Základní škola Nový Rychnov
Schválila pedagogická rada dne:
31. 8. 2012
Schválila školská rada dne:
31. 8 2012
………………………………………...
Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy
...............................................................
Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně
školské rady
Obsah
Úvod
strana
3
a) Základní údaje o škole…………………………………………………………….
9
1. Identifikační údaje……………………………………………………………….
9
2. Školní areál………………………………………………………………………
9
3. Počty žáků na škole……………………………………………………………...
10
b) Personální zabezpečení činnosti školy...................................................................... 11
1. Funkce na škole………………………………………………………………….
11
2. Organizace tříd, třídnictví………………………………………………………..
11
3. Školní družina……………………………………………………………………
11
4. Školní jídelna…………………………………………………………………….
11
5. Provozní zaměstnanci……………………………………………………………
12
6. Náboženství……………………………………………………………………… 12
7. Integrovaní žáci………………………………………………………………….. 12
8. Údaje o pracovnících školy……………………………………………………… 13
c) Projekty, programy na škole……………………………………………………….. 14
1. Tajemství planety Mobidius……………………………………………………... 14
2. PATRON ………………………………………………………………………… 14
d) Přehled učebních plánů……………………………………………………………... 14
e) Údaje o přijímacím řízení…………………………………………………………… 15
f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání…………………………………………… 16
1. Prospěch a chování………………………………………………………………. 16
2. Talent školy……………………………………………………………………… 17
3. Školní kola olympiád a soutěží………………………………………………….. 17
4. Účast v okresních kolech soutěží………………………………………………… 18
5. Výtvarné soutěže…………………………………………………………………….18
6. Účast v okresních kolech sportovních soutěží……………………………………... 19
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků…………………………….. 20
h) Údaje o výsledcích inspekce, provedených kontrolách……………………………. 20
i) Údaje o mimoškolních aktivitách…………………………………………………... 21
1. Kroužky………………………………………………………………………….. 21
2. Výuka hry na hudební nástroj…………………………………………………….. 21
3. Spolupráce se SRDPŠ………………………………………………………………. 21
4. Sponzorství…………………………………………………………………………. 21
5. Mimořádné události………………………………………………………………… 21
6. Školní výlety…………………………………………………………………………23
j) Prevence sociálně patologických jevů………………………………………………… 23
k) Zhodnocení práce školy……………………………………………………………… 23
Úvod
2
Ve školním roce 2011/2012 si Základní škola Nový Rychnov stanovila tři prioritní cíle:
1. Pokračovat v realizaci projektu Brána vzdělání otevřená v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.4. – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
2. Do výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolní činnosti zařazovat aktivity
podporující rozvoj čtenářské gramotnosti.
3. Důstojně oslavit 50. výročí otevření stávající školní budovy.
Ad 1) Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.
Název projektu: Brána vzdělání otevřená
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0201
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Přidělená částka: 854 577,00 Kč
Období realizace: od 1.9.2010 – maximálně 30 měsíců
Zvolené klíčové aktivity:
 I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
 II/1 – Individualizace výuky cizích jazyků
 III/1 – Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
 III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií
ve vzdělávacím procesu a profesním životě
 IV/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické
gramotnosti žáků základních škol
 IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
žáků základních škol
 V/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné
gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve
výuce přírodovědných předmětů
 VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
V rámci inovace a zkvalitnění výuky byly vytvořeny pracovní listy a prezentace:
3
Vyučující
šablona
vzdělávací oblast
počet materiálů
I. Vosecká
I/2
R. Matějů
I/2
V. Srb
M. Hlaváčková
P. Červená
Celkem
III/2
IV/2
VI/2
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a jeho svět
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a společnost
Informační a komunikační technologie
Matematika a její aplikace
šablona Finanční gramotnost
72
36
72
36
60
72
72
420
Projekt je určen všem žákům školy.
Materiály jsou v písemné podobě uložena na škole, v elektronické podobě na serveru školy a
zálohovány na CD.
Další podrobné dokumenty o realizaci projektu jsou uloženy na škole
Ad 2) Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti škola uskutečnila tyto
aktivity:


vyučující jsou registrováni na www.sborovna.cz – Virtuální knihovna, kde mohou
využívat široké nabídky výukových materiálů v jednotlivých
předmětech.
využívání www.rvp.cz – DUM

19. 4. 2012 proběhla beseda s režisérem, animátorem a scénáristou
Cyrilem Podolským, autorem známého večerníčku Krysáci.
Žáci viděli loutky Krysáků i loutky Šiflíka a Šuflíka, což jsou
postavičky dvou duchů z nového animovaného seriálu.

20. 4. 2012 - spaní ve škole 8. třída – Dobytí
pevnosti Lingue – zážitkové spaní spojené
s literárními aktivitami a zábavnými úkoly

1. 6. 2012 - indiánské spaní ve škole –
zážitkové spaní 5. třídy spojené s
prezentací knihy Karla Maye
 spaní ve škole 7. třída – 18. 5. 2012
4
 spaní ve škole 6. třída – 11. 5. 2012
5
8. 6. 2012 zážitkové spaní ve škole 9. třída
 zapojení žáků 6. – 9. třídy do projektu
www.ctenipomaha.cz
 zážitkový den PATRONÁTNÍ ŠMOULOVÁNÍ
v rámci projektu PATRON VI. čtení o Šmoulech
 vydávání školního časopisu Dobré ráno, školo!
pod vedením paní učitelek Martiny Dvořákové a Evy Keroušové – vydávají
žákyně 8. ročníku Andrea Vopálenská, Eleonora Guteva, Anna Jírová, Tereza
Hašková a Tereza Homolková, žákyně 9. ročníku.
6
Ad 3) Oslavy 50. výročí školy
Sobota 15. října 2011 patřila naší základní škole. Uskutečnila se oslava 50. výročí otevření
nové školní budovy, která o letošních prázdninách dostala i nový kabát, a proto byl oficiálně
zahájen provoz v nově zrekonstruované školní budově. Po slavnostním zahájení, proslovech
a kulturním vystoupení žáků a členek oddílu aerobiku CHICASTAR byla slavnostně
přestřižena páska a škola byla otevřena pro všechny návštěvníky. Ti mohli posoudit, zda
škola vypadá uvnitř stejně dobře jako zvenku. Myslím, že byli mile překvapeni, protože paní
učitelky i žáci školu vyzdobili fotografiemi, výrobky a dalšími materiály, návštěvníci mohli
nahlédnout do kterékoli učebny a prohlédnout si vybavení. Během odpoledne otevřených
dveří docházelo i k neformálním setkání bývalých i současných žáků a pedagogů.
Na všechny přítomné zapůsobilo bezprostřední vystoupení dětí, které si samy složily
přednášené básničky a texty písniček. Senátor M. Štěch i starosta městyse P. Martínek se
usmívali a nadšeně tleskali.
Nejstaršími návštěvníky byli bývalí školníci Jiřina a Jaroslav Hlaváčkovi z Rohozné. Setkání
s nimi bylo dojemné. Manželům Hlaváčkovým již neslouží zdraví, proto si velmi vážíme
toho, že na oslavu školy přijeli. Rádi jsme se s nimi viděli a zavzpomínali na jejich působení
na novorychnovské škole.
7
Mnozí z návštěvníků si s chutí prohlédli staré školní kroniky a připomněli si svá školní léta.
Na dobových fotografiích poznali nejen sebe, ale i své spolužáky a docela se pobavili.
Potěšilo nás, že se do školy přijeli podívat i bývalí učitelé, někteří vážili poměrně dalekou
cestu. Rádi jsme se s nimi setkali, jen jsme litovali, že nebylo tolik času si s nimi déle
popovídat.
Do školních let dávno (i nedávno) minulých bylo možné se vrátit v „historickém koutku
staré školy“. Staré lavice (někteří je ještě pamatují), tabule, nástěnné obrazy, kalamář, staré
učebnice a pomůcky nebo třeba aktovka vyvolaly zájem návštěvníků. Nejvíce si koutku užili
učitelé, kteří se posadili do lavic a na chvíli se stali žáky. Byli ukáznění a aktivně se hlásili.
Mezi návštěvníky byli i zástupci škol z Vyskytné a Horní Cerekve a zástupce obce Rohozná.
Jsme rádi, že mezi nás zavítali.
Bývalí učitelé na své působení na rychnovské škole stále vzpomínají. Setkání s nimi patřilo
k hezkým zážitkům celého odpoledne.
8
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
a) Základní údaje o škole
1. Identifikační údaje
Název právnické osoby: Základní škola Nový Rychnov 170, okres Pelhřimov
Adresa: 394 04 Nový Rychnov 170
IČO: 75 000 334
Telefon: 565 392 371
Telefon školní jídelny: 565 392 383
E-mail: [email protected]
http://www.zsnovyrychnov.wz.cz/
Statutární zástupce: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy
Zřizovatel: Obec Nový Rychnov
2. Školní areál
Základní škola v Novém Rychnově je škola venkovského typu plně organizovaná s 1. – 5.
ročníkem na I. stupni, 6. – 9. ročníkem na II. stupni a dvěma odděleními školní družiny.
Zřizovatelem školy je Obec Nový Rychnov.
Škola se nachází v klidném místě na severozápadním okraji městyse, v jejím okolí je dostatek
zeleně.
O prázdninách 2011 byla provedena byla rekonstrukce školy, která obnášela zateplení,
výměnu oken a úpravu kotelny na plynové vytápění. Tato akce byla hrazena z evropského
fondu se spoluúčastí městyse. Z prostředků městyse byla hrazena výměna střechy.
Vybavení školy je na dobré úrovni. Starší část školní budovy byla otevřena v roce 1961,
v roce 1985 byla dokončena přístavba. Součástí školního areálu je také sportovní hala
otevřená v roce 1978.
Ve školní budově je 12 učeben, z toho 4 odborné (třída pro výuku F-Ch, HV-VV, jazyková
učebna, učebna informatiky). Pro praktické činnosti je zřízena a vybavena školní cvičná
kuchyně a dílny. V přístavbě je umístěna školní družina a jídelna.
Již šestnáctým rokem je v provozu jazyková učebna, která byla v loňském školním roce
zmodernizována z prostředků Evropské unie poskytnutých škole při realizacio projektu
Brána vzdělání otevřená v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.4. – Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Učebna je využívaná v průměru 3-4 hodiny denně především pro výuku cizích jazyků a
českého jazyka. Jazyková učebna slouží zároveň jako školní knihovna.
9
Patnáctým rokem se využívá odborná počítačová učebna vybavená šestnácti počítači. Učebna
byla v loňském roce dovybavena pultem pro výuku jazyků (financováno z prostředků EU
peníze školám), takže slouží jako multifunkční učebna pro výuku informatiky a jazyků.
Výukové programy, vhodné k výkladu i procvičování učiva, jsou využívány i v ostatních
předmětech, zejména při výuce českého jazyka a literatury, dějepisu, v hodinách matematiky,
fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, rodinné výchovy, výchovy k občanství apod.
V učebně je umístěn dataprojektor, který slouží zejména k prezentacím výukových programů
i vlastních materiálů vytvořených v šablonách Inovace a zkvalitnění výuky.
PC jsou umístěné také v ředitelně, v kabinetu výchovného poradce a v kanceláři zástupce
ředitele. K těmto počítačům jsou připojeny tiskárny (jedna laserová, jedna černobílá, jedna
barevná), ve výchovném poradenství je také skener. Jednotliví učitelé mají na PC vytvořené
vlastní profily, přístup na profil je zabezpečen osobním heslem.
V kabinetu výchovného poradce je umístěno fóliovací zařízení a skartovačka papíru.
Škola má čtyři kabinety, jejich stav je vyhovující.
Ve školním areálu se dále nachází pozemek pro výuku pěstitelských prací. Pro výuku tělesné
výchovy a pobyt žáků venku o velké přestávce slouží sportovní hřiště nad školou. Je možné
také využívat hřiště určené na plážový volejbal.
3. Počty žáků
.
Ke 30. 9. 2011 bylo na škole evidováno 110 žáků. (59 na I. stupni, 51 na II. stupni).
K 1. 11. 2011 přistoupila do 4. třídy žákyně Dominika Šarayová.
31. 1. 2012 přestoupil na ZŠ Praha-Úvaly žák 7. třídy Marc Nádeníček.
5. 3. 2012 přestoupil do ZŠ Kostelec žák 1. třídy Jan Kačer.
Celkem přišli
1 žák
Celkem odešli
2 žáci
Stav k 30. 6. 2012 je 109 žáků.
Žáci dojíždějící z okolních obcí:
Těšenov
Rohozná
Chrástov
Čejkov
Sázava
4 žáci
13 žáků
4 žáci
7 žáků
3 žáci
Řeženčice
Vyskytná
Opatov
Chaloupky
Putimov
1 žák
2 žáci
2 žáci
1 žák
1 žák
Dopravní obslužnost je vyhovující. Pro žáky dojíždějící ze Sázavy, Řeženčic a Čejkova je
zaveden školní autobus (linku zajišťuje soukromý dopravce J. Herna), který zajíždí také pro
děti do Rohozné, pro žáky z Vyskytné byl zaveden odpolední autobusový spoj v 15.40 hodin.
Během školního roku nebyla nepřítomnost žáků způsobena pozdním příjezdem autobusů.
10
b) Personální zabezpečení činnosti školy
1. Funkce na škole
ředitelka školy
výchovný poradce
koordinátor EVVO
metodik prevence
Mgr. Marie Charvátová
Mgr. Růžena Matějů
Mgr. Zdeňka Knězů
Mgr. Růžena Matějů
2. Organizace tříd, třídnictví ke 30. 9. 2011
Třída třídní učitel(ka)
I.
Mgr. Ivana Vosecká
II.
Mgr. Martina Hlaváčková
III.
Mgr. Michaela Martínková
IV.
Bc. Eva Keroušová
V.
Mgr.Michaela Martínková
Celkem na I. stupni
VI.
Mgr. Martina Dvořáková
VII. Mgr. Pavlína Červená
VIII. Mgr. Vladimír Srb
IX.
Mgr. Marcela Šimanová
Celkem na II. stupni
Celkem žáků k 30. 9. 2011
počet žáků
10
12
11
19
7
59
13
16
9
13
51
110
chlapci
7
8
4
11
5
35
9
9
2
8
28
63
dívky
3
4
7
8
2
24
4
7
7
5
23
47
Změny v pedagogickém sboru
Od 1. 9. 2011 pracuje jako asistentka pedagoga ve 2. třídě Iveta Kratochvílová, absolventka
SOŠ sociální Jihlava, v roce 2011 absolvovala kurz asistent pedagoga (40 hodin).
21. prosince odešla na mateřskou dovolenou třídní učitelka 3. a 5. třídy Mgr. Michaela
Martínková a od 1. 1. 2012 po ní převzala obě třídy Mgr. Petra Matějů, absolventka
Pedagogické fakulty J. E. Purkyně Ústí nad Labem.
3. Školní družina
Ve školní družině jsou zřízena dvě oddělení, v nichž bylo ke 30. 9. 2011 zapsáno 70 žáků.
Ve školní družině pracuje jako vychovatelka Dana Dvořáková na 1,0 úvazku a Ivana
Vlasáková na 0,286 úvazku (na 0,6 úvazku pracuje jako asistentka pedagoga ve 3.třídě). .
Podle rozhodnutí zřizovatele školy (projednané a schválené obecním zastupitelstvem )
zaplatili žáci ve školním roce 2011/2012 při zápisu do školní družiny finanční poplatek ve
výši 200,- Kč na celý školní rok.
Školní družina má zpracovaný ŠVP.
4. Školní jídelna
Ve školním roce 2011/2012 byly ve školní jídelně zaměstnány tyto pracovnice:
11
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
Jaroslava Loskotová
Jana Pechová
Zuzana Chadimová
Eva Havelková
Paní Zuzana Chadimová je od 1. 9. 2002 zaměstnána na 0,75 úvazku jako pomocná
kuchařka a na 0,25 úvazku jako uklízečka ve školní jídelně.
5. Provozní zaměstnanci
Na škole pracují tito provozní zaměstnanci:
uklízečka
Marta Jandová
Jiřina Kadlecová
6. Náboženství
Ve školním roce 2011/2012 vyučovala náboženství Mgr. Marie Hunalová. Na výuku
docházelo 15 dětí, výuka probíhala na ZŠ vždy ve čtvrtek.
7. Integrovaní žáci
K 30. 9. 2011 bylo na škole integrováno 6 žáků se specifickou poruchou učení (SPU) .
třída
počet IŽ počet žáků
s úlevami
1.
0
2.
2
3.
1
4.
1
5.
0
6.
0
7.
2
8.
0
9.
0
Celkem
6
0
0
1
1
0
1
3
0
1
7
12
Na začátku roku byly zpracovány individuální programy pro žáky s SPU, pro ostatní žáky
zdravotně znevýhodněné byly zpracovány plány úlev v jednotlivých předmětech, se kterými
byli seznámeni jednotliví učitelé. Pro žákyni 3. třídy s kombinovaným postižením zpracovala
třídní učitelka IVP, žákyně pracuje s asistentkou pedagoga. Se žákyní 2. třídy
s kombinovaným postižením pracovala asistentka pedagoga rovněž podle IVP. Obě žákyně
jsou na vysvědčení hodnoceny slovně. Náprava SPU byla vedena ve čtvrtek od 11:15 hod.
do 12:00 hod. Individuální práce se žáky byla sledována v hospitační činnosti.
O práci se žáky s SPU byli učitelé informováni na pedagogických radách.
Kontrolní vyšetření prováděla OPPP Pelhřimov a SPC Jihlava, zprávy o závěrech z vyšetření
jsou uloženy na škole, ostatní materiály u třídních učitelů. Pracovnice SPC Jihlava Mgr.
Křivková dvakrát navštívila školu – poprvé ohledně zpracování individuálního plánu pro
integrovanou žákyni 3. třídy s kombinovaným postižením, podruhé k projednání podmínek
pro poskytnutí asistenta pro integrované žákyně pro příští školní rok.
8. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
Učitelský sbor byl ve školním roce 2011/2012 tvořen 11 učiteli, 2 asistentkami pedagoga, 2
vychovatelkami ŠD (jedna vychovatelka je současně asistentkou pedagoga).
Na škole chybějí učitelé s aprobací Pč, Informatika, Rodinná výchova.
Věkové složení pedagogického pracovníků – celkový počet 14 fyzických osob
do 30 let
do 40 let
do 50 let
nad 50 let
3 pracovníci
4 pracovníci
3 pracovníci
4 pracovníci
od 1. 1. 2012 4 pracovníci
od 1. 1. 2012 2 pracovníci
Údaje o praxi pedagogických pracovníků – k 30. 6. 2012
Jméno
Mgr. Michaela Martínková
Mgr. Martina Hlaváčková
Mgr. Ivana Vosecká
Mgr. Dagmar Pohanová
Mgr. Pavlína Červená
Mgr. Vladimír Srb
Mgr. Zdeňka Knězů
Mgr. Marcela Šimanová
Mgr. Růžena Matějů
Mgr. Marie Charvátová
Dana Dvořáková
Mgr. Martina Dvořáková
Bc. Eva Keroušová
Ivana Vlasáková
Iveta Kratochvílová
Mgr. Petra Matějů
aprobace
délka pedagog. praxe
učitelství I. stupně
24 roků
učitelství I. stupně
14 roků
učitelství I. stupně
37 roků
učitelství I. stupně + Hv
23 roků
aprobace M-F
15 roků
aprobace M-Tv
5 roky
aprobace Ch-Př
35 roků
aprobace Rj – Nj
3 roky
aprobace Čj-On
31 roků
aprobace M-Z
37 roků
vychovatelka
3 roky
náboženství, etika, filozofie
2 roky
nekvalifikovaná, zástup
2 roky
asistentka pedagoga
2 roky
asistentka pedagoga
1 rok
učitelství pro SŠ Nj-geografie
0,5 roku
13
c) Programy, projekty na škole
1. Tajemství planety Mobidius
Na škole je zpracován minimální protidrogový program KŘIŽOVATKY (školní preventivní
strategie). V rámci plnění MPP trvá již desátým rokem projekt s názvem TAJEMSTVÍ
PLANETY MOBIDIUS X.. aneb MOBIPRAXE V EKOKAPSE.. Cílem projektu je zlepšit
psychosociální klima na škole, prohloubit spolupráci s rodiči a zvýšit jejich zájem o dění ve
škole. Na projekt nebyla požadována finanční dotace.
2. Patron
Ve školním roce 2011/2012 pokračoval miniprojekt PATRON VI., který spočívá ve
spolupráci žáků 1. a 9. ročníku. Se žáky stávajícího 8. ročníku byl zahájen PATRON VII.
(žáci byli přítomni při zápise dětí do 1. třídy, uskutečnili návštěvu MŠ a společné malování
kolem školy). Projekt nevyžaduje finanční dotaci.
Na škole pracují asistentky protidrogové koordinátory (2 žákyně 9. třídy), které se dne 16. 3.
2012 zúčastnily semináře v Hříběcí pořádaného OPPP Pelhřimov. Asistentky provedly na
škole několik peer programů.
Školení školních preventistů (protidrogových koordinátorů) se účastní Mgr. Růžena Matějů.
Škola má k dispozici videokazety pro pedagogy i rodiče s problematikou zneužívání
návykových látek, CD-ROM Sám sebou, CD-ROM Sexuální výchova, CD-ROM Malá
policejní akademie, DVD + pracovní listy Jeden svět na školách (Člověk v tísni o. p. s.),
metodické materiály, odborné publikace, letáky a kontaktní adresy, žákům jsou předávány
materiály MEDIAKULTUR.
Žákům jsou v průběhu roku předávány další publikace a materiály zasílané na školu.
d) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v 1. – 9. ročníku podle ŠVP pro základní
vzdělávání Prima škola.
Učební plán
Předmět
ročník
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Hudební výchova
1.
9
5
2.
9
5
3.
8
5
3
1
2
2
1
1
4.
8
5
3
5.
8
5
3
3
2
2
1
1
14
1
6.
5
4
3
7.
4
4
3
2
8.
4
5
3
2
9.
4
5
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Výchova k
občanství
Rodinná výchova
Etická výchova
ICT
Celkem
1
2
1
20
2
2
1
22
2
2
1
1
2
1
1
25
24
2
2
1
26
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
29
1
30
1
32
1
2
1
1
1
1
31
e) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí
Ve školním roce 2011/2012 vychází z 9. ročníku 13 žáků Všichni žáci byli přijati na zvolené
střední školy a učební obory. Žáci byli přijati na tato školská zařízení:
SPŠ a SOU Pelhřimov
SPŠ stavební
GY čtyřleté
SŠ řemeslná a ZŠ
SPŠ stavební
GY V. Makovského
VOŠ sociální a SPgŠ
GY čtyřleté
SŠ automobilní
GY
SŠ sociální
SPŠ stavební
kadeřník
stavebnictví
všeobecné studium
uměl. kovář a zámečník
instalatér
gy se sport. přípravou
pedagogické lyceum
všeobecné studium
mechanik opravář mot. voz.
se sport.přípravou
všeobecné studium
stavebnictví
Pelhřimov
Jihlava
Pelhřimov
Soběslav
Jihlava
Nové Město na Mor.
Prachatice
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Havl. Brod
2 žáci
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
Na základě zápisu do 1. třídy konaného dne 30. 1. 2012 ředitelka školy rozhodla o zařazení
21 dětí do 1. třídy. Na základě doporučení dětského lékaře a vyšetření školní zralosti OPPP
byly povoleny 4 odklady školní docházky z celkového počtu 25 zapsaných dětí.
15
f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. Prospěch a chování žáků
I.
pololetí
vyznamenání
1. stupeň
36
2. stupeň
21
II.
pololetí vyznamenání
samé 1
dostatečné nedostatečné
NTU
DŘŠ
DTU
uspokojivé neuspokojivé
29
4
0
9
3
0
0
0
5
58
3
7
1
0
0
0
samé 1 dostatečné nedostatečné
NTU
DTU
DŘŠ uspokojivé neuspokojivé
1. stupeň
38
23
10
Neprospěl 1
žák
5
4
0
0
0
2. stupeň
19
4
70
1
8
3
1
0
0
Neprospěl na I. stupni 1 žák ze 2. ročníku, který pracoval podle IVP – učivo pro 1. ročník nezvládl. Po vykonání opravné zkoušky
neprospěl a zůstává ve 2. ročníku..
Na II. stupni neprospěl 1 žák z Aj v 7. třídě, vykoná dne 29. 8. 2012 opravné zkoušky (komise M. Šimanová, E. Keroušová, M.
Dvořáková). Žák se na opravnou zkoušku nedostavil – postupuje do vyššího ročníku s nedostatečnou zAj.
Pochvala s knižní odměnou na konci školního roku:
I. stupeň
II. stupeň
9
5
16
2. Vyhodnocení soutěže Talent školy
Ve školním roce 2012/2013 probíhal na škole 14. ročník celoroční soutěže Talent školy. Žáci byli hodnoceni podle stanovených kritérií.
Hodnocení prováděli třídní učitelé.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Michaela Marešová
Tomáš Nguyen
Daniela Vondráková
Jantar Šímová
Lukáš Kahoun
7. třída
6. třída
7. třída
7. třída
7. třída
97 bodů
92 bodů
91 bodů
84 bodů
70 bodů
Žákům na 1. – 5. místě věnoval Úřad městyse v Novém Rychnově věcné ceny.
3. Školní kola olympiád a soutěží
Ve školním roce 2011/2012 se na škole uskutečnila školní kola těchto olympiád a soutěží:
Pythagoriáda, OČJ, DěO, BiO, ZO.
Sportovní soutěže:
házená, volejbal, florbal, lehkoatletické soutěže, sálová kopaná, dopravní olympiáda.
Recitační soutěž
14. 2. 2012 proběhlo na ZŠ školní kolo recitační soutěže. Porota ve složení M. Hlaváčková, M. Dvořáková, P. Matějů a R. Matějů soutěž
vyhodnotila s těmito výsledky:
I. kategorie - 2.,3. třída
II. kategorie – 4., 5. třída
III. kategorie – 6., 7. třída
IV. kategorie – 8., 9. třída
1. Lada Šedová, 2. tř.
2. Sara Szczyrbová, 3. tř.
3. Josef Tichý, 2. tř.
Nela Pejcharová, 3. tř.
1. Jonáš Lis, 4. tř.
2. Nikola Šíma, 4. tř.
3. Míša Čechová, 3. tř.
Martin Jíra, 3. tř.
1. Jan Klouda, 7. tř.
2. Simona Červená, 6. tř.
3. Jana Plátová, 6. tř.
1. neuděleno
2. Eliška Křížková, 9. tř.
3. Mirka Slavíčková, 9. tř.
17
4. Účast v okresních kolech olympiád a soutěží
18. 1. Pythagoriáda
1. 2. DěO
8. 2.
Soutěž v německém jazyce
16. 2. Soutěž v anglickém jazyce
5. 3. Chemická olympiáda
14. 3. Zeměpisná olympiáda kat. B
kat. C
kat. A
20. 3. OČJ
10. 4. MO
13. 4. BiO
L. Kahoun, 7. tř.
E. Křížková, 9. tř.
H. Horká, 8. tř.
M. Klouda, 9. tř.
A. Vopálenská, 8. tř.
T. Homolková, 9. tř.
D. Římal, 9. tř.
T. Homolková, 9. tř.
M. Klouda, 9. tř.
V. Mareš, 9. tř.
D. Římal, 9. tř.
T. Kahoun, 7. tř.
D. Římal, 9. tř.
S. Červená, 6. tř.
D. Římal, 9. tř.
L. Kahoun, 7. tř.
J. Šímová, 7. tř.
J. Klouda, 7. tř.
1.-3. místo
7. místo
2. místo
3. místo
6. místo
1. místo .
8. místo
3. místo
3. místo
V krajských kolech školu reprezentovali:
L. Kahoun, 7. tř. – ZO, MO
M. Klouda, V. Mareš, 9. tř. - ChO
5. Výtvarné soutěže
O nejkrásnější vánoční pohlednici
O nejkrásnější velikonoční pohlednici
O nej… čarodějnici
Malování na PC
M. Slavíčková, 9. tř.
S. Červená, 6. tř.
V. Chalupová, 7. tř.
T. Homolková, 9. tř.
kolektiv 7. třídy
S. Červená, 6. tř.
M. Červený, 3. tř.
J. Šímová, 7. tř.
S. Červená, 6. tř.
18
1. místo (kat. 7. – 9. tř.)
3. místo (kat. 5. - 6. tř.)
1. místo (kat. 7. – 9. tř.)
2. místo (kat. 7. – 9. tř.)
2. místo (kat. 3. – 5. tř.)
1. místo (kat. 6. – 9. tř.)
4. místo (kat. 6. – 9. tř.)
.
6. Účast v okresních kolech sportovních soutěží
14. 9.
Přespolní běh st. žáci
2. místo
Karpíšek D., Klouda M., Římal D., Mareš V. – všichni 9. tř., P. Birovash 7. tř.
Přespolní běh ml. žákyně
1. místo
M. Marešová, J. Šímová, E. Švarcová, D. Vondráková – všechny 7. tř.
Přespolní běh st. žákyně
4. místo
T. Hašková, A. Jírová – 8. tř., E. Křížková, M. Slavíčková, T. Homolková – 9. tř.
22. 9.
Malá kopaná 9. tř.
3. místo ve sk.
13. 10.
Krajské kolo přespolního běhu – ml. řákyně
M. Marešová, J. Šímová, E. Švarcová, D. Vondráková – všechny 7. tř.
2. místo
8. 11.
Kopaná ml. žáci
1. místo
M. |Jelínek, L. Švarc, L. Floian, M. Čech – všichni 7. tř., P. Tomandl, J. Pejchar – 6. tř.
16. 11.
Kopaná žáci 9. tř.
1. místo
V. Fila, P. Kirchberger, M. Klouda, V. Mareš, D. Římal
14. 2.
22. 2.
21. 3.
28. 3.
2. 5.
Sálová kopaná žáci – IV. kat.
Sálová kopaná žáci – III. kat.
Vybíjená žákyně – III. kat.
Volejbal dívky – III. kat.
Mc Donal´s CUP
4. místo ve sk.
3. místo ve sk.
4. místo ve sk.
3. místo ve sk.
2. místo
22. 5.
Okresní kolo dopravní olympiády
Mladší žáci
(S. Červená, J. Plátová, D. Tůma, P. Tomandl – všichni 6. tř.)
Starší žáci
(M. Marešová – 7. tř., T. Hašková, - 8. tř., V. Fila, M. Klouda – 9. tř.)
10. místo
4. místo
29. 5.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
1. místo
E. Švarcová, L. Švarc, M. Marešová, V. Chalupová, D. Vondráková, M. Jelínek, L. Florianvšichni 7. tř., T. Nguyen – 6. tř.
12. 6.
Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
4. místo
E. Švarcová, L. Švarc, M. Marešová, V. Chalupová, D. Vondráková, M. Jelínek, L. Florianvšichni 7. tř., T. Nguyen – 6. tř.
6. 6.
LAO II.
běh 60 m ml. CH
běh 60 m ml. D
běh 600 m ml D
skok daleký ml. D
výška ml D
T. Nguyen, 7. tř.
M. Marešová, 7.tř.
J. Šímová, 7. tř.
D. Vondráková, 7.tř.
M. Marešová, 7. tř.
J. Šímová, 7. tř.
19
6. místo v meziběhu
3. místo ve finále
4. místo ve finále
3. místo
2. místo
2. místo
12. 6.
LAO I.
běh 50 m CH 2., 3. tř.
hod míčkem CH 2., 3. tř.
běh 400 m CH 2., 3. tř.
běh 50 m D 4., 5. tř.
skok daleký D 4., 5. tř.
běh 50 m CH 4., 5. tř.
běh 800 m CH 4., 5. tř.
skok daleký CH 4., 5. tř.
L. Pelikán, 2. tř.
M. Červený, 3. tř.
M. Červený, 3 tř.
L. Pelikán, 2. tř.
P. Karpíšková, 4. tř.
P. Karpíšková, 4. tř.
M. Jíra, 5. tř.
M. Měkuta, 5. tř.
M. Jíra, 5. tř.
M. Měkuta, 5. tř.
4.místo v rozběhu
4. místo v rozběhu
21. místo
12. místo
4. místo ve finále
6. místo
5. místo v rozběhu
6.místo v meziběhu
1. místo ve finále
29. místo
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Z. Knězů
Advent
400,- Kč
V. Srb
Finanční matematika
--V. Srb
Bezpečnost práce
--M. Dvořáková
Šikana
--M. Šimanová
Šikana
--20. 2. 2012
M. Dvořáková
Agresivita
--M. Šimanová
Agresivita
--6. 3. 2012
Z. Knězů
Jarní a velikonoční inspirace
400,- Kč
7. 3. 2012
M. Dvořáková
Vrstevnický program
--M. Šimanová
Vrstevnický program
--20. 3. 2012
P. Červená
Finanční gramotnost
--V. Srb
PC
--Některé akce byly pro nedostatek účastníků zrušeny, přestože na ně byli učitelé naší ZŠ
přihlášeni.
7. 11. 2011
9. 11. 2011
8. 2. 2012
13. 2. 2012
h) Údaje o výsledcích inspekce, o provedených kontrolách
Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena žádná inspekce.
Pravidelně jsou prováděny revize hasicích přístrojů (p. Wastl), revize sportovního nářadí a
elektroinstalace. BSBV provádí kontroly zabezpečovacího zařízení.
22. 8. 2011 byla provedena kontrola na VZP za přítomnosti ředitelky školy. Kontrola
proběhla bez závad.
12. 10. 2011 proběhla hygienická kontrola KHS Havlíčkův Brod – výdejna jídel v MŠ.
18. 11. 2011 byla provedena za přítomnosti starosty obce kontrola hospodaření na ZŠ.
24. 1. 2012 provedl kontrolu Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
24. 4. 2012 proběhla ve školní jídelně hygienická kontrola provedená KHS Jihlava.
Protokoly o provedených kontrolách jsou uloženy u ředitelky školy.
20
i) Údaje o mimoškolních aktivitách
1. Kroužky
Ve školním roce 2010/2011 pracovaly na škole tyto kroužky:
 matematika 9. tř.
vedoucí pí uč. Červená
 pěvecký
vedoucí pí uč. M. Martínková, Hlaváčková
 anglický jazyk 1.,2. tř.
vedoucí pí uč. E. Keroušová
 sportovní hry 1., 2. tř.
vedoucí pí uč. M. Hlaváčková
 sportovní hry II. stupeň
vedoucí p. uč. V. Srb
 Šikovné ruce
vedoucí pí vych. I. Vlasáková
 Poznej svět a cizí jazyk
vedoucí M. Šimanová
2. Výuka hry na hudební nástroje
Od 1. 9. 2011 pokračovala výuka hry na hudební nástroje, kterou zajišťovaly
Mgr. J. Hanušová – keyboard
I. Karašová – klavír, flétny
Žáci hudebních tříd nacvičili pod vedením učitelek 3 koncerty pro rodiče (vánoční, jarní,
závěrečný).
ZŠ poskytovala pro zajištění výuky učebny a klavír.
Pěvecký kroužek pod vedením pí uč. Martínkové zajistil kulturní vystoupení při rozsvěcování
obecního vánočního stromu, na vánočním vystoupení v Rohozné, na vánoční besídce
Mobivánoce, na koncertě koled v kostele, pod vedením pí uč. Hlaváčkové na
Novorychnovských trzích a kulturní vystoupení ke Dni matek.
3. Spolupráce se SRDPŠ
28. 9. 2008 byla zvolena tříčlenná rada školy v tomto složení:
Pavlína Florianová – zástupce rodičů
Milan Vopálenský – člen obecního zastupitelstva
Mgr. Martina Hlaváčková – předsedkyně, zástupce pedagogického sboru
Příspěvek na SRDPŠ činil 150,- Kč na jedno dítě.
4. Sponzorství
Ve školním roce 2011/2012 školu sponzorovali:
p. Petrák, pí H. Vítková, pí P. Florianová
pí Marešová – kapsáře pro žáky 1. třídy
Sponzoři věnovali věcné ceny na dětskou pouť ke Dni dětí.
5. Mimořádné události
14. 9.
26. 9.
15. 10.
Fotografování v 1. třídě
Slepíš pro 1. třídu v MŠ
Oslava 50. výročí školy
21
25. 10.
10. 11.
11. 11.
30. 11.
7. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
21. 12
25. 12.
16. 1.
25. 1.
30. 1.
2. 2.
14. 2.
16. 3.
23. 3.
13. 4.
18. 4.
19. 4.
24. 4.
2. 5.
10. 5.
11. 5.
17. 5.
18. 5.
26. 5.
1. 6.
5. 6.
7. 6.
8. 6.
15. 6.
19. 6.
22. 6.
28. 6.
29. 6.
Cirkus Berousek
Beseda s p. Malátem – finanční gramotnost
Příjezd sv. Martina do školy a do Nového Rychnova
Rozsvěcování obecního adventního stromu
Rozsvěcování vánočního stromu v Rohozné
RECYKLACE – EVVO - beseda
Vánoce s katechetkou
Vánoční koncert HLŠ pro rodiče
Vánoční besídka a Mobivánoce
Zpívání koled v kostele – pěvecký kroužek
Divadelní představení 1. stupeň – Byl jednou jeden domeček
Hudební pořad p. Hraběte
Zápis do 1. třídy
Beseda s Policií ČR 8., 9. třída
Školní kolo recitační soutěže
Seminář v Hříběcí pro asistentky protidrog. koordinátora
Hořákova exotická zvířátka – výchovný pořad
Jarní koncert HLŠ pro rodiče
Exkurze Lidice – 6. – 9. třída
Beseda s C. Podolským
Červený kříž pro 8. třídu
Záchranný systém pro 8. třídu
Exkurze skládka Hrádek u Pacova
Spaní ve škole – 6. třída
Besídka ke Dni matek
Fotografování
Spaní ve škole 7. třída
Novorychnovské trhy – vystoupení žáků
Dětská pouť ke Dni dětí
Indiánské spaní ve škole 5. třída
Velká rituální přestávka
Beseda s pracovníky a klienty ÚSP Jeřabina Těchobuz
3. třída na statku Buková
Zážitkové spaní ve škole 9. třída
3. třída – Bezpečné chování – ČČK Pelhřimov
Patronátní šmoulování (1. a 9. tř. na Chaloupkách)
Koncert HLŠ pro rodiče
Slavnostní předání vysvědčení žáků 9. třídy na úřadu městyse
Ukončení školního roku 2011/2012
22
6. Školní výlety:
7. 6.
13. 6.
15. – 16. 6.
18. – 19. 6.
4., 5., 6. třída
1., 2., 3. třída
9. třída
7., 8. třída
Pražský hrad
Roštejn
Slavonice
vodácký - Sázava
j) Prevence sociálně patologických jevů
Na škole nebyl dosud šetřen případ požívání drog, v některých případech je registrováno
kouření žáků mimo školu.
Ve vyučování získávají žáci základní informace o návykových látkách v hodinách VO, EV,
Rv, chemie, přírodopisu, prvouky, dále na besedách a v peer programech realizovaných
asistentkami metodika prevence (žákyně). Asistentky rovněž sledují aktuální informace ve
sdělovacích prostředcích a na internetu. Byly předvedeny modelové situace na zvládnutí
odmítání drog.. Již desátým rokem se na škole realizuje projekt Prima škola aneb Tajemství
planety Mobidius.
V lednu 2012 (při zápise dětí do 1. třídy) byl zahájen miniprojekt PATRON VII., který
spočívá ve spolupráci žáků 1. a 9. ročníku.
Žáci jsou průběžně informováni o dalších druzích závislosti (gamblink, sekty) a dalších
sociálně patologických jevech, zejména o šikaně a kyberšikaně. K dispozici jsou informace o
střediscích, kde je možné hledat pomoc v nouzi ( HELP linky, PPP, SPC, KC, telefonní čísla).
I nadále jsou využívány videokazety (Pocity, Protidrogová závislost - MEDIA KULTUR,
Drogy - video pro pedagogy, CD-ROM Sám sebou a CD-ROM Protidrogová prevence na ZŠ
- SOLUTION, a. s.), dále videokazety určené pro výchovu k ochraně zdraví, dopravní
výchově (nadace Malina), knižní metodické publikace, časopis Prevence apod.
Schůzek školních metodiků prevence se účastní R. Matějů. Získané informace jsou předávány
ostatním pedagogům na pedagog. radách, schůzkách MS a PK.
Jako asistentky školního metodika prevence byly ve školním roce 2011/2012 stanoveny
žákyně 9. ročníku Tereza Homolková a Eliška Křížková. Asistentky se zúčastnily akce
DDM v Hříběcí.
Na škole je zpracován minimální protidrogový program Křižovatky, kde jsou uvedeny
podrobné údaje k problematice sociálně patologických jevů.
Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6 s platností od
ledna 2009 byl školní preventivní program doplněn o program proti šikanování.
k) Zhodnocení práce školy
Práce školy ve školním roce 2011/2012 probíhala podle schválených dokumentů a projektů.
Ve spolupráci s redakční radou místního občasníku POUTNÍK uveřejnili žáci několik svých
příspěvků v místním tisku, některé akce byly medializované v okresních novinách.
Ve školním roce začal vycházet školní časopis Dobré ráno, školo. Redakční radu tvoří žákyně
8. třídy Eleonora Guteva, Tereza Hašková, Andrea Vopálenská a Anna Jírová a Tereza
23
Homolková z 9. třídy. Vedoucí školní redakce jsou paní učitelky Martina Dvořáková a Eva
Keroušová.
Přestupky žáků proti školnímu řádu jsou řešeny třídními učiteli ve spolupráci s vedením
školy, jsou kontaktováni rodiče (telefonicky, písemně).
5. 6. se na ZŠ Nový Rychnov uskutečnila Velká rituální přestávka. Na podzim loňského roku
totiž školní budova oslavila 50 let od svého otevření, a proto se žáci a učitelé rozhodli vložit
do země důkaz o činnosti školy v uplynulých letech. Do velké sklenice byly vloženy různé
materiály svědčící o činnosti školy, mimo jiné např. fotografie, výrobky, kamínky, školní
písemka, seznamy dětí apod. Mezi „školní relikvie“ byl vložen i list s poselstvím budoucím
generacím, který podepsali učitelé a ředitelka školy. Sklenice s dokumenty byla zakopána u
školní lípy, jež před šesti lety zasadili žáci tehdejšího 7. ročníku a nazvali ji Srdcová sedma. O
rituální přestávce žáci chřestidly a tanečky zahnali od školy zlé bytosti a popřáli jí: Ať je naše
škola hezká v budoucnosti jako dneska. Věříme, že budoucí žáci budou svou školu chránit,
opatrovat ji a zažívat na ní hezké chvíle jako žáci současní. V Poselství budoucím generacím
je totiž psáno: Pečujte o svou školu, zkrášlujte ji a nedovolte, aby vám ji někdo vzal.
Poselství budoucím generacím
Dnes, 5. června roku 2012, o velké rituální přestávce za účasti žáků a učitelů základní školy
byla vložena do země sklenice s materiály dokládajícími život na škole ve školním roce
2011/2012 i v letech předchozích. Součástí je i poselství budoucím generacím tohoto znění:
Vážení objevitelé této sklenice, naši milí potomci, vážení čtenáři těchto slov !
Vložili jsme do sklenice materiály dokládající život na Základní škole Nový Rychnov v době,
kdy školní budova oslavila 50 let od svého otevření. Podle doložených dokladů můžete
usuzovat, že v této době bylo dění na škole bohaté na události, úspěchy i zábavu. Proto se
snažte i vy o zachování školy v našem městysi. Je to místo, kde nejen získáte základní
vzdělání, ale kde se setkáváte se svými spolužáky, učiteli a kamarády. Zachovávejte i nadále
dobré jméno školy tím, že budete dosahovat dobrých vyučovacích výsledků a budete školu
reprezentovat ve vědomostních i sportovních soutěžích, jako jsme to dělali my. Važte si svých
učitelů – jsou to ti, kteří vám poskytují základní vzdělání a vychovávají vás.
Pečujte o svou školu, zkrášlujte ji a nedovolte, aby vám ji někdo zrušil. Se školou jsou
spojeny jedny z nejkrásnějších vzpomínek člověka, vzpomínky na dětství, na školní
lumpárny, úspěchy i prohry, bezstarostné chvíle i domov. Nedovolte, aby vám je někdo vzal !
Ať již bude tento text objeven a přečten kdykoliv, přejeme Vám, našim potomkům a
pokračovatelům, hodně štěstí!
Na znamení souhlasu s výše uvedeným textem a na památku této události se za účastníky aktu
pod text POSELSTVÍ podepsali třídní učitelé a ředitelka školy.
:
Oblast zdravotní
Pitný režim je na škole zajištěn tak, že žáci mají ve škole k dispozici čaj, na který přispívají
částkou 10,- Kč měsíčně.
I v letošním roce byla škola o září zapojena do akce Mléko do škol.
Žákům je umožněn pobyt na čerstvém vzduchu o přestávkách, o hodinách Tv, Vv,
přírodovědy, vlastivědy, ŠD.
Škola je od 1. 3. 2010 zapojena do projektu Ovoce do škol (dotované ovoce).
24
Oblast materiální
O prázdninách před zahájením školního roku 2011/2012 byla provedena rekonstrukce školní
budovy – zateplení, výměna oken, plynové vytápění, nová střecha. Během školního roku byla
na škole prováděna běžná údržba.
Environmentální vzdělávání
Koordinátora EVVO pí uč. Z. Knězů zpracovala kalendář dní zaměřených na environmentální
vzdělávání. Jednotlivé dny připomněli vyučující ve vyučovacích a třídnických hodinách.
Koordinátora EVVO se zúčastnila exkurze na skládku v Hrádku u Pacova.
Vlastní hodnocení
ZŠ v Novém Rychnově patří mezi malé školy a musí se vyrovnávat s problémy vyplývajícími
z této skutečnosti, především s malým počtem žáků. Vedení školy ve spolupráci se zástupci
zřizovatele usiluje o získávání nových žáků také tím, že pořádá akce společné pro rodiče a
děti, zkvalitňuje spolupráci s rodiči a snaží se zlepšovat materiální vybavení školy.
Spolupráce ZŠ a OÚ je na dobré úrovni, ředitelka školy a ostatní pedagogičtí pracovníci se
účastní zasedání obecního zastupitelstva, paní učitelka R. Matějů je členkou obecního
zastupitelstva.
Dobrá je i spolupráce s OPPP Pelhřimov a SPC Jihlava.
I v letošním školním roce pracoval pedagogický sbor velmi dobře, učitelé měli zájem účastnit
se dle nabídky PC školení DVPP, většina seminářů však z důvodu malého počtu přihlášených
odpadla.
Vzhledem k malým počtům žáků ve třídách uplatňují učitelé individuální přístup k žákům,
zejména u dětí s SPU.
Přestože 5 učitelů dojíždí z Pelhřimova , 1 z Růžené a 1 z Jihlavy, nedošlo ve školním roce
k narušení výuky pozdním příjezdem.
Vedení školy usiluje o to, aby bylo žákům zajištěno kvalitní vzdělávání v místě bydliště, snaží
se vstřícně reagovat na požadavky rodičů, snaží se o užší spolupráci s nimi a reaguje na jejich
připomínky.
Žáci odcházející z 9. ročníku byli přijati na zvolené střední školy a učební obory. Žákům byly
třídním učitelem a výchovnou poradkyní předávány informace týkající se přijímacího řízení,
některým žákům byla poskytnuta pomoc při výběru učebního oboru. Absolventi naší školy
jsou na středních školách úspěšní, většina vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle
informací z jednotlivých středních škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku na
středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim umožňují úspěšně zvládnout učivo.
Realizované projekty
Tajemství planety Mobidius X.
PATRON VI.
Spaní ve škole
V červnu 2010 se škola přihlásila do projektu Peníze EU školám (Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.4. – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).
Během školního roku probíhala realizace projektu dle harmonogramu.
25
Škola není zapojena do mezinárodních projektů.
Škola nabízí žákům možnost zapojení se do práce v zájmových kroužcích (viz výroční zpráva
školy), které vedou učitelé. Žákům je umožněn přístup k informacím – na škole je zřízena
žákovská knihovna, do školy je zaveden internet.
Ředitelka školy koordinuje práci zejména prostřednictvím porad učitelského sboru,
pedagogickými radami a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla
činnosti školy. Osobní vklad ředitelky k řízení školy je příkladný, aktivně se podílí na
realizaci projektů, je v neustálém styku s pedagogickým sborem.
Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro pedagogické
pracovníky jsou zveřejněny na nástěnce ve sborovně.
Charakteristické rysy pedagogického týmu
-
-
-
Do projektu Peníze EU školám jsou zapojeni učitelé takto:
 Individualizace výuky: Mgr. Z. Knězů. M. Šimanová, V. Srb, P. Červená, M.
Martínková (P. Matějů)
 Inovace a zkvalitnění výuky:Mgr.M. Hlaváčková, I. Vosecká, R.Matějů, P.
Červená, V. Srb
 Vzdělávání pg. pracovníků: Mgr. V. Srb
Polovinu sboru tvoří mladí učitelé, kteří do kolektivu vnášejí moderní trendy výuky,
umějí využívat komunikační a informační technologie a učitelský kolektiv „omlazují“
V pedagogickém sboru jsou nedostatečně zastoupeni muži.
Pedagogický sbor je dobrý kolektiv.
Většina pedagogických pracovníků má požadovanou odbornou kvalifikaci. Na škole
chybí učitel s aprobací Aj, Pč, Rv, Informatika.
Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojují do realizace projektu TAJEMSTVÍ
PLANETY MOBIDIUS, účastní se aktivit připravovaných pro žáky i rodiče. Ve svém
volném čase vedou zájmové kroužky.
Učitelka 1. třídy + metodik prevence pí uč. Matějů spolupracují při realizaci projektu
PATRON.
Metodik prevence, výchovná poradkyně se účastnila porad a seminářů pořádaných
PPP Pelhřimov.
Zlepšování školního klimatu je jedním z cílů projektů, které jsou na škole realizovány.
Dlouhodobou vizí naší školy a mottem ŠVP je „Ať je léto, nebo zima, v naší škole je nám
prima“. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme psychicky příjemné klima, bez stresů, ve
kterém se děti daleko více naučí.
Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty,
způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody a formy práce, ověřovat
v praxi materiály vytvořené v rámci projektu Peníze EU školám. Neznamená to snížení
náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností.
26
Download

Výroční zpráva - ZŠ Nový Rychnov