KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
29 HAZİRAN 2014 PAZAR
TG – 1
ÖABT –
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / SÖ
8x + 2
1.
16
8
x+ 2
_23i
x+ 2
:2
x- 1
4x - 3
=
4.
4 2x
2
TG – 1
7.
x D y = 2x + 2y – x:y – 3(y D x)
1 D 2 = 2:1 + 2:2 – 1:2 – 3(2 D 1)
4x - 3
1 D 2 = 4 – 3(2 D 1)
= 16 x - 1 : 4 2x
: 2 4x - 3 = _ 2 4 i
x- 1
2 D 1 = 2:2 + 2:1 – 2:1 – 3(1 D 2)
: _22i
2x
2 D 1 = 4 – 3(1 D 2)
2 3x + 6 : 2 4x - 3 = 2 4x - 4 : 2 4x
1 D 2 = 4 – 3:(4 – 3(1 D 2))
A B C D E
1 D 2 = 4 – 12 + 9(1 D 2)
2 7x + 3 = 2 8x - 4
Verilen parçada turşunun yapılabilmesi için
tarif verilmiştir. Yemek tarifleri bir eylemin
yapılması için direktiflerde bulunarak alıcıyı harekete geçirmeyi amaçlayan metinlerdir. Bu bilgiden hareketle söz konusu metinde kullanılan dil işlev bakımından alıcıyı
harekete geçirmek için kullanılmıştır.
8 = 8(1 D 2)
7x + 3 = 8x - 4
1 D 2 = 1 bulunur.
7= x
A B C D E
A B C D E
5.
x2 – 5x + 2 = 0 denkleminin kökleri m ve n
ise kökler denklemi sağlar.
m2 – 5m + 2 = 0 & m2 – 5m = –2 olur.
8.
n2 – 5n + 2 = 0 & n2 – 5n = –2 olur.
-2
6- 2
2.
=
4 - 12
6447448
m 2 - 5m + 14
2 _ 3 - 1i
n 2 - 5n + 5
>
4- 2 3
3
=
=
=
- 2 + 14
-2+ 5
=
12
= 4 bulunur.
3
-2
1
2 _ 3 - 1) i
_ 3 - 1i
A B C D E
2 bulunur.
A B C D E
A’da onca yolu gelmesinin amacı diş çektirmek, B’de gece gündüz çalışılmasının
amacı kişinin üzülmesini engellemek, C’de
gelme eylemini yapmasının amacı onu
görebilmek, D’de evrakları tamamlamaya çalışmasının amacı kredi alabilmektir.
Dolayısıyla A, B, C ve D seçeneklerinden
cümlelerde anlam bakımından amaç - sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Ancak E seçeneğinde affedilmek isteyen kişi affedilmemiştir
ve sebep olarak da zamanında çok hata
yapmış olması öne sürülmüştür. Dolayısıyla E seçeneğindeki cümle anlam ilişkisi
bakımından neden - sonuç cümlesi olması
sebebiyle diğerlerinden ayrılır.
A B C D E
6.
A
B
D
C
|AB| = |BC| = |CD| = 2 cm
[AB] çaplı çemberin yarıçapı r1 = 1 cm
[BD] çaplı çemberin yarıçapı r2 = 2 cm
[AD] çaplı çemberin yarıçapı r2 = 3 cm olur.
3.
x3 + 1 x3 - x2 + x
:
x- 1
x2 - x
( x + 1 ) : ( x 2 - x + 1) x ( x 2 - x + 1 )
=
:
x- 1
x ( x - 1)
=
(x + 1 ) : (x 2 - x + 1)
x- 1
:
Taralı alan için [AD] çaplı yarım dairenin
alanından [AB] ve [BD] çaplı yarım dairelerin alanları çıkarılır.
2
Taral› Alan =
(x - 1 )
x2 - x + 1
= x+ 1
=
2
r:3
r:2
r:1
2
2
2
2
9 r 4r r
2
2
2
= 2r bulunur.
A B C D E
A B C D E
3
9.
Öncüldeki parçada IV numaralı “köyde”
sözcüğü hâl eki almış bir isimdir. I numaralı “şu” sözcüğü işaret sıfatı, II numaralı
“büyük” sözcüğü niteleme sıfatı, III numaralı “bu” sözcüğü işaret sıfatı, V numaralı
“üç” sözcüğü sayı sıfatıdır. Bu bilgilerden
hareketle diğerlerinden farklı olan “köyde”
sözcüğüdür.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
10.
TG – 1
A’daki “tuz” sözcüğü isimden isim yapan
-lık ekini, C’deki “acı” sözcüğü isimden
isim yapan -sız ekini, D’deki “ekşi” sözcüğü
isimden isim yapan -imsi ekini, E’de “yirmi”
sözcüğü isimden isim yapan -nci ekini almış isim kökleridir. Ancak B seçeneğinde
“öl-” fiil köküne -m yapım eki getirilerek fiilden isim türetilmiştir. Dolayısıyla A, C, D ve
E seçeneklerindeki altı çizili sözcükler isim
kök, B’deki altı çizili sözcük fiil köküdür.
13.
Çocuk edebiyatı; sözlü anlatım ürünlerinden olan mit, efsane, destan, masal ve
ninnilerden yararlanır ancak beslendiği
kaynaklar arasında şiir yoktur. Bu sorunun
doğru çözümü için şiirin çocuk edebiyatı
ürünlerinde olduğu ancak çocuk edebiyatını besleyen kaynaklardan biri olmadığı
hususu gözden kaçırılmamalıdır.
17.
A B C D E
A B C D E
Parçada tanıtılan sanatçı Sait Faik Abasıyanık'tır. Sanatçı Türk hikâyeciliğinin en
büyük ustalarından biridir. Bir olaya dayanmayan, başı sonu belli olmayan hikâyelerinde onun bütün hümanist ve samimi
kişiliği göze çarpar. Çehov tarzı durum öykücülüğü ve İstanbul, Adalar, balıkçılar Sait
Faik'i anlatan anahtar sözcüklerdir. Sanatçının Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi,
Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Kumpanya, Son Kuşlar adlı hikâyeleri;
Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor adlı
romanları bulunmaktadır.
A B C D E
14.
11.
Bir kip ekinin başka bir kip ekinin yerine
kullanılmasıyla oluşan kip kaymasının
sebebi fiilin kullanıldığı cümledeki zaman
zarfıyla kullanılan kipin zamanının örtüşmemesidir. Bu duruma uygun bir kullanım
B seçeneğinde vardır. “İnsanlık tarihi bu
adımla başlar.” cümlesindeki insanlık tarihinin başlangıcı geçmişte olan bir olay olduğu için geçmiş zaman ekiyle anlatılması
gerekir. Ancak cümle geniş zaman ekiyle
kurulmuş, dolayısıyla kip kaymasına örnek
bir durum oluşturmuştur.
Çocuk kitapları incelenirken iki yönden
değerlendirilir: içerik ve şekil. Şekil yönünden değerlendirilirken cildin sağlamlığına,
kapağın dayanaklılığına, kapakta hedef
kitlenin yazılıp yazılmadığına, kapak tasarımının ilgiye uygunluğuna bakılabilir. Ancak kitapta anlatılanların akla yatkınlığına
bakılması kitabın içerik yönünden incelenmesi durumunda söz konusu olur.
A B C D E
18.
15.
A B C D E
Çocuk edebiyatında kullanılan yerel tiyatro
türlerimizden orta oyunu ve hacivat - karagöz oyunları aynı özelliktedir. Bu oyunların
bölümleri sırasıyla mukaddime, muhavere,
fasıl ve bitiştir. Dünya orta oyunundaki dekora verilen adlardın biridir.
A B C D E
16.
12.
Millî Eğitim Bakanlığı 100 temel eser listesinde yer alan eserlerden Arılar Ordusu
Bekir Yıldız’a, Benim Küçük Dostlarım Halide Nusret Zorlutuna’ya, Billur Köşk Masalları Tahir Alangu’ya Bir Gemi Yelken Açtı
Ali Mümtaz Aroat’a aittir. Ancak Bir Küçük
Osmancık Vardı adlı eser İbrahim Alaaddin
Gövsa tarafından değil, Hasan Nail Canat
tarafından yazılmıştır.
A B C D E
Millî edebiyat geleneği Cumhuriyet'in ilanından sonra, özellikle 1940'lara kadar
şiirlerde yoğun olarak hissedilmiştir. Bu
geleneğin temelinde yurt ve millet sevgisi
vardır. Millî edebiyatla başlayan Türkçülük,
Anadolu'ya yöneliş gibi konular bu dönemde de devam eder. Hem lirik hem didaktik
tarzda şiirler yazılmıştır. Konuşma diline
yakın, yalın bir dil kullanılmıştır. Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler: Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Mithat Cemal Kuntay, Zeki Ömer
Defne, Orhan Saik Gökyay, Necmettin Halil
Onan, Behçet Kemal Çağlar ve Ömer Bedrettin Uşaklı'dır. Ahmet Hamdi Tanpınar ise
öz şiir anlayışıyla şiirler kaleme almıştır.
A B C D E
4
Parçada anlatılan sanatçı 1940 sonrası
toplumcu gerçekçi sanatçılardan Rıfat
Ilgaz'dır. Sanatçı şöhretini yazdığı Hababam Sınıfı adlı mizah romanına borçludur.
Şiirlerinde öyküleme ve irani ile yer yer
yoksul sahnelerin lirizmi dikkat çeker. Sanatçı, son dönemlerinde çocuk edebiyatına
yönelmiştir. Bu alanda yazdığı “Bacaksız”
serisi, Öksüz Civciv, Küçükçekmece Okyanusu, Cankurtaran Yılmaz, Kumdan Betona adlı eserleri bulunmaktadır. Sanatçı
Sarı Yazma, Karadeniz'in Kıyıcığında, Yıldız Karayel adlı romanlarında ise doğduğu
toprakları işlemiştir.
A B C D E
19.
Teoriler deney ve gözlemlerle bilim adamları tarafından birçok kez ispatlanmış fakat
aksi bir durumda değiştirilebilen bilgilerdir.
(I. yargı doğru.)
Yasalar, bilim adamları tarafından kesin kabul görmüş, yanlışlanma olasılığı olmayan
bilgi birikimidir. (II. yargı doğru.)
Teoriler genel kabul gördüğünde yasalara
asla dönüşemezler. (III. yargı yanlış.)
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
20.
TG – 1
| F1 | = | F2 | = 2 birimdir yani bu iki kuvvetin
büyüklükleri eşittir. F1 ≠ F2 dir. Eşit vektörlerin yönleri, büyüklükleri, doğrultuları aynıdır. (I. yargı yanlış.)
→
F1
→
R
22.
I. Metallerin elektriği iletmesi → Fiziksel
değişim
II. Naftalinin süblimleşmesi, katı hâlden
sıvı hâle uğramadan gaz hâline geçmesidir → Fiziksel değişim
III. CO2 + H2O → H2CO3 oluşur ve kimyasal değişime örnektir.
28.
A B C D E
→
F2
23.
Kuvvetli baz + zayıf asit tuzlarının pH >
7'dir, bazik tuzdur.
A B C D E
HCN + NaOH $ NaCN + H 2 O
<
>
>
Zay›f asit
→
F3
Kuvvetli baz
Bazik tuz
A B C D E
29.
R = - F3 olduğundan bileşke sıfırdır. (II.
yargı doğru.)
| F1 | = 2 birim, | F2 | = 2 birim, | F3 | = 2 2
birimdir. Bu durumda | F1 | + [ F2 | ≠ | F3 |
olur. (III. yargı yanlış.)
24.
CH2
1
A B C D E
2
3
4
C — CH2 — CH3
CH3
Adlandırmada çift bağ önceliklidir.
Buna göre
“2 – metil – 1 – büten” bileşiğidir.
A B C D E
21.
Akadların ünlü hükümdarı Naram-sin,
devletin kurucusu Sargon’un torunudur.
Naram-sin’den günümüze kalan tablet,
stel ve yazıtlar onu askerî başarılarıyla anmaktadır. Örneğin, Boğazköy’de yürütülen
arkeolojik kazılarda 17 kralla savaştığı ve
bunların tamamını yendiğini anlatan metinler ele geçmiştir. Naram-sin hakkında bilgi
veren kaynaklarda “Dört İklimin Kralı” yani
dünyanın hâkimi olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu durum onun askerî başarılarıyla tarihteki yerini aldığını göstermektedir.
Ötüken; Türkler ve Moğollar tarafından
kutsal kabul edilen bir yerdir. Hunlara ve
Göktürklere başkentlik yapmıştır. Ordubalık Uygur Hakanı Moyen-çor (747-759)
tarafından Karabalgasun yakınlarında
inşa ettirilen şehirdir. Tarım Havzası, Tanrı Dağlarının kuzeyinde bulunan bölgedir.
Uygularla Çinliler bu bölgeye hâkim olabilmek için birbirleriyle mücadele etmişlerdir.
Horasan ise günümüz İran’ın kuzey doğu
bölgesi olup Selçuklu Devleti bu sahada
kurulmuştur.
Levhanın dengede kalabilmesi için çıkarılan parçalar üzerinden tork dengesi sağlanmalıdır.
25.
Göktürkler için Maveraünnehir üzerinde
hâkimiyet kurmak büyük önem arz ediyordu. Maveraünnehir İpek Yolu üzerinde yer
alması sebebiyle zengin ticari merkezlere
ev sahipliği yapıyordu. Ayrıca bu bölgede
ticaret konusunda girişimcilikleri ile şöhret bulmuş olan Soğd halkı yaşıyordu. Bu
sebeplerle Göktürkler, Sasanilerle anlaşarak 565 yılında Maveraünnehir sahasına
egemen olan Akhunlara (Eftalitler) savaş
açtılar. Ancak daha sonra Sasanilerin bu
bölgeyi ele geçirmek üzere harekete geçmesi karşısında Bizans ile ittifak yapılarak
Maveraünnehir müdafaa edilmiştir.
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler
memelilerin karakteristik özelliklerindendir.
D seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Memeli hayvanların yumurtaları besin açısından oldukça fakir olduğundan küçüktür.
A B C D E
0
A B C D E
26.
2P
P
P
0 noktasına göre moment alınırsa
2P :
3
1
1
≠ P: + P:
2
2
2
Ribozom organeli ve plazma zarı tüm hücrelerde görülen ortak özelliklerden biridir.
Ancak çekirdek, ökaryot hücreye ait organellerden biridir. Bu nedenle çekirdeğin
bulunup bulunmaması ökaryot - prokaryot
hücre ayrımında yardımcı olur.
A B C D E
P ≠ 2P
Bu durumda ipin sol tarafından parça çıkarılmalıdır.
N ve P parçaları çıkarılırsa
2P :
3
1
1
1
1
+ P: + P: = P: + P:
2
2
2
2
2
P + P = 2P
2P = 2P olur.
27.
Proteinler arasındaki farklılığın sebebi
aminoasitlerin dizilişi, sayısı ve çeşididir.
Disülfit bağları proteinlerin tersiyer yapısının oluşmasını sağlayan bağlardan biridir.
Proteinlerin yapısal ve fonksiyonel çeşitliliği
üzerine bir etkisi yoktur.
A B C D E
Tork dengesi kurulur.
30.
Anadolu XI. yüzyıldan itibaren haçlıların
saldırılarına sahne oldu. Anadolu’da haçlılarla en şiddetli çarpışmalar ilk iki Haçlı
Seferi sırasında meydana geldi. Yani 1095
- 1099 yılları ile 1147 - 1149 yılları arasında
gerçekleşti. Bu mücadelelerin yaşandığı
dönem, “I. Beylikler Dönemi” olarak kabul
edilen tarihsel sürece tarihlenmektedir. I.
Beylikler Dönemi, “Türkiye Tarihi” olarak
kabul edilmiş olan tarihsel devrenin başlangıcını teşkil eder. II. Beylikler Dönemi,
Kösedağ Savaşı’nın (1243) sonrasında
başlayıp Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna
kadar olan dönemi ifade eder. Türkiye Tarihi’nin Türkiye Cumhuriyeti Dönemi ise 29
Ekim 1923 tarihinde başlar.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
31.
TG – 1
Osmanlılar XIV. yüzyılın ortalarında Rumeli topraklarına adım atmalarından itibaren
XVII. yüzyılın sonuna kadar daima toprak
kazanmışlar, Balkanlarda aktif bir fetih
politikası takip etmişlerdi. Bütün Osmanlı
teşkilatı bu fetihler üzerine kurgulanmıştı.
Bununla birlikte II. Viyana Kuşatması’nda
yaşanan başarısızlığın ardından yani 1683
yılından itibaren başlayan Kutsal İttifak Savaşları 1699’a kadar sürmüş ve Osmanlılar
Macaristan, Bosna hatta Mora’da önemli
toprak kayıpları yaşamışlardı. 1699’da akdedilen Karlofça Antlaşması’nın ardından
daha önce olduğu gibi fetihlere devam etmek ve kaybedilen toprakları ele geçirme
politikası takip edilmeye başlanmıştır.
A B C D E
34.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban kenti
ile Avustralya’nın Perth kenti 30° paraleli
üzerinde ve deniz kenarındadır. Fakat Durban’ın sıcaklık ortalaması daha yüksektir.
Bu durumun nedeni Madagaskar sıcak su
akıntısıdır.
37.
Asor Dinamik Yüksek Basınç Merkezi
Asor Adaları üzerinde yerleşmiş olan yüksek basınç alanı mevsimlere göre güneye
kaymasına (kışın), bazen genişleyip (yazın) Avrupa’ya kadar uzanmasına, bazen
de iki parçaya bölünmesine karşın hemen
bütün yıl durumunu korur. Yaz mevsiminde
Türkiye’nin büyük bir kısmında sıcak ve
kuru bir havanın görülmesine neden olur.
A B C D E
35.
Sibirya Termik Yüksek Basınç Merkezi
Kış aylarında etkili olur. Etkili olduğunda
kışlar çok soğuk ve kar yağışlıdır.
Batı Avrupa bölgesinin nüfuslanmasında
belirleyici olan temel etmen sanayidir. Ayrıca yükseltisinin az olması, ılıman iklimin
hâkim olması ve topraklarının tarıma uygun olması da bu bölgeyi yerleşmeye uygun kılmıştır.
Basra Termik Alçak Basınç Merkezi Muson sisteminden kaynaklanır. Basra Körfezi çevresindedir. Yaz aylarında, Güneydoğu Anadolu’da özellikle sıcak ve kuru
havanın görülmesinde etkilidir.
Hawai dinamik yüksek basınç merkezi ve
Aleut dinamik alçak basınç merkezi ise
Türkiye’de etkili olmaz.
A B C D E
32.
Misakımillî, Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde alınan ve Millî Mücadele’ye verilen
desteği gösteren en önemli karardır. Bu karar meclisin kapatılmasına ve İstanbul’un
işgaline yol açmıştır. Misakımillî bir yemin
metnidir. Bu metnin meclis görüşmeleri
sonunda kabul edilmesi Millî Mücadele’ye
olan desteği arttırmıştır (II) ve padişah tarafından onaylanmamıştır (I). Buna karşılık
Misakımillî’de sınırların tayininde Wilson
Prensiplerinin dikkate alınmasına vurgu
yapma gayesiyle etnik durum dikkate alınmış, Türklerin kahir ekseriyeti oluşturduğu
yerlerin Türk yurdu sayılması gerektiği ifade edilmiştir.
A B C D E
A B C D E
II. Dünya Savaşı’nın ardından özellikle Kızıl Ordu (SSCB ordusu) tarafından
Nazi İşgali’nden kurtarılmış olan ülkelerde
sosyalist rejimler kuruldu. Boleslaw Bierut Sovyet desteği ile ülkesi Polonya’da
sosyalist rejimin kurulmasına öncülük etti.
Benzer şekilde Georgi Dimitrov da Bulgaristan’da sosyalist rejim kurulmasına yer
aldı. Sovyet uydusu olmamasına karşın
Yugoslavya’da Josip Broz Tito, Arnavutluk’ta da Enver Hoca soyalist rejimlerin
tesis edilmesine öncülük etti. Jawaharlal
Nehru ise Hindistan’ın İngiliz boyunduruğundan kurtulması için verilen mücadelelerde yer aldı.
38.
36.
Yunt Dağı → Horst
Uludağ → Volkanik dağ
No Kısaltılmışı
Kuruluş
Merkez
Nemrut Dağı → Volkanik dağ
Yıl
1
FAO
Gıda ve Tarım Örgütü
Roma, İtalya
1945
IAFA
Uluslararası Atom
Enerjisi Kurumu
Viyana,
Avusturya
İdris Dağı → Kıvrım dağ
2
1957
Melendiz Dağı → Volkanik dağ
3
ICAO
Uluslararası Sivil
Havacılık Örgütü
Montreal,
Kanada
1947
IFAD
Uluslararası Tarımsal
Kalkınma Fonu
Roma, İtalya
1977
ILO
Uluslararası Çalışma
Örgütü
Cenevre,
İsviçre
1946
6
IMO
Uluslararası Denizcilik
Örgütü
Londra,
1948
Birleşik Krallık
7
IMF
Uluslararası Para Fonu
Washington,
D.C., ABD
8
ITU
Uluslararası
Cenevre,
Telekomünikasyon Birliği İsviçre
1947
Birleşmiş Milletler Eğitim,
Paris, Fransa
Bilim ve Kültür Örgütü
1946
Viyana,
Avusturya
1967
4
5
9
33.
İzlanda Dinamik Alçak Basınç Merkezi
Kış mevsiminde Sibirya yüksek basıncı zayıf olduğunda bu basınç merkezi etkili olur.
Bu durumda ülkemizde hava sıcaklığı ve
yağışlar artar.
UNESCO
10
UNIDO
11
UPU
Dünya Posta Birliği
Bern, İsviçre
1947
12
WB
Dünya Bankası
Washington,
D.C, ABD
1945
13
WFP
Dünya Gıda Programı
Roma, İtalya
1963
WHO
Dünya Sağlık Örgütü
Cenevre,
İsviçre
1948
WIPO
Dünya Fikrî Mülkiyet
Örgütü
Cenevre,
İsviçre
1974
WMO
Dünya Meteoroloji
Örgütü
Cenevre,
İsviçre
1950
UNWTO
Dünya Turizm Örgütü
Madrid,
İspanya
1974
18
UNICEF
Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu
New York City,
1946
ABD
19
INSARAG
Uluslararası Arama
Kurtarma Danışma
Grubu
Cenevre,
İsviçre
15
16
17
A B C D E
I.
Kahverengi ve kestane renkli bozkır
toprakları
II.
III.
Kahverengi orman toprakları
1991
A B C D E
6
39.
1945
Birleşmiş Milletler
Endüstriyel Gelişme
Örgütü
14
A B C D E
Terra - rossa toprakları
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
40.
TG – 1
43.
Karstik Şekiller
Aşınım Şekilleri
Lapya
Dolin
Uvala
Polye
Düden
Obruk
Mağara
Kör Vadi
Birikim Şekilleri
Traverten
Sarkıt
Dikit
Sütun
Resim derslerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesiyle öğrencilerin yaratıcı ve özgün düşünce becerileri geliştirilir.
47.
A B C D E
Derste bir yöntem olarak drama uygulanacaksa drama çalışmalarının gerçekleştirileceği ortam ve ortamdaki araç gereçler
mutlaka çalışma öncesi hazır hâle getirilmelidir.
A B C D E
A B C D E
44.
Küçük yerleşim birimlerindeki çocuklar taşımalı eğitim ile yakındaki bir okula giderek
yatılı ilköğretim bölge okullarına devam
ederek ya da birleştirilmiş sınıflarda öğretim görebilirler. Böylece hem bulundukları
bölgede daha iyi olanaklarla yetişirken
hem de öğretim hizmetinden dengeli biçimde yararlanırlar.
48.
Türkçe dersinde işlenecek metni görmeden önce öğrencilerin başka uyaranlarla
buluşturulmasıyla, öğrencilerin metinden
bağımsız hareket etmeleri amaçlanmaz.
A B C D E
A B C D E
41.
Bir olayın içerdiği farklı boyutları inceleme ve bu boyutlar arasında karşılaştırma
yapma, boyutları eleştirme, değerlendirme
ve sonuca ulaşma gibi boyutlar arasındaki
bağlantıları irdelemeye yönelik etkinlikler
üst düzey bilişsel etkinliklerdir.
A B C D E
45.
Seçenekler arasında yer alan “yaşadığı
ilde görülen iklim özellikleri ile ilgili örnekler vermek” ifadesi fen ve teknoloji dersi ile
ilgili bir kazanım değildir.
49.
A B C D E
Öğretmen, kalemin nasıl tutulacağını öncelikle kendisi göstermekte sonra da aynı
davranışı öğrencilerinin yapmalarını istemektedir. Yani öğretmen gösterip yaptırma
yöntemini kullanmaktadır.
A B C D E
42.
Kavram ağı, öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini kavram ve ilkelerle uyumlu bir
biçimde sergilemelerini sağlayan bir grafik
araçtır. Kavram ağları, birbiriyle ilişkili bilgilerin farklı kategoriler hâlinde gösterimini
sağlayan görsel haritalardır.
46.
“Haritacılığın Gelişimi ve Piri Reis” temalı
bir çalışmanın, doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve
insan ilişkisini anlamlandırma becerisini
kazandırmaya dönük bir çalışma olduğu
söylenemez.
A B C D E
A B C D E
7
50.
I, IV ve V numaralarındaki etkinlikler öğrencilerin üretici problem çözmelerine yardım
etmek için yapılan çalışmalardır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

TG – 1 - İhtiyaç Yayıncılık