Scouting 10
Kurs/Sertifika programı belgesine sahip olmak.
23
EK.4. UEFA A KALECĠ ANTRENÖRLÜK KURSU(PROFESYONEL)
BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
ALAN
Futbolculuk
Geçmişi
TOPLAM
PUAN
35 puan
Millilik Geçmişi 15 Puan
Eğitim Geçmişi
20 puan
Gönüllülük
10 Puan
YIL/SEZON
PUAN
10 ve üzeri Profesyonel Futbolcu
35
9 yıl Profesyonel Futbolcu
33
8 yıl Profesyonel Futbolcu
31
7 yıl Profesyonel Futbolcu
29
6 yıl Profesyonel Futbolcu
27
5 yıl Profesyonel Futbolcu
25
4 yıl Profesyonel Futbolcu
23
3 yıl Profesyonel Futbolcu
21
2 yıl Profesyonel Futbolcu
19
1 yıl Profesyonel Futbolcu
17
10 ve üzeri Amatör Futbolcu
15
9 yıl Amatör Futbolcu
14
8 yıl Amatör Futbolcu
13
7 yıl Amatör Futbolcu
12
6 yıl Amatör Futbolcu
11
5 yıl Amatör Futbolcu
10
4 yıl Amatör Futbolcu
9
3 yıl Amatör Futbolcu
8
2 yıl Amatör Futbolcu
7
1 yıl Amatör Futbolcu
6
Futbol A Milli 10 ve üzeri
15
Futbol A Milli 6- 9 arası
13
Futbol A Milli 1- 5 arası
11
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
9
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
7
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
5
Futsal ve Plaj Milli Takım
3
Doktora yapmış olmak
20
Yüksek Lisans yapmış olmak
18
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
16
SYO Diğer Bölümler
14
Diğer Lisans Mezunu olmak
12
Lise mezunu olmak
10
İlköğretim mezunu olmak
8
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
10
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
8
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
6
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
4
24
Yabancı
Bilgisi
Antrenörlük
Geçmişi
Dil
10 Puan
10 Puan
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
UEFA B lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmak
UEFA B lisansı ile 1 sezon çalışmak
UEFA B lisansa sahip olmak
25
2
10
10
8
5
EK.5. UEFA B KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
Futbolculuk
25 puan
Geçmişi
Millilik
Geçmişi
15 Puan
Eğitim
Geçmişi
30 puan
Gönüllülük
10 Puan
YIL/SEZON
PUAN
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
25
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
24
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
23
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
22
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
21
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
20
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
19
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
18
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
17
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
16
10 ve üzeri Amatör Futbolculuk
14
9 yıl Amatör Futbolculuk
13
8 yıl Amatör Futbolculuk
12
7 yıl Amatör Futbolculuk
11
6 yıl Amatör Futbolculuk
10
5 yıl Amatör Futbolculuk
9
4 yıl Amatör Futbolculuk
8
3 yıl Amatör Futbolculuk
7
2 yıl Amatör Futbolculuk
6
1 yıl Amatör Futbolculuk
5
Futbol A Milli 10 ve üzeri
15
Futbol A Milli 6- 9 arası
13
Futbol A Milli 1- 5 arası
11
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
9
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
7
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
5
Futsal ve Plaj Milli Takım
3
Alanda Doktora yapmış olmak
30
Alanda Yüksek Lisans yapmış olmak
28
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
26
SYO Diğer Bölümler
24
Diğer Lisans Mezunu olmak
20
Lise mezunu olmak
10
İlköğretim mezunu olmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
10
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
8
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
6
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
4
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
2
26
Yabancı Dil
10 Puan
Bilgisi
Antrenörlük
Geçmişi
10 Puan
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir 10
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
TFF C lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmak
10
TFF C lisansı ile 1 sezon çalışmak
8
TFF C lisansa sahip olmak
5
27
EK.6. FITNESS KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
ALAN
Eğitim
Geçmişi
TOPLAM
PUAN
50 puan
Antrenörlük
50 puan
Geçmişi
YIL/SEZON
*Alanda Doktora yapmış olmak
*Alanda Yüksek Lisans yapmış olmak
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
SYO Mezunu Olmak
Üniversite Mezunu Olmak
UEFA PRO Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi sahibi olmak
TFF C Belgesi ile 5 sezon ve üzeri çalışmış olmak
TFF C Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
TFF C Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
TFF C Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
TFF C Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
* ALANDA; Egzersiiz fizyolojisi, antrenan bilimi, spor fizyolojisi bölümleridir.
28
PUAN
50
45
40
35
30
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
10
8
6
4
2
EK.7. MAÇ VE PERFORMANS ANALĠZĠ SERTĠFĠKASYON
PROGRAMI BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
Eğitim Geçmişi
30 puan
Antrenörlük
Geçmişi
Futbolculuk
Geçmişi
35 puan
35 puan
YIL/SEZON
*Alanda Doktora yapmış olmak
*Alanda Yüksek Lisans yapmış olmak
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
SYO Lisans Mezunu Olmak
Diğer Lisans Mezunu olmak
Lise mezunu olmak
İlköğretim Mezunu olmak
UEFA B Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış
olmak
UEFA B Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA BBelgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi sahibi olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 5 sezon ve üzeri
çalışmış olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 4 sezon çalışmış
olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 3 sezon çalışmış
olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 2 sezon çalışmış
olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 1 sezon çalışmış
olmak
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
10 yıl ve üzeri Amatör Futbolculuk
9 yıl Amatör Futbolculuk
8 yıl Amatör Futbolculuk
7 yıl Amatör Futbolculuk
6 yıl Amatör Futbolculuk
5 yıl Amatör Futbolculuk
4 yıl Amatör Futbolculuk
3 yıl Amatör Futbolculuk
2 yıl Amatör Futbolculuk
29
PUAN
30
28
26
24
20
10
8
35
30
25
20
15
13
11
10
9
8
7
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
1 yıl Amatör Futbolculuk
6
*Üniversitelerin Besyo Bölümlerini kapsamaktadır. Olarak değişmiştir.
* UEFA A ve üstü belgeye sahip olan kişiler “Antrenörlük Geçmişi” en üst puanından
değerlendirilir.(Kriter tablosunda UEFAB kursundan sonra uzmanlaşmalarını istedğimiziiçin En üst
puanı UEFA B lisans olarak tutulmuştur. Ancak Kişi UEFA A lisans sahibi ise Antrenörlük Geçmişi
Kriterlerinden en üst puanı alır anlamında kullanılmıştır.)
30
EK.8. B KALECĠ ANTRENÖRLÜK KURSU (AMATÖR) BAġVURU PUANLAMA
TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
Futbolculuk
Geçmişi
35 puan
Millilik Geçmişi
15 Puan
Eğitim Geçmişi
20 puan
Gönüllülük
10 Puan
YIL/SEZON
PUAN
10 ve üzeri Profesyonel Futbolcu
35
9 yıl Profesyonel Futbolcu
33
8 yıl Profesyonel Futbolcu
31
7 yıl Profesyonel Futbolcu
29
6 yıl Profesyonel Futbolcu
27
5 yıl Profesyonel Futbolcu
25
4 yıl Profesyonel Futbolcu
23
3 yıl Profesyonel Futbolcu
21
2 yıl Profesyonel Futbolcu
19
1 yıl Profesyonel Futbolcu
17
10 ve üzeri Amatör Futbolcu
15
9 yıl Amatör Futbolcu
14
8 yıl Amatör Futbolcu
13
7 yıl Amatör Futbolcu
12
6 yıl Amatör Futbolcu
11
5 yıl Amatör Futbolcu
10
4 yıl Amatör Futbolcu
9
3 yıl Amatör Futbolcu
8
2 yıl Amatör Futbolcu
7
1 yıl Amatör Futbolcu
6
Futbol A Milli 10 ve üzeri
15
Futbol A Milli 6- 9 arası
13
Futbol A Milli 1- 5 arası
11
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
9
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
7
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
5
Futsal ve Plaj Milli Takım
3
Doktora yapmış olmak
20
Yüksek Lisans yapmış olmak
18
Besyo Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
16
Besyo Diğer Bölümler
14
Diğer Lisans Mezunu olmak
12
Lise mezunu olmak
10
İlköğretim mezunu olmak
8
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
10
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
8
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
6
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
4
31
Yabancı Dil Bilgisi 10 Puan
Antrenörlük
Geçmişi
15 Puan
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
2
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir 10
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
TFF Grassroots C lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmak
15
TFF Grassroots C lisansı ile 1 sezon çalışmak
10
TFF Grassroots C lisansa sahip olmak
8
32
EK.9. TFF GRASSROOTS C KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
ALAN
TOPLAM PUAN
Futbolculuk
Geçmişi
40 puan
Millilik Geçmişi 15 Puan
Eğitim Geçmişi
20 puan
Antrenörlük
Geçmişi
5
Gönüllülük
10 Puan
Yabancı
Bilgisi
Dil
10 Puan
YIL/SEZON
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
10 ve üzeri Amatör Futbolculuk
9 yıl Amatör Futbolculuk
8 yıl Amatör Futbolculuk
7 yıl Amatör Futbolculuk
6 yıl Amatör Futbolculuk
5 yıl Amatör Futbolculuk
4 yıl Amatör Futbolculuk
3 yıl Amatör Futbolculuk
2 yıl Amatör Futbolculuk
1 yıl Amatör Futbolculuk
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
Futsal ve Plaj Milli Takım
Doktora yapmış olmak
Yüksek Lisans yapmış olmak
Besyo Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
Besyo Diğer Bölümler
Diğer Lisans Mezunu olmak
Lise mezunu olmak
İlköğretim mezunu olmak
PUAN
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
15
13
11
10
20
18
16
14
12
10
8
Grassroots Liderlik Belgesi sahibi olmak.
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5
10
8
6
33
5
4
2
10
EK.10. SCOUTĠNG SERTĠFĠKA PROGRAMI BAġVURU PUANLAMA
TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
Profesyonel
Futbolculuk
Geçmişi
35 puan
Millilik Geçmişi
20 puan
Eğitim Geçmişi
20 puan
Antrenörlük
Geçmişi
25 puan
YIL/SEZON
10 ve üzeri
9 yıl
8 yıl
7 yıl
6 yıl
5 yıl
4 yıl
3 yıl
2 yıl
1 yıl
A Milli Takım - 10 ve üzeri
A Milli Takım - 6 - 9 arası
A Milli Takım - 1- 5 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
Futsal ve Plaj Milli Takım
Alanda Doktora yapmış olmak
Alanda Yüksek Lisans yapmış olmak
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
SYO Lisans Mezunu olmak
Diğer Lisans Mezunu olmak
Lise mezunu olmak
İlköğretim Mezunu olmak
UEFA PRO Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA PRO Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA A Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 5 ve üzeri sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
UEFA B Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
34
PUAN
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
20
18
16
14
12
10
8
20
18
16
14
10
8
5
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
12
11
10
9
8
UEFA B Belgesi sahibi olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 5 sezon ve üzeri çalışmış
olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 4 sezon çalışmış olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 3 sezon çalışmış olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 2 sezon çalışmış olmak
TFF Grassroots C Belgesi ile 1 sezon çalışmış olmak
35
7
6
5
4
3
2
EK.11. ÇOCUK FUTBOLU SERTĠFĠKASYON PROGRAMI BAġVURU
PUANLAMA TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
Futbolculuk
Geçmişi
35 puan
Millilik Geçmişi
15 Puan
Eğitim Geçmişi
20 puan
Antrenörlük
Geçmişi
10 puan
Gönüllülük
10 Puan
YIL/SEZON
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
10 ve üzeri Amatör Futbolculuk
9 yıl Amatör Futbolculuk
8 yıl Amatör Futbolculuk
7 yıl Amatör Futbolculuk
6 yıl Amatör Futbolculuk
5 yıl Amatör Futbolculuk
4 yıl Amatör Futbolculuk
3 yıl Amatör Futbolculuk
2 yıl Amatör Futbolculuk
1 yıl Amatör Futbolculuk
Futbol A Milli 10 ve üzeri
Futbol A Milli 6- 9 arası
Futbol A Milli 1- 5 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
Futsal ve Plaj Milli Takım
Doktora yapmış olmak
Yüksek Lisans yapmış olmak
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
SYO Diğer Bölümler
Diğer Lisans Mezunu olmak
Lise mezunu olmak
İlköğretim mezunu olmak
TFF Grassroots C lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmış olmak
TFF Grassroots C lisansı ile 1 ve üzeri sezon çalışmış olmak
TFF Grassroots C lisansı sahibi olmak
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
36
PUAN
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
15
13
11
9
7
5
3
20
18
16
14
12
10
8
10
8
5
10
8
Yabancı Dil Bilgisi 10 Puan
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon çalışmak
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
37
6
5
4
2
10
EK.12. FUTSAL ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON PROGRAMI
BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
YIL/SEZON
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
Futbolculuk
35 puan
Geçmişi
10 ve üzeri Amatör Futbolculuk
9 yıl Amatör Futbolculuk
8 yıl Amatör Futbolculuk
7 yıl Amatör Futbolculuk
6 yıl Amatör Futbolculuk
5 yıl Amatör Futbolculuk
4 yıl Amatör Futbolculuk
3 yıl Amatör Futbolculuk
2 yıl Amatör Futbolculuk
1 yıl Amatör Futbolculuk
Futbol A Milli veya Futsal A Milli 10 ve üzeri
Futbol A Milli veya Futsal A Milli 6- 9 arası
Millilik
15 Puan
Geçmişi
Futbol A Milli veya Futsal A Milli 1- 5 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
Doktora yapmış olmak*
Yüksek Lisans yapmış olmak*
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
Eğitim
SYO Diğer Bölümler
20 puan
Geçmişi
Diğer Lisans Mezunu olmak
Lise mezunu olmak
İlköğretim mezunu olmak
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
Gönüllülük
10 Puan
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1
sezon çalışmak
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya
Yabancı Dil
10 Puan
eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan
Bilgisi
almış olmak.
TFF C lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmak
Antrenörlük
10 Puan
TFF C lisansı ile 1 sezon çalışmak
Geçmişi
TFF C lisansa sahip olmak
*SYO alanında Doktora veya Yüksek Lisans yapmış olmak.
38
PUAN
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
15
13
11
9
20
18
16
14
12
10
8
10
8
6
5
4
2
10
10
8
5
EK.13. PLAJ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON
PROGRAMI BAġVURU PUANLAMA TABLOSU
TOPLAM
PUAN
YIL/SEZON
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
Futbolculuk
35 puan
Geçmişi
10 ve üzeri Amatör Futbolculuk
9 yıl Amatör Futbolculuk
8 yıl Amatör Futbolculuk
7 yıl Amatör Futbolculuk
6 yıl Amatör Futbolculuk
5 yıl Amatör Futbolculuk
4 yıl Amatör Futbolculuk
3 yıl Amatör Futbolculuk
2 yıl Amatör Futbolculuk
1 yıl Amatör Futbolculuk
Futbol A Milli veya Plaj A Milli 10 ve üzeri
Futbol A Milli veya Plaj A Milli 6- 9 arası
Millilik
15 Puan
Geçmişi
Futbol A Milli veya Plaj A Milli 1- 5 arası
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
Doktora yapmış olmak*
Yüksek Lisans yapmış olmak*
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
Eğitim
20 puan
SYO Diğer Bölümler
Geçmişi
Diğer Lisans Mezunu olmak
Lise mezunu olmak
İlköğretim mezunu olmak
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
Gönüllülük 10 Puan
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir
Yabancı Dil
10 Puan
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Bilgisi
Antrenörlük 10 Puan
TFF C lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmak
ALAN
39
PUAN
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
15
13
11
9
20
18
16
14
12
10
8
10
8
6
5
4
2
10
10
Geçmişi
TFF C lisansı ile 1 sezon çalışmak
TFF C lisansa sahip olmak
*SYO alanında doktora veya yüksek lisans yapmış olmak.
40
8
5
EK.14. ENGELLĠ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ KURSU BAġVURU
PUANLAMA TABLOSU
ALAN
TOPLAM
PUAN
Futbolculuk
Geçmişi
35 puan
Millilik Geçmişi
15 Puan
Eğitim Geçmişi
20 puan
Gönüllülük
10 Puan
YIL/SEZON
PUAN
10 ve üzeri Profesyonel Futbolculuk
35
9 yıl Profesyonel Futbolculuk
33
8 yıl Profesyonel Futbolculuk
31
7 yıl Profesyonel Futbolculuk
29
6 yıl Profesyonel Futbolculuk
27
5 yıl Profesyonel Futbolculuk
25
4 yıl Profesyonel Futbolculuk
23
3 yıl Profesyonel Futbolculuk
21
2 yıl Profesyonel Futbolculuk
19
1 yıl Profesyonel Futbolculuk
17
10 ve üzeri Amatör Futbolculuk
15
9 yıl Amatör Futbolculuk
14
8 yıl Amatör Futbolculuk
13
7 yıl Amatör Futbolculuk
12
6 yıl Amatör Futbolculuk
11
5 yıl Amatör Futbolculuk
10
4 yıl Amatör Futbolculuk
9
3 yıl Amatör Futbolculuk
8
2 yıl Amatör Futbolculuk
7
1 yıl Amatör Futbolculuk
6
Futbol A Milli 10 ve üzeri
15
Futbol A Milli 6- 9 arası
13
Futbol A Milli 1- 5 arası
11
Ümit ve Genç Milli Takım 10 ve üzeri
9
Ümit ve Genç Milli Takım 6-9 arası
7
Ümit ve Genç Milli Takım 1-5 arası
5
Futsal ve Plaj Milli Takım
3
Doktora yapmış olmak
20
Yüksek Lisans yapmış olmak
18
SYO Futbol Uzmanlık Lisans Mezunu olmak
16
SYO Diğer Bölümler
14
Diğer Lisans Mezunu olmak
12
Lise mezunu olmak
10
İlköğretim mezunu olmak
8
TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje
10
TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje
8
TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje
6
Profesyonel Kulüplerin alt yapılarında en az 1 sezon
çalışmak
5
TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje
4
41
Yabancı Dil Bilgisi 10 Puan
Antrenörlük
Geçmişi
10 Puan
TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje
2
Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir
10
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
TFF C lisansı ile 2 ve üzeri sezon çalışmak
TFF C lisansı ile 1 sezon çalışmak
TFF C lisansa sahip olmak
42
10
8
5
UEFA LİSANS SİSTEMİNE GEÇİŞ TAKVİMİ
2014-15
Sezonu
Süper
Lig
1. Lig
2. Lig
3. Lig
2015-16
Sezonu
Süper
Lig
1. Lig
2. Lig
3. Lig
2016-17
Sezonu
Süper
Lig
1. Lig
2. Lig
3. Lig
U15 / UEFA B
U19 / U21 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / U21 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / UEFA A
A Takım / UEFA A
U15 / UEFA B
U19 / UEFA A
A Takım / UEFA A
U15 / UEFA B
U19 / U21 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / U21 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / UEFA A
A Takım / UEFA A
U15 / UEFA B
U19 / U21 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / U21 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
U15 / UEFA B
U19 / UEFA A
A Takım / UEFA Pro
43
Download

Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı