Ek-1
ONAY KAPSAMINDAKĠ GIDA ĠġLETMELERĠ
Hayvansal Gıdalar Ġçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda iĢletmelerinden:
1- GENEL FAALĠYET GÖSTEREN ĠġLETMELER
a) Muhafaza Ģartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar
b) Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil iĢletmeler
c) Hayvansal gıdanın, gıda iĢletmecilerine toptan satıĢının yapıldığı yerler
ç) Bitkisel ve iĢlenmemiĢ hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler
2- EVCĠL TIRNAKLI HAYVAN ETĠ ÜRETEN ĠġLETMELER
a) Kesimhane
b) Parçalama tesisi
3- KANATLI ETĠ VE TAVġANIMSI ETĠ ÜRETEN ĠġLETMELER
a) Kesimhane
b) Parçalama tesisi
4- ÇĠFTLĠK AV HAYVANI ETĠ ÜRETEN ĠġLETMELER
a) Kesimhane
b) Parçalama tesisi
5- YABAN AV HAYVANI ETI ÜRETEN ĠġLETMELER
a) Av hayvanı eti iĢleyen tesisler
b) Parçalama tesisi
6- KIYMA, HAZIRLANMIġ ET KARIġIMLARI VE MEKANIK OLARAK AYRILMIġ ET ÜRETEN
ĠġLETMELER
a) Kıyma üreten iĢletmeler
b) HazırlanmıĢ et karıĢımları üreten iĢletmeler
c) Mekanik olarak ayrılmıĢ et üreten iĢletmeler
7- ET ÜRÜNLERI ÜRETEN ĠġLETMELER
a) ĠĢleme tesisi
8- CANLI ÇIFT KABUKLU YUMUġAKÇALARI ĠġLEYEN ĠġLETMELER
a) Sevkiyat merkezi
b) Arındırma merkezi
9- BALIKÇILIK ÜRÜNLERI ĠġLEYEN ĠġLETMELER
a) Fabrika gemisi
b) Dondurucu gemisi
c) Taze balıkçılık ürünleri tesisi
d) ĠĢleme tesisi
e) Toptan satıĢ yeri
f) Mezat salonu
10- ÇĠĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ ĠġLETMELERĠ
a) Toplama merkezi
b) Süt iĢleme tesisi
11- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI ĠġLETMELERĠ
a) Yumurta paketleme tesisi
b) Toplama merkezi
c) Sıvı yumurta tesisi
ç) ĠĢleme tesisi
12- KURBAĞA BACAĞI VE SALYANGOZ ĠġLEYEN ĠġLETMELER
a) ĠĢleme tesisi
13- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI ĠġLEYEN RENDERĠNG TESĠSLERĠ
a) Toplama tesisi
b) ĠĢleme tesisi
14- ĠġLENMĠġ MESANE, BAĞIRSAK VE ĠġKEMBE ÜRETĠMĠ YAPAN ĠġLETMELER
a) ĠĢleme tesisi
15- JELATĠN ÜRETEN ĠġLETMELER
a) ĠĢleme tesisi
b) Toplama merkezi (Hammadde)
16- KOLLAJEN ÜRETEN ĠġLETMELER
a) ĠĢleme tesisi
b) Toplama merkezi (Hammadde)
Ek-2
PERAKENDE ĠġLETMELER ĠLE TAġIMA VE DEPOLAMA KONUSUNDA FAALĠYET GÖSTEREN
ĠġLETMELERĠN KAYIT BAġVURUSUNDA ĠSTENĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER
123-
Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının sureti
Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmıĢ belge, meslek odası bulunmayan meslek
mensupları için gıda iĢletmecisiyle yapacağı sözleĢme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır
yemek, tabldot yemek ve meze üreten iĢletmeler için geçerlidir.)
Ek-3
GIDA ÜRETEN ĠġLETMECĠLERDEN KAYIT BAġVURUSUNDA ĠSTENĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER
1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının veya Deneme Ġzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda iĢletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi
(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluĢlar hariç)
5- ġeker üretimi veya Ģeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda iĢletmelerinin ġeker Kurumu’ndan alacağı
uygunluk yazısı.
6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmıĢ çalıĢma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek
mensupları için gıda iĢletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleĢme.
Ek-4
ĠġLETME KAYIT BELGESĠ BAġVURU VE BEYANNAMESĠ
…………….........................…….. ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE
verilmiĢ olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza
AĢağıda beyan edilen iĢletmeme ait kayıt iĢlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
………………………………………..................
İşletme Sahibi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih
ĠĢletmenin Ticaret Unvanı
ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel KiĢiliğin Adı
ĠĢletmecinin Vergi Numarası
ĠĢletmenin Faaliyet Konusu
Ġli/Ġlçesi
Köy/Mahalle
ġirket, Kurum, KuruluĢ Merkez Adresi
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Ġli/Ġlçesi
Köy/Mahalle
ĠĢletmenin Adresi
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi
Veren Kurum
ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatı veya deneme izni belgesi
Tarih
Numarası
(*)Kapasite Raporu ( ) (*)Ekspertiz Raporu( ) Beygir Gücü
(*)Kurum Beyanı ( )
Toplam Personel Sayısı
BitiĢ Tarihi
(*) Ġstihdamı Zorunlu Personel
Adı Soyadı
Mesleği-Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
ĠĢletmenin haftada çalıĢma gün sayısı ve gün içerisinde çalıĢma saatleri
ĠĢletmenin faaliyet dönemi
Tüm yıl boyunca
……-……..saatleri arası
………….gün/hafta
( )
( ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz
Mevsimsel
(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten iĢyerleri hariç diğer perakende iĢyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.
EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır]
Ek-5
T.C.
……………………..VALĠLĠĞĠ
ĠL/ĠLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġLETME KAYIT BELGESĠ
Kayıt Numarası
:
ĠĢletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel KiĢiliğin Adı
:
ĠĢletmenin Ticaret Unvanı
:
ġirket, Kurum, KuruluĢ Merkez Adresi
:
ĠĢletmenin Adresi
:
ĠĢletmenin Faaliyet Konusu
:
Belgenin Ġlk VeriliĢ Tarihi
:
Belgenin DeğiĢiklik Tarihi
:
ĠĢ bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiĢtir.
ĠL/ĠLÇE MÜDÜRÜ
Ek-6
KAYIT KAPSAMINDAKĠ ĠġYERLERĠ ĠÇĠN KODLAMA SĠSTEMĠ
TR-Ġl Trafik Kodu-K-ĠĢletme kayıt numarası(6 Hane)
Ek-7
GIDA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ONAY BAġVURUSUNDA ĠSTENĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER
1- BaĢvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)
2- ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının veya Deneme Ġzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda iĢletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil
Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluĢlar hariç)
5- Gıda iĢletmesine Ģartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan baĢlangıç analizlerine ait
raporlar.
6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmıĢ belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları
için gıda iĢletmecisiyle yapacağı sözleĢme.
7- ĠĢletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiĢ; su giderleri, personel hareketleri, ürün akıĢ Ģeması, makine
yerleĢim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleĢim krokisi.
8- ĠĢletmede oluĢan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaĢtırma Ģekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından
istenmesi durumunda belge.
Ek-8
T.C.
……………………..VALĠLĠĞĠ
ĠL/ĠLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġLETME ġARTLI ONAY BELGESĠ
Onay Numarası
:
ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel KiĢiliğin Adı
:
ĠĢletmenin Ticaret Unvanı
:
ĠĢletmenin Adresi
:
ĠĢletmenin Kategorisi
:
ĠĢletmenin Faaliyeti
:
Belgenin VeriliĢ Tarihi
:
Belgenin DeğiĢiklik Tarihi
:
ĠĢ bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiĢtir.
ĠL/ĠLÇE MÜDÜRÜ
Ek-9
T.C.
……………………..VALĠLĠĞĠ
ĠL/ĠLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġLETME ONAY BELGESĠ
Onay Numarası
:
ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel KiĢiliğin Adı
:
ĠĢletmenin Ticaret Unvanı
:
ĠĢletmenin Adresi
:
ĠĢletmenin Kategorisi
:
ĠĢletmenin Faaliyeti
Belgenin VeriliĢ Tarihi
:
Belgenin DeğiĢiklik Tarihi
:
ĠĢ bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiĢtir.
ĠL/ĠLÇE MÜDÜRÜ
Ek-10
GIDA ĠġLETMESĠ ĠÇĠN ONAY BELGESĠ BAġVURU VE BEYANNAMESĠ
GENEL KISIM
…………….........................…….. ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE
verilmiĢ olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza
AĢağıda bilgilerini beyan ettiğim iĢletmemin onay iĢlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
………………………………………..................
Gıda İşletmecisi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih
ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel KiĢiliğin Adı
ĠĢletmenin Ticaret Unvanı
ĠĢletmecinin Vergi Numarası
Ġli/Ġlçesi/Posta Kodu
Köy/Mahalle
ĠĢletmenin Adresi
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon / Faks Numarası / E-posta Adresi
ĠĢletmenin
ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatı
ĠĢletmenin:
Kapasite Raporu ( ) Ekspertiz
Raporu ( )
Kurum Beyanı ( )
Veren Kurum
Tarih
Numarası
Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
BitiĢ Tarihi
Adı Soyadı
ÇalıĢtırılması Zorunlu Personel
Mesleği / Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
ĠĢletmenin haftada çalıĢma gün sayısı ve gün içerisinde
çalıĢma saatleri
Tüm yıl boyunca
……-……..saatleri arası
……………gün/hafta
( )
( )
Mevsimsel
Faaliyette olduğu ayları belirtiniz
( ) ġebeke Suyu
Su Temini
( ) Kuyu Suyu
( ) Diğer : ……………………….
EKLER: [Başvuru esnasında Ek-7’de talep edilen belgeler yazılır]
ĠĢletmenin faaliyet dönemi
Ek-11
GIDA ĠġLETMESĠ ĠÇĠN ONAY BELGESĠ BAġVURU VE BEYANNAMESĠ
ÖZEL KISIM
ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/ ĠĢletmenin Ticaret unvanı ve adresi:
ĠĢletme Kategorisi
ĠĢletme Faaliyeti
I= Genel faaliyet gösteren iĢletmeler
Soğuk depo ( )
Et ve et ürünleri ( )
Süt ve süt ürünleri ( )
Yumurta ve yumurta ürünleri ( )
Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuĢakça ( )
Yeniden ambalajlama iĢletmesi ( )
Et ve et ürünleri (…)
Süt ve süt ürünleri ( )
Yumurta ve yumurta ürünleri ( )
Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuĢakça ( )
Toptan satıĢ yeri ( )
Kesimhane ( )
Parçalama tesisi ( )
Kesimhane ( )
Parçalama tesisi ( )
Kesimhane ( )
Parçalama tesisi ( )
Av hayvanı eti iĢleme tesisi2( )
Parçalama tesisi ( )
Kıyma üreten iĢletme ( )
HazırlanmıĢ et karıĢımları üreten tesis ( )
MAE üreten tesis ( )
ĠĢleme tesisi ( )
Hatırlatmalar: ………………………….
II= Evcil tırnaklıların eti
III= Kanatlı ve tavĢanımsıların eti
IV= Çiftlik av hayvanları eti
V= Yaban av hayvanı eti
VI= Kıyma, hazırlanmıĢ et karıĢımları
ve MAE
VII= Et ürünleri (Ürünün detayı,
hatırlatmalar kısmında belirtilecektir.)
VIII= Çift kabuklu yumuĢakçalar
IX= Balıkçılık ürünleri
X= Çiğ süt ve süt ürünleri
XI= Yumurta ve yumurta ürünleri
XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz
(Ürünün detayı, hatırlatmalar
sütununda yer alacaktır.)
Sevkiyat merkezi ( )
Arındırma merkezi ( )
Fabrika gemisi ( )
Donduruculu gemi ( )
Taze balıkçılık ürünleri tesisi ( )
ĠĢleme tesisi ( )
MAE üreten tesis ( )
Toptan satıĢ yeri ( )
Mezat salonu ( )
Toplama merkezi ( )
ĠĢleme tesisi ( )3
Toplama merkezi ( )
Yumurta paketleme merkezi ( )
Sıvı yumurta tesisi ( )
ĠĢleme tesisi ( )
ĠĢleme tesisi ( )
XIII= EritilmiĢ hayvansal yağ ve
donyağı tortusu
Toplama merkezi ( )
ĠĢleme tesisi ( )
XIV= ĠĢlenmiĢ mesane, mide ve
bağırsaklar
ĠĢleme tesisi ( )
XV= Jelatin
ĠĢleme tesisi ( )
XVI= Kollajen
ĠĢleme tesisi ( )
Hayvan
türü1
Kurulu
kapasite
ĠĢletmenin soğuk hava deposu/depoları
Depolanan hammadde/ara
ürün/son ürün adı
Soğutma
Soğuk muhafaza
Dondurma
DonmuĢ muhafaza
Depo adedi
Depo hacmı
(m3)
Depolama
kapasitesi (Ton)
1 Hayvan türü: Ek-13’ün B tablosunda yer alan hayvan türleri ilgili olduğu yerde belirtilecektir.
2 Av hayvanı iĢleme tesisi: Yaban av hayvanlarının avlanmadan sonra av hayvanının ve etinin piyasaya arzı için
hazırlandığı tesis.
3 ĠĢleme tesisinde üretilen süt ürünlerinin çeĢitleri ve kurulu kapasiteleri (Ton/Yıl) detaylı Ģekilde beyanname
ekinde yer almalıdır.
Ek-12
ĠġLETME ONAY NUMARASI KODLAMASI:
Ġl Trafik Plaka No - ĠĢletme Numarası ( 4 hane)
Aynı gerçek veya tüzel kiĢiliğe ait aynı adreste aynı iĢletmeye bağlı birden fazla kategoride faaliyet varsa
bunların hepsi için aynı onay numarası kullanılmalıdır. ĠĢletmeye Ģartlı onay verilmesi durumunda iĢletme numarasının
önüne “G” harfi konulur. ĠĢletmenin onay alması halinde düzenlenecek onay belgesinde iĢletme numarasının önünde
bulunan “G” harfi kaldırılır.
Ek-13
ONAYLI ĠġLETMELER LĠSTESĠ YAYIN FORMATI
Onay
ĠĢletmenin
ĠĢletmenin ĠĢletme
ĠĢletme
numarası
Adı/Ticaret
Adresi
Kategorisi Faaliyeti
unvanı
ĠĢletmenin
Diğer
Faaliyetleri
Türler
Hatırlatmalar
ONAYLI ĠġLETMELER LĠSTESĠ YAYIN FORMATI ĠÇĠN YARDIMCI TABLOLAR
A)
Temel Sektörler
Faaliyet Kodları
Et
TM, PT, SD, AHĠ, KYM, HEK, MAE, ĠġLT, YA, KH
Süt
TM, SD, ĠġLT, YA
Yumurta
TM, SD, YPM, SY, ĠġLT, YA
Balıkçılık ürünleri / çift kabuklu yumuĢakça
MS, SD, SM, TBÜ, FG, ARM, MAE, ĠġLT, YA, TS,
DG
B)
ĠĢletme Kategorisi
ĠĢletme Faaliyeti/ ĠĢletme
Türler
Hatırlatmalar
Diğer Faaliyeti
I= Genel faaliyet gösteren
MS = Mezat salonu
K= Kanatlılar
kü=Kan ürünleri
iĢletmeler
TM = Toplama merkezi
S= Sığır
eü= Et ürünleri
II= Evcil tırnaklıların eti
PT = Parçalama tesisi
M= Manda
eöt= Et özütleri ve etten
III= Kanatlı ve
SD = Soğuk depo
KY= Koyun
elde edilen toz halindeki
tavĢanımsıların eti
SM = Sevkiyat merkezi
KÇ= Keçi
ürünler
IV= Çiftlik av hayvanları eti
YPM= Yumurta paketleme DV= Deve
immb= ĠĢlenmiĢ mesane,
V= Yaban av hayvanı eti
merkezi
TVS= TavĢanımsılar
mide ve bağırsak
VI= Kıyma, hazırlanmıĢ et
TBÜ = Taze balıkçılık
D= Domuz
kb=Kurbağa bacağı
karıĢımları ve MAE
ürünleri tesisi
TT= Tek tırnaklılar
s: Salyangoz
VII= Et ürünleri (Ürünün
FG = Fabrika gemisi
yÇM= Evcil tırnaklılar
detayı, hatırlatmalar
AHĠ= Av hayvanı iĢleme
dıĢındaki çiftlik kara
sütununda yer alacaktır.)
tesisi
memelileri.
VIII= Çift kabuklu
SY = Sıvı yumurta tesisi
(Çiftlikte yetiĢtirilen
yumuĢakçalar
KYM= Kıyma üreten
geyik karaca, yaban
IX= Balıkçılık ürünleri
iĢletme
domuzu)
X= Çiğ süt ve süt ürünleri
HEK= HazırlanmıĢ et
UK=Uçamayan kuĢlar
XI= Yumurta ve yumurta
karıĢımları üreten iĢletme
(DevekuĢu, rhea, emu
ürünleri
MAE = Mekanik ayrılmıĢ
gibi)
XII= Kurbağa bacağı ve
et üreten iĢletme
yK= Yabani kuĢlar
salyangoz (Ürünün,
ARM = Arındırma merkezi yTVS= Yabani
hatırlatmalar sütununda
ĠġLT = ĠĢleme tesisi
tavĢanımsılar
detayı yer alacaktır.)
YA = Yeniden
yT= Yabani tırnaklılar
XIII= EritilmiĢ hayvansal
ambalajlama iĢletmesi
yKM= Yaban tırnaklılar
yağ ve donyağı tortusu
KH = Kesimhane
ile yaban tavĢanımsılar
XIV= ĠĢlenmiĢ mesane, mide TS = Toptan satıĢ yeri
dıĢındaki yaban kara
ve bağırsaklar
DG = Donduruculu gemi
memelileri.
XV= Jelatin
XVI= Kollajen
Ek-14
KAYIT KAPSAMINDAKĠ GIDA ĠġLETMELERĠNĠN FAALĠYET KONULARI
1-Meyve ve/veya sebze iĢleme,
2-DondurulmuĢ gıda maddesi üretimi,
3-Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üretimi,
4- Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve ambalajlama,
5-Çerez,cips ve benzeri ürünleri üretimi,
6-Dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üretimi,
7-Bitkisel ve siyah çay iĢleme,
8-Alkollü içki üretimi,
9-Maya üretimi (ekmek, peynir ve her türlü maya),
10-Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üretimi,
11-Takviye edici gıdaların üretimi,
12-Özel beslenme amaçlı gıda maddesi üretimi,
13-NiĢasta üretimi,
14-Tuz iĢleme,
15-Doğal veya fabrikasyon olarak kurutulmuĢ gıda, kuruyemiĢ iĢleme,
16-Entegre fındık, fıstık ve benzeri ürünleri iĢleme,
17-Ġçecek tozu üretimi,
18-Sıvı ve katı bitkisel yağ üretimi,
19-Zeytinyağı üretimi (yağhaneler hariç),
20-ġeker üretimi (paketleme hariç),
21-Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karıĢımlar, mayonez, sos ve benzeri üretimi,
22-Alkolsüz içecek üretimi,
23-Vaks ve/veya sakız bazı (sakız mayası, gumbase) üretimi,
24-Hububat ve bakliyat üretimi,
25-Yağhaneler ve yağ dolumu,
26-Makarna ve irmik üretimi,
27-Un üretimi,
28-Ekmek ve ekmek çeĢitleri üretimi,
29-Unlu mamuller üretimi,
30-Bulgur üretimi,
31-ġeker paketleme,
32-Pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi,
33-ġekerleme üretimi,
34-Tahin, helva ve pekmez üretimi,
35-Hazır yemek, tabldot yemek üretimi,
36-Sakız üretimi,
37-Fermente ve salamura ürün üretimi,
38-Baharat iĢleme,
39-Aromatik sular ve aromatik yağ üretimi,
40-Buz üretimi,
41-Soğuk hava deposu ve/veya gıda nakliyesi,
42-Meyve sebze paketleme, boylama, sarartma ve mumlama,
43-Yeniden ambalajlama,
44-Gıda satıĢ yeri,
45-Toplu tüketim yeri,
46-Diğer gıda üreten iĢyerleri,
(ĠĢletme kayıt belgesindeki faaliyet kısmında faaliyetin tam ismi yazılacak)
Download

Gıda işletmeleri kayıt ve onay başvurusu