www.imamhatipdeneme.com
ANADOLU İMAM HATİP
LİSELERİ MESLEK DERSLERİ
TÜRKİYE GENELİ
1.DEĞERLENDİRME SINAVI
SORUMLU OLUNAN KONULAR
9. SINIF KUR’ÂN
1. ünitenin tamamı
Kelime-i Tevhid
Rabbena Duaları ezber-meal
3.1. Hz. İbrahim’in Ailesiyle Mekke Bölgesine Gelişi ve
Kâbe’nin Yapımı
3.2. Kabile Hayatı ve Sosyal Sınıflar
3.3. Fil Olayı
4. İslam Öncesi Mekke’de Kültürel Durum
4.1. Yazı ve Edebiyat
4.2. Bazı Adetler ve Uygulamalar
5. İslam Öncesi Mekke’de Ekonomik Durum
6. İslam Öncesi Mekke’de Dinî Durum
6.1. Putperestlik
6.2. Haniflik
6.3. Kâbe ve Hac
2. ÜNİTE: PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed’in Soyu ve Ailesi
2. Hz. Muhammed’in Doğumu ve Çocukluğu
3. Hz. Muhammed’in Gençlik Dönemi
3.1. Erdemliler Birliği’ne (Hilful’Fudul) Katılması
3.2. Ticaretle Uğraşması ve Hz. Hatice ile Evlenmesi
2. HADİS (10. SINIF)
9. SINIF ARAPÇA
1. ünitenin tamamı
TEMEL DİNİ BİLGİLER (9. SINIF)
1. ÜNİTE: DİN KAVRAMI VE İSLAM DİNİ
1. Din Nedir?
2. İnsanlık Tarihinde Din Olgusu
3. İnanmanın Çeşitli Biçimleri
4. Din-Birey İlişkisi
5. Din-Toplum İlişkisi
6. Yeryüzünde Belli Başlı Dinler
6.1. Kabile Dinleri
6.2. Doğu Asya Dinleri
6.3. Hint Dinleri
6.4. Vahye Dayalı Dinler
I. ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED’İN KONUMU
1. Hz. Muhammed’in Beşerî Yönü
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
3. Hz. Muhammed’in Tebliğ ve Tebyin Görevi
4. Hz. Muhammed’e İtaat
Okuma Metni: İmanla İlgili Hadis Metinleri
2. ÜNİTE: İSLAM’DA İMAN ESASLARI
1. İman Kavramı
2. İslam’da İmanın İfadesi: Kelime-i Tevhit ve Kelime-i
Şahadet
3. İslam’da Temel İman Esasları
3.1. Allah’a İman
3.2. Meleklere İman
3.3. Kitaplara İman
3.4. Peygamberlere İman
10. SINIF KUR’ÂN
9. sınıf tecvid konuları
9. Sınıf İHL ezberleri
10. sınıf 1. Ünite 163. sayfaya kadar (İdğam-ı şemsiye dâhil)
Yâsin suresi 1-4. Sayfa ezber-meal
10. SINIF ARAPÇA
3. ünite 1. Ders sonuna kadar.
1. SİYER (10. SINIF)
Ünite: I. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
1. Hz. Muhammed’in Hayatını Öğrenmenin Önemi
2. İslam Öncesi Arabistan Yarımadasına Genel Bakış
3. İslam Öncesi Mekke’de Sosyal Durum
II. ÜNİTE: HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI
1. Hadis İlminin Konusu ve Önemi
2. Hadis İlminin Temel İslam Bilimleri ile İlişkisi
3. Hadis İlminin Temel Kavramları
3.1. Hadis
3.2. Sünnet
3.3. Eser
3.4. Haber
3.5. Râvi
3.6. Rivayet-Mervi
3. FIKIH (10. SINIF)
1. ÜNİTE: FIKIH İLMİ
1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi
2. Fıkıh İlminin Konusu ve Kapsamı
3. Fıkıh-Fıkıh Usulü İlişkisi
4. Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
5. Fıkıh İlminin Temel İlke ve Amaçları
5. 1. Mükellefiyette Kolaylık
5. 2. Helallerde Genişlik-Haramlarda Sınırlılık
5. 3. Hükümlerde Tedrîcilik
5. 4. Kamu Yararının Gözetilmesi
5. 5. Adaletin Gerçekleşmesi
BAŞARI DERGİSİ YAYINLARI –OKUL YAYINCILIĞI AKI EĞİTİM SINAV HİZ. Kayhan Mahallesi Kirişçikızı Çıkmazı No:
10 Sönmez İş Merkezi Arkası Heykel Osmangazi / Bursa
www.imamhatipdeneme.com
2. ÜNİTE: FIKIH İLMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ
1. Mezhepler Öncesi Dönem
1.1. Hz. Peygamber Dönemi
1.2. Sahabiler Dönemi
1.3. Tabiiler Dönemi
2. Mezheplerin Oluşum Dönemi
2.1. Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler
2.2. Hanefi Mezhebi
2.3. Maliki Mezhebi
2.4. Şafii Mezhebi
2.5. Hanbeli Mezhebi
2.6. Caferi Mezhebi
2.7. Mensubu Kalmayan Fıkıh Mezhepleri
11. SINIF KUR’ÂN
Tüm tecvid konuları
9.,10. Sınıf İHL ezberleri
Mülk Sûresi ezber-meal
11. SINIF ARAPÇA
Ders kitabı 4. Temanın 1. Dersi sonuna kadar.
1. TEFSİR (11. SINIF)
1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM TARİHİ
1. Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı
2. İlk Vahiy ve Vahyin Geliş Şekilleri
3. Vahyin Yazılması ve Korunması
4. Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi
5. Mushafın Çoğaltılması
6. Kur’an-ı Kerim’in Noktalanması ve Harekelenmesi
7. Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri
2. ÜNİTE: TEFSİR İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI
1. Tefsir İlminin Tanımı ve Temel Kavramları
2. Tefsir İlminin Amacı ve Kur’an’ı Anlamadaki Önemi
3. Tefsir İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
2. AKAİD VE KELAM (11. SINIF)
1. ÜNİTE: AKAİD ve KELAM İLMİ
1. Din Duygusunun Kaynağı Ve Dine Duyulan İhtiyaç
2. Dini Hükümler Ve Akidenin Dindeki Yeri
3. Akaid Ve Kelam'ın Konusu Ve Amacı
4. Akaid Ve Kelam İlminin Kaynakları: Akıl Ve Vahiy
5. İslam Akaidini Farklı Kılan Özellikler
2. ÜNİTE: İMAN
1. İman Ve İmanın Mahiyeti
2. İman-Amel Arasındaki İlişki
3. İmanın Geçerli Olmasının Şartları
4. İnanç Bakımından İnsanlar
4.1. Mümin
4.2. Münafık
4.3. Kâfir
3. HİTABET (11. SINIF)
1. ÜNİTE: DİN HİZMETLERİ VE İLETİŞİM
1. Din Hizmetleri ve Din Görevliliği
1.1. İrşat, Tebliğ ve Davette Genel İlkeler
1.2. İmam-Hatipliğin Anlam ve Önemi
1.3. Müezzinliğin Anlam ve Önemi
1.4. Kur’an Öğreticiliğinin Anlam ve Önemi
1.5. Din Görevliliğinin Gerektirdiği Nitelikler
2. Din Hizmetlerinde Kendini ve Hedef Kitleyi Tanıma
3. Din Hizmetlerini Zorlaştıran ve Engelleyen Sorunları
Tanıma
4. Din Hizmetlerinde İletişim
4.1. İletişimin Önemi ve Temel İlkeleri
4.2. İletişimin Temel Unsurları
4.3. İletişimde Dil ve Beden Dilinin Önemi
4.4. Din Hizmetlerinde İletişim Sorunları
2. ÜNİTE: HİTABET VE DİNÎ HİTABET
1. Hitabet ve Türleri
2. Din Hizmetlerinde Hitabetin Yeri ve Önemi
3. Dinî Hitabet ve Çeşitleri
4. Dinî Hitabetin İlkeleri
4.1. Kur’an’da Hitabet İlkeleri
4.2. Sünnette Hitabet İlkeleri
5. Dinî Hitabette Kaynak Seçiminin Önemi
6. Tarihten Dinî Hitabet Türlerine Örnekler
12. SINIF ARAPÇA
3. ünite sonuna kadar.
1. TEFSİR (12. SINIF)
1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM TARİHİ
1. Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı
2. İlk Vahiy ve Vahyin Geliş Şekilleri
3. Vahyin Yazılması ve Korunması
4. Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi
5. Mushafın Çoğaltılması
6. Kur’an-ı Kerim’in Noktalanması ve Harekelenmesi
7. Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri
2. ÜNİTE: TEFSİR İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI
1. Tefsir İlminin Tanımı ve Temel Kavramları
2. Tefsir İlminin Amacı ve Kur’an’ı Anlamadaki Önemi
3. Tefsir İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
BAŞARI DERGİSİ YAYINLARI –OKUL YAYINCILIĞI AKI EĞİTİM SINAV HİZ. Kayhan Mahallesi Kirişçikızı Çıkmazı No:
10 Sönmez İş Merkezi Arkası Heykel Osmangazi / Bursa
www.imamhatipdeneme.com
2. KELAM (12. SINIF)
1. ÜNİTE: KELAM BİLİMİ VE TEMEL SORUNLARI
1. Kelam Biliminin Tanımı, Konusu ve Amacı
2. Kelam Biliminin Yöntemi
3. Kelam Biliminin Doğuşu ve Gelişmesi
4. Kelam Biliminin, İslam Bilimleri Arasındaki Yeri
5. Kelam ile Felsefe Arasındaki İlişki
6. Varlık Sorunu
6.1. Allah-Âlem İlişkisi
6.2. Madde
6.3. Hayat
6.4. İnsan
7. Bilgi Sorunu
7.1. Bilginin Tanımı
7.2. Bilginin Kaynakları
7.2.1. Akıl
7.2.2. Vahiy
7.2.3. Duyular
7.3. Bilgi-Değer İlişkisi
7.4. Bilgi-İnanç İlişkisi
2. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1. Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri
2. Belli Başlı İtikadi Mezhepler
2.1. Havariç
2.2. Şia
2.3. Mürcie
2.4. Mutezile
2.5. Ehl-i Sünnet
2.5.1. Eş’ariye
2.5.2. Maturidiye
3. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
4. Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bektaşilik
4.1. Alevilik ve Bektaşilik Kavramları
4.2. Tarihsel Gelişim
4.3. Hacı Bektaş Veli ve Dört Kapı Kırk Makam
4.4. Alevilik-Bektaşilik Düşüncesinde Temel Unsurlar
4.4.1. Allah Sevgisi
4.4.2. Peygamber Sevgisi
4.4.3. Ehl-i Beyt Sevgisi
4.4.4. Tevella, Teberra
4.4.5. On İki İmam
4.4.6. Musahiplik
4.4.7. Ayin-i Cem
4.4.8. Üç Sünnet Yedi Farz
3. K. DİNLER TARİHİ (12. SINIF)
1. ÜNİTE: KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
1. Tanımı, Konusu ve Metodu
2. Din Bilimleri Arasındaki Yeri
3. Temel İslam Bilimleriyle İlişkisi
4. Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi
5. Türkiye’de Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Tarihçesi
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
1. Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
2. Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler
2.1. Evrimci Görüş
2.2. Vahiy Temelli Görüş
3. Din ile Mitoloji
4. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
3. ÜNİTE: VAHYE DAYALI DİNLER
1. Vahiy Geleneği
2. Yahudilik
2.1. Yahudi, İbrani ve İsrail Terimleri
2.2. Yahudiliğin Doğuşu ve Gelişmesi
2.3. Yahudiliğin Temel Özellikleri
2.4. Yahudiliğin On Temel İlkesi: On Emir
4. İSLAM TARİHİ (12. SINIF)
1. ÜNİTE: İSLAM TARİHİNE GİRİŞ
1. İslam Tarihinin Konusu, Alanı ve Metodu
2. İslam Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi
3. İslam Tarihinin Temel Kaynakları
4. Müslümanların Kullandıkları Takvimler
5. İslam Tarihinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi
2. ÜNİTE: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE HZ. MUHAMMED
DÖNEMİ
1. İslam’ın Doğduğu Ortam
2. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve İslam’ın Mekke
Dönemi
3. Hicret ve İslam’ın Medine Dönemi
3.1. Medine Şehir Devleti’nin Kurulması
3.2. Siyasi-Askerî Gelişmeler
3.2.1. Müşriklerle İlişkiler
3.2.2. Yahudi ve Hıristiyanlarla İlişkiler
4. İslam’ı Tebliğ Faaliyetleri
5. Hz. Muhammed Döneminde İslam’ın Genişleme Durumu
3. ÜNİTE: DÖRT HALİFE DÖNEMİ
1. Dört Halifenin Hayatı ve Kişilik Özellikleri
2. Dört Halife Dönemi ve Olayları
2.1. Hz. Ebu Bekir ve Dönemi
BAŞARI DERGİSİ YAYINLARI –OKUL YAYINCILIĞI AKI EĞİTİM SINAV HİZ. Kayhan Mahallesi Kirişçikızı Çıkmazı No:
10 Sönmez İş Merkezi Arkası Heykel Osmangazi / Bursa
Download

Sınav Konu Dağılımları