STAJ EŞLEŞTİRMEYE YÖNELİK
KARAR DESTEK SİSTEMİ
ÖNERİSİ
Yard.Doç.Dr. Savaş S. ATEŞ
5. TOPLANTI
SHGM-YÖK SĠVĠL HAVACILIK KOMĠSYONU
12 Eylül 2014
STAJ, YASAL DAYANAĞI, KATKISI
 Staj
 3308 sayılı Kanun kapsamı
 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 33'üncü maddesi
 ICAO
 EASA
HAVACILIK EĞİTİMİNDE STAJ
TARAFLARI
Sivil Havacılık Otoritesi (SHGM)
Eğitim Kurumları
ĠĢletmeler
Öğrenciler
PROJE BİLGİLERİ
 Projenin Adı
: Sivil Havacılık Eğitiminde Ortak Staj
EĢleĢtirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve
Staj EĢleĢtirmeye Yönelik Karar Destek
Sistemi Önerisi
 Süresi
: 36 ay
 Takım
: Yazılım, AraĢtırma, Atama, Eğitim
 ÇalıĢan Sayısı
: 4 kiĢi
 Proje Finansörü
: Anadolu Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
STAJ ATAMA MODELİ ÖNERİSİ
EĞĠTĠM
KURUMLARI
Yazılım
SHGM
Atama Algoritması
ĠġLETMELER
ÖĞRENCĠLER
YAZILIM MODÜLLERİ VE İŞLEVLERİ
SHGM modülü
Kaynak envanteri
Okul modülü
Bütüncül fayda
ĠĢletme modülü
Öğrenci odaklı
Öğrenci modülü
Adil
İŞLETME MODÜLÜ
ĠĢletmeler Ģifreleri
ile sisteme girer
İŞLETME MODÜLÜ(KAYIT)
Stajyer kontenjanı
Departmanlar
Evraklar
Staj baĢlangıç
bitiĢ tarihlerini
ÖGERENCİ MODÜLÜ (KAYIT)
Okul veri tabanından
staj yapabilecek öğrenci
listesi otomatik gelir
Öğrenciler sisteme kayıt olur
ÖĞRENCİ MODÜLÜ (SEÇİM)
KiĢisel bilgiler
ġirket tercihleri
Ġl tercihleri
CV bilgileri
Okulundaki staj
komisyonu ile iletiĢim
kurar
SHGM MODÜLÜ(ATAMA)
OKUL MODÜLÜ (KARAR DESTEĞİ)
 Öğrenciler
otomatik yerleĢtirilir. Karar desteği.
 Komisyon atamayı onaylar veya
öğrencilerin yerlerini değiĢtirir
(becayiĢ)
OKUL MODÜLÜ (YAZIŞMALAR)
 Apron kartı yazısı,
ġirket yazısı,
SGK iĢe giriĢ listesi,
Staj denetlemesi,
Staj değerlendirmesi,
Staj sonucunu,
Staj defterini,
ÖĞRENCİ MODÜLÜ (SONUÇ)
Atamadan sonra
Öğrenci
staj yerini
staj tarihini
staj için gerekli evrakları
İŞLETME MODÜLÜ
Öğrenci :
KiĢisel bilgileri
CV bilgileri
Apron kartı için belgeler
Okulundaki staj
komisyonu ve öğrenci ile iletiĢim
kurar
UYGULAMA TAKVİMİ
TEKONOLOJĠ GELĠġTĠREN
TÜRK HAVACILIĞI ĠÇĠN
PROJE TAKIMI
Yard.Doç.Dr. Savaş S. ATEŞ
Proje Yürütücüsü
[email protected]
05052314780
Yard.Doç.Dr. Kadriye YAMAN
Araştırmacı
[email protected]
Arş.Gör. Akansel YALÇINKAYA
Araştırmacı
[email protected]
Uzman Fatih ÇUKURBAĞ
Yazılım ve Sistem Uzmanı
[email protected]
[email protected]
Download

Staj Eşleştirme Yazılımı