3
4
5
645000000
İcra Takibi Yapılması,
Takip Edilmesi ve
Neticelendirilmesi.
Tebligatlar (İhtarnameler)
Kurumun hukuki bir işlemin
muhatabı olan kişi yada
kurumu haberdar etmesini
ifade eder.
Mevzuatın uygulanmasında
ya da yorumlanmasında
ihtilafa düşülmesi durumunda
045020000 Hukuki ve İstişari Görüşler
konunun hukuki yönden
araştırılarak ihtilaf hakkındaki
görüşlerin sunulmasını ifade
eder.
040050000
Yıllık Faaliyet Raporları
124 sayılı
Yükseköğretim
Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim
Kurumlarının İdari
Teşkilatı
Hakkında Kanun
Hükmünde
Kararnamenin 35
inci maddesi, 659
s. KHK.
Kurum
Kurum
124 sayılı
Yükseköğretim
Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim
Kurumlarının İdari
Kurum ve
Teşkilatı
İlgili
Hakkında Kanun
Birimler
Hükmünde
Kararnamenin 35
inci maddesi, 659
s. KHK.
5018 Sayılı Kamu
Birimin yıl içerisinde yaptığı
Mali Yönetimi ve
işler ve yürüttüğü tüm
Kurum ve
Kontrol
faaliyetler ile ilgili düzenlenen
İlgili Kişiler
Kanununun 41.
raporu ifade eder.
maddesi
Amasya
Üniversitesi
Hukuk
Müşavirliği
Amasya
Üniversitesi
Hukuk
Müşavirliği
Amasya
Üniversitesi
Hukuk
Müşavirliği
Amasya
Üniversitesi
Hukuk
Müşavirliği
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dava ile ilgili
her türlü bilgi
ve belgeler
-
İcra takibi ile
ilgili her türlü
bilgi ve
belgeler
-
Hukuki
işlemle ilgili
belgelerden
lüzumlu
görülenler
tebligata
eklenir.
-
-
Amasya
1. Avukat
Üniversitesi
2. Genel Sekreter
Hukuk
Müşavirliği
Amasya
Üniversitesi 1. Avukat
Hukuk
2. Genel Sekreter
Müşavirliği
Amasya
Üniversitesi 1. Avukat
Hukuk
2. Genel Sekreter
Müşavirliği
Hukuki ihtilafı
ortaya koyan
her türlü
belge
Amasya
Üniversitesi 1. Avukat
Hukuk
2. Genel Sekreter
Müşavirliği
-
Amasya
Üniversitesi 1. Avukat
Hukuk
2. Genel Sekreter
Müşavirliği
Kurumiçi ilgili tüm birimler ve
kişiler
Davaların ve dava ile ilgili
işlemlerin çok çeşitli olması
nedeniyle ilgili mevzuattaki
süreler burada
belirtilememektedir;ancak ilgili
İlgili tüm adli ve idari kurumlar ile
mevzuatın öngördüğü hak
kişiler
düşürücü ve zamanaşımı
süreleri geçmeden davanın
açılmasının, takibi ve
neticelendirilmesi
sağlanacaktır.
Kurumiçi ilgili tüm birimler ve
kişiler
Takiplerin ve takip ile ilgili
işlemlerin çok çeşitli olması
nedeniyle ilgili mevzuattaki
süreler burada
belirtilememektedir;ancak ilgili
İlgili tüm adli ve idari kurumlar ile
mevzuatın öngördüğü hak
kişiler
düşürücü ve zamanaşımı
süreleri geçmeden takibin
yapılması, takip edilmesi ve
neticelendirilmesi
sağlanacaktır.
Kurumiçi ilgili tüm birimler ve
kişiler
İlgili tüm adli ve idari kurumlar ile
kişiler
Mevzuatta bir düzenleme
bulunmamaktadır.
1 yıl
İşin niteliği
gereği işlem
sayısının
belirlenmesi
mümkün
değildir
1 yıl
İşin niteliği
gereği işlem
sayısının
belirlenmesi
mümkün
değildir
HİZMETİN
ELEKTRONİK
OLARAK
SUNULUP
SUNULMADIĞI
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF
LİSTESİ
İLK BAŞVURU
MAKAMI
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
DİĞER(ÖZEL
SEKTÖR VB.)
MAHALİ İDARE
TAŞRA
BİRİMLERİ
MERKEZİ
İDARE
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
124 sayılı
Yükseköğretim
Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim
Kurumun taraf olduğu her
Kurumlarının İdari
türlü icra takibinin yapılması,
Teşkilatı
takip edilmesi ve
Hakkında Kanun
neticelendirilmesini ifade
Hükmünde
eder.
Kararnamenin 35
inci maddesi, 659
s. KHK.
Kurum
Amasya
Üniversitesi
Hukuk
Müşavirliği
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
YILLIK İŞLEM
SAYISI
641030300
Adli ve İdari Davaların
Açılması, Takibi ve İntacı
124 sayılı
Yükseköğretim
Üst Kuruluşları ile
Kurumun taraf olduğu her
Yükseköğretim
türlü adli ve idari davanın
Kurumlarının İdari
açılmasını, takip edilmesini
Teşkilatı
ve idarenin menfaatleri
Hakkında Kanun
doğrultusunda
Hükmünde
neticelendirilmesini ifade
Kararnamenin 35
eder.
inci maddesi, 659
s. KHK.
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN
ADI
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
641030100
641030200
641040000
641990000
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI
KODU
KURUM KODU
53624592
53624592
53624592
2
53624592
1
53624592
SIRA NO
AMASYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
Sunulmuyor
Sunulmuyor
İşin niteliği
Tebligata dayanak
gereği işlem
olacak bilgi ve belgelerin
sayısının
edinilmesinden itibaren 2 belirlenmesi
iş günü.
mümkün
değildir
Sunulmuyor.
Sunulmuyor.
www.amasya.edu.tr
Kurumiçi ilgili tüm birimler ve
kişiler
Yükseköğretim Kurulu, Devlet
Personel Başkanlığı ve diğer
kurumların danışma birimleri
Kurum dışı yazışmayı
gerektirmemesi durumunda
belgelerin tam olarak
edinilmesinden itibaren 15 gün
10 gün
İşin niteliği
gereği işlem
sayısının
belirlenmesi
mümkün
değildir
Kurumiçi ilgili tüm birimler ve
kişiler
_
Takip eden yılın ilk ayı
5 gün
1
Download

Hizmet Envanteri - Amasya Üniversitesi