Saat
PAZARTESĠ
SALI
Felsefeye Giriş
ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARġAMBA
09:00-09:50
I. YARIYIL
PERġEMBE
Psikolojide AraĢtırma Yöntemleri ve Ġstatistik II
E507
GENEL ĠNGĠLĠZCE II (A) Zeynep SEZER B604
Prof. Dr. Eyyüp SANAY
Felsefeye Giriş
GENEL ĠNGĠLĠZCE II (C) Nur KARABAĞ B606
GENEL ĠNGĠLĠZCE II (A) Zeynep SEZER B604
Prof. Dr. Eyyüp SANAY
Felsefeye Giriş
GENEL ĠNGĠLĠZCE II (C) Nur KARABAĞ B606
Prof. Dr. Eyyüp SANAY
CUMA
E507
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Psikolojide AraĢtırma Yöntemleri ve Ġstatistik II
10:00-10:50
E507
E507
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Psikolojide AraĢtırma Yöntemleri ve Ġstatistik II
11:00-11:50
E507
E507
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
12:00-12:50
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK.TAR. II
13:00-13:50
14:00-14:50
Yrd.Doç.Dr. Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK
E302
B605
Okutman Ece BOZOĞLU
GENEL ĠNGĠLĠZCE II (B)
E507
Öğr. Gör. Ela ARI
Prof. Dr. Serdar DEĞĠRMENCĠOĞLU
E507
E507
Öğr. Gör. Ela ARI
Psikolojiye GiriĢ II
Prof. Dr. Serdar DEĞĠRMENCĠOĞLU
Psikolojide EleĢtirel Yazma ve Okuma
E507
Yrd.Doç.Dr. Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK
TÜRK DİLİ VEYAZIM KURALLARI II
16:00-16:50
E302
Konferans Salonu-6. Kat
Rektörlük
GENEL ĠNGĠLĠZCE II (B)
E507
Öğr. Gör. Ela ARI
Psikolojiye GiriĢ II
Prof. Dr. Serdar DEĞĠRMENCĠOĞLU
Psikolojide EleĢtirel Yazma ve Okuma
E507
15:00-15:50
Psikolojiye GiriĢ II
E302
Konferans Salonu-6. Kat
Rektörlük
Medeniyet ve Toplum
Öğr.Gör. Dr.Bekir TANK
TÜRK DİLİ VEYAZIM KURALLARI II
Saat
Psikolojide EleĢtirel Yazma ve Okuma
Medeniyet ve Toplum
E507
Öğr.Gör.Dr. Bekir TANK
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK.TAR. II
B605
Okutman Ece BOZOĞLU
PAZARTESĠ
SALI
ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARġAMBA
III. YARIYIL
PERġEMBE
Psikoloji Tarihi
09:00-09:50
GNL212 Ġngilizce IV (Pre-Int) (Alandısı) (S)- Okutman Nilgün ÖZKOL-A-404
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Psikoloji Tarihi
GNL212 İngilizce IV (Pre-Int) (Alandısı) (S)- Okutman M.Savas GİRGİN -A-305
GNL212 Ġngilizce IV (Pre-Int) (Alandısı) (S)- Okutman Nilgün ÖZKOL-A-404
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Psikoloji Tarihi
CUMA
E202
Fizyolojik Psikoloji
E202
10:00-10:50
B403
Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR
Fizyolojik Psikoloji
E202
11:00-11:50
GNL212 İngilizce IV (Pre-Int) (Alandısı) (S)- Okutman M.Savas GİRGİN -A-305
GNL212 Ġngilizce IV (Pre-Int) (Alandısı) (S)- Okutman Nilgün ÖZKOL-A-404
B403
Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR
Fizyolojik Psikoloji
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
12:00-12:50
B403
GNL212 İngilizce IV (Pre-Int) (Alandısı) (S)- Okutman M.Savas GİRGİN -A-305
Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR
GeliĢim Psikolojisi II- Ergenlik
13:00-13:50
B403
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
GeliĢim Psikolojisi II- Ergenlik
Parametrik Olmayan Yöntemler
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Parametrik Olmayan Yöntemler
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Parametrik Olmayan Yöntemler
B303
B403
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Öğrenme Psikolojisi II
B303
B403
B303
Doç. Dr. Necmettin DOĞAN
Sosyal Psikoloji II
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
B303
16:00-16:50
B303
Doç. Dr. Necmettin DOĞAN
Sosyal Psikoloji II
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
GeliĢim Psikolojisi II- Ergenlik
B303
15:00-15:50
Öğrenme Psikolojisi II
Sosyal Psikoloji II
B303
14:00-14:50
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Öğrenme Psikolojisi II
B303
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
B303
Doç. Dr. Necmettin DOĞAN
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
17:00-17:50
Saat
PAZARTESĠ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
Yaşam Boyu Rehberlik Hizmetleri (S)
13:00-13:50
Prof. Dr. Ramazan ABACI
Yaşam Boyu Rehberlik Hizmetleri (S)
14:00-14:50
Prof. Dr. Ramazan ABACI
Yaşam Boyu Rehberlik Hizmetleri (S)
15:00-15:50
Prof. Dr. Ramazan ABACI
16:00-16:50
17:00-17:50
Saat
PAZARTESĠ
09:00-09:50
ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
SALI
ÇARġAMBA
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (A)
Bilişsel Gelişim (S)
LAB E406
Öğr. Gör. Ela ARI
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (A)
Bilişsel Gelişim (S)
LAB E406
Öğr. Gör. Ela Arı
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (A)
Bilişsel Gelişim (S)
LAB E406
Öğr. Gör. Ela ARI
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (B)
LAB E406
Öğr. Gör. Ela ARI
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (B) Öğr. Gör. Ela ARI LAB E406
E202 GNL322 Ġngilizce VI (Int) (AlandıĢı) (S) Okutman Nur KARABAĞ E302
GNL322 Ġngilizce VI (Int) (AlandıĢı) (S) Okutman Nilgün ÖZKOL B304
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (B) Öğr. Gör. Ela ARI LAB E406
Yaşam Boyu Gelişim-Yetişkinlik
E202 GNL322 Ġngilizce VI (Int) (AlandıĢı) (S) Okutman Nur KARABAĞ E302
GNL322 Ġngilizce VI (Int) (AlandıĢı) (S) Okutman Nilgün ÖZKOL B304
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (C) Öğr. Gör. Ela ARI LAB E406
Yaşam Boyu Gelişim-Yetişkinlik
E202 GNL322 Ġngilizce VI (Int) (AlandıĢı) (S) Okutman Nur KARABAĞ E302
GNL322 Ġngilizce VI (Int) (AlandıĢı) (S) Okutman Nilgün ÖZKOL B304
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (C)
Yaşam Boyu Gelişim-Yetişkinlik
E406
Öğr. Gör. Ela ARI
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Psikolojide Veri Giriş ve Analizi -II (C)
E406
Öğr. Gör. Ela ARI
ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
SALI
ÇARġAMBA
Öğrenme ve Bellek (S)
Koruyucu Ruh Sağlığı
B303
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Koruyucu Ruh Sağlığı
V. YARIYIL
PERġEMBE
Davranışın Biyolojik Temelleri (S)
E302
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Koruyucu Ruh Sağlığı
E302
B303
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
MESLEK SEMĠNERLERĠ
Bitirme Projesi
MESLEK SEMĠNERLERĠ
E302
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Kişilik Kuramları II
MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II (S)
B403
E302
B604
Okutman Ahu DERELĠ
MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II (S)
B403
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Kişilik Kuramları II
E302
B604
Okutman Ahu DERELĠ
MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II (S)
B403
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Kişilik Kuramları II
E302
B604
Okutman Ahu DERELĠ
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
PERġEMBE
CUMA
VII. YARIYIL
E405
İletişim ve Bireylerarası Farklılıklar (S)
GNL432 Ġngilizce (Up Int.)VIII (AlandıĢı) (S)
E202
B604
Öğr. Gör. Birgül HAZNEDAROĞLU
İletişim ve Bireylerarası Farklılıklar (S)
Emel TURAN
GNL432 Ġngilizce (Up Int.)VIII (AlandıĢı) (S)
E405
Prof. Dr. Timuçin ORAL
E302
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Bireyi Tanıma Teknikleri (S)
B303
E405
B303
E302
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Bireyi Tanıma Teknikleri (S)
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Davranışın Biyolojik Temelleri (S)
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Öğrenme ve Bellek (S)
11:00-11:50
Bireyi Tanıma Teknikleri (S)
B303
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Davranışın Biyolojik Temelleri (S)
Öğrenme ve Bellek (S)
B303
10:00-10:50
CUMA
E302
E202
B604
Öğr. Gör. Birgül HAZNEDAROĞLU
İletişim ve Bireylerarası Farklılıklar (S)
Emel TURAN
GNL432 Ġngilizce (Up Int.)VIII (AlandıĢı) (S)
12:00-12:50
E202
B604
Öğr. Gör. Birgül HAZNEDAROĞLU
E302 Emel TURAN
Eğitim Psikolojisi
13:00-13:50
B403
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Eğitim Psikolojisi
14:00-14:50
E302
Gelişimsel Psikopatolojide Vaka Çalışması (S)
E405
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Gelişimsel Psikopatolojide Vaka Çalışması (S)
E405
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Gelişimsel Psikopatolojide Vaka Çalışması (S)
E405
Prof. Dr. Oya ÖZKARDAġ
Bitirme Projesi
B403
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Eğitim Psikolojisi
15:00-15:50
Bitirme Projesi
B403
Prof. Dr. Haluk YAVUZER
Bitirme Projesi
16:00-16:50
17:00-17:50
15'den daha az öğrenci tarafından alınan seçmeli dersler açılmaz.
T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR
Klinik Psikolojiye Giriş (S)
Klinik Psikoloji Seçme Konular (S)
E405
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Klinik Psikolojiye Giriş (S)
B403
Öğr. Gör. Dr. Aydın KARAÇANTA
Klinik Psikoloji Seçme Konular (S)
E405
Prof. Dr. Timuçin ORAL
Klinik Psikolojiye Giriş (S)
B403
Öğr. Gör. Dr. Aydın KARAÇANTA
Klinik Psikoloji Seçme Konular (S)
E405
Prof. Dr. Timuçin ORAL
B403
Öğr. Gör. Dr. Aydın KARAÇANTA
Download

I. YARIYIL Saat PAZARTESĠ SALI ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA