KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 7
ÖABT –
SOSYAL BİLGİLER
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
2015 – ÖABT / SOS
1.
TG – 7
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
Boğazköy - Hattuşa’da kazıların yapılması
arkeolojiden yararlanıldığını gösterir. Hiyeroglif yazılı kitabe çözülürken kitabeleri inceleyen bilim olan epigrafiden faydalanılır.
Çivi yazılı tabletin çözümünde paleografya
bilimi kullanılır. Kadeş Antlaşması metni
incelenirken resmî belge bilimi olan diplomatikten faydalanılır. Nümismatik, eski paraları inceleyen bilimdir, kazı sonucu elde
edilen eşyalar içinde para bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan kazıda nümismatik
biliminden faydalanılmamıştır.
4.
A B C D E
Hz. Ömer Dönemi’nde İslam fetihleri hız
kazanmış, devletin sınırları genişlemeye
başlamıştır. Bu doğrultuda Sasanilerle
yapılan mücadeleler dönemin önemli olayları arasında yer almıştır. 634’te yapılan
Köprü Savaşı’nda Sasani ordusu yenmiştir. 636’daki Kadisiye Savaşı’nda, 637’de
yapılan Celula Savaşı’nda ve son olarak
642’de gerçekleşen Nihavend Savaşı’nda
Müslümanlar galip gelmiştir. Bu savaştan
sonra Sasanilerin toprakları İslam Devleti’nin hâkimiyetine girmiş, Sasani Devleti
ise siyasi varlığını kaybetmiştir.
7.
Ancak seçeneklerde verilen Ecnadeyn Savaşı Sasanilerle değil, Bizans İmparatorluğu ile 636’da yapılan bir savaştır.
1147 - 1149 yılları arasında Alman kralı III. Konrad ve Fransa kralı VII. Louis’in
öncülüğünde gerçekleşen Haçlı seferi İkinci Haçlı Seferi’dir. Bu Haçlı seferinin düzenlenmesinde Musul Atabeyi İmadeddin
Zengi’nin 1144’te Urfa’yı fethetmesi etkili
olmuştur. Almanların oluşturduğu Haçlı ordusu ile Selçuklu ordusu 25 Ekim 1147’de
Dorylaion’da karşılaşmışlardır. Savaşta
Haçlılar ağır bir yenilgi almıştır. Fransızların oluşturduğu kuvvet ise Ocak 1148’de
Türkler tarafından mağlup edilmiştir. Böylelikle İkinci Haçlı Seferi Batılılar açısından
hezimetle sonuçlanmıştır.
A B C D E
A B C D E
2.
Tarih öncesi çağlar Taş Çağı ve Maden
Çağı olarak ikiye ayrılmaktadır. Paleolitik
Çağ, Taş Çağı içerisinde yer alır. Mağara
resimlerinin ilk örnekleri (I) ve ilk sosyal
örgütlenme olan klanlar (IV) Paleolitik
Çağ’da ortaya çıkmıştır. İlk seramik sanatı
ve ilk mezar mimarisi örneği olan menhir
ve dolmenler Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır.
8.
5.
A B C D E
3.
Büyük Selçuklu Devleti Melikşah’ın ölümünden sonra zayıflama sürecine girmiştir. 1091 - 1118 yılları arasında Melikşah’ın
oğullarının yaptığı mücadeleler Fetret
Dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu süreçte Selçuklu toprakları üzerinde atabeylikler ortaya çıkmıştır. Atabeylikler Selçuklu
melikleri arasında gerçekleşen taht mücadelelerinde kendilerine yakın gördükleri
melikleri desteklemişlerdir. Atabeyliklerin
kuruldukları merkezlerle ilgili olarak verilenlerden “Börililer - Erbil” eşleştirmesi yanlıştır. Çünkü Börililer Erbil’de değil, Şam’da
kurulmuşlardır. Erbil’de kurulan atabeylik
ise Beg Teginoğullarıdır.
9.
Kelteminar kültürü, Aral Gölü’ne dökülen
Amuderya Nehri deltası içindeki Orta Asya
kültürüdür.
Andronova kültürü, Afanesyevo kültürünün
gelişmiş bir şeklidir. Tunçtan yapılan aletlere rastlanmıştır.
Anav kültürü, Orta Asya’da bilinen en eski
kültür merkezidir. Yerleşik hayata geçildiğine dair kalıntılara rastlanmıştır.
A B C D E
A B C D E
Orta Asya’daki kültür merkezlerinden Afanesyevo kültür merkezi Türklere ait olduğu
bilinen en eski kültür merkezidir. Burada
yaşayan insanlar avcı ve savaşçı olarak
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalardan sonra çeşitli
bakır eşyalar, kemikten iğneler, çakmak
taşından ok uçları bulunmuştur.
Karasuk kültürü, Orta Asya kültür merkezleri içerisinde demirin işlendiği ilk merkez
olma özelliğini taşır.
1815’te İngiltere, Rusya, Avusturya ve
Prusya’nın katılımı ile Viyana Kongresi toplanmıştır. Kongrenin amacı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının
Avrupa üzerindeki etkisini azaltmaktı. Metternich Planı ile Avrupa’nın eski düzenini
yeniden kurmak amaçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa’da Restorasyon Dönemi’ne
geçilmiştir. Bu dönemdeki baskıcı uygulamalara tepki olarak ortaya çıkan 1830 İhtilalleri ile dönem sona ermiştir.
Venediklilere İstanbul’da daimi elçi bulundurma izni II. Mehmet Dönemi’nde verilmiştir. Venedik ile 1463’te başlayan 1479’a
kadar devam eden savaşlar kesin bir Osmanlı üstünlüğü ile sonuçlanınca 1479’da
Venedik ile İstanbul Antlaşması yapılmıştır.
Bu antlaşma ile;
●● Venedik, Osmanlı Devleti’ne vergi ödemeyi kabul etmiştir.
6.
1211 - 1290 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti’nde hüküm süren I. İzzettin
Keykavus’tur. I. Gıyasettin Keyhüsrev’den
sonra tahta oturmuştur. 1214’te Sinop’u
fethetmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan haraç alınmaya başlanmıştır.
Çukurova Ermenileri vergiye bağlanmıştır. Artuklular ve Zengiler hâkimiyet altına
alınmıştır.
A B C D E
A B C D E
3
●● Venedik savaşta aldığı yerleri geri vermiştir.
●● Osmanlı Devleti, Venedikli tüccarlara
imtiyazlar tanımıştır.
Bu antlaşmanın sonucunda Venedikliler
birtakım imtiyazlar elde etmişlerdir. Bu
imtiyazlardan biri de Venediklilerin İstanbul’da daimî elçi bulundurma hakkı elde
etmesidir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
10.
TG – 7
Osmanlı Devleti’nde farklı konuların görüşüldüğü divanlar toplanmıştır. Bunlar arasında sadrazamın evinde toplanan günlük
işlerin görüşüldüğü divan İkindi Divanıdır.
13.
Galebe Divanı, elçilerin kabul edildiği divandır.
Ayak Divanı, olağanüstü durumlarda padişah tarafından kubbe altı dışında toplanan
divandır.
Çarşamba Divanı, İstanbul kadıları ile yapılan divandır.
Yüzyıllar boyunca daha çok derebeylerin
etkin olduğu Japonya’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında büyük değişimler yaşanmıştır.
1867’de imparator Mutsuhito’nun desteğiyle Başbakan Meiji Batılı tarzda reformlara
girişmiştir. Bu reformlarla ilgili olarak verilen “Ekonomide kolektifleştirme politikası
uygulanmıştır.” ifadesi yanlıştır. Çünkü bu
politika Japonya’da değil, Sovyet Rusya’da
Stalin’in benimsediği politikadır.
16.
Yer kabuğunu oluşturan levhalar Pangea
adı verilen tek parça hâlinde iken zamanla birbirinden ayrılmış uzaklaşmışlardır.
Bu nedenle bazı canlı türlerinin fosillerine
bugün birbirinden çok uzakta bulunan kıtalarda rastlanmaktadır. Kıtaların hareketini
anlatan bu teori, Levha Tektoniği Teorisi
olarak bilinir.
A B C D E
A B C D E
Cuma Divanı, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin dinlendiği divandır.
A B C D E
14.
11.
Osmanlı tarihinde halifeliğin siyasi amaçlı
kullanıldığı iki antlaşma bulunmaktadır.
Bunlar; 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
ve 1911 Uşi Antlaşması’dır. Küçük Kaynarca Antlaşması’nda halifeliğin kullanılacağı
“Kırım dinen halifeye bağlı kalacaktır.” ifadesiyle yer almıştır. Uşi Antlaşması’nda ise
“Trablusgarp dinî bakımdan bağlı kalacaktır.” ifadesiyle yer almıştır.
“İki Savaş Arası Dönem” olarak adlandırılan süreçte yaşanan gelişme 1926’da
ABD’de ilk başarılı roket denemesinin yapılmasıdır. Diğer seçeneklerde yer alan
gelişmeler ise Soğuk Savaş Dönemi’nde
yaşanmıştır.
17.
A B C D E
Şekildeki hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Buna göre merkezde yüksek basınç etkilidir. Bu tür yerlerde alçalıcı
hava hareketleri görülür ve hava sürekli
açıktır.
Hava kütlesi sola saptığı için bu yöre Güney Yarım Küre’dedir.
A B C D E
A B C D E
15.
12.
Afgan Dostluk Antlaşması 1 Mart 1921’de
imzalanmıştır. Antlaşma Afgan heyeti ile
TBMM adına Yusuf Kemal Bey ve Rıza Nur
Bey tarafından imzalanmıştır. Antlaşma ile
taraflar birbirlerinin bağımsızlıklarını ve
toprak bütünlüklerini tanımışlardır. Türkiye,
Afganistan’a subay ve öğretmen göndermeyi kabul etmiştir.
● Aynı paralelde bulunan yerlerin gündüz
süresi aynı olur.
●● Paraleller arası 111 km olduğundan Ekvator’un 40° kuzeyinde bulunan bir yerin
Ekvator’a uzaklığı 40x111 = 4440 km olur.
●● Doğudaki yerlerin yerel saatleri ileridir.
●● Kutuplara gidildikçe gurup ve tan süresi
uzar. Buna göre K ve L’de gurup ve tan
vakti M’den uzundur.
18.
Doğum ve ölüm arasındaki fark doğal, göçlerin de dâhil olduğu nüfus artışı reel artış
olarak değerlendirilir.
●● K ve L güneş ışınlarını aynı açıyla aldıklarından gölge boyları eşit olur.
Buna göre nüfus artışı yalnızca doğum ve
ölümlere göre değil, göçlere göre de değerlendirilmelidir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
19.
TG – 7
Kuzey ve güney yarım kürelerde güneş
ışınlarının ortalama düşme açısı aynıdır.
22.
25.
TANAP,
●● Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlanmasını hedeflemektedir.
Sürekli rüzgârlar her iki yarım kürede de
etkilidir.
I ve II. şeklin sınırlarının farklı olmasının en
önemli nedeni kara ve deniz oranının farklılık göstermesidir.
●● Bu boru hattı Gürcistan topraklarından
da geçecektir.
●● Şah Denizi alanındaki ve Hazar Denizi’nin güneyindeki doğal gaz taşınacaktır.
A B C D E
Egoist ahlak felsefesi temele “ben” görüşünü alır. Kişi benliği için tatmin edici olan
neyse ona yönelmeli ve yalnızca öznel
çıkarlarını gözetmelidir. Ahlaklı olan herkes benliğine göre hareket etmelidir. Yani
bireysel iyi hedeflenir. Bu sebeple herkesin
kendi benliğinin iyiliğini amaçladığı bir ortamda evrensel ve ortak ahlak yasasından
söz edilemez.
A B C D E
●● Türkiye’nin orta ve kuzey kesimindeki
20 ilden geçecektir.
Bu proje, 2015 ilkbaharında başlayacaktır.
A B C D E
26.
20.
Çalışma çağındaki nüfus oranı fazla olan
bir ülke için;
●● ortalama yaşam süresinin uzun olduğu,
●● yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu,
23.
●● iş gücü açığının fazla olduğu
sonuçlarına varılamaz.
A B C D E
2014’te çıkarılan büyük şehir yasasıyla birlikte çok sayıda köy, şehre bağlı mahalle
olarak kabul edilmiştir. Bu durum kırsal nüfusun düşmesine, kentsel nüfusun artmasına neden olmuştur.
Durkheim’ın temel çalışmalarından biri, intiharlar üzerinedir. Durkheim’a göre intiharların sebebi bireysel yani psikolojik değil,
sosyaldir. Durkheim intiharları 3’e ayırır:
benci intihar, alturistik intihar ve anomik
intihar.
Bireyin kişiliği, içinde bulunduğu toplum
tarafından ele geçirildiğinden kişinin kendini toplum için feda etme düşüncesiyle
ölüme yönelmesine alturistik intihar adını
vermektedir.
A B C D E
A B C D E
21.
● Antalya’ya, güneş ışınları Ankara’ya
göre daha büyük açılarla düşer.
●● Antalya’nın yükseltisi Ankara’ya göre
azdır.
●● Antalya, deniz etkisinden dolayı kışın az
soğur, Ankara karasallıktan dolayı fazla
soğur.
24.
Kızılçamların yok edilmesiyle maki, makilerin yok edilmesiyle garik ortaya çıkmaktadır. Karadeniz kıyılarındaki ormanların yok
edilmesiyle psödomaki, iç kesimlerdeki ormanların yok edilmesiyle antropojen bozkır
ortaya çıkmaktadır. Meşe, tahribat ürünü
değil, bir türdür.
A B C D E
A B C D E
5
27.
Bireylerin tutumları dâhilinde yaşamlarını
sürdürdükleri toplum ya da grupları yansıtması yani simgeledikleri toplum veya grupları aksettirmesine sosyal temsil adı verilir.
Birey ait olduğu grubun temel değerleri ile
yaşar ve grubun genel düşünce yapısına
uygun hareket eder.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
28.
TG – 7
Yönetim Süreci Yaklaşımı çerçevesinde
yönetimi bir süreç olarak ele alan ve yönetimin evrelerini ifade eden en önemli
isim Henri Fayol’dur. Yönetim Süreci Yaklaşımı’nın öncüsüdür. Daha sonra Luther
Gulick, Fayol’un bu yaklaşımındaki evreleri
bir akrostiş hâline getirerek PÖPAYED + B
şeklinde ifade etmiştir.
31.
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının koşulları şu şekildedir:
33.
●● Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine, laik
cumhuriyetin gereklerine, ölçülülük ilkesine uygun bir sınırlama olmalıdır.
A B C D E
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak başvurular ikiye ayrılır:
●● Devlet başvurusu (Taraf devletler taraf
diğer devletler aleyhine başvuru yapabilir.)
●● Bireysel başvuru
●● Sınırlama yalnız kanunla yapılabilir.
’’ Gerçek kişiler
●● Sınırlama anayasanın ilgili maddelerindeki sebeplere bağlı olmalıdır.
’’ Hükûmet dışı topluluklar
’’ Kişi toplulukları
●● Hakkın özüne dokunulmamalıdır.
Bireysel başvuruda bulunulabilmesi için
ülke içi yargı yollarının tüketilmiş olması
gerekir. İç hukuk yollarının tüketildiği ve
olumsuz nihai kararın taraflarca bilinebilir
hâle geldiği tarihten itibaren Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine en geç 6 ay içinde
başvuru yapılması gerekir.
Savaş, sıkıyönetim ya da olağanüstü hâlin
varlığı ise temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasında aranan koşullardan biridir.
A B C D E
A B C D E
29.
Alt kültürün değerleri ve diğer standartları
tüm toplumun yürürlükteki değerlerine ve
diğer ögelerine kesin bir tepki olarak gelişebilir. Buna karşı kültür denir. Bu terim,
basit bir şekilde bir toplumda kabul gören
genel kültürün karşıtı bir kültürü ifade etmektedir, karşı kültürün normları ve değerleri kabul görmüş kültüre aykırıdır. Aykırı ve
karşı kültürün ulusal kültürle buluşması ise
oldukça zordur.
A B C D E
34.
32.
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri
şunlardır:
●● Kanunların, KHK’lerin ve TBMM İçtüzüğü’nün esas ve şekil bakımından denetimini yapar.
Elit teorilerinin temel savunusu her toplumun yöneten bir azınlık ve yönetilen bir
çoğunluk şeklinde iki temel sınıftan oluştuğudur. En önemli elit teorisyenleri Gaetano
Mosca ve Wilfredo Pareto’dur. Karl Marx
ise bu isimler arasında yer almaz.
A B C D E
●● Anayasa değişikliklerini yalnızca şekil
bakımından denetler.
●● Temel hak ve özgürlükler söz konusu
olduğunda yargı yolunu tüketmiş olan
vatandaşlar Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirler.
●● Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
Mali denetimi yaparken Sayıştaydan
yardım talep edebilir.
●● Siyasi partilerin kapatılması davalarına
bakar.
●● Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçer.
30.
Nesnelerin görünmeyen yanlarını da sanat
eserine yansıtmaya çalışan, nesneyi birden çok açıdan ele alan ve ağırlıklı olarak
geometrik şekilleri kullanan sanat akımı
kübizmdir. 20. yüzyılda ortaya çıkan akım,
nesnelerin yalnızca görünen yüzlerinden
oluşmadığını, arkasındaki nedenin de yansıtılması gerektiğini savunur. En önemli
temsilcilerinden biri Pablo Picasso’dur.
●● Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
ve vekilliğin düşürülmesine ilişkin açılan
iptal davalarına bakar.
Anayasa değişikliklerinde görüş bildirmek
gibi bir görev ve yetkisi ise bulunmamaktadır.
Faşizm, devletin yüceltildiği ve bireylerin
devlet için kendini feda etmeye hazır olduğu bir sistem kurma amacı taşıyan ideolojidir. Üstün ırk tezini sahiplenir, devlet ve
lider yüce bir konumdadır. Devlet, liderin
kimliği ile yekpare hâlde görülür. İtalya’da
Mussolini’nin inşa ettiği sistem, faşizmin
örneklerinden biridir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
●● Devlet görevlilerini Yüce Divanda yargılar.
6
35.
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
36.
TG – 7
Eğitimin amacının bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırmak olduğunu savunan
eğitim yaklaşımı ilerlemeciliktir. Eğitimin temel fonksiyonu yeni bilgiler sunmaktansa
bilginin nasıl elde edileceğini öğretmektir.
Pragmatizm ile yakın ilişki içindedir.
39.
1835 yılında İngiliz W. Hamilton, Alacahöyük’ü bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Alacahöyük, ilk kapsamlı kazı yeri
olmuştur.
42.
A B C D E
A B C D E
37.
Endüstri Devrimi ile buharlı makinelerin
icat edilmesiyle birlikte tarımsal üretim
ve kentsel ticaret ağları yerini hızlıca seri
üretime ve küresel pazarlar meydana getirilmesine bırakmıştır. Köylerden birçok
insan kente göçerek bu fabrikalarda düşük
ücretle kötü çalışma şartlarında çalışmaya
başlamıştır. Bu dönemin diğer bir önemli
gelişmesi telgrafın keşfedilmesidir. Telgraf
ile birlikte haberleşme son derece hızlanmış, örgütlerin bir merkez tarafından idare
edilebilmesi çok daha kolay hâle gelmiştir.
Bu durum ticarette çok önemli bir ivme
sağlarken güvenlik ağının tüm dünyada
genişlemesini ve polis teşkilatının güçlenmesini de sağlamıştır. Dolayısıyla merkezi
güçlü devletler, hâkimiyet alanlarını genişletmişlerdir.
40.
Gıda krizi ve açlığın temel nedenleri şunlardır:
7. sınıf sosyal bilgiler dersi ünite, öğrenme
alanı, doğrudan verilecek değer tablosu
aşağıdaki gibidir:
Üniteler
Öğrenme
Alanı
Doğrudan
Verilecek
Değer
İletişim ve
İnsan İlişkileri
Birey ve
Toplum
Farklılıklara Saygı
Ülkemizde
Nüfus
İnsanlar,
Yerler ve
Çevreler
Vatanseverlik
Türk Tarihinde
Yolculuk
Kültür ve
Miras
Estetik
Zaman İçinde
Bilim
Bilim,
Teknoloji
ve Toplum
Bilimsellik
Ekonomi ve
Sosyal Hayat
Üretim,
Dağıtım
ve Tüketim
Dürüstlük
Yaşayan
Demokrasi
Güç, Yönetim ve
Toplum
Adil olma
Ülkeler Arası
Köprüler
Küresel
Bağlantılar
Barış
●● Gıda fiyatlarındaki artış
●● Enerji fiyatlarının yükselmesi
●● Zengin ülkelerin tarımsal araştırmalara
daha az kaynak ayırması
A B C D E
●● Tarıma yapılan yatırımların azalması
●● Küresel ısınma ve iklim değişikliği
43.
●● Hızlı nüfus artışı
Görüldüğü üzere tarıma yapılan yatırımların artırılması değil, azaltılması gıda krizine
ve açlığa neden olmaktadır.
A B C D E
6. sınıf sosyal bilgiler dersi ünite, öğrenme
alanı, doğrudan verilecek beceri tablosu
aşağıdaki gibidir:
Üniteler
Öğrenme Alanı
A B C D E
38.
Marjinal maliyet, üretilen mal miktarının bir
birim artırılmasının toplam maliyette yarattığı değişimdir. Marjinal maliyet, toplam
maliyetteki değişmenin toplam üretim miktarındaki değişim oranına eşit olmasıdır.
Marjinal Maliyet
MC
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
Birey ve
Toplum
Bilimsel
Genelleme
Yapma
Yeryüzünde
Yaşam
İnsanlar,
Yerler ve
Çevreler
Harita Okuma ve Atlas
Kullanma
İpek Yolunda Türkler
Kültür
ve Miras
Çıkarımda
Bulunma
Ülkemizin
Kaynakları
Üretim,
Dağıtım
ve Tüketim
Girişimcilik
Ülkemiz ve
Dünya
Küresel
Bağlantılar
Araştırma
Demokrasinin Serüveni
Güç, Yönetim ve
Toplum
Sosyal
Katılım
Elektronik
Yüzyıl
Bilim,
Teknoloji ve
Toplum
Yaratıcılık
MC
41.
AC
AVC
0
Mekânı algılama becerisi şu alt başlıkları
içerir:
●● Uzay ilişkilerini algılayabilme
Q
A B C D E
●● Harita, plan kroki, grafik, diyagram oluşturma ve bunları yorumlama
●● Küreden yararlanma
A B C D E
7
Doğrudan
Verilecek
Beceri
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
44.
TG – 7
Sunuş yoluyla öğretim bilişsel alanın bilgi
basamağındaki davranışların kazandırılmasında anlatım yolu ile kullanılır. Öğretmen merkezlidir. Konular aşamalılık ilkesine göre yakından uzağa, somuttan soyuta,
bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, genelden özele aktarılır. Yani öğretmenin kullandığı öğretim stratejisi sunuştur.
47.
Zıt panel tekniği uygulanırken sınıf iki
gruba ayrılır. Birinin soru soran diğerinin
ise cevap veren grup olduğu ve sürecin
bu şekilde ilerlediği tartışma tekniğidir.
Kollegyumdan farkı ise kollegyumda bir
dinleyici grubunun olmasıdır. Zıt panelde
sınıf tamamen iki gruba ayrılır.
49.
Proje, öğrencilerin belli bir konuda öğrenilenleri harmanlayarak ve ihtiyaç hâlinde
yeni bilgilere ulaşarak yeni bir ürün oluşturmasıdır. Buna göre öğretmenin yaptırmış
olduğu uygulama projedir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
45.
Beyin fırtınası, öğrencilerin eleştirilme korkusu olmadan birçok fikir ürettiği yöntemdir. Bireyin yaratıcı düşünme becerisini
geliştirir ve probleme farklı çözüm yolları
getirir. Ali Öğretmen’in yapmış olduğu uygulama beyin fırtınasıdır.
A B C D E
48.
İstasyon farklı etkinliklerden yararlanarak
tüm öğrencilerin ortak bir ürün ortaya koymaları amacıyla kullanılır. Yapılan farklı
etkinliklerle; yarım bırakılan işi tamamlama
ve başkaları tarafından önceden yapılan
işleri ileri götürmeyi öğretmek için uygulanan tekniktir. Bunun yanı sıra empati, yaratıcılık gibi özellikleri de geliştirir. Buna göre
uygulanan teknik istasyondur.
A B C D E
46.
Konuşma halkası, farklı görüşlere saygı
göstermek, sınıf içinde güven ve saygı atmosferi oluşturmak, öğrenciler arasındaki
ilişkileri ve iletişimi geliştirmek için kullanılır. Bu yöntemde bir olay, konu, durum ya
da öyküdeki bir kişinin yerine öğrencilerin
sırayla kendilerini koyarak konuşması gerekir. Burada da öğretmenin organ nakli
bekleyen bir hastanın yerinde olsaydınız
demesi ve uygulamanın gidişatı konuşma
halkası tekniğinin kullanıldığını göstermektedir.
A B C D E
8
50.
A ve B seçeneklerinde verilen ifadeler bilgi, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler
kavrama, E seçeneğinde verilen ifade
değerlendirmedir. Buna göre E seçeneği
dışarıda kalır.
A B C D E
Download

Sosyal Bilgiler 7 - İhtiyaç Yayıncılık