TÝNECKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN - ÚNOR
Z OBSAHU
strana 1
strana 2 - 9
Slovo starosty
Radnice hlásá
Historie
Kultura
strana 10
strana 10 - 11
Policie informuje
Názory čtenářů
strana 11 - 13
strana 13 - 14
Spolky a organizace strana 15 - 16
Společenská rubrika strana 16 - 17
Infocentrum
Sport
Škola a školka
strana 17
strana 17 - 22
strana 22 - 26
POLICIE
INFORMUJE
Dne 31.12. 2010 došlo v obci
Němčice ke krádeži přívěsného
vozíku...
Dne 10.1.2011 v odpoledních
hodinách bylo přijato oznámení
o odcizení elektroniky
Dne 14.1.2011 po půlnoci bylo
oznámeno vloupání do potravin
v obci Žíželice
V noci ze dne 17.1.2011 na
18.1.2011 NP odcizil měděné
střešní okapy
Dne
27.1.2011
zahájeno
trestní
dvaačtyřicetiletého
z Kolínska
bylo
stíhání
muže
Dne 29.1.2011 zadrželi policisté
OOP Týnec nad Labem
třiatřicetiletý muže z Kolínska,
po kterém bylo vyhlášeno
pátrání.
Dne 6.2.2011 došlo k vloupání
do dílny
areálu společnosti
v Týneci nad L.
Dne 11. 2.2011 v odpoledních
hodinách došlo v obci Bělušice
k dopravní nehodě.
...více na straně 11 - 13
V
ážení spoluobčané,
přehoupl se nám nový rok a pro Týnec
nad Labem se stává zlomovým. Z důvodů,
které jsme již otiskli v minulém čísle našeho
zpravodaje, odstoupil nově zvolený starosta
pan Josef Polák. Po nelehkém rozhodování a
přesvědčování jsem nakonec funkci přijal. Mé
dlouholeté zkušenosti a to že jsem obdržel
nejvíce preferenčních hlasů, byly zavazující.
Než jsem funkci přijal, věděl jsem v náznacích,
jaká je asi situace města. Bohužel po zabrání
se do problémů a detailnějším seznámení
s nimi jsem zjistil, že město se nachází na kraji
finanční propasti.
V době, kdy má město čerpat velké finanční
prostředky z Evropských fondů na kanalizaci a
ČOV, je tato situace nelehká. Po prostudování
všech podkladů jsem na vážkách, zda celou
situaci spustit, nebo ne. Až budete tyto řádky
číst, budeme již moudřejší, protože máme
v plánu jednání na Státním fondu životního
prostředí ČR. Poté proběhne zastupitelstvo
města a po provedení podrobné analýzy
musí kompetentně rozhodnout, zda město
je schopné tuto akci ufinancovat. Po
rozhazovačných létech, kdy se mělo hlavně
šetřit na cílový projekt, aby si město nemuselo
brát vysoký úvěr, je stav pokladny našeho
města skoro roven nule. Máme sice na kontě
finanční částku okolo 2.000.000,- Kč, ale také
musíme do konce února vrátit 1.852.592,- Kč
Krajskému úřadu Středočeského kraje, což byla
půjčka na zhotovení projektové dokumentace.
V současné době jednáme s krajem o
prodloužení lhůty na vrácení půjčky.
Město má sice přidělenou dotaci ve výši
175.781.051,80,- Kč na zhotovení kanalizace
a ČOV, ale bude potřebovat příspěvek i od
vás, občanů, zbytek bude činit půjčka ze
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
15.624.982,38,- Kč a úvěr od banky ve výši
28 mil. Kč. K tomu je třeba ještě připočíst
DPH, které se nám vrátí a to činí 45.224.375,Kč. Jsou to ohromná čísla pro náš městský
rozpočet. Já osobně nejsem přítel zadlužování.
Tak vysoký úvěr se musí velmi odpovědně
zvážit. Hrozí totiž možnost, že nemusíme být
schopni splácet. Nerad bych, aby se město
dostalo do podobných problémů jako Rokytnice
apod. Problémy mohou nastat i kdybychom
kanalizaci nezačali budovat, protože spadáme
do oblasti znečišťovatelů nad 2000 obyvatel,
a tudíž je pro nás povinnost odkanalizování
a ČOV do 31.12.2010. Po tomto datu, když
město nezačne s výstavbou, hrozí mu
miliónové pokuty za znečišťování vod.
V průběhu měsíce dubna započneme od Vás
1/2011
7,- Kč
vybírat částku 12.000,- Kč, kterou budeme
potřebovat na dofinancování projektu. Prosím
Vás, abyste nám přispěli po výzvě, kterou
vám včas doručíme. Zastupitelstvo schválilo
i možnost splátek. Tuto variantu je možné
také zvolit, ale při počtu cca 600 nemovitostí
bude problematické splátky ohlídat. Veškeré
a podrobnější informace obdržíte letákem,
chceme nechat zřídit internetové stránky a
samozřejmě plánujeme veřejné schůze. Tam
bychom vás seznámili podrobněji s průběhem
celé plánované akce.
Zanechme kanalizaci kanalizací a pojďme se
podívat i na další akce, které byly slibovány.
Začněme fotbalovými kabinami. Tyto byly
vyprojektovány za cca 600.000,- Kč. Abychom
dostáli slibu, byla vypracována žádost o
dotaci na Krajský úřad Středočeského
kraje a v současné době se čeká, jak bude
vyhodnocena.
Nový projekt na mateřskou školu je zpracován
za necelý jeden milion korun. V současnosti
je sice možné žádat z ROP Střední Čechy
v celkové výši 15 mil. Kč, ale podíl města
by měl být min. 15%. Je velká škoda, že
kanalizace nám sebere skoro všechnu finanční
hotovost na účtu města, a tudíž pro letošní
rok musíme být velmi opatrní, abychom se
nedostali do problémů.
Velkým projektem je revitalizace slepého
ramene Labe – lokalita Pod Hradem. Jistě
všichni uznáte, že výše uvedená lokalita kolem
fotbalového hřiště je velmi zanedbána a je
třeba snížit hladinu vody. Tím by se částečně
vyřešil i problém s podmáčeným fotbalovým
hřištěm. V současnosti se zde můžete setkat
s geodety, kteří zde vyměřují stávající stav, aby
mohl být zpracován projekt. Ten bude použit
pro žádost o dotaci na Státní fond životního
prostředí. Dotace by měla být hrazena 100%.
Běžícím programem je dotace na Lidské
zdroje. Tato podpora je financována Evropskou
unií a je administrována Ministerstvem vnitra
ČR. V současné době probíhá na Městském
úřadě Týnec nad Labem personální audit, který
má stanovit vytíženost jednotlivých úředníků.
Projekt nezahrnuje jen personální audit, ale i
školení zaměstnanců a vedoucích úředníků.
Ukončení akce je plánováno na konec roku
2011.
Je toho ještě hodně, co bych rád napsal, ale
všeho moc škodí.
Děkuji Vám všem za podporu a budu se vás
snažit nezklamat.
Dušan Žmolil, starosta města
1
RADNICE HLÁSÁ
Název operačního programu: OP lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Zavedení systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem
Stručný popis zaměření a cílů projektu:
Projekt „Zefektivnění systému řízení HR procesů v obci Týnec nad Labem“ je předkládán v rámci výzvy OP LZZ
č. 57 s cílem v rámci Městského úřadu Týnec nad Labem zlepšit kvalitu řízení lidských zdrojů a procesů s tímto
řízením spojených a současně poskytnout vedoucím zaměstnancům vzdělávací aktivity, které povedou k
efektivnější implementaci nově vytvořených standardů.
V rámci šesti odborů pracuje na MÚ Týnec nad Labem celkem 18 zaměstnanců, z nichž 6 (5 vedoucích
pracovníků + personalistka) jsou členy cílové skupiny.
Konkrétní cíle projektu, jejichž naplnění se odráží v definovaných monitorovacích indikátorech, lze rozdělit do tří
základních skupin:
1) Analýza řízení lidských zdrojů na MÚ
Výstupem dílčího cíle bude zpráva z provedené analýzy pracovního vytížení zaměstnanců, obsahující
doporučené postupy a 6 zpráv s doporučením dalšího rozvoje vedoucích zaměstnanců .
2) Zvýšení efektivity v oblasti lidských zdrojů
Cíle bude dosaženo vytvořením a implementací 7 metodických dokumentů sloužících k efektivnímu řízení
lidských zdrojů na MÚ. Těmito dokumenty jsou:
- metodika personální analýzy
- zpráva obsahující doporučené postupy při rozdělování agend
- metodika pro stanovování a hodnocení výkonových cílů
- kompetenční model
- příručka pro přípravu a vedení hodnotícího rozhovoru
- příručka pro přípravu na hodnotící rozhovor
- standard pro personalistiku.
3) Implementace opatření do praxe MÚ
- pro podporu implementace vytvořených standardů a metodik projde cyklem školení a workshopů 5 vedoucích
zaměstnanců MÚ a personalistka.
Za účelem efektivního řízení projektu byl sestaven tým v tomto složení:
- projektový manažer,
- odborný asistent,
- odborný garant / metodik, který bude zodpovídat za kvalitu výstupů projektu.
Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců.
Projekt bude spolufinancován prostředky z rozpočtu města Týnec nad Labem ve výši 15 % z celkových
způsobilých výdajů.
10. Harmonogram realizace
Rok
Klíčová aktivita
I
II
III
XI
XII
Organizace a koordinace projektových
aktivit
X
X
Analýza pracovního vytíženi
zaměstnanců MÚ
X
Posouzení rozvojových potřeb
vedoucích zaměstnanců MÚ
X
Organizace a koordinace projektových
aktivit
X
X
X
Tvorba a zavedení systému hodnocení
vedoucích zaměstnanců MÚ
X
X
X
Tvorba a zavedení Standardu
personalistiky pro vedoucí
zaměstnance MÚ
V
VI
VII
VIII
IX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vzdělávání vedoucích zaměstnanců
MÚ
Výše rozpočtu
Celkové výdaje projektu: 1 593 186,44Kč
Spoluúčast:
238 977,97Kč
Zdroje financování rozpočtu
Příspěvek ze strukturálních fondů:
1 354 208,47Kč
Příspěvek z národních veřejných zdrojů: 238 977,97Kč
2
IV
X
X
X
RADNICE HLÁSÁ
Realizace projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na radnici v Týnci nad Labem
P
rojekt „Zefektivnění systému řízení lidských zdrojů v městě
Týnci nad Labem“ je realizován na Městském úřadě v Týnci
nad Labem od října 2010, kdy probíhala iniciační a úvodní fáze
projektu. Cílem všech aktivit je zlepšení kvality řízení lidských
zdrojů a současně poskytnout vedoucím zaměstnancům
vzdělávací aktivity, které povedou k zlepšení profesionální úrovně
pracovníků MěÚ. V rámci projektu bude prováděna analýza
pracovního vytížení zaměstnanců MěÚ, posouzení rozvojových
potřeb vedoucích zaměstnanců MěÚ, tvorba a zavedení
systému hodnocení zaměstnanců MěÚ, tvorba a zavedení
Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance, vzdělávání
vedoucích zaměstnanců. Tyto klíčové aktivity již probíhají na
radnici od ledna 2011 a budou ukončeny v listopadu 2011.
V současné době probíhá první část realizační fáze projektu
- analýza pracovního vytížení zaměstnanců MěÚ a na základě
uvedené analýzy bude možné upravit činnosti a agendy tak,
aby byli všichni zaměstnanci optimálně vytíženi. Klíčové aktivity
zajišťuje odborná firma M.C.Triton, spol.s.r.o. ve spolupráci
s realizačním týmem MěÚ. Na tento projekt byla poskytnuta
dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve
výši 80% způsobilých výdajů, což činí 1 354 208Kč.
Ivana Suchánková
Týnec má nového starostu, stal se jím Dušan Žmolil
Š
lo to rychle. Jeden návrh, všichni přítomní zastupitelé pro a
během pěti minut měl Týnec nad Labem nového starostu.
Stal se jím Dušan Žmolil. A žádná tajná volba, hlasovalo se
veřejně.
„Trochu jsem do toho spadl, nicméně je třeba zachovat chod
města a jsou tu důležité úkoly, které máme před sebou.
Kanalizaci, mateřskou školku, kde již probíhají
problematická jednání s hygienou, čeká nás
revitalizace ramene Labe a další. Všichni
zastupitelé se musíme zatnout
a udělat všechno pro
to, aby to fungovalo tak,
jak by
fungovat
mělo,
a
nedocházelo k událostem,
které se zde staly,“ řekl
krátce po svém zvolení nový
starosta.
Dotkl se tak nedávných
událostí v Týnci, kdy bývalý
starosta Josef Polák vybíral
platební kartou z účtu města
peníze, aniž by to někdo ze
zastupitelů tušil, natož věděl, za
jakým účelem. V polovině
prosince na post starosty
„Dušan Žmolil
lidí
v
rezignoval.
má můj obdiv a důvěru většiny
Týnci. Kdyby se stal starostou
hned, nemuselo se tu dít
to, co se tu stalo,“ řekla
na veřejném zasedání
zastupitelstva jedna z
přítomných
obyvatelek. Těch se po
přemístění zasedání
z pracovny starosty
do obřadní síně a
také po vyhlášení
termínu zasedání
m ě s t s k ý m
rozhlasem
sešlo už o
poznání více
a na začátku
zasedání
i po jeho
skončení
m ě l y
na své
zastupitele
poměrně
hodně
otázek
a
podnětů
týkajících se praktického života,
třeba typu „umístěte k nám kontejner
na sklo“.
Jana Martinková
Co čeká Týnec v nejbiižší době?
Výstavba kanalizace, nutnost vyřešit stav školky,
revitalizace ramene Labe.
MÍST0STAR0STKA Zuzana Hájková s nově zvoleným starostou Dušanem
Foto. Deník/Jana
Žmolilem, který na radnici působí už 12 let
3
RADNICE HLÁSÁ
Uzavření pobočky České spořitelny
Informace pro: Dušana Žmolila, Týnecký zpravodaj
Praha, 24. ledna 2011
Dnes jsem se dozvěděl zprávu, že pobočka ČS a.s. bude koncem března 2011 uzavřena. Jako Váš dlouholetý klient
jsem touto zprávou zaskočen. Zajímalo by mne, jaké důvody vás vedou k tomuto rozhodnutí a proč tak najednou.
Vím, že město Týnec nad Labem vedlo dosti dlouhá neúspěšná jednání o umístění bankomatu, který tady velmi chybí.
Důvodem pro jeho neumístění prý bylo, že můžeme využívat místní pobočku. V současnosti tedy v Týnci nad Labem
nebude asi ani jedna z těchto variant. Zdá se mi toto chování v rozporu s článkem, který jste uveřejnili na Vašich
internetových stránkách dne 14.ledna 2011. Tak nevím, co si mám o tom myslet. Jen na okraj, nejbližší bankomat a
pobočka je vzdálena 8 km od Týnce nad Labem ve
Chvaleticích ve východních Čechách. Pro dvoutisícové město a spádové obce zbude jen Česká pošta s.p..
Naše banka má dlouhodobě strategii zřizovat pobočky tam, kde mohou sloužit co největšímu počtu klientů. Tím, jak se mění rytmus
života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde
by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek.
Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že
touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti.
Pokud jde o pobočku v Týnci nad Labem, konečné rozhodnutí zatím nepadlo, ale je fakt, že se touto myšlenkou vážně zabýváme.
Věc pečlivě analyzujeme a s největší pravděpodobností pobočku opravdu uzavřeme. Klienty pak budeme podrobně informovat o
možnostech, jak využívat naše služby buď z jiné pobočky, nebo elektronicky.
Zpracoval:
Jan Holinka
Tiskové centrum České spořitelny
Tel.: + 420 731 647 004
Dopad meteorologické aerosondy v Týnci nad Labem.
N
estává se zase až tak často, aby v Týnci n.L. přistál
neidentifikovaný létající předmět. V první polovině měsíce
ledna tohoto roku se však právě takový objevil na zahradě
4
Radiosonda Vaisala na místě dopadu
pana RNDr. Stanislava Janouška. Na místě dopadu zařízení
náhodně objevil při své kontrolní pochůzce přední týnecký malíř,
pan Emanuel Šmíd. Při bližším ohledání věci na místě samém, za
účasti pracovníka odboru životního prostředí městského úřadu,
byl původně záhadný výskyt neznámého objektu objasněn.
Jednalo se o meteorologickou radiosondu Vaisala RS92
vypouštěnou ČHMÚ za účelem měření tlaku, teploty, vlhkosti a
rychlosti a směru větru ve volné atmosféře. Stanice Praha - Libuš
používá radiosondy VAISALA RS92-KL (nebo RS92-SGP) finské
firmy VAISALA a pozemní zařízení VAISALA DigiCORA MW21.
Radiosondy jsou vypouštěny na meteorologických balonech
TOTEX TA 800 a TX 1200 plněných vodíkem. Sondu nese balón
do výšky
30 až 32 km. Radiosonda obsahuje čidla, která
umožňují měřit tlak, teplotu a vlhkost. K lokalizaci sondy během
letu je využíván navigační systém. Směr a rychlost větru počítá
pozemní zařízení s informací o poloze radiosondy . Je napájena
baterií a veškerá data, která měří, jsou okamžitě přenášena
RADNICE HLÁSÁ
radiovým spojením na stanici ČHMÚ. Celý aerologický systém
je tvořen radiosondou, anténami a přijímacím a vyhodnocovacím
pozemním zařízením. Ve výšce okolo 30 km, kam balon vystoupá
asi během 90 minut, tento praskne a sonda padá zpět k zemi.
Radiosonda RS92 má křemíkové mikročipové kapacitní
tlakové čidlo měřící v rozsahu 1080 až 3hPa s přesností 0,4hPa
. Teplotní čidlo je kondenzátor měřící teplotu na základě změn
kapacity mezi dvěma tenkými drátky v rozsahu od +60°C
do -90°C s přesností 0,1°C. Vlhkost je měřena odmrazovací
metodou dvěma vyhřívanými tenkovrstvými kondenzátorovými
čidly měřícími v rozsahu 0 až 100 % RH s přesností na 2%.
ČHMÚ není jediným, kdo takovéto sondy ke svojí práci
využívá. Sondy jsou vypouštěny z více než 1900 stanic na zemi
a lodích, ročně kolem 800 000 startů . Údaje jsou zadávány
do počítačových předpovědních modelů a jsou také využívány
při studiích atmosféry a klimatu. K jejich provozu není využíván
Nálezce radiosondy přední týnecký malíř pan Emanuel Šmíd
polohovací systém GPS, ale Loran C (LOng Range Aid to
Navigation), což je pozemský rozhlasový navigační systém
používající nízké frekvence rozhlasových vysílačů. Aktuální
verze LORANu v běžném používání je LORAN-C, který pracuje
na frekvenci od 90 k 110 kHz. Mnoho států je uživatelem
tohoto systému, včetně Spojených států, Japonska, a několika
evropských zemí. Rusko používá téměř totožný systém ve
stejném kmitočtovém rozsahu - CHAYKA. Historie tohoto
navigačního systému sahá do dob II. sv. války.
Radiosondy jsou provozovány v pomocné meteorologické
službě a jsou určeny pro jednorázové použití, proto ČHMÚ
nemá zájem o získání jednou použitých radiosond zpět. Pokud si
nálezce radiosondu nechce ponechat, měl by s ní naložit jako
s běžným elektronickým odpadem a odevzdat ji na nejbližším
sběrném místě jako tříděný elektro odpad .
(stk)
- s použitím veřejně dostupných pramenů-
Torzo vodíkem plněného meteorologického balonu
SATELITNÍ KOMPLETY, SET-TOP-BOXY
ANTÉNY PRO PŘÍJEM DIGITÁLNÍ TV
- Prodej, montáž a zaměření TV antén, a satelitů
- Montáž společných televizních rozvodů
JIŘÍ MATOUŠEK
Studentská 589, Týnec nad Labem
tel. 602585210
5
RADNICE HLÁSÁ
Třídit odpad má smysl
S
e začátkem nového roku
rekapitulujeme, co se nám
v loňském roce povedlo i co bychom chtěli letos dělat lépe.
Na poli hospodaření s odpady z domácností je co zlepšovat
stále. Třídění odpadu je pro nás jediná možná cesta, kterou
se musíme v letech příštích ubírat. Především z důvodu
ekonomických - náklady ze strany města nelze přenášet na
občany v plné míře. Město tyto náklady musí dotovat a jedině
tříděním odpadů ze strany občanů se nám může dařit náklady
udržet v únosné míře.
Ne všichni naši spoluobčané však nutnost spolupráce s obcí
na třídění odpadů plně chápou. Pokud nám do kontejneru
například na papír odkládají odpad netříděný, tak jak jej
z domácnosti vyhodí, svozová firma tento odpad nemůže
odvézt jako vytříděnou komoditu. V případě vysypání kontejneru
do svozového vozu je znehodnocen celý náklad sběrného vozu
a celý jeho obsah skončí na obyčejné skládce komunálního
odpadu. Pro nás za plné náklady. Proto se obsah kontejnerů před
Pro odkládání tříděného odpadu mají občané
našeho města, ( včetně Vinařic a Lžovic)
k dispozici zatím devatenáct sběrných míst,
(hnízd), s barevnými kontejnery – zvonky určenými
pro odkládání jednotlivých komodit. Jakmile to
počasí dovolí, plánujeme tento počet rozšířit,
vytypována jsou další dvě místa, jedno v ulici
M.Majerové v Týnci n.L.a jedno Na Ostrově. Dále
jsme navázali spolupráci s firmou Asekol a chtěli
bychom umístit na Masarykově náměstí v Týnci
n.L. další sběrný box a to pro sběr drobného
elektroodpadu a elektrozařízení. Na sběrném místě
u staré vodárny bychom chtěli umístit E-kontejner
stejné firmy pro odkládání většího elektroodpadu,
jako jsou televizory, apod. Spolupráci s touto
firmou schválilo již zastupitelstvo města.
Pokud byste měli nějaké nápady, tipy, kam
bychom mohli ještě rozšířit další sběrná místa
pro umístění zvonků k odkládání tříděného
odpadu, uvítáme je a zvážíme Vaše návrhy. Odvoz
a likvidace tříděného odpadu zatěžuje rozpočet
obce podstatně nižšími částkami než odvoz domovního
odpadu netříděného. Zároveň platí úměra, čím více odevzdáme
odpadu tříděného, o to se nám sníží množství netříděného
komunálního odpadu, jehož odvoz a skládkování je pro nás
nejnákladnější.
Směsný odpad v kontejneru na papír - ul. Pivovarská
vysypáním do svozového vozu kontroluje. Takovýto případ se
nám stal koncem ledna toho roku v ulici Pivovarská u modrého
kontejneru na papír umístěného poblíž vjezdu do mlýna. Kdo
tam odložil nevytříděný směsný komunální odpad se prokázat
nepodařilo, obrázek si však můžete udělat sami
z přiložených fotografií. Pro pracovníky naší
technické čety to znamenalo několik hodin práce v
mrazu navíc, vysypání a přebrání obsahu celého
kontejneru a naložení na dodávku a převezení
mezi směsný komunální odpad na sběrném místě.
Předešlo se tak znehodnocení celého nákladu
sběrného vozu. Tímto způsobem nám však naši
neukáznění spoluobčané přidělávají zbytečnou
práci navíc. Přitom papír určený k recyklaci tvoří
skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při
výrobě nového papíru. Recyklovat se papír dá
pětkrát až sedmkrát. A papírny o papír určený
k recyklaci mají zájem.
Je tedy zřejmé, že celý systém třídění odpadů,
jeho fungování, začíná u každého občana. Obec
může nastavit podmínky, vyjít vstříc na půl cesty,
zbudovat ještě víc sběrných míst, zahustit systém
svozů, ale správné využívání tohoto systému je
už na každém občanovi našeho města.
Směsný odpad v kontejneru na papír
6
Stanislav Kyselák
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, MěÚ Týnec n/L
RADNICE HLÁSÁ
7
RADNICE HLÁSÁ
8
RADNICE HLÁSÁ
9
HISTORIE
Týnecké muzeum
V
letošním roce 2011 je mu 13 let. Utíká to.Za tu dobu
si vytvořilo i při svých malých prostorách u odborné i
zájmové veřejnosti určité jméno. Navštěvují jej výpravy
základních škol, navštěvují jej středoškoláci a zamířila
sem i výprava celého ročníku vysoké školy. Nacházejí
sem cestu naši rodáci z Kanady, USA a z Německa a
z Rakouska z Německa i Slovenska přicházejí příbuzní
z rodu generála Melase. Roste i počet spolupracujících
badatelů zajímajících se o keltskou minulost našeho Týnce
nad Labem, dále o rakouskou týneckou vojenskou posádku
a o zdejší dělostřeleckou střelnici i manévry rakouského
vojska u nás nebo o průběh druhé světové války v Týnci
a zdejší německou radarovou stanicí Schwer Flugmelde
Abteilungu či o týnecké válečné hrdiny vyznamenané
válečným křížem. Vystřídalo se tu mnoho středoškolaček
a středoškoláků nebo vysokoškolaček a vysokoškoláků,
kteří tu pracovali na svých seminárních nebo diplomových
pracích v řadě českých univerzit a dokonce i z FAMU.
Velmi dobře muzeum spolupracuje s etnografickou částí
Regionálního muzea v Kolíně. Čím dále,tím více se
množí počet občanů,kteří muzeu věnují nebo zapůjčují
artefakty,které muzeum vystavuje. Muzeum se několikrát
zúčastnilo akce European Heritage Days, a to úspěšně. I
počet prací odborně zaměřených na historii našeho města
je úctyhodný. Muzeum se podílelo významnou měrou na
vydavatelské činnosti.
Pro letošní rok připravujeme další výstavy, ve kterých
se hodláme věnovat týneckému divadlu a týnecké hudbě.
Výstavou Všichni týnečtí slavní rodáci chceme vzpomenout
těch našich slavných, v jedné výstavě bychom se chtěli
věnovat historii železniční dopravy v Týnci nad Labem,
výstavbě vodního díla v Týnci a lodní dopravě a historii
pošty u nás, jistě si vzpomeneme i české a československé
státnosti, a rok uzavřeme romanticky vánočním a
novoročním zimním Týncem s ozdobeným stromečkem a u
jesliček. Rádi bychom uspořádali jednu nebo dvě besedy,
z nichž jednu bychom věnovali méně známým událostem v
historii našeho města a tu druhou opět rychle se množícím
nálezům ve světě, které nabízejí zcela nové pohledy na
historii lidstva.Samozřejmě se i nadále budeme věnovat
studentům středních i vysokých škol při tvorbě seminárních
a diplomových prací.Pokračovat budeme i ve spolupráci s
etnografickou částí Regionálního muzea Kolín.
Letos se budeme věnovat i knihovně muzea,kterou muzeum
vlastní.Spolupracovat budeme i nadále s okruhem stávajících
badatelů s námi udržujícími kontakty.Práce tedy habaděj.
Muzem
KULTURA
Potulná pohádková země - výstava loutek Vítězslavy Klimtové v knihovně Karla Hampla v Týnci
nad Labem.
Datum konání: od 14. do 26.března 2010
P
otulná pohádková země je projekt Klubu dětských knihoven
SKIP podpořený finančními prostředky z grantového programu
MK ČR Knihovna 21. století.
Putovní
výstava
loutek
spisovatelky a malířky Vítězslavy
Klimtové
je
vytvořená
na
základě
ilustrací
z
jejích
dětských knížek.Její pohádkovou
zem
obývají
nejrůznější
skřítci,víly,čarodějné bábrlinky a
vodníci.15 z nich se nastěhuje do
týnecké knihovny.Výstava bude
zapůjčená na dva týdny.Kolekce
figurek je v hodnotě 210 000 Kč.
Vítězslava Klimtová, spisovatelka,
grafička,
ilustrátorka,
známá
strašidloložka
a
objevitelka
pohádkové země plné strašidýlek,
skřítků, víl, rusalek, se narodila v
roce 1941 v Praze. Dětství prožila
v severních Čechách. V Jablonci
n. N. maturovala na Střední
umělecké škole bižuterní. Ve
studiích pokračovala na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v
Praze, kterou ukončila v roce 1976.
V současné době žije především v
Pohádkovém domě ve vesničce
Pičín u Příbrami, kde má výtvarný
10
ateliér, ale také v Praze a ve Španělsku. Hlavně děti si oblíbily
její lexikony ohrožených druhů strašidel. Známé jsou také její
knížky o rodině skřítka Drnovce.
Vítězslava Klimtová napsala i
několik knih pro dospělé čtenáře..
Otevírací hodiny pro veřejnost
budou ještě upřesněny. Návštěvu
si lze domluvit i po pracovní době
s knihovnicí na e-mailu:
[email protected]
Informace o knihovně,kdy se
budou pořádat různé akce a kdy
je zavřeno, najdete na webu
knihovny./Městská
knihovna
Týnec nad Labem/.Ještě v březnu
se plánuje Noc s Andersenem
v knihovně.
L. Vávrová - knihovnice
KULTURA
Vítězslava Klimtová
S
pisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá objevitelka
pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl,
rusalek, které s trochou fantazie každý nalezne ve
svém okolí. Hlavně malé děti si udělají svůj pohádkový
svět ve svých představách. Toto je dar paní Klimtové,
kterým obdarovává nás všechny. Hlavně děti si ji oblíbily
pro její lexikony o strašidýlkách. Velice oblíbené jsou její
putovní výstavy, které se pořádají po celé ČR v galeriích,
muzeích, hradech i zámcích.
Snad stojí za to připomenout si aspoň několik slov z
těch, která Vítězslava Klimtová řekla před několika lety v
oblíbeném pořadu rozhlasové stanice Praha „A léta běží,
vážení“. „Všimněte si, že když někdy vzniká něco, co vyvolává
příznivou
o d e z v u
nebo
co
zůstává
lidem
v
srdci, je to
většinou
v e l i c e
jednoduché
a
prosté;
není v tom žádná póza, žádná pompa, není to nesrozumitelné, je
to jednoduchoučké a neokázalé. A u takových věcí brzy poznáte,
jak se vám vrací to, co jste do nich vložili.
Přišlo za
mnou hodně lidí,
i lidí majetných, stokrát, možná
tisíckrát majetnějších než jsem já, a záviděli
mi. Já si totiž vymalovávám, vypisuji a vybásňuji
svět, který nelze koupit, který ale mohu rozdat.
Dávám jej, a to je to nejlepší, co si mohu užít,
protože ten, kdo dává, ten dostává. Řekněte, je
něco krásnějšího než stvořit svůj vlastní svět a pak jej dát těm
ostatním?“.
POLICIE INFORMUJE
Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky
Týnec nad Labem za období od 1.1. 2010 do 31.12.2010
P
olicisté obvodního oddělení vykonávají dohled nad územím
o rozloze téměř 166 km2, ve kterém je přihlášeno k trvalému
pobytu kolem 15 200 obyvatel bydlících v 34 obcích. Mezi
jejich hlavní úkoly patří zejména ochrana veřejného pořádku,
odhalování a dokumentace případů protiprávního jednání,
spolupráce s orgány místních samospráv při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a činnost na úseku
prevence a předcházení kriminalitě.
V roce 2010 bylo ve služebním teritoriu OOP Týnec nad
Labem spácháno celkem 291 tr. činů. Z tohoto množství se
podařilo ve 118 případech zjistit pachatele, což představuje
objasněnost 40,06 % z celkového nápadu trestné činnosti. V
porovnání s rokem 2009 se jedná o mírné zvýšení, neboť v
tomto roce bylo spácháno 254 tr. činů.
Pokud se týká samotné skladby trestné činnosti, tak z
celkového množství 291 tr. činů bylo 213 případů majetkové
trestné činnosti, 13 případů násilné trestné činnosti a 1 případ
mravnostní trestné činnosti. Zbývající trestná činnost pak
představuje protiprávní delikty hospodářského a tzv. ostatního
charakteru. Z tohoto počtu bylo 60 spisů zpracováno ve
zkráceném přípravném řízení, což je zrychlená forma trestního
řízení. Přímo při páchání trestné činnosti bylo zadrženo 21
osob.
V rámci přestupkového řízení bylo přijato a vyřízeno celkem
343 přestupkových spisů, což je téměř stejný počet jako v r.
2009.
Obyčejných čísel jednacích bylo evidováno a
vyřízeno celkem 977.
Dále bylo v roce 2010 v rámci výkonu hlídkové a obchůzkové
služby řešeno 527 přestupků v blokovém řízení, za které byly
uloženy pokuty v celkové výši 180.600,-Kč.
Jednalo se hlavně o přestupky na úseku dopravy a dále o
přestupky proti majetku a veřejnému pořádku.
Za sledované období bylo 71 osob omezeno na svobodě a 3
osoby byly umístěny na Protialkoholní záchytnou stanici Kolín.
Stejná jako v minulém období zůstávají i místa nejčastějšího
páchání trestné činnosti a to :
- objekty zemědělských družstev a společností (i nepoužívané)
v obcích Jestřabí Lhota, Veletov a Veltruby,
- lokality s výstavbou nových rodinných domů zejména v obcích
Konárovice, Velký Osek, Němčice a Býchory
- objekty využívané sezónně - písníky na Hradištku I a koupaliště
Tři Dvory,
- lokality s ubytovacími kapacitami spojené s výrobní činností
TPCA Ovčáry, Crocodille Žiželice a
podobných průmyslových podniků, kdy v těchto místech dochází
ke zvýšenému nápadu trestné činnosti a narušování veřejného
pořádku.
Jedním z problematických fenoménů současnosti je pořádání
soukromých akcí typu technopárty. V uplynulém období bylo
zaznamenáno konání pouze několika menších podniků tohoto
charakteru bez vážnějšího narušení veřejného pořádku.
Pokud se zdejší součást policie o těchto akcích dozví s
dostatečným časovým předstihem (nebo jí jsou místní
samosprávou s předstihem oznámeny) jsou prováděna opatření,
kterými jsou nežádoucí jevy doprovázející takové to akce
11
POLICIE INFORMUJE
částečně eliminovány. V této oblasti je i velké pole působnosti
orgánu obcí, které je ne vždy zcela využívané. Orgány obcí
mohou významně ovlivnit jak samotné konání a průběh těchto
akcí (např. obecně závaznými vyhláškami obcí, využíváním
svých oprávnění a pod.) tak i minimalizovat nežádoucí jevy
provázející tyto akce (např. spoluprací s OHS a dalšími orgány
státní správy). Právě takováto úzká spolupráce uváděných
subjektů vedla v minulosti i ke zrušení některých plánovaných
shromáždění pořádající stranou, např. pro nemožnost splnění
hygienických požadavků kladených na akce tohoto typu nebo
splnění podmínek plynoucích z obecně závazných vyhlášek
obcí a pod.
K eliminaci nápadu trestné činnosti bylo v roce 2010 ve
spolupráci s okolními útvary uskutečněno 5 preventivně
bezpečnostních akcí se zaměřením na nejproblémovější lokality
služebního teritoria, a to z hlediska nápadu trestné činnosti a
narušování veřejného pořádku.
Další významnou činností zdejšího útvaru je spoluúčast
při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích. Zde je činnost policie směřována
hlavně na preventivní působení na rizikových komunikacích
a komunikacích s nejhustším silničním provozem . V roce
2010 proběhlo 51 dopravně bezpečnostních akcí různého
zaměření. Z jejich výsledků, ale i z dalšího běžného dohledu,
byl zaznamenán zvyšující se počet případů řízení motorových
vozidel po předchozím užití omamných a psychotropních látek.
Kromě přímého výkonu služby v terénu se policisté zdejšího
útvaru zaměřují i na problematiku primární prevence. Tato
je zaměřena především na dětskou populaci a seniory. V
minulosti se uskutečnily besedy v mateřských a základních
školách, na obecních úřadech, ale i například v klubu důchodců.
Pozornost je věnována i zajištění bezpečné cesty do školy,
kdy je vykonáván dohled nad frekventovanými pozemními
komunikacemi v blízkosti školských zařízení.
Samotná oblast primární prevence představuje široký prostor
pro co nejužší spolupráci policie, místních samospráv a dalších
orgánů státní správy. Zejména při každodenním kontaktu s
občany je třeba využívat poznatků, které bezprostředně souvisí s
ochranou veřejného pořádku. Rovněž tak je třeba spolupracovat
na vyhodnocení rizikových míst a do nich následně přenést jak
pozornost policie, tak i místní samosprávy, směřující k eliminaci
kriminogenních faktorů, usnadňujících páchání trestné činnosti
a narušování veřejného pořádku.
Bezpečnostní situaci v roce 2010 lze celkově hodnotit jako
stabilizovanou. Uspokojující je fakt, že nedochází k nárůstu
závažné trestné činnosti a případy, které byly evidovány, se
daří v rámci možností objasňovat. V roce 2010 nedošlo k žádné
mimořádné události obecného charakteru, která by se dotkla
územního obvodu 00 PČR Týnec nad Labem a rovněž tak
nedošlo závažnějšímu narušení veřejného pořádku.
Zprávy z Týnecka od konce roku 2010 až do 15.2.2011
Dne 31.12. 2010 došlo v obci Němčice ke krádeži přívěsného
vozíku s nástavbou a plachtou. Celková škoda 24.000,-Kč.
Dne 10.1.2011 v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení
o odcizení elektroniky z domu v obci Velký Osek. Škoda ve výši
12.400,-Kč.
Dne 13.1.2011 došlo k vloupání do stavební buňky v obci
Konárovice. NP zde odcizil stavební nářadí v hodnotě
48.000,-Kč.
Dne 14.1.2011 po půlnoci bylo oznámeno vloupání do potravin
v obci Žíželice ul. Palackého. NP násilím vnikl do objektu, kde
odcizil cigarety různých značek o celkové škodě 20.000,-Kč.
V noci ze dne 17.1.2011 na 18.1.2011 NP odcizil měděné
střešní okapy spolu se svody ze dvou domů v areálu zámku
v obci Konárovice, čímž způsobil škodu ve výši
téměř
28.000,-Kč.
V době od 16.1.2011 do 19.1.2011 NP odcizil z areálu
společnosti Velký Osek 11ti stupňové čerpadlo v hodnotě
30.000,-Kč.
Prodával pervitin.
Posvítila si na něho policie.
Dne 27.1.2011 bylo zahájeno trestní stíhání dvaačtyřicetiletého
muže z Kolínska, který v období od května 2009 do ledna
2011 na různých místech v okolí svého bydliště prodával
drogu metamfetamin (pervitin). Při domovní prohlídce byly
zajištěny igelitové sáčky s obsahem bílé krystalické látky,
která byla podrobena testu a bylo prokázáno, že se jedná o
psychotropní látku metamfetamin. Muž byl obviněn ze spáchání
zločinu „ Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a
12
psychotropními látkami a s jedy.“ Policií byl dán podnět na návrh
na vzetí do vazby. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na
deset let.
Dne 29.1.2011 zadrželi policisté OOP Týnec nad Labem
třiatřicetiletého muže z Kolínska, po kterém bylo vyhlášeno
pátrání. V průběhu šetření se muž doznal k další majetkové
trestné činnosti na Kolínsku a Nymbursku.
Dne 5.2.2011 v 10.30 hod byl oznámen nález vyvrhnutého
kance v lese u obce Hlavečník. NP blíže nezjištěným způsobem
usmrtil zvěř bachyni prasete divokého, čímž způsobil škodu ve
výši 6.000,-Kč.
Dne 6.2.2011 došlo k vloupání do dílny areálu společnosti
v Týnci nad L. , kde NP překonal oplocení a z areálu odcizil 94
m měděného kabelu, svářecí injektor a elektromotor. Celková
škoda ve výši 21.360,-Kč.
Dne 10.2.2011 v obci Hradišťko I. došlo k vloupání do
administrativní budovy. NP objekt prohledal, ale z budovy
nic neodcizil, způsobil pouze škodu poškozením ve výši
22.000,-Kč.
Dne 11. 2.2011 v odpoledních hodinách došlo v obci Bělušice
k dopravní nehodě. Osmnáctiletý řidič z Kolínska jel se svým
vozem zn. Fiat ve směru od obce Němčice na obec Týnec nad
Labem, kdy při průjezdu pravotočivou zatáčkou ve zmíněné
obci se čelně střetl s koněm bez jezdce, který se pohyboval v
protisměru. Po nárazu kůň spadl na zem, ale po chvíli se zvedl
a odběhl pryč z obce. Řidič při nehodě nebyl zraněn. Kůň utrpěl
drobná poranění. Alkohol u řidiče byl vyloučen. Následkem
POLICIE INFORMUJE
dopravní nehody vznikla škoda ve výši 25.000,-Kč.
K další nehodě došlo dne 12.2.2011 v ranních hodinách
v katastru obce Jestřábí Lhota. Řidič z Nymburska jedoucí ve
směru od obce Žehuň na obec Ovčáry z dosud nezjištěných příčin
vjel do protisměru, zde uvedl vozidlo do smyku a s vozidlem vjel
mimo vozovku, kde narazil do betonového mostku. Vůz dále
pokračoval přes silniční příkop na pole , kde se několikrát otočil
přes střechu. Řidič byl s těžkým zraněním letecky transportován
do nemocnice.
Dne 14.2.2011 ve 12:30 hodin bylo oznámeno, že došlo
k odcizení měděných střešních svodů z novostavby rodinného
domu v obci Volárna. NP způsobil majiteli hmotnou škodu ve výši
20.000.- Kč.
Zpracoval : PČR PIS Kolín nprap. Věra Žídková a por. Martina Ulrychová
NÁZORY ČTENÁŘŮ
Duchovní rozjímání 3
Proč je předmanželský sex chybou?
D
omnívám se, že i v našem „Týneckém zpravodaji“ je vhodné
zveřejnit tento článek s poněkud provokativním názvem.
Myslím si, že pomůže objasnit námět, o kterém se sice často
mluví, avšak spíše bezradně přešlapuje.
Snažím se uvést věcné argumenty, které dokazují, že sexuální
život před sňatkem je pro mladé lidi vždy chybou a to i pro ty, kdo
mají k duchovnímu životu daleko. Nechci si hrát na moralistu,
nechť každý sám objektivně posoudí, do jaké míry je toto
stanovisko pravdivé.
Je to tak za prvé proto, že předmanželské soužití neznamená,
že osoby spolu žijící později skutečně uzavřou sňatek. Sex
přece nezavazuje ke svatbě ani tehdy, když ti, kteří spolu žijí,
si svatbu slibují. Ve skutečnosti se často stává, že soužití se
stane počátkem rozpadu vztahu, nikoliv cestou do šťastného
manželství. Stává se tak proto, že dívka je nejzajímavější pro
zamilovaného chlapce tehdy, když od něho žádá ohleduplnou
lásku a kvůli tomu nesouhlasí s předmanželským pohlavním
životem.
Za druhé, lidé žijící spolu před svatbou, si již nikdy nebudou
jisti vzájemnou věrností, i když nakonec uzavřou sňatek. Svým
dosavadním chováním se přece vzájemně přesvědčili, že
svatba není k soužití potřebná. Kdo souhlasí s předmanželským
životem, ten jakoby dával druhé straně právo mít nemanželský
styk. Nepřímo tak souhlasí s tím, že ho partner bude v budoucnu
zrazovat.
Za třetí, předmanželský sex je projevem psychické nezralosti.
Dospělý člověk totiž volí gesta úměrná vztahům, jaké si s danou
osobou vybudoval. Protože sexuální vztah je nejsilnějším
znakem blízkosti a důvěry, proto lidé psychicky zralí, věřící i
nevěřící, reservují toto gesto výlučně pro nejsilnější vztahy. A
nejsilnější vztah je manželský – vztah s tebou, pouze s tebou
a navždy! Čím je jako zralejší, tím více se soustředí na osobu,
kterou miluje a méně a méně na sexuální pud, který pociťuje.
Za čtvrté, předmanželský sexuální život je tím větším zlem, čím
mladší jsou ti, kteří spolu žijí. Když např. osmnáctiletý chlapec
žije s milovanou dívkou,která ještě nedosáhla patnácti let, páchá
tento chlapec trestný čin, za který může dostat několik let vězení.
Předmanželský život může vést i k jiným bolestným následkům,
např. k závislostem, ke zničení vztahů s Bohem i s rodiči,
k pohrdání sebou samým, rozčarování a pocitům viny.
Za páté, imunitní systém, chránící dívku před nákazami a
záněty rodidel, dosahuje plné účinnosti ve věku 20 – 21 let.
Proto eventuelní dřívější soužití přináší mnohem větší riziko
nebezpečných nákaz.
Kromě toho předmanželský sex je obvykle spojen s užíváním
hormonální antikoncepce, takže žena – nikoliv muž – přijímá
zbytečné hormony, které způsobují dramatickou odezvu v její
fyzické i psychické sféře.
Za šesté, výjimečně naivní jsou ti, kteří nekriticky opakují
mýtus o potřebě sexuálního „vyzkoušení se“ před svatbou, či
o potřebě „doladění se“ v tomto smyslu. Jediné, co je skutečně
třeba zjistiti před svatbou je jeho a její schopnost věrné a čisté
lásky. Značně lehčí je líbat se a sexuálně žít než milovat a chránit
druhého. Manželství se obvykle nerozpadají kvůli sexuálnímu
„rozladění“, ale velmi často proto, že někdo z manželů miloval
toho druhého málo.
Je dobré si uvědomit, že mladému člověku, který je nešťastný,
protože málo miluje, nebo je od svých blízkých málo milován,
se sex zdá být čímsi až chorobně atraktivním. V důsledku toho
dokáže pro chvilku sexuálního potěšení obětovat svou důstojnost,
čisté sebevědomí, někdy i zdraví a život. Takový člověk obvykle
nereaguje na žádné námitky. Ani na ty které nezávratně dokazují,
že nejradostnější a nejpožehnanější je sexuální soužití milujících
se manželů. Dospělí chlapci a děvčata vědí o tom, že svatba není
zbytečná formalita, ale slavnostní oznámení celému světu, že oni
se rozhodli svěřit si navzájem a navždy svůj vlastní osud i osudy
svých budoucích dětí. Zodpovědné sexuální soužití znamená
prohlášení vzájemné věrnosti a odpovědnosti ženy i muže a
rozhodnutí, že založí rodinu. Není to pouze jedno z mnoha
obvyklých gest, jako např. podání ruky, po němž následuje
návrat do samoty. Sexuální soužití je zodpovědné jedině tehdy,
když je spojeno s veřejně vysloveným rozhodnutím o převzetí
zodpovědnosti za druhou osobu a budování trvalé rodiny. K tomu
je potřeba dodat, že pokud nejsou dospělí partneři oddáni a
převážně žijí spolu, jedná se vždy o mimomanželský sex.
Budeme – li mít alespoň částečný dar vidění souvislostí,
neujde nám, jak mnoho souvisí morální úroveň světa, ve
kterém žijeme, se sexualitou. Na této úrovni mají velký podíl
sdělovací prostředky, hlavně televize. V nich je pravý zdroj
činů, které vedou mladého člověka k předčasné sexualitě. Stále
zapomínáme na to, že tzv. temné síly existují a mají zájem na
morálním poklesu lidstva. Nejsou to vymyšlené bytosti určené
ke strašení dětí. Tomu, co nevidíme, prostě nevěříme. Stačí si
uvědomit, že třeba v několika milimetrech objemu kolem nás
existují elektromagnetické vlny televizní nebo telekomunikační,
schopné po dodání energie vytvořit obraz i zvuk ze všech
možných oblastí. Neviditelný svět kolem nás je plný života a měli
bychom si uvědomit, že se týká i duchovního života.
Tyto temné síly dobře vědí, kde jsou lidské slabiny, kde
je člověk nejvíce náchylný k provinění, ke hříchu. Mnoho lidí
v temné síly nevěří a pak nevěří ani v Nejvyšší bytost – Boha,
který přitahuje všechny lidi ke spáse.
Jednou z důležitých cest, po nichž temné síly pronikají do
myšlení lidí, je právě nesprávně chápaná sexualita, a to zvláště
u mladých lidí. Snaží se tyto mladé lidi ovládat a pomocí jejich
těl a mysli je využívat v boji proti skutečným lidským hodnotám,
které brání svět proti zkáze a úpadku. Předčasná sexualita
je jeden z prostředků, jak toho dosáhnout. Další prostředek
spočívá v touze po hmotných požitcích, po tzv. užití světa. Když
se v mladém člověku jednou usídlí, otupuje jeho svědomí a brání
mu, aby myslel na to, že to vše jednou skončí. Jak záludná je
představa, že do stáří je dost času, proč bych se tím již nyní
13
NÁZORY ČTENÁŘŮ
zatěžoval. Avšak teprve v okamžiku smrti si takový člověk
uvědomuje zbytečnost toho, co mylně považoval za hlavní smysl
života.
Mladí lidé, nad větami v tomto článku se zamyslete! Možná,
že je s pousmáním zamítnete. Možná, že některého z vás přimějí
k objektivnímu posouzení dosavadního vlastního názoru na
sexualitu, což je také cíl tohoto článku.
Jako podklad pro tento článek jsem použil článek z polského
časopisu Zródlo 14/2008, který jsem upravil a doplnil.
Vladimír Číha
Rozpočty, zadluženost a ekonomika.
P
ředevším je snad na počátku říci, že rozpočty jsou potřebný
ekonomický nástroj který je na počátku snahy každého
jedince či organizace, ať už se jedná o organizaci malou,
nebo dokonce o stát a i o nadstátní organizace, vedoucí k
hospodárnosti. 0 konstrukci těchto rozpočtů se vedou trvalé
polemiky,neboť se tu často střetávají hospodářské a politické
zájmy skupin,podnikatelských celků,stran a hnutí i obyčejných
lidí.Dochází tak k ostrým střetům i výměně názorů,bylo by však
troufalým a nehorázným tvrzením konstatování,že existuje
nějaký univerzální nejvhodnější recept,jak takový rozpočet
sestavit.Už i pohled z hlediska krátkodobé prognózy nás dokáže
dovést sice v nejbližším horizontu k zdánlivě úspěšnému
řešení,ale nakonec po dalších dlouhých letech nebo desetiletích
se ukáže ono přijaté východisko nepříliš vhodné a šťastné.Ale
to už samo je rizikem přijetí jakékoliv cesty kupředu, tedy i
rozpočtu.
Sama o sobě konstrukce rozpočtu je v podstatě, když ne
stejná,tak alespoň podobná. Má na své levé straně Má dáti
a na pravé Dal či obráceně.Srozumitelnější jistě bude pro
čtenáře,řekneme-li, že na jedné straně jsou příjmy a na druhé
výdaje. A právě tak jako jednotlivci, tak i rodiny jistě dobře
vědí,jaké druhy příjmů mají a znají i možnost jejich případného
zvýšeni anebo nezvýšení a také asi dobře vědí, do jakých
souhrnných položek lze seřadit výdaje.V rodinách to obvykle
bývají náklady na chod domácnosti, tedy potraviny a potřebné
chemikálie,dále náklady na energie,což jsou elektřina, plyn,voda
a případně fosilní paliva, náklady na ošacení, náklady na
vybavení dětí do školy, náklady na kulturu a náklady na údržbu
bytu či domku. Závěrečnou výdajovou položku tvoří náklady
na rekreaci, kam patří i plánovaná dovolená. Rozumní,kteří
na to mají,si vytváří i rezervní fond, pro případ nemoci,či
jiných nepředvídatelných pohrom, kterým se,čas od času,
nevyhneme.Pak vezmeme tlustou tužku a uděláme pod vším
tlustou čáru.Je sečteno a podtrženo. Někteří velkorysí jedinci,či
velkorysé rodiny,zjistí s hrůzou,že jejich výdaje převyšují
příjmy.Jsou na to dvě možné reakce. Buď zvýšit příjmy,což se
někdy realizuje velice svízelně, anebo snížit výdaje. Rozhodně
v tomto případě nelze doporučit,aby se dotyčný jedinec,či
dotyčná rodina, zadlužili - to jest,vzali si úvěr. Ať už se to komu
líbí,nebo nelíbí,úvěr je dluh,který musíme splácet. Úvěr si,a to
v krajním případě,pořizujeme v případě nutných či potřebných
investic, a to ještě v míře pokud možno co nejmenší.Bylo by jistě
mnohem vhodnější si potřebnou částku našetřit,anebo alespoň
její část. Oponenti mi jistě namítnou,že dnešní doba šetrnosti
příliš nepřeje a to z důvodu probíhající inflace. Peníze střádalů
jsou trvalou inflací stále znehodnocovány,takže na první pohled
se jistě jeví výhodnějším, vzít si úvěr a pomalu splácet stále
se znehodnocující se inflací peníze. Díl pravdy jistě mají, leč
zapomínají na skutečnost, že úvěry se splácejí dlouhodobě,
někdy i celý zbytek života. A to včetně úroků, které zhusta
bývají na počátku vyšší než splátky. Tím nechci říci,že se bez
úvěrů vždy obejdeme.To jistě ne. Ale musíme k nim přistupovat
uvážlivě a s kalkulačkou v ruce. Já navíc připomenu,co říkal můj
dědeček, jinak úspěšný podnikatel:
„Dluhy ujídají z mísy.“
Co je však nejdůležitější, že zadluženost domácností stále
narůstá. A to jistě není nejlepší skutečnost.
Obdobnou konstrukci mají rozpočty firem a měst či obcí.Jen
jsou tam jiné položky příjmové a výdajové. U firem jsou
tam vždycky náklady mzdové a režijní a také energetické,u
výrobních i materiálové. U měst a obcí náklady na mzdy,náklady
na energie,včetně veřejného osvětlení,náklady na údržbu
komunikací,na veřejnou správu,na odpadové hospodářství a
další na kulturu či sféru občanských zájmových organizací.I
tam se však nevyhneme investicím. Ty však nejsou nákladem,
a tudíž je zapotřebí na ně ušetřit. Rozpočty tedy nemohou být
vyrovnané,ale musí vykazovat jistý přebytek příjmů nad výdaji či
realizaci zisku. Můžeme si vzít úvěr, ale ať firmy či obce a města
jej musí splácet právě z tohoto zisku nebo přebytku rozpočtu.Ale
není tomu jinak ani u této sféry komunální,i města a obce tohoto
světa jsou zadlužené, a to na málo.
Ani konstrukce rozpočtu států se příliš neliší. Příjmy jsou obvykle
daně a poplatky nebo cla a výdaje jsou mandatorní a výdaje
na obranu,na školství,na zdravotnictví případně další rezorty
a samozřejmě i výdaje,kterým se říká „porcování medvěda“
v parlamentu. Leč konstrukce je podobná všem konstrukcím
rozpočtů nižších. A jak jinak,než že i státy jsou zadlužené, a to
často i ty velké. Jen málo států má pozitivní saldo, spíše je tomu
naopak.A pak si i státy půjčují anebo vydávají dluhopisy, což je
také forma dluhů.
Lze tedy konstatovat, že stávající svět je značně zadlužen, ať
už se jedná o zadlužení domácností,zadlužení měst a obcí a
zadlužení států.
Úvěry a dluhy podporují dynamiku výroby i obchodu,protože
se zvyšuje schopnost investovat a i koupěschopnost
obyvatelstva. Na straně druhé však devastují morálku,snižují
pocit zodpovědnosti a často působí osobní tragedie,svízelná
postavení obcí a měst a někdy i států.Vždyť jsou přece známy
případy státních bankrotů. Samy pak bankroty postihují nejen
bankrotáře, ať již jsou to osoby fyzické nebo právnické, ale i jejich
věřitelé jsou postiženi vyrovnáním jen do určitých procent. Je to
bezesporu jeden z počátečních projevů nestability stávajícího
světa. Ale o tom až někdy příště. Teď byla řeč o rozpočtech.
ing.Žmolil Horymír
14
SPOLKY A ORGANIZACE
KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE TÝNEC NAD LABEM
Pořádá: Kurz Základního výcviku psů pro veřejnost (poslušnost, stopování, obrana)
Délka kurzu – 10 lekcí, 20 hodin
Cena kurzu – 1000,- kč
Cvičební dny – Neděle od 13:00 hod.
Vybavení :
Zahájení kurzu 3. Dubna od 13:00 hod.
Platný očkovací průkaz, obojek, vodítko, popřípadě náhubek, dlouhá šňůra.
Místo : Základní Kynologická organizace TÝNEC NAD LABEM (naproti fotbalovému hřišti)
1. Lekce : 3.Dubna od 13:00 hod.
Program: Kontrola očkovacích průkazů
Zaplacení poplatků
Seznámení s programem a zahájení výcviku
Informace a přihlášky p. Borovička tel. 607502422, [email protected]
Občanské sdružení Zálabí...
Občanské sdružení Zálabí, místní akční skupina pokračuje
v činnosti s nově zvolenými statutárními orgány.
Na valné hromadě místní akční skupiny Zálabí 10.01.2011 došlo
k zásadnímu rozhodnutí v další činnosti občanského sdružení a
to, že tato nezisková organizace se bude připravovat v dalších
letech na nové programové období 2014-2020, do roku 2013
bude pokračovat ve své již započaté práci a získávat další
zkušenosti v rámci metody LEADER, což znamená nadále
připravovat integrované projekty do území a tak se podílet na
rozvoji regionu. Podporu místní akční skupině vyjádřili zástupci
dvou firem z industriální zóny Ovčáry, které mají značný vliv na
život v regionu Zálabí, jednalo se o firmy TPCA s.r.o. zastoupenou
na jednání panem Vadimem Petrovem (Generální ředitel
oddělení Podnikové záležitosti) a NYK LOGISTICS zastoupenou
panem Tomášem Suchánkem (Generální ředitel operativy).
Další činnost bude probíhat pod vedením nových statutárních
orgánů. Novým předsedou místní akční skupiny Zálabí se stal
pan Josef Polák – starosta obce Krakovany a místostarostou byl
zvolen pan Milan Vacek – starosta obce Němčice.
V současné době jsou podány projekty „Obnova obecních studní“
– GP ČEZ, „Poznávejte s námi Zálabí“ – Středočeský fond
cestovního ruchu , „Stromy partnerství“ – GP NYK LOGISTICS.
Dále připravujeme projekty do GP TPCA Partnerství pro Kolínsko
a určitě se zapojíme do projektů spolupráce v rámci Programu
rozvoje venkova Mze.
Ivana Suchánková
15
SPOLKY A ORGANIZACE
Oddíl Kamarád...
O
ddíl Kamarád pořádal pro děti soutěž „Vlníme se s obručí“.
Celkem se zúčastnilo 22 účastníků ve 3 kategoriích.
V 1.kategorii soutěžili prvňáčci, ve druhé děti ze druhé a třetí
třídy a ve třetí kategorii děti ze čtvrté a páté třídy. Z prvńáčků
se na 1.místě umístila Kristýnka Plíšková, na 2.místě Terezka
Apolenová a na 3.místě Vojtěch Cihlář. Ve 2.kategorii se umístila
na 1.místě Kateřina Vaštová, na 2.místě Natálka Jehličková a
na 3. místě Eliška Mazáčová. V poslední kategorii zvítězila
Lucie Vaštová, 2. místo získala Michaela Matoušková a na
3.místě se umístila Vendulka Zinkeová. Nejlepší dosažené
časy byly L.Vaštová...........38.minut, M. Matoušková....36.minut,
K. Vaštová........12,49 minut, V. zinkeová........11,27 minut a N.
Jehličková......11,02 minuty. Drobné odměny získaly všechny
děti, které se umístnily do 4.místa. Ostatní dostaly za snahu
alespoń sladké bonbóny .
Za oddíl Kamarád napsala Jana Fišerová
O
ddíl Kamarád Vás chce informovat o další akci, kterou chystáme nejen pro školáky, ale i pro rodiče s malými dětmi na březen.
Je to běh do kopce,..Datum upřesníme včas. Pokud by měl někdo zájem zapojit se při přípravě této akce, budeme rádi.
Jana Fišerová
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI NOVÍ OBČÁNKOVÉ
Lukáš Beránek - Týnec nad Labem
Eliška Charvátová - Týnec nad Labem
Tomáš Koubek - Lžovice
Alena Skřivánková - Týnec nad Labem
Tadeáš Šamko - Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě.
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
16
Leden 2011
Dobroslava Zelená
Miloslav Kubelka
Jaroslava Kesnerová
Eva Mihovská
Jindřiška Brtková
Václav Kesner
Anna Maláčková
Jaroslav Novák
Jarmila Šmídová
František Svoboda
Eva Koutenská
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Vinařice
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Vinařice
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Lžovice
Únor 2011
Danuše Hanáková
Marta Teichmanová
Vlasta Maisnarová
Miroslav Štefek
Marie Kosařová
Anna Valentová
Miroslav Červínek
Věra Suchánková
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Lžovice
Vinařice
Týnec nad Labem
Lžovice
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let života.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAŠE ŘADY OPUSTILI
Marie Guštarová - Lžovice
Ladislav Rambousek - Týnec nad Labem
Václav Valenta - Lžovice
Zdeněk Blahout - Týnec nad Labem
Jarmila Loumanová - Týnec nad Labem
Vlastislav Molič - Týnec nad Labem
Božena Vášová - Týnec nad Labem
Růžena Hálová - Vinařice
Ludmila Kostelecká - Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Libuše Dumanová, matrikářka
INFOCENTRUM
TÝNEC I LETOS OSLAVÍ SVÉ LABE
V
e dnech 4. a 5. června 2010 se v Týnci nad Labem uskuteční
již druhý ročník Svátků Labe.
Už víte o co kráčí? Zúčastnili jste se v loňském roce? Všechny
věci znalé i nedotčené zveme první červnový víkend k vodě.
Svátky Labe, to je oslava řeky, ale také aktivní odpočinek,
poznávání krás Polabí, zábava, závodění i pestrý program pro
děti.
V sobotu se utkají posádky dračích lodí o zápis na pamětní
pádlo. Buďte jednou z nich! Dejte dohromady dvacetihlavou
ekipu dokud je čas trénovat. Větší děti můžete zapřáhnout a
menší necháte vydovádět se na dětských stanovištích. Večer
bude odměnou zábava s kapelou a pohoštěním od místních
rybářů.
V neděli se přesuneme do prostoru Loděnice pod Hradem.
Bude pro vás připraveno občerstvení, trocha prolézání pro děti
i pro dospělé, budete mít možnost se svézt na pramici nebo na
kajaku, budete mít zkrátka možnost užít si u nás pozávodní
odpočinkový den.
Sledujte informace na www.outdoored.cz , v případě dotazů
a přihlášek telefonujte na telefon 321 620 313 či mobil
739 668 624.
Dračí loď „Tobruk“, (svátek Labe 2010)
SPORT
STOLNÍ TENISTÉ MAJÍ POLOVINU SOUTĚŽÍ
V
letošním ročníku 2010/2011 náš oddíl reprezentují opět tři družstva. Družstvo „A“ hraje krajskou soutěž 2. třídy ve skupině D,
družstvo „B“ hraje regionální soutěž 1. třídy a družstvo „C“ nejnižší regionální soutěž – tj. regionální soutěž 2. třídy.
Družstvo „A“ si zatím vede nad očekávání dobře. Po ospalém začátku se první tři hráči družstva rozehráli a dokázali hrát vyrovnaně
i vyhrát s družstvy, která patří mezi adepty na postup do vyšší krajské soutěže. Největší oporou je samozřejmě kapitán družstva Petr
Mošna (úspěšnost 76,19% - 32 výher/10 proher), následuje Standa Moravec (60% - 24/16) a Richard Valenta (59,52% - 25/17). Na
pozici čtvrtého hráče se letos střídají Jaroslav Valenta (11,11% - 2/16) a Marek Brunclík (16,67% - 4/20). Letošní soutěž je prozatím
velice vyrovnaná a bude záležet na mnoha okolnostech, zda se našemu A-týmu podaří splnit si cíl – vyhnout se nevyzpytatelným
bojům o záchranu.
1. Sokol Benešov „A“
11
8
1
2
0
129:69
25
2. Sokol Kutná Hora „B“
11
7
3
1
0
115:83
24
3. SKC Zruč n.S.-TENNISLINE „B“
11
8
0
3
0
125:73
24
4. Sokol Čáslav
11
7
2
2
0
111:87
23
5. TJ Klučov
10
7
1
2
0
100:80
22
6. FK Kolín „D“
10
6
0
4
0
84:96
18
7. Sokol Týnec n.L.
11
5
2
4
0
104:94
17
8. Sokol Kostelec n.Č.l. „B“
11
4
0
7
0
92:106
12
9. TTC Říčany „C“
10. Sokol Benešov „B“
11
2
1
8
0
80:118
7
11
2
1
8
0
67:131
7
11. Star Tupadly
11
2
0
9
0
79:119
6
12. KST Týnec n.S.
11
1
1
9
0
84:114
4
17
SPORT
Družstvo „B“ bylo po celou první polovinu lídrem soutěže a plnilo si tak svůj cíl postupu do nejvyšší regionální soutěže
– regionálního přeboru. Bohužel v posledních dvou kolech neodvedli všichni hráči takové výkony, jaké se od nich čekají, a po dvou
prohraných utkáních je družstvo na třetím místě. Věřím, že „B“ družstvo ještě zabojuje. Ale znamená to jediné - ve druhé polovině
neztratit ani bod.
Úspěšnost hráčů – Petr Červínek (48,15% - 13/14), Marek Brunclík (89,66% - 26/3), Jan Chval (80% - 16/4), Milan Cincibus
(78,13% - 25/7), Radek Novotný (57,14% - 12/9), Věra Chobotová (58,33% - 7/5), Věra Fousková (100% - 4/0), Vladislav Buriánek
(25% - 2/6)
1. TJ Klučov „D“
9
8
1
0
0
2. ZŠ Býchory
9
7
2
0
3. Sokol Týnec n.L. „B“
9
7
0
2
4. Viktoria Radim „B“
9
5
0
5. Sokol Velký Osek „A“
9
4
6. Sokol Zásmuky
9
4
7. SK Nová Ves „B“
9
8. SK Křečhoř
9. SK Nová Ves „C“
10. Sokol Velký Osek „B“
114:48
25
0
100:62
23
0
104:58
21
4
0
90:72
15
1
4
0
78:84
13
0
5
0
71:91
12
2
1
6
0
64:98
7
9
1
4
4
0
76:86
7
9
1
1
7
0
67:95
4
9
1
0
8
0
46:116
3
11. Viktoria Radim „C“
odhlášeno
Družstvo „C“ po loňském druhém místě zůstává zatím za očekáváním. I přes velice slušné výsledky jednotlivců se družstvo
herně celkově trápí. Cíl postupu se už zřejmě rozplynul. Věřím, že družstvo soutěž dohraje s chutí a s lepšími výsledky.
Úspěšnost hráčů – Radek Novotný (83,3% - 10/2), Věra Chobotová (57,9% - 11/8), Věra Fousková (50% - 5/5), Jiří Fousek (75%
- 15/5), Jan Jehlička (50% - 14/14), Vladislav Buriánek (50% - 16/16)
1. Sokol Kolín „B“
8
7
0
1
0
92:52
21
2. Sokol Velim „B“
8
6
2
0
0
111:33
20
3. Sokol Kolín „C“
8
5
1
2
0
85:59
16
4. FK Kolín „G“
8
5
0
3
0
75:69
15
5. SK Nová Ves „D“
8
4
0
4
0
70:74
12
6. Sokol Týnec n.L. „C“
8
4
0
4
0
81:63
12
7. Sokol Starý Kolín „B“
8
2
0
6
0
55:89
6
8. Viktoria Radim „D“
8
1
0
7
0
37:107
3
9. Sokol Velký Osek „C“
8
0
1
7
0
42:102
1
V lednu se hrály nejen mistrovské soutěže družstev, ale začala i nemistrovská soutěž ĆESKÝ POHÁR 2011 a konaly se krajské
přebory jednotlivců.
Krajské přebory jednotlivců (Kolín, 8. 1.2011)
Turnaje se celkem zúčastnilo 80 mužů a 9 žen. Z našeho oddílu si jeli poměřit síly Marek Brunclík a Stanislav Moravec. Oba hráči
skončili ve skupinách na třetím místě.
Skupina F Berger M
Brunclík M
Šembera K
Pícha P
Body Místo
Berger M
XXX
3:0 (6, 7, 7)
3:1 (8, 2, -10, 3) 3:0 (4, 3, 8)
6
1.
Brunclík M 0:3 (-6, -7, -7)
XXX
0:3 (-4, -7, -9)
3:0 (3, 7, 10)
4
3.
Šembera K 1:3 (-8, -2, 10, -3)
3:0 (4, 7, 9)
XXX
3:0 (3, 2, 3)
5
2.
Pícha P
0:3 (-4, -3, -8)
0:3 (-3, -7, -10)
0:3 (-3, -2, -3)
XXX
3
4.
Skupina L Vlček J
Brant P
Vlček J
XXX
3:0 (WO)
Brant P
0:3 (WO)
XXX
Vychodil L
3:0 (6, 8, 7)
3:0 (7, 3, 9)
Moravec S 0:3 (-6, -7, -10)
3:0 (WO)
Vychodil L
Moravec S
Body Místo
0:3 (-6, -8, -7)
3:0 (6, 7, 10)
5
2.
0:3 (-7, -3, -9)
0:3 (WO)
1
4.
XXX
3:1(10,8,-10,5) 6
1.
1:3 (-10,-8,10, -5)
XXX
4
3.
V předkole čtyřhry mužů narazila naše dvojice M. Brunclík, St. Moravec na divizní deblový pár Jakub Lhoták, Radek Ulrich oba FK
Kolín). Ve vyrovnaném utkání naše dvojice prohrála 1:3 na sety.
18
SPORT
Výsledky KP jednotlivců
Muži
1. Štepka Miroslav (TJ Šanov)
2. Komenda Karel (TSV 1860 Ansbach)
3. Flíček Tomáš (Sokol Králův Dvůr)
3. Mottl Petr (TJ Neratovice)
Ženy
1. Lajdová Anežka (SKST Vlašim)
2. Keroušová Michaela (SKST Vlašim)
3. Škopková Věra (SKST Vlašim)
3. Míková Karolína (SKST Vlašim)
Čtyřhra mužů
1. Cafourek Jan, Štepka Miroslav (TJ Šanov)
2. Komenda Karel, Mottl Petr (TSV 1860 Ansbach, TJ Neratovice)
3. Gruber Martin, Šulc Martin (Sokol Hudlice)
3. Kudrna Jan, Pěnkava Luboš ml. (Kavalier Sázava)
Čtyřhra žen
1. Jursová Klára, Vokounová Adéla (FK Kolín)
2. Keroušová Michaela, Míková Karolína (SKST Vlašim)
3. Lajdová Anežka, Škopková Věra (SKST Vlašim)
3. Bečvářová Michaela, Šeligová Tereze (TJ Sadská,
TTCBrandýs n. L.)
Smíšená čtyřhra
1. Vokounová Adéla, Dolejší Stanislav (FK Kolín)
2. Keroušová Michaela, Flíček Tomáš (SKST Vlašim, Sokol Králův Dvůr)
3. Lajdová Anežka, Kudrna Jan (SKST Vlašim, Kavalier Sázava)
3. Míková Karolína, Pěnkava Luboš ml. (SKST Vlašim, Kavalier Sázava)
Český pohár 2011
Do této soutěže jsme letos přihlásili jedno družstvo. První kolo soutěže jsme v pátek 14. 1. v sestavě Petr Mošna, Standa Moravec
a Marek Brunclík jeli na utkání do Chraštic (okres Příbram). S tamním oddílem jsme zvítězili 9:1 a těšili jsme se na další utkání. Ve
druhém kole k nám v pondělí 31. 1. mělo zavítat družstvo TTC Říčany „C“. Několik dní před tímto utkáním se družstvo z Říčan
omluvilo a postupujeme kontumační výhrou 10:0 do dalších bojů. Ve třetím kole nás bude čekat vítěz z utkání Sport Kladno „A“ vs.
Sokol Králův Dvůr „C“. Vítěz tohoto duelu k nám zavítá ve druhé polovině února.
Krajská soutěž 2. třídy, sk. D
V sobotu 15. 1. k nám ve 12. kole zavítalo družstvo TJ Klučov „A“, které patří k adeptům na postup do vyšší třídy. Stejně, jako
v prvním kole, nám soupeř nedal žádnou šanci. Toto utkání jsme prohráli 5:13.
V sobotu 29. 1. a v neděli 30. 1. jsme opět hráli v domácím prostředí. V sobotu jsme se utkali s družstvem Sokol Benešov „B“.
V tomto utkání jsme potvrdili vyšší postavení v tabulce a zvítězili poměrem 11:7. V neděli k nám potom zavítali jejich kolegové
- družstvo Sokol Benešov „A“. I toto družstvo si dělá ambice na postup a nedalo nám naději na úspěch. Navíc jsme hráli pouze ve
třech, protože zbývající kádr hráčů omarodil. V tomto utkání jsme prohráli 5:13.
1. Sokol Benešov „A“
14
11
1
2
0
167:85
34
2. Sokol Čáslav
14
10
2
2
0
147:105
32
3. TJ Klučov
14
10
1
3
0
149:103
31
4. SKC Zruč n.S.-TENNISLINE „B“
14
10
0
4
0
157:95
30
5. Sokol Kutná Hora „B“
14
9
3
2
0
146:106
30
6. FK Kolín „D“
14
7
0
7
0
115:137
21
7. Sokol Týnec n.L.
14
6
2
6
0
125:127
20
8. Sokol Kostelec n.Č.l. „B“
14
5
0
9
0
114:138
15
9. TTC Říčany „C“
14
4
1
9
0
106:146
13
10. KST Týnec n.S.
14
2
1
11
0
107:145
7
11. Sokol Benešov „B“
14
2
1
11
0
80:172
7
12. Star Tupadly
14
2
0
12 0
99:153
6
Regionální soutěž 1. třídy
V pátek 7. 1. jsme předehrávali utkání 12. kola v Nové Vsi s místním „B“ družstvem. Po čtyřhrách byl stav vyrovnaný 1:1, když po
prohrané čtyřhře jeden z domácích hráčů odstoupil, a tak Nová Ves „B“ zbytek utkání odehrála pouze ve třech hráčích. I beztak nás
hodně potrápili. Ale zvítězili jsme poměrem 11:7.
V pátek 21. 1. jsme v domácím prostředí přivítali borce z SK Křečhoř. V pohodovém utkání jsme zvítězili 12:6 a připsali jsme si tak
další tři body do celkové tabulky.
Hned v pondělí 24. 1. nás čekalo další utkání. Jeli jsme do Velkého Oseka na utkání s tamním „A“ družstvem. Čtyřhry naznačily, že
to bude velmi vyrovnané utkání. Obě čtyřhry se hrály na pět setů a po dohrání bylo skóre 1:1. Až po třetí sérii dvouher jsme dohnali
náskok domácích a srovnali na 7:7. Závěrečná čtveřice dvouher vyzněla v náš prospěch a celkově jsme zvítězili 10:8.
19
SPORT
1. TJ Klučov „D“
11
10
2. Sokol Týnec n.L. „B“
12
10
0
3. ZŠ Býchory
11
7
2
4. Sokol Velký Osek „A“
12
6
1
5. Viktoria Radim „B“
11
6
0
6. Sokol Zásmuky
10
5
0
7. SK Nová Ves „B“
11
3
8. SK Křečhoř
12
2
9. SK Nová Ves „C“
10. Sokol Velký Osek „B“
1
0
0
136:62
31
2
0
137:79
30
2
0
114:84
23
5
0
112:104
19
5
0
114:84
18
5
0
83:97
15
1
7
0
82:116
10
4
6
0
101:115
10
11
1
1
9
0
80:118
4
11
1
0
10 0
49:149
3
11. Viktoria Radim „C“
odhlášeno
Regionální soutěž 2. třídy
Ve čtvrtek 20. 1. jsme jeli sehrát utkání se Sokolem Velim „B“. Nejlépe z našich odehrála utkání Věra Fousková, která pro naše
barvy připsala tři body. Celkový výsledek byl 13:5 pro domácí družstvo.
V pátek 28. 1. jsme v domácím prostředí přivítali družstvo Sokol Kolín „B“. V čistě mužské záležitosti jsme uhráli remízu. Naším
nejlepším hráčem byl v tomto utkání Slávek Buriánek se ziskem tří vítězství.
1. Sokol Velim „B“
11
9
2
0
0
148:50
29
2. Sokol Kolín „B“
10
8
1
1
0
114:66
25
3. FK Kolín „G“
11
7
0
4
0
112:86
21
4. Sokol Kolín „C“
10
6
1
3
0
107:73
19
5. Sokol Týnec n.L. „C“
10
4
1
5
0
95:85
13
6. SK Nová Ves „D“
10
4
0
6
0
81:99
12
7. Sokol Starý Kolín „B“
9
3
0
6
0
66:96
9
8. Sokol Velký Osek „C“
11
1
1
9
0
64:134
4
9. Viktoria Radim „D“
10
1
0
9
0
41:139
3
Marek Brunclík, předseda oddílu stolního tenisu
HISTORIE TENISU V ČSR A TÝNCI NAD LABEM - pokračování
M
ožná nevíte,co řekla o Martině Navrátilové Chris Evertová:
„Bez Martiny by tenis nikdy nebyl tam,kde je.Nedovedu
si vůbec představit,jak by naše hra vypadala,kdyby nepřišla
ona,hráčka s obrovskou vůlí a touhou zvítězit.Ona v nás našla
sílu,v kterou jsme ani nedoufaly.“A ještě jeden názor vynikající
Američanky:“Jednou z nejsmutnějších věcí,jakou jsem kdy
viděla,bylo,když se Martina zhroutila po porážce od Janet
Newberryové v prvním kole Forest Hills v roce 1976.Plakala
jsem.Nemohla jsem tomu uvěřit.Bylo mi jí tak líto.Viděla jsem
to v televizi.Ona jen říkala: „Jděte pryč s tou kamerou!“ a
vzlykala.“Cítila jsem se kvůli ní tak nedobře. Jsem si jista,že
si přála,aby se to již nikdy nestalo.“Martina byla Chris velkou
soupeřkou a ona to také dokázala uznat.Velikost sportovce
se pozná ve chvíli,kdy nad vámi zvítězí. Martina se v těchto
okamžicích vítězství chovala vždy velkoryse. Bylo to určitě
proto,že ve své kariéře prohrála hodně zápasů,na kterých ji moc
záleželo.
Poprvé ve finále Davisova poháru.Rok 1975 byl rokem
největšího úspěchu v Davisově poháru.Naše cesta začala
v polovině července na Štvanici proti Maďarsku.Tároczy v
prvním zápase Kodeše moc potrápil,ještě v pátém setu vedl 4:
2.Málokdo věřil ještě ve zvrat,ale náš hráč nakonec vedl 7:6 a za
tohoto stavu byl zápas přerušen pro tmu.V sobotu Kodeš vyhrál
rozhodující game,pak Hřebec porazil bez problému Barányie
a Kodeš s Hřebcem vše rozhodli už ve čtyřhře.Za týden nás
znovu na štvanici čekala Francie.Ta přijela do Prahy naladěna
20
víc než optimisticky,spoléhala hlavně na zkušeného Jaffreta,ale
v zásobě měla nadějné tenisty Proisyho a Dominguese.Kodeš
začal právě s Dominguesem excelentně.Vyhrál 6:1,6:4,1:6 a
6:0,ale pak přišly velké tenisové chvíle Jiřího Hřebce.Porazil
Jaufreta 6:4, 4:6, 6:3, 2:6 a 6:0.Už se zdálo, že jsme vyhráli,ale
Francouzi jsou houževnatí,varoval před přílišným optimismem
Kodeš a jeho slova se vyplnila Proisy s Dominguezem vyhráli
překvapivě čtyřhru a pak Hřebec,po vyhraném setu,další tři
prohrál a rázem to bylo 2:2.Vše záleželo na Kodešovi.Ten odvedl
výkon,který se jen tak nevidí.Vynikající beckhand,maximální
soustředění,bojovnost a mimořádná morální síla.Kodeš vyhrál
naprosto přesvědčivě 6:1 ,7:5 a 6:1.
Mezipásmové finále zase Štvanice 26. - 28.září 1975,poprvé v
historii hrajeme takový důležitý zápas doma.Nehrající kapitán
Austrálie je šťastný,že může hrát Roche,hráč, který již pětkrát
vyhrál Wimbledonskou čtyřhru a byl dva roky druhým nejlepším
hráčem světa.Alexander proti Kodešovi může překvapit a Tony
s Hřebcem vyhraje. Kodeš do té doby už čtyřikrát s Alexandrem
vyhrál a podařilo se mu to i před nabitou Štvanicí 6:4,2:6,7:5 a 6:
4.A pak se začalo odvíjet zvláštní tenisové drama. Roche vyhrál
první dva sety 6:3, 6:4 a už se zdálo,že je vše rozhodnuté,ale
pak se Hřebec probudil k velkému výkonu.Hlediště ho doslova
hnalo do boje,z lóže na něj pokřikoval Kodeš,že to musí prostě
obrátit. A také se to stalo 6:1,6:3 a rázem bylo vyrovnáno na 2:
2 a Roche začal být nervózní.Fraser se stále častěji díval na
hodinky,věděl,že jeho svěřenec má šanci jedině tehdy,když se
SPORT
zápas přeruší. Hřebec se v to páteční odpoledne nedal zastavit.
Pátý set se přesto hrál až další den,ale Hřebec jej stejně vyhrál
6:3.Vedli jsme 2:0.Nehrající kapitán nechal singlisty odpočívat a
do čtyřhry postavil pár Pála-Zedník.Alexander s Dentem snížili
na 1:2 po vítězství 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.Kodeš třetího dne zvedl
štvanici ze sedadel a porazil Roche 6:3, 6:1, 6:4. Prvně v historii
jsme byli ve finále Davisová poháru. Hřebec zápas již pro tmu
nedohrál,již o nic nešlo a do Londýna byl nahlášen výsledek 3:
1 v náš prospěch.
Byl prosinec,těsně před Vánocemi,Stockholm,Královská
hala,místo konání finále Davisova poháru 1975.Poslední zápas
jsme hráli se Švédskem v Praze a tak jsme museli na sever. Naši
se na zápas pečlivě připravovali,ale soupeř také.Nejlepší hráč
soutěže Björn Borg,v té době dvojnásobný vítěz Paříže a čtvrtý
hráč světa však odjel se svým koučem Bergelinem do Afriky na
safari.Chtěl si nervově odpočinout. Švédové si jako partnera
zajistili Rumuna Nastase,který dokázal kolem tréninků dokonalé
show.Konečně se všichni dočkali a 19.prosince švédský král
Gustav Adolf Karel XVI. zahájil tolik očekávané finále. Borg v
prvním zápase doslova deklasoval Hřebce 6:l,6:3,6:0.Bergelin
dal ve druhé dvouhře přednost Bengstonovi,hlavně proto,aby
se dokonale připravili na čtyřhru,která měla být rozhodujícím
zápasem. Kodeš ve druhé dvouhře vyrovnal,porazil Bengstona
4:6,6:2,7:5,6:4. Čtyřhra měla o všem rozhodnout.Čekalo se,že i
Hřebec Bengstona porazí.Už v Praze se hovořilo o jejím složení
a ve Stockholmu měli nastoupit Hřebec s Kodešem.Hřebec
se ale startu ve čtyřhře vzdal.Už v Praze měl špatné výsledky
ve čtyřhře a navíc byl z výsledku s Borgem otřesen. Bolardt
s Kordou se rozhodli pro sestavu Zedník-Kodeš. Prvně
jmenovaný měl v trénincích nejlepší výsledky.Zedníka,ale servis
při podání zradil,v každém setu naši vždy prohráli i podání a to
stačilo.Kodeš-Zedník vers. Borg-Bengston 4:6,4:6,4:6.Poslední
den Borg v hale všechny přesvědčil,že se brzy stane světovou
jedničkou.Pak už jen Hřebec snížil na 2:3 s Bengtsonem 1:6,6:
3, 6:1,6:4.
Josef Číha
HISTORIE TENISU V TÝNCI NAD LABEM - pokračování
P
otom nás instruovali velmi dobrý tenista JUDr. Richard
Jelínek a velmi dobrý hráč Jenda Foltyna z Kolína.Byl na
25.místě v tenisových tabulkách ČSR.Později po válce emigroval
do západního Německa.Hrajících členů měl tehdy tenisový klub
25.
O prázdninách se jejich počet zvýšil přibližně o 10.Bylo to z
přílivu letních hostů z Prahy,kteří sem do Týnce nad Labem
jezdívali na dovolenou.Byli mezi nimi naši známí filmoví a
divadelní herci,například Jindřich Plachta,Dáša Frýbortová
a nejpopulárnější komik Vlasta Burian.Protože zájemců o
tenisovou hru bylo stále mnoho,musel být zaveden, a také
všemi hráči dodržován, hrací řád.Podle něho,hráč který si
přišel zahrát,musel svoji jmenovku zavěsit v klubovně na
tabulku,kde byly vypsány jednotlivé hodiny.Byl to takový
rozvrh hodin.Sešlo-li se více zájemců,což bývalo pravidelně
každý den večer,byla hrací doba 25 minut a 5 minut zbývalo
na úpravu dvorce.To aby byl připraven pro další zájemce.Pro
rychlejší střídání se večer mohly hrát jen čtyřhry.Leč hrály se tu i
společenské hry,zvláště,když přišel hrát i populární hráč a ctitel
tenisu Antonín Kadečka.Do Týnce jako prázdninový host jezdil
i filmový režisér dr.Lamač z Prahy.V klubovně bývalo veselo a
plno zábavy i příjemné posezení pro celou hrající i nehrající
společnost.Za zmínku stojí,že v tenisovém klubu bylo několik
talentovaných jedinců,kteří hru rychle a velmi dobře zvládli.
Většinou to byli sportovci,kteří současně hráli ping-pong.Tehdy
hrávali velmi dobře Jan Pacák,Slávek Pospíšil,Standa Antes a
další.Počet zájemců o hru každým rokem vzrůstal, a tak v roce
1938 byl postaven druhý dvorec.
-Pokračování příště-
TÝNECKÝ TENIS V ZIMĚ
Vánoční turnaj neregistrovaných 25.12.2010 - Čtyřhry: 1. L. Mazurkiewicz – J. Navrátil st.
2. P. Hruška – T. Březinová
3. S. Hladík st. – B. Březinová
Registrovaní: 1. M. Hladík – E. Tlučhořová
2. S. Hladík – J. Hladíková
3. Dr. Tlučhořová – Kosina
4. K. Havlíček – F. Posolda
Vánoční turnaj žactva a dětí 26.12.2010 - 1. T. Robovský
2. D. Nehasil
Dvouhra mladších žáků: 1. A. Vančura
2. J. Janeček
3. D. Vodseďálek
Dvouhra staršího žactva: 1. T.Mazurová
2. J. Mazura
3. J. Hromádka
Josef Číha
21
SPORT
KOPANÁ V TÝNCI NAD LABEM
V
neděli 30.ledna 2010 se dopoledne konala v hotelu
Racek valná hromada oddílu kopané TJ Sokola Týnec
nad Labem.Účast byla,s ohledem na nízké návštěvy na
schůzích,poměrně dobrá.Jednání se zúčastnil i starosta města
Dušan Žmolil. Jednání bylo nejen rušné a plodné,ale mělo i
bohatý program.Hodnotilo se plnění usnesení valné hromady
minulého roku,byly předneseny zprávy o celkové činnosti, o
hospodaření oddílu a i zprávy vedoucích a trenérů jednotlivých
družstev hrajících soutěže řízené a organizované fotbalovým
svazem.
Oddíl má v uvedených soutěžích čtyři družstva.V okresním
přeboru jsou zařazena družstva žáků,dorostu a dospělých
mužstvo A.V soutěži III.třídy hraje mužstvo dospělých B.Čtenáři
si jistě dovedou představit,kolik nezbytné dobrovolné práce je
třeba k zajištění chodu této velké a složité organizace.Oddíl má
v současné době 210 členů.Není to rozhodně malý počet,leč
pracovní a studijní vytížení mnoha z nich není také malé a tak
oddílu se stále ještě obětaví a dobrovolně pracující činitelé a
funkcionáři nedostávají.Ostatně tato skutečnost tu také několikrát
zazněla.Hovořilo se i o tom,co většině občanů města není známo,že
každou sobotu a neděli hraje přibližně 60 hráčů organizované
soutěže.Doprovází je přitom dalších 20 trenérů,činovníků a
funkcionářů oddílu,kteří jsou tam nezbytní,aby byla splněna
pravidla daná fotbalovým svazem. Přestože si oddíl dopravu na
utkání zajišťuje dobrovolnou činností trenérů,vedoucích mužstev,
činovníků i hráčů na jejich vlastní náklady a přestože podobně
zajišťuje správcovskou činnost v kabinách a na hřišti,včetně
nezbytného praní drezů, a přestože podobně zajišťuje i sekání
trávy na hřišti a v přilehlých prostorách, náklady oddílu na činnost
v roce 2010 byly v důsledku postupující inflace 138.930 Kč.
Největší položku výdajů činí tělovýchovné služby, které činí 31,9
% celku.V této položce jsou započítány i služby rozhodčích s 10,6
%.Nezanedbatelné jsou i nájmy se svými 16,4%. Následují platby
energií s 12,1 % a teprve potom náklady na sportovní vybavení
s 11%. Tradiční Memoriál ing. Jiřího Sýkory pořádaný pro žáky
je nesmírně potřebný pro zajištění kontinuity fotbalové tradice u
nás v Týnci nad Labem.Jeho náklady se svými 12,8 % celkových
výdajů jsou prakticky hrazeny grantem Města Týnec nad Labem
a příspěvkem fotbalového svazu.Bez značné finanční podpory
Města Týnce nad Labem,která tvoří 59,4 % příjmů oddílu,by se
oddíl kopané neobešel.Nezanedbatelné jsou i vlastní příjmy,které
roku 2010 byly 27,2 % celkových příjmů.Následovaly státní
příspěvek 4,7 %,příspěvky OTS ČSTV a fotbalového svazu 4 , 6
% a sponzorský dar 3 , 1 % a další drobné.
Nejen ekonomické otázky byly předmětem diskuze.Na pořadu
byl i špatný stav hřiště z důvodu podmáčení,dlouho ohlašovaná
výstavba budovy fotbalových kabin s tribunou Městem Týnec
nad Labem jako investorem,která se z důvodu nedokonalého
projednání příslibu finančních prostředků asi neuskuteční a
problematický stav budovy kabin,zejména pak WC a sociální
části.Zúčastnění spolu se starostou došli k určitému konsensu
v záměrech,co je třeba nejdříve vykonat,aby v Týnci nad
Labem mohl fotbal dále pokračovat.Kvůli podmáčení hřiště
bude nutné usilovat o revitalizaci celého Podhrádí,k čemuž
ve fázi první je třeba zajistit projekt a problémy tribuny,kabin
a sociální části,včetně WC,řešit spolu s oddílem kopané
způsobem rekonstrukce stávající budovy při minimalizování
nutných a nezbytných nákladů.Diskuze se vedla i o postavení
našich mužstev v tabulkách jednotlivých soutěží,která vyústila v
rozhodnutí maximálně se snažit o udržení všech našich družstev
ve stávajících soutěžích.
Schůze byla ukončena přijetím závěrečného usnesení a výběrem
členských příspěvků.
ing. Žmolil Horymír
ŠKOLA A ŠKOLKA
OHEŇ - NÁŠ POMOCNÍK, ALE I NEPŘÍTEL
U
ž odedávna oheň slouží člověku. Už i pračlověk ho využíval
k různým činnostem. Používal ho k tepelné úpravě jídla, jako
zdroj tepla a světla, k obraně před zvěří a nepřáteli. Oheň mohl
zvíře zahnat do nastražené pasti a pravěcí lidé tímto způsobem
získávali potravu.
Dnes oheň lidé využívají k nejrůznějším činnostem. Například
sklářský průmysl by se opravdu bez ohně neobešel.
Oheň je i náš nepřítel. Škodí nám. V poslední době zapaluje
domy, byty a různé objekty. Oheň bohužel dokáže i zabít.
V Austrálii vznikají ohně a požáry samovolně, působením
velkého tepla a sucha. Jsou ale i případy, kdy neznámí žháři
úmyslně zakládají požáry, aby uškodili dalším lidem.
Co říci závěrem?
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Olexová Iva, 8.A
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
V
pátek 21. a v sobotu 22. února proběhl v místní Základní
škole zápis dětí do 1.ročníku.
Během těchto dvou dnů se několik žáků 2. stupně proměnilo
v pohádkové bytosti, za což jim touto cestou moc děkujeme, a
ze tříd se staly chaloupky pro Trautenberka nebo tajemný les
v němž bydlí sám pan Krakonoš. Jak je tedy zřejmé, letošní zápis
byl provázen Krkonošskými pohádkami. Celkem 31 dětí plnilo
úkoly, které pro ně připravili Anče s Kubou, hajný, Trautenberk
nebo Krakonoš. Děti spolu s Ančí sbíraly lesní plody, počítaly
upečené koláče, pojmenovávaly barvy a geometrické tvary.
V další chaloupce pomáhaly Kubovi složit a dokreslit obrázek
lesa a lesních zvířátek. Z chaloupky se dostaly až do temného
22
lesa, kde objevily ztracené boty pana Krakonoše, kterým musely
zavázat tkaničky, jinak by je Krakonoš nikdy nenašel. Z lesa se
dostaly až k popletenému hajnému, který dal dětem za úkol
nakreslit některou z pohádkových postaviček. Závěrem na
každého čekalo malé překvapení, které pro děti vyrobili jejich o
pár let starší kamarádi.
Všechny pohádkové úkoly splnilo celkem 22 dětí, které
budou od září navštěvovat naši školu, kde už je ovšem nepřivítá
Krakonoš, ale paní učitelka Adéla Černá. Ostatní děti budou
navštěvovat mateřskou školu o rok déle a my se na ně budeme
těšit zase za rok při dalším zápisu.
Veisová M
ŠKOLA A ŠKOLKA
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 4. TŘÍDA - sloh
Tomáš Burďáček 4. třída
23
ŠKOLA A ŠKOLKA
24
žákyně Veronika Hojdová 4. třída
ŠKOLA A ŠKOLKA
HLEDÁNÍ STUDÁNEK
N
aše 4. třída - kroužek EV - Bobříci se účastní soutěže Svět
kolem nás, ve které plníme různé zajímavé úkoly týkající se
poznávání a ochrany přírody.
Jedním takovým úkolem bylo vyhledat studánky v okolí naší
obce. Mohlo jít o studánky již zapomenuté nebo dosud fungující.
Ptali jsme se pamětníků, hledali studánky přímo v přírodě a také
jsme pátrali v archivu.
Třebaže nám letos v naší oblasti nebývale brzy napadl sníh
a naše dobrodružné výpravy (jak naše hledání studánek děti
nazvaly) trochu znesnadnil, přesto se nám podařilo několik
ještě funkčních studánek objevit. Navštívili jsme studánku v lese
na zelené turistické značce směrem na Jelen - studánka U tří
javorů.
Další byla v Zádušním lese
U Raisovy chaty. Také ve Lžovicích je funkční studánka, bohužel
už jen na soukromém pozemku, stejně jako v Týnci studánka u
Balonů. Naproti hostinci U Mirka je také jedna studánka, ale je
spojená s melioracemi. Naše hledání bylo jako lavina - nejdříve
skoro nic a nakonec jsme nacházeli jednu studánku za druhou.
Zjistili jsme, že lidé již na spoustu studánek zapomněli a díky
nám se rozpomněli a to si myslím, že byl ten nejlepší výsledek
naší práce.
Objevili jsme dokonce jednu „slavnou“ studánku,o které je v
našich kronikách
pověst- studánka Toužení u Bernardova. A zjistili jsme, že k ní
chodili lidé na pouť o Květné neděli až z dalekého okolí, že u ní
byly „lázně“ a ještě dnes je v ní kojenecká voda.
Doufáme, že znovuobjevené studánky budou využívány a že
si lidé budou jejich křišťálově čisté vody vážit. Také chceme v
hledání pokračovat a pokud víte o některé zapomenuté studánce,
podejte nám informaci do školy. Mockrát děkujeme.
Přespolní děti, které k nám chodí do školy, získaly informace i
o nějakých studánkách v okolí svého bydliště a až bude lepší
počasí, hodlají tyto studánky navštívit a prozkoumat.
Součástí tohoto úkolu bylo také napsat rozhovor se studánkou.
Nejzdařilejší přikládáme.
Na jaře bychom chtěli studánky obejít a pokud bude potřeba, je
vyčistit.
Bobříci ZŠ Týnec nad Labem
Rozhovor se studánkou
Já: Dobrý den,studánko. Jak se máš?
Studánka: Já se mám docela dobře.
Já: Co je ti?
Studánka: Potřebuji vyčistit od listů a od bahna.
Já: Tak ti pomohu vyndat listy a bahno taky.
Studánka: Děkuji ti za to vyčištění.
Já: A tak budeme kamarádi.
Autor: Tomáš Burďáček, 4.tř.
Mapa studánek
25
ŠKOLA A ŠKOLKA
ROZHOVOR SE STUDÁNKOU
,,Milá studánko, našel jsem tě tady v lese.
Řekni mi: jak se cítíš?“
,,Jak se cítím? Jako osamělý člověk v pustém lese.“
,, A proč?“
,,Protože sem nikdo nepřijde, nikdo nevyčistí mou hladinu od listí větviček, nikdo
nikomu neukáže cestičku sem ke mně.“
,,A co bych měl udělat já?“
,,Ty co máš dělat? Já ti to povím! Vyčisti mou hladinu od smetí, označ ke mně
cestičku, aby mě lidé našli a ochutnali mou dobrou vodu.“
,,Víš studánko, já to udělám a tak dám lidem na vědomí, kde tě najdou.“
Daniel Kübl, 4.ročník
Studánka Týnec nad Labem u Bláta
Vaše názory a příspěvky zasílejte na [email protected], nebo zanechte na podatelně MÚ Týnec na Labem
Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady p. Václav Svoboda, vychází jednou za dva měsíce
uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26
tel.: 321 781 100, fax: 321 781 493, e-mail: [email protected], Výroba a tisk: Digi-press Kolín s.r.o.
Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 10006.
26
Download

Zpravodaj 1_2011.pdf