ŠVP PV
Rok s Krtkem a jeho kamarády
MŠ Brňany
Motto :
Krteček je hrdina, kamarádům pomáhá.
S přírodou si rozumí, se vším si vţdy poradí.
Naučí nás vše, co zná, je to prima kamarád.
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání
název ŠVP PV: ,,Rok s Krtkem a jeho kamarády‘‘
předkladatel:
Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice
adresa školy:
Mateřská škola Brňany
Brňany 93
Litoměřice
412 01
ředitelka školy: Hana Lepičová
[email protected]
416 781 338
724 107 334
http://brnanyskolka.mzf.cz/
typ školy:
MŠ s celodenní péčí
počet tříd:
1
IČO školy:
727 439 05
zpracovaly :
Hana Lepičová, řed.MŠ
Martina Kopalová, uč. MŠ
zřizovatel:
Obec Brňany
Brňany 93
Litoměřice
412 01
tel.: 416 781 339
projednáno v pedagogické radě:
29. 8. 2012
platnost dokumentu v tomto znění od: 1. 9. 2012 do 31.8.2015
Obsah:
1.0. Identifikační údaje
1.1. Základní údaje
1.2. Charakteristika školy
2.0. Podmínky vzdělávání
2.1. Materiální podmínky
2.2. Ţivotospráva
2.3. Psychosociální podmínky
2.4. Organizace chodu školy
2.5. Řízení MŠ
2.6. Personální a pedagogické zajištění
2.7. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery
3.0. Charakteristika ŠVP
3.1. Analýza SWOT
3.2. Cíl, záměry, koncepce
3.3. Prostředky plnění cílů, formy a metody vzdělávací práce
3.4. Zabezpečení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí mimořádně nadaných
4.0. Organizace vzdělávání
4.1. Vnitřní uspořádání školy a třídy
5.0. Integrované bloky, cíle, očekávané výstupy
5.1. Krtek a podzim
5.2. Krtek a zima
5.3. Krtek a jaro
5.4. Krtek a léto
5.5. Doplňkové a preventivní programy
6.0. Evaluační systém
6.1. Evaluační plán
6.1.1. Cíl evaluace
6.1.2. Evaluační nástroje
6.2. Oblasti evaluace
6.3. Techniky evaluace
6.4. Časový plán a odpovědnost zúčastněných
6.5. Vzdělávací pokroky dětí
7.0. Závěr
8.0. Dodatky
1.2. Charakteristika školy
Mateřská škola Brňany byla otevřena jiţ v roce 1950. V letech 2003 – 2006 byla součástí
právního subjektu ZŠ a MŠ Brňany. Po zrušení školy se dne 12.10. 2006 stala
samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice příspěvková organizace.
Obec Brňany je vesnice, máme tedy velmi blízko k přírodě a zajišťujeme kulturní a
společenskou funkci v obci.
Budova je starobylá, zděná, postavená téměř před 100lety, společná pro nás i Obecní
úřad.
Mateřská škola Brňany je jednotřídní, vyuţíváme přízemí budovy, kde se nachází herna,
loţnice, jídelna – výdejna, umývárna, WC a šatna. Kuchyně v MŠ není, jídlo se dováţí
z MŠ Čtyřlístek Terezín.
K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavena
pískovištěm, altánem, průlezkami a houpačkami.
V roce 2007 byla MŠ rekonstruována a z bývalé tělocvičny ZŠ byla zřízena nová jídelna
– výdejna. V MŠ provádíme logopedickou péči.
Z důvodu zvýšeného zájmu o naší MŠ byla v roce 2010 zvýšena kapacita MŠ z 24 na
28 dětí. Zpravidla jsou do MŠ zařazeny děti ve věku od 2,5 let do 7 let.
Mateřskou školu navštěvují děti nejen z obce Brňany,ale i z okolních obcí a měst –
Brozany n.O.,Keblice, Terezín, Bohušovice n.O.
Provoz mateřské školy je celodenní od 6 do 16 hod.
2.0. Podmínky vzdělávání
2.1. Materiální podmínky
Vybavení pomůckami, hračkami, didaktickými materiály odpovídá počtu dětí i jejich
věku. Je průběţně podle moţností doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou
umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly
v jejich uloţení. Počítače pro děti nemáme, ani po dohodě s rodiči o nich neuvaţujeme.
Televizní pořady nejsou zařazovány do běţných dnů v mateřské škole, DVD s pohádkami
velmi ojediněle a to po dobu nejdéle 30 minut a dle zájmu dětí.
Během let 2008-2010 se nám podařilo vybavit třídu novým nábytkem na ukládání
hraček, dokumentace školy, Vv koutkem, vestavěnou skříní na nová lehátka. Do budoucna
ještě uvaţujeme vyuţít dispozic vysokých stropů v naší budově a vybudovat dětem
v herně hrací vestavěné patro. Stolečky a ţidličky v herně i jídelně mají parametry
přizpůsobené dětem ve smíšeném kolektivu.
Zahradu jsme dovybavili velkou herní sestavou Hrad s klouzačkou, kterou jsme celou
zaplatili ze sponzorských darů. Dále jsme dětem pořídili Domeček a nové zakrývací
pískoviště. Podle nové vyhlášky č. 343/2009 o hygienických poţadavcích na prostory a
provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí se jiţ nesmí pouţívat v MŠ patrové postele,
proto jsme zakoupili lehátka a děti odpočívají také v herně.
Ke společným pohybovým hrám, k tancování a zpívání vyuţíváme také prostornou
chodbu s kobercem, kam jsme umístili nové pianino a audio techniku.
Máme dostatek knih pro děti i pedagogické literatury – průběţně je doplňujeme dle
potřeb učitelek i dětí. Výzdoba šatny, chodby a třídy je převáţně zajištěna obrázky dětí
nebo jejich výrobky z přírodnin, papíru apod.
2.2. Ţivotospráva
V naší MŠ dodrţujeme zdravý ţivotní styl. Třída je pravidelně větrána. Školnice sleduje
vytápění školy, topení redukuje na přiměřenou teplotu.
Dodrţujeme dostatečný pobyt venku. Pobyt venku probíhá zpravidla dopoledne v době
od 9,30 do 11,30 hodin, dle počasí i od 14.30 do 16.00. V zimním i letním období je doba
pobytu venku upravena s ohledem na venkovní teploty. K pobytu venku vyuţíváme školní
zahradu a vycházky do přírody. Při pobytu mimo území mateřské školy učitelka
zodpovídá za vhodnost výběru prostředí ke spontánním hrám dětí.
Učitelky kontrolují vhodné oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ. Často zařazujeme zdravotně
preventivní aktivity.
Dětem poskytujeme plnohodnotnou stravu. V naší MŠ jídlo nevaříme, pouze vydáváme.
Stravování dětí je organizováno tak, aby byl dodrţen 3 hodinový interval mezi jednotlivými
jídly. Nenutíme děti do jídla, ale snaţíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se
tak zdravému způsobu stravování, pedagogové jdou příkladem. Děti vedeme
k samostatnosti při obsluze, starší děti pomáhají při přípravě.
O výdej jídla a pitný reţim se stará školnice. Ta také připravuje ranní a odpolední
svačinky. Hlavně ranní svačina obsahuje spoustu ovoce a zeleniny, děti je dostávají
poskládané do obrázků - viz fotogalerie . Významně se tím zlepšuje zájem dětí o veškeré
ovoce a zeleninu. Dítě má právo určit si mnoţství jídla. Po jídle si děti po sobě uklidí
nádobí. Malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.
Děti dodrţují pitný reţim po celý den . Konvice a hrníčky doplňuje vţdy dle potřeby
školnice nebo učitelky.
Odpočinek dětí probíhá ve stálé loţnici a v herně na rozloţených lehátkách. Odpočinek
a spánek vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají všechny děti při čtení
pohádky. Děti s niţší potřebou spánku mohou poté vstát a učitelka jim nabídne rozmanité
klidné činnosti.
Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a v rámci
moţností se je snaţí uspokojovat.
Děti jsou zatěţovány přiměřeně věku, mají moţnost si kdykoliv odpočinout.
Nově příchozím dětem nabízíme individuální reţim ve spolupráci s rodinou.
2.3. Psychosociální podmínky
Všichni zaměstnanci školy vytvářejí takové klima, aby se děti cítily dobře, spokojeně a
bezpečně. Učitelky sledují komunikaci mezi dětmi. Snaţíme se o pohodu a dobrou
vzájemnou komunikaci mezi všemi včetně zaměstnanců školy i rodiči.
Při všech činnostech počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte, snaţíme se o nenásilnou
komunikaci, která je dětem příjemná, navozuje vzájemný pocit důvěry a spolupráce,
převaţuje pozitivní hodnocení.
S dětmi si vytváříme Třídní pravidla, která bezpodmínečně dodrţujeme, rozvíjíme v
dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a
podporu ve vztahu k ostatním, kaţdé dítě má stejná práva, moţnosti, povinnosti, nikdo
není zvýhodňován či znevýhodňován.
Podporujeme důvěru dítěte v sebe sama, pomáháme vytvářet kamarádské ovzduší.
2.4. Organizace chodu školy
Mateřská škola je otevřena od 6 do 16 hodin, zákonný zástupce dítěte nebo jím
pověřená osoba je povinna dítě předat a vyzvednout osobně ve třídě.
Rodiče mají moţnost, po předběţné dohodě s učitelkou, přivést dítě do MŠ v době, která
jim vyhovuje.
Učitelky zajišťují dětem vhodný denní řád a program činností. Denní program je pruţný,
přizpůsobujeme jej individuálním potřebám dětí. Sledujeme vyváţenost spontánních a
řízených činností a míru uplatňování individuálních, skupinových či frontálních činností.
Děti včas upozorňujeme na změnu činnosti a dáváme jim dostatečný časový prostor
pro dokončení hry.
Na schůzce rodičů, která je zpravidla v měsíci říjnu, rodiče dostanou informace o
plánovaných uzávěrech MŠ, akcích aj.,nejméně 2 měs. předem pak na nástěnce aktuální
uzávěry.
Přijímaní dětí probíhá dle kritérií ustanovených ve školním řádě.
Adaptace dětí probíhá po dohodě s rodiči, tak aby vyhovovala potřebám dítěte.
Denní program, činnosti a aktivity vychází z potřeb dětí a jejich zálib.
Po celou dobu, od předání dítěte rodiči nebo jejich zákonnými zástupci učitelce aţ do
doby předání rodičům, zodpovídají učitelky za bezpečnost a zdraví dítěte.
Zaměstnanci se řídí Směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole,
děti jsou o bezpečnosti poučeny.
2.5. Řízení MŠ
MŠ je řízena ředitelkou školy, která zajišťuje personální, organizační, materiální a věcné
podmínky pro zdárný chod školy. Zaměstnanci a rodiče jsou informováni při vytváření
strategie školy a o změnách, které školu čekají. Díky malému kolektivu a kaţdodennímu
styku všech zaměstnanců mezi sebou i rodiči, můţeme operativně řešit problémy,
plánovat akce, spolupracovat. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou
spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a
přátelství. Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance,
přijímá názor a myšlenku kaţdého zaměstnance, všichni mají spolurozhodující hlas,
všichni se podílí na dění v mateřské škole. Tvorba ŠVP je výsledkem týmové práce.
Ve škole je zaveden funkční informační systém. Organizační řád a směrnice školy
vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy.
Ředitelka školy podporuje nové metody a přístupy v pedagogické činnosti, DVPP.
2.6. Personální a pedagogické zajištění
Předškolní vzdělávání v mateřské škole zabezpečují 2 pedagogické pracovnice (ředitelka
a učitelka) a 1 školnice na plný úvazek.
Učitelky svým vzděláním splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro
předškolní vzdělávání. Pedagogické pracovnice se dle moţností účastní během školního
roku vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu
výchovně vzdělávacího procesu. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí jsou
zaloţena u ředitelky školy.
Samozřejmostí je zájem o svůj odborný růst, vyuţíváme všech moţností dnešní doby
k rozšíření poznatků, informací a nápadů (knihy z nakladatelství Portál, odborné časopisy,
internet). Jsme si vědomy toho, ţe výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské
škole vyţaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný pedagogický přístup.
P.učitelka působí všestraně na rozvoj dětí a také pravidelně s dětmi provádí
grafomotorické cvičení. Logopedickou péči zajištuje p.učitelka v důchodu, která k nám
pravidelně dochází, je logopedická asistentka, spolupracuje s SPC i s klinickým
logopedem.
Neustále usilujeme o vytváření dobrých partnerských vztahů mezi školou
a rodinou. Snaţíme se chovat a jednat profesionálním způsobem - v souladu se
společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání
předškolních dětí, být vzorem, chovat se důvěryhodně, vytvářet vlídné, vstřícné a laskavé
prostředí.
Pracovní doba je organizována tak, aby byla vţdy a při všech činnostech zajištěna
dětem optimální péče.
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.
2.7. Spolupráce s rodiči
Snaţíme se vyuţít výhody jednotřídní školy – rodinné prostředí, pohodové klima a
komunikace neformální cestou.
Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl zaloţený na partnerských vztazích, kde mezi
rodiči, učitelkami i provozními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, vstřícnost,
otevřenost, ochota spolupracovat i respekt.
Rodiče se zapojují do většiny aktivit školy. O nejvhodnější adaptaci nových dětí se
dozvědí při zápisu, nástupu a při zahajovací schůzce. Při kaţdém tématu TVP si vytyčíme
jak bude konkrétně spolupráce s rodiči probíhat ( pomůcky, soutěţe, sběrové akce).
Velmi oblíbené je tématické Tvoření dětí s rodiči v odpoledních hodinách, zábavné
odpoledne s Rozloučením se školáky. Kaţdodenním stykem s rodiči operativně řešíme
moţné problémy, informace o dětech, o chodu školy.
Rodiče se mohou vyjádřit k chodu školy a spokojenosti v dotazníku na konci škol.roku,
k aktuálním věcem v anketách (např. výběr focení, výletů atd.)
Důleţité dokumenty a aktuální informace jsou vyvěšeny v šatně.
Snaţíme se více informovat rodiče i veřejnost o MŠ také na nových webových
stránkách, kde doplňujeme fotogalerii a aktuální informace nebo prostřednictvím
regionálního tisku.
Rodiče mají také moţnost po nahlášení své email.adresy dostávat veškeré informace i
elektronickou poštou. Tato komunikace funguje velmi dobře.
Po domluvě s rodiči předškoláků zajišťujeme vyšetření školní zralosti v Pedagogickopsychologické poradně, testem Diagnostika předškoláka v mateřské škole. Citlivým
přístupem napomáháme k případnému rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Spolupracujeme i s dalšími partnery:
Zřizovatel – Obec Brňany . Ve spolupráci s Obecním úřadem probíhají tradiční akce –
Mikulášská besídka, Zpívání u vánočního stromečku o Štědrý den, Masopust, Den matek,
Den dětí, vítání občánků. Uvědomujeme si nutnost a potřebnost úzké spolupráce s OÚ.
Obec zajišťuje nezbytné materiální zabezpečení podmínek, mateřská škola zase
napomáhá kulturnímu a společenskému rozvoji obce. Zastupitelstvo obce zveme na akce
pořádané školou, pravidelně informujeme o dění v MŠ.
MŠ Čtyřlístek Terezín – smluvně zajišťují stravování.
ZŠ Terezín, ZŠ Brozany – spolupracujeme při plynulém a přirozeném přechodu dětí do
zákl. školy. V měsíci lednu navštěvujeme školu, na kterou se zapisuje většina předšk.dětí.
Spolupracujeme s učitelkami 1.třídy.
Speciální pedagogické centrum – spolupracujeme v případě integrace dítěte se
zdravotním postiţením.
Pedagogicko-psychologická poradna –spolupracujeme hlavně při posuzování školní
zralosti, grafomotorických cvičeních.
Klinická logopedka - Mgr.Preissová, která k nám kaţdoročně dojíţdí a provede se
souhlasem rodičů screenning vytipovaných dětí. Poté spolupracuje s MŠ i s rodiči.
3.0. Charakteristika ŠVP
3.1. Analýza SWOT
Před zahájením práce na vlastním školním vzdělávacím programu jsme udělali další
analýzu SWOT. Cílem SWOT analýzy bylo vybrat příleţitost k vyuţití silných stránek,
identifikovat hrozby a připravit se na ně, uvědomit si slabé stránky mateřské školy a
eliminovat je. Také srovnat výsledky SWOT analýzy z roku 2008. Výsledky jsou veřejné.
S (STRENGTHS) - Silné stránky
Mezi silné stránky naší organizace patří :
- velmi dobrá vzájemná komunikace mezi pedagogy a provoz.zaměstnancem
- klima školy - rodinný typ školy, otevřenost pro rodiče a veřejnost, vstřícnost rodičů
- ochota zaměstnanců pracovat i nad rámec svých povinností při pořádání mimoškolních
akcí, plnění mnoha úkolů při malém počtu zaměstnanců
- kvalifikované učitelky MŠ
- dobré materiální vybavení, oproti min.analýze nové vybavení třídy i zahrady
- prostorná a dobře vybavená zahrada s dobrým zastíněním
- věkově smíšená třída
- zájem a snaha pedagogů se vzdělávat (indiv.plány dětí, logoped.péče, VŠ studium
ředitelky)
- postavení školy v obci – zajišťování kulturní a společenské funkce v obci
W (WEAKNESSES) - Slabé stránky
Jako slabé stránky se jeví :
- při špatném počasí omezená moţnost vycházek po obci
- starší budova
- velká zahrada s nutností funkční údrţby
- konkurence větších školek v oblasti zájmových krouţků, ICT techniky
- pracovní příleţitosti pro rodiče
- omezené finanční moţnosti na modernizaci
- velké nároky na 2 pedag. pracovnice - omezená moţnost rozdělování úkolů, problémy při
zastupování
- velký počet dětí ve třídě, hůře zajistitelná individ.péče
O (OPPORTUNITIES) - Příleţitosti
Příleţitosti pro rozvoj naší školy spatřujeme :
- spolupráce s SPC v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s poruchami učení
- spolupráce se vzdělávacími institucemi, podpora DVPP
- spolupráce s rodiči
- spolupráce s jinými MŠ, předávání zkušeností a poznatků při tvorbě ŠVP, řešení
organiz.a personál.záleţitostí
- získání finančního zabezpečení a podpory ze strany zřizovatele
- moţnost sponzoringu
- podílení se na kulturním ţivotě obce
- prezentace školy na veřejnosti, v tisku, webové stránky
- nový ŠVP - moţnost vytvoření svého programu, který pruţně reaguje na potřeby dětí,
jejich vývoj a podporu zdravého ţivot.stylu
T (THREATS) - Hrozby
Naši školu nejvíce ohroţuje:
- moţný úbytek dětí do budoucna, reálný výhled jen na nejbliţší 3roky
- nedůvěřivý postoj rodičů k vesnické MŠ
- finanční prostředky na opravy, údrţbu a obnovu mater.vybavení školy
- nedostatek financí na moderní pomůcky
- soustavná klesající tendence finančních normativů kraje pro školství
- problémy s hygien.kritérii
Stanovené priority
Cílem školy je, po nedávném zrušení ZŠ, zachování příspěvkové organizace v současném
stavu. Jako priorita se jeví udrţet kvalitní pedagog.sbor, přiblíţit školu rodičům a dětem.
Návrh eliminace slabých stránek a hrozeb
- vyuţívání všech příleţitostí, které povedou k rozvoji školy
- snaţit se co nejvíce zapojovat rodiče i veřejnost do akcí pořádaných školou
- Dny otevřených dveří - prezentace MŠ
- otevřenost a vstřícnost k dětem, rodičům a veřejnosti
- získávání sponzorů
Závěr
Z celkových výsledků SWOT analýzy vyplývá, ţe mateřská škola má dobré vyhlídky pro
další fungování. Do budoucnosti sice můţe být ohroţena úbytkem dětí, ale při podpoře
zřizovatele se můţe udrţet na stávající úrovni. Nemůţeme konkurovat velkým školám v
moderní vybavenosti, pestrosti krouţků a velkým pedag.sborem, ale můţeme nabídnout
příjemné prostředí rodinného typu ve smíšeném kolektivu, z naší strany otevřeností pro
rodiče, děti a jejich potřeby.
Ve srovnání s minulou SWOT analýzou jsme eliminovaly hrozby : spatná
mater.vybavenost, nedostatek dětí.
3.2. Cíl, záměry, koncepce
Mezi základní podmínky koncepce patří útulné prostředí harmonické vztahy, radostná
atmosféra a vytváření si s dětmi vlastních pravidel souţití v MŠ.
Schopnost vyuţívat všech moţností a příleţitostí k tomu, abychom vycházeli vstříc
zájmům a potřebám kaţdého dítěte, poznali individuální vlastnosti a schopnosti dítěte a
dokázali je rozvíjet způsobem, který je pro něho nejúčinnější.
Vyuţívat moţností jednotřídní MŠ pro rodinnou výchovu, kdy se skupina dětí různého
věku vzájemně obohacuje a více se přibliţuje struktuře velké rodiny a je přirozenou cestou
pro rozvoj socializace a sociálního učení.
Podpora zdravého ţivotního stylu, který je základem spokojeného ţivota.
Pozitivně vyuţívat moţnosti mateřské školy kaţdodenně působit, tvořit a ovlivňovat
podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte.
Vést děti k získávání návyků zdravého ţivotního stylu, odolnosti vůči stresu a zdraví
škodícím vlivům. Děti i dospělí by se měli cítit v prostředí MŠ dobře, spokojeně a
bezpečně.
Vztahy mezi zúčastněnými by měly vycházet ze vzájemné důvěry a úcty – ať uţ se
jedná o vztahy mezi dětmi, dětmi a učitelkou, mezi ředitelkou a všemi zaměstnanci i ve
vztahu k rodičům a širší veřejnosti. Mezi zásadní podmínky pro příjemné klima školy,
uvolněnou a tvořivou atmosféru povaţujeme korektní vztahy, schopnost chápat potřeby
všech zúčastněných a schopnost naslouchat a pomáhat si.
A to vše směřovat k jedinému, aby zde dítě bylo maximálně šťastné, úspěšné a
spokojené.
3.3. Prostředky plnění cílů, formy a metody vzdělávací práce
Chceme, aby dítě které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na
základě svých moţností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální a duševní,
aby mělo dobrý základ do dalšího ţivota.
Během všech činností a aktivit máme na paměti, ţe se dítě učí proţitkově, poskytujeme
mu moţnost seberealizace, uplatnění svých potřeb. A to na základě herních a tvořivých
činností.
Ve výchově upřednostňujeme smyslové vnímání, jako základ pro veškeré poznání
dítěte. (J.A.Komenský: Nic není v mysli, co neprošlo smysly).
Naším cílem je dovést dítě dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v
rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a
sociální samostatnost a základy kompetencí důleţitých pro jeho další rozvoj a učení, pro
ţivot a vzdělávání.
Vytvářet podnětné prostředí, které je přirozeným a nezbytným předpokladem realizace
předškolního vzdělávání.
Hlavní a nejdůleţitější metodou zůstává hra.
Naším cílem je dopřát dětem pozitivní proţitek, především se orientovat na oblasti, ve
kterých je dítě úspěšné – kreativita, fantazie, snaha, originalita. Vyuţíváme pozitivní
motivace, chválíme i za projevenou snahu, máme stanovena jasná pravidla a hranice,
reţim a řád, udrţujeme s dítětem častý oční kontakt, často střídáme činnosti, netrestáme
za projevy hyperaktivity, ale naopak umoţňujeme pohybové uvolnění a relaxaci.
Podněcujeme k tvořivému myšlení, vedeme děti k otevřené komunikaci, rozvíjíme u dětí
schopnost spolupracovat a respektovat druhého, dáváme dětem moţnost v něčem
vyniknout, děti mají moţnost pracovat samostatně i v týmu, vytváříme podmínky, aby se
mohly aktivně podílet na vlastním předškolním vzdělávání.
3.4. Zabezpečení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí
mimořádně nadaných
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí
společné. Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami je třeba jejich naplňování
přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i moţnostem. Snahou
všech zaměstnanců v naší škole je vytvořit kaţdému dítěti optimální podmínky k rozvoji
jeho osobnosti po stránce fyzické i duševní, k rozvoji samostatnosti v největší míře. Dle
potřeby úzce spolupracujeme s SPC, PPP, klinickou logopedkou, odbornými dětskými
lékaři.
ŠVP umoţňuje, aby byl dle potřeb a moţností rozumně přizpůsoben mimořádným
schopnostem dětí a doplněn nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných
schopností či mimořádného nadání dětí. Motivujeme děti k zájmu o poznání a vzdělávání,
podporujeme v nich zdravou sebedůvěru.
4.0. Organizace vzdělávání
4.1.Vnitřní uspořádání školy a třídy
Do MŠ se zapisují děti podle daných kritérií uvedených ve Školním řádu, přednostně se
zařazují dětí v předškolním věku a děti s trvalým pobytem v obci.
Předškolní vzdělávání organizujeme pro děti zpravidla ve věku 2,5 aţ 7 let.
Běţná třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel školy nám můţe
povolit výjimku z počtu do 4 dětí aţ do výše hyg.kapacity 28.
Naše MŠ má jednu třídu s celodenní péčí. O děti se starají dvě učitelky a jedna provozní
pracovnice.
Provoz mateřské školy probíhá od 6 --16 hodin.
Podávání stravy: Přesnídávka
8,15 – 8,45 hodin
Oběd
11,15 – 11,45 hodin
Svačina
14,15 – 14,30 hodin
Ostatní činnosti si učitelky ve třídě organizují podle plánované výchovně vzdělávací
práce a potřeb dětí.
( spontánní zájmové aktivity, tématické hry, pohybové hry, tvořivé, výtvarné a hudební
aktivity, komunikativní kruh, hygiena, odpočinek, klidové činnosti, pobyt venku aj.)
5.0. Téma, integrované bloky, cíle, očekávané výstupy
Nad tématem nového ŠVP jsme dlouho uvaţovali. Chtěli jsme zachovat přirozenou
posloupnost ročních období a s tím souvisejících tradic, zvyků a změn v přírodě a propojit realitu
světa s pohádkou, která nám pomáhá děti přivést do světa fantazie, je pro děti nejbliţší a
nejpřirozenější moţnost k motivaci, k rozlišení dobra a zla. Láska, kamarádství, moudrost,
poslušnost, vztah k přírodě, ale i hloupost, zloba, závist jsou v pohádkách jednoznačně určeny a
dětem předloţeny formou, která je pro ně srozumitelná, konkrétní a názorná.
Hledali jsme pro děti vhodného průvodce a i kdyţ jsme se zamýšleli nad mnoha variantami a
postavami, stále jsme se vraceli k jednomu. Jen jedna postavička stále provází uţ několik
generací dětí, kamarád všech zvířátek, který má k dětem tak blízko. KRTEK. Stejně jako ony se
začíná orientovat ve světě, tím ţe jej pozoruje, zkoumá, učí se spolupracovat s ostatními
zvířátky, pomáhá jim a získává tím dobré kamarády.
Dovolili jsme si tuto kouzelnou a milovanou postavičku vypůjčit od p.Milera i s jeho kamarády.
Vycházíme z knihy p.M.Sloupové – Rok s krtkem.
Materiální vybavení nutné pro výchovně-vzděl.plán :
Manásci Krtek, Myška, Ţabka, Jeţek, Zajíček, Sova
Kniha M.Sloupová – Rok s krtkem
Dostupné kníţky a leporela o Krtkovi
Sada pohádek DVD
Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku
vzdělávací nabídky a jsou dále členěny na témata, ve kterých se prolínají všechny oblasti
vzdělání. Konkrétní realizace projektu je zpracována v třídním vzdělávacím programu.
Integrované bloky jsou zpracovány v souladu s poţadavky RVP a s ohledem na konkrétní
podmínky naší mateřské školy.
Zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP: ( jednotlivé oblasti mají své patrony, Krtek
zastřešuje všechno)
- dítě a jeho tělo…………………………………ţabka
- dítě a jeho psychika……………………………myška
- dítě a ten druhý………………………………..zajíček
- dítě a společnost……………………….……… jeţek
- dítě a svět………………………………………..sova
5.1. Krtek a podzim
Charakteristika integrovaného bloku :
Hlavním posláním zač.škol.roku je pomoci dětem s adaptací na nové prostředí,
seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s reţimem školy.
Děti poznávají nové kamarády, vyuţíváme především námětové a seznamovací hry,
vytváříme třídní pravidla. Podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc dětí ve skupinkách
i v celém kolektivu. S tím vším nám pomůţe Krtek a jeho kamarádi, pro děti důvěrně
známí a pro adaptaci velmi prospěšný jev.
Přiblíţíme dětem co se pěstuje na zahrádce a na poli, co roste a kdo ţije v lese.
Při výpravách do přírody pozorujeme znaky podzimu, podporujeme vnímání krásy
barevnosti podzimu. Pracujeme s přírodninami. Umoţníme dětem seberealizovat se při
sběru a aranţování plodů a přírodnin, přičemţ respektujeme pravidla ochrany přírody.
Podpoříme u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových,
dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností. Vedeme děti k
rozlišení prózy a veršované pohádky a pochopení, ţe pohádka můţe mít více verzí. Na
příkladech hlavních pohádkových postav si uvědomit různé lidské vlastnosti a charaktery.
Témata : např.
U nás ve školce
Krteček a kamarádi se nám představují
Najdi krtkovi kamarády
S krtečkem zas přichází podzimní čas
Co nám dala zahrádka
Zvířátka a podzimní radovánky
Podzimní kouzlení
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- navazování a rozvoj vztahů
- sjednocení kolektivu, získání pocitu sounáleţitosti a pohody
- rozvoj společenských postojů a návyků
-spoluvytvářet pohodu prostředí
-rozvíjet komunikační dovednosti
-navazovat dětská přátelství
- přizpůsobit se změnám jako běţné součásti ţivota a prostředí
- respektování pravidel
- rozvoj a uţívání všech smyslů
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním
- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu
- seznamovat se s prostředím, ve kterém dítě ţije
- rozvoj komunikativních dovedností
- získání relativní citové samostatnosti
- rozvoj pohybových dovedností
- posilování radosti z objevování
- vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
- vytvoření povědomí o vlastní sounáleţitosti s přírodou
- zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky
- rozvoj smyslového vnímání
- rozvoj řečových schopností
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- adaptovat se na ţivot v mateřské škole
- aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí mateřské školy
- vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich, řídit
se jimi
- porozumět běţným projevům vyjádření emocí a nálad
- uvědomovat si svou samostatnost
- přijímat autoritu, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
- zvládnout základní pohybové dovednosti, napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- chápat základní číselné a matematické pojmy
- zachovávat si správné drţení těla
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
- popsat a vymyslet jednoduchá synonyma, naučit se krátké texty
- učit se aktivně pouţívat některá slova
- chápat rozlišení, vyuţití a význam ovoce a zeleniny a smysl lidské práce
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
- záměrně koncentrovat pozornost
- sledovat, vyprávět příběh nebo pohádku
- projevovat zájem o knihy, divadlo, hudbu
5.2. Krtek a zima
Charakteristika integrovaného bloku :
Společně s Krtkem se snaţíme dětem ukázat tradiční české vánoce se svými zvyky
a tradicemi, některé si vyzkoušíme. Dle moţností se vypravíme na výlet do skanzenu v
Přerově n.L. Vánoční čas přímo vybízí k posilování mezilidských vztahů, tvoříme dárečky
a společně s rodiči vánoční ozdoby a dekoraci. Připravíme si vystoupení na Mikulášskou
besídku. Básničky, zimní písničky a tanečky zpříjemní předvánoční setkání s rodiči.
Budeme se aktivně podílet na přípravě vánoční atmosféry. Tradičně si zazpíváme koledy o
Štědrý den u stromečku na návsi.
Před zápisem do první třídy navštívíme ZŠ, podíváme se na kamarády.
V dětech podporujeme pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy základní školy,
zájem o učení.
Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti zjistíme pokusy. Stavíme sněhuláky,
bobujeme, bruslíme. Nezapomeneme na zvířátka a ptáčky. Tradičním průvodem v
maskách oslavíme Masopust.
Témata : např.
Jak se krtek loučil se zvířátky
Jak krtek potkal čerta
Krtek a vánoční hvězda
Krtek si uţívá zimních radovánek
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- uvědomění si, ţe chováním mohu ovlivnit prostředí ve kterém ţijeme
- rozvoj společenského i estetického vkusu
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání
- rozvoj paměti a pozornosti
- rozvoj výtvarných, hudebních a dramatických dovedností
- osvojení si věku přiměřených praktických činností
- zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
- rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
- rozvoj základních kulturních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
- osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví
- rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
- vytvoření povědomí o vlastní sounáleţitosti s lidmi a společností
- vést k vyjádření svých myšlenek
- rozšiřování slovní zásoby
- rozvíjet tvořivost dětí, zachytit představy a proţitky slovně, výtvarně i hudebněpohybových činnostech
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
- předvést naučené básně a písně, umět veřejně vystupovat beze studu
- seznámit se s tradicemi tohoto období
- proţívat radost z moţnosti někoho obdarovat, splnit přání druhých
- uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás
- zvládat se pohybovat ve skupině dětí, na sněhu, na ledu, zvládat překáţky
- znát základní pojmy uţívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy
- ovládat dechové svalstvo
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat
- poznat některá písmena a číslice, napsané své jméno
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
- uvědomovat si své limity, přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch
- všímat si změn a dění v nejbliţším okolí
- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí
- projevovat zájem o kníţky, soustředěně poslouchat četbu
- poznat humor a vtip v krátkých textech, písních i výtvarném projevu
5.3. Krtek a jaro
Charakteristika integrovaného bloku :
V tomto období se snaţíme v dětech upevňovat sounáleţitost s ţivou a neţivou
přírodou, seznamujeme se světem rostlin a zvířat a snaţíme se o to, aby si děti na
základě vlastního proţitku utvářely vztah k přírodě a k ţivotnímu prostředí, rozvíjely
smyslové vnímání, uvědomovaly si vhodné chování k přírodě. Pozorujeme znaky
probouzející se přírody. Řadu činností budeme provádět venku – poslech zvuků v přírodě,
hra na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí.Také zahrada nabídne činnosti
spojené s pohybem a experimentováním a přinese celkový enviromentální rozvoj dítěte.
Samozřejmě probudíme kamaráda Jeţka.
Opět se soustředíme na tradiční pojetí velikonočních svátků, poznáváme zvyky,tradice
a symboly jara. Budeme mít spoustu prostoru pro vytváření dekorací, i společně s rodiči.
Jaro také přivítáme akcí Čarodějnice.
Děti se pomocí smyslových a pohybových her seznámí s domácímí zvířaty a jejich
ţivotem, posílí svůj vztah ke zvířatům. Budeme podporovat rozvoj pozitivních vztahů mezi
dětmi.
Připravíme vystoupení na Den matek, pomůţeme dětem umět dát najevo své city,
udělat radost a potěšit svým vystoupením oba rodiče. Svátek matek pojmeme jako oslavu
Dne rodiny, protoţe máme rádi maminku i tatínka. Přiblíţíme narození miminka, co
miminko potřebuje, jak roste.
Děti se různorodými činnostmi seznámí s pravidly vedoucí k jejich bezpečnosti.
Budeme reagovat na dopravní situace, zákl.pravidla silničního provozu. Rozvíjet
vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí – paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost,
ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru, vnímání nebezpečí. Získáme zákl. povědomí
o doprav. prostředcích a záchranném integrovaném systému.
Témata : např.
Všechno se probouzí
Krtek volá jaro
Krtek a Velikonoce
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
- rozvíjet kooperativní dovednosti
- vytváření prosociálních vztahů, rozvoj tolerance, respektu a přizpůsobivosti
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti,
vývoji a neustálých proměnách
- rozvoj a uţívání všech smyslů
- rozvoj fyzických, lokomočních a manipulačních schopností
- upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti
- rozvoj tvořivosti
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a cit plně proţívat
- vytvářet povědomí o mezilidských vztazích
- rozvoj schopnosti empatie
- rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách
- získat kladný vztah ke zvířatům
- rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně logickému
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky
vyjádřit
- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
- rozvoj schopnosti sebeovládání
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy
- seznámení se s funkcí rodiny, pochopení vztahů mezi členy, pojmem domov i v širším
smyslu
- vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušenosti k učení
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- umět vyjádřit své pocity tvůrčím způsobem
- pochopit, ţe kaţdý má v rodině svou roli, znát členy rodiny a jejich vzájemné vazby
uvědomovat si citové vazby k nejbliţším členům rodiny (rodičům,sourozencům,
prarodičům)
- chovat se zdvořile, s úctou přistupovat k práci ostatních
- naučit se zpaměti krátké texty a písničky
- dodrţovat pravidla vzájemného souţití
- rozvíjet vztah ke svému domovu a mít respekt k domovu a rodině ostatních
- osvojit si elementární poznatky z ţivočišné říše – domácí ţivočichové – pojmenovat,
základní informace, uţitek
- umět správně pojmenovat mláďata
- uvědomovat si zodpovědnost za péči o domácí zvířata
- třídit podle místa výskytu – domácí,volně ţijící,v ZOO
- dodrţovat dohodnutá pravidla
- bezpečně reagovat na dopravní situace, správně se rozhodovat
- chránit své zdraví, vyuţívat všech smyslů
- chápat prostorové pojmy
- znát některé dopravní prostředky, značky
- seznamovat se s příleţitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů
- uvědomovat si nebezpečí
- zvládat jednoduché pracovní úkony
- formulovat otázky, odpovídat
- poznávat shodu, podobu, rozdíl
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
- být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i věcem
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové proţitky
- pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho
vývoji
- chápat základní číselné a matematické pojmy
- rozlišovat některé obrazné symboly
- uvědomovat si svou samostatnost, umět rozhodovat o svých činnostech
- ve známých a opakujících situacích ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování
uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
5.4. Krtek a léto
Charakteristika integrovaného bloku :
Blíţící se konec roku nám přinese mnoho zábavy a radosti.
Maškarním karnevalem a soutěţemi oslavíme Den dětí. Povyprávíme si o naší planetě
Zemi, kde ţijeme my, ale i jiné děti, jiné národnosti. Přiblíţíme si základní poznatky o naší
planetě, vesmíru a celosvětovém úsilí chránit tuto planetu a ţivotní prostředí. Děti se
seznamují s pojmy souvisejícími s čistotou ovzduší a tím, co mu škodí.
Budeme pozorovat letní počasí a jevy s ním spojené, přírodu, první dozrálé plody
ovoce i zeleniny, přírodu v okolí řeky, která protéká naší vesnicí, seznámíme se s
nebezpečím, které nás můţe u vody potkat.
Seznámíme se s různými profesemi, řemesly. Budeme si povídat o důleţitosti kaţdé
práce, přemýšlet o tom, čím bychom chtěli být.
Herními činnostmi shrneme i doplníme doposud získané poznatky, vyuţijeme fantazii,
představivost, tvořivost dětí, získané dovednosti hudební, dramatické i pracovní.
Letní období nám umoţní většinu činností přenášet do přírody a tak budeme mít větší
prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti-budeme cvičit vytrvalost, fyzickou zdatnost a
sebeovládání v soutěţivých hrách. Budeme co nejvíce vyuţívat naši zahradu, některé
činnosti z herny přeneseme do altánu – četba, deskové hry, kreslení,výtvarné tvoření aj.
Pojedeme na výlet,spolu s rodiči a našimi dětmi se rozloučíme se školáky
uspořádáním zábavného soutěţivého odpoledne na zahradě MŠ, opečením špekáčků a
noclehem v MŠ bez rodičů.
Léto vyuţijeme k intenzivním environmentálním proţitkům. Zařadíme i větší projekty
např. Indiáni, Pout´, výlety, ozdravné pobyty.
Témata : např.
Krtečkovi toulavé boty
Krtek a svět kolem nás (profese)
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- prohlubování si věku přiměřených praktických dovedností
- prohlubování komunikativních dovedností, zdokonalování mluveného projevu
- rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
- vytvoření základních pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností
umoţňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
- vytváření pozitivního vztahu k práci a podtrţení významu jednotlivých profesí
- všímat si práce dospělých v pracovních profesích, pomůcek, nářadí
a náčiní, které při své práci pouţívají a potřebují, učit se chápat smysl
jejich práce
- zamýšlení se nad vlastními zálibami, oblíbenými činnostmi, nad tím, čím bych chtěl já
sám být
- pochopení, ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu, ţe kaţdý má svou roli ve společnosti
- rozvíjet postřeh, jazyk.cit, slovní zásobu, smysl pro rým, orientovat se
v hádankách, pohádkách, improvizovat s maňáskem, maskou při dramatizaci
- cvičit hudební paměť a sluch, orientovat se v melodii a rytmu, zpívat
intonačně čistě a rytmicky správně ve skupině
- cvičíme zrakové vnímání u dětí, optickou diferenciaci, uvolňování ruky,
správné drţení tuţky
- společnými proţitky posilujeme zvídavost dětí, radost z objevování, sounáleţitost
ve skupině
- pomáháme zvládat základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci spojenou s
pohybem, obojí uplatnit v závodivých a pohybových hrách
- vytváříme u dětí povědomí o existenci nebezpečných a rizikových situací
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- zvládnout základní pohybové dovednosti, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
- zvládat jemnou motoriku
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v
případě potřeby hledat pomoc
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky
- chápat prostorové pojmy, základní časové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině
- těšit se z hezkých a příjemných záţitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s
uměním
- zachytit a vyjádřit své proţitky
- soustředit se na činnost a její dokončení.
- mít povědomí o existenci různých kultur, různých zemí, vesmíru
- pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje, proţívat radost z poznaného a
zvládnutého
-vyprávět vlastní záţitky, příběhy s respektováním pravidel dialogu
a zamýšlet se nad tím, co je správné a co naopak
- osvojit si poznatky o blízkém i vzdálenějším okolí svého bydliště
- hodnotit svoje osobní pokroky, přijímat i svůj případný neúspěch, rozhodovat o svých
činnostech
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, bez předsudků, s
úctou, váţit si jejich práce a úsilí
- umět se pohybovat v různém prostředí
- uvědomovat si nebezpečí, které je spojeno s letním obdobím
- umět rozvinout hru, spolupracovat s kamarády
- soustředit se na činnost
- vyuţívat své kreativity a fantazie v různém prostředí.
- zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené, i jednoduché praktické situace,
které se doma i v MŠ opakují
5.5. Doplňkové a preventivní programy
Vytvořili jsme si soustavu preventivních a doplňkových programů, které zařazujeme do
vzdělávání dle potřeby, reagujeme na momentální a aktuální situaci.
Čisté zuby nebolí
Děti se seznámí s hygienickou prevencí, naučí se správně se starat o chrup. Vyuţíváme
VHS z preventivního programu – O princezně Bělince, pracovní listy, loutkové divadlo,
četbu příběhů, návštěva dentalní hygienistky v MŠ
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výţivy
- rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí; chová se tak, aby v situacích pro dítě
běţných a jemu známých neohroţovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
Jak jsem přišel na svět
Uvedený projekt by měl v dětech rozvíjet pozitivní vztah k rodině, dále se děti učí správně
reagovat na malé sourozence. Záměrem projektu je přiblíţit dětem příchod nového
člověka na svět, připravit základ pro rodinnou a sexuální výchovu. Vyuţijeme knihy, DVD,
obrázky, pracovní listy, dramatizaci.
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- podporujeme a rozvíjíme pozitivní sociální vztahy v rodině - pevné citové pouto k
jednotlivým členům (matka, otec, sourozenci, prarodiče a další příbuzní)
-aktuálně reagujeme na situaci, kdy jedno z dětí očekává narození sourozence, s cílem
vytvářet základy správného vztahu, postoje i reakce k malému dítěti
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- povědomí dítěte o těle a jeho částech a jeho vývoji
Strom – plíce Země
Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k
okolí a prostředí, ve kterém ţijeme, k přírodě. Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za
vlastní chování. Třídíme odpad a snaţíme se přiblíţit dětem ekologické myšlení.
Zařazujeme ho při motivaci ke sběrovým akcím – papír, PET lahve. Vyuţíváme DVD
Kostičky, pracovní listy, náměty ekologických činností.
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- poznání a chápání, ţe lidská činnost můţe ţivotní prostředí chránit, ale také poškozovat
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá při
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v
okolí, ţivé tvory apod.), rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na něpomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí
Rozhodni se – úraz není náhoda
Při tomto projektu vyuţíváme hlavně VHS Rozhodni se – pořad o prevenci dětských
úrazů. Velmi poutavým způsobem vhodným pro předškolní děti varuje před různými
nebezpečími. Jako doplňkový materiál vyuţíváme k tomuto projektu vydané obrázky,
pexesa, omalovánky atd.
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
moţnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); vyuţívá při tom dosavadních
zkušeností, fantazii a představivost
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- řešit problémy, úkoly a situace
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat
Chytří lidé nekouří
Program je zaměřen proti vzniku a rozvoji kuřáctví a kouření. Jeho smyslem je poloţit
základy pro pozdější nekuřácký vývoj jedince. Čerpáme z metodické příručky o kouření a
zdraví pro předškolní populaci "Já už kouřit nebudu a vím proč.
Vyuţíváme vhodné omalovánky, prac.listy, pohádky.
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě
běţných a jemu známých neohroţovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
Na základě realizace tohoto programu by dítě mělo:
- Vědět, co je na kouření pro kuřáka škodlivé.
- Vědět, co je škodlivé a nepříjemné pro okolí.
- Pochopit, ţe normální je nekuřáctví.
- Umět říci kuřákům, ţe mu kouř vadí.
- Získat ke kouření a kuřáctví odmítavý postoj
Nejsme jako Budulínek
V tomto projektu v dětech vytváříme povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví
a bezpečí, o tom, kde nalézt či jak přivolat pomoc. Děti vedeme k dovednosti umět se
bránit zneuţívání, ve smyslu vést k dovednosti a umění říci "ne" ve správný okamţik. Ke
splnění tohoto úkolu vyuţíváme zejména modelové situace a dramatickou výchovu.
Vyuţíváme hlavně pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce, O neposlušných
kůzlátkách.
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
- při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby
obrátit o pomoc)
- chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, v případě potřeby umět poţádat o pomoc,
umět říci „ne“, sledovat a vyprávět příběh, pohádku
Příběhy pomáhají s problémy
Všechny preventivní programy zařazujeme dle potřeby, nejsou časově plánované.
Zvláště u tohoto to platí bezvýhradně. Operativně reagujeme na situaci ve třídě. Činnosti
vyplývající z tohoto bloku vedou k poznávání a osvojování správných návyků v základních
formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i
dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, omluvit se, vzít si slovo, aţ kdyţ druhý domluví,
poţádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.).
Téma také nabízí vhodné příleţitosti k uvědomění si a pochopení svého vlastního já,
své role v rodině a překonání strachu. Nebát se povídat si o tom, co cítím, jak se cítím, co
je mi milé a naopak.
Vyuţíváme publikaci z naklad.Portál příběhy pomáhají s problémy, kde jsou
pohádkovou formou dětem přiblíţeny různé problémy a nabízejí způsob, jak je zvládnout
(strach, rivalita, sobectví,agresivita,vlastnictví,ţárlivost aj.)
Vyuţíváme i různé motivační říkanky.
Dílčí vzdělávací cíle (co u dětí podporujeme) :
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí
Očekávané výstupy (co děti zpravidla dokáţí) :
dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného souţití a chování doma, v
mateřské škole, na veřejnosti, dodrţovat herní pravidla
uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, aţ kdyţ
druhý domluví, poţádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
6.0. Evaluační systém
6.1. Evaluační plán
Evaluační činnost v naší MŠ probíhá soustavně a to na úrovni
1. školy ( podmínky, hodnocení šk.roku)
2. třídy - evaluace integrovaných bloků, hodnocení jednotlivých dětí
3. autoevaluace – sebehodnocení, sebereflexe pro zlepšení naší
práce
Smyslem je získávat zpětnou vazbu o naší práci a vyuţít získaných poznatků ke zlepšení
výsledků vzdělávání a zdokonalení školního programu.
1. Úroveň školy
Provádí ředitelka, která sleduje a vyhodnocuje průběţně a opakovaně podmínky a to
jednak materiální, organizační, ale především pedagogické, psychosociální, hygienické,
podmínky týkající se pedagogického stylu, forem, metod práce, dodrţování stanovených
zásad.
Hodnocení školního roku
Vyhodnocuje se vţdy společně na závěr školního roku – souběţně budou stanoveny cíle
na nový školní rok. Pravidla podle nichţ bude škola postupovat při vytvoření evaluačních
otázek:
- předmět evaluace (co se bude sledovat, na které jevy se vyhodnocování zaměří)
- techniky evaluace (formy, metody, jakým způsobem se bude vyhodnocovat)
- časový plán (konkrétní termíny)
- odpovědnost pedagogů (kdo bude za co zodpovědný)
Otázky jsou součástí ročního plánu školy na daný školní rok.
Vlastní hodnocení školy
Je prováděno celým kolektivem na základě SWOT analýzy, hodnocení dotazníků,
rozhovorů apod. Provádí se vţdy za tři roky v červnu a je zaměřeno na:
- naplňování cílů programu
- hodnocení vzdělávacího obsahu a jeho realizaci
- hodnocení dosaţených výsledků
- hodnocení podmínek školy
- práci pedagogů, vzdělávaní apod.
- výsledky vzdělávání
Personální a časové rozvrţení vlastního hodnocení na daný školní rok je součástí ročního
plánu školy. Pravidla podle nichţ bude škola postupovat jsou stejná jako u hodnocení
školního roku.
2. Úroveň třídy
Provádí ředitelka a učitelka v rámci tvorby TVP .
Denní evaluace
Evaluace pomocí obecných - rámcových cílů (klademe si otázky: co se dítě učí, s jakou
hodnotou se dítě setkává, zda má prostor pro samostatnost). Kdykoliv v průběhu dne si
můţeme poloţit výše uvedené otázky a operativně korigovat své působení směrem k
poţadované kvalitě.
Denní zápis provádíme do třídní knihy spolu s dětmi (děti vzpomínají co proţily v průběhu
dne), vedeme rozhovory s dětmi i rodiči. V daném tématu učitelky spolupracují, doplňují
se, předávají si informace o plnění úkolů, domlouvají se na dalším průběhu vzdělávacích
činností.
Evaluace předchozího tématu se provádí po jeho skončení, evaluace integrovaného bloku
čtvrtletně – do předtištěných hodnotících listů, které zakládáme do třídního plánu. K
evaluaci předchozího tématu pomohou dílčí (specifické) cíle. S největší pravděpodobností
dojdeme při kontrole k závěru, ţe v celku byly dotčeny všechny, nebo téměř všechny tyto
cíle. Vyhodnocujeme zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a zjišťujeme jaké další cíle
byly sledovány. Cíle, které byly dotčeny minimálně si poznamenáme a budeme s nimi
pracovat v dalším tématu. Podle potřeby můţeme dál plánovat tématické celky, jejich části
upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky
činnosti.Témata nedodrţujeme striktně týdně, ale časový prostor upravujeme dle potřeby a
náročnosti tématu. Často se některá témata prolínají.
3.Autoevaluace
Pedagog si rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky a samostatně je hodnotí a porovnává s
obecnými poţadavky. Tento postup evaluace je logický a zdánlivě jednoduchý. Klade ale
vysoké nároky na pravdivost a upřímnost učitelky vůči sobě samé při práci s obecnými rámcovými cíli a taky na vlastní vzdělávání a sebevzdělávání učitelek.
Učitelka si během dne můţe odpovědět na otázky:
Co se právě teď dítě učí?
S jakou hodnotou se setkává?
Jaký prostor má pro samostatnost ?
6.1.1. Cíl evaluace
Vyhodnocování vzdělávacích činností, situací, podmínek i výsledků vzdělávání.
Evaluace probíhá systematicky, s výsledky dále pracujeme.
6.1.2. Evaluační nástroje
SWOT analýza, poznámky pedagoga o rozvoji dítěte – test Diagnostika předškoláka,
rozhovory, pozorování, hospitační činnost, schůzky s rodiči, pracovní porady, pedagogické
rady
6.2.
Oblasti evaluace
Klima školy - zda je ve škole přátelská a vstřícná atmosféra
Materiální, hygienické a další podmínky – zda máme potřebné podmínky k naplnění cílů,
které jsme si formulovali, zda se podmínky zlepšují a zkvalitňují
Spolupráce s rodinou – zda se daří komunikovat s rodiči všech dětí, zda je program školy
pro rodiče zajímavý
Naplňování individuálních potřeb dětí – zda jsou zohledňovány individuální potřeby
jednotlivých dětí
Integrované bloky – zda přinášejí očekávané výsledky, zda je dost prostoru pro vlastní
improvizaci a tvořivost
Práce pedagogů – pedagogický styl, zda pedagogové přistupují k dětem s porozuměním,
zda mají promyšleny cíle a postupy, zda spolupracují s rodiči a ostatními pedagogy
Výsledky vzdělávání – zda děti dosahují očekávaných vzdělávacích pokroků, zda jsou
rodiče s výsledky vzdělávání dětí spokojeni
6.3.
Techniky evaluace
Metody: průběţné pozorování, rozhovory, testy, diskuse, porady, hospitace, analýzy
plánů a příprav, dotazníky, fotodokumentace, DVD nahrávky, ankety
Portfolio dítěte – důleţitý zdroj informací o tom, jak se dítě v prostředí mateřské školy
rozvíjí.
Obsahuje dětské práce, pracovní listy, výkresy, výrobky. Děti si odnášejí na konci
škol.roku domů. Velmi zdařilé výrobky a výkresy fotíme, rodiče dostávají CD z fotkami a
videozáznamy z akcí za celý rok.
Hodnocení pedagogů – provádí ředitelka školy průběţně, na hospitacích, na poradách
Časový plán a odpovědnost zúčastněných
CO
Obsah TVP
Témata
Integrované bloky
Doplňkové programy
Výsledky vzdělávání dětí
Spolupráce učitelek
Spolupráce s rodiči
Pedagog.práce učitelky
Práce školnice
Výdejna
Ţivotospráva
Hygienické podmínky
Vzdělávací semináře,
samostudium
Spolupráce
JAK ČASTO KDY
zápis do Třídní knihy, kaţdodenně
rozhovory mezi
pedagogy, dialogy s
dětmi
ústně, dle potřeby
po skončení
zápis do TVP
tématu
Zápis do TVP
po skončení
bloku
JAK
KDO
ředitelka, učitelka
ředitelka, učitelka
ředitelka, učitelka
Portfolia
dětí,rozhovory
Záznamy o
pozorování dítěte
Diagnostika
předškoláka
Zápisník rozvoje
dítěte
průběţně
ředitelka, učitelka
rozhovory, vzájemné
hospitace
rozhovory
Zápis ze Schůzky
s rodiči
zprávy na nástěnce
Dotazník pro rodiče
hospitace
pozorování,rozhovory
kontrola zápisu
prac.doby
pozorování,
rozhovory
kontrola zápisu
v knize zásob
pracovní doba
kontrola kritických
bodů – zápis
průběţně
ředitelka, učitelka
kaţdodenně
1-2x ročně
ředitelka, učitelka
2x ročně
listopad
červen
průběţně
květen
2x ročně
průběţně
ředitelka
měsíčně
průběţně
ředitelka
měsíčně
kaţdodenně
školnice
měsíčně
průběţně
rozhovory s dětmi,
rodiči
pozorování,
průběţně
rozhovory
rozhovory, předávání průběţně
materiálů
rozhovory, zprávy z
průběţně
ředitelka
ředitelka,
učitelka,školnice
ředitelka, učitelka,
školnice
ředitelka, učitelka
ředitelka, učitelka
s SPC,PPP,klin.logopedkou vyšetřeních
Materiální podmínky
rozhovory
Kontrola čerpání rozpočtu
Inventarizace
konzultace
s mzdovou,provozní
účetní
zápis
Kontroly a revize
zápis
Vnitřní klima školy
Rozhovory,
pozorování
Rozhovory,
audit
Spolupráce s OÚ
průběţně
řed.,učitelka
listopad – tvorba ředitelka
rozpočtu na další
rok
průběţně
ředitelka
prosinec
dle
harmonogramu
průběţně
průběţně
únor
inventarizační
komise
ředitelka
ředitelka, učitelka,
školnice
ředitelka
6.5.Vzdělávací pokroky dětí
Sledujeme rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u kaţdého dítěte zvlášť. Důleţité
informace dokumentujeme, vyhodnocujeme. U dětí s odkladem školní docházky
zpracováváme pedag. diagnostiku častěji a vytváříme dětem individuální plán. Úzce
spolupracujeme s rodiči dítěte. Pozorování o chování a projevech dítěte předáváme
rodičům s vědomím citlivosti popisovaných informací.
Záznamy o dětech jsou zcela důvěrné a přístupné pouze pedagogům v MŠ a rodičům :
Zápisník rozvoje dítěte – MC naklad. - rodiče si sami zapíší první stránky (co uznají za
vhodné) –údaje o rodině,průběh porodu, vývoj dítěte do 3let
- na konci škol.roku vyplníme záznamy dané věkové skupiny
- po ukončení docházky do MŠ si vezmou na památku domů
Záznamy o pozorování dítěte – znalost barev, početní řada, matem.představy, lateralita,
správný úchop tuţky, kresba postavy (rodiny)-zaznamenáváme pro dané pololetí určenou
barvou. Tak můţeme zaznamenat i časové období, kdy a v jakém stupni očekávaný
výstup dítě splnilo.
Diagnostika předškoláka – vytvořili jsme si vlastní test podle publikace Diagnostika
předškoláka z MC nakl. – pomocí obrázků a otázek zjistíme sluchové a zrakové vnímání,
rozumové schopnosti, stav a úroveň řeči-slovní zásoba, jazykový cit, rytmické cítění i
schopnost souvislého vyjadřování
Individuální plán pro děti s odkladem školní docházky
Portfolio dítěte –výkresy, výrobky, grafomotorické a pracovní listy
Logopedie – na zač.škol.roku screening, průběţný zápis cvičení hlásek, na konci
škol.roku zhodnocení
7.0. Závěr
Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
„Rok s Krtkem a jeho kamarády“ je Třídní vzdělávací program, zpracovaný k datu
zahájení nového školního roku, který aktualizuje a upřesňuje text ŠVP PV pro daný školní
rok.
Změny lze provádět na základě závěrů autoevaluace, evaluace školy, na základě
návrhu pedagogů školy či rodičů, po ukončení školního roku.
Dodatek ke ŠVP PV
Rok s Krtkem a jeho kamarády
MŠ Brňany
S účinností od 1.9.2013
projednáno v pedagogické radě:
30. 8. 2013
Změny se týkají těchto částí :
1.0. Identifikační údaje
1.2. Charakteristika školy
Od 1.6.2013 se jídlo smluvně dováţí ze ŠJ Bohušovice n.O.
Příloha :
Konkretizované očekávané výstupy
Materiál „Konkretizované očekávané výstupy“ doplňuje dokument Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).
Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané
výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a
které lze povaţovat pro děti na konci předškolního období za ţádoucí.
Konkretizované výstupy upřesňují poţadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě
činností a příleţitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci
předškolního vzdělávání dokázat.
S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných
bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů
smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do
pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších
„podoblastí“ rozvoje a učení dítěte.Protoţe vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně
prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech
provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve
zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie
konkretizovaný výstup.
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě
četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní poţadavky pro děti
předškolního věku, který by mohli vyuţít rodiče.
Materiál pro PV, č.j.MSMT – 9482/2012-22
Struktura:
5.1.
Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 Sebeobsluha
 Zdraví, bezpečí
5.2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
5.2.1. Jazyk a řeč
 Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání,
vyjadřování
5.2.2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové
operace
 Vnímání
 Pozornost, soustředění, paměť
 Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 Časoprostorová orientace
 Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 Řešení problémů, učení
5.2.3. Sebepojetí, city, vůle
 Sebevědomí, sebeuplatnění
 Sebeovládání, přizpůsobivost
 Sebepojetí, city, vůle
5.3.
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 Komunikace s dospělým
 Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 Sociabilita
5.4.
Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Společenská pravidla a návyky

Zařazení do společenství

Kultura, umění
5.5.
Dítě a svět (oblast environmentální)
 Poznatky, sociální informovanost
 Adaptabilita ke změnám
 Vztah k ţivotnímu prostředí
VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ)
Podoblast
Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.1.1 Zachovávat správné drţení těla
5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běţné způsoby pohybu v různém prostředí
5.1.3 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
5.1.4 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
5.1.5 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
Konkretizované
výstupy
-
postavit se zpříma a udržet správné držení těla po
dobu vnější kontroly
běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu
otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a
orientace
zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky,
koloběžky, odrážedla)
pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém
přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)
přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle
vzoru či pokynů
pohybovat se dynamicky po delší dobu (např.
běhat při hře 2 minuty a více)
být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a
více) v řízené i spontánní aktivitě
pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových
hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)
Podoblast
Jemná motorika, koordinace ruky a oka
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou
motoriku
5.1.14
Zacházet
s běţnými
předměty
denní
potřeby,
hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
Konkretizované
výstupy
-
-
upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při
kreslení či v jiných činnostech, kde se preference
ruky uplatňuje
tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí
podložený, s uvolněným zápěstím
vést stopu tužky při kresbě, apod.
napodobit základní geometrické obrazce, různé
tvary, popř. písmena
pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět
z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky,
zavázat kličku)
zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché
úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou,
pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např.
papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou)
kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit,
vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
zacházet správně s jednoduchými rytmickými a
hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem,
chřestidly)
Podoblast
Sebeobsluha
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně
hygienické a zdravotně preventivní návyky
5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
Konkretizované
výstupy
-
-
pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat
pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní
papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět
používat kapesník)
samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout
knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř.
polévku, používat ubrousek
-
postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
Podoblast
Zdraví, bezpečí
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní
pojmy uţívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí
5.1.12 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,
aktivního pohybu a zdravé výţivy
5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví
a bezpečí
5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými
osobami
Konkretizované
výstupy
-
-
-
pojmenovat viditelné části těla včetně některých
dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí)
a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek,
žaludek)
mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních
proměnách
znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o
pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé
výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě,
otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně
návykových látek
uvědomovat si, co je nebezpečné
projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
(např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti,
v přírodě)
znát a dodržovat základní pravidla chování na
chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení,
rozumět světelné signalizaci)
vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné,
obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc,
koho přivolat)
bránit se projevům násilí
VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ)
Jazyk a řeč
Podoblast
Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění,
vyjadřování, dorozumívání
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci
řeči
5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,
nápady,pocity, ve vhodně zformulovaných větách
5.2.1.4,5.2.1.7Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat,
slovněreagovat
5.2.1.5 Domluvit se slovy
5.2.1.6 Porozumět slyšenému
5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
2.1.11 Připravuje se pro ţivot v mnohojazyčné evropské
společnosti
Konkretizované
výstupy
-
-
-
spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových
pohádek nebo pohádek z médií
vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit
zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném
tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu
znát většinu slov a výrazů běžně používaných v
prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a
příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců,
kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování,
které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát
i některé, které se týkají vzdálenějšího světa)
mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat
osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat
větší množství slovních obratů, správně určovat a
pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí
používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku,
nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit
svoje pocity, prožitky
dodržovat pravidla konverzace a společenského
kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat
naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat
zformulovat otázku, samostatně a smysluplně
odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a
-
-
-
aktivity, posuzovat slyšené)
dorozumět se verbálně i nonverbálně (např.
používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat
správně na neverbální podněty)
sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu,
vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně
správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl
příběh pokračovat
předat vzkaz
chápat jednoduché hádanky a vtipy
poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit
chybějící slovo rýmu
poznat a vyhledat slova protikladného významu
(antonyma), podobného významu (synonyma),
stejně znějící a slova různého významu
(homonyma)
rozkládat slova na slabiky
vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je
možno se jim učit
vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím
jazyce
Poznávací schopnosti
Podoblast
Vnímání
Očekávané výstupy 5.1.6 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
z RVP PV
5.2.2.1. Vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
5.2.2.5. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska
důleţité
Konkretizované
výstupy
-
zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a
rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na
kamarádovi, na obrázku)
rozlišit zvuky aznámé melodie, rozlišit a napodobit
rytmus
sluchem rozlišit slova,slabiky, počáteční slabiky a
hlásky ve slovech
rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary,
základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy
složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné
kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk,
hladkost a jiné specifické znaky
-
-
správně reagovat na světelné a akustické signály
rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a
doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části
složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém
labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
odhalit
podstatné
a
nepodstatné
znaky,
charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané,
sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých
pochutin)
rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu
povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost
Poznávací schopnosti
Podoblast
Očekávané výstupy
Z RVP PV
Pozornost, soustředěnost, paměť
5.2.2.2 Záměrně se soustředit a udrţet pozornost
5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
5.2.2.10
Naučit
se
nazpaměť
krátké
texty,
záměrně
sizapamatovat a vybavit
Konkretizované
výstupy
-
-
-
soustředěně
poslouchat
pohádku,
hudební
skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně
divadelní
představení
a
následně
ho
reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od
činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)
dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost
udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla,
jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je,
přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět
ho
záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité
příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět
zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny
viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat
si rytmus, melodii)
pamatovat si postup řešení (např. postup
jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý
algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na
konkrétním místě - Pexeso)
-
-
zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně
užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i
událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť,
bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů),
jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo
úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický
celek
uplatňovat postřeh a rychlost
Poznávací schopnosti
Podoblast
Očekávané výstupy
Z RVP PV
Konkretizované
výstupy
Tvořivost, vynalézavost, fantazie
5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech
(konstruktivních,
výtvarných,
hudebních,
pohybových či dramatických)
-
-
-
-
rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a
fantazie
spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých
vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i
nepříjemného
vyjadřovat fantazijní představy
dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou
variantu)
vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle
obrázků, s dopomocí otázek atd.)
vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy,
rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké
dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí
pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit
slyšenou melodii)
tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při
pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat
s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti
(vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit
barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.)
s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat
barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části
v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést
obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby
z kostek
navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby
…)
experimentovat s výtvarně netradičními materiály
využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
improvizovat a hledat náhradní řešení
Poznávací schopnosti
Podoblast
Očekávané výstupy
Z RVP PV
Rozlišování
vyjadřování
obrazných
znaků
a
symbolů,
grafické
5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska
důleţité
5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět
jejich významu a funkci
Konkretizované
výstupy
-
-
-
rozlišit některé jednoduché obrazné symboly,
piktogramy a značky, umět je používat (např. číst
piktogramy, pochopit obrázkové čtení)
pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování
ve skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát
význam elementárních dopravních značek a označení
nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně,
koupání, skákání do vody atd.)
rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou
(např. zná některé číslice, písmena, dopravní značky)
sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava
doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty
zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt
ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů
objevovat význam ilustrací, soch, obrazů
poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím
písmem svým jménem, popř. graficky označit své
výtvory (např. použít nějaký symbol)
napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára
svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec,
obdélník, trojúhelník atd.)
napodobit některá písmena, číslice
poznat některé hudební znaky
Poznávací schopnosti
Podoblast
Časoprostorová orientace
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
5.2.2.10 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se
orientovat v čase
Konkretizované
výstupy
-
-
rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru
s oporou o nějaký předmět
rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např.
dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř,
vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji,
vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu,
nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
orientovat se v časových údajích v rámci dne (např.
dopoledne, poledne, odpoledne)
rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v
čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera,
dny v týdnu)
rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i
jejich typické znaky
Poznávací schopnosti
Podoblast
Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a dle potřeby je vyuţívat
5.2.2.4 Přemýšlet, uvaţovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit
Konkretizované
výstupy
-
-
rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh,
trojúhelník, obdélník
rozumět a používat základní pojmy označující velikost
(malý - velký, větší – menší, nejmenší – největší,
dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)
rozumět a používat základní pojmy označující
hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí –
nejtěžší, stejně těžký)
porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného
pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat,
co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle
jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky
dle barvy, tvaru, velikosti)
orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji,
porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet
prvků
posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6
(např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)
-
-
chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na
ruce, 5 je kuliček)
chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky
společné a rozdílné, porovnat, dle společných či
rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty
vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce,
zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.),
řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky
řešit labyrinty (sledovat cestu)
Poznávací schopnosti
Podoblast
Řešení problémů, učení
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
5.2.2.12 Nalézat nová řešení nebo alternativní k běţným
5.2.1.20
Projevovat
zájem
o
kníţky,
soustředěně
poslouchatčetbu, hudbu, sledovat divadlo, film
5.2.2.6 Vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci,
vyuţívat
zkušeností k učení
5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
5.2.3.8 Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného
Konkretizované
výstupy
-
-
slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché
„nápady“, experimentovat, některé problémy řešit
cestou pokus – omyl
samostatně se rozhodnout v některých činnostech
jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve
spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit,
postupovat podle pokynů a instrukcí
vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným
(např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a
verbalizovat je
projevovat zájem o poznávání písmen a číslic,
prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové
knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět
o nich, informace vyhledat v encyklopediích
verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas,
popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví
stavbu, skládá puzzle)
přicházet s vlastními nápady
projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při
-
neporozumění, zkoušet, experimentovat
nechat se získat pro záměrné učení
odlišit hru od systematické povinnosti
zacházet s předměty digitální technologie, využívat
nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout,
práce s myší, jednoduchou klávesnicí)
Sebepojetí, city, vůle
Podoblast
Sebevědomí a sebeuplatnění
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých,
býtaktivní i bez jejich opory
5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve
skupině
5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci
5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti
Konkretizované
výstupy
-
přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně
rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět,
že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat
s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé
dospělé
samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné
a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti
uspokojení (být na ni hrdý)
respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na
pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je
umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně
se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co
neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)
snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako
pozorovatel, jako spoluhráč)
nebát se požádat o pomoc, radu
Sebepojetí, city, vůle
Podoblast
Sebeovládání a přizpůsobivost
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích, kterým
rozumí, se snaţit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své
chování
5.2.3.6 Uvědomovat si svoje moţnosti a limity
5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
(sebehodnocení)
Konkretizované
výstupy
-
-
reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi,
přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)
odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde,
co je pro ně obtížné
plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout
a proč)
hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální
situaci a možnostem
přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou
skutečnost, že se mu někdy něco nedaří),
umětpřijmout
sdělení
o
případných
dílčích
nedostatcích, být schopné se z něho poučit
přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o
spolupráci
umět se přizpůsobit změnám
Sebepojetí, city, vůle
podoblast
Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy
Očekávané výstupy
z RVP PV
5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její
dokončení
5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové
proţitky
5.2.3.13 Proţívat a dětským způsobem projevovat, co cítí,
snaţit se ovládat své afektivní chování
5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných záţitků, přírodních
akulturních krás i setkávání se s uměním
5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své proţitky
Konkretizované
výstupy
-
odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
-
-
-
odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a
co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět
požádat o pomoc)
přijmout povinnost, soustředit se na činnost
a samostatně ji dokončit
přijímat pokyny
plnit činnosti podle instrukcí
přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se
zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i
věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům,
mladším, slabším, aj.)
přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady
projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit,
radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach,
smutek)
přirozeně projevovat radost z poznaného a
zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku,
ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)
umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně
pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či v časové
posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat
obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou
a dramatickou improvizací atd.)
Rozhodovat sám o sobě (o svém chování)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 3DÍTĚ A TEN DRUHÝ (interpersonální)
Podoblast
Komunikace s dospělým
Očekávané výstupy 5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým
z RVP PV
Konkretizované
výstupy
- navazovat kontakty s dospělým (např. s novým
učitelem)
- spolupracovat s dospělým
- respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným
způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání
Podoblast
Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
Očekávané výstupy 5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
z RVP PV
5.3.9 Spolupracovat s ostatními
Konkretizované
výstupy
-
aktivně komunikovat s druhými dětmi bez
vážnějších
problémů
(vyprávět,
povídat,
poslouchat, naslouchat druhému)
chápat a respektovat názory jiného dítěte,
domlouvat se, vyjednávat
vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se,
rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a
obohacovat
spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího
zaměření, být ostatním partnerem
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,
domluvit se na společném řešení /4.7.
využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč
těla, apod.)
Podoblast
Sociabilita
Očekávané výstupy 5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,
z RVP PV
přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva
s ohledem
na
druhého,
učit
se
přijímat
a
uzavírat
kompromisy, řešit konflikt dohodou
5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte
5.3.6 Chápat, ţe všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu,
přestoţe je kaţdý jiný, ţe osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené
5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná
Konkretizované
výstupy
-
-
obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání,
přijímat také názor druhého, dohodnout se na
kompromisním řešení
všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit
se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky,
podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat,
vystřídat se)
chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se
chová, něco jiného umí či neumí a že je to
přirozené
k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se
chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu,
pomáhat mu, chránit ho)
porozumět běžným projevům emocí a nálad (např.
vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo
naopak něčím nadšené, že má radost)
nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat
odmítnout
bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si
ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání,
ohradit se proti tomu)
uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství,
přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)
spoluvytvářet prostředí pohody
respektovat rozdílné schopnosti
důvěřovat vlastním schopnostem
cítit sounáležitost s ostatními
nabídnout pomoc
-
VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 4 DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ)
Podoblast
Očekávané výstupy
Z RVP
Společenská pravidla a návyky
5.4.1 Uplatňovat návyky v základních formách společenského
chování ve styku s dospělými i s dětmi
5.4.8 Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co
proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této
představy chovat
5.4.11 Uvědomovat si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla
chování, učit se odmítat společensky neţádoucí chování
Konkretizované
výstupy
-
-
-
umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit,
poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se,
vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci,
dodržovat společně dohodnutá a pochopená
pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a
na veřejnosti
chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat
pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě,
nepodvádět, umět i prohrávat
-
-
podoblast
Očekávané výstupy
Z RVP
zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami,
hračkami, s knížkami,věcmi denní potřeby
rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat
co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost,
agresivita, vulgarismy
pojmenovat povahové vlastnosti
pochopit funkci rodiny a jejich členů
Zařazení do třídy/do skupiny/
5.4.2 Pochopit, ţe kaţdý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat
5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
jejich
respektovat
rozdílné
vlastnosti,
schopnosti
a dovednosti
5.4.6 Adaptovat se na ţivot ve škole, aktivně zvládat
poţadavky plynoucí z prostředí školy
Konkretizované
výstupy
-
-
-
-
podoblast
Očekávané výstupy
orientovat se v rolích a pravidlech různých
společenských skupin (rodina, třída, mateřská
škola, herní skupina apod.) a umět jim
přizpůsobit své chování
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí
sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí,
humor, projevení zájmu, akceptování či podání
návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)
vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho
přizpůsobovat i své přístupy
navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své
kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství
cítit se plnohodnotným členem skupiny
projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým
kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i
úsilí
být schopné přistoupit na jiný názor porozumět
potřebám druhých, přijmout společné návrhy,
podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se
společnému programu
Kultura, umění
Z RVP
5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje
záţitky
5.4.14 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat
své
představy
pomocí
různých
výtvarných
činností,
dovednostía technik
5.4.15
Vyjadřovat
se
prostřednictvím
hudebních
a
hudebněpohybových činností, zvládat základní hudební
dovednostivokální i instrumentální
Rozpracované
výstupy
-
-
-
-
-
pozorně poslouchat a sledovat se zájmem
uměleckou produkci (např. literární, filmovou,
výtvarnou, dramatickou, hudební)
vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne,
co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé,
podnětné apod.)
v kulturních místech (např. divadle, galerii,
muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a
nerušit ostatní při vnímání umění
všímat si kulturních památek kolem sebe
(pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)
zobrazovat objektyreálné i fantazijní různými
výtvarnými
výrazovými
prostředky
(např.
kresbou, malbou, plošným a prostorovým
vytvářením s využíváním různých materiálů – viz
výše)
vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché
rytmické
či hudební
nástroje,
hudebně
pohybovou činností (viz výše)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 5 DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ)
Podoblast
Poznatky, sociální informovanost
Očekávané výstupy 5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě
z RVP PV
tohoto prostředí
5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí,
které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné,
zajímavé a jemu pochopitelné a vyuţitelné pro další učení a
ţivotní praxi
5.5.5 Mít povědomí o širším společenském, věcném,
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v
rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických
ukázek v okolí dítěte
5.5.6
Vnímat,
ţe
svět
má
svůj
řád,
ţe
je
rozmanitýa pozoruhodný
Konkretizované
výstupy
-
-
-
-
-
-
-
orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém
okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy
nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta,
policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště)
zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché
praktické situace, které se v mateřské škole opakují
rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a
situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co
se ve známém prostředí děje)
mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání
v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co
kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo
zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky
o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,
o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)
uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na
různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne
vždy šťastný
mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní
vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné
svátky a události)
mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur
(znát typické znaky některých významných národů přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby,
kde co roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.)
mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o
koloběhu vody, střídání denních i ročních období a
jejich příčinách, některých planetách)
chápat základní pravidla chování pro chodce
mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout
tradici oslav
Podoblast
Adaptabilita ke změnám
Očekávané výstupy 5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbliţším okolí
z RVP PV
5.5.8 Porozumět, ţe změny jsou přirozené a samozřejmé,
přizpůsobovat se jim
Konkretizované
výstupy
-
-
-
zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn
ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovat,
přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla,
chování
vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne,
vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v
mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně
se tomuto dění přizpůsobovat
ctít oslavy narozenin, svátků, slavností
Podoblast
Vztah k ţivotnímu prostředí
Očekávané výstupy 5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního
z RVP PV
prostředí podporovat a které je mohou poškozovat
5.5.9 Mít povědomí o významu ţivotního prostředí (přírody
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, ţe způsobem,
jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i ţivotní
prostředí
5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí
Konkretizované
výstupy
-
-
-
-
znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a
rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť
záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat
zdravé životní prostředí
uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem
ovlivňují, že každý může svým chováním působit
na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví,
přírodní prostředí i společenskou pohodu)
všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu,
starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce,
nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat
význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé
tvory apod.
spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a
bezpečně)
-
být citlivý k přírodě
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě
četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní poţadavky pro děti
předškolního věku, který by mohli vyuţít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou ţivotní změnu. Mění se role
dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i poţadavky.
Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez váţnějších problémů, mělo by být
nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich
dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak
vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, ţe zrání dítěte je nerovnoměrné, ţe
kaţdé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale můţe se k nim přiblíţit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi
důleţitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své
tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč,
udrţí rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běţném prostředí se pohybuje
bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváţe si tkaničky,
oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (pouţívá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, poţívá
ubrousek)

zvládá samostatně osobní hygienu (pouţívá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a
osuší si ruce, pouţije toaletní papír, pouţije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené
místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udrţuje v nich pořádek)
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odloţit
přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodrţuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. uţívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov,
předloţek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běţně uţívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje
jeho pravidla

pokouší senapsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo
písmenem)

pouţívá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-
je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji
(pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává,
nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
-
zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
-
tuţku drţí správně, tj. dvěma prsty třetí podloţený, s uvolněným zápěstím
-
vede stopu tuţky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě
přibývají detaily i vyjádření pohybu)
-
umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník),
různé tvary, (popř. písmena)
-
rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (můţe chybovat)
-
řadí zpravidla prvky zleva doprava
-
pouţívá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference
ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
5.Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost,
tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

sloţí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

rozlišuje zvuky (běţných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých
hudebních nástrojů)

rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

sluchově rozloţí slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky
s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

reaguje správně na světelné a akustické signály
6. Dítě by mělozvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech,
umí počítat po jedné, chápe, ţe číslovka vyjadřuje počet)

orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet
prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná
rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle
barvy, tvaru, velikosti)

přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní
příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve,
později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký,
malý, velký, těţký, lehký)
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

„nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáţe se soustředit i na ty činnosti, které
nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

záměrně si zapamatuje, co proţilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené
době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

pamatuje si říkadla, básničky, písničky

přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá
k jiným, dokáţe vyvinout úsilí a dokončit je

postupuje podle pokynů

pracuje samostatně
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné souţití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí poţádat, poděkovat, omluvit
se)

navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů,
s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá,
rozděluje a mění si role)

zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje,
přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

ve skupině (v rodině) dodrţuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány
pokyny, je srozuměno se jimi řídit

k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky,
pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

je schopno brát ohled na druhé (dokáţe se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci
mladším)
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební
představení

zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické
zahrady, statku, farmy apod.

je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností,
sportovních akcí

svoje záţitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáţe říci, co bylo zajímavé,
co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

zná celou řadu písní, básní a říkadel

zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodrţuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře),
dokáţe hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém
ţivotě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-
vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém
okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit
kdyţ je v nouzi apod.)
-
zvládá běţné praktické činnosti a situace, s nimiţ se pravidelně setkává (např.
dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje,
ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně
se obslouţí, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná
domácí zvířata)
-
ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře,
v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi)
a snaţí se to dodrţovat
-
má poznatky ze světa přírody ţivé i neţivé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho
praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat
jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se
zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná
jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších ţivých tvorů, orientuje se
v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běţným
okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiţ se bezprostředně setkává (např.
počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování,
ţivotní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
-
přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
-
má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk,
kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útrţkovité poznatky o
rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
-
chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si moţná nebezpečí (odhadne
nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodrţuje základní
pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
-
zná faktory poškozující zdraví (kouření)
-
uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí
Download

ŠVP PV Rok s Krtkem a jeho kamarády MŠ Brňany