01/2012
leden - únor
z obsahu
z radnice str. 2-9
radniční hodiny
ze zastupitelstva
poplatky
finanční arbitr
sociální reforma
dotace
kultura str. 10-12
muzeum
knihovna
oriflame
komunikace s úřadem
policie informuje str. 12
názory čtenářů str. 13-14
zelenina, ovoce a zdraví
spolky a organizace
str. 15-19
oddíl KAMARÁD
kynologický klub
rybářský svaz
SDH
turistický oddíl
škola a školka
společenská rubrika
str. 20
sport str. 21-22
Týnecký tenis
stolní tenis
historie str. 23-25
Karel Mesinger
inzerce
svoz odpadu
úprava náměstí str. 26
Ilustrační foto.
Vážení spoluobčané,
oslavili jsme Nový rok a stačili odtrhnout
z letošního kalendáře již první dva listy. Žáci
a studenti obdrželi svá pololetní vysvědčení
a užívají si týdenních jarních prázdnin. Tuhé
mrazy a sněhová nadílka vyzkoušela naši
trpělivost a odolnost. Mnozí z nás si dávali nová
předsevzetí a snaží se je dodržovat a někteří
zase na ně již zapomněli. I naše město vykročilo
vstříc novému roku s novými předsevzetími.
Zda budou uvedena v život, či nikoliv, to je vždy
nejisté. Budeme se ale snažit udělat vše pro to,
aby se nám to povedlo.
Vybral jsem tři nejdůležitější akce, které jsou pro
město v tomto roce klíčové.
Mezi ty nejdůležitější patří stavba kanalizace a
ČOV. Neuskuteční-li se tato akce, bude muset
město řešit problémy s vypouštěním odpadních
vod do Labe. Pravdou je, že až od konce roku
2015, ale to datum je, jak se říká, za dveřmi!
Podaří-li se městu sehnat potřebné finanční
www.tynecnadlabem.cz
prostředky, bude minimálně deset let splácet 4,5
mil Kč ročně za úvěr a úroky s ním spojené.
Dalším projektem je Revitalizace mrtvého
ramene Labe Týnec nad Labem. Tato akce je
již doprojektována až na malé detaily. Bude
připravena dokumentace k územnímu řízení
a následné žádosti na Státní fond životního
prostředí. Město bude vyčkávat do doby, než
bude vypsáno grantové řízení. Pak ihned podá
žádost o dotaci na výše uvedenou akci.
V nejbližších týdnech má ROP Střední Čechy
rozhodnout o tom, zda byla úspěšná žádost
o výstavbu multifunkčního hřiště. Nyní prošla
žádost kontrolou formálnosti a kompletnosti.
Byla shledána splňující všechna kriteria. Teď již
vše záleží na výběrové komisi, zda posoudí naši
žádost jako oprávněnou a přidělí nám finanční
prostředky na stavbu.
Město si nechalo zpracovat studii revitalizace
Masarykova náměstí. Grafická podoba je
uvedena na zadní stránce vydání Týneckého
zpravodaje.
Pokračování na další straně...
z radnice
Ve stručnosti se jedná o to, aby byl zasypán
septik, na jeho místě pak vytvořeny tři
místa pro autobusy s čekárnou. Okolí
Mariánského sloupu pak bude ohrazeno
pískovcovými sloupy a tím bude zamezeno
najíždění osobních vozů do těsné blízkosti
kulturní památky a studně. Po okolí
náměstí bude vytvořeno 40 parkovacích
míst a počítá se i s výsadbou globózních
javorů. Nejnákladnější částí bude předělání
veřejného osvětlení, předláždění chodníků
a odstranění asfaltu z původní dlažby. Je
to jen studie a máte-li nějaké připomínky
k našemu záměru, řekněte nám je. Rádi si
je vyslechneme.
Občas slýchám dotazy o tom, že budeme
zdražovat poplatek za svoz komunálního
odpadu až na 1000,- Kč na obyvatele. Chci
Vás upozornit, že poplatek pro letošní rok
zůstává stejný a že ze zákona zatím nelze
cenu zvyšovat více než na 500,- Kč na
obyvatele. Poslanci za TOP 09 navrhují
změnu poplatku za svoz TKO a původní
varianta opravdu byla až 1000,- Kč, ale tato
neprošla. Město Týnec nad Labem, díky
Vám, kteří třídíte odpady, nemá tak vysoké
náklady na svoz odpadu. V současné době
se náklad pohybuje k 700,- Kč na obyvatele.
Proto bych Vám všem, kteří třídíte odpady,
chtěl poděkovat a vyzývám i další občany,
aby takto činili. Zároveň chci upozornit, že
kontejnery na tříděný odpad nejsou určeny
k uložení komunálního odpadu. Pak
dochází k tomu, že celý obsah kontejneru
je znehodnocen a končí na skládce a
veškerá snaha našich spoluobčanů, kteří
třídí, přichází vniveč. Nejvíce se toto děje
v lokalitě u Pernerova mlýna.
Když jsme už u poplatků a daní, chci Vás
upozornit, že město nepřikročilo k zvednutí
koeficientu dani z nemovitosti. Daň již byla
navýšena státem ze zákona v loňském
roce. K tomuto kroku se letos uchýlilo
několik městských a obecních úřadů
v našem regionu. Myslím si, že na takovýto
zoufalý čin je času dost. Krize, která dolehla
na nás všechny, vysává z nás čím dál více
finančních prostředků. Budeme se spíše
snažit provést úsporná opatření.
Nezbývá si než přát, aby všechny
naše snahy byly postupně korunovány
úspěchem.
Dušan Žmolil
Radniční hodiny:
Mnozí z Vás si jistě všimli, že hodiny na
radnici se zastavily a zmizely rafiky. Více
než sto let starý hodinový stroj potřeboval
opravu. Firma pana Michala Kapplera
z Poříčan nabídla městu kompletní
restaurování a opravu věžních hodin.
Předmětem zakázky je:
● kompletní oprava věžního stroje
(rozebrání, vyčištění, znovu složení,
namazání, případná výroba nebo oprava
opotřebených dílů, vyzkoušení, závěrečná
technická a estetická kontrola) v ceně
20.000.-Kč
● oprava rozvodového mechanismu
od stroje k ciferníku v ceně 5.000.Kč - zhotovení 1 nového ciferníku o
předpokládaném rozměru 150cm (materiál
nerezový plech nýtovaný na ocelový rám,
podklad černý s pozlacenými římskými
čísly dle původní apředlohy) v ceně
17.000.-Kč za set (set = jeden ciferník +
jeden pár rafik)
● zhotovení 1 páru rafik (materiál měděný
pozlacený plech, opět dle původní předlohy,
nýtovaný na ocelovou výztuhu).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují
dopravu, demontáž a následnou zpětnou
montáž.
Celková doba opravy stroje a zhotovení
nového ciferníku a rafik bude cca měsíc a
půl.
2
z radnice
Ze zastupitelstva:
● Výsledky měření hluku ve Lžovicích.
Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze provedla, na
popud města Týnec nad Labem, kontrolu
dodržování limitů hluku z dopravy na
sil. II/322 v úseku Lžovice – Týnec nad
Labem. Ze zápisu vyplývá, že naměřené
hlukové limity jsou těsně na hraně
ekvivalentní hladiny akustického tlaku
hluku stanoveným nařízením vlády jak
v době denní, tak i v době noční.
u Pernerovy továrny na vinařické straně
u paty bývalého mostu. Pokud město
v letošním roce dostane dotaci na její
obnovu, je jedinečná příležitost tuto sochu
přemístit. Jsou zde dvě varianty. Jedna je
na Vinařické straně u paty nového mostu
(je vhodnější) a druhá je u autobusové
zastávky na Týnecké straně mostu. Je
potřeba rozhodnout na jaké místo při
rekonstrukci sochu přemístit. Proto byla
provedena vizualizace.
● Zastupitelstvo města schválilo investiční
záměr k realizaci akce a podání žádosti
o státní dotaci Ministerstva obrany ČR na
restaurování Pomníku obětem světových
válek Na Stráni v Týnci nad Labem. Akce
„Oprava pomníku obětem světových
válek“ celkové finanční náklady 305178Kč,
požadovaná dotace 244142,40,- Kč,
spoluúčast žadatele (města) 61035,60,Kč.
● ZM schvaluje a pověřuje starostu uzavřít
smlouvu v předloženém znění na výkup
dřevní hmoty s Polabskou lesní s.r.o.,
Němčice 133, 280 02 Kolín, IČ: 24124184.
Dále ZM vyhodnotilo jako nejlepší cenové
nabídky na pěstební činnost od výše
uvedené společnosti a jednotlivé práce
doporučené OLH budou prováděny buď na
objednávku firmou Polabská lesní s.r.o., či
zaměstnanci MěÚ Týnec nad Labem.
● ZM schválilo změnu územního plánu na
pozemek parc. č. 474/2 v kat. území a obci
Týnec nad Labem z ostatní komunikace
na ostatní plochy. Náklady na změnu ÚP
budou hrazeny žadatelem.
● Ukončení projektu Chodník cyklostezka
Lžovice – Týnec nad Labem. Dne
17.1.2012 proběhlo jednání za účasti
zástupců firmy PONTEX , města a MěÚ.
Na jednání bylo dohodnuto, že firma není
schopna bezpečně garantovat projekt
chodníku a cyklostezky v místech, které je
přínosné pro obyvatele Lžovic. Po dohodě
firma nechala zpracovat náklady, které již
do projektu vložila a tyto jsou vyčísleny
na částku 285.000,- a 79.560,- bez DPH.
Byl by sepsán dodatek s tím, že město by
zaplatilo tyto částky a uzavřelo dodatek
č.2 a bylo by vyrovnáno. Odpadlo by nám
doplatit částku za celý projekt ve výši
776.352,- Kč vč DPH, ale jen 437.472,Kč. Tudíž by město neplatilo 338.880,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje navrženou
alternativu - ukončit, po vzájemné dohodě,
projekt Chodník cyklostezka Lžovice –
Týnec nad Labem.
● Zpráva o bezpečnostní situaci v územním
obvodu Obvodního oddělení policie ČR
Týnec nad Labem. Komisař npor. Bc.
Miroslav Šeda – vedoucí OOP Týnec nad
Labem předložil městu výše uvedenou
zprávu za období 1.1.2011 – 31.12.2011.
Objasněnost trestných činů ve služebním
teritoriu OOP Týnec nad Labem je 43,92%.
Nejvíce je zastoupena majetková trestná
činnost. V rámci přestupkového řízení bylo
vyřízeno 348 spisů – jedná se o nárůst o 26
spisů oproti roku 2010.
● ZM schválilo uzavřít smlouvu, na
doporučení komise, s firmou SAFETY
PRO s.r.o., Chválkovická 145/60, Olomouc
779 00 za cenu 485.000,- Kč bez DPH,
která podala nejvýhodnější nabídku. ZM
pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo v předloženém znění s doplněním, že
v smlouva je platná jen v případě realizace
projektu „Kanalizace v Týnci nad Labem,
Vinařících, Lžovicích a ČOV“.
● Návrh na přemístění sochy sv. Jana
Nepomuckého v Týnci nad Labem. Ing.
Ondřej Jareš zpracoval návrh na přemístění
výše uvedené sochy. Ta se dnes nachází
● Výpověď nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 91/1 v kat. území a
obci Týnec nad Labem. Jelikož paní V.
M. z Řečan nad Labem uhradila nájemné
za pozemek až 16.ledna 2012, a to až po
urgenci, která ji byla zaslána dne 2.1.2012
a splatnost byla k 16.3.2011 a 5.7.2011,
požadovalo ZM zrušení nájemní smlouvy
a odvoz stánku z místa rohu náměstí. Je
již zpracována malá studie na budoucí
koncepci náměstí, kde není počítáno
s umístěním stánku na rohu křižovatky
3
Masarykova náměstí a ulice Krále
Jiřího. Pan V. žádal ústně, pokud bude
zastupitelstvo uvažovat o ukončení nájmu,
ukončit je k poslednímu červnu 2012.
Zastupitelé města nesouhlasili s návrhem
pana V. (zastupující paní V.) a požadují
ukončení nájemní smlouvy pro neplnění
podmínek smlouvy k datu 1.2.2012
s výpovědní lhůtou jeden měsíc.
● Projednání zprávy výsledku hospodaření
za rok 2011. Dne 2. února 2012 proběhla
kontrola hospodaření na městě Týnec nad
Labem. Auditorská skupina konstatovala,
že neshledala žádných pochybení a tudíž
kontrola byla provedena bez výhrad. Audit je
nyní zveřejněn po dobu 15ti dnů, poté bude
sejmut a na dalším jednání zastupitelstva
bude předložen ke schválení.
● ZM schválilo pronájem ,,Ostrova“ v
Týnci nad Labem na pořádání kulturních
akcí panu L. Č. z Týnce nad Labem na
dny 8 až10.6.2012 a panu J. Č. z Týnce
nad Labem na den 16.6.2012. Oba dva
žadatelé nebudou platit poplatek ze
vstupenek (dle obec. závaz. vyhlášky) a
pronájem bude účtován ve výši skutečně
spotřebované elektrické energie při
zajištění jejich kulturních akcí.
● ZM souhlasí s výstavbou a umístěním
fotovoltaické elektrárny na střeše budovy
čp. 85 (ZŠ) umístěné na pozemku p.č. 170
o výměře 2199 m2 , v k.ú. a obci Týnec nad
Labem za podmínek, že bude upravena
střecha této budovy, nebude porušena
krytina, bude prověřena nosnost střechy
výše uvedené budovy.
● ZM schválilo
vyhlášení finančních
příspěvků pro organizace a spolky a
souhlasí
se změnou podmínek pro
jejich poskytování, změněný formulář
je přílohou zápisu jednání ZM. Vše je
v souladu se z.č.320/2001 Sb.,(zákon o
finanční kontrole). Poslední termín (datum)
podání žádostí o příspěvek stanovilo
ZM 15.3.2012. Na žádosti podané po
stanoveném termínu, nebude brán zřetel.
● ZM schválilo zakoupení 6 ks hasičských
zásahových přileb pro potřeby zásahové
jednotky SDH Týnec nad Labem, cena
jedné přilby je 6000,- Kč s DPH, celkem
cena 36. 000,- Kč s DPH.
z radnice
4
z radnice
5
z radnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám připomněla úhrady místních poplatků, které nás čekají v nejbližší době a jsou to tyto následující úhrady:
A) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1) fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobyt - 450,-Kč.
2) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území města, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba - 450,-Kč.
3) Pro držitele průkazu ZTP a ZT-P je stanoven poplatek ve výši - 150,-Kč/osoba/rok.
4) Držitele průkazu ZTP a ZTP-P ve věku do 18-ti let jsou zcela osvobozeni.
V této úhradě je zahrnut vývoz BIO popelnic, 2x ročně vývoz velkoobjemového odpadu, svoz kontejnerů na tříděný odpad. Ne
vždy se nám ale daří tyto poplatky od všech poplatníků zcela vybrat. Jsou i takoví, kteří si z úhradou za svoz komunálního odpadu
nelámou hlavu a je jen otázkou, kam komunální odpad odkládají.
Dalším poplatkem je poplatek ze psů
B) Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa- 80,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 200,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 30,-Kč.
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího - 100,-Kč
U výběru tohoto poplatku jsme zcela úspěšní a nemáme na této kapitole žádný nedoplatek, za to bych chtěla majitelům pejsků
poděkovat.
Splatnost všech těchto poplatků je v našem městě vždy do 30.4. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30. 4., je poplatek za komunální odpad splatný do 30- ti dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.
Jaroslava Motlová
Informace o stavbě kanalizace:
Výběrové řízení na dodavatele komerčního
úvěru proběhlo ve středu 1. února 2012.
Nabídku podal pouze jeden bankovní
ústav. Komise shledala několik formálních
nedostatků a vyzvala banku k doplnění
dokladů do 17.2.2012. Banka tento
termín využila, ale bohužel nedodala
jeden z nutných dokladů k výběrovému
řízení. Zastupitelstvo města na základě
výsledku výběrového řízení navrhlo
vypsat zjednodušené výběrové řízení
na poskytnutí bankovního úvěru pro
město Týnec nad Labem za účelem
dofinancování stavby kanalizace, ve výši
15 milionů Kč. Lhůta pro podání nabídek je
jen 21 dní. Bude třeba oslovit 5 bankovních
ústavů. Výběrové řízení bude vypsáno v
nejbližších dnech.
Město Týnec nad Labem má žádost na
KÚ Středočeského kraje na dotaci ve výši
10 mil. Kč o které ještě není rozhodnuto.
Dále jedná o tom, že SFŽP ČR by městu
mohl půjčit částku 40 mil. Kč na dobu
deseti let s 1% úrokem. Tato varianta se
objevila jako nová a je tudíž neprověřená.
Byl učiněn dotaz na Ministerstvo životního
prostředí ČR, zda by tato alternativa byla
možná.
Důležité upozornění:
Má proběhnout rekonstrukce silnice
II/327 – ulice Tyršova. Od domu čp. 10
až po křižovatku se silnicí III/3279 (silnice
na Labskou Chrčici). Z výše uvedeného
důvodu je třeba uložit kanalizační řád
dříve než bude položen finální povrch
komunikace. Starosta jednal se zástupci
firmy PSVS o dílčím předání staveniště a
položení již kanalizačního potrubí v této
lokalitě dle projektu a platného stavebního
povolení. V případě, že se akce uskuteční
6
a výstavba kanalizace proběhne, bude
město mít náskok a v této lokalitě bude již
hotovo, v případě, že se akce neuskuteční,
bude fakturována tato akce dle rozpisu a
domluveny podmínky splátek.
Obyvatelé kterých se tato
rekonstrukce dotkne upozorňujeme na
skutečnost, že v rámci této akce se jim
naskýtá jedinečná příležitost výměny
stávající vodovodní přípojky za novou.
Odpadnou jim starosti s povolením vstupu
do vozovky, která je v majetku Krajské
správy a údržby silnic. Vodovodní přípojka
je v majetku majitele nemovitosti a tudíž si
její opravy hradí sám.
Termín
rekonstrukce
bude
oznámen v předstihu na úřední desce,
rozhlasem a letáčky.
z radnice
Kancelář finančního arbitra - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u
státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud.
mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou
o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor
držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ - například spor
zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů
kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti“1 - například
spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatku. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr ?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od
července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena
také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu. která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za
výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele) (viz vzor návrhu). Návrh na zahájení
řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo
prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář - http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulareke-stazeni.html.
Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré
náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra.
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem.
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy
zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky - námitky. Pravomocný nález
finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným
rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt:
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
Úřední hodiny
sídlo: Praha 1, Legerova 1581 /69. 110 00
Pondělí 08:30- 15:30 hod.
telefon : 257 042 094
Úterý 08:30-15:30 hod.
fax : 257 042 089
Středa 08:30 - 15:30 hod.
e-mail : [email protected]
Čtvrtek 08:30- 15:30 hod.
internetová stránka : http://www.flnancniarbitr.cz
Pátek 08:30-14:30 hod.
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka : qr9ab9.\
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat.
V Praze dne 10.2.2012
7
Mgr. Monika Nedelková v. r. finanční arbitr
z radnice
Sociální reforma I.
Jistě neušlo Vaší pozornosti, že od ledna 2012 došlo v oblasti sociálních věcí k řadě významných změn. Na základě schválených
zákonů v rámci sociální reformy se od 1. 1. 2012 sjednotila výplatní místa sociálních dávek.
Všechny dávky, které jste si do konce loňského roku vyřizovali na Městském úřadě v Týnci nad Labem nebo Městském úřadě
v Kolíně , vyplácí od 1. ledna 2012 Úřad práce ČR, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Kolín. Jedná se o nepojistné
sociální dávky - dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
Z mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně, vznikly pouze dvě dávky a to příspěvek na
mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky. Ostatní dávky byly k 31. 12. 2011 zrušeny.
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P - zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto
průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015.
Nově se také zavádějí tzv. Karty sociálních systémů. Karta slouží také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí
budou moci zdravotně postižení čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné
papírové podobě. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a
bude možné s ní platit i převodem na účet.
O kartu sociálních systémů nebo o některou z výše uvedených dávek můžete požádat na adrese:
Úřad práce ČŘ
Krajská pobočka v Příbrami
kontaktní pracoviště Kolín
Karlovo náměstí 45
280 02 Kolín
Jednotná úřední doba všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je:
Pondělí - středa
8.00-17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 -13.00
Telefonní kontakt na ÚP: 950 129 111
Na Městském úřadě v Týnci nad Labem se mohou občané dle zákona č. 366/2011 Sb., nadále obracet na sociální pracovnici paní
Petru Markovou, která bude pro naši oblast poskytovat sociální poradenství, pomáhat při řešení obtížných životních situací a
provádět sociální šetření v rodinách.
Telefonní kontakt: 321 781 508
Petra Marková, MěÚ Týnec nad Labem
Vizualizace přemístění sochy
8
z radnice
Město Týnec nad Labem podalo další žádosti o dotace.
Na přelomu měsíce ledna a února bylo
zažádáno o státní dotaci na opravu
Pomníku obětem 1. a 2. světové války.
Pomník se nachází v blízkosti základní
školy a jeho poškození je velmi závažné,
došlo za léta působení sněhu a mrazu
k silnému narušení, trhliny jsou na
osmdesáti procentech povrchu díla, na
některých místech v trhlinách je hlína
s nízkými rostlinami. Navíc je pomník
poškozen vandaly – sprejerství a ulomení
nohy spodního vojáka. Žádost byla podána
na Ministerstvo obrany a požadovaná
dotace činí 244 000Kč.
O další dvě dotace bylo zažádáno
z Ministerstva pro místní rozvoj. První
žádost byla podána na úpravu okolí
již zmiňovaného Pomníku, aby došlo
k celkové úpravě zamýšlené akce.
Požadovaná dotace činí 280 547Kč.
Poslední projekt se týká obnovy třech
Rozcestních křížů, Božích Muk a sochy
sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad
Labem, která bude zároveň přemístěna
na nové místo u mostu, aby socha získala
důstojnější místo po svém zrestaurování.
Celková požadovaná dotace je 276 171Kč.
Realizační tým MěÚ v Týnci nad Labem
Pomník
Kříž 1
Kříž 2
9
Kříž 3
kultura
Kulturní kalendář v regionu MAS Zálabí
KDY
MÍSTO
AKCE
3.3.2012
Opolánky
Masopust
10.3.2012
Tetov
Maškarní bál
10.3.2012
Opolany
Přátelské utkání v kopané
10.3.2012
Opolany
Dětský maškarní karneval
17.3.2012
Opolany
Přátelské utkání v kopané
30.3.2012
Opolany
Noc s Andersenem
31.3.2012
Týnec nad Labem
Kurz jízdy na mořském kajaku pro veřejnost
30.4.2012
Opolany
Pálení Čarodějnic
30.4.2012
Týnec nad Labem
Pohádkový let
1.5.2012
Konárovice
Staročeské máje
1.5.2012
Ovčáry
Staročeské máje
12.5.2012
Sány
Máje
19.5.2012
Velký Osek
Máje
26.5.2012
Dobšice
125 let SDH
26.5.2012
Velký Osek
Den dětí
Muzeum Týnec nad Labem
Městské muzeum Týnce nad Labem
samozřejmě nemá v době zimní hlavní
sezónu. To však ale neznamená, že
se tu nic neděje a že muzeum prožívá
„zimní spánek“. Muzeum na přání
Asociace muzeí a galerií třídilo své sbírky
systémově. Výsledkem byl souhrný
seznam sbírkových předmětů roztříděný
do jednotlivých kategorií a skupin,
který byl v termínu odeslán. Termínově
muzeum stihlo i souhrnné hlášení muzea
pro ministerstvo kultury o činnosti v roce
2011. Lednová inventura oběžných
prostředků a materiálu proběhla bez
komplikací. Probíhalo dále jednání mezi
Muzeem Novojičínska a muzeem naším
o výstavě „Arcivévoda Karel František
Josef jeho cesta z Brandýsa nad Labem
přes Nový Jičín do Kolomyje“. Arcivévoda
Karel se svojí chotí Zitou se tehdy 3.
března 1912 zastavili také v Týnci nad
Labem a přenocovali tu v Pernerově
vile u tehdy významných a známých
průmyslníků a podnikatelů Pernerů. Vila
byla tehdy opravdu krásná a krásný byl i
ostrov s dvěma parky. Jeden byl zařízen
způsobem francouzským s bazénkem a
fontánou i rybičkami, sochami z Paříže
a i malou zbudovanou kapličkou a druhý
s letitými duby a nádhernými cizokrajnými
dřevinami typu anglického, vhodného
i pro jízdu na koních. Pernerové tehdy
nechali na vilu připevnit památeční
tabulku připomínající tuto událost. Tabulka
se dochovala stejně tak jako i vila, ostrov
se však od té doby úplně změnil. Muzeu
Novojičínska jsme zaslali kolem 20
skenokopií z Pernerovské historické
týnecké expozice. Muzeu Novojičínska
bude v průběhu dubna zapůjčena také
tabulka z Pernerovy vily. Výstava „Karel
I.- Poslední český král“ bude otevřena od
18. května 2012 při slavnostním zahájení
národního Festivalu muzejních nocí a
potrvá do druhé poloviny měsice srpna
2012. Hlavním organizátorem výstavy
je pan Radek Polách, který nám zaslal
celkové průvodní slovo k připravované
výstavě pro posouzení části o Týnci nad
Labem a týneckých Pernerech a jejich
sídlu. Obdrželi jsme i tiskovou zprávu
Regionálního muzea v Kolíně s nímž velmi
rádi spolupracujeme, právě tak jako se
Státním archivem v Kolíně. Návštěvnost
všech středisek Regionálního muzea
v Kolíně stoupla a v loňském roce
překročila počet 45 tisíc návštěvníků.
Nejvíce bylo navštěvováno Muzeum
lidových staveb v Kouřimi, kam zavítalo 25
tisíc návštěvníků. Návštěvnost se zvýšila i
10
přímo v kolínských budovách, kouřimské
pobočce a v Podlipanském muzeu
v Českém Brodě. Na rok 2012 Regionální
muzeum v Kolíně připravuje výstavu
věnovanou 100. výročí úmrtí Františka
Kmocha.Bude zahájena v květnu a
bude se jí týkat i Muzejní noc 7. června
2012.V Dvořákově muzeu bede stávající
expozice pravěku po 44 letech nahrazena
novou. Instalovány budou v pobočkách
i výstavy Putování Českobrodskem a
Putování Kouřimskem v Muzeu v Kouřimi
a Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Tam
bude instalována výstava věnovaná 40.
výročí založení Muzea lidových staveb.
Do Podlipanského muzea v Čekém Bodě
jste zváni na výstavu věnovanou vlakům
a železnici. I naše muzeum připravuje
několik výstav věnovaných změnám
tvářnosti Týnce, historii týneckého
sportu a tělovýchovy nebo historii kultury
v našem městě.
Tak nashledanou na výstavách všech
muzeí.
Muzeum
kultura
Knihovna
Knihovna Karla Hampla byla zřízena v roce
1915 a o 96 let později jsem začala vést
po paní Ludmile Vávrové knihovnu já a
tak bych vás chtěla seznámit, alespoň
ve stručnosti, s chodem a programem
knihovny Karla Hampla v Týnci nad
Labem. Knihovna je otevřena pro veřejnost
od pondělí do čtvrtka nebo v jiný den, dle
telefonické domluvy.V současné době v ní
najdete téměř 14.000 knížek a nespočet
zajímavých časopisů pro všechny věkové
skupiny.S obnovou stále nových titulů
nám pomáhá Městský úřad Týnce nad
Labem a mezipůjčovní služba s knihovnou
v Kutné Hoře, která nám dvakrát ročně
nabízí více než 300 zajímavých, nových
knížek. Od knížek naučných, literatury
pro děti nejmenší i školáky, beletrii,
historické romány i detektivky. Hlavním
cílem městské knihovny je v dnešní době
zadat veškeré tituly naší knihovny do
knihovního programu Clavius tak, aby
mohl být v nejbližší době spuštěn a ulehčil
práci nám i čtenářům.Poté si čtenáři budou
moci například na našich internetových
stránkách vybírat knížky v elektronickém
katalogu, budou vědět, jaké tituly
naše knihovna vlastní, knihy si mohou
zarezervovat a přečíst si u nich stručné
obsahy a důležité informace o knížce.
Karty čtenářů budou poté elektronické.
Claviusu využijeme i pro statistiky čtenářů,
upomínek, výpůjček, registrací i inventury.
Knihovna je také čím dál tím více
využívána jako veřejné, přístupové místo
k bezplatnému internetu.Každou středu
využívají prostoru přísálí maminky s dětmi,
kde si mohou děti pohrát s kamarády a
využít i čítárnu knihovny a prohlédnout si
dětské knížky plné pohádek. Knihovna
se zapojila ve spolupráci se Základní
školou do projektu Noc s Andersenem,
která se uskuteční 30.3.2012 v naší
knihovně, tak jako po celé republice.
Jedná se o pohádkovou noc pro děti, kde
se budou předčítat pohádky od Boženy
Němcové , Karla Čapka, Jiřího Trnky.
Noc s Andersenem je jednou z akcí,
kterou české knihovny svádí v konkurenci
populárnějších médií boj o zájem dětí
a dětské čtenářství. Všichni víme, že
dnešní způsob života dětské četbě příliš
nepřeje-knihy soupeří s mnoha akčními
lákadly od bezduchého vysedání před
televizní obrazovkou k počítačovým
hrám.A přitom existuje docela jednoduchá
cesta-dát dětem osobní příklad a ukázat
jim, že číst je velké dobrodružství….A
to je moc dobře, řečeno slovy Zdeňka
Svěráka:“Všechny děti potřebují pohádky.
Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“
A proto si myslím,že Noc s Andersenem
je to pravé, co můžeme uspořádat pro
děti i my.Děti při této pohádkové noci
budou plnit i různé soutěže, řešit kvízy
s pohádkovou tématikou a hlavně budou
mít možnost přespat mezi knížkami plných
pohádkových postaviček přímo v knihovně.
Bližší informace o knihovně Karla Hampla
naleznete na internetových stránkách
www.tknihovnatynecnadlabem.webk.cz
Těším se na Vaší návštěvu.
Lucie Flachbartová-městská knihovnice
Knihovnice Lucie Flachbartová
11
kultura, policie informuje
Oriflame
Moc rády jsme s paní Ilonou Mašínovou,
direktorkou Oriflame Sweden, přijaly
pozvání od vedoucí místní knihovny Lucie
Flachbartové, abychom týneckým ženám,
v knihovně uspořádaly akci o možnosti
používání přírodní švédské kosmetiky
Oriflame.
Akce
se
uskutečnila
23.1.2012
odpoledne. Ženy se sešly v hojném počtu,
což svědčí o tom, že je přírodní kosmetika
zajímá, že preferují přírodní produkty před
chemickými, a že jim není lhostejné, čím
své tělo zkrášlují.
Ženám byly předvedeny novinky, které
firma Oriflame v tomto období uvedla na
trh. Dostaly rady jak o sebe pečovat, bylo
jim vysvětleno, že péči je potřeba pojmout
komplexněji, nestačí se pouze líčit a
natírat krémy, ale je nutná i vnitřní výživa
těla. V této záležitosti firma Oriflame
zakládá kluby „Wellness klub krásných
žen“, z nichž jeden již v Týnci probíhá
a další, v případě zájmu, mohou začít
Policie informuje
probíhat právě v místní knihovně.
Všechny akce, které se týkají kosmetiky,
bývají pro ženy zajímavé. To je moc
dobře, protože není tak úplně správné,
když se žena nesnaží své tělo zkrášlovat,
opečovávat, líčit, vonět atd. Myslím, že i
naše setkání v knihovně se líbilo. Ženy si i
trošku zasoutěžily, takže celkový ráz akce
proběhl v příjemné a milé atmosféře.
V případě zájmu můžeme tyto akce
pořádat častěji. Příště je možné ženám
nabídnout zdarma měření hydratace a
tuku v pleti, aby podle toho mohly volit
správné krémy, které právě jejich pleť
potřebuje a samozřejmě bychom přivezly
ukázat další nově vyvinuté parfémy a jiné
výrobky firmy.
Děkuji všem ženám, které se zúčastnily a
Lucince za příjemné setkání.
Dne 7.1.2012 v 01:10 hodin v obci
Uhlířská Lhota kontrolovali policisté
z OOP Týnec nad Labem vozidlo
tov. zn. Škoda Felicia, které řídil
jednapadesátiletý
muž.
Dechová
zkouška ukázala 2,73 promile alkoholu.
Poté byl zadržen a eskortován na
OOP Týnec nad Labem, kde bylo
„řidiči“ sděleno podezření ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za tento přečin muži hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
Marcela Hanušová Priessnitzová
Manager Oriflame Sweden
Tel.605947872
Devatenáctiletý mladík nabízel k prodeji
mobilní telefon na internetovém portálu.
Požadoval platbu předem na účet. Ale
namísto nabízeného telefonu zaslal
poškozenému kupujícímu z Týnecka
bezcenné a nefunkční předměty. Tento
podfuk se mladíkovi nevyplatil, dne
23.1.2012 mu bylo sděleno podezření
z přečinu Podvodu, za který může být
odsouzen až na dvě léta.
A jak komunikujete s úřadem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které
návštěva úřadu není jednoduchou
záležitostí. Obecní či městský úřad je
sice většinou umístěn v dosahu bydliště
návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může
být pro člověka se zdravotním postižením
zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem
větší komplikací, než by se na první
pohled zdálo, zvláště v zimním období.
Problémy nekončí ani na samotném úřadu
– kolik úředníků dokáže komunikovat třeba
s člověkem od narození neslyšícím, který
má potíže s porozuměním psanému textu
a jeho mateřským jazykem je znakový
jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením
APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění
moderních technologií do komunikace
neslyšících, bylo právě s ohledem
na
potřeby
zdravotně
postižených
přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF,
umožňující online rozhovor úředníka
s občanem prostřednictvím internetového
připojení, s vizuálním kontaktem a archivací
záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby
občan navštívil úředníka v jeho virtuální
kanceláři na internetu. Oba se navzájem
vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze
následně uložit a dále s ním pracovat. Je
možné přizvat k rozhovoru jednoduchým
způsobem další úředníky. Neslyšící občan
může využít online tlumočení do znakového
jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem
návštěvy stává službu konající pracovník
celorepublikového online tlumočnického
centra a simultánně překládá vzájemný
rozhovor úředníkovi do českého jazyka
a neslyšícímu do znakového jazyka,“
společně vysvětlují Marie Horáková,
ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech,
ředitel společnosti, která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce
úřadu je umístěn graficky provedený
příznak či logo, signalizující, zda úředník
momentálně je či není online k dispozici.
Občan na tento příznak jen klikne a dostane
se do virtuálního prostředí online kanceláře
příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy
„zaťuká na dveře“) a po povolení vstupu
(tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální
12
Až na tři léta odnětí svobody za přečin
nebezpečné vyhrožování může být
odsouzen třiatřicetiletý muž. Ten
v lednu letošního roku vyhrožoval své
bývalé manželce zabitím, kdy přidržel
kuchyňský nůž u jejího krku.
ilustrační foto
kanceláři lze využít videorozhovor nebo
chat. Občan komunikuje z pohodlí domova,
prostřednictvím počítače a internetu.
Vítejte ve 21. století.
Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech
názory čtenářů
Zelenina, ovoce a zdraví
Příznivý vliv ovoce a zeleniny na lidský
organizmus je znám velmi dlouho,
pravděpodobně od nepaměti. Přestože
bývá často zdůrazňován jen obsah
vitamínů a minerálních látek, má zelenina
a ovoce mnohem více zdraví prospěšných
látek. Téměř na konci zimy, už v předjaří,
je vhodné si tyto látky obsažené v zelenině
a ovoci uvědomovat a nezapomínat na ně.
Zeleninu a ovoce v čerstvém stavu i ve
výrobcích je potřeba pravidelně předkládat
ke konzumaci sobě i svým blízkým.
Podle archeologických nálezů
konzumovali pralidé v paleolitu semena,
plody i rostliny, které snad už byly příbuzné
s původními planými druhy nejrůznějších
druhů zelenin a ovoce. Vývoj těchto druhů
pokračoval a později, už v mladší době
kamenné, jak je doloženo z archeologických
vykopávek i z mírného pásu, byla nalezena
semena předchůdců hrachu, bobu, ředkví,
z ovocných druhů semena jabloní a srstek
(předchůdce rybízu a angreštu). Když
kočování pastevců postupně přecházelo
k zemědělství a chovatelství, změnil se
jídelníček a hlavním zdrojem energie se
postupně stávaly obiloviny a maso.
Dnes máme nadbytek energeticky
bohatých potravin, kterým ale ve většině
případů chybějí látky podporující imunitu a
snižující rizika chorob. Z poznatků o výživě
vycházejí někteří vědci až k doporučením
o tzv. „paleolitické dietě“, která by měla
přiblížit stravování co nejvíce tomu, nač je
vývojem „stavěn“ náš organizmus. V praxi
to znamená jíst více libového masa, zvláště
ryb, zeleninu, ovoce, pečivo s vyšším
podílem žita a různých zdravých semínek,
omezit cukr, tuky a bílou mouku.
Hlavní součástí zeleniny a ovoce je voda.
Užitkové části, produkty (listy a plody) jí
podle druhů zeleniny a ovoce obsahují 65
– 95%, v ní jsou rozpuštěny organické a
anorganické látky ve fyziologicky přijatelné
formě. Voda sama nepřináší žádnou
energii, je biologicky optimálním roztokem
a neobsahuje žádné mikroby. Obsah vody,
minerálních látek, vitamínů, jednoduchých
cukrů, pektinu, ovocných kyselin a
vlákniny dokázaly chemickotechnologické
laboratoře stanovit v první polovině
minulého století, později byly stanoveny i
další zdraví prospěšné látky (rutin, favonidy
a jiné látky). Až téměř v dnešní době byl
objasněn jejich princip působení v těle,
který má vliv na zvýšení imunity, působí
proti alergiím a vedlejším účinkům léků.
Uvádí se, že flavonidy působí proti riziku
kardiovaskulárních a nádorových chorob.
V zelenině a ovoci mají flavonidy, spolu
s minerálními látkami, příznivý účinek proti
bakteriím, jsou také účinnými diuretiky,
některé podporují vylučování žluči a snižují
krevní tlak. Relativně vyšší množství
flavonidů bylo stanoveno v cibuli, česneku,
křenu, ředkvi, ředkvičce, rajčatech,
okurkách, salátu, rybízu, meruňce a
broskvích. Mezi flavonidy jsou asi nejvíce a
nejdéle známa diuretika nebo látky působí
proti zácpě, látky podporující vylučování
žluči. Spolu s flavonidy jsou často uváděny
i pozitivní účinky tzv. Antioxidantů, kam
současné poznatky řadí i vitamín C a
rostlinná barviva (chlorofyly, karotenoidy
a antokyany) působí proti nadměrnému
množství volných radikálů kyslíku v těle.
Je známo, že škodlivé volné radikály
kyslíku v těle vznikají při metabolizmu,
při „zpracování“ masité stravy a stravy
s nadměrným množstvím sacharózy. Rutin
(bioflavonidní glykosid), dříve uváděný
jako vitamín P je klasický příklad flavonidu.
Posiluje cévy, zlepšuje jejich pružnost
a zpevňuje je. Rutin rovněž pozitivně
ovlivňuje využití vitamínu C, v našich
podmínkách je v největším množství
obsažen v květech a semenech pohanky
(nepravé obilovině), vyskytuje se také
v salátu, ve slupce rajčat, jablek, broskvoní,
v šípcích, v černém rybízu, lesních
borůvkách a brusinkách. Další důležitou
látkou jsou vitamíny, v tomto směru některé
nezastupitelné, je to především vitamín A
a už zmiňovaný vitamín C. Vitamín A má
protiinfekční účinek, má i velký význam pro
funkci zraku, vývin a růst. V zelenině, ovoci
a v jiných plodinách je ve formě provitamínu
karoténu, a až v lidském organizmu z něho
vzniká vitamín A. Mezi zeleninovými druhy
má nejvyšší obsah karoténu - v tomto
pořadí - mrkev, rajčata, růžičková kapusta,
špenát, salát a další listová zelenina.
Tradiční ovocné druhy mírného pásu mají
nižší množství karoténu, zjištěno - v tomto
pořadí – višně 5 – 7 mg%, meruňky,
třešně, broskve, rybíz černý, oříšky lísky
obecné. Z netradičních druhů ovoce mají
zvláště vysoký obsah karoténu aktinidie ( u
13
nás více známá je kiwi, jeden z druhů rodu
Actinidia ) a rakytník řešetlákový 10 – 14
mg% (tento cizosprašný „dvojdomý“druh
má v dnes i své odrůdy, s významnými
rozdíly v morfologií i hospodářských
vlastnostech). Vitamín C, jehož hlavní
součástí je kyselina askorbová a askorbin,
je důležitý pro prevenci avitaminóz, působí
proti špatnému cholesterolu. Ze zelenin je
nejbohatším zdrojem vitamínu C zelená
paprika, růžičková kapusta, naťová a
listová zelenina. Na vzduchu, v teple a
světle částečně rozkládá, a proto je nutné
se sklizní ovoce a zeleniny zacházet
opatrně, příkladně naťovou zeleninu kájet
nerezovými nebo keramickými noži a
přidávat až do hotových pokrmů. U ovoce
byl nejvyšší obsah stanoven v šípcích,
až 800 mg % (v původních druzích i
zušlechtěných), v černém rybízu v rozpětí
150 až 260 mg%, v závislosti na odrůdě,
ročníku a stanovišti. Rybíz červený a bílý a
angrešt obsahuje 15 až 60 mg% vitamínu
C. Skupina citrusů obsahuje v plodech
a slupce 50 – 60 mg %,, kiwi (plody
aktinidie čínské) okolo 150 mg%.V plodech
cizosprašných, drobnoplodých aktinidií
(A.argura, A.kolomikta), známých u
některých zahrádkářů, byl obsah vitamínu
C stanoven v rozpětí 450 – 500 mg%. (V
případě aktinidií se jedná o zahraniční
výsledky a u domácí druhů ovoce o
výsledky českých laboratoří, ÚKZÚZ v
Brně). Vysoký obsah vitamínu C má rovněž
už uvedený rakytník řešetlákový (plody,
listy).
Poznámka : vyjádření obsahu v mg %
znamená mg ve 100 g čerstvé hmoty
(plodu, listu a pod.)
Z dalších vitamínů, častěji v zelenině, je
zastoupen vitamín E (tokoferol). Je důležitý
pro činnost nervů, mozku a pro tvorbu krve.
Nejvyšší obsah má salát, špenát, chřest,
petrželová nať a hrášek, mezi ovocnými
druhy plody meruňka a broskvoní. Vitamín
K (fylochinon) je potřebný pro normální
srážlivost krve. Je přítomen hlavně ve
špenátu a zelí.
Také obsah vitamínů ze skupiny B je
četnější v zelenině, než v ovoci. Vitamíny
skupiny B jsou v zelenině zastoupeny
takto : Tiamin (B 1) významný pro nervový
systém, je obsažen hlavně v hrášku, cibuli,
košťálovinách, mrkvi, rajčatech a špenátu,
v ovoci v meruňce a broskvích. Riboflavin
názory čtenářů
(B 2) je důležitý pro růst, nervové a kožní
buňky, je přítomen ve špenátu, zelených
luskovinách, květáku a salátu. Z ovocných
druhů byl zjištěn v černém rybízu, meruňce
a v broskvích. Pyridoxin (B 6) chrání cévy
před kornatěním a přispívá k funkci jater
a nervů. Je obsažen hlavně v salátu,
bramborách, hrášku, kapustě a rajčatech.
Niacin (B 7) podporuje činnost trávícího
traktu a nervového ústrojí, je nejvíce
zastoupen v hrášku. Kyselina listová (B 9)
důležitá pro tvorbu krve, je především ve
špenátu, salátové řepě, petrželi a tykvích.
Skutečně jen malá množství vitamínu
ze skupiny B, ve srovnání se zeleninou,
byla zjištěna
u některých tradičních
ovocných druhů. Byly zjištěny v plodech
rybízu černého, meruňky, broskvoně,
ve skořápkatém ovoci. Obecně nejvíce
vitamínů mají listy a plody, méně řapíky a
stonky.
Pektin (polysacharid), který je svým vyšším
obsahem typickou zdraví prospěšnou
látkou pro ovoce, dokáže vázat a z těla
odvádět těžké kovy a spolu s vlákninou
působí příznivě na peristaltiku střev.
Rybíz a angrešt mají ve srovnání s jinými
ovocnými druhy vysoký obsahem pektinu
(0,3 – 1,40 %), ale obsah vlákniny relativně
nízký (0,30 – 1,5 u bílého a červeného
rybízu, 3,5 – 5,0 % u černého rybízu, 2,5
– 3,0 % u angreštu). Zelenina obsahuje
v průměru 0,5% pektinu.
Působení antioxidantů, z nich zejména
rostlinných barviv, pektinu a flavonidů
je v současné době předmětem
intenzivního zkoumání. Domnívám
se, že veřejnosti budou postupně
předkládány nové poznatky.
Sacharidy a polysacharidy (cukry, škroby,
celulóza, lignin a jiné) mají energetický
význam, ale v zelenině a v ovoci jsou
zastoupeny v malém množství. Uvádí se,
že jejich průměrný obsah je 7%. Vláknina
na sebe váže vodu a udržuje přiměřenou
konzistenci stolice a omezuje riziko
zácpy. Zvláště účinná je cibule a mrkev.
Vlákninu tvoří polysacharidy, z nich tzv.
hrubou vlákninu celulóza, hemicelulóza a
lignin. Hrubá vláknina je stravitelná jen do
určitého množství, jako balastní produkt
příznivě působí na peristaltiku střev a má
význam jako proti karcinogenní látka.
Glukóza a fruktóza jsou obsaženy ve
všech druzích, sacharóza jen u některých
zelenin (melouny, tykve, rajčata). Složené
cukry (polysacharidy), kam patří především
inulin, látka podobná škrobu, je obsažen
v černém kořeni, topinamburu, jakonu i
jiných druzích zeleniny, která se u nás
nepěstuje. Jejich produkty jsou vhodné
pro diabetiky, při konzumaci dávají pocit
sladkosti, ač neobsahují cukry. Procházejí
zažívacím traktem, ale v tenkém střevě
nejsou vstřebávány, a proto diabetikovi
neškodí. V poslední době je pozornost
věnována i stéviim a batátu, které obsahují
látky příbuzné inulinu. (Pěkný příspěvek o
stévii je uveden v časopisu Zahrádkář,
2012, č. 2 ).
Ovocné kyseliny zastoupené převážně
kyselinou jablečnou a citrónovou jsou
větším podílem obsaženy v ovoci, než v
zelenině. Z minerálních látek byl stanoven
hořčík, vápník, draslík, křemík i mangan.
V zelenině a v ovoci je jich relativně méně,
ale spolu s flavonidy regulují významné
fyziologické
a
biochemické
funkce
v těle, podílejí se na stavbě kostí, zubů,
tvorbu enzymů a hormonů. Jsou v lehce
přijatelných sloučeninách
a obsahem
zásadotvorných prvků (draslík, hořčík,
sodík, železo) pomáhají udržet zásaditou
rovnováhu a regulovat kyselinotvorné
složky z masité a moučné potravy.
Esenciální látky dávají plodům chuť a vůni,
zpříjemňují pocit a prožitek při konzumaci
v čerstvém stavu i ve výrobcích z nich.
Zdravotní význam zeleniny a ovoce
v potravě je vysoký a nezastupitelný, proto
bychom měli celoročně dbát na pravidelnou
konzumaci těchto přírodních produktů.
Podobně bych mohla psát o netradičních
druzích, které jsou průběžně zaváděny
mezi zeleninu a ovoce, o tzv. nepravých
obilovinách (pohance, amarantu, jehož
příbuzný druh se česky jmenuje laskavec
ohnutý a mezi zahrádkáři je znám jako
plevel). Tyto druhy si také zaslouží
pozornost pro vysoký obsah uvedených
zdraví prospěšných látek. Některé z nich
už mají i své odrůdy, snad už klasickým
příkladem může být aronie černá (černý
jeřáb) a rakytník řešetlákový. Nejen, že
se rozšiřují mezi zahrádkáři, často jsou
pěstovány i na větších plochách a poté
jsou jejich produkty (plody, listy i semena)
součástí výrobků zdravé výživy.
Na závěr si v této roční době dovolím
připomenout obecně známý vysoký význam
kysaného zelí, respektive pravidelné
zařazování do jídelníčku v podbě salátů
z kysaného zelí s cibulkou a olejem (ideální
14
doplněk k masu nebo jitrničkám a jelítkům).
Chutné a zdraví prospěšné jsou také
různé variace salátů z mrkve, doplněné
jablky, oříšky, medem. Zvláště důležité je
v zimním a předjarním období pravidelně
pít šťávy a mošty z rybízu, malin, jablek,
aronie černé i jiného ovoce, které jsme
si z přebytků sklizně v létě připravili.
Nesmíme zapomínat jíst kompoty, zejména
z peckovin, které působí velmi dobře na
peristaltiku střev. Šťávu z rakytníku lze
v tomto období považovat za lék! Ráno
bychom měli svému organizmu dopřát
potravinu, která zahřeje a současně dodá
některou zdraví prospěšnou látku. Proto
bychom si měli alespoň dvakrát až třikrát
v týdnu uvařit krupicovou kaši doplněnou
semínky pohanky, medem a dobrou
zavařeninou. Chtěla bych vzpomenout, jak
mé obě babičky, nezapomněly v létě vyrobit
a v zimě na stůl předložit levou a chutnou
marmeládu ze směsi mrkve a červeného
rybízu. Dobrou chuť.
Už před více lety zdravotní význam ovoce
a zeleniny zhodnotila a v těchto několika
větách uvedla Doc. Ing. Eva Pekárková
Troníková, tehdy pracovnice Výzkumného
ústavu rostlinné výroby v Praze- Ruzyni.
Mezi námi zahrádkáři známá jako autorka
odrůdy rajčete Start F1, první hybridní
odrůdy v Československu.
Dovolím si ji citovat :
Zelenina a ovoce má význam pro zdraví:
1) chutí a vůní podporuje zelenina a ovoce
vylučování žaludečních šťáv a žluči
2) dodává organizmu vitamíny a minerální
látky
3) převahou zásadotvorných látek příznivě
upravuje zásaditou a kyselou složku
potravy při trávení
4) dodává organizmu vodu a podporuje její
vylučování, takže snižuje krevní tlak
5) obsahem tzv. hrubé vlákniny podporuje
střevní peristaltiku a snižuje vstřebávání
škodlivin sliznicí střeva
6) nízkou energetickou hodnotou při
značném objemu potlačuje pocit hladu a
působí proti obezitě.
Příznivě působí na činnost ledvin tím,
že snižuje množství zbytků potravy,
vylučované močí.
Únor 2012, Ing. Jana Dlouhá
spolky a organizace
Oddíl KAMARÁD
Oddíl KAMARÁD informuje
o své
činnosti v roce 2012.
Většinu schůzek jsme strávili v
tělocvičně,kde
jsme
hráli
různé
hry,nebo ve třídě,kde jsme skládali
puzzle,hráli bingo a další stolní hry.Byly
jsme si s děvčaty zaplavat v Kolíně a
od13.2.pořádáme pro děti od první až
devátou třídu soutěž - VLNÍME SE S
OBRUČÍ. Soutěž končí až 24.února a
tak kdo bude vítězem se dozvíte až v
dalším vydání.
Nyní budeme vyrábět výrobky z korálků,
keramické hlíny a z látek - věřím že se
dětem povedou.
2.dubna se slaví mezinárodní den
dětské knihy. Poprvé se slavil 2.4.1967
- je to vzpomínka narození slavného
a oblíbeného dánského spisovatele
Andersena. Jeho pohádky milují
děti na celém světě.Děti navštěvují
knihovny, povídají si o spisovatelích,
předčítají
pohádky, prohlíží knihy,
malují postavičky z pohádek a na noc
se ukládají v knihovně ke spánku do
spacáku na karimatku. Možná že si s
nimi přijdou jejich pohádkový hrdinové
v noci popovídat.Pokud budete mít
zájem,aby se této akce zúčastnilo i vaše
dítě, dejte mi vědět.
Na velikonoční neděli připravujeme pro
děti setkání s velikonočním zajícem a
jeho kamarády.
Pokud by nám chtěl někdo s touto akcí
pomoci, budeme moc rádi. Umí-li někdo
uplést pomlázku, košík, malovat kraslice,
vyráběl, píšťalky či jiné výrobky a chtěl
ukázat postup dětem či dospělým bylo
by to výborné. Ozvěte se co nejdříve,
abychom mohli včas sehnat a nakoupit
potřebný materiál. Každý šikula je vítán.
Zprávy z Kynologického klubu
Po zimním odpočinkovém období se
v našem klubu opět rozbíhá výcviková
sezóna. Již 24.3.2012 proběhnou zkoušky
podle Národního zkušebního řádu, kde si
psovodi ověří úroveň vycvičenosti svých
psů. O týden později následuje tradiční
jarní závod Memoriál Jiřího Fliegra.
Po loňském úspěchu bude během dubna
opět zahájen kurs základního výcviku psů
pro veřejnost. Předpokládaný
rozsah
je 10 lekcí po 2 hodinách, každou neděli
přeháňka s deštěm a jelikož s námi byly
na břehu i tři děti, tak jsme se dohodli na
návratu do vyhřáté rybárny. Tam na nás
čekalo s malým občerstvením několik
méně odolných kolegů. U vyuzených ryb a
grogu jsme zavzpomínali na letošní zážitky
od vody, popřáli jsme si vzájemně všechno
dobré do roku nadcházejícího a vyrazili
jsme ke svým blízkým domů.
počasí. Letos nebylo Labe zamrzlé, tak se
na „ně“ šlo pod most ke školce. Používáme
rybolovnou techniku vláčení , tedy na různé
třpytky nebo lov na živou rybku. Začalo to
slibně, neboť kolega Josef Hladík ( na
snímku ) třetím náhozem zasekl malou
štičku, tzv. „kudlu“. Za pár minut si užil
Za oddíl Kamarád-J.Fišerová.
[email protected]
Z činnosti ČRS MO
Stalo se již tradicí, že 30.prosince ráno
se sejde na rybárně u koupaliště několik
zástupců Petrova cechu. Jako zamykají
vodu vodáci, tak i my končíme rybářskou
sezonu zamykáním vody. Místo lovu se
určí po vzájemné domluvě v závislosti na
odpoledne. Bližší informace budou
zveřejněny na našem webu www.zkotynec.
wbs.cz.
Výcvikovým dnem zůstává neděle od 8
do 12 hodin. Základem činnosti klubu je
sportovní výcvik psů (poslušnost, obrany,
stopy). Rádi přivítáme nové zájemce o
sportovní kynologii, i ty, kteří chtějí mít „jen“
poslušného psa.
Ondřej Jareš
od nás své Tomáš Burďáček, když mu při
náhozu vlétla do Labe i špička prutu. Třpytka
na konci ale špičku udržela, takže domů se
Tom vracel s kompletním vercajkem. Jako
nováček má o zkušenost víc. Asi po hodině
se zkazilo počasí, přehnala se sněhová
15
Nerybářům by se mohlo zdát, že
v zimě se rybáři o ryby a rybníky nestarají,
ale opak je pravdou. Když rybníky zamrznou
a zapadají sněhem, musí se , jakmile to síla
ledu umožní, hrably vyhrnovat, tzv okna a
v ledu prořezávat díry. Je to nutné z toho
důvodu, že tlející vodní rostliny a bahno
vytváření ve tmě pod ledem čpavek, který
následně poškodí rybám žábry a ty nám
potom uhynou. Nebudu tady jmenovat,
abych někomu neublížil, že jsem ho taky
nevyzvedl, ale věřte mi, že je to v mrazech
dřina. Chlapi to dělají po práci ve svém
volnu a mnohdy nad rámec brigádnických
spolky a organizace
povinností člena.
V době zámrzu se mají rybáři možnost
dostat k posečení ze břehu už
nedosažitelného rákosí. Jak jste si mohli
povšimnout, k tomuto zákroku již došlo na
rybnících v Mezihoří a vypadají úplně jinak
než před měsícem . Na jaře vše vyroste
mladé a vodní ptáci si budou mít kde dělat
hnízda.
Již druhým rokem jsme neuspořádali
rybářský ples, ale tradici smažených ryb,
v Týnci nad Labem tak oblíbených, se
snažíme, z úcty k našim předchůdcům,
kteří ji vytvořili, zachovat. Letos jsme se
pokusili,
jako novinku na vyzkoušení
zájmu spoluobčanů, několik málo porcí
vyudit. Překvapil nás velký zájem o uzenou
rybu a tímto se ještě jednou všem, na
které se nedostalo, omlouváme. Uděláme
vše pro to, aby se dostalo na všechny při
dalším smažení a uzení ryb, které by mělo
připadnout na 2.června 2012, jako součást
svátků Labe.
Petr Procházka
předseda MO
Činnost SDH Týnec nad Labem v roce 2011
Konec kalendářního roku a začátek roku
nového je dobou ke shrnutí činnosti za
uplynulé období. Proto si dovolujeme
předložit několik zpráv a čísel z naší
činnosti.
V uplynulém roce byla naše výjezdová
jednotka vyzvána k zásahové činnosti
operačním střediskem HZS Kolín celkem
16x. Této činnosti se účastnila vždy a to
ať už v menším a nebo větším počtu.
Zadané úkoly splnila vždy dobře.
Časové rozložení výjezdů.
Školení se závěrečnou zkouškou:
-školení výcvikového roku – hodnocen
každý jednotlivec.
Školení se opakuje každý rok, v rozsahu 3x
4hod a je zakončeno závěrečným testem.
Pro starší členy je to spíše opakování
hlavních zásad při zásahových činnostech
a změn ve spojovém řádu. Jako novinka byl
prezentován zásah na fotovoltaické solární
panely. Hašení těchto zařízení, kterých
přibývá i v rodinných domech, z hlediska
zasahujících jednotek není jednoduché,
protože je nebezpečné a na celém světě
na to neexistuje jednotný postup.
- školení nosičů dýchací techniky
–
hodnocen
každý
jednotlivec
Školení obsahuje závěrečný test a
praktickou zkoušku.
- letecké hašení – hodnocena celá jednotka
Jednalo se nácvik činnosti při doplňování
hasivem helikoptér nasazených při
rozsáhlých požárech.
Námětová
cvičení
–
1x
Námětové cvičení proběhlo v obci Ovčáry
a jeho účelem bylo procvičit přepravu vody
na velkou vzdálenost za použití čerpadel a
hadic.
Pomoc při organizaci hasičských
soutěží a podobných akcí. Celkem 7x,
jednalo se většinou o doplňování vody a
rozhodčí činnost, +2x Pohádkový les.
Celoroční údržba a drobné opravy
na technice, věcných prostředcích
a výstrojním materiálu. Příprava
a přistavení vozidel na technické
prohlídky. Také objekty hasičské
zbrojnice potřebuji celoroční údržbu.
Dle
potřeby
schůzová
činnost.
V loňském roce jsme se rozloučili se
dvěma dlouholetými členy našeho sboru
a to s br. Josefem Hylským z Vinařic
a br. Jaroslavem Koláčným z Týnce.
Připomínáme jejich památku.
Dále došlo i ke změně na pracovišti
HZS v Kolíně. Na místě ředitele
územního odboru Kolín skončil z důvodu
důchodového věku dlouholetý pracovník
plukovník Jan Bradna. Na jeho místo
nastoupil podplukovník Vladimír Dynybyl.
Tímto si mu dovolujeme popřát mnoho
úspěchů a štěstí, v této pro hasiče nelehké
době.
SDH v Týnci nad Labem přeje všem
spoluobčanům zdraví, štěstí a to, aby
pomoc hasičů v roce 2012 potřebovali
co nejméně.
SDH Týnec nad Labem
Ještě předkládáme podrobnou zprávu o
zásahové činnosti v druhém pololetí roku
2011.
16
spolky a organizace
Přehled výjezdů zásahové jednotky SDH Týnec nad Labem v druhém pololetí
roku 2011.
5.7.2011 - 11,10 Požár senáže Chrčice
Vyjíždí jednotka k požáru skladu senáže
mezi obcemi Labské Chrčice a obcí
Selmice. Jednalo se o požár velkého
množství senáže, takže i když se likvidace
zúčastnilo celkem hodně jednotek /SDH
Týnec,HZS Přelouč, SDH Kladruby, SDH
Řečany, SDH Břehy, SDH Zdechovice/
trvalo uhašení této zásoby sena mnoho
hodin.Další hromadu práce musel odvést
nakladač ze hřebčína Kladruby.
10.7.2011 - 02,33 Požár budovy
Konárovice
Uprostřed noční letní bouřky je jednotka
vyzvána k výjezdu na požár průmyslové
budovy v Konárovicích. Ještě však před
výjezdem z Týnce je ze zásahu odvolána.
Zjistilo se, že se nejedná o požár, ale o
nehlášené pálení.
25.8.2011 – 16,30hod Požár stohu u
obce Tetov
Jednalo se o požár stohu slámy. Likvidace
této události se účastnilo několik jednotek,
za SDH Týnec nad Labem družstvo
s tatrou T-815
30.8.2011 – 12,20hod Požár lesa
v Krakovanech
Požár lesního porostu, jehož příčinou byla
zřejmě nedbalost při likvidaci zbytků dřevní
hmoty po těžbě. Likvidaci požáru prováděla
naše jednotka, jednotka HZS Kolín a HZS
Ovčáry s dvěma vozidly dále jednotka SDH
Krakovany, která zřídila plnící místo pro
zasahující jednotky.
15.9.2011 – 20,20hod Požár stohu
v Rasochách
Požár balíkového stohu slámy zapříčinila
zřejmě lidská nedbalost, nebo úmysl. V
okamžiku příjezdu jednotek hasičů se
již nejednalo o záchranu stohu, ale o
uchránění blízkého lesa. Likvidaci prováděli
HZS Kolín, HZS Ovčáry, SDH Týnec
oběma cisternovými vozy, SDH Žíželice a
SDH Rasochy zřízením plnícího místa.
7.10.2011 – 08,15hod Požár bytovky
Veletov
Likvidace požáru bytovky ve Veletově se
naše jednotka účastnila spolu s HZS Kolín,
HZS Ovčáry, SDH Žíželice a SDH Veletov.
Ke zdolání tohoto požáru bylo třeba
použít zasahujícími jednotkami dýchací a
výškovou techniku. Podařilo se uchránit
Hasiči Lžovice ani v zimě nezahálí…
Po náročné závodní sezóně 2011 se
lžovičtí hasiči připravují na další, která
začíná už v dubnu. Díky Městu Týnec
nad Labem a ochotě našich členů SDH
se v těchto mrazivých dnech provádí
rekonstrukce závodní motorové stříkačky.
Věříme, že výkonnější motor a drobné
úpravy pomohou k dosažení předních
umístění v naši reprezentaci.
Za SDH Lžovice
Blanka Douchová
17
majetek v řádu milionů korun, na majetku
několika milionová škoda však požárem
vznikla. Několik rodin přišlo o byt. Příčinou
požáru byla zřejmě závada na elektrické
instalaci. Škoda by nemusela být tak velká,
kdyby došlo k nahlášení této události dříve.
28.11.2011 – 03,31hod Požár dřeva
v Bělohorské ulici Týnec nad Labem
K zásahu na požár uskladněného dřeva
na zahradě rodinného domu byla naše
jednotka povolána spolu s HZS Kolín a
HZS Ovčáry. Příčinou požáru bylo zřejmě
žhářství, ale o tom lze zatím jen spekulovat.
Jisté je jenom to, že uskladněné dřevo se
nezapálilo samo.
10.12.2011 – 00,36hod Požár komínu
rodinného domu v obci Labské Chrčice
Nočního zásahu na komín rodinného domu
se naše jednotka účastnila spolu s HZS
Přelouč a SDH Kladruby. Díky včasnému
zásahu škoda nevznikla. Stav komínováho
tělesa musí posoudit odborník.
spolky a organizace
Turistický oddíl mládeže v 2. pololetí 2011
Turistický oddíl mládeže v Týnci nad
Labem pokračoval ve své činnosti
tradiční akcí – letním stanovým táborem
v Petrovicích II u Losinského potoka.
Letošní táborové téma bylo – Hoši od
Bobří řeky.
V září jsme spolu s několika novými členy
podnikli výpravu do kaňonu řeky Jizery
u Semil. Došli jsme po lávce Galerii a
turistickým tunelem po Riegrově stezce
k soutoku s říčkou Kamenicí. Zpět jsme
se vraceli přes vyhlídky nad kaňonem.
Letošním nejnáročnějším výletem byla
cesta Broumovskými stěnami a roklinami.
Někteří turisté si sáhli na dno svých
sil. Druhý den si už v poklidu prohlédli
Broumovský klášter.
Nejméně účastníků se vydalo na říjnové
cyklotoulky ke skalním útvarům Obří
postele u Zdechovic. Většina členů se
naopak zúčastnila naší druhé největší
akce pro veřejnost – Lampionové
procházky. V cíli v kempu Marina, po
občerstvení, vypuštěné lampiony přání
nezpůsobily žádný požár, ani výbuch.
Tady jsme také oslavili narozeniny
zakladatelky oddílu Alice Knížkové.
Na loňskou podzimní exkurzi do cukrovaru
v Dobrovici jsme letos navázali exkurzí do
pivovaru a pivovarského muzea v Kostelci
nad Černými lesy. Koncem listopadu
jsme si opět zahráli bowling. Mikulášskou
nadílku jsme dostali při Mikulášské jízdě
po řepařské drážce, letos prodloužené
k chatové osadě Mlýnek. S turistickým
rokem jsme se rozloučili zpěvem koled u
stromečku v lese.
O naší činnosti se můžete dozvědět na
webové adrese www.atom.unas.cz a také
na nové vývěsce na škole.
Na vedení a přípravě výletů se letos
nejvíce podílel Petr Zemina. O něco
méně akcí organizoval Pavel Knížek.
Informace nejmladším členům předávala
ve škole Alena Darebná, která byla hlavní
kuchařkou na letním táboře. Organizačně
zajišťovala řadu akcí Zuzana Hájková
s rodinou. Jan Hájek mladší nás na dvou
výletech provedl Kutnou Horou, Katka a
Martina Zeminovy organizovaly hry při
noci v myslivecké chatě, táborový program
připravil Radek Darebný spolu s Katkou
Zeminovou, hlavním vedoucím tábora byl
Martin Darebný a po jeho onemocnění
Jindřich Riedl. Chod táborové kuchyně
dále zajišťovali Marek Šebelka a Jitka
Riedlová. Při výletech nám pomáhali
Věra Zeminová, Jan Hájek starší, Tadeáš
Hájek a Jana Krupková, která je také
hospodářkou oddílu.
Většina z našich dospělých se podílela
na přípravě akcí pro veřejnost. V roce
2011 jsme uspořádali celkem 27 akcí,
kterých se zúčastnilo 120 členů.
Pavel Knížek
FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE
zima DPH 2012 brezen 210x148 Tynecky zpravodaj_PKS 7.2.12 13:44 Stránka 1
inzerce
ZIMNÍ
SLEVA
PKS MONT, a.s.
Obchodní zastoupení KOLÍN
Havlíčkova 915, 282 02 Kolín 4
na plastová a dřevěná okna
tel.: 602 575 985
e-mail: [email protected]
Záruka kvality!
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce března 2012,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 2.1. - 31.3. 2012.
www.pksokna.cz
18
spolky a organizace
Výzva pro místní výrobce a řemeslníky!
„Za poklady venkova“ se vydává Zálabí
díky úspěšné žádosti a dotaci 710 226 Kč.
Cílem projektu je podpora místních výrobců
a řemeslníků a zároveň zvýšení kulturního
dění v regionech. Celý projekt má mimo
jiné napomoci rozvoji cestovního ruchu.
V rámci projektu budou probíhat „Festivaly
řemesel“- pro potřeby konání festivalu
dojde k nákupu mobiliáře (párty stany,
stánky). Dále budou vydány propagační
materiály se seznamem místních výrobců.
Nedílnou součástí projektu se stane také
certifikace výrobců.
Který z místních producentů by si nepřál
hrazenou propagaci? Lákavá je jistě také
možnost prezentace na festivalech, jež
budou pořádány každoročně v regionu
Zálabí a v regionech našich partnerů:
MAS Podlipansku, MAS Krajině srdce a
MAS Říčansku. Ze zahraničí pak LAG
Karhuseutu – Litva a LAG Kaunas District
– Finsko. Na festivalech budou probíhat
workshopy s ukázkou výroby a výukou
veřejnosti. Realizace projektu, která probíhá
od 1.11.2011 do 30.6.2013, nastartuje nové
tradice, vazby a podnikatelské příležitosti
v regionech a zahraničí.
Případní zájemci o propagaci, certifikaci
či o účast na festivalech, se právě nyní
mohou hlásit v kanceláři MAS.
Škola a školka
Zápis do 1. třídy v ZŠ Týnec nad Labem
Hory
Ve dnech 14. 1. – 20. 1. 2012 proběhl
lyžařský výcvik 7. Tříd a škola v přírodě
4. Třídy. Za šest dnů jsme se naučili na
sjezdových lyžích i na běžkách. Sněhu
jsme si užili dost. Ani večer jsme se
nenudili. Proběhl karneval, diskotéka.
Předposlední den byly závody ve
slalomu. Nejlepších výsledků (podle
času) v jednotlivých disciplínách dosáhli:
Puncmann P. – 22,54, Buřivalová T. –
24,44,-Plicka P. – 25,72 – Hrušková M.
– 31,35 – Apolenová T. – 33,50.
Klatka
T.
Kontaktní osobou je Ivana Suchánková
tel: 602 280 585
email:[email protected]
ilustrační kresba
V pátek a v sobotu 20. a 21. ledna 2012
se konal na naší škole zápis budoucích
prvňáčků. Na jeho přípravě a průběhu se
podíleli učitelé prvního i druhého stupně
školy a žáci pátého, osmého a devátého
ročníku. Ve třídách byla stanoviště, kde na
děti čekaly různé úkoly, které jim zadávali
žáci devátého ročníku v přestrojení
za postavičky ze známých kreslených
pohádek O krtečkovi. Každé zapisované
dítě doprovázela některá z učitelek 1.
stupně a sledovala, jak jsou děti při plnění
úkolů šikovné. Třídy byly slavnostně
vyzdobeny a pro děti byly připraveny
dárky od firmy EVENT marketing, s.r.o. a
upomínkové předměty, které pro ně vyrobili
jejich budoucí starší spolužáci.
Zápisu se zúčastnilo celkem 48 dětí, u
jednoho budou rodiče žádat o odklad školní
docházky. První třídy budou mít proto příští
školní rok celkem 47 dětí. Stejný počet dětí
byl naposledy zapisován v roce 1994.
Budoucími
prvňáčky
jsou:
Tobias
Brunclík (Krakovany), Martin Burďáček
(Vinařice), Václav Čapek (Konárovice),
Ondřej Fanta (Radovesnice II), Frederik
Franc (Radovesnice II), Dominik Gabor
(Týnec n. L.), Filip Horáček (Lžovice),
Jakub Hradecký (Týnec n. L.), Nela
Hromádková (Vinařice), Michal Jareš
Přijďte si protáhnout tělo.
TK Pohoda stále cvičí – aerobic v pondělí,
postavu formujeme v úterý, na stepy
můžete přijít ve čtvrtek – všechny hodiny
začínají od 19.00 hod - sportovní hala.
Kdo má raději pomalejší tempo a chce
si protáhnout záda, má také možnost
a to ve středu od 19.30 hod a sraz je
před vchodem do ZŠ. Jednou měsíčně
také,, zumbujeme´´ pod vedením Verči
Cimburkové. Nezapomněly jsme ani
na dětičky (4 – 7 let), které cvičí každý
čtvrtek od 15.30 hod v malé tělocvična
ZŠ.
Přijďte, budeme se na vás těšit!
TK Pohoda
19
(Týnec n. L.), Erik Jindra (Labské Chrčice),
Nikola Koláčná (Týnec n. L.), Anežka
Kopecká (Bělušice), Ivana Küblová
(Jelen), Pavel Kukeně (Mrzkovice), Matěj
Kurka (Týnec n. L.), Karolína Kysilková
(Hradišťko II), Sandra Lévayová (Labské
Chrčice), Simona Lévayová (Bělušice),
David Loukota (Labské Chrčice), Aneta
Lovětínská (Bělušice), Ondřej Lovětínský
(Bělušice), Tomáš Martinec (Týnec n. L.),
Tobiáš Mlika (Týnec n. L.), Zdeněk Nykl
(Lžovice), Šimon Pánek (Týnec n. L.),
Jan Plachý (Bělušice), Jaroslav Plachý
(Bělušice), Kateřina Pokorná (Týnec n.
L.), Filip Robovský (Týnec n. L.), Ondřej
Robovský
(Vinařice),
Nela
Říhová
(Bělušice), Adéla Sabo (Bělušice), Leoš
Smutný (Rasochy), Daniel Steiner (Týnec
n. L.), Jan Šanda (Bělušice), Filip Šimek
(Týnec n. L.), Jana Šteflová (Židovice),
Marie Švarcová (Krakovany), Dorothea
Tahadlová (Krakovany), Milada Tomková
(Týnec n. L.), Tomáš Váňa (Radovesnice
II), Tomáš Vejdělek (Týnec n. L.), Barbora
Vojáčková (Lipec), Jan Volný (Vinařice),
Jakub Zahradník (Týnec n. L.), Filip Zumr
(Týnec n. L.).
Mgr. Jaromír Snížek
ředitel školy
společenská rubrika
Společenská rubrika
************************************************************************
Naši noví občánkové :
Zuzana Černá – Týnec nad Labem
Lukáš Sotona – Týnec nad Labem
Martin Kaňka - Vinařice
Karel Sochor – Lžovice
Linda Cihlářová – Týnec nad Labem
Matyáš Motl – Týnec nad Labem
Matyáš Pánek – Týnec nad Labem
Patrik Fořt – Týnec nad Labem
Matěj Litera – Týnec nad Labem
Ema Kulichová – Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození Vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě.
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané :
Leden 2012
Dobroslava Zelená – Týnec nad Labem
Miloslav Kubelka – Týnec nad Labem
Jaroslava Kesnerová - Vinařice
Eva Mihovská – Týnec nad Labem
Jindřiška Brtková – Týnec nad Labem
Jarmila Vojtěchová – Týnec nad Labem
Václav Kesner – Vinařice
Anna Maláčková – Týnec nad Labem
Jarmila Šmídová – Týnec nad Labem
Ladislava Vavřinová – Týnec nad Labem
Zdenka Hájková – Vinařice
František Svoboda – Týnec nad Labem
Eva Koutenská - Lžovice
Únor 2012
Petr Malý – Týnec nad Labem
Danuše Hanáková – Týnec nad Labem
Vlasta Maisnarová - Lžovice
Marie Kostkanová – Týnec nad Labem
Miroslav Štefek - Vinařice
Anna Valentová – Lžovice
Miroslav Červínek – Týnec nad Labem
Jiří Tůma – Vinařice
Věra Suchánková – Týnec nad Labem
Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Naše řady opustili :
Jaroslav Koláčný - Týnec nad Labem
Jaroslav Novák - Týnec nad Labem (ul.Tyršova)
Jaroslav Novák - Týnec nad Labem (ul.Hešova)
Jaroslava Landgráfová - Týnec nad Labem
Jaroslava Skřivánková - Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Libuše Dumanová, matrikářka
20
sport
Historie tenisu v ČSSR
Možná nevíte, co řekla o Martině Navrátilové
Chris Evertová.“Bez Martiny by tenis nikdy
nebyl tam, kde je. Nedovedu si vůbec
představit, jak by naše hra vypadala, kdyby
nepřišla ona, hráčka s obrovskou vůlí a
touhou vítězit. Ona v nás našla sílu, v kterou
jsme ani nedoufali.“ A ještě jeden názor
Američanky:“ Jednou z nejsmutnějších
věcí, jakou jsem kdy viděla, bylo, když
se Martina zhroutila po porážce od Janet
Newberyové v prvním kole Forrest Hills v
roce 1976. Plakala jsem. Nemohla jsem
tomu věřit. Bylo mě jí tak líto. Viděla jsem
to v televizi. Ona jen říkala: Jděte pryč s tou
kamerou a vzlykala. Cítila jsem se kvůli
ní tak nedobře. Jsem si jista, že si přála,
aby se to již nikdy neopakovalo.“ Martina
byla Chris velikou soupeřkou a ona to také
dokázala uznat:“Velikost sportovce se
pozná ve chvíli, kdy nad vámi někdo vítězí.
Martina se v okamžicích vítězství chovala
vždy velkoryse. Bylo to určitě i proto, že
ve své kariéře prohrála hodně zápasů,
na kterých jí moc záleželo. Rok 1975 byl
rokem největšího úspěchu v Davisově
poháru. Naše cesta začala v polovině
července na Štvanici proti Maďarsku.
Tároczy v prvním kole moc potrápil
Kodeše, ještě v pátém setu vedl 4:2. V té
chvíli málokdo věřil ještě ve zvrat, leč náš
hráč nakonec v sobě nalezl sílu a vedl 7:6.
Za toho stavu byl zápas pro tmu přerušen.
V sobotu Kodeš vyhrál rozhodující
gam. Pak Hřebec bez problémů porazil
Barananyie a Kodeš s Hřebcem druhý
den vše rozhodli ve čtyřhře. Za týden nás
znovu čekala Francie. Ta přijela po výhře
nad Itálií více než optimisticky naladěna.
Spoléhali jistě hlavně na zkušeného
Jauffreta, ale v zásobě měli ještě nadějné
tenisty Proisyho a Dominguéze. Kodeš
začal právě s Dominguézem excelentně.
Vyhrál 6:1, 6:4, 1:6, 6:0. Pak však přišly
velké chvíle Jiřího Hřebce. Jauffreta porazil
6:4, 4:6, 6:3, 2:6 a 6:0. Už se zdálo, že jsme
vyhráli, jenže Francouzi jsou houževnatí.
Tak varoval před přílišným optimismem
Kodeš a jeho slova se vyplnila. Proisy
s Dominguezem vyhráli čtyřhru, celkem
překvapivě, pak Hřebec s Dominguezem
po prvním vyhraném setu další tři prohrál
a rázem bylo vyrovnáno na 2:2. Vše teď
záleželo na Kodešovi. Ten odvedl výkon,
který se hned tak nevidí. Maximální
soustředění, vynikající bojovnost, vynikající
bekhend, mimořádně vysoká morálka
směřující k cíli. Kodeš vyhrál naprosto
přesvědčivě 6:1, 7:5, 6:1. Mezipásmové
finále a zase Štvanice. Bylo 26. – 28.
září 1975 a my poprvé hrajeme v historii
důležitý zápas doma. Organizačnímu
výboru se podařilo rozšířit trubkovým
lešením hlediště. Mělo asi 1090 míst.
Nehrající kapitán Austrálie je šťastný, že už
konečně může postavit Roche, hráče, který
již pětkrát vyhrál wimbledonskou čtyřhru a
byl druhým rokem druhým hráčem světa.
„Antuky se v žádném případě nebojíme,
neboť kdo chce hrát Davisův pohár musí
umět hrát na každém povrchu.“ Říkal
ještě před losováním kapitán hostí Neale
Fraser a po losování byl ještě spokojenější.
Alexander proti Kodešovi může překvapit
a Tony s Hřebcem vyhraje. Kodeš do té
doby už čtyřikrát s Alexandrem vyhrál a
podařilo se mu to i před nabitou Štvanicí.
Zápas skončil 6:4, 2:6, 7:5 a 6:4. Pak se
začalo odvíjet pravé drama. Roche vyhrál
první dva sty 6:3 a 6:4 a už se zdálo, že
je vše rozhodnuto. Hřebec se však vypjal
k velkému výkonu. Hlediště ho doslova
neslo k vítězství a z lože na něj pokřikoval
Kodeš, že to prostě musí obrátit. A stalo se.
6:1 a 6:3 a rázem bylo srovnáno. Fraser
se stále díval na hodinky, věděl, že jeho
svěřenec má šanci jedině tehdy, když zápas
přeruší. Hřebec se o páteční odpoledne
nedal zastavit. Rozhodčí pak opravdu za
stavu 1:0 v pátém setu odložili na sobotní
dopoledne. Hrálo se od 11 hodin, brzy však
bylo hotovo. Hřebec vyhrál pátý rozhodující
set 6:3. Vedli jsme 2:0. Nehrající kapitán
Antonín Bolardt nechal pak singlisty
odpočívat a do čtyřhry postavil pár Pála,
Zedník. Alexandr s Pentenem vyhráli
6:3, 3:6, 6:2 a 6:3. Kodeš třetí den zvedl
Štvanici ze sedadel, porazil Roche 6:3, 6:1
a 6:4. Prvně v historii jsme byli ve finále
Davisova poháru. Hřebcovi se pak již za
toho stavu na dvorce moc nechtělo, zápas
s Alexandrem byl za stavu 6:3, 3:6, 6:1 a
6:6 nedohrán pro tmu a do Londýna byl
nahlášen výsledek 3:1. Prosinec a je těsně
před Vánocemi. Stockholm, Královská
hala, místo konání finále Davisova poháru
1975. Švédové si jako sparingpartnera
21
zajistili Rumuna Nastaseho. Ten dokázal
kolem tréninku před zápasem udělat
dokonalou show. Konečně se všichni
dočkali a 19. prosince zahájil švédský král
Gustav Karel XVI. Tolik očekávané finále.
Borg v prvním zápase deklasoval Hřebce,
psychicky a fyzicky ještě nestačil. Skončilo
to 6:1, 6:3 a 6:0. Bergelin dal po druhé
dvouhře přednost Bengstonovi hlavně
proto, aby se dokonale připravil na čtyřhru,
která měla být rozhodujícím zápasem!
Kodeš ve druhé dvouhře vyrovnal a porazil
Bengtsona 4:6, 6:2, 7:5 a 6:4. Čtyřhra měla
o všem rozhodnout. Čekalo se, že Kodeš
Bengtsona porazí. Už v Praze se hovořilo
o jejím složení a ve Stockholmu měl
nastoupit Kodeš s Hřebcem. Ten se,ale
startu ve čtyřhře vzdal.“ Už v Praze i ve
Stockholmu jsem měl nejhorší výsledky
v tréninkových zápasech, navíc jsem byl ve
výsledku zápasu s Borgem dost otřesený a
tak jsem se rozhodl, že čtyřhru hrát nebudu
“.Bolardt s Kordou se rozhodli pro sestavu
Zedník, Kodeš, prvně jmenovaný měl právě
v trénincích nejlepší výsledky. Zedníka,
ale pak v zápase servis zradil, v každém
setu naši prohráli vždy jedno podání a to
rozhodlo!
Kodeš-Zedník:Borg-Bengtson
4:6, 4:6, 4:6. Poslední den Borg všechny
přesvědčil, že se brzy stane světovou
jedničkou. Získal v boji s Kodešem třetí
rozhodující bod 6:4, 6:2, 6:2 pak už Hřebec
jen snížil na 2:3, když s Bengtsonem vyhrál
1:6, 6:3, 6:1 a 6:4.
Josef Číha
ilustrační foto
sport
V kostce o týneckém tenisu a jeho historii
Píše se rok 1973. Tenisovému oddílu se
dostalo po zásluze ocenění za jeho práci
v budovatelské oblasti a v oblasti výchově
mládeže. V tenise oddíl se přihlásil do
soutěže o titul Vzorný oddíl III. Stupně a
kriteria, ať už výběrová nebo povinná, splnil
na jedničku a tak oddílu byl toho roku, jako
jednomu z prvních, tento titul propůjčen.
Oddíl se rozhodl dále pokračovat v této
soutěži o II. stupeň. Soutěž o tento titul
trval 2 roky. Jednalo se o roky 1974 a 1975
a vyhodnocením v roce 1976. Bohužel se
však právě v té době naším družstvům
vůbec nedařilo. A mužstvo sice nadále
působilo v oblastní soutěži I. třídy. Bohužel
však v systému smíšených družstev
bez žen nebo s jednou ženou, nebylo
možno tento hendicep přehrát a tak jsme
skončili poslední a sestoupili. B družstvo
obsadilo v oblastní soutěži III. třídy 4.
místo. Nedařilo se ani dorostu. Projevil se
generační problém, neboť kádr dorostenců
přestoupil věkově do kategorie mužů a
mladší noví dorostenci na náročnou soutěž
psychicky a fyzicky ještě nestačili. Přesto
byl u nás v Týnci uspořádán celostátní
turnaj dorostu za účasti 105 startujících
z celé republiky. Startovali zde dorostenci
a dorostenky z Pardubic, Prahy, Bratislavy
a dalších středisek tenisového sportu.
Počasí však turnaji nepřálo a dokonce
dorostenci z Košic, kteří byli pod stanem,
byli již promočení, že třetí den odjeli zpět na
Slovensko do Košic. Turnaj byl naplánován
od čtvrtka do neděle, ale teprve v sobotu
přestalo pršet a turnaj absolvovalo už jen
40 závodníků a byl dohrán o den později,
až v pondělí. Z našich dorostenců byl
nejúspěšnější dorostenec Jaroslav Malý,
který skončil na velmi dobrém 3. místě.
Stolní tenis
Týnecký tenis dnes
Výsledky vánočního turnaje ve čtyřhře mužů a žen 25.12.2011
Čtyřhra neregistrovaných
1. L. Mazurkiewicz – K. Špinka
2. J. Navrátil – P. Hruška
3. L. Kubelka – R. Zámiš
všichni Týnec nad Labem
Čtyřhra registrovaných
1. E. Tlučhořová – M. Hladík Slavoj Český Brod-LTC Kolín
2. J. Hladíková – S. Hladík LTC Kolín – S. Týnec nad Labem
3. F. Posolda
– K. Havlíček S. Týnec nad Labem
Vánoční turnaj žactva a dorostu 26.12.2011
Mladší žáci:
1. Jakub Pokorný
2. David Nehasil
všichni Týnec nad Labem
3. Tomáš Robovský
Mladší žákyně:
1. Lucie Heřmanová
2. Natálka Novotná
3. Katka Poklopová
všichni Týnec nad Labem
Dvouhra dorostu:
1. Markéta Horáková T. Pardubice
2. Adam Vančura Elektrárna Chvaletice
3. Josef Hromádka S. Týnec nad Labem
4. Dominik Záleský Elektrárna Chvaletice
Krajská soutěž 2. třída po 11 odehraných zápasech
1. TJ Klučov
133:65
30 bodů
2. TJ Zruč nad Sázavou
137:66
29 bodů
3. Petroupim
137:61
25 bodů
4. FK Kolín C
136:62
25 bodů
5. Kostelec n/Č.lesy A
112:86
20 bodů
6. Sokol Kutná Hora B
99:99
16 bodů
7. Sokol Čáslav
83:115
13 bodů
8. Sokol Kutná Hora C
87:111
9 bodů
9. TJ Říčany C
68:130
9 bodů
10.TJ Sokol Týnec n/L
88:110
9 bodů
11.FK Kolín D
75:123
7 bodů
12.TJ Kostelec n Č.lesy B
38:160
0 bodů
TJ Sokol Týnec nad Labem má v současné
době 6 kmenových oddílů. V pravidelných
soutěžích
organizovaných
svazy
sdruženými v ČSTV hraje 9 družstev. Dvě
z nich hrají soutěže krajské, dvě oblastní
a čtyři okresní. Oddíly, které tělovýchovná
jednota kmenově sdružuje jsou oddíl
kopané, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu,
oddíl ledního hokeje, oddíl rekreačních
sportů zaměřený na vysokohorskou
turistiku a oddíl šachů. Seznámili jsme
vás s postavením našich družstev
v soutěžích kopané a v soutěžích tenisu.
Dnes se budeme věnovat postavení
našich stolnětenisových družstev v jejich
soutěžích. Pravda, není to situace aktuální.
Jsou to tabulky z „poločasu“ podzimnězimně-jarních soutěží.
Přejeme oběma družstvům stolního tenisu
mnoho úspěchů v jarní části.
TJ
Regionální soutěž I.třídy po odehraných 9 zápasech
1. TJ Býchory
105:58
21 bodů
2. TJ Nová Ves B
92:70
19 bodů
3. Velký Osek A
97:65
19 bodů
4. Viktoria Radim B
92:70
18 bodů
5. TJ Velim B
83:79
13 bodů
6. FK Kolín F
76:86
12 bodů
7. TJ Křečhoř
78:84
12 bodů
8. TJ Velký Osek B
59:103
5 bodů
9. TJ Sokol Týnec n/L B
56:106
5 bodů
10.TJ Klučov D
73:89
4 body
22
historie
Karel Mensinger
Už uplynulo plných 120 let od úmrtí tohoto
vynikajícího týneckého rodáka. Karel
Mensinger sám napsal ve svém Pojednání
o
pramenech
labských,
že
dle
hodnověrných pramenů se před dávnými
časy v Týnci nad Labem usadilo několik
Němců. V okolních lesích káceli velké
množství zdejších dubů, nařezané fošny
z nich dávali do vorů, ty spojovali v prameny
a po Labi je splavovali do Německa a
Holandska. Jak Mensinger píše, v Týnci se
pouze česká příjmení, dílem vlastnostní a
dílem od živočichů vzatá nacházela a mezi
nimi tři veskrze německého původu. Byla
to jména Spencinger, Mensinger a
Heisinger. Tolik tedy, jak se rod Mensingerů
dostal do Týnce. Karel Mensinger se
narodil 9. října 1813 v barvířském domku
čp. 105 u Labe v ulici, která nesla název
V Hadíku. Dnes je to ulice Pobřežní. Chodil
do týnecké školy, ale když mu bylo devět
let, rodiče ho poslali do hlavní školy
v Nových Dvorech. Škola měla výbornou
úroveň. Naučil se tu i němčině, což se
tehdy žádalo. Ve dvanácti letech začal
studovat gymnázium v Jičíně. To bylo však
šestitřídní a tak poslední dva ročníky
dochodil v Litomyšli. Město bylo tehdy
významným kulturním centrem. Karel byl
velkým
obdivovatelem
Magdaleny
Dobromily Rettigové. Rozhodoval se, jak
bude pokračovat ve studiích a vybral si
bohosloví. První dva roky zahájil v Hradci
To
východočeské
město
Králové.
významně ovlivnilo jeho duševní rozvoj.
Velký vliv na něho měl knihtiskářský
nakladatel J. H. Pospíšil a působili na něj i
spisovatel profesor Klicpera a spisovatel
profesor Chmela. Vycházel tu časopis
založený Zieglerem, jehož pokračovatelem
byl A. Stránský, zdejší kanovník a profesor
J. Stárek, který se nazýval „Přítel mládeže“.
Mladý Karel, který odešel dokončit studia
do Prahy, se stal jeho spoluredaktorem. Po
ukončení studií jej biskup královehradecký
ustanovil druhým kaplanem právě v Nových
Dvorech, které Karel dobře znal. Bylo tu
obzvlášť kulturní prostředí. Přispívaly
k němu dvě školní knihovny a vzácná
chotkovská knihovna na zámku Kačina,
ředitel hlavní školy František Kruh a časté
hudební produkce. Po třech letech
působení tam odešel na faru v Heřmanově
Městci. Zřídil tam školní knihovnu.
Dopisoval odtud do Časopisu českého
muzea, kde roku 1844 vyšlo jeho „pojednání
o
pramenech
labských“.
Sympatie
k osvobozeneckým hnutím a možná i
toulavá krev po předcích způsobily, že
zatoužil dostat se do Itálie. Využil jediného
způsobu, který se tehdy chudému knězi
nabízel. Stal se polním kaplanem u
hradeckého pěchotního pluku Reisinger.
S ním odešel roku 1844 do Milána, hlavního
města Lombardie. Tam se mohl cítit jako
doma. Bylo tam mnoho rakouských vojáků
a správního úřednictva a mezi nimi mnoho
Čechů. Velké české kolonie byly ve Veroně
a v Miláně. V Miláně sídlil rakouský
místokrál Rainer. Česká menšina tu
udržovala český a slovenský kulturní život.
Básník Jan Kolár si s lítostí povzdechl, že
jeho krajané tu mohli svobodně slovensky
mluvit a zpívat, zatímco doma to za útlaku
nemohli. Kulturní práci se nejvíce věnoval
tajemník rakouského guvernéra Antonín
Výšek. Psal domů do Tylových „Květů“a i
do italské revue vydávané doktorem
Navou. Mensinger měl k Vyškovi cestu
otevřenou, neboť měl doporučující list od J.
K. Tyla. Brzy se s Vyškem stali velkými
přáteli. Oba si dali za cíl rozšířit tu českou
knihovnu. A usilovali také o zřízení české
tiskárny. V roce 1844 tiskárna vznikla.
Jejím majitelem byl Karel Rettig, syn
Magdaleny
Dobromily
Rettigové.
Mensinger u něj vydal „Stručné popsání
hlavního chrámu v Miláně“ a „Knížku
modlitební pro československé pluky ve
Vlaších“. Rettig však nebyl člověkem
zodpovědným. V roce 1846 opustil rodinu a
zmizel. České tiskárně tehdy pomohl
doktor Nava. Tato italsko-česká tiskárna
vydala v letech 1845 až 1847 čtyři
publikace. Měla vyjít v roce 1848 publikace
„Pokus mluvnice česko-vlašské řeči aneb
snadný a pochopitelný návod pro pouhého
Čecha, aby se vlašské řeči pro domácí
potřebu sám naučiti mohl“. K vydání
nedošlo. V Miláně vypuklo 18. března 1848
povstání. Rakouští úředníci a důstojníci
uprchli, uprchli i vojenští duchovní anebo
byli zajati. Mensinger, který se již v mládí
naučil vlašsky, se s místním obyvatelstvem
dobře domluvil. Vyšší vojenské kruhy toto
jeho bratříčkování s obyvatelstvem nesly
nelibě a tak není divu, že když rakouské
vojsko
odcházelo,
nedalo
svému
duchovnímu o tom vědět. Mensinger to
zjistil a protože s Italy sympatizoval, zůstal
mezi nimi úmyslně. Byl proboštem kláštera
svatého Ambrože přidělen k ošetřování
23
raněných ve vojenské nemocnici. Na konci
dubna přišla do Lambordie polská legie.
Liberální papež Pius IX. posvětil její
standartu. Polský básník Adam Mickiewicz
začal pro ní hledat vojenského kněze. Když
mu odřekl Polák Terlecki, obrátil se na
Mensingera. Tomu v rozhovoru řekl:
“Jestysz jednym z naszych.“ V listu
prozatímní vládě v Miláně ze dne 8. května
1848 napsal: “Mensinger dal důkaz své
snahy pro Slovanstvo, uveřejnil v Miláně
díla slovanská, první a jediná, jež dosud
v Lombardii vyšla…..Budil city vlastenecké
u vojínů zde vězněných či raněných….“ A
končí tímto:“Mám zato, že v této době, kdy
pohyb slovanský se stává Rakousku vždy
hrozebnějším,
získání
pro
služby
vojenského kněze zbožného, vlastence
vřelého a spisovatele, stojí za víc než celé
bataliony.“ 25.července 1848 rakouský
polní maršál Josef Václav Radecký
z Rádče porazil u Custozy vojsko
sardinského krále Karla Alberta. Rakouské
vojsko obsadilo Milán. Mensinger musel
se zbytky druhé legie odejít do Piemontu.
Rakušané ho prohlásili za psance a vypsali
na něj odměnu 400 zlatých. Zbytky druhé
legie se zdržely ve Vercelliích a pak
v Alessandrii. Do Alessandrie se dobral
maďarský vlastenec Štěpán Torr a převzal
zbytky všech Nepoláků do maďarské legie.
Mensinger jim u Marenga posvětil
vojenskou korouhev, kterou jim darovaly
alessandrijské paní a stal se kaplanem
obou legií, polské i maďarské. 23. března
1849 Radecký u Novary znovu porazil
Karla Alberta. Rakušané tak potlačili
povstání jak v Toskánsku, tak i v Lombardii.
Karel Albert přenechal trůn svému synovi
Viktorovi Emanuelovi II: a cizí legie byly
rozpuštěny. Mensinger se vrátil do
Alessandrie. Byl jmenován profesorem na
Collegio nazionale. Vydal tu Srovnávací
slovník
italsko-francouzsko-německoanglický roku 1856 již předtím publikaci o
pěstování chmele a vaření piva. V říjnu
1856 vypukla „krymská válka“. Itálie
mobilizovala a Mensinger byl poslán do
pevnosti Exilles na francouzsko-italských
hranicích. 8. září 1855 kapitulovat
Sevastopol a válka skončila. Mensinger se
opět vrátil do Alessandrie. Nově nastoupivší
ministr Lamarmore mu jako výraz díků
udělil místo v královském jízdním pluku
„Piemontéze Reále Cavaleria“. V další
válce mezi Rakouskem a Francií s Itálií
historie
v roce 1859 zvítězili u Solferina Francouzi a
Italové. Dle dohody z Plombiéres a dle míru
Rakousko
uzavřeného
v Curychu
odstoupilo Francii Lombardii a ta ji vyměnila
s Itálií za Nizzu a Savojsko. Garibaldi se
vylodil na Sicilii, porazil bourbonské vojsko,
přepravil se přes Messinskou úžinu a
obsadil Neapol. Viktor Emanuel byl
vyhlášen italským králem. Ve válce roku
1866 se Italové spojili proti Rakousku
s Prusy. Sice bitvy u Custozzy a námořní u
Visu prohráli, ale Prusové zvítězili nad
Rakouskem v bitvě u Sadové a tak Itálie
získala Benátky. Skončila Mensingerova
vojenská anabaze s piemontským plukem,
se kterým prošel všechny bitvy. Místa
polních kaplanů byla zrušena. Mensinger
se usadil v Miláně, milánskému muzeu „Del
Risorgimento“ věnoval kokardu a medaili, u
níž je nápis Carlo Mensinger. Do Itálie
pozval své rodiče. V 53 letech odešel do
výslužby. Nehodlal však lenošit. Roku 1870
vydal Zeměpisný slovník. Vyšel mu i
Srovnávací slovník včelařský v jazyce
německém, českém a vlašském. Ve
Florencii vydal „Sborník včelařské literatury
italské a jinojazyčné“. Za tyto zásluhy o
včelařství byl Zemským ústředím spolků
včelařských pro Čechy vyznamenán
čestným členstvím a stejného vyznamenání
se mu dostalo od Ústředního spolku
včelařského v Miláně. Měl velkou zásluhu o
rozvoj
italského
pivovarnictví.
Ale
největšího a trvalého úspěchu dosáhl Karel
Mensinger svým projektem, který naplnil
třicet let jeho plodného života. Vznikla tak
Biblioteca Europia, Evropská knihovna ve
staré a světoznámé knihovně Ambrosiáně.
Program a cíle Evropské knihovny popsal
Mensinger v dopise svému příteli,
spisovateli Juliu Zeyerovi. V Ambrosiině
měl Mensinger vyhrazeno nejlepší místo.
V červenci 1888 oslavil padesáté výročí
své primice tichou mší za účasti svého
synovce Josefa Mensingera, bohoslovce
z Lublaně a neteře Marie Holubové, která
mu vedla domácnost. Vzpomínal zásluh
českého mecenáše Vojtěcha Náprstka.
Mensinger se v Ambrosiině těšil velké úctě.
Když procházel jejími velkými prostorami
jako čilý a příjemný stařeček, všichni
vstávali ze sedadel a klaněli se mu. Síly
však docházely a 8. listopadu 1892
dotlouklo jeho srdce naposled. Za velké
24
účasti obyvatel byl pochován u Magentské
brány. Jeho dílo, Evropská knihovna, jej
přežila. V Ambrosiáně je zachován jeho
olejový portrét od malíře Lavatelliho.
Ing. Žmolil Horymír
inzerce
Troubím
Inzerce
Dýchám & Žiju!
SATELITNÍ KOMPLETY, SET-TOP-BOXY
ANTÉNY PRO PŘÍJEM DIGITÁLNÍ TV
49. ročník festivalu Kmochův Kolín
- Prodej, montáž a zaměření TV antén a satelitů
- Montáž společných televizních rozvodů
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Kolínský Big Band & Ondřej Ruml
Václav Neckář & Bacily
Seniorenorkest Vlamo-Antwerpen
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Marktmusikkapelle Gallspach
JIŘÍ MATOUŠEK
Studentská 589, Týnec nad Labem
tel. 602 585 210
a mnoho dalších...
POTŘEBUJETE POMOC
s praktickou prací v domácnosti?
Uděláme pro Vás:
instalace a výměna osvětleni, zednické práce,
montáže všeho druhu, práce se dřevem,
instalatérstvi a jiné drobné práce v domácnosti
a na zahradě dle dohody.
Jiří Černý Týnec nad Labem
tel. 604 257 687
Festival propojující město a region
Čtyři dny nabité programem
Regionální řemesla, výrobky a jídlo
Podnikatelská výstava OHK
Soutěže & Trhy
Seniorský & Mažoretkový veletrh
Koncerty v Kolíně, Kutné Hoře
a Poděbradech
www.kmochuvkolin.eu
Vize festivalu:
Mezinárodně uznávaný a respektovaný
festival dechových hudeb královského
města Kolína pramenící z dlouhodobé
tradice a stojící na zájmu a aktivitě velké
většiny obyvatel města a okolí.
Cena vstupenky v předprodeji: 150,- Kč
Prodejní místa: Info centrum / Městská knihovna / MSD Kolín / Kolárka / MěÚ Kolín...
Svoz odpadu
Město Týnec nad Labem upozorňuje občany, že v sobotu 24. března 2012
proběhne svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečných odpadů.
Trasa likvidačního vozu:
Vinařice – před budovou firmy FAVINA od 7.30 – 8.00 hod.
Lžovice – před hostincem Cabicárna od 8.15 – 8.45 hod.
Týnec nad Labem:
a) Bílá Hora před Pernerovým mlýnem od 9.00 – 9.15 hod.
b) před domem čp. 64 (obecní dům u hřbitova) od 9.20 – 10.20 hod.
c) před domem čp. 502 – Hradská ul. od 10.25 – 11.30 hod.
d) na Bambousku od 11.40 – 12.00 hod.
Nebude odvezeno: šrot, stavební suť, plasty, sklo a komunální odpad, který lze
uložit v popelnicích.
Upozorňujeme občany, aby vyčkali příjezdu svozových vozů, neodcházeli a
osobně předali odpady k uložení !!!
Děkujeme !
25
úprava náměstí
úpravy náměstí - návrh
Vaše názory a příspěvky zasílejte na [email protected], nebo zanechte na podatelně MÚ Týnec na Labem
Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady p. Václav Svoboda, vychází jednou za dva měsíce
uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26
tel.: 321 781 100, fax: 321 781 493, e-mail: [email protected], Výroba a tisk: Digi-press Kolín s.r.o.
Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 10006.
26
Download

Zpravodaj 1_2012.pdf