II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
Bildiri
Yazar
1.
3 Boyutlu Dinamik Modelleme Yazılımları İle Mekansal Cbs Verilerinin Alan
Planlama Ve Projelendirme Çalışmalarında Kullanım Olanakları
2.
Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprakların Bazı Hidrofiziksel Özelliklerine Etkileri
(Torul Barajı Havzası Örneği)
3.
Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri
Üzerine Etkisi
4.
Akdeniz Yöresinde Yaban Hayatı Habitat Kayıp Problemlerine Genel Bir Bakış
5.
Alpu-Bozan Çevresi (Eskişehir) Bozuk Orman Ve Bozkır Vejetasyonu
6.
Anadolu Çaprazı Üzerindeki Orman Ağaçlarının
Yayılışı İle İklim Arasındaki İlişkiler
7.
Antalya Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkı Günübirlik Rekreasyon Alanlarının
Kullanım Sorunları ve Ziyaretçi Özellikleri
8.
Antalya Orman Bölge Müdürlügü Kızılçam Meşcerelerinde Biyokütle Tablolarının
Düzenlenmesi
Mustafa AkgüI
Hakan Topatan
Selvinaz YILMAZ
Ayhan USTA
Ali SEVİM
Vildane GERÇEK
Nur DİKTAŞ
Alperen Kaymakcı
Nadir Ayrılmış
Türker Güleç
Zekiye Öztürk
Ahmet Mert
Doğan Akdemir
Emrah Tagi Ertuğrul
Münevver Arslan
Neslihan Erdoğan
M. Ümit Bingöl
Nejat Çelik
Ayhan Usta
Murat Yılmaz
Yavuz Okunur Kocamanoğlu
Erdoğan Uzun
Sultan Bekiroğlu
Uğur Torunoğlu
Aydın Kahriman
Turan Sönmez
Abdurrahman Şahin
Mehmet Yavuz
Serdar CARUS
Yakup SU
Davut Bakir
Sami İmamoğlu
Damla Yıldız
Erdoğan Atmış
İlker ERCANLI
Azim Kutlay KURT
Ferhat BOLAT
Sedat Keleş
Sinan Bulut
Halil Barış ÖZEL
Selman KARAYILMAZLAR
Ali DEMİRCİ
Muammer Şenyurt
İlker Ercanlı
Ömer Saraçoğlu
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Antalya–Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek Ve Çift Girişli Ağaç
Hacim Tablosunun Düzenlenmesi Ve Mevcut Tablo İle Kıyaslanması
Artvin Hamamlı Orman Deposunda Bulunan Tomrukların Fakopp 3d Akustik
Tomografi (Odun Tomografi) Cıhazı İle İncelenerek Kalite Sınıflarının Belirlenmesi
Avrupa Birliği Ormancılık Stratejilerinin
Türkiye Ormancılığı Üzerine Etkileri
Aydın-Feke Kızılçam (Pınus Brutıa Ten.) Meşcereleri İçin Gövde Çapı Ve Gövde
Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme İle Geliştirilmesinde Bazı Varyans
Yapılarının Karşılaştırılması
Aynıyaşlı Ve Değişikyaşlı Orman Formlarının Orman Ekosistem Fonksiyonları
Kapsamında Karşılaştırılması
Bartın Havzasında Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemiyle Akdeniz Çam Türleri
(Pinus brutia Ten. ve Pinus pinea L.) Kullanılarak Yapılacak Ağaçlandırma
Çalışmaları İçin Yer Seçimi
Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı Ve Gövde
Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme İle Geliştirilmesi
II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
16.
17.
18.
Bildiri
Yazar
Bir Plan Ünitesinde Bulunan Anakayalar, Planlama Ve Uygulama Çalışmalarındaki
Önemi, Gelecekte Olabilecek İklimsel Değişimin Anakaya Temelinde Meşcereler
Üzerine Olası Etkileri
Biyolojik Mücadelede Kullanılan Calosoma Scophanta L.’nin Labrotuvarlardaki
Üretim Miktarının Arttırılması
Buğday Sapı Unu Katkılı Nişasta Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine
Polikaprolaktonun (PCL) Oranının Etkisi
Mehmet KUYUCU
Mahmut AYDIN
19.
Burdur Yöresindeki Erozyon Alanlarının Floristik Kompozisyonu ve Erozyon
Önlemede Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi
20.
Camili Biyosfer Rezerv Alanının Sosyal Dokusu Ve Yönetsel Sorunları
21.
Çakırlar Havzası (Antalya) Orman Vejetasyonunun Fitososyolojik Analizi
22.
Çeşitli Atık Kağıtların MDF Üretim Sürecinde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi
23.
Çevre Dostu Kereste Kurutma Teknolojileri: Yüksek Frekans Ve Mikrodalga
24.
Çimentolu Yonga levha Özelliklerine Ponza Taşı Kullanımının Etkisi
25.
Defne Yaprağı Toplayıcılarının Çalışma Koşulları Ve İş Kazaları
26.
Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler
27.
Döngel Mağaraları İçin Koruma Statüsü Önerisi Üzerine Bir Çalışma
28.
Edirne Kenti Tavuk Ormanı’nın Açık ve Yeşil Alanlar Açısından Değerlendirilmesi
Ayhan SERTTAS
Hüseyin ÇETİN
Kadir KARAKUŞ
Fatih MENGELOĞLU
Melahat Şahin
Saime Başaran
Mehmet Ali Başaran
Aysel Okudan
Esra Alım
Mehmet Türkkan
Ayhan Serttaş
Zeki Alagöz
Sevim İNANÇ
Ali KAVGACI
Neslihan ERDOĞAN
Cumhur GÜNGÖROĞLU
Erdal ÖRTEL
Mehmet ÇALIKOĞLU
Ufuk COŞGUN
Çağrı Olgun
Saim Ateş
Mehmet Akça
Tuba Külçe
Özge Kabaca
Emrah İlhan
Zafer Karaoğlan
Merve Kaya
Öner ÜNSAL
Cengiz GÜLER
Burak DİLEK
Abdullah İSTEK
Muhammet DURGUN
Yunus ŞAHİN
Hasan SERİN
Sibel AKTEN,
Murat AKTEN
Merve GÖZCÜ,
Dilay Mazı ZÜLKADİROĞLU
Umut Pekin TİMUR,
Yusuf Emre ARAS,
Özgür Burhan TİMUR,
Candan KUŞ ŞAHİN
II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
Bildiri
29.
Farklı Popülasyonlardan Toplanan Kayacık (Ostrya Carpinifolia Scop.)
Tohumlarında Popülasyonlar Arası Ve İçi Çimlenme Varyasyonları
30.
31.
FSC Orman Yönetim Sertifikasının Muğla Ormanlarına Etkisinin Nitel Olarak
Araştırılması
Gaziantep İli Doğal ve Kültürel Peyzaj Potansiyeli İçin Yönetim Planı Önerisi
32.
Gelibolu Tarihi Milli Parkı İçindeki Sahil Çamı (Pinus Pinaster Aiton)
Ağaçlandırmalarında Bakım Çalışmalarının Artıma Etkisi
33.
Göller Yöresi Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Sahalarında Çevresel Faktörlerin
Kozalak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
34.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bozuk meşe baltalıklarının atmosferik CO2
bağlama potansiyeli
35.
Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci İle Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim
Açısından Değerlendirilmesi
36.
Hasat Artıklarının Biyoenerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Yönelik Yerel Algılar:
Bucak-Karacaören Baraj Havzası Orman Köyleri Örneği
37.
38.
Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Gözlenmesi
Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests) Kapsamında Taç Durumu ve Zarar
Etmenlerinin Türkiye’deki Uygulama ve Değerlendirmesi
Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi
Hakkında Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests), Meteorolojik Ölçümler
39.
Hendek (Sakarya) Ulaşım Sistemlerinin Habitatlara Etkisinin İncelenmesi
40.
İğde Ağacı Odunu (Elaeagnus angustifolia L.) ve Kabuğunun Kimyasal Analizi
41.
İklim Değişikliği İle Mücadelede Ormancılık Sektörünün Azaltım Potansiyeli
42.
İklim Değişikliği Kapsamında Kurakçıl Doğal Otsu Bitkilerin Kent Peyzajında
Kullanımı
43.
İklim Değişikliği Müzakerelerinde Ormancılık
Yazar
Şemsettin Kulaç
Deniz Güney
Azize Gürpınar
Zerrin Karaca
Türkay Türkoğlu Ahmet
Tolunay
Sait Ersin ÖZBADEM
Deniz Güney
Fahrettin Atar
İbrahim Turna
Ebru Atar
Şemsettin KULAÇ
Serkan Gülsoy
Doğan Akdemir
Serkan Özdemir
Sedef Aydın
Latife Dalgıç
Uğur KEZİK
Ferit KOCAÇINAR
Abdullah E. Akay
Mustafa Sert
Neşe Gülci
Hasan Alkan
Mehmet Korkmaz
Mehmet Eker
Celal TAŞDEMİR Fatih
AYTAR
Sıtkı ÖZTÜRK
Metin DEMİR,
Uğur ŞAHİN
Aybike Ayfer KARADAĞ,
Kerem YILDIZ
Mehmet AKGÜL
Mehmet AKÇA
Yusuf SERENGİL
Çağlar BAŞSÜLLÜ
Akın SEMERCİ
Ömer Faruk UZUN,
Emine KELEŞ,
Mahmut TUĞLUER,
Atila GÜL
Çağlar BAŞSÜLLÜ
Akkın SEMERCİ
Eray ÖZDEMİR
Ahmet İPEK
Ahmet TOLUNAY
II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
Bildiri
Yazar
44.
İnsan ve Doğa İlişkisine "Paraekolojik" Bakış
İzmir Çeşme Yöresi’ndeki Yabani Ve Aşılanmış Sakız
Ağaçlarında (Pistacia Lentiscus L.) Sakız Üretim Şekilleri
Turgay DİNDAROĞLU
Kemal FITLAMAK
Hüseyin FAKİR
Burcu ÖZKAN,
H. Yağmur ÜNLÜ,
Döndü TÜRK
Ahmet TUTUŞ
Mustafa ÇİÇEKLER
Ferhat ÖZDEMİR
Ufuk YILMAZ
Hakan DOYGUN,
Şule KISAKÜREK,
Nurdan ERDOĞAN,
İbrahim Halil HATİPOĞLU
Şule KISAKÜREK,
Hakan DOYGUN,
Merve GÖZCÜ
Ali Uğur ÖZCAN,
Nuri YİĞİT
Sabri ÜNAL
Mertcan KARADENİZ
İsmail GELOĞLU
Fatma SARITAŞ
Altay Uğur GÜL,
Hadiye BAŞAR,
İsmail ŞAFAK,
Mustafa BATUR
Şehriban ERASLAN,
Candan KUŞ ŞAHİN,
Zeynep AKGÜL GÖK
H. Oğuz ÇOBAN
Mehmet EKER
Mehmet EKER
H.Hulusi ACAR
Tuğba Bozlar
Vildane GERÇEK
Selvinaz YILMAZ
Ayhan USTA
45.
46.
Kahramanmaraş Çimen Dağı - Uludaz Tepesi’nde Yayılış Gösteren Uğur
Böceklerine Yönelik Doğa Koruma Yönetimi Önerileri
47.
Kahramanmaraş Koşullarında Yetişen Trabzon Hurma Ağacı (Diospyros Kaki)’Nın
Kağıt Hamuru Ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi
48.
Kahramanmaraş–Ahir Dağı Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemi İle
İncelenmesi
49.
Kahramanmaraş–Ahir Dağı Bitki Örtüsünün Biyoiklim Katları Doğrultusunda
İncelenmesi
50.
Kara akbaba (aegypius monachus l.1766)’nın Biyotop Özellikleri, Besin Zincirindeki
Trofik Önemi ve Kuzey İç Anadolu Bölgesindeki Potansiyel Yaşama Alanları
51.
Kastamonu İli Ve İlçelerinde Bazı Tarımsal Artıklardan (Siyez Buğdayı Ve Çeltik )
Organik Kayın Mantarı Üretimi Çalışmaları
52.
Kent Rekreasyon Alanın Tamsayılı Doğrusal Programlama İle Planlanması (İzmir
Çiçekliköy Örneği)
53.
Kentsel Yeşil Alanların Kentsel Isı Adaları (KIA) Üzerine Olan Etkileri
54.
Kesim Artıklarının Konumsal Potansiyelinin CBS Yardımıyla Belirlenmesi
55.
Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Birim Çalışma Zamanlarının İrdelenmesi
56.
Kızılağaç Plantasyonlarında Odunun Anatomik Özellikleri Üzerine Yetişme
Ortamının Etkileri
57.
Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Ve Palamut Meşesi
(Quercus ithaburensis Decne Subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge And Yalt.)
Fidanlarının Kuraklık Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
58.
Kızılçam Ormanlarında Yapılan Traşlama Kesimlerin Kuş Türü Zenginliğine Etkileri
59.
Kızılçam-Karaçam Karışık Meşcerelerinde
Çap-Çap Artımı İlişkileri
Serap Bilgin
İbrahim ÖZDEMİR
Doğan Akdemir
Oytun Emre SAKICI
Mehmet SEKİ
Fadime SAĞLAM Çağla
KIRKÇEŞMELİ
II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
Bildiri
Yazar
60.
Korunan Alanların Resreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Barçka
Karagöl Tabiat Parkı Örneği
Hilal SURAT,
Bülent Zeki SURAT,
Manolya ÖZDEMİR
61.
Kurak ve yarı-kurak bölgelerde yayılış gösteren
Quercus branthii L. baltalıklarında seyreltmenin
su potansiyeli ve sürgün durumu üzerine etkisi
62.
Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi Açısından Bazı Maki Türlerinin Besin Madde
İçeriklerinin Belirlenmesi
63.
Mersin-Anamur Yöresi Ormanlarında Zarar Yapan Bazı Önemli Lepidoptera
Türlerinin Uçuş Aktivitelerinin Feromon Tuzaklarıyla Belirlenmesi
64.
Meyan Kökü Liflerinden Üretilen Perlit Ve Vermikülit Katkılı Fiberçement
Levhaların Bazı Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması
65.
Muğla-Ula Yöresinde Doğal Yayılış Yapan Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Oranları
Ve Bileşenlerinin Belirlenmesi
66.
67.
Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yetişme Ortamı Uygunluk Modellemesinde
Kullanılabilecek Çevresel Değişkenlere Ait Altlık Haritaların Oluşturulması: Ovacık
Dağı Örneği
Odun Üretim Çalışmalarında Sürütme Yolu Üzerinde Meydana Gelen
Deformasyonların Belirlenmesi
68.
Orman Amenajman Planlarının Havza Bazında Düzenlenmesi
69.
Orman Ekosisteleri Açısından Hava Kalitesinin İzlenmesi, Önemi Ve Yöntemleri
Orman Ekosistemine Etkisi Açısından Orman Yollarının Kritiği (Armutlu Orman
İşletme Şefliği Plan Örneği)
70.
Uğur KEZİK
Ferit KOCAÇINAR
Halil İbrahim YOLCU
Aysel OKUDAN
Saime BAŞARAN
Nihat ÖZEN
Oğuzhan SARIKAYA
Caner TOK
Ökkeş Arslanyürek
M. Hakkı Alma
Tufan Salan
Nahide Beşikçi
Sevgin ÖZDERİN Hüseyin
FAKİR
İ.Emrah DÖNMEZ
Serkan Özdemir
Şükran Oğuzoğlu
Ahmet Mert
Tolga Öztürk
Nuri Bozali
Fatih Sivrikaya
Arif Okumuş
Hayati TEKİN
Yusuf GÖRMEZ
Mehmet KUYUCU
Mustafa ZENGİN
Ahmet DUYAR
Seyfettin KİNİŞ
Nihal ÖZEL
Mehmet TOKCAN
Ali KAVGACI
Handan ÖNER
Mehtap ÖZTEKİN
Ali Naci TANKUT
Hasan KURBAN
Kenan MELEMEZ
71.
Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı Kapsamında Çökelme Örneklemesi ve
Analizi
72.
Orman Ekosistemlerinin İzlenmesinde Vejetasyon Çalışmaları Ve İlk Sonuçlar
73.
Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi
74.
Orman Kaynaklarının Planlamasında, Ağaç Türlerinin Dikey Yayılışının Ve Yetişme
Ortamı Faktörlerinin Etkisi: Uludağ Örneği
Abbas ŞAHİN
75.
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler Üzerinde Zilyetlik Ve Hukuki Niteliği
Üstüner BİRBEN
GÖKÇE GENÇAY
II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
Bildiri
76.
Orman Yangınları İle Mücadelede Köpük Kullanımı
77.
Orman Yangınları İle Mücadelede Optimum Yol Güzergahının Network 2001
Programı İle Belirlenmesi
78.
Ormanlardan Çok Yönlü Yararlanmanın İşletme Düzeyinde Değerlendirilmesi
(Köyceğiz Orman İşletme Örneği)
79.
80.
81.
82.
83.
Ormanların Yönetiminde Otlatma Planlarının Yeri ve Önemi
Osmanlıdan Günümüze Ormancılık Politikalarının Ormancılık Örgütlenmesi
Üzerine Etkileri Ve Güncel Sorunlar
Peyzaj Düzenlemelerinde Suyun Etkin Kullanımı Ve Akdeniz Bölgesine Uygun Bazı
Kurakçıl Peyzaj Bitkilerinin Saptanması
Peyzaj Tasarımında Enerjinin Etkin Kullanımı
Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Anadolu Karaçamı
(Pinus nigra Arn. subsp.
pallasiana (Lamb.) Holmboe) ve Toros Sedirinde (Cedrus libani A. Rich.) dona
dayanıklılık
84.
Sedir Ağaç Türü İçin Yetişme Ortamı Bazlı Gövde Çapı Ve Gövde Hacim
Modellerinin Geliştirilmesi
85.
Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin
Değerlendirilmesi
86.
Ülkemiz orman endüstrisinde mühendislik ürünü malzemeler ve orman varlığına
etkileri
87.
Tek Ağaçta Çap Artımı Tahmini Üzerinde Artımın Ölçüldüğü Periyot Süresi Ve
Meşcere Sıklığın Etkisinin İncelenmesi
(Ağlasun Kızılçam Ağaçlandırmaları Örneği)
88.
Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama
Atıklarının Değerlendirilmesi
89.
TiO2 İlaveli Polipropilen Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
90.
91.
Topografik Parametreler Kullanılarak Potansiyel Çığ Başlama Bölgelerinin CBS
Tabanlı Olarak Belirlenmesi
Toprak Ve Yetişme Ortamı Tanıtım Tablosu
Akıllı Cihaz Uygulaması
Yazar
Abdullah Sarı
Coşkun Okan Güney
Cumhur Güngöroğlu
Abdullah E. Akay
Tuba Gesoğlu
Neşe Gülci
Hatice ULUSOY
Türkay TÜRKOĞLU
Halit BÜYÜKSAKALLI
Ufuk COŞGUN
Cantürk GÜMÜŞ
Hakan ALTINÇEKİÇ,
Sanem Çınar ALTINÇEKİÇ,
Muhibe Aslı ALP
Rifat OLGUN
Deniz ÇOLAK
Akkın SEMERCİ
Hacer SEMERCİ
Ramazan ÖZÇELİK
Hakkı YAVUZ
Nevzat GÜRLEVİK
Yasin KARATEPE
Rüstem KIRIŞ
Rıfat Kurt
Selman Karayılmazlar
Yıldız Çabuk
Nurgül TANKUT
Eser SÖZEN
Yılmaz ÇATAL
Ünal ELER
Serdar CARUS
Ramazan ÖZÇELİK
Onur ALKAN
Kadir KARAKUŞ İbrahim Halil
BAŞBOĞA
Fatih MENGELOĞLU
Gülşen Uzun
Havva Gümüş
Sonnur Yıldız
Sultan Gümüş
Deniz Aydemir
Timucin Bardak
Abdurrahim Aydın
Remzi Eker
Alper Gün Özturna
Erk Ekin
II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİLER
No
Bildiri
Yazar
93.
Türkiye’de Mevcut Orman Yolu Standartlarının Dikili Ağaç Satışına Uygunluğunun
İrdelenmesi
Türkiye’deki Bitkisel Kütle Çalışmalarının Değerlendirilmesi
94.
Uzaktan Algılama Verileri İle Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi
Ender BUĞDAY
Kayhan MENEMENCİOĞLU
Servet PEHLİVAN
Mehmet MISIR
Cemile ÇAKIR
Cumhur Güngöroğlu Coşkun
Okan Güney Abdullah Sarı
Gülce YAMAN,
Hakan DOYGUN
Tufan Salan
Ertuğrul Altuntaş
Halime Acar
Mehmet Hakkı Alma
92.
95.
96.
Yangına Dirençli Orman Projelerine (YARDOP) Ait Uygulamaların Değerlendirilmesi
(Antalya Örneği)
Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde
İncelenmesi
97.
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE) ve atık pirinç saplarından üretilen
kompozitlerin bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
98.
Orman Ve Toplum
Ünal ELER
99.
Sarıçam’dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri
Süleyman Korkut
Metin Özkan
Download

SÖZLÜ BİLDİRİLER