ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2013CS12-2
A
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi)
11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 09.30
I. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
Bu kitapçıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans, Adalet Önlisans ve Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama programlarına
ait dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
2013CS12-2
1.
2.
Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
Testin Adı
Arama ve Kurtarma Bilgisi
Avrupa Birliği Hukuku
Genel Muhasebe
Halkla İlişkiler
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Bilimlerine Giriş
Kamu Yönetimi
Medeni Hukuk I
Suç Sosyolojisi
Terörizm
Yolsuzluk ve Mali Suçlar
3.
Soru Sayısı
Sayfa No.
25
1
25
25
4
8
25
25
11
14
25
25
25
25
17
20
24
27
25
25
30
33
25
36
Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
4.
İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun
kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının
dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız
işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile
cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2013CS12-2
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Arama Kurtarma Bilgisi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Arama Kurtarma Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Acil durumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
A) Yerel kapasiteyi zorlar.
Aşağıdakilerden hangisi Gama Işınlarının özelliklerinden biri
değildir?
A) Öldürücü değildir.
B) Ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksa r.
B) Çok süratlidir.
C) Ölümlere veya yaralanmalara sebep olabilir.
C) Hissedilmez.
D) Yerel bir etki içerisinde gerçekleşir.
D) Büyük bir etki hassasiye vardır.
E) Genel bir etkiye sahip r.
E) Kısa bir süre için tesirlidir.
2.
3.
Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubunun kısa yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
I. İnsanlar
A) FCSS
II. Hayvanlar
B) OSOCC
III. Bitkiler
C) VOSOCC
IV. Elektronik ekipmanlar
D) INSARAG
V. Askerî araçlar
E) UNDAC
Yukarıdakilerden hangilerinin üzerinde biyolojik silahların
etkisi daha fazladır?
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin yöne minde
koordinasyon olmamasının sonuçlarından biri değildir?
A) I ve V
B) I, II ve III
A) Kaynakların etkin kullanımı zorlaşır.
C) I, II ve IV
B) Aynı iş birden fazla farklı paydaşlar tara ndan yapılır.
D) II, III ve IV
C) Yetersiz müdahale durumu ortaya çıkabilir.
E) II, III ve V
D) Afe n boyutu ve ih yaçları azalır.
E) Olumsuz etkiler daha çok görülebilir.
7.
Bina triajı aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılır?
A) Binanın enkaz kaldırma süresini hesaplamak için
4.
I. Solunum yolu
B) Binanın diğer binalara verdiği zararı hesaplamak için
II. Sindirim yolu
C) Kriz merkezlerinin sayısal değerleri belirlemesi,
sınıflandırması ve hasar çeşidine göre acil yardım müdahale
ekiplerini yönlendirmesi için
III. Deri
IV. Göz konjik vaları
V. Cinsel tenasül organları
D) STK'ların çalışmalarını sadece hafif hasarlı binalara
yönlendirebilmesi için
Yukarıdakilerden hangileri biyolojik savaş ajanlarının vücuda
giriş yollarındandır?
E) Hangi binaların yıkılacağına karar vermek için
A) I, II ve IV
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, II, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V
1
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
9.
Aşağıdakileren hangisi afetler sırasındaki davranış
şekillerinden değildir?
13. Aşağıdakilerden hangisi yavaş gelişen doğal afetlerden
biridir?
A) Çök – Kapan – Tutun
A) Deprem
B) Yerinde sığın
B) Seller
C) Kilitlen – Yat
C) Kuraklık
D) Tahliye (dışarı/içeri)
D) Toprak kaymaları
E) Ayağa kalk
E) Çığ
Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce yapılan çalışmaların
ana hedeflerinden biri değildir?
14. "Temel afet bilinci eği mi" içerisinde aşağıdakilerden hangisi
verilmez?
A) Zarar görebilirlik ve risk analizi
A) Toplanma bölgesi bilgisi
B) Lojis k hizmet planları
B) Temel literatür bilgisi
C) Kurtarma ve acil yardım planları
C) Temel arama kurtarma bilgisi
D) Hasar tespi
D) Afet ve acil durumlar sonrası neler yapılması gerek ği
E) Tatbikatlar
E) Afet ve acil durumlar esnasında yapılması gerekenler
10. Tehlike avının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
15. Afet psikolojisi eği mi kimlere verilmez?
A) Evimiz ya da çalışma ortamımız içerisinde bize risk
oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak
A) Arama kurtarmacılara
B) İlk yardımcılara
B) Binaları depreme karşı güçlü hâle ge rmek
C) İ aiyecilere
C) Bulunduğumuz binadan tahliye planı yapmak
D) Temel afet bilinci eği mi alan kişilere
D) Yangın tatbika yapmak
E) Afet ve acil durumlarla ilgili sivil toplum kuruluşları
gönüllülerine
E) Zorunlu Deprem Sigortası yap rmak
11. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemi değildir?
A) Pusulaya bakmak
16. Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemlerinden biri
değildir?
A) Kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer (KBRN) analizi
B) Kutup Yıldızı'na bakmak
B) Check listeleri
C) Camilere bakmak
C) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri
D) Karınca yuvasına bakmak
D) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi
E) Rüzgar yönüne bakmak
E) Hata ağacı analizi
12. Aşağıdakilerden hangisi haya devam e rmede temel
gereksinimlerden biri değildir?
A) İçecek
17. Çok tehlikeli işlerde risk değerlendirmesi hangi aralıklarla
yenilenmelidir?
A) 2 yılda bir
B) Ateş ve ısınma
B) 3 yılda bir
C) Yiyecek
C) 4 yılda bir
D) Barınma
D) 5 yılda bir
E) Aydınlatma
E) 6 yılda bir
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Kamyona yüklenmiş çimento torbalarının elle indirilmesi
yerine vinç ile indirilmesi aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden
hangisine girmektedir?
22. Afet haberleşmesinde uzman olan kişinin coğrafi
koordinasyon için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip
olması gerekir?
A) Tehlikelerin ortadan kaldırılması
A) Harita, GPS ve pusula okuma
B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiş rilmesi
B) Kayaçların özelliklerini bilme
C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması
C) Jeoteknik koşulları bilme
D) İşaretler/uyarılar veya idari önlemler
D) Atlas bilgisi
E) Kişisel koruyucu donanımlar
E) Mors alfabesini bilme
19. Aşağıdakilerden hangisi telsiz kullanımında dikkat edilecek
hususlardan biri değildir?
A) Hiçbir şey zorlayarak takılmamalı ve çıkarılmamalıdır.
23. İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden
kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak
amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara ne ad verilir?
A) Tehlike
B) Her cins sıvı, telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır.
B) İş sağlığı ve güvenliği
C) Cihazlar, toz, çamur vb. pisliklerden uzak tutulmalıdır.
C) Sağlık
D) Cihazlar darbelerden korunmalıdır.
D) Güvenlik
E) Cihazlar anteninden tutularak taşınmalıdır.
E) Risk analizi
20. Kendi frekansının dışındaki frekanslara da sarkma yapmaya ne
ad verilir?
A) Enterferans
24. İş yerindeki sağlığı etkileyen madde ve etkenlerin
saptanması, düzeylerinin ölçülmesi ve gerek ğinde kontrol
al na alınması gibi teknik konulara ne ad verilir?
B) Frekans
A) İş hijyeni
C) Periyot
B) Tehlike
D) Girişim
C) İş sağlığı ve güvenliği
E) Bant
D) İş sağlığı
E) Güvenlik
21. I. Her isteyen amatör telsiz kullanabilir.
II. Telsiz elektroniği dalında sınav başarısı gerekir.
III. Mevzuat ve telsiz işletme dallarında sınav başarısı gerekir.
25. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortam faktörleri arasında yer
alan fiziksel etmenlerden biri değildir?
A) Gürültü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri amatör telsizci
olabilmek için gerekli şartlardandır?
B) Titreşim
A) Yalnız I
C) Basınç
B) I ve II
D) Mobbing
C) I ve III
E) Sıcaklık
D) II ve III
E) I, II ve III
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Avrupa Birliği Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
2.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Avrupa Birliği Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (AKÇT)'nun kurucu ülkelerinden biri değildir?
5.
Avrupa Birliği'nin 15 üyeli yapıya kavuştuğu tarih
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
A) 1971
B) İngiltere
B) 1981
C) İtalya
C) 1986
D) Almanya
D) 1995
E) Lüksemburg
E) 2004
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan
antlaşmalardan biri değildir?
6.
A) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kuran Paris
Antlaşması
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Avrupa Birliği'ne üye adaylığı
resmen tanınmış değildir?
A) Türkiye
B) İzlanda
B) Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET) kuran Roma
Antlaşması
C) Arnavutluk
D) Sırbistan
C) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu (AAET) kuran Roma
Antlaşması
E) Karadağ
D) 1992 tarihli Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht)
E) 2001 tarihli Nice Antlaşması
7.
I. Yasa teklifi hazırlama
II. Yürütme işlevini yerine ge rme
3.
1957 tarihli Roma Antlaşması'nda belirlenen Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) resmî adı aşağıdaki antlaşmalardan
hangisi ile Avrupa Topluluğu (AT) olarak değiş rilmiş r?
III. Birlik hukukunun uygulanmasını gözetme ve sağlama
A) 1987 Avrupa Tek Senedi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa
Komisyonu'nun görevleri arasında yer alır?
B) 1992 Maastricht
A) Yalnız I
C) 1997 Amsterdam
B) Yalnız III
D) 2001 Nice
C) I ve II
E) 2007 Lizbon
D) II ve III
E) I, II ve III
4.
Avrupa için bir anayasa oluşturan antlaşma taslağını
reddederek Avrupa Anayasası'nın kabulünü engelleyen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Fransa
C) İngiltere
D) İtalya
E) Macaristan
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Ya rım Bankası'nın
desteklediği projeler arasında yer almaz?
12. Avrupa Birliği Hukuku'nun en önemli özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bütçe açıklarını kapatmaya ve ihraca ar rmaya dönük
projeler
A) Bütünleşmiş bir hukuk dalı olması
B) Gelişmekte olan bir hukuk dalı olması
B) Az gelişmiş bölgelerin ıslah edilmesi projeleri
C) Egemenlik devrine dayanan bir hukuk dalı olması
C) Teşebbüslerin modernleş rilmesi ve yapılandırılması
D) Kapsamı dar bir hukuk dalı olması
D) İç pazarın kurulması veya işleyişinden ortaya çıkan ve üye
devletlerce finanse edilemeyen yeni is hdam kabiliyetlerinin
yara lmasına ilişkin projeler
E) Birden çok üye devle n ortak çıkarına yönelik olan ve türü
ve kapsamı nedeniyle münferit üye devletlerce finanse
edilemeyen projeler
9.
E) İç hadi bir hukuk dalı olması
13. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin ortak dış ve
güvenlik poli kasına ilişkin Maastricht Antlaşması'nda
belir len temel hedeflerden biri değildir?
A) Avrupa Birliği'nin ortak değerlerini, temel çıkarlarını ve
bağımsızlığını korumak
I. Yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarruflar
B) Askerî bir düzen kurarak Avrupa Birliği'nin güvenliğini tesis
etmek
II. Komisyonun poli k tasarrufları
III. Hukuki enstrüman uygulama tasarrufları
C) Avrupa Birliği'nin ve üye devletlerin güvenliğini her
bakımdan güçlendirmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lizbon Antlaşması ile
ortaya konulan yeni hukuk enstrümanları arasında yer alır?
D) Barışı korumak ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek
A) Yalnız I
E) Uluslararası iş birliğini geliş rmek
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
14. Avrupa Birliği ortak dış ve güvenlik poli kası aşağıda sayılan
poli k unsurlardan hangisinin yerine uygulamaya
konulmuştur?
E) II ve III
A) Avrupa Poli k İş Birliği
B) Avrupa Küresel İş Birliği Poli kası
10. Avrupa Birliği Hukuku deyimi ilk kez hangi antlaşmada
kullanılmış r?
C) Avrupa Birliği Dışişleri Poli kası
A) 1957 Roma
D) Avrupa Güvenlik Ordusu Poli kası
B) 1985 Avrupa Tek Senedi
E) Avrupa Güvenlik İş Birliği
C) 1990 Schengen
D) 1992 Maastricht
15. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Dış ve Güvenlik Poli kası'nın
aktörleri arasında yer almaz?
E) 1997 Amsterdam
A) AB Konseyi
B) Konsey
11. Avrupa Birliği Hukuku'nu hukuk ailelerinden biri olan
Common Law Sistemi'ne yaklaş ran özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Avrupa Birliği Adalet Divanı
D) Başkanlık
A) İç hadi hukuk olma özelliği
E) Avrupa Parlamentosu
B) Kodifiye edilmiş kurallar bütünü olması
C) Sistema k bir düzene sahip olması
D) Yumuşak hukuk (so law) özelliği
E) Kapsamının dar olması
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
16. Trevi Grubu'nun adlandırılmasındaki ana fikir aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anlaşmanın ilk yapıldığı yer olan Roma'daki meşhur
skiyenin adından esinlenilmiş r.
20. Temel hak ve özgürlükler alanında AB kurucu antlaşmalarında
norma f düzenleme ilk kez aşağıdakilerden hangisinde
yapılmış r?
A) Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması
B) Grubun 1976 yılındaki ilk başkanının soyadından (A.R.
Fonteijn) hareketle yapılan bir sözcük oyunudur.
B) Maastricht Antlaşması
C) Nice Antlaşması
C) Fransızca, Terrorism, Radicalisme, Extremisme et Violence
Interna onale kelimelerinin ilk harfleridir.
D) Lizbon Antlaşması
D) İtalyanca polis anlamına gelmektedir.
E) Avrupa Tek Senedi
E) Hiçbir anlam ih va etmez.
21. Türkiye'nin AET/AB macerası kaç yılında başlamış r?
A) 1945
17. Aşağıdaki konulardan hangisi Schengen düzenlemeleri
kapsamında değerlendirilemez?
B) 1959
A) İç havaalanları dâhil olmak üzere, dâhili sınır dene mlerinin
kaldırılması
C) 1963
D) 1974
B) Kısa süreli vize poli kaları ve uzun dönem ziyaretler için
transit vize
E) 1987
C) Dış sınırlarda giriş ve dene mler
D) Paranın serbest dolaşımı
22. I. Kıbrıs sorununun çözülememesi
II. İç poli k gelişmeler
E) Üçüncü ülke vatandaşlarının dolaşımı ve ikame
III. AK Par 'nin azalan meşruiyet kaygısı
18. Avrupa Birliği'nde, asli fonksiyonu ulusal savcılık mercileri
arasında daha iyi iş birliğine imkân sağlamak ve özellikle
Europol analizlerine dayanarak Avrupa Adli Ağı ile yakın iş
birliği içinde bulunarak organize suç davalarındaki adli
soruşturmaları desteklemek olan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
IV. Ermeni soykırımı iddiaları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye açısından
hükûme n AB sürecine ilişkin poli k mo vasyonunda
erozyona sebep olan unsur ya da unsurlar arasında yer alır?
A) Yalnız I
A) Schengen Bilgi Sistemi
B) Yalnız IV
B) Trevi Grubu Ofisi
C) I ve II
C) Eurodac
D) I ve III
D) Eurojust
E) I, II ve III
E) Europol
19. Bir yabancının Schengen Bölgesi'ne kaç aydan uzun süreli
kalmak üzere girmesi, taraf ülkelerden herhangi birinden, o
ülkenin kanunlarına göre oturma izni elde etmiş olma şar na
bağlıdır?
23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB poli kasının temel
dinamiklerinden biri değildir?
A) Liberal ekonominin kurumsallaşması ve is krarlı kalkınma
B) İnsan haklarının geliş rilmesi
A) 1 ay
C) Demokra k dönüşüm
B) 2 ay
D) Ba lılaşma ile ilişkilendirilen çağdaşlaşma
C) 3 ay
E) Kimlik bunalımı
D) 4 ay
E) 5 ay
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile AB ilişkileri bağlamında
2- 3 Ekim 2005 tarihinde onaylanan Müzakere Çerçeve
Belgesi'nde yer alan hususlardan biri değildir?
A) Müzakerelerin nihai hedefi Türkiye'nin AB üyeliğidir.
B) Özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı, temel haklar ve
hukukun üstünlüğü prensiplerinin ciddi ve sürekli ihlali
durumunda üyelik müzakereleri askıya alınabilecek r.
C) Müzakerelerde kaydedilecek ilerleme özellikle Kopenhag
Kriterleri'ne uyuma bağlı olacak r.
D) Ermeni soykırımı Türkiye tara ndan tanınacak r.
E) Müzakerelerin hızını Türkiye'nin AB mükteseba nı doğru ve
etkin uygulama düzeyi belirleyecek r.
25. Türkiye'ye tam üyelik yolunu aç ğı gerekçesi ile toplam 5
başlığın müzakerelere açılmasına izin vermeyen AB ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan
B) Kıbrıs Cumhuriye
C) Fransa
D) Almanya
E) Norveç
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Genel Muhasebe
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Genel Muhasebe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişim meydana
ge ren ve para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlere ait
bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve
yorumlamak sure yle ilgili kişi ve kurumlara raporlar hâlinde
sunan bilgi sistemine ne denir?
5.
Anonim şirketler ve kamu ik sadi kuruluşlarının borç para
bulmak için çıkardıkları eş değerli borç senetlerine ne denir?
A) Hisse senedi
B) Çek
A) İk sat
C) Tahvil
B) Muhasebe
D) Bono
C) İsta s k
E) Senet
D) Finans
E) İşletme
2.
6.
Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?
İşletme sahibinin özel işlemleri nedeniyle bir kuruma, banka
aracılığıyla 30.000 TL ödenmiş r. Buna göre yapılacak yevmiye
kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bankalar Hesabı 30.000 TL borçlu
A) Dönen varlıklar
B) Kasa Hesabı 30.000 TL alacaklı
B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
C) Ortaklardan Alacaklar Hesabı 30.000 TL borçlu
C) Öz kaynaklar
D) İş raklarden Alacaklar Hesabı 30.000 TL borçlu
D) Brüt kâr
E) Ortaklardan Alacaklar Hesabı 30.000 TL alacaklı
E) Duran varlıklar
3.
X işletmesi iş yeri kirası olarak 750 TL kasadan ödemiş r. Buna
göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
7.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Genel Yöne m Giderleri Hesabı 750 TL alacaklı
A) Sürekli envanter yöntemi
B) Kasa Hesabı 750 TL borçlu
B) Dönem başı envanter yöntemi
C) Alıcılar Hesabı 750 TL alacaklı
C) Dönem başı bilançosu
D) Genel Yöne m Giderleri Hesabı 750 TL borçlu
D) Kesin mizan
E) Finansman Giderleri Hesabı 750 TL borçlu
4.
Envanter işlemlerinin yevmiye de eri ve büyük de ere kayıtları
yapıldıktan sonra söz konusu kayıtların doğruluğunu sağlamak
için ................hazırlanır.
..........................., çeşit sayısı az ve birim maliye yüksek malların
alınıp sa ldığı işletmelerde uygulanır.
E) Aralıklı envanter yöntemi
8.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet
sa şlarından kaynaklanan bir yıldan uzun vadeli senetli
alacakların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) 121 Alacak Senetleri Hesabı
A) genel geçici mizan
B) 120 Alıcılar Hesabı
B) nakit akim tablosu
C) 221 Alacak Senetleri Hesabı
C) envanter mizani
D) 331 Borç Senetleri Hesabı
D) kesin mizan
E) 320 Sa cılar Hesabı
E) bilanço
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Uzun vadeli ortak olmak amacıyla alınan hisselerin oranının
yüzde kaçtan az olması hâlinde, bağlı menkul kıymetler
hesabında izlenir?
A) % 15
13. İşletme, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün açmış olduğu kapalı
yüzme havuzu ihalesine girebilmek için istenen 500.000 TL tutarlı
teminat mektubunu, çalışmakta olduğu ABC bankasına müracat
ederek almış ve bunun için 1.000 TL komisyon ödemiş r.
B) % 20
Buna göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
C) % 25
A) Finansman Giderleri Hesabı 1.000 TL alacaklı
D) %10
B) Genel Yöne m Giderleri Hesabı 500.000 TL alacaklı
E) % 30
C) Kasa Hesabı 1.000 TL borçlu
D) Finansman Giderleri Hesabı 1.000 TL borçlu
10. Duran Varlığın Maliyet Değeri – Toplam Birikmiş Amor sman
Tutarı = ?
Denklemde soru işare yerine aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) De er değeri
E) Bankalar Hesabı 500.000 TL borçlu
14. İşletmen, acil ih yacı olan makine alımı için bir ortağından 20 ay
vadeyle 70.000 TL borç almış r.
B) Net çalışma sermayesi
Buna göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
C) Reeskont tutarı
A) Ortaklardan Alacaklar Hesabı 70.000 TL borçlu
D) Piyasa değeri
B) Kasa Hesabı 70.000 TL alacaklı
E) Net ak f değer
C) İş rakler Hesabı 70.000 TL alacaklı
D) Ortaklara Borçlar Hesabı 70.000 TL alacaklı
11. I.Haklar
E) Ortaklara Borçlar Hesabı 70.000 TL borçlu
II. Şerefiye
III. Binalar
15. I. Adi şirket
Yukarıdaki hesaplardan hangisi ya da hangileri maddi olmayan
duran varliklar hesap grubunda yer almaz?
II. Anonim şirket
III. Kollek f şirket
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yedek akçe ayırmak
zorundadır?
C) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
D) II ve III
12. Mal, alacak senedi, tahvil, hisse senedi gibi varlıkların bankaya
rehin verilmesi karşılığında alınan krediye ne denir?
E) I, II ve III
A) Açık kredi
B) Taşıt kredisi
16. I. Yevmiye Re eri
II. De er-i Kebir
C) Kefalet karşılığı kredi
III. Envanter De eri
D) İpotek karşılığı kredi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilanço esasına göre
tutulması zorunlu de erlerdendir?
E) Maddi teminat karşılığı kredi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Gerçek kişilerde, işe başlama bildirimleri işe başlama tarihinden
i baren kaç gün içinde vergi dairesine bildirilmelidir?
21. I. Araş rma ve Geliş rme Giderleri
II. Pazarlama Sa ş ve Dağı m Giderleri
A) 5
III. Genel Yöne m Giderleri
B) 10
C) 15
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri faaliyet giderleri
arasında yer almaktadır?
D) 20
A) Yalnız I
E) 30
B) Yalnız II
C) I ve II
18. I. Emek – sermaye özelliği
D) II ve III
II. Devamlılık özelliği
E) I, II ve III
III. Gelir ve kazanç elde etme özelliği
Bir faaliye n cari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için
yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini taşıması gerekir?
22. "Varlıklar = (?) + Sermaye" denkleminde soru işare nin yerine
aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) Yalnız I
A) Kâr
B) Yalnız II
B) Zarar
C) Yalnız III
C) Borçlar
D) II ve III
D) Alacaklar
E) I, II ve III
E) Stoklar
19. Para ile temsil edilen değerler ile mal ve hakların karşılığında
elde edilen gelirlere ne denir?
23. Çeklerin bir ödeme aracı olarak bir başkasına devredilmesine ne
denir?
A) Kazanç
A) Lehtar
B) İrad
B) Hamil
C) Gelir
C) Poliçe
D) Kâr
D) Ciro
E) Gider
E) Virman
20. X firması kullanmadığı bir deposunu 1.600 TL'ye peşin olarak
sekiz aylığına kiraya vermiş r.
24. Bankalar hesabına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
Buna göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Ak f karakterli bir hesap r.
B) Bankalara nakden ya rılan para, hesabın borcuna yazılır.
A) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı 1.600 TL alacaklı
C) Daima, alacak kalanı verir.
B) Kasa Hesabı 1.600 TL alacaklı
D) Hazır değerler içinde yer alır.
C) Faiz Gelirleri Hesabı 1.600 TL borçlu
E) Bankadan nakden çekilen para, hesabın alacağına yazılır.
D) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı 1.600 TL alacaklı
E) Alıcılar Hesabı 1.600 TL borçlu
25. Aşağıdakilerden hangisi daima alacak kalanı verir ya da kalan
vermez?
A) Kasa Hesabı
B) Alıcılar Hesabı
C) Sa cılar Hesabı
D) Bankalar Hesabı
E) Ticari Mallar Hesabı
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Halkla İlişkiler
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkiler testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sergi türlerinden biri değildir?
5.
A) Sürekli sergiler
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal i barın doğmasını sağlayan
etkenlerden biri değildir?
A) Bilgiye ulaşılabilirlik
B) Gezici sergiler
B) Küresel liberalleşme
C) Geçici sergiler
C) Ürün fazlalığı
D) Yıllık sergiler
D) Reklam kirliliği
E) Uluslararası sergiler
E) Nüfus ar şı
2.
Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun halkla ilişkiler
amaçlarından biri değildir?
6.
A) Medyada reklamı yasak ürünlerin duyurulması
A) İ bar, soyut bir kavramdır.
B) Kurum kimliğinin yerleş rilmesi
B) İ bar, sosyal paydaşların duygu, düşünce ve izlenimlerini
paylaşmaktadır.
C) Kurumsal imajın oluşturulması
3.
D) Farkındalık ve duyuru olanağının ortaya çıkarılması
C) İ bar, güvenin oluşturulduğu ve inanılırlığın kazanıldığı ortak
bir yapıdır.
E) İyi niye n oluşturulması
D) İ bar, güven dışında birçok alanla ilişkili kullanılmaktadır.
E) İ bar, algılar bütünüdür.
......................; kuruluşun üzerinde büyük etkisi olan, iç ve dış
meselelerden kaynaklanan bir tehdit veya rsa r.
7.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi basın dosyası hazırlarken dikkat
edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Üzerinde sadece dosya başlığı ve hazırlayanın adının yer aldığı
bir kapak tasarlanması
A) Sorun
B) Zorlama
B) İç sayfaların yazımında gazetecilik ölçütlerinin göz önünde
bulundurulması
C) Kriz
C) İç sayfalarda tutarlı bir kurgulamaya yer verilmesi
D) Tehdit
D) Anla mda özün verilmeye çalışılması
E) Baskı
4.
Aşağıdakilerden hangisi i bar ve güven ilişkisini yansıtmaktadır?
E) Hem tamamlayıcı hem de saklanabilir bilgisel malzemelerin
seçilmesi
Proak f halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
8.
A) Kuruluşun güçlü yönlerine odaklanarak istenilen i barı
oluşturma çalışmaları yürütür.
I. Haberin ya da olayın belli yönlerini ortaya çıkararak etkinlik
sırasında ele alınan konuları birleş rici rol oynar.
II. Konuyla ilgili ayrın lı bilgi taşır.
B) Kuruluşun çoğu zaman zayıf yönlerinden ortaya çıkabilecek
sorunların çözümünde kullanılan bir yöntemdir.
III. Gazeteciye az zamanda kapsayıcı bilgilenme olanağı sunar.
C) Kuruluşun hedeflerine ulaşması için yapılması gerekenleri
sıralayarak ile şim stratejisi oluşturur.
Yukarıda özellikleri sıralanan me n nedir?
A) Basın dosyası
D) İle şim stratejisi, kurumun varlığı ile sürüp gidecek şekildedir.
B) Röportaj
E) Halkla ilişkiler çalışanı kuruluş içerisinde ile şimle ilgili her
türlü konuya hâkimdir.
C) Haber mektubu
D) Basın ilanı
E) Basın tutanağı
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Röportajla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14. Kuruluş ile hedef kitlesi arasında karşılıklı ile şim, anlayış, kabul
ve iş birliği kurmaya ve sürdürmeye yardım eden yöne m
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalın bir konuşma dili ustalıkla kullanılmalıdır.
B) Okuyucuyu bık rmayan ile ve yorumlar verilmelidir.
A) Reklam
C) Röportajlar fotoğrafsız düşünülemez.
B) Duyurum
D) Röportajlar zaman ve duruma göre değiş rilmelidir.
C) Lobicilik
E) Konuşmanın sonunda temel unsurlar özetlenmelidir.
D) Halkla ilişkiler
E) Pazarlama
10. Aşağıdakilerden hangisi bir ile şim türü değildir?
A) Sözel İle şim
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal açıdan halkla ilişkilerin
amaçları arasında yer almaz?
B) Psikolojik İle şim
A) İkna etmek
C) Yazılı İle şim
B) Sa ş yapmak
D) Sanatsal İle şim
C) Eğitmek
E) Medya k İle şim
D) Bilgilendirmek
11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi "Kurumsal Sosyal
Sorumluluk" tanımlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
E) Yönetmek
A) İşletmelerin kâr elde etmek için ürün ve hizmet üretmenin
ötesinde sorumlulukları vardır.
16. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ve reklam arasındaki
benzerliklerden biri değildir?
B) İşletmeler, neden oldukları sosyal sorunların çözümüne katkı
sağlamalıdır.
A) Her ikisi de tanı m aracılığıyla kamuoyu oluşturma amacı
güder.
C) İşletmeler, sadece hissedarlarına değil, tüm paydaşlarına karşı
sorumludurlar.
B) Benzer kitle ile şim araçlarından faydalanırlar.
C) Araş rma süreci her iki uygulamada da temel adımlardan
biridir.
D) İşletmeler, sadece ekonomik hedeflere odaklanmamalı, daha
geniş anlamda insani değerlere önem vermelidir.
D) Planlama/programlama her ikisi için de geçerlidir.
E) İşletmelerin en önemli sosyal sorumluluğu hissedarlarının
kârlarını ar rmak r.
E) Her iki uygulamada da medyaya ücret ödenmesi zorunluluğu
vardır.
12. Aşağıdakilerden hangisi Lasswell'in İle şim Modeli'nin
özelliklerinden biri değildir?
17. Aşağıdakilerden hangisi medya alanında kamuoyu oluşturan
hedef gruplar içerisinde yer almaz?
A) İlk ile şim modellerinin pik bir örneği niteliğindedir.
A) Yapımcılar
B) Bu modelde ile şim, ikna etmeye yönelik bir süreç r.
B) Halkla ilişkiler firmaları
C) Kaynağın ak f olduğu bir ile şim sürecidir.
C) Dağı cılar
D) Geri beslemeye özellikle önem verilmektedir.
D) Halkla ilişkiler danışmanları
E) Alıcının pasif olduğu bir ile şim sürecidir.
E) Yayıncılar
13. İle şim araçlarının güçlü, anında ve doğrudan etkileri olduğunu
ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
18. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş içindeki hedef gruplardan biri
değildir?
A) Sihirli Mermi
A) Yapımcılar
B) İki Aşamalı Akış
B) Çalışanlar
C) Çok Aşamalı Akış
C) Yöne ci düzeyindeki personel
D) Suskunluk Sarmalı
D) Ana örgüt
E) Kullanımlar ve Doyumlar
E) Sekreterler
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler süreci içerisinde yer
almaz?
24. Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Programı değerlendirme
A) 1920'de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
B) Süreci etkileme
B) 1961'de Devlet Planlama Teşkila bünyesinde Yayın ve Temsil
Şubesi kurulmuştur.
C) Halkla ilişkiler sorunlarını tanıma
D) İşi yürütme ve bildirme
C) 1962'de Merkezî Hükûmet Teşkila Araş rması Projesi
(MEHTAP) gerçekleş rilmiş r.
E) Planlama ve programlama
D) 1972'de Alaeddin Asna başkanlığında Halkla İlişkiler Derneği
kurulmuştur.
20. ...................., uzun dönemde (örneğin beş yılda üre m,
pazarlama, finansman, yeni ya rımlar, yeni ürünler konusunda)
kuruluşun nereden kalkıp nereye ulaşmak istediğini belirleyen
çalışmalardır.
E) 1974'te ilk halkla ilişkiler firması -A&B Halkla İlişkiler- Betül
Mardin tara ndan kurulmuştur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
25. Kitle ile şimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Kaynak, mesajı birden çok alıcıya ile r.
A) Uzun vadeli planlar
B) Mesaj, birbirinden farklı gelir gruplarına ile lir.
B) Tak k planlar
C) Yüksek düzeyde ve yoğunlukta geri bildirim ortaya çıkar.
C) Kısa vadeli planlar
D) Orta vadeli planlar
D) Kamuya yönelik tek yönlü mesaj üre lir ve var olan tüm
araçlar kullanılarak dağı lır.
E) Stratejik planlar
E) Mesaj, birbirinden farklı yaş gruplarına ile lir.
21. Aşağıdakilerden hangisi propagandanın temel özelliklerinden
biri değildir?
A) Kuralcı ve otoriterdir.
B) Fikir tar şmalarına açık r.
C) Yanıl cı ve yıkıcı olabilir.
D) Tekrar yoluyla kitleleri ikna etmeye çalışır.
E) Tek yönlü ve abar lıdır.
22. Halkla ilişkiler biriminde kitle ile şim araçları için me nler
hazırlayan ve düzel ler yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazar
B) Redaktör
C) Grafiker
D) Danışman
E) Basın sorumlusu
23. Halkla ilişkiler birimi, kuruluşlarda genel organizasyon şeması
içinde nerede yer almalıdır?
A) Pazarlama biriminde
B) Personel biriminde
C) Genel müdüre yakın bir konumda
D) Araş rma-geliş rme biriminde
E) Pazarlama müdürüne yakın bir konumda
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hukuk Dili ve Adli Yazışma testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Dilin önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
5.
A) Dil tarih boyunca tar şmalara konu olmuştur.
A) Hukuki dayanağını Anayasa'dan almaktadır.
B) Dil canlılar arasındaki ile şimi sağlayan semboller
bütünüdür.
B) Sadece Türk vatandaşları dilekçe hakkına sahip r.
C) Dilekçe hakkının kullanılabilmesi için başvuruda ad-soyad,
imza ve iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.
C) Hayat ve dil birbirlerinden ayrılmaz kavramlardır.
D) Dilin varlığı tarih öncesine dayanır.
2.
E) Bir mille n oluşmasında en önemli etken dildir.
D) Yanlış bir idari merciye dilekçenin ibrazı hâlinde bu dilekçe
başvurulan idari merci tara ndan doğru merciye resen
gönderilir.
Dilin nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
E) Yargı mercilerinin görevine giren konular dilekçe hakkının
konusunu oluşturamazlar.
A) Dil toplumdan doğmuş ve zamanla toplumu oluşturan
fertlere mal olmuştur.
6.
B) Hiç kimse; ana dilini bozma, yanlış ve kötü kullanma
hakkına sahip değildir.
Genel (adi) dilekçeler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış r?
A) Dilekçe terimi yerine eski dilde lahiya ve is da kelimelerinin
de kullanıldığı görülmüştür.
C) Mimikler, renkli bayraklar, fenerler, göğse takılan çiçekler,
cebe konan mendiller geniş anlamda dil sayılırlar.
B) Hukuken resmî yerlere yapılacak başvuruların sadece yazılı
şekilde (dilekçe ile) yapılması gerekmektedir.
D) İfade alanları ve kabiliyetlerinin genişliği ses dilinin tercih
edilmesinde önemli bir etkendir.
C) Dilekçenin el yazısıyla ya da bir makineyle yazılmasında
kural olarak bir sakınca yoktur.
E) Dilin türlere ayrılmasında yapısı, oluşumu, tarihî gelişimi gibi
hususlar rol oynamış r.
3.
Dilekçe hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
D) Matbu form şeklinde dilekçe düzenlenmesinde bir sakınca
yoktur.
Tüzük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
E) Dilekçeler çizgili kâğıda yazılamaz.
A) Bakanlar Kurulu tara ndan çıkar lır.
B) Yürürlüğe girmesi için Danıştayın incelemesinden geçmesi
gerekir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi genel (adi) dilekçelerin içeriklerinde
yer alması gereken unsurlardan biri değildir?
A) Dilekçe sahibinin T.C. kimlik numarası
C) Çıkar lacak kanunlara ön hazırlık teşkil eder.
B) Başvurulan makamın adı
D) Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.
C) Tarih
E) Yargısal dene me tabidir.
D) Dilekçe sahibinin adı-soyadı
4.
Hak arama hürriye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış r?
A) Hak arama hürriye mahkemeler yanında idari ve siyasi
başvurular yoluyla da kullanılabilir.
E) Dilekçe sahibinin imzası
8.
B) Yargısal başvuru yolları adli ve idari olmak üzere ikiye
ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçelerinin içeriğinde yer
almak zorunda değildir?
A) Mahkemenin adı
B) Davalının avuka nın adı-soyadı
C) İdari başvuru yollarından biri de dilekçe hakkının
kullanılmasıdır.
C) Davacının T.C. kimlik numarası
D) Dilekçe komisyonu, TBMM bünyesinde oluşturulur.
D) Talep sonucu
E) TBMM Dilekçe Komisyonunun aldığı kararların bağlayıcı
özelliği yoktur.
E) Dava konusu
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Dava dilekçesinin delillere ilişkin kısmı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
13. Anayasa Mahkemesi tara ndan yerine ge rilen somut norm
dene minin adı nedir?
A) Davacı, iddiasını ispatlayacağı delilleri açıkça belirtmelidir.
A) İptal yolu
B) Davacı, dilekçesinde gösterdiği ve kendi elinde bulunan
belgelerin asıllarını mahkemeye vermek zorundadır.
B) Temyiz yargı yolu
C) İ raz yolu
C) Davacının başka yerlerden ge r lecek belge ve dosyalara
dair açıklamalarda bulunması yeterlidir.
D) Davacı delillere ilişkin gereklilikleri yerine ge rmemiş ise bu
eksikliğin ön inceleme aşamasında giderilmesi için kendisine iki
ha alık süre verilir.
E) Davacının tanık deliline dayanması hâlinde tanık listesi ile
birlikte bunu dava dilekçesine eklemesi gerekir.
D) Meni muhakeme yolu
E) İs naf yolu
14. Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az kaç nüsha
düzenlenir?
A) 1
B) 2
10. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıya ait özelliklerden
biri değildir?
C) 3
A) Uyuşmazlığın bulunmaması
D) 4
B) Karşı tara n yer almaması
E) 5
C) Subjek f hakkın bulunmaması
D) Resen harekete geçme ilkesinin uygulanması
15. Resmî yazılarda başlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
E) Tek hâkimli mahkemeler tara ndan görülmesi
A) Başlıkta amblem de yer alabilir.
B) Başlık, kâğıdın üst kısmına ortalanarak yazılır.
11. Cebri icra çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiş r?
C) İlk sa rda T.C. ibaresi yer alır.
A) Medeni İcra – Cezai İcra
D) İkinci sa rda kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle
yazılır.
B) Özel Hukuk İcrası – Kamu Hukuku İcrası
E) Üçüncü sa ra ana kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle
yazılır.
C) Külli (Toplu) İcra – Cüzi (Ferdî) İcra
D) Takipli İcra – Konkordato İcra
E) Kesin İcra – Geçici İcra
16. Aşağıdakilerden hangisi adli yazışma türlerinden biridir?
A) Poliçe
12. Anayasa Mahkemesinin temel görevi olan Anayasa'ya
uygunluk dene mi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
B) Müzekkere
C) Müzayede
A) Yönetmelikler Anayasa Mahkemesinin dene m yetkisinin
dışında yer almaktadır.
D) Müsadere
B) Kanunların hem şekil hem de esas açısından dene mini
gerçekleş rir.
C) TBMM İçtüzüğü'nün hem şekil hem de esas açısından
dene mini gerçekleş rir.
E) Kararname
17. Mahkeme tutanaklarında imzaları yer alacak ilgililer
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş r?
D) Kanun hükmünde kararnamelerin sadece içerik açısından
dene mini gerçekleş rir.
A) Mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâ bi
B) Mahkeme başkanı veya hâkim ile mübaşir
E) Anayasa değişikliklerinin sadece şekil açısından dene mini
gerçekleş rir.
C) Mahkeme başkanı veya hâkim ile taraf vekilleri
D) Mahkeme başkanı veya hâkim ile davacı ve davalı tara
E) Mahkeme başkanı veya hâkim ile savcı
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Ara kararlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Dava konusu uyuşmazlığa kısmen veya tamamen son
vermeyen fakat yargılama sırasında ortaya çıkan bazı
sorunları çözen kararlardır.
22. Aşağıdakilerden hangisi noterler tara ndan yapılacak
işlemlerden biri değildir?
A) Gayrimenkul sa ş işlemine bağlı olarak tescil işlemlerini
yapmak
B) Davalının ileri sürdüğü yetki ya da derdestlik i razının kabul
edilmeyerek reddedilmesine ilişkin karar, bir ara karardır.
B) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
C) Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek
C) Ara kararlar için tek başına kanun yoluna başvurmak
mümkün değildir; ancak esas hükümle birlikte kanun yoluna
başvurulabilir.
D) Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir
yazıya çevirmek
D) Ara kararlar hem duruşma içinde hem de duruşma dışında
alınabilir.
E) Kanunlarda resmî olarak yapılması emredilen ve mercileri
belir lmemiş olan bütün hukuki işlemleri yapmak
E) Ara kararlar ancak tek hâkimli mahkemelerce alınabilecek
bir karardır.
23. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme yoluyla noter tara ndan
hazırlanan sene e yer alan hususlardan biri değildir?
A) Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismi
19. Aşağıdakilerden hangisi hukuk davalarına ilişkin hükümde yer
alması gereken unsurlardan biri değildir?
B) İşlemin yapıldığı yer ve tarih
A) Esas ve karar numaraları
C) İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve
adresleri
B) Ara kararların özetleri
D) Senedi kaleme alan kâ p (veya başkâ bin) adı ve soyadı ile
sicil numarası
C) Hâkim ve hâkimlerin ad-soyadları
D) Dava konusu
E) İşleme ka lanların imzaları ve noterin imza ve mührü
E) Değerlendirilen deliller
20. Adi veya hasılat kiralarına ilişkin ilamsız icra yoluyla takip
hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
24. İs sna ve yayın sözleşmelerinin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Muhafaza borcu doğuran sözleşmeler
A) Kiralayan, mahkemede tahliye davası açmadan kiralanan
taşınmazın bu yolla tahliyesini isteyebilir.
B) Teminat borcu doğuran sözleşmeler
C) Kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler
B) Kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi
hâllerinde gündeme gelebilen bir takip yoludur.
D) İş görme borcu doğuran sözleşmeler
C) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, bu takip
yolundan yararlanabilmek için bir ön şar r.
D) Kiranın ödenmesi ile birlikte tahliye talep edilmişse ilamsız
tahliye talebinin de yapılmış olması gerekir.
E) Takip talebine dayanak teşkil eden hukuki ilişkiye (adi ve
hasılat kirasına) ait bilgilerin verilmesi gerekir.
E) Mülkiyet devir borcu doğuran sözleşmeler
25. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 200. maddesine göre bir
hakkın doğumu amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları
zamanki miktar veya değerleri yasal parasal sınırı geç ği
takdirde hangi delil türü ile ispatlanması gerekir?
A) Tanık
21. Takip talebine uygun ödeme emri gönderilmemesi ya da
ödeme emrinin yasal içeriğinden farklı bir düzenleme
yapılması durumunda borçlunun yararlanabileceği hukuki
müessese aşağıdakilerden hangisidir?
B) Uzman görüşü
C) Senet
D) Keşif
A) Defi
E) Tespit
B) Şikâyet
C) İ raz
D) Temyiz
E) İs naf
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İş Sağlığı ve Güvenliği
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ortamlarda gürültü
ölçümü yapılmasının nedenlerinden biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası olduğunda yapılmaz?
A) Kazalıya ilk yardım yapılır ve olay yeri güvenliği sağlanır.
A) Gürültü düzeylerinin kalıcı işitme hasarlarına yol açacak
düzeyde olup olmadığının belirlenmesi
B) Kaza yeri sınırlandırılır, tehlike yoksa araş rma sona erene
kadar bölge kontrol al nda tutulur.
B) Makine ve donanımlarla ilgili gürültü kontrol
düzenlemelerinin belirlenmesi
C) Kaza yerinde hiçbir şeye dokunulmadan, kaza yerinin
fotoğra çekilir, kaza yeri ve kaza ile ilgili kroki hazırlanır.
C) Belirli bir makineden yayılan ses düzeyinin belirlenmesi ve
bunun sa cı referans değerleri ile karşılaş rılması
D) Kazalı, şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan
herkesin görüşleri yazılı olarak alınır.
D) Çalışma ortamındaki gürültülerin çevreyi rahatsız edip
etmediğinin belirlenmesi
E) Yeni bir kazaya meydan verilmemesi için kazaya sebep olan
durum hemen düzel lir.
E) Makinelerin arızasını tespit etmek
2.
3.
Işığın ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Havada asılı durabilen ve büyüklüğü 100 mikrondan daha az
olan parçacıklara ne ad verilir?
A) Lüks
A) Bakteri
B) Hz
B) Parçacık
C) dB(A)
C) Kum
D) Kj
D) Toz
E) °C
E) Slikoz
Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden biri değildir?
7.
A) Kurtarma ekibi
B) Koruma ekibi
Genel anlamda yaşam şartlarının insan özelliklerine uygun
hâle ge rilmesi, çalışma haya nda ise çalışma şartlarının insan
niteliklerine göre oluşturulması şeklinde tanımlanan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antropometri
C) İlk yardım ekibi
B) Psikoloji
D) Söndürme ekibi
C) Fizyoloji
E) Üre m ekibi
D) Ergonomi
4.
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yapmak üzere
görevlendirilen ekip üyelerinden biri değildir?
A) İşveren ya da işveren vekili
E) Reoloji
8.
B) İş yeri hekimi
Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımın (KKD)
kullanım amaçları arasında yer almaz?
A) Kullanıcının sağlığını korumak
C) Kalite yöne m sistemi temsilcisi
B) Riskli işin güvenle yapılmasını sağlamak
D) İş güvenliği uzmanı
C) Meslek hastalıklarını önlemek
E) Çalışan temsilcisi
D) Maliyetleri azaltmak
E) Mevcut çalışma koşullarını iyileş rmek
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Çok tehlikeli işlerde periyodik muayene en geç ne kadar süre
içinde yapılır?
13. Aşağıdakilerden hangisi acil durum sonrası yapılacak işlerden
biri değildir?
A) 1 yıl
A) Ödüllendirme ve cezalandırmalar
B) 2 yıl
B) Müşterileri işletmeye alma
C) 3 yıl
C) Alınması gereken önlemler
D) 5 yıl
D) Olay nedenlerinin araş rılması
E) 10 yıl
E) Acil durum ekiplerinin gözden geçirilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır?
A) Yara bandı
14. Aşağıdaki maddelerden hangisi ergonomi biliminin
hedeflerinden biri değildir?
A) İş temposuna, çalışma saatlerine ve monotonluğa bağlı
olarak oluşabilecek zorlanmaların engellenmesi ya da en aza
indirilmesi
B) Uyarıcı levha
C) Reflek fli yelek
B) Araç-gereç tasarımlarını kullanıma daha elverişli hâle
gelmelerini sağlayacak biçimde geliş rme
D) Titreşim ölçer
E) Kaydırmaz bant
C) Çalışma şartlarını, saatlerini, biçimini insana en uygun hâle
ge rme
11. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım (KKD)
özelliklerinden biri değildir?
D) Çalışma ortamındaki bulaşıcı hastalıklara neden olan
mikroorganizmaları yok etme
A) KKD'nin kendisi de herhangi bir riske sebebiyet
vermemelidir.
B) Kullanıcının sağlığına zarar vermeyen malzemeden
üre lmelidir.
C) Tüm çalışanların kullanabileceği tek p ve modelde
olmalıdır.
E) İş yeri ortamının ya da günlük yaşam ortamının insana en
uygun duruma ge rilmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi iş yerindeki riskleri kontrol al na
alma yöntemlerinden biri olamaz?
A) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak
D) Mümkün olan en ileri teknoloji ile üre lmelidir.
B) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiş rmek
E) Birden fazla riske karşı birlikte kullanılan KKD'ler birbirinin
koruma özelliğini zayıflatmamalıdır.
C) Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine
tercih etmek
D) Mühendislik önlemlerini uygulamak
12. Aşağıdakilerden hangisi yasal yükümlülüklere ve iş yerinin
önleme poli kasına uygun, kayıp veya yaralanma
oluşturmayacak risk seviyesini tanımlayan kavramdır?
A) Düşük risk
E) Hukuki yaklaşımlardan yararlanmak
16. İşe iade davasının hangi süre içerisinde açılması gerekir?
B) Kabul edilebilir risk
A) 5 iş günü
C) A k risk
B) 15 gün
D) Kalıcı risk
C) 1 ay
E) Sonuç risk
D) 3 ay
E) 6 ay
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunması hakkındaki
yönetmeliğe göre en düşük maruziyet değeri kaç desibeldir?
22. Aşağıdaki şekillerden hangisi biyolojik risk etmenlerine işaret
eder?
A) 75 db
A)
B) 80 db
C) 85 db
B)
D) 87 db
E) 90 db
C)
18. ......................., hızlı temel parçacıklardan oluşan kozmik
ışınlardan sonra en kısa dalga boyundaki radyasyonlardır.
D)
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) X-ışınları
E)
B) Gamma ışınları
C) Beta ışınları
D) Nötronlar
E) Protonlar
23. Aşağıdakilerden hangisi risklerin azal lmasında alınması
gereken önlemlerden biri değildir?
A) A k yöne mi ve planlaması oluşturmak
19. TS EN ISO 9001-2000 hangi yöne m sistemini temsil
etmektedir?
B) Biyolojik etkenlerin kontrol dışı sızmasını engellemek
C) İşçi sayısını en az düzeyde tutmak
A) Çevre Yöne m Sistemi
D) Biyolojik riske maruz kalan işçileri işten çıkarmak
B) Kalite Yöne m Sistemi
E) Hijyen, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemlerini almak
C) Risk Yöne m Sistemi
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne m Sistemi
E) Tehlike Yöne m Sistemi
24. Aşağıdakilerden hangisi stresten korunmada "en etkili"
yöntemdir?
A) İs rahat
20. Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuda giriş
yollarındandır?
B) İş değiş rme
A) Desorpsiyon
C) Vardiyalı çalışma
B) Absorpsiyon
D) Ekip çalışması
C) Damar yolu
E) Kişisel koruyucular
D) Böbrek yolu
E) Adsopsiyon
25. Aşağıdakilerden hangisi stres belir lerinden biri değildir?
A) Ağız kuruması
21. Havadaki yanıcı buhar yüzdesinin yangın veya patlama
oluşturması için gerekli olan en alt seviyesine ne ad verilir?
B) Sinirlilik
A) Patlama limi
C) Saldırganlık
B) Parlama sıcaklığı
D) Uyku sorunu olmaması
C) Üst patlama limi (UEL)
E) Unutkanlık
D) Kaynama noktası
E) Alt patlama limi (LEL)
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İşletme Bilimlerine Giriş
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İşletme Bilimlerine Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Maslow'un, "Bir defa beğenildiğimizi anladık mı, hayran
olunmayı da isteriz." diye tarif e ği insan ih yacı
aşağıdakilerden hangisidir?
4.
........, üre mden elde edilen gelir ile üre m sırasında yapılan
maliyet giderleri arasındaki orandır.
A) Fizyolojik ih yaçlar
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Güvenlik ih yacı
A) Kârlılık
C) Sevgi ve bağlanma ih yacı
B) Tutarlılık
D) Saygı görme ih yacı
C) Verimlilik
E) Kendini gerçekleş rme ih yacı
D) Etkinlik
E) Ekonomiklik
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletme sınırları dışında kalan ve
işletmeyle doğrudan ilişki içinde olup bu ilişkiler sonucu
işletmeyi etkileyen çevre unsurlarından biri değildir?
5.
A) Rakipler
A) Ekonomik büyüme
B) Müşteriler
B) Fiziksel büyüme
C) Devlet
C) Örgütsel büyüme
D) Tedarikçiler
D) Dairesel büyüme
E) Finansal Kurumlar
3.
I. Kamu işletmeleri
II. Sermaye yoğun işletmeler
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç büyüme şekillerinden
biri değildir?
E) Sosyal büyüme
6.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası hâle gelme
nedenlerinden biri değildir?
III. Dernek ve vakıf işletmeleri
A) İç rekabe n baskısından kurtulma arzusu
IV. Karma işletmeler
B) Yerel pazarın doyması ile yabancı pazarlara açılma isteği
Yukarıdaki işletmelerden hangileri üre m araçlarının
mülkiye ne göre yapılan sınıflama içerisinde yer alır?
C) İç pazardaki talebi karşılayabilme
D) Ölçek ekonomilerden yararlanarak maliyetleri düşürme
A) I ve II
E) Dış piyasada kullanılabilecek kapasitenin olması
B) I ve IV
C) II ve III
7.
D) II ve IV
E) III ve IV
Bir işletmenin belli bir dönemde, normal aksamalar göz
önüne alınarak üretebileceği ürün miktarı 50.000 birim,
gerçekleşen üre m 30.000 birim ve teorik kapasitesi 60.000
birim ise bu işletmenin kapasite kullanım oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 33
B) % 40
C) % 50
D) % 60
E) % 83
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Bu aşama, işletme amaçlarının belirlenmesi, bu amaçlara
hangi araçları kullanarak hangi sürede ulaşılacağının ortaya
konması, daha sonra ise hangi seçeneklerin işletmeyi en doğru
şekilde bu amaçlara ulaş racağının tespit edilmesi gibi olguları
kapsamaktadır.
12. Aşağıdakilerden hangisi bir pazarlama yöne cisinin vermek
zorunda olduğu kararlardan biri değildir?
A) Tüke cilerin nasıl bir hizme talep edeceklerine karar
vermek
B) Mevcut ve potansiyel tüke ci sayısını belirlemek
Tanımlanan yöne m süreci aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?
C) İşletmenin maksimum kâr edeceği fiya belirlemek
A) Kontrol
D) Pazardaki rakipleri tanımlamak
B) Planlama
E) Mevcut ve potansiyel tüke cilerin pazarlarını belirlemek
C) Örgütleme
D) Yöneltme
E) Performans
9.
13. Malın talebinin arzından fazla, başlangıçtaki üre m
maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda pazarı geliş rmek
için maliyetlerin düşürülmesi gerek ğinde başvurulan
pazarlama yöne mi anlaşıyı aşağıdakilerden hangisidir?
Üre m sisteminin ih yacı olan mal ve hizmetlerin en uygun
fiyat ve kalite ile güvenilir kaynaklardan temin edilmesi
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üre m anlayışı aşaması
A) Tedarik fonksiyonu
C) Sa ş anlayışı aşaması
B) Üre m fonksiyonu
D) Modern pazarlama anlayışı aşaması
C) Pazarlama fonksiyonu
E) Bütünsel pazarlama anlayışı aşaması
D) Finansman fonksiyonu
E) Maliyet fonksiyonu
10. Üre m sistemlerinde geçmişten bugüne kadar yaşanan
gelişmeler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla
verilmiş r?
B) Ürün anlayışı aşaması
14. Sa cı mesajının sık tekrarlanması, rakiplerin mesajlarıyla
karşılaş rma yapmaya imkân tanıması ve sa cının gücü
hakkında olumlu izlenimler vermesi reklamın hangi
karakteris k özelliğini gösterir?
A) Bireysel olmama özelliği
B) Daha geniş ifade gücü özelliği
A) El Sanayi Sistemi - Fabrikasyon Sistemi - İmalathane Sistemi
C) Geniş kitleye sunulabilme özelliği
B) Ev İşçiliği Sistemi - El Sanayi Sistemi - Fabrikasyon Sistemi
D) Yayılabilme özelliği
C) Ev İşçiliği Sistemi - İmalathane Sistemi - Fabrikasyon Sistemi
D) Fabrikasyon Sistemi - İmalathane Sistemi - Esnek Üre m
Sistemleri
E) Esnek Üre m Sistemleri - Fabrikasyon Sistemi - İmalathane
Sistemi
E) Bireysel olma özelliği
15. I. Raporlama
II. Tespit etme
III. Kaydetme
11. Bazı ham maddelerin ayırıcı işlemlerle işlenerek çeşitli
ürünlere dönüştürülmesi gerekir. Örneğin; ısı uygulanması,
kimyasal reaksiyon ve damıtma gibi değişik tekniklerle, şeker
pancarından şeker, ham petrolden benzin, sü en yağ üretmek
gibi...
IV. Parayla ifade etme
Muhasebe süreci aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla
verilmiş r?
A) I-II-III-IV
Açıklaması verilen üre m pi aşağıdakilerden hangisidir?
B) II-III-IV-I
A) Birincil (primer) üre m
C) III-IV-I-II
B) Anali k üre m
D) IV-I-III-II
C) Sente k üre m
E) II-IV-III-I
D) Fabrikasyon üre m
E) Montaj üre mi
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
16. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından
biri değildir?
19. I. Amir nezare nde eği m
II. Anlatma (konferans) yöntemi
A) Dene m
III. İş rotasyonu
B) Tutarlılık
IV. Duyarlılık eği mi
C) Kişilik
D) Dönemsellik
İşbaşında eği m yöntemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiş r?
E) Maliyet esası
A) I ve II
B) I ve III
17. Ödünç para bulmak amacıyla, i bari değerleri eşit, ibareleri
aynı olan ve mevzua mıza göre sadece anonim şirketler ve
bazı kamu ik sadi teşekkülleri tara ndan çıkarılabilen uzun
vadeli borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
C) II ve III
D) III ve IV
E) I ve IV
A) Hazine bonosu
B) Finansman bonosu
C) Leasing
20. Gelişmişlik ve üre m yapısı ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiş r?
D) Hisse senedi
A) Az gelişmiş toplumlar - Yenilikçilik ve yara cılık
E) Tahvil
B) Gelişmekte olan toplumlar - Montaj
C) Gelişmiş toplumlar - Yenilikçilik ve yara cılık
18. I. İnsan kaynaklarının planlanması
D) Az gelişmiş toplumlar - Üre m
II. İş analizlerinin yapılması
E) Gelişmiş toplumlar - Üre m
III. İnsan kaynaklarının tedariği
IV. İnsan kaynaklarının seçimi
İnsan kaynakları seçimi sürecinin aşamaları aşağıdakilerin
hangisinde doğru sıralamayla verilmiş r?
21. Bir işletmenin bütün enerjisini teknolojik yenilik yapmak
yerine, mevcut teknolojik gücünü ve konumunu korumak için
harcadığı araş rma geliş rme stratejisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I-II-III-IV
A) Saldırgan Yenilik Stratejisi
B) I-III-IV-II
B) Savunmaya Yönelik Strateji
C) II-I-III-IV
C) Taklitçi Strateji
D) II-III-I-IV
D) Bağımlı Strateji
E) III-II-I-IV
E) Geleneksel Strateji
22. Edison'un ampulü, Graham Bell'in telefonu, Wright
Kardeşlerin uçağı icat etmesi aşağıdaki yenilik türlerinden
hangisine örnek r?
A) Değişim sonucu oluşan yenilik
B) Sentez
C) Kopyalama
D) Organizasyonel yenilik
E) Değişime yol açan yenilik
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
23. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biri
değildir?
A) Örgütlere özgü bir faaliye r.
B) İlgili çevrelere yönelik bir faaliye r.
C) Bir pazarlama fonksiyonudur.
D) Bir yöne m fonksiyonudur.
E) İle şim, anlayış, kabul ve iş birliğidir.
24. I. İşletmenin imajını güçlendirmek
II. İşletmenin zedelenen i barını onarmak
III. Pazar kaybını önlemek
IV. Düşen sa şları tekrar ar rmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri proak f halkla
ilişkilerin amaçları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) II, III ve IV
25.
Kavramsal Beceri
Beşerî Beceri
Teknik Beceri
Yukarıdaki şekilde dağılımları verilen beceri türleri hangi
yönetsel seviyeye ai r?
A) Ortaklar
B) Çalışanlar
C) Alt düzey yöne ciler
D) Orta düzey yöne ciler
E) Üst düzey yöne ciler
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Kamu Yönetimi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kamu Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Bir örgütün açıklanmasında klasik yaklaşımların formel
açıklamalarının yetersiz olduğunu, bunun yanında örgütlerin
informel boyutunun göz önüne bulundurulması gerek ğini
belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yerinden yöne m
kuruluşlarından biridir?
A) Belediyeler
A) Chester Barnard
B) Mahalle Muhtarlıkları
B) Frederic Taylor
C) İl Özel İdareleri
C) Henry Fayol
D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Louis D. Brandeis
E) Üniversiteler
E) Elton Mayo
2.
5.
6.
I. Fransa-Federal
II. Almanya-Federal
1887 yılında ‘Yöne min İncelenmesi' makalesiyle
modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni örgütlenme
biçimlerinin ve yöne m mekanizmalarının bir bilim alanı olması
çağrısını yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
III. ABD-Federal
IV. Türkiye-Üniter
A) Taylor
V. Rusya-Üniter
B) Fayol
C) Wilson
Yukarıdaki ülke-yöne m biçimi eşleş rmelerinden hangileri
doğrudur?
D) Weber
A) I, II ve IV
E) Gulick
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
3.
Aşağıdakilerden hangisi yöne min doğal ve davranışsal
boyutuna odaklanan, alan çalışmasına dayanan ilk teoridir?
D) II, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V
A) Müşteri İlişkileri Yaklaşımı
B) İnsan İlişkileri Yaklaşımı
7.
C) İdari Davranış ve Karar Verme Süreci
A) 1921 Anayasası
D) Başarı Teorisi
B) 1924 Anayasası
E) Organik Örgüt Yaklaşımı
4.
C) 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası
"Bir sistem, başlangıçta farklı koşullara ve imkânlara sahip
olabilir ve aynı sonuca ulaşmak için farklı yollar kullanabilir. Ama
sonuçta aynı nihai duruma ulaşır." ifadesi ile aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmaktadır?
A) Nega f Entropi
Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisiyle kurulmuştur?
E) 1972 Anayasası
8.
Cumhurbaşkanı'nın seçimi ve nitelikleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlış r?
B) Pozi f Entropi
A) 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış olması gerekir.
C) Nötr Entropi
B) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşı olması
gerekir.
D) Eşsonuçluluk
C) Görev süresi 7 yıldır.
E) Sistem İçi Girdiler
D) Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
E) Cumhurbaşkanı seçilenin -varsa- par si ile ilişiği kesilir.
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi bölgesel teşkilatlara örnek değildir?
14. I. Poli ka alterna flerini geliş rmek
A) Karayolları Genel Müdürlüğü
II. Poli ka alterna flerini değerlendirmek
B) Üniversiteler
III. Problemi belirlemek ve analiz etmek
C) Devlet Su İşleri
IV. En uygun poli ka alterna flerini belirlemek
D) İller Bankası Genel Müdürlüğü
V. Alterna fleri değerlendirme kıstaslarını geliş rmek
E) Orman Genel Müdürlüğü
Yukarıda verilen poli ka analiz yöntemi aşamalarının doğru
sıralaması hangisidir?
A) I-II-III-IV-V
10. Danıştay ve Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış r?
B) I-III-II-V-IV
A) Danıştay, 13'ü dava 1'i idari daire olmak üzere toplam 14
daireden oluşur.
C) II-V-IV-I-III
B) Danıştaydaki 3, 4, 7 ve 9'uncu daireler, vergi dava daireleridir.
D) III-I-V-II-IV
C) Üniversiteler ve yerel yöne mler, Sayıştay dene mine tabidir.
E) III-IV-V-II-I
D) Sayıştay, Divan-ı Muhasebat adıyla kurulmuştur.
E) Danıştay, Şura-yı Devlet adıyla kurulmuştur.
15. Ar rmacı (İlaveci) Karar Verme Modeli' ni ortaya koyan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Y.Dror
11. Valinin ka lmadığı encümen toplan larına aşağıdakilerden
hangisi başkanlık eder?
B) D. Easton
A) Vali Yardımcısı
C) A. Etzioni
B) Belediye Başkanı
D) C. E. Lindblom
C) Mali Hizmetler Birim Amiri
E) H. Simon
D) En yaşlı üye
E) İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
16. Rasyonel Karar Verme Modeli'nin eleş risiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Genellikle Lindbolm tara ndan eleş rilmiş r.
12. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin mali işlemler dışında kalan
idari işlemlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü
açısından denetler?
B) Karar verenler, seçeneklerle ilgili imkânlarının sınırlı olması
olasılığı yüzünden çok fazla hedef ve amaç belirleyemezler.
A) İçişleri Bakanlığı
C) Kâr ve zararların daha baştan tam olarak araş rılması zordur.
B) Danıştay
D) Karar verme faaliyetlerini etkileyen örgüt içi davranışsal
gerçekler göz önünde bulundurulmaz.
C) Sayıştay
E) Poli ka alterna fleri çok sade bir şekilde ortaya konulur.
D) Başbakanlık
E) Belediyeler Birliği
17. Aşağıdakilerden hangisi Dror'un Karar Verme Modeli'ndeki extra
-rasyonel unsurlardan biri değildir?
13. Belediye başkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Sarkaç
A) Beş yıllığına seçilir.
B) Beyin r nası
B) Belediye yöne minin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
C) Yara cı icat
C) Görev süresi boyunca siyasi par lerin dene m organlarında
görev alabilir.
D) Düşünce
E) Değer yargıları
D) Belediyeyi törenlerde ve devlet dairelerinde temsil eder.
E) Belediye teşkila nın en üst yöne cisi sıfa yla belediye
teşkila nı sevk ve idare eder.
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak ile şim sürecinin
amaçlarından biri değildir?
23. Kolluk kuvvetlerinin eği mi ile aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaz?
A) Kişiler ve gruplar arası ilişkileri geliş rmek
A) Etkinlik ve verimliliklerinin ar rılması
B) Kurumlarda haberleşme ağı kurmak
B) Kolluk görevlerinin çok çeşitli durumlarda kurallara uygun
hareket edebilecek tarzda ye şmeleri
C) İnsan davranışlarını değiş rmek
C) Teşkilat içinde amaç birliğinin sağlanması
D) Etkili bir koordinasyon sağlamak
D) Teşkilat içinde dayanışmanın artması
E) Kurum çalışanlarını sosyalleş rmek
19. Aşağıdakilerden hangisi kamu yöne minde ile şim
sınıflandırmalarından biri değildir?
A) Yatay (Horizontal) İle şim
B) Etkili (Effec ve) İle şim
E) Kolluk görevlilerinin yargıya gerek kalmadan olayları
sonuçlandırmaları
24. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü' ne göre aşağıdakilerden hangisi
emniyet teşkila mensuplarına verilebilecek cezalardan biri
değildir?
A) Uyarma
C) Aşağıdan Yukarı (Bo om-Up) İle şim
B) Aylık kesme
D) Yukarıdan Aşağıya (Top-Down) İle şim
C) Meslekten çıkarma
E) Formel ve İnformel İle şim
D) Kısa süreli hapis
20. Aşağıdakilerden hangisi meclis araş rması isteyebilir?
E) Devlet memurluğundan çıkarma
A) Milletvekili
B) Bakan
25. Yöne m biliminin ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış r?
C) Meclis Başkanı
A) İş bölümü ile girdilerin azal lması ve verimliliğin ar rılması
amaçlanır.
D) Cumhurbaşkanı
B) Uzmanlaşma sınırsız olmamalıdır.
E) Siyasi Par Grupları
C) Büyük organizasyonlarda hiyerarşiden dolayı bir ile şim
zincirinin kurulması uzun zaman alır.
21. Kamu Görevlileri E k Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış r?
D) Yetki, emir verme ve itaat e rme aracıdır.
A) E k davranış ilkelerini belirler.
E) Kurum içi adaletsiz davranışlar ile kuruma sadakat doğru
oran lıdır.
B) Kurul, resen inceleme ve araş rma yapamaz.
C) 2004 yılında Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur.
D) Kamuda e k kültürünü yerleş rmek için faaliyetlerde bulunur.
E) Üniversiteler hakkında bu kurula başvuru yapılamaz.
22. Aşağıdakilerden hangisi Sykes ve Matza'nın ortaya koyduğu
kolluktaki sapma davranışlarının gerekçelerinden biri değildir?
A) Zararın reddi
B) Sorumluluğun reddi
C) Kurbanın reddi
D) Kanunların reddi
E) Suçlayanların suçlanması
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Medeni Hukuk-I
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Medeni Hukuk-I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Alacak hakkı ve talep yetkisi kavramlarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5.
18 yaşının doldurulmasıyla kazanılan erginlik ne tür
erginlik r?
A) Alacak hakkı ve talep yetkisi farklı kavramlar değildir.
A) Normal erginlik
B) Alacak hakkıyla talep yetkisi her zaman aynı anda ortaya
çıkar.
B) Kazai erginlik
C) Evlenmeyle kazanılan erginlik
C) Talep yetkisi, alacak hakkı dışındaki haklar bakımından da
söz konusu olabilir.
D) Erken erginlik
E) Zamansal erginlik
D) Talep yetkisi, sadece ayni haklar açısından söz konusu
olabilir.
E) Alacak hakkı, mutlak hak niteliğindeyken talep hakkı nispi
hak niteliğindedir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsiz birinin tek başına
yapabileceği işlemlerden biridir?
A) Kefalet
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir tür defi değildir?
B) İbra
A) Karşı tara n kendi borcunu ödemediğini ileri sürmesi
C) Alacağın temliki
B) Sözleşmenin feshedildiği ve bu yüzden borcun ortadan
kalk ğı savunması
D) Temsilci olabilme
C) Borcun zamanaşımına uğramış olduğu iddiası
E) Taşınmaz alım sa mı
D) Karşı tara n kendi borcunu ödemekten aciz olduğu iddiası
7.
E) Diğer tara n kendi borcunu ödemeyi teklif etmediği iddiası
Ahmet'in amcasının oğlu olan Mehmet ile arasında hangi tür
ve kaçıncı dereceden bir hısımlık vardır?
A) 4. dereceden yansoy kan hısımlığı
3. Kişiler Hukuku aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ile aynı
hukuk dalı al nda yer almaz?
B) 3. dereceden yansoy kan hısımlığı
A) Miras Hukuku
C) 4. dereceden yansoy kayın hısımlığı
B) Ticaret Hukuku
D) 3. dereceden altsoy-üstsoy kan hısımlığı
C) Aile hukuku
E) 3. dereceden yansoy kayın hısımlığı
D) Borçlar hukuku
8.
E) Eşya Hukuku
Ahmet ve Fatma 2012 yılında evlenmişlerdir. Bu durumda
aralarında hangi türden ve kaçıncı dereceden hısımlık vardır?
A) 4. dereceden yansoy yarım kan hısımlığı
4.
Mümeyyiz küçük ve kısıtlı birisi hangi grup ehliyetliler
arasında sayılır?
B) 3. dereceden altsoy-üstsoy kan hısımlığı
A) Tam ehliyetli
C) 3. dereceden yansoy kan hısımlığı
B) Tam ehliyetsiz
D) 3. dereceden yansoy yarım kan hısımlığı
C) Sınırlı ehliyetli
E) Hısımlık yoktur.
D) Sınırlı ehliyetsiz
E) Kısmen sınırlı ehliyetli
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Bir makamın önceden onaylamasına ih yaç duyulmaksızın
gerekli belgeleri sunup bir sicile kayıt üzerine tüzel kişilik
kazanılıyorsa, hangi kuruluş sisteminin geçerli olduğu
söylenebilir?
13. Derneğin amacının, örgüt yapısının, dernek için önemli
konuların yer aldığı kuruluş belgesine ne ad verilir?
A) Dernek Tüzüğü
A) Norma f sistem
B) Dernek Senedi
B) Serbest kuruluş sistemi
C) Dernek Yönetmeliği
C) İzin sistemi
D) Dernek Sicili
D) Düzensiz kuruluş sistemi
E) Dernek Ana Sözleşmesi
E) Teminatlı kuruluş sistemi
14. Medeni Hukukun düzenlenmesi bakımından Türk Hukuk
Sistemi'yle alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10. Aşağıdakilerden hangisi hak ehliye nin görünümlerindendir?
A) Ülkemiz Anglo-Sakson Hukuk Sistemi'ne dâhildir.
A) Taraf ehliye
B) Fiil ehliye
B) Ülkemiz 1926'dan beri Kara Avrupası Hukuk Sistemi'ne
dâhildir.
C) Hukuki işlem ehliye
C) Türk Hukuk düzeni Sosyalist Hukuk Sistemi kapsamındadır.
D) Haksız fiillerden sorumlu olma ehliye
D) Ülkemiz 1926 ve sonrasında İslam Hukuk Sistemi
bünyesindedir.
E) Dava ehliye
E) Medeni Hukuk, Mecelle esas alınarak hazırlanmış r.
11. Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerek ren durumlar
içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten
ölmüş sayılır.
15. Aşağıdakilerden hangisi maddi fiile örnek olarak verilebilir?
A) Evlenme
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
B) Boşanma
A) Ölüm Karinesi
C) Nişanlanma
B) Gaiplik
D) Bir kimsenin bir şeyi işleyerek yeni bir şey hâline ge rmesi
C) Birlikte Ölüm Karinesi
E) Ergin kılınma
D) Birlikte Gaiplik Karinesi
E) Sicile Güven Karinesi
16. Bağışlama nasıl bir hukuki işlemdir?
A) Tek taraflı hukuki işlemdir.
12. Aşağıdakilerden hangisi vakıflarda zorunlu organdır?
B) İki taraflı ama tek tarafa borç yükleyen hukuki işlemdir.
A) Danışma Organı
C) Çok taraflı hukuki işlemdir.
B) Dene m Kurulu
D) Aile hukuku işlemidir.
C) Genel Kurul
E) Karardır.
D) Yöne m Organı
E) Disiplin Organı
17. Vasiyetname ne tür bir hukuki işlemdir?
A) İki taraflı hukuki işlemdir.
B) Tek taraflı hukuki işlemdir.
C) İki tarafa borç yükleyen hukuki işlemdir.
D) Hukuki işlem değildir.
E) Hukuki işlem benzeridir.
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. İspat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) İspat araçlarına delil denir.
B) İddiasını bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden
kurtulur.
22. Resmî şekil şar na tabi olarak yapılması gereken taşınmaz
sa m sözleşmesini bu şekle aykırı yap ktan ve karşı tara an
bedeli aldıktan sonra işlemin şekle aykırı olarak yapıldığını ileri
sürerek sözleşmenin geçersizliğini iddia eden kişi hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İrade serbes si vardır, kişiler istediği iddiaları ileri
sürebilirler.
C) Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun
çıkarılmasıdır.
D) Karinenin aksini iddia eden ispatla yükümlüdür.
B) Şekle aykırılığın ileri sürülmesi MK. m. 2'de düzenlenmiş olan
dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmektedir.
E) Sadece belli delillerle çürütülebilen karinelere kesin karine
denir.
C) Haklıdır, işlem şekle aykırı olduğu için geçersizdir.
D) Taşınmaz sa m sözleşmesi şekle uygun yapılmak zorunda
değildir. Bu nedenle söz konusu iddia dinlenilmez.
19. Mülkiyet hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E) Geçersizliğe karar verip vermemek açısından hâkimin MK.
m. 4 anlamında takdir hakkı vardır.
A) Şahsi hak r.
B) Mutlak hak r.
C) Nispi hak r.
23. Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri
değildir?
D) Kişilik hakkıdır.
A) Kanunlar
E) Önalım hakkıdır.
B) Uluslararası anlaşmalar
C) Kanun hükmünde kararnameler
20. Aşağıdakilerden hangisi mutlak hak değildir?
D) Tüzükler
A) Mülkiyet hakkı
E) Yargı kararları
B) Fikrî haklar
C) Kişilik hakkı
D) Alacak hakkı
24. Örf ve âdet hukuku için "toplumda yaygın ve genel inanışı"
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi unsur
E) Velayet hakkı
B) Manevi unsur
21. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların özellikleri
arasında sayılamaz?
C) Hukuki unsur
D) Geleneksel unsur
A) Düzenleme haklarının alt türüdür.
E) Zorlayıcı unsur
B) Bir kez kullanılmakla tükenen haklardır.
C) Koşula bağlı olarak da kullanılmaları mümkündür.
D) Hak düşürücü süre söz konusu değildir.
25. Hak sahibinin kullanması ile birlikte hukuk düzeninde yeni bir
durum meydana ge ren haklara ne ad verilir?
A) Değiş rici yenilik doğuran haklar
E) Kurucu, değiş rici ya da bozucu nitelikte görülebilir.
B) Bozucu yenilik doğuran haklar
C) Kurucu yenilik doğuran haklar
D) Geçici yenilik doğuran haklar
E) İnfisahi yenilik doğuran haklar
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Suç Sosyolojisi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Suç Sosyolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin temel ilgi alanlarından
biridir?
5.
A) Olaylar arası nedensellik bağı kurarak toplumsal adale
sağlamak
A) Sosyal pozisyonlar
B) Sosyal pozisyonlar içindeki ilişkiler
B) İnsan türünün biyolojik gelişimini incelemek
C) Pozisyonlarla ir batlı olan kaynaklar
C) Grupların, organizasyonların ve toplumların yapılarını
araş rmak ve insanların bu yapılardaki karşılıklı etkileşimlerini
araş rmak ve incelemek
D) Bireylerin bilinçal nda yatan gerçekliği ortaya çıkararak
bazı ruhsal hastalıkları tedavi etmek
Aşağıdakilerden hangisi başlıca sosyal yapı unsurları arasında
gösterilemez?
D) Kuruluşlar
E) Gruplar
6.
E) Toplumların ekonomik refahını gerçekleş rebilmesi için
birtakım kalkınma modelleri geliş rmek
Sosyal yapı içinde bireyleri topluma bağlayan, onlara toplum
içinde bir konum ve yer belirleyen unsurların genel ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivil kuruluşlar
2. İnsan eylemlerinin "subjek f" anlamları üzerine yönelen ünlü
toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
B) Statü ve roller
A) Emile Durkheim
C) Semboller
B) Karl Marx
D) Meslekler
C) Lewis Coser
E) Kurumlar
D) Auguste Comte
7.
E) Max Weber
Aşağıdakilerden hangisi bürokra k örgütlenmenin başlıca
özelliklerinden biri değildir?
A) Hiyerarşik otorite
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel evrensel unsurları
arasında sayılamaz?
B) İş bölümü
C) Gayriresmî ilişkiler
A) Hukuk kuralları
D) Yazılı kurallar
B) Semboller
E) Uzmanlaşma
C) Değerler
D) Normlar
8.
E) Dil
"Sembolik Etkileşimcilik Kuramı"nın kurucusu aşağıdaki
düşünürlerden hangisidir?
A) G. H. Mead
4.
"Alt kültür"ün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
B) E. Goffman
A) Maddi kültür ve manevi kültür arasındaki boşluğa denir.
C) H. Spencer
B) Herhangi bir grubun toplumun geniş bir kesiminden farklı
olarak benimsediği, kültürel inanç ve davranışlara denir.
D) T. Parsons
E) R. Dahrendorf
C) Düşüncelerin ifade edilmesinde ve insanlar arası ile şimde
önemli bir birimdir.
D) Ulusların kendi içinde ve birbirleri arasında oluşan geniş
kapsamlı kültürel farklılıklara denir.
E) Toplumu bir arada tutan bir yapış rıcıdır.
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Modernitenin hâlen devam e ğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının
özelliklerinden biri değildir?
A) A. Toynbee
A) Gönüllülük esasına dayanır.
B) J. Habermas
B) Azınlıkların taleplerinin duyurulması için çeşitli çalışmalar
yapar.
C) J. F. Lyotard
C) Devlet desteğiyle yürütülür.
D) T. Parsons
D) Yöneten ve yöne len kesim arasında denge sağlar.
E) J. Baudrillard
E) Resmî olmayan kuruluşlardır.
10. Aşağıdakilerden hangisi sosyologlara göre sapkın davranışı
ifade eder?
A) Yasayı çiğneme
15. Aşağıdakilerden hangisi sadece Türkiye'ye özgü bir kent
problemi olarak değerlendirilmektedir?
A) Gecekondulaşma
B) Ahlaksızlık
B) Banliyöleşme
C) Sapıklık
C) Slumlaşma
D) Grup normlarının ihlali
D) Site yaşamı
E) Bir çeşit ruhsal bozukluk
11. Uyumu "kişinin akranlarıyla birlikte hareket etmesi" olarak
tanımlayan ve itaat araş rmasını gerçekleş ren Amerikalı
sosyal psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
E) Toplu konutlaşma
16. Aşağıdakilerden hangisi nüfusu kentlere çeken "kentlerin
çekici güçleri"nden biri değildir?
A) C. H. Mead
A) İş imkânlarının fazla olması
B) S. Milgram
B) Altyapı hizmetlerinin (ulaşım, su, elektrik, doğal gaz gibi)
daha kaliteli olması
C) F. H. Allport
C) Eği m ve sağlık hizmetlerinin daha iyi olması
D) S. Asch
D) Fabrikalara yakın yerleşim yerlerinin bulunması
E) M. Sherif
E) Devlet teşvikleri ile daha modern bir hayata sahip olma
düşüncesi
12. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarının kurumlaşma
biçimlerinden biri değildir?
A) Oğuş
17. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun başlıca yönlerinden biri
değildir?
B) Boy
A) Demografik yön
C) Budun
B) Kültürel yön
D) Köy
C) Sosyal yön
E) İl/Devlet
D) Ekonomik yön
E) Teknolojik yön
13. Osmanlı Devle 'nde ba lılaşma/yenilik hareketleri asıl olarak
aşağıdakilerden hangisi ile başlamış r?
A) Islahat Fermanı
B) I. Meşru yet
C) II. Meşru yet
D) Tanzimat Fermanı
E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi nüfus biliminin temel kavramlarından
biri değildir?
22. Kuramında "güç blokları" ve "hegemonya" kavramlarını
kullanan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımlılık oranı
A) Althusser
B) Tek ebeveynli hane oranı
B) Weber
C) Yaşama süresi ve ortalama ömür
C) Gramsci
D) Okullaşma oranı
D) Mills
E) Evlenme hızı
E) Marx
19. Aşağıdakilerden hangisi nüfus ar şının beraberinde ge rdiği
temel sorunlardan biri değildir?
23. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin temel ilgi alanı
içerisinde yer alır?
A) Ulusal ve uluslararası göçün yaygınlaşması
A) İdeal hukukun konuları
B) Doğal kaynakların yüksek talep karşısında yetersiz kalması
B) Somut toplumsal ilişkiler ve hukuk
C) Beşerî sorumsuzluk nedeniyle çevrenin doğal dengesinin
bozulması
C) Yönetmelikler
D) Yargılama sistemleri
D) Sosyal güvenlik sistemlerinin olumsuz yönde etkilenmesi
E) Kanun me nlerinin düzenlenmesi
E) Formel sektör için is hdam alanlarının oluşturulması
20. Etnik grubu "fiziki veya örf-âdet benzerlikleri ya da ortak göç
ve sömürgeleşme anıları nedeniyle aynı atalardan geldiğine
subjek f olarak inananların topluluğu" olarak tanımlayan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
24. Hukuk devle nin temel araçları bakımından düşünüldüğünde
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Eşitlik
B) Meşruluk
A) Heredot
C) İnsan haklarına saygı
B) Weber
D) Ka lım ve iş birliği
C) Smith
E) Sivil itaatsizlik
D) Taylor
E) Habermas
21. Otorite türlerini sınıflandırarak "geleneksel otorite", "
karizma k otorite" ve "rasyonel -yasal otorite" olarak üçe
ayıran sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
25. Sanayi toplumlarında kişilerin hareketliliği; ırka, cinsiyete,
kasta veya toplumsal statülere göre değildir. Kişiler, çalışmaları
sonucu kazançlar elde ederler.
Aşağıdakilerden hangisinde bu tanımlamaya verilen isim
doğru ifade edilmiş r?
A) Marks
A) Bürokrasi
B) Weber
B) Teokrasi
C) Spencer
C) Meritokrasi
D) Rousseau
D) Karizma k otorite
E) Locke
E) Meşruiyet krizi
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Terörizm
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Terörizm testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Genellikle terörizmle karış rılan ve sayısal olarak belli bir
güce erişmiş ve küçük bir askerî birlik kadar düzenli hareket
ederek belli bir coğrafya üzerinde hâkimiyet kurmuş silahlı
unsur aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi terör örgütü PKK'nın, uluslararası
kamuoyunda imaj tazelemek için kullandığı dönemsel
isimlerden biri değildir?
A) KADEK
A) Savaşçı
B) KONGRA-GEL
B) Suçlu
C) HADEP
C) Gerilla
D) KCK
D) Özgürlük savaşçısı
E) DTK
E) Uluslararası suçlu
2.
Türkiye'de 1970'li yıllara damga vuran terör çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi KCK yapılanmasının özelliklerinden
biri değildir?
A) Örgütlü bir yapılanmadır.
A) Sol - sağ terörü
B) İllegal bir yapılanmadır.
B) Bölücü terör
C) Silahlı bir örgütlenmedir.
C) Dinci terör
D) Ça bir örgütlenmedir.
D) Bireysel terör
E) Halkın meşru temsilcilerinden oluşur.
E) Siber terör
3.
1970'lerin Türkiye'sinde ih lalci düşüncelerle örgütlenen,
üniversite, akademi ve yüksekokullarda işgal konseyleri kuran,
demeçler yayımlayarak basının ve gençliğin ilgisini çeken terör
örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Hizbullah terör örgütünün örgütlenme faaliyetlerini
yürü üğü merkezler hangileridir?
A) Camiler
B) Okullar
A) Dev - Genç
C) Kitabevleri
B) TİKKO
D) Üniversiteler
C) İBDA-C
E) Dernekler
D) PKK
E) Hizbullah
4.
8.
Terör eylemlerini sahiplenen, yöntemlerini anlatan, aktaran,
geliş ren felsefe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terör
Türkiye'nin bölücü terörle mücadele açısından üre ği
stratejiler kaç dönem hâlinde incelenir?
B) Terörizm
A) 2 dönem
C) Terörist
B) 3 dönem
D) Terörle mücadele
C) 4 dönem
E) Teröristle mücadele
D) 5 dönem
E) 6 dönem
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Bir terör örgütü olarak Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için
mücadele veren İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun kuruluş
tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
13. Eği m seviyesi ile teröre bulaşma arasındaki ilişki ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eği m seviyesinin artması şiddete yönelimi azaltmaktadır.
A) 1919
B) Okullarda geçirilen süreler terör propagandasına maruz
kalınan süreyi azaltmaktadır.
B) 1959
C) 1969
C) Eği m yolu ile geleceğe umut beslenmesi teröre eğilimi
azaltmaktadır.
D) 1972
D) Eği m yolu ile ideolojilerle tanışma ve terör faaliyetlerine
yönelme ih mali artmaktadır.
E) 1979
10. İngiltere'nin terör örgütü İRA ile mücadele amacıyla 1971
yılında uygulamaya koyduğu ancak başarısızlıkla sonuçlanan
poli ka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süresiz gözal
E) Eği m düzeyi aynı zamanda ekonomik gösterge ile bağlan lı
olduğundan teröre bulaşma riski azalmaktadır.
14. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bireylerin terörist olma
sürecinde etkili değildir?
B) Suikastlar
A) Psikolojik etkenler
C) İkna
B) Poli k etkenler
D) Ekonomik yardım
C) Ekonomik etkenler
E) Teröristle mücadele
D) Kültürel etkenler
E) Statüsel etkenler
11. İRA terör örgütünün 1971 ve 1972 yıllarında denediği terör
metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayaklanma
B) Terör
15. Domuz bağı ile adam öldürme ve sa rla yaralama eylemleri
yoğun olarak hangi terör örgütü tara ndan
gerçekleş rilmiş r?
A) PKK
C) Poli k mücadele
B) El Kaide
D) Gerilla tak ği
C) ASALA
E) Sivil itaatsizlik
D) DHKP/C
12. Aşağıdaki unsurlardan hangisi terörün sosyoekonomik
etkenlerinden biri değildir?
A) İşsizlik
B) Bölgeler arasında eşitsizlik
E) Hizbullah
16. Kundaklama eylemleri ile özdeşleşen terör örgütü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ETA
C) Kültürel aydınlanma
B) El Kaide
D) Eği m düzeyi
C) ASALA
E) Kalabalık nüfus
D) DHKP/C
E) Hizbullah
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aşağıdaki eylem çeşitlerinden hangisi terör örgütlerinin
adam öldürmeye yönelik eylemlerinden biri değildir?
21. El Kaide terör örgütünün örgütsel yapısı hangi ülkede
şekillenmiş r?
A) Asarak ya da boğarak öldürme
A) Afganistan
B) Silahlı saldırı
B) Yemen
C) İn har saldırıları
C) Sudan
D) Ölüm orucu
D) Ürdün
E) Uçak kaçırma
E) Suudi Arabistan
18. I. Siber saldırının geleneksel anlamdaki terörist eylemlere karşı
çok daha ucuza mal edilebilmesi
22. 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül Saldırıları'nın ABD açısından
en önemli tara aşağıdakilerden hangisidir?
II. Teröristlerin siber saldırılarda izlerini daha kolay
gizleyebilmeleri
A) Üç bine yakın insanın ölümü
B) 1812 yılından beridir ilk kez kendi topraklarında saldırıya
uğraması
III. Siber saldırılarla zarar verilebilecek hedeflerin sayıca fazla
olması
C) Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılması
Yukarıda sayılan nedenlerin hangisi ya da hangileri
teröristlerin siber saldırıyı tercih etmelerinde etkili
olmaktadır?
D) Pentagona saldırı düzenlenmesi
E) Küresel bir terör eylemi ile ilk kez karşılaşması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
23. El Kaide terör örgütünün dinî referanslarını oluşturan akım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnilik
D) II ve III
B) Şiilik
E) I, II ve III
C) Selefi-Vahhabilik
D) İsmailiyye
19. El Kaide terör örgütünün yapısal temeli aşağıdakilerden
hangisine dayanmaktadır?
E) Haşhaşilik
A) Mekteb el Hidamat
B) Beytül Ensar
C) İslami Cihad
24. Sih Hareke 'ni radikal bir örgüt hâline dönüştüren husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnik baskı
D) Mücahidun
B) İnançsal reddediş
E) Ceyşil İslam
C) Toplu insan hakları ihlalleri
D) Ekonomik sıkın lar
20. El Kaide tara ndan gerçekleş rilen ilk terör saldırısı
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Kutsallık a edilen tapınağın yok edilmesi
A) Yemen saldırısı
B) New York saldırısı
C) Kenya ve Tanzanya saldırıları
25. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlık Yol terör örgütü lideri
Guzman tara ndan ortaya konulan halk savaşının
unsurlarından biri değildir?
D) New York ve Washington saldırıları
A) Par bütün ve tek olmalıdır.
E) İstanbul saldırıları
B) Halk savaşı ve mücadelesi gereklidir.
C) Bölgesel bağımsızlık hedeflenmelidir.
D) Başa geçebilecek bir lider olmalıdır.
E) Geniş çaplı ve yeterli bir güce ulaşmak için çalışılmalıdır.
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Yolsuzluk ve Mali Suçlar
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yolsuzluk ve Mali Suçlar testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi yolsuzluğun ortak bileşenleri arasında
gösterilemez?
4.
A) Çıkar
A) Hesap verme zorunluluğu unutulmaktadır.
B) Yetki
B) Demokrasinin sağlıklı işlemesi zedelenmektedir.
C) Gizlilik
C) Yolsuzluğun varlığı, popülist poli kaları ön plana
çıkarmaktadır.
D) Ça şma
2.
Aşağıdakilerden hangisi yolsuzluğun poli k alandaki
maliyetlerinden biri değildir?
E) Yetkinin kural dışı kullanımı
D) Demokrasinin önemli ilkelerinden olan saydamlık
zedelenmektedir.
I. Bürokrasi
E) Yolsuzluk nedeniyle hukuk devle nin temel ilkelerinden
kanunilik ilkesi çiğnenmektedir.
II. Yur aşlık bilinci
III. Devlet müdahaleciliği
5.
IV. Hesap verme eksikliği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yolsuzluğun ekonomik
nedenleri arasında yer alır?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
A) korumacılık
C) I ve IV
B) benefit ilişkileri
D) II ve III
C) par to ilişkileri
E) I, III ve IV
3.
D) yandaşlık ilişkileri
E) back to back ilişkileri
Aşağıdakilerden hangisi adli yargıdaki yolsuzluk nedenlerinin
ilk sırasında yer alır?
A) Kapasite üstü iş hacmi
Organize suç örgütlerinin, önüne çıkan yasal ve bürokra k
problemleri çözmek amacıyla yüksek düzeydeki bürokrat ve
yetkililere rüşvet vererek kendi çıkarlarına hizmet e rmek
üzere baştan çıkarma arayışlarını anlatan
..................................... mafya olgusunu ortaya çıkaran en
önemli faktörler arasındadır.
6.
B) Adalete ayrılan yetersiz bütçe
Kayıt dışı ekonomi olgusu, amacına ve yaklaşımına bağlı
olarak çeşitli biçimlerde adlandırılmaktadır.
Bu çerçevede eğer faaliyetlerin gizliliği ve saklılığı
vurgulanmak isteniyorsa aşağıdaki kavramlardan hangisinin
kullanılması doğru olur?
C) Yur aşların hak arama bilincinin yetersizliği
D) Adli ve idari dene m mekanizmalarının yapısal bozukluğu
A) Yasa dışı ekonomi
E) Bireyin demokra k hukuk devle konusunda bilinçsizliği
B) Kayıt dışı ekonomi
C) Enformel ekonomi
D) Resmî olmayan ekonomi
E) Alaca karanlık ekonomi
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
İlgililer, Sayıştayın kesin hükümleri hakkında yazılı bildirim
tarihinden i baren kaç gün içinde, bir kereye mahsus olmak
üzere karar düzel lmesi isteminde bulunabilirler?
A) 10
B) 15
11. Türkiye, is krarı yakalayamamış Afganistan, Pakistan, Irak,
İran, Bangladeş gibi ülke vatandaşlarının Avrupa ülkelerine
geçişi için ..............................., eski Doğu Bloğu Ülkeleri
vatandaşlarının çeşitli sektörlerde çalışması için
..................................; Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine
yasadışı geçişleri bakımından da bir .................................. olarak
yasadışı göç gerçeğiyle karşı karşıyadır.
C) 30
D) 45
Me nde boş bırakılan yerlere gelebilecek kavramlar hangi
seçenekte sırasıyla verilmiş r?
E) 60
A) transit güzergâh - hedef ülke - kaynak ülke
B) kaynak ülke - hedef ülke - transit güzergâh
8.
Aşağıdakilerden hangisi kamu ihalelerinde yasak olması
gereken fiiller arasında sayılamaz?
C) hedef ülke - transit güzergâh - kaynak ülke
D) kaynak ülke - transit güzergâh - hedef ülke
A) Alterna f teklif vermek
E) transit güzergâh - kaynak ülke - hedef ülke
B) İsteklileri tereddüde düşürmek
C) İhaleye ka lımı engellemek
D) Sahte belge veya teminat düzenlemek
12. Aşağıdakilerden hangisi insan care nin nedenlerinden biri
değildir?
A) Fakirlik
E) İhaleye ka lamayacak olmasına rağmen ka lmak
B) Cinsel ayrımcılık
9.
Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar
operasyon gerek ren kaçakçılık olaylarından haberdar
olduklarında kanuni görevlerini yapmaya başlar ve aynı
zamanda ...................................................... bilgi verirler.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Cumhuriyet savcılığına
C) Toplumsal olaylar
D) Kadına yönelik şiddet
E) Devlet görevlilerinin yozlaşması
13. Türkiye'de kültür ve tabiat kaçakçılığı suçları yoğun olarak
hangi bölgelerde işlenmektedir?
B) emniyet müdürlüğüne
A) Ege ve Akdeniz
C) jandarma komutanlığına
B) Doğu ve Güneydoğu Anadolu
D) gümrük muhafaza amirine
C) Karadeniz ve Doğu Anadolu
E) mahallin en büyük mülki amirine
D) İç Anadolu ve Doğu Anadolu
E) Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz
10. Aşağıdakilerden hangisi devle n akaryakıt üzerinden aldığı
vergiler arasında yer alır?
A) Çevre Vergisi
B) Kurumlar Vergisi
14. Belge üzerinde bulunan harf ve rakamların başka harf ve
rakamlara çevrilmesi şeklinde yapılan sahtecilik metodu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlave yöntemi
C) Özel İle şim Vergisi
B) Silme yöntemi
D) Katma Değer Vergisi
C) Sürşarj yöntemi
E) Motorlu Taşıtlar Vergisi
D) Karalama yöntemi
E) Lekeleme yöntemi
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. ...............................................................................; dolandırıcı
şahısların emanet aldıkları oto, mal ya da değerli eşyayı
sahiplerine iade etmeyip kendilerinin sahte evrak düzenleyerek
düşük fiyatla satmaları olayıdır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
18. Kendisi gerçek mükellef olmamakla beraber, gerçek
mükelleflerle olan ilişkileri dolayısıyla vergi kanunlarının
gösterdiği hâllerde, vergiyi hesaplayarak kesmek ve vergi
dairesine ödemek veya diğer bazı işleri yapmakla yükümlü
olan üçüncü kişiye ne ad verilir?
A) Ara yükümlü
A) Tavcılık sure yle yapılan dolandırıcılık olayı
B) Vergi taşıyıcısı
B) Emniye suis mal sure yle yapılan dolandırıcılık
C) Vergi alacaklısı
C) Çalın ve karşılığı olmayan çek ve sahte senetle yapılan
dolandırıcılık
D) Vergi mükellefi
D) Kendilerini değişik unvan sahibi olarak göstererek yapılan
dolandırıcılık
E) Kendilerini değişik makam sahibi olarak göstererek yapılan
dolandırıcılık
E) Vergi sorumlusu
19. De er ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapanlar
hakkında hangi cezaya hükmolunur?
A) 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına
B) 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına
16. Bir şekilde ele geçirilen kart bilgilerinin boş plas klerin
üzerine kabartma olarak basılmasında kullanılan cihaza ne ad
verilir?
C) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına
A) Tipper cihazı
D) 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına
B) Reader cihazı
E) 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına
C) Encoder cihazı
20. Aşağıdakilerden hangisi doğal uyuşturuculardan biridir?
D) Embosser cihazı
A) Marihuana
E) Keylogger cihazı
B) Amfetaminler
C) İnhalants
17. Bilerek ve isteyerek, menkul kıymet fiyatlarını kontrol etmek
veya yapay şekilde etkilemek sure yle ya rımcıları aldatmayı
ve dolandırmayı amaçlayan davranışlara
.............................................. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) sendikasyon
D) Barbituratlar
E) Sedaifler
21. Yasa dışı uyuşturucu madde trafiğinin, ülkelerde yaşanan
savaş ve iç karışıklıklar ile ülkelerin siyasi yapılarındaki
değişmelere göre şekillendiği görülmektedir.
B) emisyon
C) kotasyon
Bu çerçevede aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan Rotası
üzerinde yer alır?
D) spekülasyon
A) Pakistan
E) manipülasyon
B) Polonya
C) Avusturya
D) Beyaz Rusya
E) Çek Cumhuriye
38
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
22. Türkiye'de en çok kullanılan ve yakalanan uyuşturucu madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esrar
B) Ecstasy
C) Kokain
D) Kenevir
E) Eroin
23. Para aklamanın ana aşamaları, aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak sıralanmış r?
A) Entegrasyon - Vurgu - Yerleş rme
B) Ayrış rma - Yansıma - Vurgu
C) Vurgu - Katmanlaş rma - Ayrış rma
D) Yerleş rme - Yansıma - Bütünleş rme
E) Yerleş rme - Katmanlaş rma - Entegrasyon
24. Türkiye'de karaparayla mücadelede koordinasyon görevini
yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkez Bankası
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Mali Suçları Araş rma Kurulu
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
25. Aşağıdakilerden hangisi terör örgütlerinin yasal görünümlü
kaynaklarından biridir?
A) Silah kaçakçılığı
B) Korsan yayıncılık
C) Aidat ve bağış toplanması
D) Lüks araç kaçakçılığı
E) İllegal basın yayın
39
Sınav Bitmiştir.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E
D
D
E
A
B
C
E
D
A
E
E
C
C
D
A
B
A
E
A
D
A
B
A
D
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
E
B
B
D
C
E
A
D
D
A
C
B
A
C
C
D
D
C
B
B
E
E
D
C
GENEL MUHASEBE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
D
D
D
C
C
A
C
D
E
B
E
D
D
B
E
D
E
B
A
E
C
D
C
C
HALKLA İLİŞKİLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
A
C
B
E
C
A
A
D
B
E
D
A
D
E
E
C
A
B
E
B
B
C
E
C
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
A
C
B
B
B
A
B
E
E
C
D
C
B
E
B
A
E
B
C
B
A
D
D
C
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E
A
E
C
E
D
D
D
A
C
C
B
B
D
E
C
B
B
B
B
E
B
D
D
D
İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
C
B
E
D
C
D
B
A
C
B
C
A
D
E
A
E
C
B
C
B
E
C
A
C
KAMU YÖNETİMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
C
B
D
E
C
C
C
B
A
E
A
A
D
D
E
A
E
B
E
B
D
E
D
E
MEDENİ HUKUK I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C
B
B
D
A
D
A
E
A
A
A
D
A
B
D
B
B
E
B
D
C
B
E
B
C
SUÇ SOSYOLOJİSİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C
E
A
B
D
B
C
A
B
D
B
D
D
C
A
D
E
B
E
B
B
C
B
E
C
TERÖRİZM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C
A
A
C
C
E
C
B
C
A
A
C
D
E
E
A
D
E
A
A
C
B
C
E
C
YOLSUZLUK VE MALİ SUÇLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
B
B
E
C
D
B
A
E
D
A
C
A
C
B
D
E
E
C
A
C
A
E
D
C
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
2013CS12-2
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10
dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin
salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Başarılar Dileriz.
2013CS12-2
2013CS12-2
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Download

2013CS12-2 2013CS12-2