FEVZİ ÖZBEY İLKOKLU 4-C SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI : …………………………………. NO: …………………
NOTU: …………….
A. Aşağıdaki kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız.
• yağlı güreş • Fransızlarla • İtalyanlarla
• sözlü tarih
• icat
• Büyük Taarruz • Sakarya Meydan
• Kütahya-Eskişehir • Mudanya
• Lozan Barış
• Ankara
• Londra
• kültürel öge
• Moskova
• pembe • mavi • birey
• saygı
• hoşgörü
• kronoloji • zekâ •
davranış
1. Türklerin geçmişte en çok oynadığı halk oyunlarından biri de ………………………..
2. Mustafa Kemal, Tobruk ve Derne’de .......................................... savaştı.
3. Aile büyükleriyle yapılan aile tarihi tespit çalışmaları …………………… yöntemine
örnek olarak verilebilir.
4. Antep’te Şahin Bey ve arkadaşları .......................................... savaştı.
5. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa “Savunma çizgisi yoktur, savunma yüzeyi vardır.
O yüzey, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça
terk olunamaz.” emrini ………………………… Savaşı'nda söylemiştir.
6. Yeni Türk devleti ve bağımsızlığı diğer devletlerce …………….. Antlaşması'nda
resmen tanınmıştır.
7. Kızların nüfus cüzdanı .........……….., erkeklerin nüfus cüzdanı ......……… renklidir.
8. Kendine özgü özellikleri olan kişiye ……….. denir.
9. Birine veya bir şeye değer verme ve ölçülü davranma duygusuna ……........ denir.
10. ………........... anlayışla karşılama duygusudur.
11. Olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalına …………. denir.
B. Aşağıdaki cümlelerin başında yer alan boşluklara ifade doğru ise "D", yanlış ise
"Y" yazınız.
( ) Cirit, at üzerinde oynanan, Türklerin en eski sporlarındandır.
( ) Gazeteci Hasan Tahsin, ilk kurşunu atarak silahlı direnişi başlattı.
( ) Türklerin oynadığı en eski oyunlardan olan güreş, ülkemizde insanların hâlâ
beğenerek izlediği bu spordur.
( ) Soy ağacı çalışması, bir kişinin ailesinin tanıtılması amacıyla yapılan
çalışmalardan biridir.
( ) Kültürel ögeler hiç değişmeden geçmişten günümüze kadar gelmiştir.
( ) Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1918 tarihinde Samsun’a ayak basmıştır.
( ) Sivas Kongresi alınan kararlar bakımından millî bir kongredir.
( ) Davranış, duygu ve düşüncelerimiz sonucunda yaptığımız hareketlerdir.
( ) Anlayışla karşılama duygusuna hoşgörü denir.
İzzet Hekin Uzman Öğretmen
FEVZİ ÖZBEY İLKOKLU 4-C SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI : …………………………………. NO: …………………
NOTU: …………….
( ) Kim olduğumuzu kanıtlayan belgeye diploma denir.
( ) Olaylar karşısında hissettiklerimize duygu denir.
( ) Farklı duygu ve düşüncelere saygılı olmak, toplumsal hayatı olumsuz etkiler.
( ) I. Dünya Savaşı sonunda Lozan Antlaşması imzalandı.
( ) Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin temel özelliklerini yansıtan bir Türk
büyüğüdür.
( ) Osmanlı Devleti, son zamanlarında her alanda geri kalmıştı.
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Türkler, geçmişte oynadıkları oyunlarından bazılarını oynamaya devam
etmişler, bazılarını da unutmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geçmişten
günümüze kadar oynadığı geleneksel oyunlara bir örnektir?
A) Futbol B) Güreş
C) Masa tenisi
D) Voleybol
2. Kültür, bir toplumun birlikte yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Kültürü
yansıtan nesneler de bir toplumun önemli ögelerindendir. Aşağıdaki nesnelerden
hangisi Türklerin kültürüyle ilgili değildir?
A) Halı ve kilim
B) Ok ve yay
C) Özgürlük anıtı
D) Fişekli yayık
3. Türklerin geçmişte oynadığı bazı oyunlar kendilerince unutulmasına rağmen
başka milletler tarafından günümüzde farklı isimlerle oynanmaktadır.
Aşağıdaki oyunlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Santranç
B) Çevgan
C) Güreş
D) Futbol
4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün diploma aldığı okullardan
biri değildir?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
D) Harp Akademisi
5. “Size ben taarruz, emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar
geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir."
Mustafa Kemal Atatürk, yukarıdaki emri aşağıdaki cephelerden hangisinde
vermiştir?
A) Doğu Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Galiçya Cephesi
İzzet Hekin Uzman Öğretmen
FEVZİ ÖZBEY İLKOKLU 4-C SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI : …………………………………. NO: …………………
NOTU: …………….
6. “Milletin saltanat ve egemenlik makamı, yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet
Meclisidir.”
Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıdaki sözü aşağıdakilerden hangisine önem
verdiğinin bir kanıtıdır?
A) Millî egemenlik
B) Akıl ve bilim
C) Çağdaş yaşam
D) Eğitim
6. Erzurum ve Sivas’ta yapılan kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda 28 Ocak
1920 tarihinde ilan edilen, “Ulusal Yemin” anlamına gelen altı maddelik bildirinin
adı nedir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Kuvayı milliye
D) Misakımillî
7. Kurtuluş Savaşı sırasında işgallere karşı direnen Maraş’a “Kahraman”, Antep’e
“Gazi” ve Urfa’ya “Şanlı” unvanları verildi.
İstiklal Madalyası ve unvanlarla ödüllendirilen bölge halkı kimlerle savaşmıştır?
A) Yunanlılar
B) İngilizler
C) İtalyanlar
D) Fransızlar
8. Doğal yön bulma yöntemlerinden hangisi kuzey yönünü göstermez?
A) Karınca yuvalarının daha çok toprak yığılı kısmı
B) Cami minarelerinin şerefe kapıları
C) Ağaç ve taşların yosun tutan yüzleri
D) Güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle vaktinde gölgemizin yönü
9.
I. İlk yazılı sınavınızın olduğu tarih
II. İlkokula başladığınız tarih
III. Doğduğunuz tarih
IV. Yürümeye başladığınız tarih
Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) III-IV-II-I
B) II-III-I-IV
C) III-II-IV-I
D) III-IV-I-II
10. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde başarılı olunan savaşları oluş sırasına
göre yazınız.
İzzet Hekin Uzman Öğretmen
FEVZİ ÖZBEY İLKOKLU 4-C SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI : …………………………………. NO: …………………
NOTU: …………….
____________________________________________________________________
11. Ana ve ara yönlerin adları nelerdir?
Ana yönler : ..........................................................................................................
Ara yönler : ..........................................................................................................
12. Aşağıdaki tarihleri ilgili olduğu olaylarla eşleştiriniz.
( 1 ) 4 Eylül 1919
( 2 ) 30 Ağustos 1922
( 3 ) 29 Ekim 1923
( 4 ) 30 Ekim 1918
( 5 ) 23 Nisan 1920
(
(
(
(
(
) TBMM Açıldı.
) Cumhuriyet ilan edildi.
) Sivas Kongresi yapıldı.
) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
) Büyük Taarruz zaferle sona erdi.
13. Aşağıda karışık olarak verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz.
*10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümü
*19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
*23 Nisan 1920 TBMM'nin açılması.
*29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
*1881 Atatürk’ün doğumu
*30 Ağustos 1922 Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması.
Kronolojik Sıralaması
1-………………………………………….............................................................
2-…………………………………………...........................................................
3-…………………………………………..........................................................
4-…………………………………………..........................................................
5-…………………………………………........................................................
6-…………………………………………............................................................
İzzet Hekin Uzman Öğretmen
Download

sosyal bilgiler 1. dönem 2.yazılı soruları