T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
İLMİHAL SINAVI-II
SORU KİTAPÇIĞI
A
TC Kimlik No
:...................................
Adı Soyadı
:...................................
Görev Yeri
:...................................
UYARILAR
Kitapçık 100 sorudan oluşmakta olup süre 120 dakikadır.
3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür.
*
*
*
*
*
*
*
Sınav süresince adayların,
Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
Salondaki görevlilere soru sormaları,
Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
Sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,
Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır.
1- Aşağıdakilerden hangisi itikadî fırkalardan biri
değildir?
A) Mu’tezile
B) Şia
C) Maturidiyye
D) Şafii
5- Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine
ne ad verilir?
A) İçtihat
B) Fıkıh Usulü
C) Epistomoloji
D) İstinbat
2- Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından
biri değildir?
6-
I. Bakara Suresi 275-279. ayetler
A) Setr’ül-avret
B) Niyet
II. Al-i İmran Suresi 130. ayet
C) İftitah tekbiri
D) İstikbali kıble
III. Nisa Suresi 169-161. ayetler
IV. Rum Suresi 39. ayet
Kur’an’da riba meselesi dört yerde ele alınmış ve
riba yasağı içki yasağında olduğu gibi aşamalı yöntem izlenerek dört aşamada ortaya konmuştur.
3- Bayram namazında imam hutbeye ne ile başlar?
A) Elhamdülillah diyerek başlar.
B) Allah-ü Ekber diyerek başlar.
Riba ile alakalı yukarıdaki ayetlerin aşama sırası
aşağıdaki sıralamaların hangisinde doğru yazılmıştır?
A) I–II–IV–III
B) I- III–IV–II
C) IV–III–II–I
D) IV–III–I–II
C) Euzü Besmele okuyarak başlar.
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar.
4- Hıristiyanlıkta İsa’nın çarmıha gerildiği ve bunun
insanoğlunun ……………… karşı Baba’nın oğlu
İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.
7- Anne babanın başlangıçta çocuk sahibi olup olmamakta iradeleri ve seçme hakları varsa da, gebeliği önleyici tedbir ve yöntemleri kullanmalarına
dinen izin verilmişse de, artık gebelik teşekkül ettikten sonra doğacak çocuğun ……
Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden
hangisiyle tamamlarsak doğru olur?
Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A) Hayatına son verme hakları yoktur.
A) Asli günahına
B) Hayatına son verme hakları ilk iki aylıkken
vardır.
B) Gayri asli günahına
C) Temel günahına
D) Vaftiz günahına
C) Hayatına son verme hakları ilk üç aylıkken
vardır.
D) Hayatına son verme hakları ilk bir aylıkken
vardır.
Soru Kitapçığı
A
8- Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem yeryüzünün ve
bütün kâinatın yaratıcısının Allah olduğu inancını, hem de çevre bilincini ve çevre sorumluluğunu telkin eden ilâhî mesajlardan değildir?
11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adab-ı muaşeret farz-ı ayın sayılmıştır
B) Âdâb, görgü ve sosyal düzen kurallarının özü
ve mahiyeti bütün toplumlarda aynıdır
A) "Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık ve bunu bir
defaya mahsus olarak yaptık" (el-Kamer 54/4950);
C) Trafik kuralları, genel sağlık ve koruyucu hekimlik kuralları gibi oldukça evrensel nitelikte
olanlar da toplantı, sohbet, toplu ibadet, ziyafet, toplu taşıma araçlarında seyahat gibi konular adab-ı muaşerete dâhil konulardır
B) Şüphe yok ki, inkâr edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.(bakara 2/6)
D) Âdab, görgü ve sosyal düzen kurallarının özü
ve mahiyeti aynı olmakla birlikte biçim ve şekilleri toplumdan topluma değişebilir, kültür
ve gelenek farklılıklarına tâbi olarak farklılık
gösterebilir.
C) "Yeri yaydık ve içerisine kazıklar attık ve yeryüzünde -hikmet terazisi ile tartılmış- her ölçülü şeyden yarattık" (el-Hicr 15/19);
D) "Size belli bir ölçüde verdiğimiz nimetleri idareli kullanın. Çünkü her ne kadar bizim katımızda bunlar depolanmış ise de sizin böyle bir
deponuz yok" (el-Hicr 15/21)
12- Komşuya iyi davranılması emri aşağıdaki hangi
ayette yer almaktadır?
A) Nisa 36
B) İsra 24
C) Asr 3
D) Rahman 7-8
9- Kur'an'da türevleriyle birlikte yaklaşık 50 yerde
geçen "Fesâd" kelimesinin muhtevası üzerinde tefekkür edilirse aşağıdaki hangi anlam çıkmaz?
A) Mâsiyet
13- Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen
kesilmesi için bir süre bekleyip, bundan sonra
vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine
fıkıh dilinde ne ad verilir?
B) Helal
C) Kıtlık
D) Harap olma, harap etme
10- Peygamber efendimizin "İman, altmış küsur şubedir. Bu şubelerden birisi insanlara sıkıntı verecek
şeyleri gidermektir. Bu manada yol ortasında bulunan bir taşı kaldırmak imanın gereğidir" (Buhârî,
"îmân", 3; Müslim, "îmân", 58).
Hadisi aşağıdakilerden hangisine atıfta bulunmaktadır?
A) İstinşak
B) İstinca
C) İstibra
D) İstiska
14- Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun
yapılması anlamına gelen “tertîb”in farz olduğu
mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir? -
A) Doğal çevreye
A) Mâlikî ve Hanbelîler
B) Sosyal çevreye
B) Şâfiî ve Hanbelîler
C) Hem sosyal hem doğal çevreye
C) Şâfiî ve Hanefîler
D) Hiçbiri
D) Hanefî ve Malikîler
-2-
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
15- Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A
19- Vücudu görünmediği halde organları belli eden
dar bir elbise ile namaz kılmanın hükmü nedir?
A) Mal ile yapılan ibadetlerde, başkası vekil tayin
edilebilir.
A) Sahih olmaz
C) Caizdir
B) Bir kimse kendi zekâtını fakire bizzat verebilir,
vekil tayin edemez.
B) Kerahetle caizdir
D) Fasittir
C) Beden ile yapılan ibadetlerde, vekil tayin edilebilir.
D) Zengin olduğu halde sakat olan bir kimse, hac
görevi için başkasını vekil tayin edemez.
20- Ezan ne zaman meşru kılınmıştır?
A) Hicretin 4. Yılında
C) Hicretin1. Yılında
B) Hicretin 3. yılında
D) Hicretin 2. yılında
16- Aşağıdaki Vacib’le ilgili hükümlerden hangisi
doğrudur?
A) Vacibi inkâr eden kişi, dinden çıkar.
21- Özürle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi
doğrudur?
B) Vacib, dini yönden farz kadar kesin olan hükümdür.
C) Teravih Namazı, vacip bir namazdır.
A) Özür sahibinin özrü devam ettikçe her vakit
için abdest almasına gerek yoktur.
B) Eğer özür bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse özür kalkmış olur.
C) Abdesti bozan bir şeyin meydana gelmesiyle
kişi özür sahibi olur.
D) Ayhali ve loğusa olan kadınlar özür sahibi olmuş olurlar.
D) Vacibi yapan sevap kazanır, özürsüz olarak
yapmayana azap gerekir.
17- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Müstehabı yapan sevap kazanır, yapmayan
günah işlemiş olur.
B) Delil yönünden haram kadar kesin olmamakla
beraber, yapılmaması istenen şeylere mekruh
denir.
22- ‘Vallahi şu işi yapmayacağım’ veya ‘Vallahi şu işi
yapacağım’ gibi geleceğe ait bir iş yapmak veya
yapmamak üzere yapılan yemin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu
işlere caiz denir.
D) Mubah, mükellefin işleri arasında sayılamaz.
A) Yemin-i Gamûs
C) Yemin-i Kefaret
B) Yemîn-i Lağv
D) Yemin-i Mun’akide
18- Aşağıdakilerden hangisi “Necaseti Galize” dir?
23- İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koyun keçi dışkısı
B) Eti yenmeyen kuşların pislikleri
C) Ağız dolusu kusuntu
A) Cebriye
C) Şia
D) Atın dışkısı
-3-
B) Zeydiye
D) Mutezile
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
A
24- Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir?
A) Hz. Peygamber dönemi
B) 4 Halife
C) Emeviler
D) Abbasiler
29- Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan
önce gösterdiği olağanüstü durumlara ne denir?
A) Mucize
B) Meunet
C) İrhas
D) Keramet
30- Aşağıdakilerden hangisi "Kaza" ve "Kader" ile
alakalı olan sıfatlardan değildir?
25- Şia içerisinde Ehl-i Sünnet'e en yakın olan mezhep hangisidir?
A) Caferiyye
B) İsna Aşeriyye
A) İlim
B) Semi
C) Zeydiyye
D) Rafiziyye
C) İrade
D) Kudret
31- Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa
benzeten mezhep hangidir?
26- Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir?
A) Teflik
C) Tevfik
B) Telfik
A) Mutezile
B) Rafiziye
D) Tergip
C) Cebriye
D) Şia
32- Allah’ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden
mezhep hangidir?
27- Sıffin Savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hariciler
B) Şia
A) Cebriye
B) Maturidiye
C) Nusayriler
D) Yezidiler
C) Hanefi
D) Mutezile
33- Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz?
28- Zebur’un manası nedir?
A) Yazılı şey ve kitap
B) Şeriat
A) Sünnet
B) İstihsan
C) Müjde
D) Talim
C) İstishlah
D) Sahabe Kavli
-4-
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
34- Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir?
A
39- Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad
verilir?
A) Örf ve Adet
B) İstihsan
A) Küsuf
B) Hüsuf
C) İstislah
D) Seddi Zerai
C) Şükür
E) İstihare
40- “Müvazebe” sözcüğü ne manaya gelir?
35- İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farz olan
B) Terk edilen
A) Müjde
B) Öğüt
C) Düzenli olarak yapılan
C) Ahit
D) Kutsal Bilgi
D) Kötü olan
41- Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz?
36- Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?
A) Tertip
B) Muvalat
C) Adab
D) Edep
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
42- Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?
37- Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?
A) Zelle-i ekber
B) Zelle-i Asgar
A) 1 namaz vakti
B) 2 namaz vakti
C) Zelletü’l- Kari
C) 3 namaz vakti
D) 5 namaz vakti
D) Gabni Fahiş
38- Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
43- Rükû duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre
kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hicretten bir buçuk yıl önce
B) Hicretten üç yıl önce
C) Hicretten 1 yıl sonra
D) Bedir savaşında
-5-
A) Tuma’nine-Kavme
B) Kavme-Tuma’nine
C) Tuma’nine -Kıyam
D) Kıyam-Rukuu
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
A
44- Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında yer almaz?
48- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozar?
A) Yanında bulunan bir taşı bir eliyle atmak
A)
B)
C)
D)
Sehiv secdesi (gereken yerde)
Tilavet secdesi yapmak (Gereken yerde)
Sübhaneke okumak
Fatihayı zammı sureden önce okumak
B) Bir şahsın çarpması üzerine, namaz kılanın
elinde olmayarak yerden üç adım kadar yürümesi
C) İşareten selam almak
D) Sıkışık abdest ile namaz kılmak
45- Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
A) Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiye’l-azim demek
B) Fatiha’dan sonra âmin demek
49- Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine
ne ad verilir?
C) Rükûa varırken tekbir almak
D) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak
A) Teressül (İrtisal)
B) İrsal
C) Zelle
D) Sekte
46- İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisidir?
A) İrsal
C) İtikad
50- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?
B) İtimad
D) İftitah
47- “Kalben inanan ve inancını diliyle söyleyen, fakat
çeşitli sebeplerle ameli terk eden, dolayısıyla şirk
ve küfür dışında büyük günahlardan birini işleyen
(fâsık, fâcir) kimse, günahı helal saymıyorsa mümindir. Fakat büyük günah işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır.
Yüce Allah böyle bir kimseyi dilerse affeder, kendisine şefaat edilmesine izin verir. Dilerse günahı
ölçüsünde cezalandırır. Neticede kalbinde iman
bulunduğu için cennete girer.”
İfadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
A) Muhtedi-Muktedi
B) Münferid-Muhtedi
C) Müfteriz-Müteneffi
D) Müfteriz-Müntefi
51- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın
Vücup şartları arasında yer almaz?
A) Fasık kimse işlediği günahın cezasını mutlaka
görecektir.
B) İşlediği günahı helal sayan, mümin değildir.
C) Günahkârlar için ahirette şefaat edilmesi mümkündür.
D) Kalbinde iman olan kimse cehennemde ebedi
kalmayacaktır.
A) Erkek olmak
B) Hürriyet
C) İkamet
D) Mazeretsiz olmak
52- Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi
nedir?
-6-
A) Evvabin
B) Kuşluk
C) Küsuf
D) Hüsuf
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
53- Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayet-i
kerime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakara 180
B) Nisa 101
C) Maide 3
D) Fetih 5
59- Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren
Ayet-i kerime hangisidir?
A) Bakara 184
C) Nisa 48
B) Evvabin
C) Faite (Fevait)
D) Regaib
A) Hicret esnasında
C) Hicretin 2. yılı
55- Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?
A) Teşyi
B) Telkin
C) Tekfin
D) Telmih
B) Ali İmran 144
D) Ahzab 69
60- Zekât ne zaman farz kılınmıştır?
54- Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?
A) Kuşluk
56- Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir?
B) Kefeni Zaruret
C) Kefeni Has
D) Kefeni Kifayet
B) Hicretin 1.yılı
D) Hicretin 3. yılı
61- Zekâtın kimlere verileceğini beyan eden Ayet-i
kerime hangisidir?
A) Bakara 180
C) Tevbe 60
A) Kefeni Sünnet
A
B) Nisa 23
D) Meryem 57
62- Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?
A) Rikaz
C) Haraç
B) Öşür
D) Cizye
57- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur?
A) 3-3
B) 3-5
C) 5-4
63- 450 koyuna sahip olan bir kişi zekât olarak kaç
koyun verir?
D) 5-3
A) 3
B) 4
C) 16
D) 18
58- Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
64- Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hicretten 2 yıl önce
B) Hicretten 1,5 yıl önce
C) Hicri 2. yıl
A) Vacip-Vacip
C) Farz-Sünnet
D) Hicretten 3 yıl sonra
-7-
B) Farz-Farz
D) Farz-Vacip
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
A
65- Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden
değildir?
70- Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır?
A) Kudüm Tavafı
A) Üç gün oruç tutmalı
B) 6 gün oruç tutmalı
B) Hac Hutbeleri
C) 6 fakiri doyurmalı
D) Bir koyun kesmeli
C) Ziyaret tavafı
D) Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.
71- Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir?
66- Umresiz yapılan hacca ne ad verilir?
A) İfrad Haccı
B) Temettü Haccı
A) Yemini Münakide
B) Yemini Gamus
C) Kıran Haccı
D) Haccı Kifaye
C) Yemini Lağv
D) Ağır Yemin
67- Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil
olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına
hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
72- Cenine karşı işlenen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir?
A) Şart-şart değil
B) Şart-şart
A) Nafaka
B) Hisbe
C) Şart değil-şart
D) Şart-müstehap
C) Rikaz
D) Gurre
68- Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat
vakfesine yetişememesine ne denir?
A) Telbiye
B) İhsar
C) Fevat
D) İhram
73- Aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme engelleri
arasında yer almaz?
A) Başkasının eşi olma
B) Üç kere boşama
C) Kan hısımlığı
D) İki akraba ile evlenme
69- Yemin kefaretinde kişinin sıralamada ilk yapması gereken şey nedir?
A) 10 fakiri giydirmek
74- Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?
B) Köle azadı
C) Üç gün peş peşe oruç tutma
A) Tefrik
B) Muhalea
D) 10 fakiri yedirme
C) Bain
D) Hülle
-8-
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
75- Hisbe görev ve teşkilâtı, İslâm'ın ………. ilkesinin,
yani toplumda iyiliği hâkim kılma, kötülüğü önleme prensibinin …………. kısmını temsil eder.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
79- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin
toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin
adı nedir?
A) Sakîfetü beni Selîme
B) Sakîfetü beni Sâide
C) Sakîfetü beni Adiy
A) Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l-münker / kamu
hukukuyla ilgili
D) Sakîfetü beni Züreyk
B) Kamu hukukuyla ilgili / emir bi'l-ma`rûf ve
nehiy ani'l-münker
C) Çevre sorumluluğu ile ilgili / Emir bi'l-ma`rûf
ve nehiy ani'l münker
D) Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l münker / çevre
hukukuyla ilgili
80- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları
aşıdakilerden hangilerdir?
A) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
B) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b.
Muaz
C) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah
b. Ömer
D) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b.
Sabit
76- Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü
nedir?
A) Vacip-farz
B) Sünnet-sünnet
C) Sünnet-vacip
D) Vacip-sünnet
81- Müstakil manalar diye bilinen “meâni sıfatlar”
dan zat-ı ilahiyyeyi tecrit etmek anlamına gelen
kelamî kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenzîh
C) Ta‛tîl
77- "Akıl ve baliğ olmayan çocukların öşür dışında
mallarından zekât yoktur." görüşü kime aittir?
A) Ebu Hanife
B) İmameyn
C) İbn Hazm
D) Şafii
82- “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim,
irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi
yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından
yaratılmıştır.”
İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
78- Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır?
A) Mal-i müstefad
B) Havelanü'l-havl
C) Nisab
D) Hiç biri
B) Takdîs
D) Teb‛îd
A) Cebriye ekolü
C) Mu’tezile ekolü
-9-
B) Eşariyye ekolü
D) Mürcie ekolü
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
A
83- I. Mekke’den Medine’ye hicret
87- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın farz olmasının
şartlarından değildir?
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
A) Havelan-i havl
IV. Bedir Savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) Malın nâmi olması
C) Malın nisap miktarına ulaşması
D) Zekât vermeye niyet edilmesi
A) I, II, III, IV
B) III, II, I, IV
C) I, III, IV, II
D) II, III, IV, I
88- Aşağıdakilerden hangisi yemin keffareti türlerinden biridir?
A) Üç fakiri giydirmek
B) On gün oruç tutmak
C) 61 gün oruç tutmak
84- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın şartlarından değildir?
D) On fakiri giydirmek
A) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak
B) Namazdan önce hutbe okumak
C) Namazdan sonra hutbe okumak
89- Hayber'in Fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
D) Cuma kılınan yerin herkese açık olması
A) Hicri 7 / Miladi 628
B) Hicrî 7 / Miladî 630
C) Hicrî 8 / Miladi 627
D) Hicri 8 / Miladi 628
85- Aşağıdaki seçeneklerde yer alan kavramlardan
hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
A) Sihhat-butlan
B) Habis-Necis
C) İman-İtikad
D) İsraf-Tebzir
90- Birinci Akabe Biatı ile ilgili olarak aşağıdaki
cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Medineli 12 Müslüman'ın, Mîladî 621. yılında
Mina hudutları içinde Peygamberimize biat
etmelerine Birinci Akabe Biatı denir
B) Medineli 6 Müslüman'ın, Mîladî 621. yılında
Mina hudutları içinde Peygamberimize biat
etmelerine Birinci Akabe Biatı denir
C) Medineli 12 Müslüman'ın Mîladî 622. yılında
Mina hudutları içinde Peygamberimize biat
etmelerine Birinci Akabe Biatı denir
86- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın farz
olmasının şartlarından biri değildir?
A) Mukim olmak
B) Sağlıklı olmak
C) Yeterli cemaatin bulması
D) Erkek olmak
D) Medineli 6 Müslüman'ın, Mîladî 620. yılında
Mina hudutları içinde Peygamberimize biat
etmelerine Birinci Akabe Biatı Denir
- 10 -
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
91- Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar
için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) Sübûtî sıfatlar
B) Selbî sıfatlar
C) Tekvîni sıfatlar
D) Haberî sıfatlar
A
95- “İslam hukukçularının çoğunluğu, sırf icap ve kabul ile akdin tamamlanıp hükümlerini meydana
getireceği görüşündedirler. Ancak akdin tamamlanabilmesi için icap ve kabulün yeterli olmadığı, ayrıca akid konusu olan şeyin teslim edilmesinin gerekli olduğu bazı akid türleri vardır. Bu akidlere
“ayni akidler” denir.”
Aşağıdakilerden hangisi “ayni akidler” grubuna
girmez?
A) Karz
B) İrade
C) Rehin
D) Fasid
92- Aksâmü’l-Kur’ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
96- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’ân’ın kıssaları
B) Kur’ân’ın kısımları
C) Kur’ân’daki yeminler
D) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
B) Yağmur duası
C) Hacet duası
D) İstihare duası
B) Naib–Temsilci
C) Sıhhat–Geçerlilik
D) Mebi’–Alacaklı
97- “İslam bilginleri, bütün malı haram olan (haram
yolla kazanılmış olan) kimselerden alışveriş yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde, bir kimse, malında haram ve helal bulunan
bir kimseden(mesela şarap ticareti yapandan, tefeciden) bir şey satın alırsa, eğer aldığı malın helal
maldan olduğunu biliyorsa, bu işlem ve satın aldığı şey helaldir; satın aldığı şeyin haram kısmından
olduğunu biliyorsa bu takdirde o şey haram olur.
Şayet satın aldığı malın helal mi haram mı olduğunu bilmiyorsa, haramlık ihtimali sebebiyle satın
alınan şey mekruh kabul edilir.”
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
93- “İstiska” kavramı neyi ifade etmektedir?
A) Tevbe-i İstiğfar
A) Satım-Bey’
A) Satın alınan malın helal mi haram mı olduğu
bilinmiyorsa, satılan şey mekruhtur.
B) Malında helal bulunan bir tefeciden satın aldığı malın haram olduğunu biliyorsa, satın alınan mal haramdır.
94- Sözlü bir irade beyanı olmaksızın, satılmak üzere
konulmuş bir şeyi alıp semenini bırakmaya ne
denir?
A) Naib
B) Teati
C) Aslü’l-akd
D) Garar
C) Haram yolla kazanılmış olan malı satın almak
haramdır.
D) Satılan mal helal yol ile kazanılmışsa da onu
satın almak haramdır.
- 11 -
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Soru Kitapçığı
A
98- “İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşeri-hukuki bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu ………. başlığı altında ele alınır.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir?
A) Vedia
B) Karz
C) Gabin
D) Akid
100-“Akid yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı kasten aldatmasını ifade eder.”
Yukarıdaki tanıma karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tağrir
B) Temlik
C) Gabin
D) Bey’ul-hasat
99- “İlan içerisinde kayıp malın sahibi gelir de sahipliğini ispatlarsa, buluntu mal kendisine iade edilir.
İlan süresi geçer de sahibi gelmezse, Hanefi ve Malikiler’e göre bulan kimsenin seçim hakkı vardır: İster malı elinde bekletir, ister bir fakire verir; ihtiyacı varsa kendisi tüketir, kullanır. Fakire verdikten
sonra sahibi geldiğinde, değerini ödeyip ödememekte serbesttir. Şafii ve Hanbeliler’e göre gerekli
ilan yapıldığı ve ilan süresi geçtiği halde sahibi ortaya çıkmamışsa, artık buluntu mal bulanın mülkü
olur.”
Yukarıdaki bilgiye dayanılarak aşağıdakilerden
hangisi söylenilemez?
A) Şafii ve Hanbeliler’e göre kayıp malın, ilan süresi geçtiği halde sahibi ortaya çıkmışsa da malı bulan kişi istediği şekilde kullanır.
B) Buluntu malın ilan süresi içerisinde sahibinin
gelmesiyle, mal sahibine iade edilir.
C) Hanefi ve Malikiler’e göre malı bulan kimse,
ilan süresinin geçmesi halinde, malı istediği
şekilde kullanabilir.
D) Kayıp malın, ilan süresi geçtikten sonra sahibi
bulunsa ve sahipliğini ispatlasa mal sahibine
iade edilmek zorundadır.
- 12 -
Diğer Sayfaya Geçiniz…
SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ
Ahi Emir Caddesi Merkez/SIVAS
Tel: 0346.221 10 92 • 224 73 26 • 224 73 28 • 225 64 99
Faks: 0346.221 88 24
Mail: [email protected][email protected]
Download

tıklayınız - Sivas Müftülüğü