2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KANUNİ ORTAOKULU
UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI
S.N
FAALİYETİN KONUSU
TARİH
1
Eğitim ortamlarında uyuĢturucu kullanımı ve
bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması.
Aralık 1. Hafta
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Eğitim ortamlarında uyuĢturucu kullanımı ve
bağımlılık ile mücadele okul eylem planının
hazırlanması. (R.A.M) gönderilmesi
Okul eylem planının internet sitesinde yayınlanması
Eğitim ortamlarında uyuĢturucu kullanımı ve
bağımlılık ile mücadelede 2014/20 sayılı genelge
doğrultusunda okul politikasının oluĢturulması.
Karar verme sürecinde öğrenci , aile ve öğretmenlerin
tam katılımın sağlanması.
Okul giriĢ-çıkıĢlarının kontrol altına alınması.
Eğitim ortamında “Biz Bilincini” geliĢtirecek
faaliyetlerin düzenlenmesi(toplantı-yemek, çay v.b)
Birimlerin haftalık , aylık denetimlerinin planlanması.
Okul eylem planı hakkında tüm personelin
bilgilendirilmesi.
Sağlıklı yaĢam konulu okul panosunun oluĢturulması,
her ay panonun güncellenmesi
Çocuklara yönelik koruyucu-önleyici çalıĢmaların
ilgili kurum ve kuruluĢlar ve uzman kiĢilerce destek
alınması.
Anne-babaların “ aile eğitimi programı” kapsamında
geliĢim dönemi ergenlik döneminin özellikleri , madde
FAALİYETİ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE
YÜRÜTECEK
KURULUŞLAR
GÖREVLİLER
Berrin KÜÇÜK KÜLEKÇĠ,
Sibel ÖZKAYA
ZĠNCĠR,ġaban KOSER
,Hakan MEMĠġOĞLU ,Arif
DAMAR , Erkan CANĠK
Aralık 2. HaftaOcak 2. hafta
Okul Yönetimi ve Okul
Komisyonu
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
Ocak 2. hafta
Okul Yönetimi ve Okul
Komisyonu
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Kolluk Kuvvetleri
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi
( Rehberlik Servisi)
Emniyet Müdürlüğü
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi ve
Okul Rehberlik Servisi
Rehberlik AraĢtırma Merkezi
kullanımı , bağımlılığın önlenmesi konularında
bilgilendirilmesi.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ailelerin çocuklarını izlemelerini arkadaĢlarını
tanımalarını , çocukları ile doğru iletiĢim kurmaları ,
onların yanında olduklarını göstermeleri , çocukların
internet ve bilgisayar kullanımı konularında toplantı ,
seminer , afiĢ , broĢür v.b Ģekilde desteklenmesi.
2014/20 sayılı genelge çerçevesinde yapılan
çalıĢmaların her ayın 25’
Öğrencilerin stresle baĢa çıkma , çatıĢma çözme
becerileri geliĢtirme , hayır diyebilme! V.b konularda
seminerler yapılması.
Öğretmenler tarafından hazırlanan ve eğitim
ortamlarında kullanılan yazı ve görsel araçlarda
sağlığa zararlı maddelerin adı ve resimlerinin
bulunmamasının sağlanması.
Her türlü yiyecek , içecek , kıyafet , takı , aksesuar v.b.
ürünlerde tütün ve türevlerine benzeyen veya
çağrıĢtıran ürünlerin eğitim ortamlarında dağıtımının
ve satıĢının engellenmesi.
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi ve
Okul Rehberlik Servisi
YeĢilay
Rehberlik AraĢtırma Merkezi
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi ve
Okul Rehberlik Servisi
YeĢilay
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi ve
Okul Rehberlik Servisi
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Okul ÇalıĢma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Okul ÇalıĢma Ekibi
Okulun lavaboları olmak üzere açık ve kapalı alanlarda
Yıl Boyunca
tütün ve türevlerinin kullanımının sıkı denetlenmesi.
Öğrencilere örnek olmaları bakımından tütün ve tütün
ürünlerinin kullanan öğretmen ve yöneticilerin
öğrencilerin görebileceği okul çevresi gibi dıĢ
alanlarda bu tür ürün kullanmamaları için gerekli
tedbirlerin alınması.
Risk grubunda olan öğrencilerin tespit edilerek ailesi
ile iĢbirliği yapılması , aile iĢbirliğinin güçlendirilmesi
okula devamlarının sağlanması ve okul baĢarısının
arttırılmasına yönelik çalıĢmalarının yapılması.
Risk grubunda olan öğrencilere aile ziyaretleri
yapılması.
Okul Yönetimi
Katlarda görevli nöbetçi
öğretmenler
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Okul ÇalıĢma Ekibi
Okul Rehberlik Servisi
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Okul ÇalıĢma Ekibi
Okul Rehberlik Servisi
Sınıf Rehber Öğretmenleri
22
Okul kantinlerinde sağlığa zararlı maddeler ve
öğrencilerin beslenmesini olumsuz etkileyen
yiyeceklerin bulundurulmasının sağlanması ve
satıĢının engellenmesi açısından denetlenmesi.
Yıl Boyunca
23
Okul güvenliğini artıracak tedbirlerin alınması.
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Okul ve çevresinde sigara ve alkollü maddelerin
satıĢının engellenmesine yönelik çalıĢmalar.
Okul çevresinde bulunan seyyar satıcıların önlenmesi ,
riskli iĢletme ve varsa kullanılmayan eski , metruk
binaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalıĢmaların
yapılması.
Öğrencilerin ders dıĢı zamanlarının(boĢ zamanlarının)
spor , sanat , kültür , sosyal sorumluluk projeleri ,
doğayı koruma ve geliĢtirme etkinlikleri gibi
faaliyetlerle yararlı biçimde değerlendirmeleri için
okulun bölgesindeki tesis , araç ve gereçlerden
ortaklaĢa yararlanmasına yönelik tedbirlerin alınması.
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi
Yıl Boyunca
Okul Yönetimi, Bahçe
Nöbeti Bulunan Öğretmen
Yıl Boyunca
Okul ÇalıĢma Ekibi Beden
Eğitimi öğretmenleri
Okul Rehberlik Servisi
Yıl Boyunca ,
Her ayın son
haftası
Okul Yönetimi
Okul ÇalıĢma Ekibi
Okul Rehberlik Servisi
24
25
26
27
ArkadaĢlarına iyi örnek olan ve sosyal etkinliklerde
baĢarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
28
Eylem planında bulunan etkinliklere daha çok
öğrencinin katılımının sağlanmasına yönelik
tedbirlerin alınması.
Hakan MEMĠġOĞLU
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Sibel ÖZKAYA ZĠNCĠR
Rehber Öğretmen
Okul Yönetimi
Yıl Boyunca
Erkan CANĠK
Beden Eğitimi Öğretmeni
Berrin KÜÇÜK KÜLEKÇĠ
Müdür Yardımcısı
Kolluk Kuvvetler
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik
Spor Ġl Müdürlüğü
Okul Yönetimi
Okul ÇalıĢma Ekibi
ġaban KOSER
Fen Bilgisi Öğretmeni
Arif DAMAR
BiliĢim Tek. Öğretmeni
Olgun ALBAYRAK
Okul Müdürü
Download

S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK