www.e-adalet.org
ADALET BAKANLIĞI İCRA VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI /2002
1- Hamile yazılı bir çek üzerine ciro yapılması halinde
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
A) Çek emre yazılı hale gelir
B) Çek hamile yazılı senet niteliğini yitirmez.
C) Yapılan ciro batıldır.
D) Hamil, cirantaya müracaat edemez
E) Çek artık sadece ciroyla devredilebilir
2- Aşağıdakilerden hangisi çekin süresinde ibraz
edilmemesine bağlanan sonuçlardan
biri değildir?
A) Hamilin müracaat hakkını yitirmesi
B) Keşidecinin çekten cayabilmesi
C) Çeke İcra İflas Kanununun kambiyo senetlerinin
takibine ilişkin hükümlerinin uygulanamaması ,uygulanmışsa takibin iptal edilmesi
D) Bankanın çekin üzerine karşılıksız şerhi koyabilmesi
ve bu çekin karşılıksız çek hükmünde sayılması
E) Hamilin,Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü
uyarınca sebepsiz zenginleşmeye dayanarak
keşideciye başvurabilmesi
3- Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu unsurlarından
biri değildir.?
A) ”Bono” ya da “emre muharrer senet” kelimesi
B) Senedi düzenleyenin imzası
C) Senedin düzenlendiği tarih
www.e-adalet.org
D) Lehdarın adı
E) Vade
4- K- L – C1 – C2 – – L –H
Bir bono da düzenleyen lehdar ve ciro silsilesinin
yukarıdaki gibi olması halinde aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru olur ?
A) H’nin C1’e müracaat edebilmesi için önce L’yi ve
C2 yi takip etmesi gerekir.
B) H, C2 ye müracaat etmeden A ya müracaat edemez.
C) L sadece K’ya müracaat edebilir.
D) L C1’e müracaat edebilir.
C) C1, C2 ye müracaat edebilir. (Not:C2 : ( A avalist)
5- Ciroya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır.?
A) Kısmi ciro batıldır.
B) Çizilmiş ciro yazılmamış sayılır.
C) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
D) Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesi
gerekir.
E) Ciro senedin ön ve arka yüzüne ya da alonj denilen
kağıt üzerine yazılmalıdır.
6- Borçlunun borcunu, takibin kesinleşmesinden ,
sonraki devrede noter senedi ile ödemiş olmasına
rağmen, alacaklının takibe devam etmesi halinde
takibin iptali aşağıdakilerin hangisinden istenir.?
www.e-adalet.org
A) Ticaret mahkemesi
B) İcra müdürü
C) İcra tetkik mercii
D) Sulh hukuk mahkemesi
E) Bölge İdare mahkemesi
7- Aşağıdakilerden hangisi süresiz şikayetin konusu
değildir.?
A) Ödeme emrinin haftalardır borçluya gönderilmemesi
B) İcra müdürünün üçüncü kişinin istihkak iddiasını
bizzat karara bağlaması
C) Taşınmaz ilamının kesinleşmeden yerine getirilmesi
D) İcra müdürün ihaleyi kendi adına yapması
E) İcra müdürünün borçlunun haline münasip evini
haczetmesi
8- Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde belge olmadığı
için borçluya icra emri gönderilmez.?
A) Temyiz kefaletnamesi
B) İcra dairesindeki kefalet
C) Mahkeme huzurunda yapılan sulh
D) Onaylama şeklindeki noter senedi
E) Mahkeme huzurunda yapılan kabul
9- İflasta , ilk alacaklılar toplantısındaki reylerin
geçerli olup olmadığına aşağıdakilerden hangisi karar
verir.?
A) İflas bürosu
www.e-adalet.org
B) İkinci alacaklılar toplantısı
C) İflas genel kurulu
D) İflas mahkemesi
E) İflas müdürü
10- İcra ve İflas hukukunda , aşağıdakilerden hangisi
ihalenin feshini isteyemez.?
A) Borçlu
B) Satış isteyen alacaklı
C) Tapu sicilindeki ilgililer
D) İhaleye pey sürerek iştirak eden kimse
E) Cumhuriyet Başsavcısı
11- İcra ve İflas Kanunu Nizannamesine göre , müflisin
taşınır ve taşınmaz bütün mallarını ve takdir edilen kıymetlerini
gösteren deftere ne ad verilir.?
A) Defteri Kebir B) Mevcudat defteri
C) Malvarlığı defteri D) Günlük defter
E) Envanter defteri
12- İcra ve İflas Kanunu Nizannamesine göre , müflisin defterleri
tasfiyenin sonuçlanmasından sonra yetkili kişi tarafından
dairenden alınmazsa kaçıncı yılın sonunda imha olunabilir?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 E) 30
13- İflassız konkordato takiplerinde tayin olunacak
konkordato komiserinin ücreti nasıl belirlenir?
A) Adalet Bakanlığı tarifesiyle
B) Ticaret mahkemesi kararıyla
www.e-adalet.org
C) Alacaklılar toplantısının kararıyla
D) Konkordato komiserinin kabul kararıyla
E) Tetkik mercii kararıyla
14- Hacze giden ve para almaya (kabzetmeye ) yetkili
olan memurun borçlunun borcun tamamını ödeyememesi
halinde ne yapması gerekir?
A) ( silik çıktığı için yok )
B) ( silik çıktığı için yok )
C) Parayı almaz ve alacaklının almasını söyler
D) Parayı alır , haciz işlemini durdurur ve
borçluya geçici makbuz verir.
E) Ne yapacağını icra tetkik merciine sorup
ona göre karar verir
15- Aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün
takdir yetkisine girer?
A) Kasada haczedilen Türk Lirasını, paranın
değerinin hızla ve büyük oranda düşmesi sebebiyle
hemen Amerikan Dolarına çevirmek
B) Taşınmaz ihalesinde ikinci artırım gününü kendine göre
uygun bir tarihe koymak
C) Menkul satışını gazete ile ilan edip etmemek
D) İşçinin aylığının dörtte birinden fazlasını haczedip etmemek
E) Borçlunun itirazına rağmen ikinci haciz ihbarnamesini göndermek
16- Tetkik mercilerinde kullanılan diğer defterlere kaydı
gerekmeyen ve fakat merciden yazılan veya merciye gelen
www.e-adalet.org
evrakın ve tezkerelerin kaydına mahsus deftere ne ad verilir?
A) Esas defteri
B) Zimmet defteri
C) Muhabere defteri
D) Değişik işler ve talimat defteri
E) Tazminat kayıt defteri
17- Daireleri adına sorumlu saymanlık tarafından tahsil
olunan paraların reddine tahsis olunan ve İcra İflas dairesinin
adı, dosya numarası ,tarafların ad soyadları, yevmiye tarihi,
verilmesi gereken paraların miktarı, ödenecek paradan tahsili gereken
harcı , peşin harç nedeniyle mahsup edilen harcı, bakiye ve cezaevi
harcı, son olarak ödenmesi gereken para gibi hususları ihtiva eden
belgeye ne ad verilir.?
A) Reddiyat makbuzu B) Verile emri
C) Sevk cetveli D) Tahsilat müzekkeresi
E) İta emri
18- Merhunun satılıp da satış bedelinin alacaklının
alacağının tamamını karşılamaması halinde verilen
belgeye ne ad verilir?
A) Aciz belgesi B) Rehin açığı belgesi
C) Makbuz D)İlam
E)Yeşil belge
19- Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine
intikal eden paraların reddinde doldurulan makbuza
ne ad verilir?
www.e-adalet.org
A) Reddiyat makbuzu B) Alındı makbuzu
C) Tahsilat makbuzu C) Makbuz koçanı
E) Para makbuzu
20- İcra ve iflas dairesinden muhtelif mercilere
gönderilen evrakın kaydına yarayan deftere ,İcra ve
iflas kanunu yönetmeliğinde ne ad verilir?
A) Zimmet defteri B) Muhabere defteri
C) Yevmiye defteri D) Posta defteri
E) Büyük defter
21-Aşağıdakilerden hangisi yargı harcından
müstesna değildir?
A) Değeri 2 500 TL yi geçmeyen dava
B) Kamu adına Cumhuriyet Savcısının açacağı
Hukuk davası
C) Hakimin reddi talebinin kabulü kararı
D) Vasi tayini kararı
E) İzaleyi şuyu davası
22- Aşağıdakilerden hangisi içinde bulunduğu durum gereği adliye işlemlerinden muaftır?
A) Er
B) Asgari ücretli işçi
C) Adli yargımdan yargılanan kişi
D) Yeşil kart sahibi kişi
E) Vesayet altındaki kişi
23- Gayrimenkulun tahliyesi davalarında , karar ve
ilam harcı aşağıdakilerden hangisinin üzerinden
www.e-adalet.org
alınır?
A) Gayrimenkulun rayiç bedeli üzerinden
B) Gayrimenkulun vergi beyan değeri üzerinden
C) 1 yıllık kira bedeli üzerinden
D) 6 aylık kira bedeli üzerinden
E) 3 aylık kira bedeli üzerinden
24- İlama dayanmayan takip taleplerinde ne miktarda harç alınır?
A) Maktu harç
B) Alacak miktarının yüzde beşi
C) Alacak miktarının yüzde onu
D) Alacak miktarının binde beşi
E) Alacak miktarının binde otuz altısı
25- Davadan feragat ,davayı kabul veya sulh yargılamanın
ilk celsesinde vuku bulursa karar ve ilam harcının ne kadarı alınır?
A) Dörtte biri B) Üçte biri
C) Yarısı D) Üçte ikisi
E) Tamamı
26- Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlar, ne
miktarda damga vergisine tabidir?
A) Bütün nüshaların tümünden bir ( tek ) damga vergisi
alınır
B) Her bir nüshadan ayrı ayrı damga vergisi alınır.
C) İlk nüshadan tam, diğerlerinden yüzde elli oranında
damga vergisi alınır
D) Yalnızca iki nüsha vergiye tabi olup diğerlerinden
www.e-adalet.org
damga vergisi alınmaz
E) İlk nüshadan tam, diğerlerinden üçte bir oranında
damga vergisi alınır
27-Mukavelelerin uzatılması halinde ne miktar veya
nispette damga vergisi alınır?
A) Aynı miktar ve nispette
B) İlk alınan damga vergisinin yüzde ellisi nispetinde
C) İlk alınan damga vergisinin yüzde onu nispetinde
D) İlk alınan damga vergisinin iki katı nispetinde
E) İlk alınan damga vergisinin yüzde ellisi kadar zam yapılarak
28- Belli parayı içeren sözleşmelerin devri halinde
( ) alınan verginin ne kadarı kadar damga
vergisi alınır?
A) Dörtte biri kadar
B) Yarısı kadar
C) Aynısı kadar
D) Yüzde elli fazlası kadar
E) İki katı kadar
29- Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla
akit ve işlem bulunduğu takdirde ne şekilde damga
vergisi alınır?
A) Tek (bir) damga vergisi alınır
B) Her birinden ayrı ayrı damga vergisi alınır
C) En yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem
üzerinden damga vergisi alınır
www.e-adalet.org
D) Tümünün toplamının yarısı üzerinden damga
vergisi alınır
E) Birinci akitten tam diğerlerinden beşte bir
Oranında damga vergisi alınır
30- Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin ödeme
şekli olarak Damga Vergisi Kanununda sayılmamıştır?
A) Pul yapıştırılması
B) Basılı damga konulması
C) Makbuz verilmesi
D) İstihkaktan kesinti yapılması
E) Takas
31- Muhatap tebligatı almaktan imtina ederse aşağıdakilerden
hangisi söz konusu olur?
A) Polis veya jandarma kuvveti kullanılarak muhatabın zorla
gelmesi sağlanır
B) Çıkaran mahkemeye iade edilir
C) Evrak kapının altından içeri atılır
D) Komşusuna teslim edilir
E) Mahalle muhtarına verilir
32- Aşağıdaki tebligatlardan hangisi usulüne uygun
olur?
A) 12 yaşındaki çocuğa verilen tebligat
B) Muhatabın bitişik dairede oturan babasına
yapılan tebligat
C) Kiracının ev sahibine yapılan tebligat
www.e-adalet.org
D) Gece vakti yapılan tebligat
E) Muhatabın oturduğu apartmanın yöneticisine
verilen tebligat
33- Tebligat Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi
tebligat çıkartamaz?
A) Rekabet kurumu
B) Köy tüzel kişisi
C) Banka
D) Noter
E) Belediye
34- Tebligat Kanununa göre , ilanen tebligat
ne zaman yapılmış sayılır?
A) Son ilanın çıktığı gün
B) Son ilan tarihinin ertesi günü
C) Son ilan tarihinden 7 gün sonra
D) Son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra
E) Son ilan tarihinden 3 ay sonra
35- Aşağıdaki tebligatlardan hangisi usulsüz tebligat
sayılır?
A)
B) Geçici olarak hasta yakınına gittiğini söyleyen
muhatabın eşine yapılan tebligat
C) Muhatabın birlikte oturan hizmetlisine yapılan tebligat
D) Muhatabın oturduğu apartman kapıcısına yapılan tebligat
E) Vekille takip edilen işlerde asile yapılan tebligat
www.e-adalet.org
36- Tebliğ evrakı nasıl gönderilir?
A) Mektup zarfıyla
B) Teblig mazbatalı zarf içinde
C) Açık olarak
D) Elektronik posta ile
E)
37- Tebliğ imkansızlığı sebebiyle evrakın usulüne
uygun şekilde mahalle muhtarına bırakılması durumunda
tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhtara bırakıldığı tarih
B) Kapıcıya bırakıldığı tarih
C) Yöneticiye bırakıldığı tarih
D) Komşuya bırakıldığı tarih
E) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih
38- Muhatabın eşi ,kocasının geçici olarak başka bir yere
gittiğini bildirirse ne olur?
A) Postacı tebliğ evrakını kendi nezdinde tutarak
uygun bir süre sonra tekrar aynı adrese gelerek
muhatabı sorar,gelmişse tebliğ evrakını ona verir.
B) Tebliğ evrakı çıkaran merciye geri gönderilir
C) Tebliğ evrakı eşe verilir
D) Tebliğ evrakı muhtara teslim edilir
E) Tebliğ evrakı komşuya teslim edilir
39- Karar tebligatla ,kendisine usulen tebligat yapılan
kimse daha sonra adresini değiştirir ve yeni adresi tespit
www.e-adalet.org
edilemezse aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) İlanen tebligat yoluna gidilir
B) Tebliğ evrakı eski adresin muhtarına verilir
C) Tebligattan vazgeçilir
D) Tebliğ evrakı eski adresin kapısına yapıştırılır
E) Tebliğ evrakı dosyasına konur
40- Usule aykırı tebliğin hükmü nedir?
A) Yokluktur.
B) Nispi butlandır.
C) İptal davasını gerektirir.
D) Geçerlidir.
E) Tebliğe muttali olunmuşsa geçerlidir.
41- Aşağıdakilerden hangisi ,ihtiyati tedbirin
kalkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi
B) Davanın 10 gün içinde açılmaması
C) Esas hakkında hüküm verilmesi
D) Yapılan itirazın kabulü
E) Teminatın kabulü
42- Aşağıdakilerden hangisi hakimin davaya
bakmaktan yasaklı olması hallerinden biri değildir?
A) Karısının davası
B) Daha önce tanık olarak dinlendiği dava
C) Kendisine ait dava
D) Tarafın varisi olarak hareket ettiği dava
www.e-adalet.org
E) Evlatlığının davası
43- Yargıtay, aşağıdakilerden hangisinin kararları
hakkında bozma ve onama kararı vermişse onun
aleyhine karar düzeltme yoluna gidilemez? (KARAR DÜZELTME KALKTI )
A) İş mahkemesi kararları
B) Tetkik mercii kararları
C) Asliye hukuk mahkemesi kararları
D) Kadastro mahkemesi kararları
E) Hukuk Genel Kurulu kararları
44- Aşağıdaki mahkeme kararlarından hangisi
kesinleşmeden icra olunabilir?
A) Kira tespiti davası
B) Boşanma davası
C) Hakemde görülen dava
D) Gayrimenkulun aynına ilişkin dava
E) Kiralanan taşınmazın tahliye davası
45- Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından biri
değildir?
A) Hukuki menfaat
B) Kesin hüküm bulunmaması
C) Taraf ehliyeti
D) Davada sıfat
E) Dava ehliyeti
46- Dava açıldığı zaman dava dilekçelerinin
yazıldığı deftere ne ad verilir?
www.e-adalet.org
A) Sıra cetveli
B) Değişik işler defteri
C) Esas defteri
D) Zimmet defteri
E) Muhaberat defteri
47- Dava sonunda verilecek hüküm ve kararları
ve yine değişik işler ve istinabe defterlerine giren
talepler sonunda verilen kararları tarih sırası ve sıra
numarası ile koymak için kullanılan evraka ne ad verilir?
A) Kararlar dosyası
B) Kararlar klasörü
C) Kararlar kartonu
D) Cebent
E) Karar defteri
48- Harcı verilmeyen dava dilekçelerine karşı ne
İşlem yapılır?
A) Kabul edilmez
B) Kabul edilir,ancak davalıya tebliğ edilmez.
C) Deftere kaydedilir,ancak davacıya kesin verilir
D) Kabul edilir ve dosya işlemden kaldırılır
E) Harç hazineden karşılanır ve ancak dava rücu edilir
49- Aynı mahkemenin birden fazla dairesi bulunan
yerlerde ,dava dilekçelerinin kaydına mahsup olup
bu dilekçelerin mahkemeler arasındaki irtibatını gösteren
ve nöbetçi mahkeme tarafından tutulan deftere ne da verilir?
www.e-adalet.org
A) Sıra defteri
B) Tevzi defteri
C) Muhabere defteri
D) İş bölümü defteri
E) Değişik işler defteri
50- Yazı İşleri Yönetmeliği ,mahkemece yazılan
tüm kağıtların ve tutanakların veya mahkemeye
verilecek her nevi dilekçede yazılı yazıların aralarında
kaç santim boş bırakılmasını öngörmektedir?
A) 5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
Download

2002