TÜBİTAK ve
Diğer Ülke
Kuruluşları
Arasında
İşbirliği
Programları
(2501, 2502,
2503, 2504,
2505, 2506,
2507, 2508,
2509, 2510,
2512, 2513,
2514, 2519,
2520, 2522,
2523, 2524,
2525, 2526,
2527, 2528,
2529, 2532,
2533, )
Yeni bilgiler
üretilmesi, bilimsel
yorumların
yapılması veya
teknolojik
problemlerin
çözümlenmesi,
uluslararası alanda
araştırmacılarımızı
n kendileriyle
benzer alanlarda
çalışan bilim
insanlarıyla bilgi
alışverişinde
bulunmaları, ülkeler
arasında bilgi
akışının
sağlanması gibi
amaçlarla Türk
araştırmacılarla
diğer ülke
araştırmacılarının
sunacakları ortak
projeleri
desteklemeye
yönelik
programlardır.
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) ile
Diğer Ülkelerdeki
Muadil Kuruluşlar
Arasında
İmzalanan İkili
İşbirliği Anlaşmaları
(İlgili Mevzuat:
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma Kurumu
Kurulması
Hakkında Kanun,
Madde 2)
Üniversiteler,
Kamu
Kurumları,
Özel Sektör
TÜBİTAK İÇİM
Yok
Yok
Yok
1. Başvuru Formu (Elektronik başvuru
sistemine yüklenmesi gereken belge)
- Başvuru Formu EK-1: Kaynaklar
(Araştırma Desteği de Talep Edilmesi
Durumunda)
- Başvuru Formu EK-2: Bütçe ve
Gerekçesi (Araştırma Desteği de Talep
Edilmesi Durumunda)
2. Elektronik Başvuru Çıktısı
3. TÜBİTAK Bütçe Tablosu (Araştırma
Desteği de Talep Edilmesi Durumunda)
4. Daha önce sunulmuş olan projeler için
Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu
(Elektronik başvuru sistemine girilen
bilgiler doğrultusunda sistem tarafından
oluşturulan belge)
5. Feragat Formu
6. Etik Kurul Belgesi
7. Yasal/Özel İzin Belgeleri
8. Destek Mektupları
9. Proforma Faturalar (Araştırma
Desteği de Talep Edilmesi Durumunda)
10. Türkiye’de ikamet eden yabancı
uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair
onay belgesi (Araştırma Desteği de
Talep Edilmesi Durumunda)
11. TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı
(Proje ekibinde TÜBİTAK
Merkez/Enstitülerinden
yürütücü/araştırmacı/danışman
bulunması halinde)
12. Ticaret Sicil Gazetesi (Özel
kuruluşlar için)
13. Oda Sicil Kayıt Sureti (Özel
kuruluşlar için)
14. İmza Sirküleri (Özel kuruluşlar için)
15. Yetki Belgesi (Özel kuruluşlar için)
TÜBİTAK - İkili
ve Çoklu
İlişkiler
Müdürlüğü
(Söz konusu
uygulamaya
dair mevzuatta
bir hüküm
bulunmamakla
birlikte
hizmetin gereği
gibi
yürütülmesi
amacıyla idari
teamülle
yürütülmektedi
r.)
ARDEB ile projenin
değerlendirilmesi,
değerlendirme
sonucu, proje
sözleşmesinin
Başuzman/
imzalanması ve
Uzman/Uz
yürürlüğe girmesi
man Yrd.,
aşamalarında
Müdür,
yazışma yapılır. (Söz
Daire
konusu yazışmalara
Başkanı,
dair mevzuatta bir
Başkan
hüküm
Yrd.
bulunmamakla birlikte
hizmetin gereği gibi
yürütülmesi amacıyla
idari teamülle
yürütülmektedir.)
1- Anlaşma
imzalanmış olan
TÜBİTAK muadili
kuruluş ile projenin
kabul veya reddinin
bildirimi için yazışma
yapılır. (Söz konusu
yazışmalara dair
Yok
mevzuatta bir hüküm
bulunmamakla
birlikte hizmetin
gereği gibi
yürütülmesi amacıyla
idari teamülle
yürütülmektedir.)
6 Ay
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK
SUNULUP SUNULMADIĞI
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU MAKAMI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
DİĞER ÖZEL SEKTÖR
VB.
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
MERKEZİ İDARE
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN
ADI VE MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLANI KODU
724000000
1
B021TBT0087601
SIRA NO
Ek-1
TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
402
Var
730000000
B021TBT0087601
2
Bilimsel
veTeknik
Araştırma
Alanında
Avrupa
İşbirliği COST Programı
(2515)
Bilimsel ve teknik
araştırma ve
geliştirme
konularında
ülkelerin ulusal
düzeyde
gerçekleştirdikleri
projeler arasında
koordinasyonun
sağlanması
amacıyla
oluşturulmuş bir
Avrupa araştırma
programı olan
COST programı
çerçevesinde, Türk
bilim insanlarının
araştırma
projelerinin
desteklenmesi.
Ülkemiz COST'un
kurucu üyelerinden
olup bu üyeliği
dolayısıyla COST
aksiyonlarına
katılabilmektedir.
(İlgili Mevzuat:
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma Kurumu
Kurulması
Hakkında Kanun,
Madde 2)
Üniversiteler,
Kamu
Kurumları,
Özel Sektör
TÜBİTAK İÇİM
Yok
Yok
Yok
1. Başvuru Formu (Elektronik başvuru
sistemine yüklenmesi gereken belge)
- Başvuru Formu EK-1: Kaynaklar
(Araştırma Desteği de Talep Edilmesi
Durumunda)
- Başvuru Formu EK-2: Bütçe ve
Gerekçesi (Araştırma Desteği de Talep
Edilmesi Durumunda)
2. Elektronik Başvuru Çıktısı
3. TÜBİTAK Bütçe Tablosu (Araştırma
Desteği de Talep Edilmesi Durumunda)
4. Daha önce sunulmuş olan projeler için
Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu
(Elektronik başvuru sistemine girilen
bilgiler doğrultusunda sistem tarafından
oluşturulan belge)
5. Feragat Formu
6. Etik Kurul Belgesi
7. Yasal/Özel İzin Belgeleri
8. Destek Mektupları
9. Proforma Faturalar (Araştırma
Desteği de Talep Edilmesi Durumunda)
10. Türkiye’de ikamet eden yabancı
uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair
onay belgesi (Araştırma Desteği de
Talep Edilmesi Durumunda)
11. TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı
(Proje ekibinde TÜBİTAK
Merkez/Enstitülerinden
yürütücü/araştırmacı/danışman
bulunması halinde)
12. Ticaret Sicil Gazetesi (Özel
kuruluşlar için)
13. Oda Sicil Kayıt Sureti (Özel
kuruluşlar için)
14. İmza Sirküleri (Özel kuruluşlar için)
15. Yetki Belgesi (Özel kuruluşlar için)
TÜBİTAK - İkili
ve Çoklu
İlişkiler
Müdürlüğü
(Söz konusu
uygulamaya
dair mevzuatta
bir hüküm
bulunmamakla
birlikte
hizmetin gereği
gibi
yürütülmesi
amacıyla idari
teamülle
yürütülmektedi
r.)
ARDEB ile projenin
değerlendirilmesi,
değerlendirme
sonucu, proje
sözleşmesinin
Başuzman/
imzalanması ve
Uzman/Uz
yürürlüğe girmesi
man Yrd.,
aşamalarında
Müdür,
yazışma yapılır. (Söz
Daire
konusu yazışmalara
Başkanı,
dair mevzuatta bir
Başkan
hüküm
Yrd.
bulunmamakla birlikte
hizmetin gereği gibi
yürütülmesi amacıyla
idari teamülle
yürütülmektedir.)
Projenin sunulduğu
ilgili aksiyona katılım
sağlanabilmesi için
COST
Sekreterya'sına
katılım kararı
bildirilir.(Söz konusu
yazışmalara dair
Yok
mevzuatta bir hüküm
bulunmamakla
birlikte hizmetin
gereği gibi
yürütülmesi amacıyla
idari teamülle
yürütülmektedir.)
6 Ay
285
Var
Download

Mentor Eğiticisi Çağrısı