Mühendislik Eğitiminde Yeni
Yaklaşımlar – Tersyüz Edilmiş Sınıflar
(Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen
İçerik: • 
• 
• 
• 
Mühendislik Eğitimi
Sorunlar
Farklı Yaklaşımlar
Tersyüz Edilmiş (Flipped) Eğitim
Modeli
Mühendislik Eğitimi Lise Mezunu Mühendislik Eği1mi Mühendis Lise mezunu bir genci, meslek sahibi yapmayı amaçlayan
müthiş bir dönüşüm Mühendislik Eğitimi Üniversiteler
•  Mezunlarının sahip olmasını istedikleri özellikleri
belirler
•  Mesleki bilgi, toplumsal sorumluluk, sosyal
beceriler, iletişim kurma becerileri, takım çalışması
etik değerler ... •  Öğrencilere bu özellikleri kazandırmak için
ortam hazırlar
•  Alt yapı: sınıflar, lablar, sosyal mekanlar
•  Öğretim üyeleri ve yardımcıları
•  Ders Programı Klasik Yaklaşım
Hoca merkezlidir Derste hoca konuları anlatır, öğrenci dinler, not alır
Dersin uygulaması varsa, hoca çözer, öğrenci izler
Hoca-öğrenci etkileşimi genelde sınırlıdır
Laboratuvarda öğrenci deney yapar, uygulama yapma
olanağı bulur •  Evde öğrenci verilen ödevleri yapar • 
• 
• 
• 
• 
Sorunlar
•  Öğrencinin derse ilgisizliği
–  Yoklama yapıldığında, ders dışı konularla uğraşması
–  Yoklama yapılmadığında, katılımın giderek azalması
•  Ödevlerin kopyalanması
•  Öğretilen konuların özümsenememesi
•  Derse gelinememesi durumunda, hocanın tüm
anlattıklarının kaçırılması
•  Hızlı öğrenenlerin ağır gidişten sıkılması
•  Hızlı öğrenemeyenlerin belli bir süre sonra
dersten kopması, daha sonra da tüm
derslerden kopması
Derse ilgisizlik
http://2.bp.blogspot.com/-xtwUHpVH5II/TZEQ3t7uqgI/AAAAAAAAABU/
Tf4BuK0TrDA/s1600/bored-class-average-teacher.jpg
Ne kadar öğreniyoruz? Bloom’s Taxonomy Günümüz öğrencileri
•  Günümüz üniversite öğrencileri (Y-kuşak) Etkileşimli oyunlarla büyümüş
Birlikte oynamaktan, yardımlaşmaktan hoşlanan
Bilgisayar ve internet teknolojilerine aşina
Aradığı bilgiye hızla ulaşabilen
Hızlı elde eden ve hızlı tüketen
Yeniliklere çok hızlı uyum sağlayabilen
Sanal ortamda arkadaşları ile sürekli iletişim içinde
olan
bir kuşak. – 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
•  Bu kuşağı, 900 yıllık geleneksel eğitimöğretim sistemi ile geleceğe hazırlamak
olanaksız hale gelmiştir
Şimdi değişim zamanı ! •  Öğrenciler artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorlar :)
•  Uygun Öğrenme Modeli: –  Hoca merkezli öğretme yerine, öğrenci odaklı
öğrenme yaklaşımı
–  Ders saatlerinin pasif ders dinleme yerine,
yaparak, uygulayarak en verimli şekilde
kullanılması
–  Grup halinde birlikte yaparak ve yardımlaşarak
öğrenme
–  Toplu anlatım yerine, bireysel ilgi
Tersyüz edilmiş sınıf-­‐ flipped classroom Tersyüz Edilmiş Eği1m Modeli Tersyüz edilmiş (flipped) sınıf nedir? Harvard Üniversitesi Fizik profesörlerinden Eric Mazur öğrenmeyi iki adım olarak tanımlamaktadır: 1.  Bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım), 2.  Bilginin öğrenci taraSndan özümsenmesi Geleneksel sistemde: •  Nispeten kolay olan Bilgi transferi sınıUa, •  Daha zor olan, bilginin özümsenmesi amacıyla verilen ödev ve projeleri öğrenci evde tek başına yapmaktadır. Tersyüz edilmiş sistemde: •  Bilginin aktarımı akademisyenler taraSndan hazırlanan ders videoları yardımıyla evde gerçekleş1rilirken •  Bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımı ise ders saa1nde sınıUa akademisyenler ve sınıf arkadaşlarıyla birlikteyken gerçekleşmektedir. Neden Tersyüz Edilmiş Öğrenme? Bloom taksonomisi; Öğrenme felsefesi olarak, “bilme / kafa, hissetme / kalp, yapma / eller” işlevlerinin önemini vurgular. Tersyüz edilmiş öğrenme modeli, •  Öğrencilerin dersten önce bilgi edinme ve anlama gibi daha alt düzeydeki bilişsel işleri gerçekleş1rmeleri ve •  Ders sırasında akranları ve akademisyenin desteği ile uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi daha üst düzeydeki bilişsel işlere odaklanmalarını sağlar, •  Bloom Taksonomisi’ne kusursuz uyum sağlamaktadır. Tersyüz edilmiş sınıf http://2.bp.blogspot.com/-xtwUHpVH5II/
TZEQ3t7uqgI/AAAAAAAAABU/Tf4BuK0TrDA/
s1600/bored-class-average-teacher.jpg
http://www.21stcenturyschools.com/
excited_students.jpg
Tersyüz Edilmiş Öğrenmede Ders •  Öğrenci derse gelmeden önce, istediği bir zamanda dersi videodan izler, notlar alır, anlamadığı konular ile ilgili sorular hazırlar. •  Öğrenciler, dersin birinci saa1nden önce konu ile ilgili sorularını öğre1m üyesine elektronik ortamda ile1r. •  Öğre1m üyesi ilk derste soruların niteliğine göre öğrencileri gruplandırır. Öğrenciler grup çalışması içerisinde sorularına cevap aramaya çalışırlar. Öğre1m üyesi grupları ziyaret ederek öğrencilere yardımcı olmaya çalışır. •  Öğre1m üyesi, dersin ikinci saa1nde cevap bulunamayan soruları da kapsayacak şekilde konuları öğre1r. •  Öğre1m üyesi, öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sorular sorabilir veya konunun uygulamalarını kapsayacak şekilde problemler üzerine grup çalışmaları yap;rır. MEF’te Tersyüz eği1m sınıS MEF’te Tersyüz eği1m sınıS Tersyüz Edilmiş Öğrenmenin Yararları •  Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilir. •  Her öğrencinin dersi anlama hızı aynı olamayabilir, bunu geleneksel yöntemde öğre1m üyesi anlayamaz. Flipped Classroom’da ise öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir, tekrarlayabilir. •  Dersler interak1f, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacak`r. •  Öğrenci dersi grup çalışmasıyla yürüteceği için derse karşı ilgisiz kalamaz, dersi dinlememesi sözkonusu olamaz. •  Hastalık, spor ve kulüp faaliyetleri gibi zorunlu nedenlerden derse gelemeyen öğrenciler dersten geri kalmazlar. Neden Tersyüz Edilmiş Öğrenme? •  2 saatlik görüşme saa1nin 1 saa1 yüzyüze, 1 saa1 de internet üzerinden yapılır. Derse gelemeyen öğrenci bu şekilde akademisyen ile ile1şim kurabilir. •  Dersin materyalleri sürekli arşivdedir, öğrenci gerek duyduğu zaman geri dönüp sunumları izleyebilir. •  Öğrenci ile akademisyen arasındaki etkileşim ve kişisel temas daha fazla olur. •  Öğrencilerin daha çok sorumluluk alacakları bir ortam oluşur ve sınıUa tüm öğrenciler ak1Uir. •  Tüm öğrenciler birebir kişisel eği1m alırlar. Klasik ve Tersyüz edilmiş eği1m Klasik Tersyüz Hoca dersi anla`r Hocanın dersini öğrenci evde izler (video, web sitesi, kitap) Öğrenci dinler ve not alır Öğrenci kurallara uyar Öğrenci evde ödevleri yapar Hoca öğrenciyi değerlendiriir Öğrenci derste yaparak, uygulayarak, konuları derinlemeine öğrenir Öğrenci gerek1ğinde hoca ve yardımcılarından destek alır Geleneksel Dersten Önce Dersin Başında Flipped Öğrencinin ilgili konuları okuması Öğrenci videoları izler, soruları istenir hazırlar Hoca derse hazırlanır Hoca videoları hazırlar ve ek kaynakları gösterir Öğrenci dersle ilgili sınırlı bilgiye sahip1r Öğrencinin somut soruları vardır. Hoca, neyin yararlı olduğu konusunda genel bir kanıya sahip1r. Hoca öğrencilerin hangi konuda yardıma gereksinim duyduklarını bilir Geleneksel Ders Sırasında Ders Sonrasında Görüşme Saatlerinde Flipped Öğrenci hocayı izlemeye çalışır Öğrenciler öğrenmeleri gereken konuyu uygulayarak öğrenirler Hoca tüm içeriği aktarmaya çalışır Hoca öğrencilerin durumlarına göre onları yönlendirir ve kısa açıklamalarda bulunur Öğrenci ödevleri yapmaya çalışır, genellikle yardım gecikir. Öğrenci uygulayarak öğrenmeye devam eder Hoca geçmiş ödevleri değerlendirir Hoca, ek açıklamalarda bulunur ve kaynak gösterir, daha kaliteli daha ileri düzeydeki çalışmalar değerlendirir Öğrenciler anlamadıkları konuları ve nerelere çalışacaklarını sorarlar Öğrenci hangi konuda yardıma gereksinim duyduğunu bilir Hoca genellikle derste anladklarını tekrarlar Hoca öğrencileri daha ileri konuları öğrenmesi için yönlendirir Tersyüz Edilmiş Eği1m neden başarılı ? •  Öğrencinin ka`lımını ar`rır, •  Takım çalışmasına ilişkin becerileri güçlendirir, •  Öğrencilere bireysel rehberlik hizme1 sunar, •  Sınıf tar`şmalarına odak kazandırır, •  Eği1m kadrosuna özgürlük sağlar. Sonsöz
•  Tersyüz edilmiş öğrenme, öğrencinin
derste olduğu saatlerde, uygulayarak,
yaparak öğrenmesini sağladığı için
özellikle mühendislik eğitimi için
oldukça uygun bir modeldir.
•  Tüm üniversitelerimizde, en uygun
derslerden başlayarak uygulanmasının,
daha iyi yetişmiş mezunlar vermemiz
açısından oldukça önemli olduğu
kanısındayım.
Her öğrenciye, her gün, her derste ulaşmak için Şimdi değişim zamanı
Teşekkürler
Download

buradan indirebilirsiniz