T.C.
EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ
AĠLE VE DĠNĠ REHBERLĠK
BÜROSU ETKĠNLĠKLERĠ
EDĠRNE
2014
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Edirne Ġl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetlerini aĢağıdaki
baĢlıklar altında değerlendirebiliriz;
1-Belirli gün ve haftalarda gerçekleĢtirilen faaliyetler
2-Projeler kapsamında uzun ya da kısa süreli gerçekleĢtirilen faaliyetler
3-Sosyal Hizmetler alanında yapılan etkinlikler
4-Kurumlar arası ortak faaliyet ve toplantılar
Aile ve Dini Rehberlik Büromuz personeli tarafından sosyal hizmet
kurumlarında manevi destek hizmeti sunmak üzere faaliyetlere devam
edilmektedir. Söz konusu alanda görevlendirilen personel listesi:
1-Selim Al
(Ġl Vaizi)- Huzurevi- Çocuk Evleri
2-Yasin Çiftçi
(Ġl Vaizi)- Huzurevi- Çocuk Evleri
3-Enise Erkoç
(Ġl Vaizi)- Huzurevi- Kadın Konuk Evi
4-Betül Engin
(K.K.Ö.) Kapalı Cezaevi Kadınlar Bölümü
5-Derya Doğan
(K.K.Ö.) Huzurevi
6-Hatice Tudan
(K.K.Ö.) Çocuk Sitesi
7-Sibel Ġnce
(K.K.Ö.) Çocuk Sitesi
8-Aynur Yürük
(K.K.Ö.) Çocuk Evleri
9-Hatice Avcı
(K.K.Ö.) Çocuk Evleri
10-Rahime Gökmen (K.K.Ö.) Çocuk Evleri
11-Betül Engin
(K.K.Ö.) Çocuk Evleri
12-Nurdan Yazıcı (K.K.Ö.) Çocuk Evleri
13-Hanife Yılmaz (K.K.Ö.) Çocuk Evleri
2
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
14-Salih Delen
(Ġmam-Hatip) Çocuk Evleri
15- Munise Aydın (K.K.Ö.) Kadın Konuk Evi
3
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
1-Belirli gün ve haftalarda gerçekleĢtirilen faaliyetler
 Ġl Vaizi Üsame Anlağan 21 Mayıs‘ta KeĢan‘da, 28 Mayıs‘ta Enez‘de, 29 Mayıs‘ta
Havsa‘da, 10 Haziran‘da da Ġpsala‘da Erkek Din Görevlileri (Ġmam-Hatip ve
Müezzinler) ile bir araya gelerek
―Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Katkısının Sağlanması‖ konulu seminerleri gerçekleĢtirdi.
 Yine bu kapsamda, TaĢlık Camii Ġmam Hatibi Orhan Büyük 20 Mayıs ‗ta Süloğlu
ilçesinde, 22 Mayıs‘ta LalapaĢa‘da, 26 Mayıs‘ta Uzunköprü‘de, 27 Mayıs‘ta Meriç‘te
erkek Din görevlilerinin katılımıyla bu seminerleri gerçekleĢtirdi.
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi konulu Edirne Ġl Müftülüğü‘nde,
1 Nisan 2014‘te Yavuz Selim Kur‘an Kursu Öğreticisi Betül ENGĠN tarafından sunulan seminer, 15
Kur‘an Kursu Öğreticisi‘nin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
4
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Seminerde katılımcılara anlatılan konular Ģunlardır:
1- Kadına ve Çocuğa karĢı ġiddetle Mücadelede D.Ġ.B‘ nın Sorumluluk Alanı, Görev ve Ġcraatları
2- D.Ġ.B‘ nın Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi Konusunda GörüĢ ve
YaklaĢımları
3- Aile Ġçi ġiddete ĠliĢkin Genel Bilgiler
4- Aile Ġçi ġiddeti Önlemeye Yönelik Kanunlar
5- Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarını Yönlendirme.
Edirne ili Uzunköprü ilçesi Merkez Rıza Efendi Kur‘an Kursu‘nda, 17 Mayıs 2014‘te Edirne ili Merkez
Yavuz Selim Kur‘an Kursu Öğreticisi Betül ENGĠN tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik
ġiddetin Önlenmesi konulu seminer düzenlenmiĢtir. Ġlçede görevli olan Kur‘an Kursu Öğreticilerinin
katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
5
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Edirne ili Havsa ilçesi Merkez Kur‘an Kursu‘nda, 18 Mayıs 2014‘te Edirne ili Merkez Yavuz Selim
Kur‘an Kursu Öğreticisi Betül ENGĠN tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik ġiddetin
Önlenmesi konulu seminer düzenlenmiĢtir. Ġlçede görevli olan Kur‘an Kursu Öğreticilerinin katılımıyla bu
seminer gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ayrıca TaĢlık Camii Ġmam Hatibi Orhan Bey de çeĢitli ilçelerde söz konusu seminerleri gerçekleĢtirdi
1–7 Mart YeĢilay Haftası
Faaliyetleri:
1- YeĢilay Haftası kapsamında Milli
Eğitim Bakanlığı‘na bağlı bazı okullarda
Edirne il Müftülüğü personeli tarafından
birkaç konferans gerçekleĢtirildi.
Bu programda görev alan personel
listesi
Edirne Ġl Vaizi Üsame ANLAĞANĠmam Hatip Lisesi 03.03.2014
Edirne Ġl Vaizi Enise ERKOÇ- Kız
Meslek Lisesi- 06.03.2014
Edirne Ġl Vaizi Ahmet TEPEEndüstri Meslek Lisesi- 04.03.2014
Edirne Cezaevi Vaizi- Ergün
ÇELĠK- Ġlhami Ertem Lisesi–07.03.2014
YeĢilay Haftası kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığı‘na bağlı bazı okullarda Edirne il
6
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Müftülüğü personeli tarafından birkaç konferans gerçekleĢtirildi.
8 Mart Kadınlar günü:
1- Siyer-i Nebi (a.s.) ve Hadis kartelâsı ile Aile ĠrĢad BroĢürü 2000 adet bastırılarak 8
Mart Kadınlar günü faaliyetlerinde dağıtıldı.
2- Saraçlar caddesinde; Nuray Bozkurt, Derya Doğan, Rahime Gökmen,
3- Eski Camii önünde; Hatice Tudan, Sibel Ġnce, AyĢe Tatlıses, Zeynep Köroğlu,
4- Margi Outlet’te; Enise Erkoç, Aynur Yürük, Betül Engin, Hatice Avcı, Fadime
Arıkan stantlar açarak broĢür, hadis kartelâsı, dini kitap dağıtımı yapıldı.
7
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Eski Camii önünde kurulan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu standından görüntüler.
5- Aynı gün içerisinde Huzurevi ziyareti Kur‘an Kursu öğreticileri tarafından yapıldı.
AĠLE ĠÇĠ ġĠDDETĠN ÖNLENMESĠNDE KIZ ÇOCUKLARININ EĞĠTĠLMESĠNĠN
ROLÜ
Kız çocuklarının eğitilmesiyle ilgili; Hoca Ahmet Yesevi Kur‘an kursunda; Kur‘an
Kursu Öğreticileri Hatice Tudan, Hacı Ġlbey Kur‘an Kursunda; Sibel Ġnce, Umurbey
Kur‘an kursunda; Ġl Vaizi Enise Erkoç, Veli Dede Kıraathanesinde; Ġl Vaizi Üsame
Anlağan, Araplar mahallesi kıraathanesinde; Ġl Vaizi Ahmet Tepe; Hacısarraf
Camiinde Kur‘an kursu Öğreticisi Nuray Bozkurt, Akmescit Camiinde Betül Engin;
15. Yy Camiinde Rahime Gökmen seminer verdi.
8
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Ġl Vaizi Enise Erkoç Umurbey Kur‘an kursunda kursiyerlerle birlikte.
Kavgaz
I
Kur‘an
Kursu
Öğreticisi
Hatice
Tudan
Hoca Ahmet Yesevi Kur‘an Kursu‘nda bahsedilen seminerde kursiyerlerle birlikte.
-Ayrıca Edirne Merkez Vaizi Enise Erkoç 12 Mart 2014‘te ―Çocuk Ġstismarının
Önlenmesinde Kurumlararası ĠĢbirliğinin ve Çocuk Ġzleme Merkezlerinin Rolü‖ konulu,
toplantıya katıldı. Sözkonusu toplantı, Edirne Devlet Hastanesi Toplantı Salonu‘nda
gerçekleĢtirildi.
ÇĠM‘in kuruluĢ amacı, çalıĢma koĢulları, iĢlevi hedefleri ve hizmetlerinin anlatıldığı
programa çok sayıda Sivil Toplum KuruluĢu yetkilileri katıldı.
ÇĠM‘in bundan sonraki yol haritası, hizmetin geliĢtirlmesi ve gerçekleĢtirilmesi noktasında
her kurumdan birer yetkilinin belli aralıklarda ÇĠM için hazırlanan binada nöbet tutmaları
da kararlaĢtırıldı.
9
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
ġEHĠTLERĠ ANMA HAFTASI FAALĠYETLERĠ
1) Edirne Ġl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Mehmet Akif‘i Anma
programı düzenlendi. 12 Mart ÇarĢamba günü düzenlenen programda Ġl Vaizleri
Enise Erkoç ile Ahmet Tepe görev aldı.
10
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Yoğun katılımın gözlendiği programda ―Mehmet Akif’in Gençliğe BakıĢı ve
Mücadele Ruhu‖ anlatıldı.
2) 18 Mart ġehitlerini Anma Programı:
1- Halk Eğitim Merkezi‘nin büyük salonunda bir program düzenlendi. 18 Mart Salı
günü gerçekleĢtirilen programa Trakya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi hocalarından
Yrd. Doç. Hilmi IĢık konuĢmacı olarak katıldı.
Aile Haftası Etkinlikleri
11
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
—Aile Haftası münasebetiyle Edirne Ġl Müftülüğü ile Aile ve Dini Rehberlik
Bürosu‘nun ortaklaĢa gerçekleĢtirdiği ―Ailede Sevgi ve Samimiyet‖ konulu bir panel
düzenlendi. BaĢkanlığını Ġl Vaizi Üsame Anlağan‘ın yaptığı programda Ġstanbul
BaĢvaizi AyĢe Elagöz TaĢkın ile Üsküdar Vaizi Nimet Yılmaz panelist olarak katıldı.
—08.07.2014 tarihinde Ġl Müftü yardımcısı Ġbrahim MemiĢ, Ġl Vaizleri Üsame
Anlağan ve Enise Erkoç, Kur‘an Kursu Öğreticileri Hatice Tudan, Sibel Ġnce ve Betül
Engin tarafından Huzurevi‘ne bir ziyaret gerçekleĢtirildi.
Haziran 2014 itibariyle ―Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele‖ ile ilgili olarak:
- Eğitim DanıĢmanı Feride Soylu ile Seminer Görevlisi Selin Güzelle ―içki-sigara
bağımlılığı, siber suçlar gibi konularda proje geliĢtirmek amacıyla bir tanıĢma
toplantısı gerçekleĢtirildi.
- Haftanın vaaz ve hutbelerinde bu konuya temas edildi.
- Yapılması tasarlanan projede ―Suçları önleme‖ amaçlı çalıĢmalarda Ġl Emniyet
Müdürlüğü ile görüĢülmesi tartıĢıldı.
-
Ġlerleyen tarihlerde ―Madde Bağımlılığından Kaynaklanan Suçlar‖ konusunda suç
oranının yüksek olduğu mahallelerde konunun uzmanları tarafından seminerler
düzenlenmesine yönelik projeler için ilgili birimlerle bağlantıya geçilmesi
kararlaĢtırıldı.
12
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Babalar Günü Faaliyetleri
1-Erkek Din Görevlileri ile Daire Personeline yönelik Babalar Günü dolayısıyla
kahvaltı düzenlendi.
2--08.07.2014 tarihinde Ġl Müftü yardımcısı Ġbrahim MemiĢ, Ġl Vaizleri Üsame
Anlağan ve Enise Erkoç, Kur‘an Kursu Öğreticileri Hatice Tudan, Sibel Ġnce ve Betül
Engin tarafından Huzurevi‘ne bir ziyaret gerçekleĢtirildi.
19 Eylül Gaziler Haftası Faaliyetleri:
1- Gaziler Haftası münasebetiyle vaaz ve hutbelerde ―Gazilik ve ġehitlik‖ konusu
iĢlendi.
2- ġehit Aileleri Derneğini Ziyaret ile Gazi Ailelerini Ziyaret
20 Eylül 2014 tarihinde, Edirne Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu
temsilen Ġl Vaizi Enise Erkoç, Merkez Kız Kur‘an Kursu öğreticisi Rahime
Gökmen, Kıyakbaba K.K.Ö. Zeynep Tirfil ve 15. Yy. K.K.Ö. Fadime Arıkan,
ġehit Aileleri Dernek BaĢkanı Ali Vardar bey ve BaĢkan yardımcısı Gazi Faruk
Çiftçi ile görüĢüldü.
13
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
GörüĢmemizde edindiğimiz bilgilerden bazıları: Son yirmi yılda Edirne merkezde 172
Ģehidimiz bulunmaktadır. BeĢi öğretmen, 18‘i Emniyet mensubu, 28 Hava kuvvetlerinden,
geri kalan ise erlerdendir.
1- 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle 5005 Ģehit (Cumhuriyet sonrası gayrı resmi Ģehit
sayısı) adına fidan dikimi yapılması planlanmaktadır. Bu hususta bilhassa Kur‘an
Kurslarımızın bu kampanyaya dâhil edilmesi için gerekli bilgilendirmenin yapılması
konuĢuldu.
2- Balkan SavaĢlarının yıldönümü olan 26 Mart 2015‘te Askeri Hastane ġehitliğinin
açılıĢ töreni planlanmaktadır.
3- Edirne‘de gayrı resmi yirmi yedi Ģehitlik vardır. Hangisinde kaç Ģehit bulunduğu
tespit edilmiĢtir. YaklaĢık 220.000 Ģehidin bilgilerinin ileriye dönük sınıflandırılması
amaçlanmaktadır. Özetle Cumhuriyet Dönemi Ģehitliği bu proje neticelendiğinde
hayata geçirilecektir.
4- ġehit aileleri her ayın ilk Cumartesi günü öğleden sonra bir araya gelip Kur‘an-ı
Kerim okumaktadırlar. Söz konusu günlerde Edirne Ġl Müftülüğü vaizlerinden uygun
olanların dernekte konferans gerçekleĢtirmeleri kararlaĢtırıldı. Yine Gaziler Haftası
çerçevesinde bazı Gaziler evlerinde ziyaret edildi.
14
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Karaağaç Camii Kur‘an Kursu Öğreticisi Emine Karauluç Kıbrıs Gazisi Metin
Yanyacı‘yı ziyaret etti.
-----------------------------------------------------------------------RAMAZAN AYI 2014 ETKĠNLĠKLERĠ
“Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Ramazan ve Her Ramazan”
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız‘ın öncülüğünü yaptığı ―Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın bu
Ramazan ve Her Ramazan‖ adlı proje kapsamında,
1- Edirne özelinde din görevlilerinden (Vaizler, Kur‘an Kursu Öğreticileri, Ġmam ve
Müezzinlerden) oluĢturulan dokuz ayrı ekiple kenar mahalle cami ve Kur‘an kurslarında
çeĢitli etkinlikler yapıldı. GerçekleĢtirilen buluĢmalarda Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı personeli
olarak her kesimden vatandaĢla kaynaĢma sağlandı. Halkın din hizmetleri yönündeki
düĢünceleri, talep ve ihtiyaçları soruldu. Hep birlikte Ramazan coĢkusunun paylaĢılmasının
yanı sıra vatandaĢlarımızın ―Oruç ve Ramazan‖ konulu soruları cevaplandırıldı.
Ayrıca, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının iĢlevi ve ihtiyaç duyulduğu takdirde
müftülüğümüze nasıl ulaĢacakları noktasında bilgilendirme yapıldı. Kur‘an kursu ve
camilere iĢtirakin sağlanması için teĢvik edici bilgiler verildi.
Bu organizasyonda görev alan personelden bazıları Ģunlardır:
1-Enise Erkoç (Edirne Ġl Vaizi)
2-Ergün Çelik (Cezaevi Vaizi)
3-Ahmet Bayraktar (Cezaevi Vaizi)
15
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
4-Selim Al (Edirne Ġl Vaizi)
5-Yasin Çiftçi(Edirne Ġl Vaizi)
6-Sevim Tekin (Muradiye Camii Kur‘an Kursu Öğreticisi)
7-Hümeyra Öztürk (Muradiye Camii Kur‘an Kursu Öğreticisi )
8-Nebiye Yaz (Kıyakbaba Kur‘an Kursu Öğreticisi),
9-Emine Karauluç (Karaağaç Camii Kur‘an Kursu Öğreticisi)
10-Nuriye Varan (Kur‘an Kursu Öğreticisi).
11-Hilal Hümeyra Güler (Yeni Ġmaret Melek Hanım Kur‘an Kursu Öğreticisi )
16
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
AĢağıda bu proje kapsamında Yeni Ġmaret Melek Hanım Kur‘an Kursunda Edirne Ġl Vaizi
Enise Erkoç ile Öğretici Hilal Hümeyra Güler‘in katılımıyla gerçekleĢtirilen programdan
kareler yer almaktadır
Hanım kardeĢlerimizin kursiyer olarak katıldıkları Kur‘an Kurslarımızın en baĢarılılarından
olan, Yeni Ġmaret mahallesinde ki kursumuzu hiç kira almadan vakfeden Melek hanıma
Edirne Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik büromuz adına teĢekkürlerimizi sunuyoruz.
Kursumuzda takriben 44+ kursiyerimiz vardır.
-Ayrıca 2014 Ramazan ayında Ġl Müftü Yardımcısı Ġbrahim MemiĢ ve Cezaevi Vaizi
Ahmet Tepe: F Tipi Cezaevine;
Ġl Müftü Yardımcısı Ġbrahim MemiĢ, Kur‘an Kursu Öğreticileri Hatice Tudan ve Betül
Engin: Selimiye Hastanesi ile Ekol Hastanesine;
Ġl Müftü Yardımcısı Ġsmail Yıldız, Kur‘an Kursu Öğreticileri Derya Doğan ve Rahime
Gökmen Trakya Özel Hastanesi ve Devlet Hastanesi ne;
Ġl Müftü Yardımcıları Ġsmail Yıldız ve Mehmet Karahan ile A.D.R.B. Personelinin tümü
Trakya Üniversitesi Hastanesine;
Ġl Müftü Yardımcısı Ġbrahim MemiĢ, Ġl Vaizleri Enise Erkoç ve Üsame Anlağan, Kur‘an
Kursu Öğreticileri Hatice Tudan, Betül Engin ve Sibel Ġnce Huzurevi‘ne;
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Personelinin tümü: Kapalı Cezaevi Bayanlar Bölümü ile
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‘ne bağlı Sevgi Evleri‘ne ziyaretler gerçekleĢtirdi.
17
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Aile ve Dini Rehberlik büromuzun çocuk evlerini ziyaretimizden bir kare
2014 YILI HACI ADAYLARINA YÖNELĠK BĠLGĠLENDĠRME
SEMĠNERLERĠ
09 Haziran – 26 Haziran tarihleri arasında TaĢlık Camiinde, Ġl Müftü Yardımcıları Ġsmail
Yıldız ve Mehmet Karahan Ġl Vaizleri Enise Erkoç ve Üsame Anlağan tarafından hacı
adaylarına yönelik bilgilendirme seminerleri gerçekleĢtirildi.
Anlatılan konular:
-Ġbadet bilinci ve Hac ibadeti
-Hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaĢama bilinci,
-Hac menasiki ve bunların hikmetleri,
-Yolculuğa çıkmadan önce maddi manevi hazırlık
-Kadınlara özgü konular,
-Umre ibadetinde yapılması gerekenler,
- Hz. Peygamber (a.s.), Mescid-i Nebevi ve Medine
-MERS- CoV Virüsü bilgilendirme (Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğünden bir yetkili)
-----------------------------------------------------------------------------------------
18
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
“Sakal-ı ġerif Ziyareti ve Hz. Peygamber’e (a.s) Ġttiba”
Konulu Konferanslar Dizisi
Ramazan Ayı içerisinde Edirne Ġl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından
―Sakal-ı ġerif Ziyareti ve Hz. Peygamber’e (a.s) Ġttiba‖ konulu konferans projesi
gerçekleĢtirildi. Bu proje tertiplenirken katılımın yoğun olabileceği düĢünülen dokuz
Kur‘an Kursu‘na yakın camii belirlendi.
Bu konferansları Ġl Vaizleri Enise ERKOÇ ile Üsame ANLAĞAN gerçekleĢtirdi. Bu
programlarda belirlenen camii isimleri aĢağıdadır:
14.07.2014- 15.00- Hoca Ahmet Yesevi Camii ve Kur‘an Kursu
15.07.2014- 15.00- Yavuz Sultan Selim Camii ve Kur‘an Kursu
16.07.2014- 15.00- Kıyakbaba Camii ve Kur‘an Kursu
17.07.2014- 15.00- Hacı Ġlbey Camii ve Kur‘an Kursu
18.07.2014- 15.00- Hacılarezanı Camii ve Kur‘an Kursu
19.07.2014- 15.00- Karaağaç Camii ve Kur‘an Kursu
20.07.2014- 15.00- TOKĠ Camii ve Kur‘an Kursu
21.07.2014- 15.00- Fatih Camii ve Kur‘an Kursu
22.07.2014- 15.00- Mevlana Camii ve Kavgaz I Kur‘an Kursu
Karaağaç Camii ve Kur‘an Kursumuzdaki 19.07.2014 tarihinde yapılan “Sakal-ı ġerif
ziyareti ve Hz. Peygamber’e (a.s) Ġttiba” konulu konferansımızdan bazı kareler.
19
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
16.07.2014 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Camii ve Kursu‘nda gerçekleĢtirilen Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu tarafından gerçekleĢtirilen ―Sakal-ı ġerif‖ konulu programdan bir kesit.
Yine 22.07.2014 tarihinde Kavgaz I Kur‘an Kursu‘yla ortaklaĢa gerçekleĢtirdiği Mevlana
Camiinde ―Sakal-ı ġerif Ziyareti ve Hz. Peygamber‘e Ġttiba‖ konulu programdan bir kesit…
20
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
KURUM ĠÇĠ FAALĠYETLER
Belli aralıklarda Kur‘an Kursu Öğreticilerimizle A.D.R.B personeli olarak çeĢitli vesilelerle
(kahvaltı, tayin ve gezi gibi) bir araya gelmekteyiz.
Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun Kur‘an Kursu Öğreticileri için düzenlediği Tekirdağ
gezisinden kareler…
Merkez Kur‘an Kursu‘nda çalıĢan arkadaĢımız Huriye Demirci‘nin il dıĢına
tayini sebebiyle Kur‘an Kursu Öğreticileri tarafından Veda BuluĢması
gerçekleĢtirildi.
21
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ
-Yenipazar Gülistan Ġlahi Korosu Saraçlar caddesinde Bir Tasavvuf Konseri gerçekleĢtirdi.
-Gümülcine SeçilmiĢ Müftülüğü Ġlahi Korosu Kutlu Doğum programında görev aldı.
-Kitap Fuarı, hafta boyunca ziyaretçilere açıktı.
- Edirnekari ustaları Sevilay GÜLER ve NeĢe AKBAġ tarafından Edirnekari sergisi açıldı.
-Kur‘an Kurslarının ihtiyaçlarını karĢılamak için bir kermes düzenlendi.
-Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü‘ne bağlı Huzurevi, Çocuk Evleri ve Çocuk Sitesi dıĢında
tüm kurum ve kuruluĢların temsilcilikleri ziyaret edildi.
- Ġl Vaizi Enise ERKOÇ, LalaĢahinpaĢa Camii, YeĢilce Camii, Darül-Hadis Camii ve TOKĠ
camiinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle birer konferans gerçekleĢtirdi.
Kutlu Doğum Etkinlikleri Edirnekari Sergisi ve Kitap Standımız
22
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
AĠLE VE DĠNĠ REHBERLĠK BÜROMUZDA “Ġsim Merasimi”
07 Mayıs 2014‘te Aile ve Dini Rehberlik Büromuza müracaat eden Enver Tatlı‘nın yeni
doğan bebeğine Ġl Vaizi Üsame Anlağan tarafından ―Ġsim Merasimi” yapıldı. Aileye bu
konuda dini bilgi verildi. Ayrıca Kur‘an-ı Kerim ve birkaç kitap da hediye edildi.
23
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
CAMĠLER ve DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ
1-Camiler ve Din Görevlileri Haftasının açılıĢ programı 13 Ekim‘de
Halk Eğitim Merkezi Toplanı Salonu‘nda gerçekleĢtirildi. AçılıĢ
konuĢmasını Ġl Müftü Yardımcısı Mehmet Karahan gerçekleĢtirdi.
Programda daha sonra imam ve müezzinler adında Avarız köyü imamı
Mustafa Altun; Kur‘an Kursu Öğreticileri adına Nebiye Yaz ve
muhtarlar adına ġükrüpaĢa Mahallesi muhtarı Ġrfan Tasmalı birer
konuĢma yaparken son konuĢmayı Vali Dursun Ali ġahin bey yaptı.
24
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
2-17 Ekim 2014 tarihinde A.D.R.B. Daire BaĢkanımız Sedide Akbulut
hanımefendi Edirne Ġmam Hatip Lisesi‘nde öğrencilerle bir söyleĢi
gerçekleĢtirdiler.
3-Aynı gün saat 14.00‘te Halk Eğitim Merkezi Toplanı Salonu‘nda bir
panel gerçekleĢtirildi. Panel baĢkanlığını Ġl Müftümüz Emrullah
Üzüm‘ün yaptığı programda, Aile ve Dini Rehberlik Büroları Daire
25
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
BaĢkanımız Sedide Akbulut, ―Hz. Peygamber (a.s.) Dönemi Gençlik ve
Mescit ĠliĢkisi‖; Ankara BaĢvaizi Sema Yiğit hanım da ―Modern
Dünyada Gençlik, Din ve Değerler konulu konuĢmalarını yaptılar.
Birçok okul ve liseden onlarca öğrencinin yanı sıra her kesimden
vatandaĢın da katıldığı program yaklaĢık iki saat sürdü.
26
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
4-Edirne Kredi Yurtlar Kurumu Kız YerleĢkesinde Ankara BaĢvaizi Sema Yiğit Hanım
―Moder n Değerler ve Gençlik‖ konusunda üniversite gençliğiyle bir söyleĢi gerçekleĢtirdi.
5- 22 Ekim 2014 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)‘da TRT TV‘de çalıĢan
Programcı-Sunucu Bekir Develi farklı birçok okuldan Liselilerle ―Gençlerle BaĢbaĢa‖
27
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
konulu bir söyleĢi gerçekleĢtirdi. Çok sayıda okul idarecisi ve öğretmenlerin de katıldığı
programda yoğun katılım gözlendi.
Sunucu Bekir Develi çocukluğu dönemindeki cami hatıralarından ve halkın pozitif cami
algısı ile teknolojinin camiye yansımalarından keyifli bir dille bahsetti.
Söz konusu programda Ġl Müftülüğü yetkililerinin yanı sıra birçok okul idarecisi ve
öğretmenleri de hazır bulundu.
28
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
―KADIN HER YERDE KADINDIR‖ BULUġMASI
23 Ekimde Hilly Otel‘de Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‘nün hazırlamıĢ olduğu ―Kadın Her
Yerde Kadındır‖ konulu programa A.D.R.B. Birimi olarak Ġl Müftümüz Emrullah Üzüm ve
Ġl Müftü Yardımcımız Mehmet Karahan hocamızla birlikte katıldık. Roman vatandaĢlardan
oluĢan Meslek Edindirme Kurslarına katılan yirmi kursiyerin ödül töreninde üst düzey
protokol de hazır bulundu. Kadını ilgilendiren sorunların çözümünde kurumlararası
iĢbirliğine temas edildi.
29
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
CAMĠ GENÇLĠK BULUġMALARI
17 Ekim 2014‘te saat 16.00‘da Üç ġerefeli Camiinde; yine aynı gün saat 17.00‘de de
Selimiye camiinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurt ve evlerde kalan çocuk ve
gençlerle ve söz konusu evlerde sorumlu Ev annelerinin de hazır bulunduğu ―Cami ve
Gençlik‖ buluĢması gerçekleĢtirildi. Bu buluĢmaya Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü Bilgin
ÖzbaĢ, Ġl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ve bazı yetkililer de katıldı.
30
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
31
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Ġl müftüsü Emrullah Üzüm, Ġl Müftü Yardımcısı Mehmet Karahan, Din
Hizmetleri ġube Müdürü Mahmut Ceyhan, Ġl Vaizi Enise Erkoç, ĠmamHatip, Müezzin ve birçok Kur‘an Kursu Öğreticilinin de hazır
bulunduğu buluĢmada her personel kendini kısaca tanıtıp, duygularını
paylaĢtı.
Devam Etmekte Olan Projeler
1-Yeni BuluĢma Noktamız: Roman‘ımız
2-Sevgi paylaĢtıkça çoğalır (Din Görevlilerinin KardeĢ Aile Projesi)
3-Tarihi Camilerimiz Ġlim Halkalarıyla BuluĢuyor
4-Cuma Hutbesi‘nin her hafta Kur‘an Kurslarında okunmasının sağlanması.
5.KardeĢ Kur‘an Kursları Projesi
32
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Eylül ayının ilk haftasında, Yeni BuluĢma Noktamız: Roman’ımız adlı projemizle ilgili
belirlenen Kur‘an Kurslarında görevli öğreticilerimizle bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Projenin kapsamı, uygulama aĢamaları ve detayları hakkında görüĢüldü.
2-Sevgi paylaĢtıkça çoğalır (Din Görevlilerinin KardeĢ Aile Projesi)
3-Tarihi Camilerimiz Ġlim Halkalarıyla BuluĢuyor
4-Cuma Hutbesi‘nin her hafta Kur‘an Kurslarında okunmasının sağlanması.
5.KardeĢ Kur‘an Kursları Projesi
Ġleriki Dönemlerde Yapılması Tasarlanan ÇalıĢmalar
1--ġehit Aileleri Derneğiyle Ġl Müftülüğünün ortaklaĢa Kur‘an Kurslarında ilan edilecek
olan ―Her ġehidimize Bir Ağaç Dikelim” kampanyası.
33
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
2-Kur‘an Kursu Öğreticileri ile Din Görevlilerine yönelik seminerler dizisi çerçevesinde:
— Muhtemel kaza ve yaralanmalarda bilgilenmelerini sağlayacak “Ġlk Yardım Semineri”
düzenlenmesi.
—―Tüketici Haklarımızı Öğrenelim” semineri
—―Hitabet ve Hutbe Yazım Semineri‖semineri
--- ―Vaaz ve Vaaz Verme Teknikleri"semineri
3-Yatılı Kur‘an Kurslarındaki öğrencilerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġl Müdürlüğü
tesislerinden yararlanmaları ve El Sanatları Kurslarının açılması için ilgili yazıĢmanın
sağlanması.
4-Diyanet Aylık Dergisi‘nin büro personelince her ay okunmasının sağlanması ve birlikte
değerlendirilmesi.
5- 24 Kasım 2014 ―Öğretmenler Günü‖ münasebetiyle il merkezinde M.E. B.‘na bağlı
okullarda çalıĢan yaklaĢık 4000 öğretmenimize Kur‘an-ı Kerim, Diyanet Ġlmihali ve yine
D.Ġ.B. yayınlarından çıkan Atatürk ve Din adlı kitaptan oluĢan bir hediye paketi takdimi
tasarlanmaktadır.
34
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
YENĠ BULUġMA NOKTAMIZ:
ROMAN’IMIZ
Edirne il müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu projesidir.
35
EDĠRNE- 2014
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Sevgi paylaĢtıkça çoğalır
[ Din görevlilerinin kardeş aile projesi ]
Edirne il Müftülüğü
36
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
37
Edirne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Etkinlikleri
Tarihi Camilerimiz ilim halkalarıyla
buluşuyor.
Edirne il Müftülüğü projesidir.
[TARİH]
38
Download

Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Etkinlikler