D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
OSMANLI TÜRKÇESİ
1. ‫ الفاظ مهمه‬ibâresi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A. Türkçe kurallara uygun bir
tamlamasıdır.
B. Arapça belirtili isim tamlamasıdır.
C. Arapça sıfat tamlamasıdır.
D. Türkçe kökenli bir harf vardır.
E. Hiçbiri
6. ‘lâleli’ kelimesinin Arap harfleri ile
doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. ‫اللی‬
B. ‫الله لی‬
C. ‫الله له‬
D. ‫لال لی‬
E. ‫ال له‬
7. Tapu kayıt defterlerinde daha çok
hangi yazı kullanılmıştır?
2. Güzel yazıya ne denir?
A. Rik’a
B. Hüsn-ü hat
C. Talik
D. Celi talik
E. Nesih
3. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde
sadece Farsça alfabede görülen bir harf
kullanılmıştır?
A. ‫لوازم‬
B. ‫تعلم‬
C. ‫گرچه‬
D. ‫بعدە‬
E. ‫صوكرە‬
A. Kûfî
B. Sülüs
C.Ta’lik
D. Siyâkat
E. Rika
8. Aşağıdaki gruplardan hangisi aklâm-ı
sitteden değildir?
A. Sülüs
B. Nesih
C. Siyâkat
D. Muhakkak
E. Rik’a
4. Aşağıdakilerden hangisi Arapça kökenli
bir harf değildir?
9. Aşağıdakilerden hangisi müsvedde için
kullanılan yazıdır?
A. ‫خ‬
B. ‫ڭ‬
C. ‫د‬
D. ‫ز‬
E. ‫غ‬
A. Siyakat
B. İcaze
C. Yazma Kûfî
D. Yapma Kufi
E. Kufi
5. Kufi yazıyı kimin icat ettiği söylenir?
10. Hat sanatı hangi dönem hattatlarının
elinde zirveye ulaşmıştır?
A. Hz. Ebu Bekir
B. Hz. Ömer
C. Hz. Ali
D. Hz. Osman
E. Hz. Peygamber
A. Emevi
B. Osmanlı
C. Selçuklu
D. Abbasi
E. Safevî
1
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
OSMANLI TÜRKÇESİ
15. ‘.‫’رمضان پاشا فاسك امدادینه کوندریلدی‬
cümlesinin doğru okunuşu
aşağıdakilerden hangisidir?
11. ‘‫ ’دوام ایدن عصیان‬ibaresinin Lâtin
harfleri ve günümüz Türkçesi ile
transkripsiyonsuz doğru yazımı
hangisidir?
A. Ramazan’ın başı fesin imdadıyla
kandırıldı.
B. Ramazan Paşa, fâsık-ı imdada
gönderildi.
C. Ramazan-ı Paşa, Fas’ın imdadına
gönderildi.
D. Ramazan Paşa, Fas’ın imdadına
gönderildi.
E. Hiçbiri
A. devam-ı isyan eden
B. dam-ı iden isyan
C. devam eden isyan
D. devam eden-i isyan
E. devam-ı isyan edeni
12. Hangi
olmuştur?
yazı
İranlılarca
meşhur
A.
B.
C.
D.
E.
A.Talik
B. Rika
C. Sülüs
D. Nesih
E. Siyakat
13.
“Birlikte,
beraber
anlamındaki edat hangisidir?
A. ‫هم‬
B. ‫ور‬
C. ‫سا‬
D. ‫ناک‬
E. e)‫ما‬
14. Hangisi Farsça’da 5’tir?
A.
B.
C.
D.
E.
heft
şeş
çehar
se
penc
16-Hangisinin
Farsçadır?
olmak”
biri
Arapça
diğeri
‫باب بېت‬
‫دل بېتاب‬
‫آرزوى محال‬
‫دولت عليه‬
‫باب بېت‬
17-- Hangisi olumsuzluk edatıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
‫انه‬
‫کده‬
‫را‬
‫نا‬
‫در‬
18. Arapça kökenli bir harf olan ‘‫ ’ه‬harfi,
bir önceki harfe ‘e-a’ sesini verdirtmek için
kullanılmışsa, kendisinden sonra gelen
harfe kesinlikle bitişmez.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
yukarıda verilen kurala uygun bir örnek
verilmiştir?
A. ‫مهوش‬
B. ‫گه له لم‬
C. ‫من قبله‬
D. ‫هوی‬
E. ‫مها بت‬
2
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
OSMANLI TÜRKÇESİ
24- Hangisi üst seviye yazışmalarında
kullanıldı?
19. Hangisi başa gelen edat değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
‫از‬
‫در‬
‫را‬
‫نا‬
‫ما‬
20. ‘‘Ömer’ kelimesinin Arap harfleri ile
doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. ‫عمر‬
B. ‫امر‬
C. ‫عمرو‬
D. ‫امرو‬
E. ‫عامر‬
A.
B.
C.
D.
E.
Kûfî
Sülüs
Celi Dîvânî
Siyâkat
Rika
25-Aşağıdakilerden hangisi sülüs için
söylenebilir?
A. Ferman ve beratlarda
kullanılmıştır.
B. Kur’ân-ı Kerimlerde kullanılmıştır
C. Resmi yazışmalarda kullanılır.
D. Divan-ı Hümayun’da kullanılır.
E. Vilayet yazışmalarında kullanılır
21- Hangisi sona gelen edattır?
A.
B.
C.
D.
E.
‫ستان‬
‫هم‬
c)‫در‬
‫نا‬
‫ناک‬
22-Hangisi çoğul ekidir?
A.
B.
C.
D.
E.
‫ب‬
‫ان‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ناک‬
23- Köşeli, dik ve yatay harfleriyle
geometrik çizgilere dayanan yazıya ne ad
verilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rik’a
Kûfî
Sülüs
Ta’lik
Siyakat
3
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
FIKIH USULU
1. Aşağıdakilerden hangisi neshi bilmenin
yollarındandır?
A) İstihsan
B) Istishab
C) İcma
D) Sedd-i zerîa
E) Kıyas
2. “Taklit, sözü hüccet olmayan kimsenin
rey ve içtihadına delilini bilmeden
uymaktır”.
Aşağıdakilerden
hangisi
tarifteki "sözü hüccet olmayan kimse"
ifadesinin kapsamına hakikî anlamda
dâhil değildir?
A) İcmâ ehli
B) Tabiîn âlimleri
C) Tebe-i tabiîn âlimleri
D) Mezhep imamları
E) Mezhep imamlarının müçtehit
öğrencileri
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
A) Sünnet, hüküm teşriinde kendisine
başvurulması gerekli ve bağlayıcı bir
kaynaktır.
B) Sahabe-i kirâm ahad yolla gelen
hadislerin bir kısmıyla amel etmemiştir.
C) Sübût yönünden Kuran ve Sünnet
aynıdır.
D) Sünnetin kaynaklık değerinde ihtilaf
olan husus âhâd haberle amel edilmesi
meselesidir.
E) Hadisin nesh edilmiş olması hadisin
reddedilip amel edilmemesinde etkili
olmuştur.
4. “ …….’a göre Kur’ân’la Sünnet arasında
nesih ilişkisi cereyan etmez.”
Yukarıdaki cümleyi en uygun biçimde
tamamlayan seçenek hangisidir?
A) Cumhur
B) İmam Şafiî
C) İmam Ebu Hanife
D) İmam Ahmed b. Hanbel
E) İmam Malik
5. Kişinin lehine ve aleyhine olan hakların
sübutuna elverişli olmasına ne ad verilir?
A) Ehliyet
B) Vücub Ehliyeti
C) Eda Ehliyeti
D) Muâmelât Ehliyeti
E) Ehliyetü’l-hitap
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hanefiler, Hz. Peygamber’in namazda
Fatiha suresini okurken besmeleyi de
yüksek sesle okuduğuna dair rivayete göre
amel etmemişlerdir.
B) Umûmu’l-belvâ’dan kasıt; her
mükellefin bir şekilde bilebileceği bir
olaydır.
C) Hanefiler kadının gerek kendisi için
gerekse bir başkasını temsilen evlilik
akdini kurabileceğini kabul etmişlerdir.
D) Manevî mütevâtir rivayetler arasında
lafız ve mana yönünden kısmî farklılıklar
olmakla birlikte bütün rivayetlerin ortak
bir manada buluştuğu mütevâtir haberdir
E) Meşhur sünnet Kuran’ın umum lafzını
tahsis edemez.
7. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerce
teâruzu
gidermede
izlenen
bir
yöntemdir?
A) Telif → Tercih → Nesih
B) Nesih → Telif → Tercih
C) Nesih → Telif → Tahsis
D) Tercih → Telif → Nesih
E) Tercih → Nesih → Telif
4
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
FIKIH USULU
8. Hz. Peygamber (sav)'den insan olması
itibariyle sadır olan, Allah Teâlâ'dan bir
tebliğ ve Allah'ın dinini açıklama niteliği
taşımayan normal beşerî davranışlara ne
ad verilir?
A) Sünnet-i Müekkede
B) Nafile
C) Sünnet-i Gayr-ı Müekkede
D) Sünnet-i Zevâid
E) Müstehab
11. "Kazif" yani iffetli kadına iftira
suçunun cezası olan, seksen sopa ve
şahitliğin
kabul
edilmemesi
aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Sırf Allah hakkı olan hükümlere
B) Sırf kul hakkı olan hükümlere
C) Kendisinde iki türlü hak birleşmekle
beraber Allah hakkının galip olduğu
hükümlere
D) Kendisinde iki türlü hak birleşmekle
beraber kul hakkının galip olduğu
hükümlere
E) Hepsine
9.
Aşağıdaki
eser
–
müellif
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
12. Aşağıdaki
yanlıştır?
A) Ebu Zeyd ed-Debbûsî = Takvîmu’l-Edille
B) Hâfızu’d-Dîn en-Nesefî = el-Mahsûl
C) İmam Gazâlî = el-Mustasfâ
D) Ebü’l-Hüseyn el-Basrî = el-Mu’temed
E) Seyfüddîn el-Âmidî = el-İhkâm
A) Günümüze ulaşan ilk usul eseri İmam
Şafiî’nin er-Risâle adlı eseridir.
B) Kavâidu’l-Ahkâm, Fukaha Ekolüne göre
yazılmış bir eserdir.
C) İtikadî hükümlerde âhâd habere
dayanılamaz.
D) et-Takrîr ve’t-Tahbîr adlı eser
Muhibbullah İbn Abdişşekûr’a aittir.
E) Sükûtî icmanın kaynaklık değeri
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.
10. “Oruç gecelerinde hanımlarınıza
yaklaşmak size haram kılındı… Sabahın
beyaz ipliği siyah ipliğinden (günün
aydınlığı gece karanlığından) ayırt
edilinceye kadar yiyin için” ayeti, cünüp
olarak sabahlayan kimsenin orucunun
geçerli olduğuna delâlet etmektedir.
Delâletin bu kısmına ne isim
verilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sarih
Açık işaret
Kapalı işaret
Nassın delâleti
Tevil
cümlelerden
hangisi
13. “Sobayı yaktım” ifadesi
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Mecaz
B) Hakikat
C) Kinâye
D) Sarih
E) Mübhem
için
5
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
FIKIH USULU
14. Mecelle’de yer alan “Tasrih
mukâbilinde delalete itibar yoktur” genel
kuralı aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?
A) Örfün yerleşik ve yaygın olmasını
B) Örfün İslam hukukunun kaynaklarından
biri olmasını
C) Örfün irade beyanı ile çatışmamasını
D) Örfün tasarruf anında mevcut olmasını
E) Örfün değişmesiyle örfe bağlı
hükümlerin değişmesini
18. “Sedd-i zerâi‘, kendi başına ………..
olan bir fiilin şer'an mefsedete
götüreceğinden emin olunması veya
bunun kuvvetle muhtemel bulunması
sebebiyle yasaklanmasını ifade eder”.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Mubah
B) Haram li aynihî
C) Haram li gayrihî
D) Tenzîhen mekruh
E) Tahrîmen mekruh
15. Aşağıdakilerden hangisi, içtihat
ehliyetinin temel şartlarından olan
"kaynak bilgisi"ne dâhil değildir?
A) Kur'ân’ı bilmek
B) Sünneti bilmek
C) İcma edilen konuları bilmek
D) Fıkıh usulünü bilmek
E) Şer’î nasları bilmek
19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) “Namaz kılın” → emir
B) “Zinaya yaklaşmayın” → nehiy
C) “Allah müminlere karşı kâfirlere asla
yol vermeyecektir” → nehiy
D) “Ölü eti, kan ve domuz eti size haram
kılındı” → nehiy
E) “Su bulamazsanız temiz toprakla
teyemmüm edin” → emir
16. “Aradaki alakadan dolayı konulduğu
anlamın dışında kullanılan lafza denir.”
Yukarda
tanımı
geçen
terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hakikat
B) Mecaz
C) Sarih
D) Kinâye
E) Mücmel
17. Hz. Ali’nin “mehrin en azı on
dirhemdir”
kavli,
aşağıdakilerden
hangisine dâhildir?
A) Sahabe icmaına
B) Sarih icmaya
C) Sahabe ittifakına
D) Kıyasa aykırı sahabe kavline
E) Kıyasa uygun sahabe kavline
20. Delil bulunmadığı sürece kişinin
yükümlülük
ve
sorumluluğunun
bulunmadığına
hükmedilmesine
ne
denir?
A) Berâet-i asliyye ıstıshâbı
B) İbâha-yi asliyye ıstıshâbı
C) Şer'î hüküm ıstıshâbı
D) Vasıf ıstıshâbı
E) Istıslah
21. Lafızların, “hass, âmm ve müşterek”
olarak ayrılması hangi itibarla yapılmış
bir taksimdir?
A) Vaz’ bakımından
B) Kullanıldığı mana bakımından
C) Manaya delâletin açıklığı ve kapalılığı
bakımından
D) Manaya delaletin şekli bakımından
E) Belagat bakımından
6
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
FIKIH USULU
22. “İcmâa aykırı olan telfîk” sözündeki
“icmâ”dan kasıt nedir?
A) Sözlük anlamındaki “icmâ”dır.
B) Usulün konusu olan “icmâ”dır.
C) Küllî kuraldır.
D) Cüz’î kuraldır.
E) Bir konuda muhalif görüşler ortaya
çıktıktan sonra, daha farklı bir görüşün
ileri sürülmemesinin sükutî icma anlamına
gelmesi ve bunun yeni bir görüşün batıl
olacağına delalet etmesidir.
25. “Bunun (yeminin) keffâreti ailenize
yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire
yedirmek yahut onları giydirmek ya da
bir köle azat etmektir. Kim bu imkânı
bulmazsa onun keffâreti üç gün oruç
tutmaktır” ayetinde geçen “üç gün”
ifadesi için aşağıdaki nitelemelerden
hangisi doğrudur?
A) Âmm
B) Hass
C) Müşterek
D) Emir
E) Müevvel
23. “….. lafızlar, mutlak olarak karineden
bağımsız bir tarzda ele alındıkları zaman
manalarına kat’î olarak delâlet ederler.”
Yukarıdaki cümleyi en uygun
biçimde tamamlayan kelimeyi bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
Hass
Kinâye
Mücmel
Müşterek
Hakikat
24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hanefîlere göre meşhur sünnet kat'î bir
delil olduğu için farz onunla da sabit olur.
B) Hanefîlere göre şer'î hüküm, hitabın
bizzat kendisi yani nassın metnidir.
C) Hanefîlere göre, haramlığı zannî bir
delil ile sabit olan bir şeye “tahrîmen
mekruh” denir.
D) Sünnet-i hüdâ, Hz. Peygamber (sav)'in
devamlı yaptığı ve sırf bağlayıcı olmadığını
göstermek üzere nadiren terk ettiği
fiillerdir
E) Mubahı işlemek veya terk etmek yerine
göre ceza, kınama veya sevabı gerektirir.
7
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
SİSTEMATİK KELAM
1. Değişmeyecek olan eceli
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A.
B.
C.
D.
E.
Ecel-i kazâ
Ecel-i ihtiramî
Ecel-i muaccel
Ecel-i müsemma
Ecel-i muallak
2. Hangi ekole göre haram yoldan elde
edilen bir nimet rızık sayılmaz?
A.
B.
C.
D.
E.
Mutezile
Cebriye
Maturîdiye
Ehl-i Sünnet
Selefiye
3. Mutezile, Allah’ın kuluna olan
hidayeti nasıl anlamaktadır?
A. Doğru yolu göstermek
B. Onun için hidayet takdir etmek
C. Kalbinde imanı yaratmak
D. Hidayeti teşvik etmek
E. Hepsi
4. Lütuf bağlamında ilahî fiillerde
hikmetin varlığını Allah için gerekli gören
mektep hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Eş’ariye
Maturidiye
Mutezile
Cebriye
Kaderiye
5. Uluhiyet konusunda Müslüman
filozofların düşüncelerini özetleyen
‘Mûcibunbizzât’ ifadesi ne anlama gelir?
A. Fail-i muhtar
B. Bizzat yaratan
C. Allah’ın zatınınbilmecburiye varlığı
gerektirmesi
D. Allah’ın bir şeyi dileyip vacip
kılması
E. Hiçbiri
6. Aşağıdaki ekollerden hangisi ‘teklif-i
malâyutâk’ı aklen de caiz görmez?
A.
B.
C.
D.
E.
Mutezile- Eşariye
Mutezile-Maturidiye
Ehl-i Sünnet-Mutezile
Eşariye-Mutezile
Eşariye-Cebriye
7. Nebî ve Resulün aynı anlamda
kullanıldığı ileri süren mektep hangidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ehl-i Sünnet
Eşariler
Maturidiler
Mutezile
Hepsi
8. Aşağıdakilerden hangisi
peygamberlerde bulunması imkansız
olan sıfatlardır?
A.
B.
C.
D.
E.
Ketm
Hıyanet
Kizb-hıyanet
Gabavet
Hepsi
8
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
SİSTEMATİK KELAM
9. Enbiya-ı izamın tebliği aşağıdaki
hususlardan hangisini içermez?
A.
B.
C.
D.
E.
Tebşîr
İnzar
İcbar
Öğüt
Tebyîn
12. Aşağıdakilerden hangisi vahiy
çeşitlerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sadık rüya
Sadık haber
Meleğin insan şeklinde gelmesi
Allah’ın doğrudan hitap etmesi
Hiçbiri
10. Salah Mutezile açısından nasıl bir
anlam ifade eder?
A. Allah’ın kulunu en güzel şekilde
yaratması
B. Allah’ın kuluna istediğini
yaratması
C. Allah’ın kulunu kendi iradesine
bırakması
D. Allah’ın kulu için bir şey
yaratmaması
E. Allah’ın kulu için uygun olanı
yaratması
11. Aşağıdakilerden hangi grupta ulu’lazm peygamberler zikredilmiştir?
A. Hz. Nuh- Hz. Davud-Hz. Musa-Hz.
İsa-Hz.Muhammed
B. Hz. İbrahim- Hz. Davud-Hz. MusaHz. İsa-Hz.Muhammed
C. Hz. İbrahim- Hz. Davud-Hz. MusaHz. İsa-Hz.Muhammed
D. Hz. İbrahim- Hz. Davud-Hz. NuhHz. İsa-Hz.Muhammed
E. Hz. Nuh Hz. İbrahim- Hz. MusaHz. İsa-Hz.Muhammed
13. Aşağıdakilerden hangisine Allah
Resulü kendi döneminde İslam’a davet
için bir mektup göndermemiştir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rum hükümdarı Kayser
Rum hükümdarı Hirakl
İran hükümdarı Kisra
Mısır Meliki Mukavkıs
Habeş meliki Necaşi
14. Aşağıdakilerden hangisi Kitab-ı
mukaddeste ‘ahmed’ isminin karşılığında
kullanılmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.
Heraklit
Faran
Faraklit
Faranlit
Hepsi
15. Allah Resulü’nün de içinde yer aldığı
haksızlığa uğrayanları korumak üzere
teşkil edilen cemiyete ne ad
verilmekteydi?
A.
B.
C.
D.
E.
Hallu’l-fudûl
Hılfu’l-udûl
Hılfu’l-ukûl
Hılfu’l-usûl
Hılfu’l-fudûl
9
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
SİSTEMATİK KELAM
16. Manevî olmayan mucizeler hangi adla
tesmiye olunur?
A.
B.
C.
D.
E.
Hissî-Kevnî-Maddî
Hissi-Kevnî-Haberî
Aklî-Kevnî-Maddî
Maddî-Aklî-Haberî
Hiçbiri
20 . Meleklerin nurdan yaratıldığını hangi
dini kaynaktan öğrenmiş olmaktayız?
A.
B.
C.
D.
E.
Ayetlerden
Ayet ve hadislerden
Hadislerden
Velilerin keşfinden
Hepsi
17. Mucize bağlamında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. Peygamberler mucizelerin
mazharıdır
B. Kudret-i İlahî mucizenin
yaratıcısıdır
C. Kudret-i ilahî mucizenin
masdarıdır (kaynağıdır)
D. Peygamberler mucizenin
masdarıdır
E. Hiçbiri
18. Hz. İsanın beşikte iken konuşması
aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
A.
B.
C.
D.
E.
Mucize
İrhas
Meunet
Keramet-i Nebi
İhsan-ı ilahî
19. Aşağıdaki isimlerden hangileri Kur’anı Kerim’de hem Kur’an’ın kendisi için hem
de Tevrat ve İncil için kullanılmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.
Furkan - Zikir-Nur
Nur-Hakim-Hüda
Hablullah-Tezkire-Tenzil
Kelamullah-Hablullah-Furkan
Hepsi
21. Aşağıdaki meleklerden hangisinin
ismi Kur’an’da geçmez?
A.
B.
C.
D.
E.
Azrail
Mikail
Cebrail
Marut
Harut
22. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da
kıyametle alakalı yapılan
isimlendirmelerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
el-Vakıa
el-Kâria
es-Sahhâ
ed-Darrâ
el-Ğaşiye
23. Aşağıdakileren hangisi kıyametin
büyük alametlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yecüc
Me’cuc
Dabbetu’s-sema
Duhan
Deccal
10
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
SİSTEMATİK KELAM
24.Kabir hayatının diğer ismi
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ahir hayat
Nurani hayat
Misalî hayat
Berzahî hayat
Hepsi
25. Peygamberimizin şefaat-ı uzmasından
aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?
A. Büyük günah sahiplerine
Peygamberimizin yapacağı şefaat
B. Ahirette hesabın bir an önce
başlaması için yapacağı şefaat
C. Kafirlerden bir kısmının
cehennemdeki azabının
hafifletilmesi için yapacağı şefaat
D. Müminlerin cennete girmeleri için
yapacağı şefaat
E. Hepsi
11
Download

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI