interaktivní systémy
téma/
autor/
kontakt/
mapování prostor a technických prostředků pro společenské rituály
ve veřejných budovách i v kulise města
Jan Tůma
školitel/
[email protected]
ústav/
doc.akad.arch. Vladimír Soukenka
15115/ ústav interiéru a výstavnictví
2c
[/]
interakce /syntéza
/ dynamické systémy
odhalují nové světy
n a h r a n i c i f y z i k á l n í r e a l i y,
ve kterých může docházet
k interakci - propojení
s podstatou smyslu rituálů.
/literatura
1a
rituál /definice
1c
/ rituál z lat. ritualis=obřadný
rituál /syntéza
/ na základě analýzy lze tedy rituály
nahlížet jako interakce a vztahy.
/ ve směru propojení interakce s rituály
jsou zásadní publikace Ervinga Goffmana.
/ v knize Všichni hrajeme divadlo
věnuje Goffman primární pozornost
dramaturgickým problémům účastníka,
který předvádí svoji činnost ostatním...
...usiluje o navození určitého dojmu,
jímž ovlivní, jak ostatní danou situaci definují.
(Sociologický časopis 2/2001)
/ lidské jednání nepodléhající účelové racionalitě,
které však plní důležité funkce.
/ výrazný individuální nebo kolektivní způsob chování,
který je standardizován, tj. založen na vnucených
nebo tradičních pravidlech. (Dohnalová, Malina 2006)
/ rituál je druhem kritické situace,
při které se spojují zdánlivě antagonistické síly...
... přesvědčení a chování / tradice a změna /
uspořádanost a chaos / harmonie a entropie /
individualita a skupina. (Bell 1953)
/ můj přístup je scénický.
Na základě přístupu dramatického
vnímám (veřejný) prostor jako scénu,
kde se odehrává interakce- performance,
jejíž charakter je určuje scénář,
kterým je rituál.
/ rituál je zásadním a univerzálním
prvkem lidského společenského života
...
lze shrnout, že sociální vztahy jsou
demonstrovány v rituálech. (Durkheim 1998)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1_ rituál
B e l l C . / R i t u a l T h e o r y, R i t u a l P r a c t i c e / O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s / 1 9 9 2
Durkheim E./ Sociologie a Filosofie: Sociologie a Sociální vědy/ Socilogické nakl., Praha/ 1998
Goffman E./ Všichni hrajeme divadlo: Sebereprezentace v každodenním životě/
/ N a k l a d a t e l s t v í s t u d i a Yp s i l o n , P r a h a / 1 9 9 9
2_ interakce
A z u m a R .T. / A S u r v e y o f A u g m e n t e d R e a l i t y / i n p r e s e n c e : Te l e o p e r a t o r s a n d V i r t u a l E n v i r o n m e n t / 1 9 9 7
Rosenberg D./ D esigning for Uncertainty/ MIT Thesis/ 2009
Sparacino D., Wren C./ Augmented Performance in Dance Theatre/ MIT MediaLab/ 1999
Thelen E./ Dynamic Systems Approach to the Development od Cognition And Acition/ MIT Press/ 1996
W r e n C . / P fi n d e r : R e a l Tr a c k i n g o f H u m a n B o d y / I E E E / 1 9 9 7
3_ veřejný prostor
Aurigi A./ Virtual Cities, Social Polarization And The Crisis in Public Space/
/ J o u r n a l o f U r b a n Te c h n o l o g y / 1 9 9 7
Carr S., Francis M./ Public Space/ Cambridge University Press/ 1992
Gehl J/ Public Spaces - Public Live/ Danish Archit. Press/ 1996
M i t c h e l l W. / C i t y O f B i t s : P l a c e , S p a c e A n d I n f o b a h n / )
/ MIT Press/ 1995
Sennett R./ The Resurgent City: CIty As An Open System/
/ Leverume International Symposium, L o n d o n / 2 0 0 4
/ adaptabilita těchto systémů
je schopna sledovat a reagovat
na změny aktuálního prostředí
a okolností, projevující se
ve formálním pojetí rituálu.
/ přítomnost je pouze referenční bod
v nepřetržitém procesu proměny.
(Rosenberg 2009)
/ elementy na scéně (v prostoru)
mohou interagovat pouze, pokud dojde
k fyzickému (optickému) přiblížení prvků,
nebo pokud některý z elementů expanduje
(zvětšuje rozsah působnosti).
/ významné situace lidské existence jsou provázeny
r i t u á l y, k t e r é s e c y k l i c k y o p a k u j í a v y t v á ř í t a k
významné předěly (milníky) v plynutí času.
Lineární vnímání času je tak konfrontováno s
cyklickým vnímáním času archaických společností.
model/
klasická scéna
elementy
prostor
cyklus
konfrontace
expanze
diváci
zvuk
/rituál
světlo
/milník
vizuál
2a
interakce /definice
dekorace
přiblížení
performer
1a
čas
/ důraz na vzájemnost působení, jednání,
ovlivňování. Rozdíl reakce / interakce
nejlépe vysvětluje Usman Haque:
/ při reakci je přechodová funkce konstantní,
při interakci je dynamická. Interakce tak model,
založený na vstupech a výstupech,
precizuje tím způsobem, že zdroj (fyz.prostředí)
je procesem též ovlivněn. (Haque 2008)
1c
model/
rozšířená scéna
elementy
prostor
1b
rituál /analýza
diváci
/ na základě historického kontextu
a sledování formálních proměn skupin rituálů
je hledán společný základ (esence).
rozšířená
realita
vizuál
performer
schéma/
AR /rozšířená realita
/ pro znázornění interakce mezi
člověkem a dynamickým systémem
model cyklu vnímání informací
(Ulm 1964)
2a
/rituály přechodu
2b
1_
/rituály nebezpečí
představuje/
určuje/
nositel/
interakce /analýza
/ kombinace scénického přístupu
k rituálům /1c/ s modelem interaktivního
fungování prostoru /2a/ nás přivádí
do nových prostředí a možností interakce,
které nám poskytuje rozšířená realita
/ A R /.
rituál
/rituály trestání
/rituály oslavné
/ lidé v propojení s dynamickými systémy
/AR, VR/ generu jí příběh, k ter ý se rodí
z interakce mezi nimy a okolím...
...mají možnost scénu obohatit o
z m o t n ě n é m y š l e n k y, v z p o m í n k y,
p ř e d s t a v y, n e b o m o h o u v y p r á v ě t
s a m o t n ý d ě j . (Sparacino 1999)
scénář
forma
význam
schéma/
R
dynamický systém
2
3
PR
VR
/AV
d/ aktuátor
1
/VR-I
a/ receptor
2
/AR
/VR-N
2
AR
2b
/rituály úcty
2_
základ/
interakce
akce
interakce
představuje/
určuje/
nositel/
/ základem rituálu s hlubokým prožitkem je interakce
- propojení se s okolím / s vyšší mocí / mezi sebou.
performance
dynamika
propojení
vyvažování
/AR
/AV
veřejný prostor /definice
fyzická realita
/ jevy a věci definované fyzikálními pojmy
(změřitelné, prokazatelné)
/ j e v y : s m y s l o v é o b r a z y, k t e r é v z n i k a j í
v poznávacím subjektu působením věcí.
/ reálné věci: mohou existovat samostatně,
odpovídají pozorovaným kauzálním vztahům
a pozorovatelným strukturám skutečnosti.
/ v e ř e j n ý p r o s t o r = j a k ý k o l i p r o s t o r, k t e r ý n e n í p r i v á t n í
/ veřejný prostor jako společné území, kde lidé provozují
utilitární a rituální aktivity, které spojují komunitu,
ať už při normální rutině běžného života, nebo při
periodicky se opakujících svátcích. (Carr 1992)
3_
/ zájem o to, co člověk vidí ve světě, vede k mobilizování
kreativní síly. (Sennett 1999)
veřejný prostor /analýza
představuje/
určuje/
nositel/
/ jak se veřejný prostor vyvíjí s kulturou, budou zapotřebí
n o v é t y p y v e ř e j n é h o p r o s t o r u . Ty s t a r é b u d o u z m ě n ě n y,
n e b o p ř e h o d n o c e n y. ( C a r r 1 9 9 2 )
akce
/output
b/ konverze
/ rozšířená realita (AR)
rozšířená realita
rozšířená virtualita
/Augmented Virtuality/
a/ receptor
/ pohled na skutečnost doplněný (rozšířený)
v i r t u á l n í m i v j e m y.
(nejvíce vizuálními, počítačem vytvářenými)
/ interaktivní, pracuje v reálném čase.
/ někdy zcela potlačuje skutečnou realitu
v e p r o s p ě c h v i r t u á l n í r e a l i t y.
VR
//Kinect, MotionGrid,
MTw, MVN
b/ konverze
//Open-NI,SDK
//vvvv,Processing
Blender,Grasshopper
d/ aktuátor
//projekce, mapping
Arduino, audio,
moving heads
(světlo)
/Virtual Reality/
/VR-I
virtuální realita - imerzivní
/VR Imersive/
/VR-N
virtuální realita - neimerzivní
/VR Non-imersive/
realita
/ virtuální předměty jsou
integrovány do reálného prostředí
v r e á l n é m č a s e . . .v i r t u á l n í
a reálné prvky koexistují
ve stejném prostoru.
/r o z š í ř e n á r e a l i t a p o z v e d á
percepci a interakci uživatelů
s reálným světem.
(Azuma 1997)
c/ modifikace
virtuální realita
/ na rozdíl
od většiny
virtuálních
prostředí ( VR, AV ),
ve kterých virtuální
s v ě t n a h r a z u j e r e á l n ý,
v rozšířené realitě (AR)
je virtualita komplementem
fyzického prostředí (PR),
k t e r ý d o p l ň u j e i n f o r m a c e m i , v j e m y,
myšlenkami a sděleními. (Feiner 1997)
/ nové způsoby vyjadřování,
které rozšiřují jazkyk performance
/ p o z n . : i n t e r k c e /. ( S p a r a c i n o 1 9 9 9 )
/ spojením interakce s novými médii
a digitální technologií se vytváří
nový druh obrazu a zobrazení, který postupně
transformuje podstatu vidění, jež je chápana
jako kulturní.
/ divák je postaven do samého středu zájmuve veřejném prostoru se stává performerem
(stejně tak dochází ke splynutí sfér jeviště a hlediště).
/ vnoření a interakce, s nimiž dynamické systémy pracují,
p o s k y t u j í t z v. z p r o s t ř e d k o v a n ý s m y s l ú č a s t i .
/ dynamické systémy rozšířené reality jsou zpravidla
založeny na rekurzivním modelu input-modifikace-output,
jehož konkrétní podoba se odvíjí od požadované
formy interakce a hloubky imerze.
scéna
statika
kontext
/ směr výzkumu se bude zaměřovat především na tyto systémy
s dílčími přesahy do sfér y virtuální realit y (2c/1) a
mappingu obejktů ve veřejném prostoru (2c/3)
/ strategie města musí být dostatečně přizpůsobivé a schopné
odpovědět rychlou reakcí na změny a umožňovat tak interakce
vzájemně cizích lidí. (Sennett 2004)
/ místa, která vytváříme mohou zpětně utvářet nás, naši společnost
a m e z i l i d s k é v z t a h y. ( L o fl a n d 1 9 9 8 )
PR /mapping fyzických objektů
∑
/ současnost je pouze referenčním bodem v kontinuálním
procesu změny... nepřetržitý koloběh konstrukce
a rekonstrukce. (Rosenberg 2009)
/3
/rituál+interakce+
+veřejný prostor/
/ veřejný prostor ovlivňuje lidské interakce.
Konkrétně má vliv na četnost a kvalitu interakcí, komunikace
různých skupin a obsah komunikace. (Lofland 1998)
/ na místo pokusů o nalezení unikátního, neměnného
a ideálního řešení, přijetí nepředvídatelnosti
podporuje alternativní, svobodná
a variabilní řešení.(Cook 1966)
/ na základě analýzy a především díky pracem Daniela Rosenberga
a Esther Thelen vnímám chování lidské osobnosti a jejich účinkování
ve veřejném prostoru jako do značné míry nepředvídatelné.
3b
3c
veřejný prostor /syntéza
/ nepředvídatelnost je zdrojem, ze kterého se
r o d í n o v é m y š l e n k y. ( R o s e n b e r g 2 0 0 9 )
/ v publikaci Virtual Cities (Aurigi 1997)
je nastoleno zajímavé paradigma vztahu městského
veřejného prostoru v propojení s novými médii.
V této souvislosti cituje Dona Mitchella:
/ Dosáhli jsme tedy konce veřejného prostoru?
Stvořili jme společnost, která očekává pouze
soukromé interakce, soukromou komunikaci
a s o u k r o m é z á j m y, k t e r é z a b í r a j í v e ř e j n ý p r o s t o r
pouze pro pozměněnou rekreaci a zábavu?
(Mitchell 1995)
/ pokusím se toto paradigma invertovat
a učinit z nových médií prostředek pro společnou
i n t e r a k c i , k o m u n i k a c i a z á j m y.
veřejný prostor
/dynamiá mapa
/ východiskem jsou dynamické systémy a jejich
implementace do veřejného prostoru.
interaktivní zóna
dynamický systém
4/ interakce
3/ reakce
2/ spatření
1/ procházení
veřejný prostor
/fáze interakce
motivace
3
c/ modifikace
rozšířená realita
veřejný
prostor
3a
/ na základě:
model proudění obecenstva
(Müller 2010)
přeměna
/modifikace
umění
/ počítačem simulované prostředí reálného
nebo fiktivního světa
/ vnímaná pomocí smyslů (podobně jako realita)
/Reality/
- primárně vizuální zážitek
/ hmotné předměty, věci / možnost (volného) pohybu
prostorem a
(realita z lat. res= věc)
interakce.
/ všechno, co lze vnímat smysly
( z v u k y, u d á l o s t i , d ě j e )
/ všechno, co lze poznávat
(čísla, geometrické objekty)
/ objektivní, vědecká skutečnost
(lze změřit nebo prokázat)
/ to, co klade odpor naší činnosti
/ to, co vyvolává dojem skutečnosti
/VR,AR/
R
/ veřejná sféra (místa) jako prostor komunikace...
... pro dosažení interakce je potřeba její určitá lokalizace,
a t a k i m ě s t s k ý p r o s t o r, k t e r ý r e a g u j e n a v ý v o j s p o l e č n o s t i .
(Habermas 2000)
6/ pokračování
2
+
/Augmented Reality/
/Physical Reality/
5/ násobná
interakce
recepce
/input
/Augmented Reality/
PR
3b
učení
AR
1b
/ živá města, v nichž jsou lidé v kontaktu s druhými
j s o u v ž d y p o d n ě t n á a b o h a t á n a z á ž i t k y. ( G e h l 1 9 9 6 )
regulace
1
2c
/ do formy interakce se propisují aspekty dané doby a prostředí,
ve kterém se odehrává, podstata však zůstává nezměněná.
3a
/2
/ neexistuje překážka mezi obsahem
a j e h o s c é n á ř e m / p o z n . : r i t u á l e m /. . .
...dynamické systémy přizpůsobují své chování
kontextu interakce a performera.
(Sparacino 1999)
interaktivní systém
/ dle sociologického slovníku
(Maříková a kol. 1996)
//ref.: CAVE, Goggles & Gloves/
/ futuristický pohled na interakci je ovlivněn
především konceptem IVE Stage
/ I V E = I n t e r a c t i v e V i r t u a l E n v i r o n m e n t /,
který pracuje s počítačovými zobrazovacími
technikami v reálném čase. (Wren 1997)
dynamické systémy
/modifikace
čas
// přestože virtuální realita je systém s největší
intenzitou interakce se samotným systémem,
není vhodný do veřejného prostoru, jelikož interakce
mezi jednotlivými lidmi a reálným okolím je tím potlačena.
/ výrazové prostředky, které se koncentrují
okolo těla, jako základního nástroje komunikace,
podpořené nejnovějšími technickými prostředky.
(Sparacino 1999)
dekorace
forma
<+
recepce /input
akce /output
světlo
/ rituály usměrňují, inspirují, nebo podporují aktivitu,
ale samy aktivitou nejsou. (Lewis 1980).
Otázkou je čím se ona aktivita vyznačuje a zda vykazuje
společné rysy(?).
historie
fyzické
prostředí
zvuk
/ účinnost rituálů je založena nejen na efektu opakování,
ale především na jejich speciálně vytvořeném obsahu
M a j í „ p r a v o h e m i s f é r o v ý “ c h a r a k t e r, t e d y s o u v i s e j í
s představivostí, provázejí je příslušné obrazové informace.
Lze je tedy jako prožité mimořádně dobře a dlouho uchovat
v paměti. (Schnack, Schnacková 2006)
/ ve virtuálním prostředí (VR) nemáte dojem pohledu zvenčí
do jiného světa, ale pohledu zevnitř na tento svět.
prvky skutečnosti, které se nám zdály pevné jako skála,
se po první návštěvě virtuálního světa začínají jevit
trochu méně samozřejmé. (Aukstakalnis 1992)
/ interakce z lat. interactio ( inter-agere)
= jednat mezi sebou.
linie
pozornost
/ v této práci se snažím nabídnout odlišné
úhly pohledu na interakce v rámci rituálů,
odehrávajících se ve veřejném prostoru.
/ n e s n a ž í m s e o b j e v o v a t n o v é i n t e r a k t i v n í s y s t é m y,
ani předjímat vývoj rituálů, nebo revidovat
koncepce veřejného prostoru.
/ zajímají mě nepředvídatelné vztahy
mezi jednotlivými oblastmi
a relativně neprobádaná území
za hranicí běžné fyzické reality.
/ scénický přístup se prolíná všemi oblastmi
a vytváří konzistentní způsob
vnímání okolního světa.
/ rituál, interakce a veřejný prostor jsou
inscenací, resp. jejími specifickými součástmi.
/ 1_ rituál jako scénář určuje formu představení
a je nositelem významu (obsahu).
/ digitální imerze (vnoření se) se dostává do veřejného
prostoru ... multimediální zážitky nám umožňují
nové formy setkání se s digitálním obsahem. (Müller 2010)
/ 2_ interakce je samotnou performance,
odehrávající se na scéně podle pravidel,
stanovených scénářem; je prvkem, spojujícím
obsah s jeho konkrétním zhmotněním;
je dějem- dynamickým prvkem,
určujícím spád celé inscenace.
/ při použití dynamických systémů, pracujících na základě
rozšířené reality umožňují propojení multimediálních zážitků
s lidmi, kteří je nejen vnímají, ale mají možnost je utvářet.
/ 3_ veřejný porstor tvoří scénu,která v sobě
s k r ý v á k o n t e x t ( h i s t o r i c k ý, p r o s t o r o v ý. . . )
a je ve své podstatě statická.
/ propojení virtuálního světa s reálným prostředím vytváří
o n o n a p ě t í , k t e r é j e z á k l a d e m v š e c h r i t u á l ů / 1 a /,
a které je zároveň dostatečně flexibilní a schopné reagovat
na měnící se podmínky a požadavky ve společnosti.
/ vývoj vztahů, mezi jednotlivými oblastmi,
jejich forma a možnosti aplikace poznatků
budou předmětem dalšího výzkumu.
/ projekce ve volném prostoru na libovolné objektyreálné prostředí se prolíná s virtuálním dějem.
/ neživé části fyzického prostředí ožívajístávají se nositeli příběhu ( interakce).
/ jedná se o jednu z technik promítnutí akce (outputu)
dynamických systémů do prostředí měst.
/ mapping je uveden jako spojující článek mezi
veřejným prostorem a virtuálním světem.
/ kontext obsažený v objektech fyzického prostředí
s e s k r z e i n t e r a k c i p r o p o j u j e s n á p l n í , u r č e n o u r i t u á l y.
//ref.: Mapping Station, LPMT/
3c
IS_01/research
2013
Download

+ rituál 1_ interakce 2_ veřejný prostor 3