TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ
“YAZ SPOR OKULU” ĠġLETME ESASLARI
1. Genelkurmay BaĢkanlığı onayı kapsamında TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Engelliler
Spor Kulübü faaliyetlerinin tanıtılması, Kulübe yeni oyuncular kazandırılması ve engelli
kardeĢlerimizin hayata bağlanması amacıyla, Ankara’da konuĢlu ilkokullar (7 ve 8’inci sınıf
öğrencileri için) ve orta öğretimde (lise öğrencileri) eğitim gören “BEDENSEL ENGELLĠ
ÖĞRENCĠLERE” yönelik iki dönem halinde “Yaz Spor Okulu” düzenlenmesi planlanmıĢtır.
2. Bu proje ile; Rehabilitasyon Merkezindeki sporcu gazilerle bedensel engelli gençlerin
buluĢturulması, engelliler spor kulübünün ve engelli sporlarının Ankara’daki okullarda tanıtılması ve
bilinmesi, bedensel engelli gençlere ulaĢılarak spor ile tanıĢtırılması, kulübe yeni sporcular
kazandırılması ve engellilerin toplumda daha iyi anlaĢılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır.
3. “Gaziler Engelliler ile BuluĢuyor” sloganıyla ilk buluĢma, 20 Haziran 2014 tarihinde saat
10.00’da TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkez BaĢkanlığı spor tesislerinde gerçekleĢtirilecektir.
4. Bu buluĢmada sporcu ve aileleriyle tanıĢılacak Rehabilitasyon Merkezi tanıtım filmi izletilecek,
merkez tanıtılacak ve spor tesisleri gezdirilecek ve kursiyerlere yönelik ilk değerlendirmeler-anket
(bu konuda bir form düzenlenecek ve form doldurularak alacağı kurslar, ulaşım durumları gibi
konular) yapılacaktır.
5. Ġlk buluĢmayı ve anketleri takiben kimlerin ne zaman geleceği belirlenecektir. Bu kapsamda
1’nci dönem Yaz Spor Okulu 23 Haziran 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında, 2’nci dönem ise,
07-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.
6. Yaz Spor Okulunda her dönemin birinci haftasında sporcu adayları denenecek ve
yeteneklerine göre ikinci haftadan itibaren kendi durumlarına uygun olarak daha yoğun olarak
alacakları branĢlara ayrılacaktır.
7. Engelli Yaz Spor Okuluna katılacak kiĢi sayısına göre gruplar öğleden önce ve sonra olmak
üzere iki gruba ayrılabilecektir. Günlük kurs-ders süreleri 3 saat olarak planlanmıĢtır.
8.
Yaz Spor Okulu için ailelerden-öğrencilerden katılım ve okul/kurs ücreti alınmayacaktır.
9. Öğrenciler kendi imkânları ile okula gelecekler, daha sonraki süreçte Merkez BaĢkanlığının
servis imkânlarından mevcut güzergâh üzerindeki adreslerde oturan öğrenciler yararlanabilecektir.
Ayrıca, bu konuda gelecek olan talepler, ihtiyaçlar ve kurumun imkânları değerlendirilerek servis
sağlanma durumu da olabilecektir. Ancak bu konuda kesin bir garanti verilmesi söz konusu
değildir.
10. Kursiyerler/sporcular kurs süresince ve daha sonraki süreçte kulübün sporcusu olarak kabul
edilmesi halinde Merkez BaĢkanlığı spor-sosyal tesislerinden istifade edeceklerdir.
11. Kurs/okul sürecinde rutin olarak bir öğlen yemeği planlanmamıĢtır. Ancak Spor Okulu
süresince su vb. ihtiyaçlar karĢılanabilecektir. Yaz Okulunda açılacak branĢlar;
a.
Tekerlekli Sandalye Basketbol,
d.
Tekerlekli Sandalye SürüĢ Teknikleri,
b.
Ampute Futbol,
e.
Engelli Okçuluk,
c.
Tekerlekli Sandalye Tenis,
f.
Engelli Boccia’dır.
ç.
Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi,
12. Müracaat edecek adaylar, Yaz Spor Okuluna 0312 291 10 00 (24 Saat ulaĢabilecektir.) - 291
20 40 ve 291 20 47 (mesai saatleri içerisinde) numaralı telefonlardan ulaĢılabilecektir. Daha
ayrıntılı bilgi almak isteyenler mesai saatleri içerisindeki bu telefonlara baĢvuracaklardır.
13. Sporcular ve aileleri TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi BaĢkanlığına/tesislere Ana
Nizamiyeden giriĢ yapacaklardır. Okul/kurs sürecinde belirtilen alanlar dıĢında dolaĢılmaması ve
belirtilen kurallara uyulması önem arz etmektedir.
Download

YAZ SPOR OKULU