Sporcuların
lisans vizelerini
yapmak
10 dakika
1-Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor
dallarını belirtir dilekçe,
2-Tesis iĢletmecisinin T.C numarası
3-Tesis sahibi veya vekâlet edecek olan tesis
sorumlusunun açık adresi ile adli sicil beyanı,
4-Adres Beyanı
5-Tesise vekâlet edecek kiĢi olacak ise yapılacak
en az 1(bir) yıllık mesul müdürlük sözleĢmesinin
noterden tasdikli sureti,
6-Dört adet vesikalık fotoğraf,
7-Faaliyette bulunulacak her spor dalının
çalıĢtırıcısına ait antrenör, masör veya diğer
eğiticilerle yapılan bir yıllık sözleĢmenin ilgili
federasyon veya il müdürlüğünden tasdikli sureti,
8-Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,
9-Belediyelerce verilecek iĢyeri açma izin belgesi,
itfaiye raporu, illerde il halk sağlığı müdürlüğü,
ilçelerde ilçe halk sağlığı müdürlüğü raporu,ilçe
emniyet müdürlüğünden kolluk görüĢü
10-Tesis açmak isteyen Tüzel kiĢilerden; Ģirket
ise ünvanı ve ticaret sicil numarası, dernek tüzüğü
veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir
nüshası
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
4 Gün
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
GSGM ve
taĢra teĢkilatı
ile yapılan
yazıĢmalar
3289 sayılı
kanun
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
GSGM ve
taĢra teĢkilatı
ile yapılan
yazıĢmalar
3289 sayılı
kanun
1-Ġzin formu (Veli veya okul idaresi tarafından
doldurulacak)
1-T.C.Kimlik No
2-18 yaĢ altı için veli izin belgesi
3-Sağlık raporu (Sağlık kuruluĢu veya herhangi bir
hekimden)
4-Ferdi sporcularda 1 adet tescil fiĢi -2 adet
fotoğraf (Profilden çekilmiĢ)
5-Kulüp sporcularında 2 adet tescil fiĢi -3 adet
fotoğraf (Profilden çekilmiĢ)
1-T.C.Kimlik No
2-Sağlık Raporu, 1 adet fotoğraf (Profilden
çekilmiĢ)
Antalya Valiliği
Milli Eğitim
Müdürlü ile
yapılan
yazıĢmalar 3289
sayılı kanun
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
1-Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünce Hazırlanan
Kayıt Formu
2-2 Adet Fotoğraf (Profilden çekilmiĢ)
3-Sağlık Raporu (Herhangi bir sağlık kuruluĢu
veya hekimden)
4-Ġdrar Tahlili (Yüzme BranĢı Ġçin)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
DİĞER(ÖZEL
SEKTÖR VB.)
MAHALLİ
İDARE
TAŞRA
BİRİMLERİ
Gençlik Ve Spor Ġl Müdürlüğü
Gençlik Ve Spor
Ġl Müdürlüğü
MERKEZİ
İDARE
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi
PARAF LİSTESİ
Sporcu Lisans
Vize ĠĢlemleri
Sporcuların
lisanslarını
çıkartmak
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
İLK BAŞVURU
MAKAMI
Sporcu Lisans
Tescil ĠĢlemleri
Gençlik Ve
Spor Ġl
Müdürlüğü
Öğrenci Ġzinleri
Spor
müsabakasına
katılacak
öğrencilerin
okullarından
izinlerinin
alınması
Gençlik Ve
Spor Ġl
Müdürlüğü
Gerçek veya
Tüzel KiĢiler
tarafından ticari
amaçla açılmıĢ
spor tesisleri
HİZMETİ
SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN
BİRİMLERİN ADI
Gençlik Ve
Spor Ġl
Müdürlüğü
Özel Beden
Eğitimi Ve Spor
Tesisi Açma
Hizmeti
3289 sayılı kanunun 2. Maddesi
Çocuk ve
gençleri sporla
buluĢturmak
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi
Ġl Spor Merkezi
Kayıt ĠĢlemleri
HİZMETİN
TANIMI
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi
B021GSM4070
006
100599000
5
HİZMETİN ADI
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi
STANDART DOSYA PLANI
KODU
100599000
4
B021GSM40
70006
100599000
3
B021GSM4070006
2
B021GSM4070
006
100599000
1
B021GSM40700
06
100599000
S.N
KURUM KODU
ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ
1 Gün
10 dakika
10 dakika
10 dakika
1-Dernekler Ġl Müdürlüğünce tescillenen tüzük
2-Dernekler Ġl Müdürlüğünce verilen alındı belgesi
3-Valilik yazısı (Dernek KuruluĢu)
4-Kulübün adına alınan Vergi Numarası
5-Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünce verilen matbuu
bilgi formu ve taahhütname
6-Banka hesap numarası
7-Antrenörlük sözleĢmesi
8-Taahhüt ettiği branĢlara ait antrenörlük belgesi
(En az 2.kademe)
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
GSGM ve
taĢra teĢkilatı
ile yapılan
yazıĢmalar
3289 sayılı
kanun
5 gün
1- 2 adet vesikalık fotoğraf (Profilden çekilmiĢ)
2- Gençlik Merkezi Müdürlüğünce verilen matbuu
baĢvuru formu
3-18 yaĢından küçük olanların velisinin matbuu
formu doldurması gerekir.
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur
ġef
ġube Müdürü
Ġl Müdürü
1-Dernekler Ġl Müdürlüğünce tescillenen tüzük ve
alındı belgesi
2-Kulüp adına alınan Vergi Numarası
3-Gençlik Merkezi Müdürlüğünce verilen matbuu
bilgi formu ve taahhütname
4-Faaliyet gösterdiği branĢta eğitmen belgesi
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur
ġef
ġube Müdürü
Ġl Müdürü
1-Gençlik Merkezi Üyesi olmak
2-Ġl Müdürlüğünce verilen matbuu Gençlik
Kampları BaĢvuru Formu
3-(18 yaĢ üstü ) ücretli gençlik kampları için kamp
ücretinin ilgili hesaba yatırıldığına dair belge
4-(18 yaĢ altı) ücretsiz gençlik kampları için veli
izin belgesi
5- Sağlık Raporu (Sağlık kuruluĢu veya herhangi
bir hekimden)
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur
ġef
ġube Müdürü
Ġl Müdürü
10 dakika
1-Gençlik Merkezi Üyesi Olmak
2-Gençlik Merkezi Müdürlüğünce verilen matbuu
form
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur
ġef
ġube Müdürü
Ġl Müdürü
10 dakika
1-Kulübünden alınan iliĢiksiz belgesi
2-Taahhütname
3-Tescil iĢlemlerinde istenen belgeler
Antalya Valiliği
Emniyet
Müdürlüğü
Dernekler
Masası
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
GSGM ve
taĢra teĢkilatı
ile yapılan
2-Taahhütname
yazıĢmalar
3289 sayılı
kanun
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
Gençlik
ve Spor Ġl
Müdürü
Memur, ġef,
ġube
Müdürü, Ġl
Müdürü
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
DİĞER(ÖZEL
SEKTÖR VB.)
PARAF LİSTESİ
Gençlik Ve Spor Ġl
Müdürlüğü
Gençlik Ve
Spor Ġl
Müdürlüğü
Gençlik Ve Spor Ġl
Müdürlüğü
Gençlik Ve Spor Ġl
Müdürlüğü
arası Gençler
Gençlere yönelik
eğitim
programlarının
düzenlenmesi
MAHALLİ
İDARE
TAŞRA
BİRİMLERİ
Gençlik Ve
Spor Ġl
Müdürlüğü
MERKEZİ
İDARE
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi
3289 sayılı kanunun
2. Maddesi
13-17 ve 18-24
yaĢ arasındaki
gençlerin
katılabileceği
kamplara kayıt
iĢlemleri yapmak
ve ulaĢımlarını
sağlamak
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
İLK BAŞVURU
MAKAMI
Eğitim
Programlarına
katılmak için
gerekli olan
belgeler
HİZMETİ
SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN
BİRİMLERİN ADI
Gençlik Ve
Spor Ġl
Müdürlüğü
Gençlik
Kampları
BaĢvurusu
Dernekler
Gençlik Kulübü
Tescil ĠĢlemleri
Gençlik
Merkezinde
Yürütülen
Faaliyetlerden
Yararlanmak Ġçin
baĢvuranların
üye olmaları
Dernekler
müdürlüğünden
onaylanan
derneklerin
gençlik
alanlarında
tescilinin
yapılması
13-24 YaĢ arası
Gençler
Gençlik
Merkezi Üyelik
ĠĢlemleri
Kulüp kurulması
için tüzük
onaylanması
5253 Sayılı
Dernekler Kanunu
nun 14. Maddesi
Kulüp ĠĢlemleri
Hizmetleri
Sporcuların
transfer
iĢlemlerini
yapmak
3289 sayılı kanunun 2.
Maddesi (f) fıkrası ve
10. maddesine
dayanılarak hazırlanan
Gençlik Merkezleri
Yönetmeliği
Sporcu Lisans
Transfer
ĠĢlemleri
HİZMETİN
TANIMI
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi (f)
fıkrası ve 10.
maddesine
dayanılarak
hazırlanan
Gençlik
07-26 YaĢ
Merkezleri
arası
Yönetmeliği
Gençler
100599000
11
HİZMETİN ADI
3289 sayılı
kanunun 2.
Maddesi (f)
fıkrası ve 10.
maddesine
dayanılarak
hazırlanan
Gençlik
Merkezleri
Yönetmeliği
07-26 YaĢ
STANDART DOSYA PLANI
KODU
100599000
B021GSM4070
006
100599000
10
B021GSM4070006
9
B021GSM40
70006
100599000
8
B021GSM407000
6
100599000
7
B021GSM4070006
6
B021GSM40
70006
100599000
S.N
KURUM KODU
ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ
10 dakika
Antalya Valiliği, Ġl
Emniyet
Müdürlüğü,
Dernekler Ġl
Müdürlüğü
Dr.Burhanettin HACICAFEROĞLU
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürü
2 gün
Download

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU - Antalya Gençlik ve Spor İl