En kolay ve kusursuz biçimde Gök-Türk tamgaları’yla okuma-yazma rehberi
TAMGALAR
ÖZ TÜRK SES İMLERİ
GÖK-TÜRKÇE ÖĞRENİM YERLİĞİ
www.tamgalar.com
TAMGALAR
ÖZ TÜRK SES İMLERİ
Gök-Türk Tamgaları Eğitim Betiği
Atalarımızın bizlere en büyük hediyesi, öz Türk tamgalarımızı Göktürk Devleti
resmi alfabe olarak kullanmıştır.
Tarihi ve kökeni hakkında elimizdeki belge ve bilgiler yetersiz kalmakla birlikte
M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Göktürk tamgaları ile yazılmış eser ve kalıntılar
keşfedilmiş bulunmaktadır.
Günümüzde sayısal ortamda da kullanılabilen ve gün geçtikçe artan ilgi ile
öğrenilen tamgalarımızla pek çok çevrimiçi ve baskılı yayında üretilmektedir.
Bu kaynakçada bugüne değin elimize geçen tüm eserlerden elde edilen bilgiler
ışığında, Gök-Türk alfabesi ya da Orkun alfabesi’nin tüm tamgaları, yazım kuralları,
yazım şekilleri, tüm ilgililerin rahatça okuyup yazar olabilmesi için sunulmuştur.
Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi’nde büyük ve küçük harf ayrımı
göz önüne alındığında 58 harf vardır ve büyük-küçük ünlü uyumu gibi Türkçemize
özel durumlar gözardı edilmiş ve öz dilimizde yer almayan sesler de bulunmaktadır.
Gök-Türk alfabesi’nde ise sadece 38 harf yer almaktadır. Dolayısı ile okuması ve
yazması son derece kolaydır.
Bir papağan konuşulanları tekrar edebilir, sevimli bir köpek sizin öğrettiklerinizi
öğrenebilir, bir arslan terbiye edilebilir ama bir insan dışında hiç bir canlı
okuyup-yazamaz. Uygarlığın özü, yazmak ve okumaktır. Güç kalemin içindedir.
Bugün okuyup-yazmaya başlayabilirsiniz.
Gök-Türk Tamgaları
Türklerin icat ettiği ve kullandığı ilk yazı sistemi olan ve Göktürkler'e ait
Orhun Yazıtları'nda kullanılmasından ötürü bu adla da anılan alfabedir.
Orkun alfabesinden günümüze kalan en büyük kalıntılar olan Göktürkler
döneminde dikilen yazıtların, çözülüp değerlendirilmeleri ancak 19. yüzyıl sonunda
gerçekleşebilmiştir.
Bu yazıtlardan ilk bulunanları Yenisey Irmağı boyundakilerdir. 1889'da ise
Orkun Yazıtları denilen iki büyük yazıt daha ortaya çıkarılmıştır.
Bu yazıtlar 1893'te Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen tarafından çözülmüş
ve böylece, bu yazıtların Kültigin ve Bilge Kağan tarafından diktirilmiş oldukları,
bu yazının Göktürklere özgü bir alfabe olduğu ve bu dilin de Eski Türkçe'nin
bir lehçesi olduğunu ortaya çıkarılmıştır.
En eski örnek, Kazakistan'da Sakalara ait olduğu düşünülen Esik Kurganı'nda
bulunan ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir gümüş tabağın üzerindeki iki satırlık
yazıda görülmektedir.
Bundan sonraki en eski örneği ise Orhun mezar külliyesindeki anıtların dikilişinden
iki yüzyıl önce Yenisey'deki anıtlarda görülür.
Gök-Türk Alfabesi: Tamgalar, Öz Türk Ses İmleri ISBN: 978-605-65109-5-3
Gök-Türk tamgalarına ilgi duyan, okumak ve yazmak isteyenler için bir rehber.
Hazırlayan: Hüseyin Oğuztürk
Sürüm: Birinci Baskı, Ocak 2015
Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Gök-Türk Tamgaları’nın Yapısı
Orkun alfabesi'nde 38 harf vardır. Orhun harflerinin prototipi olarak görülen
Yenisey yazı sisteminde 150'den fazla işaret vardır. Bu işaretlerin elenerek
Orkun alfabesi'nde 38'e indirildiği görülmektedir.
Bu harflerin 4 tanesi ünlü, geriye kalan 34 tanesi ünsüz işaretleridir.
Türkçe'de bu kadar sessiz harf bulunmaz. Bu durumun nedeni Orkun alfabesi'nde
birçok sessiz harfin iki işaret ile gösterilmesidir.
Yanındaki seslinin kalın ya da ince oluşuna göre, “b, d, g, l, n, r, s, t, y”
seslerini veren ikişer adet harf mevcuttur. Örneğin "bilge" sözcüğünü yazarken
kullanılan “b” ile “bars” sözcüğünü yazarken kullanılan “b” birbirinden farklıdır.
Ayrıca “ık, ok, nç, yn” gibi çift ses, çift ünsüz işaretleri de mevcuttur.
Sessiz harfler açısından kalabalık olan Orkun alfabesi, Türkçe'nin 8 sesli harfine
karşılık 4 harfe sahiptir. “a, e”, “ı, i”, “o, u”, “ü, ö” sesleri ayrılmadan yazılır,
ünlü uyumlarına göre gerektiği biçimde okunur.
Tonyukuk Yazıtı'nda ötekilerde olmayan "baş" logogramı ile s, ş seslerini
ünleyen kare biçiminde bir harf daha vardır.
Eski Türkçede “c, f, ğ, h, j, v” sesleri olmadığından, bunların simgeleyen damgalar
da yoktur. “h” sesi yazılmak istenirse bu “k” damgası ile yazılır.
“f” sesi için “p” damgası, “v” sesi için “b” kullanılır.
Kaynakça:
Orkun, Hüseyin Namık: Eski Türk Yazıtları, 2000
Tekin, Talat: A Grammar of Orkhon Turkic, 1968
Tekin, Talat : Orhon Yazıtları, 2010
Kömen, Mehmet: Türük Bil Yazısı Yazım Kuralları, 2005
Erdal, Marcel: A Grammar of Old Turkic, 2004
Yazma ve Okuma Kuralları
Orhun harfleri kullanılarak yazılan metinde harfler bitişmez, ayrı yazılır. Sözcükler,
aralarına üst üste iki nokta koyulmak suretiyle birbirinden ayrı yazılır.
Bunun dışında herhangi bir noktalama işareti yoktur.
Yazı genellikle sağdan sola yazılır. Soldan sağa yazıldığı durumlarda harfler de
ters dönük olarak yazılır.
Orhun yazısında seslilerin çoğu kez yazılmadığı görülür. Sesliler ilk hecede yazılır,
sonrasında gelen sesliler de aynıysa diğerleri yazılmaz. Son harf sesliyle bitiyorsa
o sesli de yazılır.
Ünlü uyumu vardır. Sözcük kalın ünlü ile başlamışsa kalın, ince ile başlamışsa
ince ile sürer. Gelecek (ince), kalacak (kalın) gibi. Dudak benzeşmesi vardır.
Örneğin sözcük “a” ünlüsü ile başlamışsa, “e” ünlüsü ile bitemez.
Sözcükteki ünlülerin tümü “a” olabileceği gibi eğer başka bir ünlü gelmeliyse,
bu kesinkes “ı” sesi olur. Genel kural; “a > ı”, “e > i”, “o > u”, “ö > ü” şeklindedir.
“o” ile “ö” seslerinde durum biraz ayrıdır. “o > a” ile “ö > e” durumlarının olduğu
sözcüklere denk gelinebilir. Nedeni, alınan eklerin “a/e” sesleri ile başlıyor olmasıdır.
“o/ö” sesleri yalnızca ilk seslemde olur. Sonraki seslemlerde “u/ü” sesine dönüşür.
Konuşuruz (o > u), öpücük (ö > ü) gibi.
İki ünlü yanyana ise ikisinin de adları okunur. Bir ünlü ile ünsüz yanyana geldiler ise
hece oluşur ve sözcükler de hecelenerek okunur.
Bu betikte kullandığımız örnek sözcüklerde, Türkçe kökenli sözcükleri kullanmaya çaba gösterdik. Gündelik yaşamda ya da
kavramsal olarak çağdaş Türkçeye girmiş yabancı sözcükler, sonradan türetilmiş sözcükler az sayıda da olsa örnekler
arasında vardır. Tamgaların verdiği seslerin doğru algılanması ve özellikle birleşik seslerin kullanımında kolaylık
sağlaması açısından zaman zaman Gök-Türkçe yazım kuralları gözardı edilip çağdaş Türkçe ve çağdaş Türk alfabesi kuralları
uygulanmıştır. Betiğin temel amacı tamgalar ile yeni tanışmış ya da ilgi duyan bireylere öğretimdir.
TAMGALAR
ÖZ TÜRK SES İMLERİ
Ünlü Sesler
Orkun alfabesinde ünlü sesleri veren tamgalar dört tanedir.
A/E
I/İ
O/U
Ö/Ü
a
i
o
Ö
Ünlü Uyumu Gerektiren Ünsüzler
Kalın ve ince ünlüler ile farklı yazılan tamgalar on tanedir. Toplamda yirmi tamgadır.
İnce Ses
E, İ, Ö, Ü ile
Kalın Ses
A, I, O, U ile
İnce Ses
E, İ, Ö, Ü ile
Kalın Ses
A, I, O, U ile
B
G
D
K
L
b
B
g
G
d
D
k
K
l
L
N
R
S
T
Y
n
N
r
R
s
S
t
T
y
Y
Kadim Türk Falı: Irk Bitig, Tamga Yazıcısı
ve Gök-Türk tamgalarıyla hazırlanmış diğer pek çok uygulama ve belgeye
www.tamgalar.com yerliğinden erişebilirsiniz.
Tüm Ünlüler ile Aynı Yazılan Ünsüzler
Orkun alfabesinde tüm ünlü sesler ile aynı yazılan tamgalar altı tanedir.
Ç
M
P
ç
m
p
Ş
Z
Ñ (ng)
ş
z
H
Birleşik Sesler
Birleşik ses veren tamgalar sekiz tanedir. Dördü ünlü, dördü ünsüz ses verir.
İÇ/Çİ
IK/KI
OK/KO
ÖK/KÖ
c
Q
q
X
-NÇ
-NY
-LT
-NT
C
F
v
J
Ünlü Ses
a
A/E Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /a/, /e/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /a/, /e/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
2
1
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ARABA
aBaRa
ANA
aNa
ET
tE
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ATA
aNa
AT
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Ses
i
I/İ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ı/, /ı/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /ı/, /i/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
2
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
IŞIK
KIŞI
İSİM
MİSİ
İKİ
İkİ
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
İkİ
IRK
İLKE
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Ses
u
O/U Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /o/, /u/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /o/, /u/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ORDU
UDRO
OD
DO
UMUT
TUMU
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ORMAN
ADO
OK
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Ses
ö
Ö/Ü Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ö/, /ü/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /ö/, /ü/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
3
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖRDEK
kedrö
ÜTÜ
ütü
ÜLKE
eklü
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖD
ÜLNÜ
KÜTÜK
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
AB Tamgası
B
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /b/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /b/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Bir hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
BARS
SRAB
BUDUN
NUDUB
ABA
ABA
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
BALA
KILAB
BOL
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
b
EB Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /b/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /b/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
2
3
4
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
BÖLÜK
külöb
BİTİG
gitib
BERK
kreb
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
BİR
emlöb
BİLGE
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
G
AG Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /g/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /g/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
Üç kalem hareketi gerektirir.
1
3
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
AGA
AGA
TABGAÇ
ÇAGBAT
DAĞ
GaD
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
OTAĞ
UGLo
OGUZ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
g
EG Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /g/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /g/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
2
1
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
GELİN
nileg
GÜZEL
lezüg
GÖK
kög
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖTÜGEN
ireg
GEZİNTİ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
D
AD Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /d/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /d/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Sekiz hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
5
6
7
2
3
8
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
4
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ADAM
MADA
DAMAR
RAMAD
ADIM
MIDA
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ODUN
RABUD
DOĞAN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
d
ED Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /d/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /d/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
1
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
DERGİ
igred
DEM
med
DÖNENCE
eçnenöd
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
DENİZ
rimed
DÜŞ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
K
AK Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /k/, /q/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /k/, /q/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
3
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KARTAL
LATRaK
KIMIZ
ZIMIK
KAĞAN
NAGAK
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KAN
ŞAK
KAZAK
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
k
EK Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /k/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /k/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
2
3
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TÜRK
krüt
KEPİT
tipek
KÖK
kök
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
İKİ
Mek
KÖMEN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
AL Tamgası
L
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /l/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /l/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
OLUK
KULO
MAL
LAM
LAKIRDI
IDRIKAL
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ALA
MUKOL
HALA
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
l
EL Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /l/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /l/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
3
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ELEK
kele
ÜLKE
eklü
SEL
les
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
LEKE
ekli
ELLİ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
AN Tamgası
N
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /n/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /n/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Bir hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
AN
Na
ANA
aNa
TONYUKUK
KUKUYNOT
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KONU
ATKoN
BUDUN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
n
EN Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /n/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /n/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Beş hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
2
5
4
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
3
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
SEN
nes
TİGİN
nigit
BİLGİN
niglib
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÜN
nerE
ÜLGEN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
R
AR Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /r/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /r/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
3
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ARABA
aBaRa
AYAR
RAYA
UYGUR
RUGYu
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ORMAN
uDRO
URGAN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
r
ER Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /r/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /r/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Beş hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
4
2
3
1
5
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TENGRİ
irHt
TÖRÜK
Xrüt
ERLİK HAN
NaK:kilre
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ERKEN
nügrÖ
MERGEN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
S
AS Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /s/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /s/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
2
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
SALTUK
KUTLaS
MASAL
LASAM
SAKA
AKAS
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ASTANA
LAKAS
US
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
ES Tamgası
s
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /s/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /s/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Bir hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
SES
ses
SELENGE
egneles
KESER
resek
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
SEZGİ
iglis
ESMER
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
T
AT Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /t/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /t/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Yedi hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
7
6
5
1
2
4
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TAMGA
AGMAT
ATA
ATA
TATAR
RATAT
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TAN
ZISTA
BİLGE TONYUKUK
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
t
ET Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /t/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /t/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
3
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TÜRKELİ
ilekrüt
TÜMEN
nemüt
TENGRİ
irHt
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
BETİK
nigit
TEKE
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Kalın Ünsüz Ses
AY Tamgası
Y
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /y/ sesi ekler.
Yalnızca A, I, O, U ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /y/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
YARA
ARAY
AYKIRI
IRIKYA
YAMTAR
RATMAY
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
AYAK
KILYa
BOZ AYI
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
İnce Ünsüz Ses
EY Tamgası
y
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /y/ sesi ekler.
Yalnızca E, İ, Ö, Ü ünlüleri ile birlikte kullanılır.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /y/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Bir hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TÜRKİYE
eyikrüt
YEMEK
kemey
YEL
ley
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖYKÜ
nöy
YÜZ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Tüm Ünlüler ile Ünsüz Ses
Ç
AÇ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ç/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /ç/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
3
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
1
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ARAÇ
ÇARa
ÇAŞIT
TıŞaç
AMAÇ
ÇAMA
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KEÇE
ÇoK
SEÇİM
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Tüm Ünlüler ile Ünsüz Ses
M
EM Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /m/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /m/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
Üç kalem hareketi gerektirir.
1
4
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
2
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KOMUZ
ZUMOK
KAMA
AMAK
MENGÜ
ügnem
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
OMUZ
eteM
DEMİR
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Tüm Ünlüler ile Ünsüz Ses
H
EÑ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ng/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /eng/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TENGRİ
irHt
BENGÜ
üHeb
CENGİZ HAN
NaK:ziHç
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ENGİN
niHez
DENGE
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Tüm Ünlüler ile Ünsüz Ses
ş
AŞ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ş/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /ş/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
Üç kalem hareketi gerektirir.
1
2
4
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ŞEKİL
likeş
AŞLIK
KILŞA
ÜŞENMEK
kemneşü
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
EŞ
KUŞOK
KAŞIK
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Tüm Ünlüler ile Ünsüz Ses
p
AP Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /p/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /p/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
2
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
APRIN ÇOR TİGİN
nigit:ROÇ:NIRPA
PERDE
edrep
İPLİK
kilpi
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖPÜCÜK
poK
KOPUZ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Tüm Ünlüler ile Ünsüz Ses
z
AZ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /z/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /z/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
3
4
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
AZALMAK
KAMLAZA
DOKUZ
ZUKOD
OĞUZ
ZUGO
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ATSIZ
zideb
DİZGİN
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Birleşik Ses
Q
IK Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ık/, /kı/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /ık/, /ıq/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
3
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KARIŞIK
QŞIRAK
KIMIZ
zımQ
KISA
aSQ
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KILÇIK
şQ
KISRAK
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Birleşik Ses
c
İÇ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /iç/, /çi/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /iç/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
2
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
İÇKİ
ikc
İŞÇİ
cşi
İÇLİK
kilc
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
DİŞÇİ
kemc
İÇİLMEZ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Birleşik Ses
q
OK Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /oq/, /qo/, /uq/, /qu/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /oq/, /uk/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Üç hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
2
3
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TONYUKUK
qqYNOT
TOK
qT
OKUL
LUq
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
BOZOK
qY
NOKTA
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünlü Birleşik Ses
X
ÖK Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /öq/, /qö/, /üq/, /qü/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /öq/, /üq/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Beş hamle ile yazılır.
Üç kalem hareketi gerektirir.
1
2
4
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
3
5
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TÖRÜK
Xrüt
YÜKSEK
kesXy
ÖKÜZ
züX
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖKSÜZ
Xrüy
TÜKENMEZ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünsüz Birleşik Ses
C
ANÇ Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /nç/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /anç/, /enç/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
1
2
3
4
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ERİNÇ
Cire
GÖNENÇ
Cenög
İKİNCİ
iCiki
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ÖNCELİK
aCa
SEKİZİNCİ
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünsüz Birleşik Ses
v
ALT Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /lt/, /ld/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /alt/, /ald/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
Bir kalem hareketi gerektirir.
4
2
3
1
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ALTAY
Yav
ALTI
ıv
OLTA
avo
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ALTINCI
MIRIVK
OLDU
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünsüz Birleşik Ses
J
ANT Tamgası
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /nt/, /nd/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /ant/, /and/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
Dört hamle ile yazılır.
Dört kalem hareketi gerektirir.
1
2
3
4
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
ANDA
AJa
KANDAŞ
ŞAJAK
ANTALYA
AyLaJ
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
SANTUR
kemc:J
AT
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
Ünsüz Birleşik Ses
ANY Tamgası
F
Peşine geldiği tamgaya sözcük içerisinde /ny/ , /yn/ sesi ekler.
Sözcükte ilk tamga olarak kullanıldığında /any/ olarak okunur.
Yazılış Şekli
İki hamle ile yazılır.
İki kalem hareketi gerektirir.
1
2
Bireysel Alıştırmalar
Bu bölümü, tamga yazım alıştırmalarınız için kullanabilirsiniz.
Örnekler
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
TONYUKUK
qqFOT
MANYAK
KAFAM
KONYA
aFoK
Alıştırmalar
Çağdaş Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi
KANYAK
NOFAK
BANYO
Tamga öğretim örnek ve alıştırmalarında, sözcükler yazılırken yeni öğrenenlere kolaylık olması için,
tüm harfler çağdaş Türk alfabesindeki karşılıklarına uygun olarak bire bir yazılmıştır. Göktürkçe yazım kuralları uygulanmamıştır.
Çok sesli harflerin ve diğer yazım kurallarının uygulanışları ileriki aşamalarda vardır.
TAMGALAR
ÖZ TÜRK SES İMLERİ
GÖK-TÜRKÇE ÖĞRENİM YERLİĞİ
www.tamgalar.com
Türk Kepit
www.turkkepit.com
Bilinmeyen Türk Tarihi
www.bilinmeyenturktarihi.com
Gök-Türk Alfabesi
Tamgalar, Öz Türk Ses İmleri
Sürüm: Birinci Baskı, Ocak 2015
Gök-Türk tamgalarına ilgi duyan, okumak ve yazmak isteyenler için bir rehber.
www.tamgalar.com
CC Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir - kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
Bu materyal içeriğinden faydalandığınızı belirterek yeni içerikler üretebilirsiniz.
Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız. Bu materyal üzerinde değiliklik yapamazsınız.
Download

Gök-Türk Alfabesi