OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Cena 15 Kč
m
ké
Sl
áv
l
e k S m i š o vs k
ý
ejo
ch
olí
v Uhers
ře
H
ok
esy
Ze m
Pl
Os
t ro h u
Vydává město Uherský Ostroh
Březen 2012
v
vá s e zó n a
r
Srdce pro Václava Havla
1
   
První a vytrvalé pomocnice 17. 1. 2012
Sobotní loupání svíček - ZŠ v Uhlířských Vyprošťování prvního dílu první vrstvy
Janovicích
Další den, další vrstva
Loupání svíček - spolutvůrci při práci
Stavitelé Srdce
D. Havlová, K. Schwarzenberg a R. Švejda při slavnostním odhalení Srdce
Tak to začalo
Srdcař Luděk Vele, sólista ND v Praze
A takto se proměnilo
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 6
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..13
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
Srdce pro V. Havla. .. .. .. .. .. ..16
Memento mori. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..23
Z naší historie .. .. .. .. .. .. .. .. ..24
Hokej .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Vážení čtenáři Ostrožských listů,
užili jsme si bohatou plesovou sezónu. Milovníci tance a společenské zábavy mohli v našem městě navštívit několik hezkých
plesů, které pro nás organizátoři a účinkující chystají takřka celý
rok. Pro mnohé, zejména naše mladé tanečníky polonézy a jejich
rodiče, se jedná o nezapomenutelnou událost. Je potěšující, že se
mladí lidé v dnešní době zajímají i o společenské akce. Pro všechny přítomné se zde nabízí příležitost setkat se s přáteli a známými,
bavit se ve stylu společenském, historickém nebo klasickém. Tímto
připomenutím plesové sezóny patří uznání všem organizátorům,
kteří zvládli nelehký úkol s přípravou sálu. Snahou města společně
s TJ Lokomotiva bude co v nejbližší době zajistit stolové zařízení.
S blížícím se jarem se blíží pro Uherský Ostroh velká událost
– oprava silnice Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves - Kunovice I/55.
Se všemi souvisejícími informacemi vás budeme opakovaně seznamovat v Ostrožských listech i na internetových stránkách města. Máme zájem na tom, aby výstavba komplikovala život
místním občanům v co nejkratším nutném čase a v co nejmenším rozsahu. Vaše dotazy jsme
připraveni kdykoliv zodpovědět. Doufáme, že odměnou za naši společnou trpělivost bude zvýšené bezpečí pro chodce i motoristy na silnice I/55 a taktéž mnohem přitažlivější vzhled našeho města na tomto hlavním tahu. Taktéž doufáme, že se obci zdaří postupně získat co nejvíce
prostředků na rekonstrukci okolních chodníků, jejichž vyspravení spadá do režie jednotlivých
měst a obcí, ne silničářů.
V posledních měsících se čím dál častěji v našem městě mluví o bezpečí seniorů. S přibývajícím počtem lidí vyšších věkových kategorií je nutné zajímat se o jejich problémy – rizika
v důsledku nemocí, léků, nevhodného uspořádání domácího prostředí (kluzké povrchy, schody, kabely a další překážky v bytě), rizika úrazů v chladném počasí, alkoholu, cizího zavinění aj.
Bezpečí seniorů není samozřejmě problémem jenom našeho města, ale události z minulých
let nás nutí v této oblasti podnikat jisté kroky. Některá opatření jsou v režii města (činnost městské policie , zvažujeme finanční příspěvek pro zavedení mobilní asistenční služby pro seniory
(SENIOR INSPECT), možnost obrátit se na vedení města s akutními problémy, nabízí se i vzájemná občanská výpomoc…), velmi důležité pro seniory jsou ale dobré rodinné a sousedské
vztahy a aktivní přístup samotného seniora – zejm. ochota o svých problémech mluvit, nedůvěřovat cizím osobám a dokázat včas požádat o pomoc.
Vykročme tedy do další části roku s odvahou překonat nepohodlí, s trpělivostí vůči plánovaným změnám k lepšímu a s pozorností vůči svému (zranitelnějšímu) okolí, třeba se nám to
jednou také vrátí nazpět.
Ivan Klauda, místostarosta
TJ Lokomotiva . .. .. .. .. .. .. .. ..29
Něco o zdraví .. .. .. .. .. .. .. .. ..31
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Zdeňka Pokorná.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 900 ks, cena 15 Kč,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Kovařík, A. Helmichová,
O. Matějík.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka březnových
Ostrožských listů je 19. 3. 2012.
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 2/2012 konané dne 30. 1. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/2/A/1 – rada města schvaluje Směrnici č. 1/2012 Sazba náhrad za používání
vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot na rok 2012.
2012/2/A/2 – rada města schvaluje Smlouvu o budoucí výpůjčce mezi městem Uherský Ostroh a Základní uměleckou školou
Uherský Ostroh za účasti TJ LOKOMOTIVA
Uherský Ostroh.
2012/2/A/3 – rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu SFDI pro
rok 2012 na výstavbu cyklostezky č. 5048
– u Okluky .
2012/2/A/4 – rada města schvaluje zhotovitele zakázky na akci „Restaurování sochy
sv. Floriána na ulici Svobodova“ v tomto
pořadí:
1. MgA. Tomáš Martinák, Uherské Hradiště
2. Mgr. Josef Petr, Tlumačov
3. Mgr. Martin Slovák, Veselí nad Moravou
2012/2/A/5 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh stávajícím nájemcům do 29. 2. 2012.
2012/2/A/6 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním domě č. p. 92, ul. Sv. Čecha, Uherský
Ostroh paní stávající nájemkyni do 29. 2.
2012.
2012/2/A/7 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním
domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh
stávajícím nájemcům do 29. 2. 2012.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/2/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zřízení
věcného břemene – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění nového podpěrného
bodu vedení NN na části zatížené nemovi-
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 3/2012 konané dne 13. 2. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/3/A/1 – rada města schvaluje užití
znaku města Uherský Ostroh firmě Aktiv
Opava, s. r. o. za účelem vytvoření celkové
kolekce Erby měst a obcí ČR.
2012/3/A/2 – rada města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
2012/3/A/3 – rada města schvaluje pro-
vedenou finanční inventarizaci hmotného
a nehmotného majetku města Uherský
Ostroh k 31. 12. 2011 v celkové hodnotě
534.565.969,55 Kč bez výhrad.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2012/3/B/1 – rada města neschvaluje žádost, týkající se nájmu a prodloužení doby
vyklizení v obecním bytě.
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Uherský Ostroh č. 1/2012 ze dne 15. 2. 2012
A. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
2012/1/A/1 – zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění nového kabelového
vedení NN (pro novostavbu RD) na části
pozemku p.č. 1108/2 v k.ú. Uherský Ostroh.
2012/1/A/2 - zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene, kterému odpovídá právo zřídit a provozovat na pozemcích
ve vlastnictví Solar Morava, a.s. p.č. 763/274
a p.č. 763/267 v k. ú. Ostrožské Předměstí
v rozsahu stanoveném geometrickým plá-
4
nem č.901-152/2011 zemní vedení kabelu
a umístění stožáru veřejného osvětlení cyklostezky, která je ve vlastnictví města Uherský Ostroh.
2012/1/A/3 - zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Uherský Ostroh v k.ú. Kvačice p.č.1037
o výměře 125 m2, p.č. st.1/4 o výměře 82
m2, p.č. st.1/3 o výměře 10 m2, p.č. st.1/5
o výměře 11 m2 za cenu 200 Kč/ m2 panu
Černému.
2012/1/A/4 - zastupitelstvo města schvaluje převzetí polní cesty HPC4 na pozemku
p.č. 7949 v k.ú. Ostrožské Předměstí v hodnotě 2.482.687,00 Kč do majetku města.
2012/1/A/5 - zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene – právo umož-
tosti pozemku parc. č. 1426/44 v katastrálním území Ostrožské Předměstí, ulice Nový
Lán.
2012/2/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení Obecně
závaznou vyhlášku města Uherský Ostroh
č. 1/2012 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích s účinností od 1. 3. 2012.
2012/2/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení příspěvku na
demolici rodinného domu č. p. 41 v k. ú.
Ostrožské Předměstí panu Červenkovi, bytem Uherský Ostroh, ve výši do 100 tis. Kč
dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení.
2012/2/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi TJ Lokomotiva Uherský Ostroh a Městem Uherský
Ostroh.
2012/2/C/5 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prohlášení
o dofinancování akce „Výstavba cyklostezky č. 5048 u Okluky“ z vlastních zdrojů, ve
výši minimálně 35% nákladů akce na rok
2012.
2012/2/C/6 – rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku města č. 2/2012 O místních poplatcích s účinností od 1. 4. 2012.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/3/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
3611 Podpora individuální byt. výstavby pol.
5192 o 100.000 Kč
Zápis na položce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 100.000 Kč
2012/3/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení úpravy stanov
Mikroregionu Ostrožsko, svazku obcí pro
celkový rozvoj zájmové oblasti, schválené
Valnou hromadou Mikroregionu Ostrožsko
dne 13. 1. 2012.
ňující využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění nového podpěrného bodu vedení NN na části zatížené
nemovitosti pozemku parc.č. 1426/44 v katastrálním území Ostrožské Předměstí, ulice
Nový Lán.
2012/1/A/6 – zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě
mezi TJ Lokomotiva Uherský Ostroh a Městem Uherský Ostroh.
2012/1/A/7 – zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města
Uherský Ostroh č. 1/2012 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených
veřejných prostranstvích s účinností od 9. 3.
2012.
2012/1/A/8 – zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.
2/2012
O místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012.
2012/1/A/9 – zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o dofinancování akce „Výstav-
www.uhostroh.cz
ba cyklostezky č. 5048 u Okluky“ z vlastních
zdrojů, ve výši minimálně 35% nákladů této
akce na rok 2012.
2012/1/A/10 - zastupitelstvo města schvaluje IV. etapu Projektu regenerace panelového sídliště pro rok 2012 a zároveň také
schvaluje dofinancování této etapy ve výši
minimálně 30% celkových nákladů akce dle
podmínek MMR podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012.
2012/1/A/11 – zastupitelstvo města schvaluje příspěvek na demolici rodinného domu
č. p. 41 v k. ú. Ostrožské Předměstí ve výši
do 100 tis. Kč dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení panu Červenkovi.
2012/1/A/12 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3611
Podpora individuální byt. výstavby pol. 5192
o 100.000 Kč.
Zápis na položce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků částka 100.000 Kč.
2012/1/A/13 – zastupitelstvo města schvaluje úpravu stanov Mikroregionu Ostrožsko,
svazku obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, schválené Valnou hromadou Mikroregionu Ostrožsko dne 13. 1. 2012.
H. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
2012/1/H/1 – radě města, připravit do-
datek k OZV č. 1/2012, ve kterém budou
zapracovány návrhy dalších vymezených
prostor zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství.
2012/1/H/2 – zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit právní stanovisko,
zda změny a doplňky zřizovacích listin jsou
v kompetenci zastupitelstva či rady města.
2012/1/H/3 – zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit právní názor , zda zakládací listina o. p. s. Lidové tradice a řemesla
je v souladu se zákonem o obcích.
UPOZORNĚNÍ
OPRAVA SILNICE I/55 V ÚSEKU
KUNOVICE – HRANICE OKRESU HODONÍN
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje zahájil správní řízení ve věci
povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci I/55 v úseku Kunovice – hranice okresu Hodonín v době
od 15. 3. do 31. 10. 2012.
Podle posledních dostupných informací bylo v rámci správního řízení vzneseno několik zásadních námitek, zejména ze strany Policie ČR, ohledně možnosti průjezdu stavbou a bezpečného provozu po objízdných trasách.
Bohužel Vám v současné chvíli nemůžeme podat přesnější informace o organizaci dopravy, protože ještě nebylo
pravomocně rozhodnuto a doposud poskytované informace nemusí být platné.
Vzhledem k uzávěrce Ostrožských listů před termínem místního šetření, které proběhne 28. 2. 2012 v Kunovicích,
Vás budeme informovat o aktuálním vývoji opravy I/55 na www stránkách města.
odbor investic
SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ JARO 2012
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
BUDE PROVEDEN VE ČTVRTEK 12. DUBNA
HOSTINEC POD LIPAMI
U KINA
U MLÝNA
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50
18.00 - 18.50
V URČENOU HODINU JE MOŽNÉ NA SBĚRNÝCH MÍSTECH
ODEVZDAT NEBEZPEČNÉ ODPADY
- OLEJ, TUK
- BARVY, TISKAŘSKÉ BARVY, LEPIDLA
- NEPOUŽITÉ LÉKY
- PESTICIDY
- ROZPOUŠTĚDLA
- FOTOCHEMIKÁLIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD JE MOŽNÉ V PRŮBĚHU ROKU
ODEVZDAT V AREÁLU SBĚRNÝCH SUROVIN NA PASTRUHU.
PODZIMNÍ SBĚR PROBĚHNE 1. 10. 2012
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Jubilanti březen:
Zlatá svatba
75 let
17. 03.
21. 03. Jarmila Mezírková, Hradišťská 220
80 let
Marie a Rudolf Kuřilovi,
Rybáře 223
85 let
Sňatky - leden
86 let
14. 01.
16. 03. Jan Tomešek, Třebízského 266
17. 03. Marie Michaláková, Prostřední 603
05. 03. Drahomír Příleský, Blatnická 172
13. 03. Růžena Galušková, Veselská 718
26. 03. Bohumil Gelbkopf, Rybáře 198
89 let
02. 03. Ludmila Klimešová, V Zahradách 339
90 let
12. 03. Vladimír Peprník, Dlouhá 113
Lukáš Jančařík, Šumice
a Klára Hanáčková, Uherský Ostroh
21. 01.
Pavel Grabec, Vnorovy
a Barbora Bartoňová, Uherský Ostroh
91 let
14. 03. Anna Hofmanová, Školní 401
1. občánek Uherského Ostrohu v roce 2012
Ve středu 22. 2. 2012 navštívila starostka
Ing. Hana Příleská spolu s místostarostkou
Ing. Jiřinou Galuškovou 1. občánka našeho
města v tomto roce. Museli jsme na jeho narození čekat docela dlouho, až do 8. února
2012. I když jsme mohli v Ostrohu vídat miminka narozená již v lednu, jejich maminky
mají zatím trvalé bydliště mimo Uh. Ostroh.
A tak se až malý Adámek Lapčík stal oficiálním 1. občánkem města. Šťastnými rodiči
jsou Mgr. Ivo a Gabriela Lapčíkovi z ulice
Polní. Malý Adámek má již doma dva starší
sourozence - Zuzanku a Davídka. Starostka
předala mamince květiny a finanční dar. Přejeme celé rodině radost, zdraví a požehnání.
6
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
Přikrmování drobného a vodního ptactva
Vzhledem k počasí, které v poslední době znepříjemňuje život nejen lidem, ale i němým tvářím, obrací se na náš odbor
lidé s dotazy, jak správně v zimním období přikrmovat drobné a vodní ptactvo.
Nejvhodnější potravou pro všechny drobné ptáky jsou olejnatá semena, z nichž
nejrozšířenější je slunečnice, mák či řepka. Vhodná jsou i rozsekaná jádra vlašských ořechů, obilniny, jablka, případně
hovězí či skopový lůj. Dnes však není
problém koupit speciální směs pro zimní
přikrmování ptáků.
Vodní ptactvo bychom měli přikrmovat
pouze na tekoucích vodách a nikdy ne
chlebem, protože chléb může v trávícím
ústrojí zkvasit. Vhodnou potravou je obyčejný rohlík dva dny
starý a nakrájený na kostičky maximálně 1cm x 1 cm, můžeme
použít i celozrnné pečivo. Toto pečivo musí být před samotným krmením alespoň trochu rozmočené. Přilepšit jim můžeme lupením ze salátu, květáku, naklíčenou pšenicí, ječmenem,
nastrouhanou mrkví, vařeným hrachem
nebo vařenou čočkou.
Vyvarovat bychom se však měli předkládání čerstvého tukového pečiva a soleným
či kořeněným zbytkům jídel z kuchyně.
Rovněž nevhodné jsou těstoviny, rýže,
uzeniny, kynuté výrobky. Zdraví opeřenců
neprospějí zplesnivělé, zapařené či jinak
zkažené zbytky potravin.
Eva Zajícová, ref. ŽP
MIKROREGION OSTROŽSKO
Mikroregion Ostrožsko ani v zimě nespí
Přestože už se pomalu blíží jaro, máme pro vás ještě několik
tipů na zimní turistiku. Především do konce března 2012 trvá
sleva na ubytování v apartmánech Přízámčí. Cena je v letošní
zimní sezoně stanovena na 250 Kč, tak neváhejte ještě na poslední chvíli využít této zvýhodněné nabídky.
Na informačním centru Přízámčí jsou dále zdarma k dispozici
nejnovější mapy běžkařských tras v Bílých Karpatech, na Horňácku a také na Slovensku. Vybrat si můžete z řady turistických okruhů a nechybí
ani podrobný profil běžkařských tras. Pokud se i v zimě rádi kocháte krásnou přírodou, určitě se vám bude tento průvodce
hodit. Mapa vznikla z projektu Nač chodit
pěšky, když mohou být běžky.
Další zajímavostí, kterou u nás najdete, je
nová netradiční pohlednice Uherského
Ostrohu. Pohlednice je pohyblivá a reprezentuje střídání dne a noci při pohledu
z náměstí Sv. Ondřeje na zámek. Krásný denní pohled prozářený sluncem se tak v mžiku mění na kouzelnou noc s rozzářenými světly. Pohled udělá radost nejen rodákům z Uherském Ostrohu, ale i vašim blízkým. O dalších novinkách na
informačním centru vás budeme dále informovat i na stránkách www.ostrozsko.cz.
AT
AKCE NA BŘEZEN 2012
Hluk, Tvrz
Ostrožská Nová Ves, sportovní hala
Velká nad Veličkou, KD
Veselí nad Moravou, Rybníček 76
Veselí nad Moravou, kino Morava
4. 3. 2012
10. 3. 2012
11. 3. 2012 (15:00)
15. 3. 2012 (18:00)
16. 3. 2012 (19:00)
O najlepší kysané zelé na Slovácku II.
Vodácký ples - Otevíraní vody
Horňácký zpěváček
Cesta z deprese – přednáška
Módní show „Noční metropole“
17. 3. 2012 (18:00)
24. 3. 2012 (20:00)
25. 3. 2012
31. 3. 2012
31. 3. 2012
Březen 2012
Nepál – beseda
No Name
Tradice Velikonoc
XXXV. Novoveský přespolák
Od varených po tekuté – košt trnek
Velikonoční kraslice a figurky z kukuřičného šustí – výstava
Veselí nad Moravou, VIS Bílé Karpaty
Hluk, sportovní hala
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Ostrožská Nová Ves, loděnice
Louka
Veselí nad Moravou, městské muzeum
7
BŘEZEN - ZA KAMNA VLEZEM …
tak začíná známé lidové pořekadlo. Pro naši společnost je
ale březen měsícem, kdy začínáme vyrážet na různé trhy a jarmarky. Tím prvním, který nás v letošním roce čeká, je 31. března účast na programu – Veliká noc, velikonoční zvyky a obyčeje. Tento komponovaný pořad věnovaný velikonočním svátkům
proběhne po celý sobotní den ve skanzenu ve Strážnici.
Mimo tento program pořádaný NÚLK bychom rádi upozornili
všechny krojové nadšence na zajímavou akci, kterou také Strážnice organizuje. Jedná se o 26. Strážnické sympozium, konané
ve dnech 21.-22. března 2012, tentokrát na téma Mužský lidový
oděv. Věříme, že některé „krojované“ soubor odborných přednášek osloví stejně jako nás.
A kroje do třetice – rozšířili jsme nabídku našich originálních
krojových kovových knoflíků, které jsou navzorovány pouze pro
naši společnost podle starých předloh. Původní skleněná výplň
je nahrazena barevnou pryskyřicí, momentálně v barvě bílé, červené, vínové a modré.
Novinek je mnohem více a se všemi se můžete průběžně seznamovat nejen na našich webových stránkách, ale i prostřednictvím našeho e-shopu – www.siti.kroju.cz.
Aktuálně ze ZUŠ
Letošní únor byl pro spoustu našich žáků ve znamení soutěží.
Žáci dechového oddělení se prezentovali na školním a okresním kole soutěže dechových nástrojů. V pondělí 6. února se
zámeckým sálem v Uherském Ostrohu linuly tóny zobcových
a příčných fléten, trumpet, klarinetu a saxofonu. Žáci předvedli vynikající výkony a zaslouženě postoupili do okresních
kol, jejichž pořadateli byly Základní umělecká škola Uherské
Hradiště a Základní umělecká škola Uherský Brod. Síly zde
změřili ti nejlepší z celého okresu. Naši žáci úspěšně obhájili
jméno školy. Dokladem toho je řada ocenění. V kategorii hra
na trumpetu získali 1. místo s postupem do krajského kola tito
trumpetisté: Robert Vašek, Petr Bachan, Samuel Navrátilík, Dalimil Hanáček a Jan Hendrych. Ve hře na zobcovou a příčnou
flétnu byly oceněny 1. místem s postupem do krajského kola:
Kristýna Korvasová, Kateřina Hrušková a Karolína Petříková a flétnistky
Martina Sovišová a Aneta Janatová si ze soutěže
přivezly krásné 2. místo.
Úspěšnými muzikanty
byli i Anna Urbaničová
a Antonín Mitáček, kteří
obstáli v kategorii ve hře
na saxofon a klarinet
a také postoupili do krajského kola.
Tato vysoká ocenění
8
Úspěšná reprezentace
v okresním kole
všechny velmi potěšila a povzbudila. Pravidelná a pečlivá příprava žáků zde byla po
zásluze odměněna.
Ani v měsíci březnu nebude naše škola zahálet.
Pro děti přípravné hudební
výchovy chystáme besídku.
Většina z nich se představí
na pódiu úplně poprvé. Úvodem zazpívají společnou píseň a pak zahrají na hudební nástroj, který si vybrali na začátku školního roku.
Příznivce folkloru potěší
zpráva, že dne 8. března
bude naše škola pořadatelem okresního kola soutěže
cimbálových muzik, kde
bude mít rovněž své zastoupení. Cimbálovou muziku
složenou z mladších dětí
připravuje pan učitel Radim Havlíček a cimbálová
muzika z pobočky z Hluku
zahraje pod vedením pana ředitele Františka Říhy.
Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a zároveň držíme
palce, aby obhájili svůj úspěch také v krajském kole. Přejeme
všem mnoho úspěchů v dalším muzicírování.
Eva Čambalová
www.uhostroh.cz
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE NA BŘEZEN/ZAČÁTEK DUBNA
6. 3. OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
koncertní sál zámku Uherský Ostroh, zač. 9.00 hod.
10. 3. HVĚZDNÝ MINIPLES
16.00 hod. na diskotéce CÉZAR v Uh. Ostrohu. Čeká vás:
Vystoupení opravdových hvězd showbussinesu, soutěže
o ceny, obálky štěstí, atd. Vstupné 50 Kč /zvýhodněné
30 Kč. Pokud budeš mít na oblečení hvězdu, máš zvýhodněné vstupné. Hraje DJ SIMENS. /viz upoutávka/
10. 3. UNIVERZITA FENG SHUI
Škola intuice a energie šchi, 9.00-18.00 hod. na DDM
Pastelka Uh. Ostroh. Cena: 1.500 Kč
11. 3. NÁSTIN ŽENSKÉHO LÉKAŘSTVÍ
v tradiční čínské medicíně,
přednáška, 19.00 hod. na DDM Pastelka Uh. Ostroh,
cena: 60 Kč.
24. 3. III. ČÁST TANEČNÍHO FESTIVALU
(určena pouze dětem ve věku 8-16let) – dopoledne
9.00-12.00 hod. - společenské tance, odpoledne
14.00-18.00 hod. - hip-hop a rock-and-roll. Cena: ranní
blok 30 Kč; odpolední 60 Kč; celodenní 70 Kč; (více na
plakátech DDM)
Místo konání: DDM Pastelka Uh. Ostroh
27. 3. REIKI KLUB
19.00 na DDM Pastelka Uh. Ostroh, cena: 50 Kč. Konzultace, rady a tipy jak pro pokročilé praktikanty Reiki, tak pro
začátečníky či potencionální zájemce o práci s Reiki.
26. 3. – 30. 3. VELIKONOČNÍ ZVYKY PRO ZŠ
1. 4. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
14.00 hod zámek Uh. Ostroh
17. 3. II. ČÁST TANEČNÍHO FESTIVALU
– Flamengo (10.00-12.00 hod. – děti (8-16 let), cena:
30 Kč, odpoledne 13.00-15.00 dospělí, cena: 100 Kč),
více na plakátech DDM.
Místo konání: DDM Pastelka Uh. Ostroh
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY:
ČTVRTEK 5. 4. – Holčičí mejdan s Pastelkou, 16.00 PÁTEK 6. 4. – Výlet do zábavného centra Galaxie
hod. na DDM Pastelka Uh. Ostroh. Zábavný odpolední
program (výroba šperků, minikurz vaření, škola účesů,
a další…) pro všechny správné holky ve věku 8-12 let
s nocováním na DDM. Cena: 70 Kč. Přihlášky a informace 602/732734, www.ddmpastelka.cz.
Zlín, předpokl. odjezd 8.00 hod. z DDM Pastelka Uh. Ostroh. Cena 300 Kč, v ceně zahrnuta doprava autobusem
tam i zpět, 3 hod. pobyt v zábavném centru plném nejrůznějších atrakcí, více na plakátech DDM. Přihlášky a informace 602/732734, www.ddmpastelka.cz.
AKCE NA BŘEZEN V MATEŘSKÉM CENTRU
1. 3. – vystřihování a lepení z papíru – husa – děti si
budou rozvíjet jemnou motoriku a budou se učit manipulaci s nůžkami za dohledu rodiče
5. 3. – rytmizace v říkadlech – rozvíjení hudebního cítění u dětí za doprovodu rytmických nástrojů
8. 3. - jarní květiny – seznamování s jarní přírodou- malování, otisky
12. 3. – práce s netradičním materiálem a papírem - zajíček
15. 3. – rozvíjení fantazie při práci s textilem - housenka
19. 3. – Velikonoční tvoření – dekorace
22. 3. – zdobení velikonočních vajíček - seznámení s novými výtvarnými technikami
26. 3. + 29. 3. – se MC nekoná – velikonoční zvyky pro ZŠ
9
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM Pastelka Uherský Ostroh pořádá letní
pobytový tábor
DDM Pastelka Uherský Ostroh pořádá
letní pobytový tábor
PASTELKA V POHYBU
PROKLETÍ RYTÍŘŮ KULATÉHO STOLU
Milujete koně, přírodu a pohyb? Je vám 8-12 let? Tak
právě pro vás je určen náš pobytový tábor v krásném
prostředí, se spoustou her a zážitků.
Navštivte s námi dobu chrabrých rytířů, tajuplných čarodějů a mocných šlechticů.
Staňte se dobrodruhem v jejich službách a pokuste se prolomit kletbu,
která svírá celé království.
Termín: 11.-17. 7. 2012
místo: Ranch Rovná u Jankovic,www.rovna.cz
cena: 2.700 Kč
V ceně je zahrnuto: doprava autobusem tam
i zpět, ubytování ve 4lůžkových chatkách, stravování 5x denně + pitný režim, program s celotáborovou hrou, pedagogický a zdravotní dozor, jízdy na
koních, lanové aktivity.
Informační schůzka ohledně podrobností,
programu aj. proběhne
v pátek 23. března 2012 v 17 hod. na DDM
572 591 123, 602 732 734.
Termín: 6.-15. 8. 2012
Místo: RS Hájenka, Pohořelice u Napajedel
Cena: 3.400 Kč
Přihlášky a bližší informace najdete na internetových stránkách
www.ddmpastelka.cz
nebo přímo na DDM Pastelka, náměstí Sv. Ondřeje, Uh. Ostroh.
Tábor je určen pro děti ve věku 8-16 let. V ceně je zahrnuto: doprava autobusem tam i zpět, ubytování, strava, program, pedagogický
dozor a zdravotník. Hlavní vedoucí: Martin Iš (IHI) zástupce HVT:
Kateřina Dvouletá.
Těší se na vás všichni vedoucí z loňského tábora „Souboj titánů“.
Taneční festival
Nacvičovali jsme čardáš
V sobotu 11. 2. 2012 se děti z Dětského domova
v Uherském Ostrohu v rámci projektu „Nechci sedět v koutě“ zúčastnily programu, jehož hlavní náplní byl nácvik tanců.
Nácvik probíhal pod vedením lektorky paní Němcové
na Domě dětí a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu.
V první lekci se děti naučily lidový tanec čardáš. Na závěr
Děti z DD si zatančily na Pastelce
Společné foto při ukázce stolování
10
nácviku byli vyhodnoceni nejlepší tanečníci a tanečnice.
Všichni pak obdrželi za pozitivní přístup k nácviku drobné dárky. Poté následoval oběd v hotelu Morava formou
švédských stolů. Následně udělal majitel hotelu pan Hrubeš pro děti přednášku o stolování a přípravě slavnostní
tabule. Nejvíce děti zaujalo skládání ubrousků, které si
prakticky procvičily. Celou akci zabezpečovala pracovnice
domu dětí a mládeže paní Šlosárová, které patří naše poděkování za skvělou organizaci.
Mgr. Milan Nemček, vychovatel
www.uhostroh.cz
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Dům dětí a mládeže Pastelka ve spolupráci s odborem kultury města Uh. Ostroh a Lidovými tradicemi a řemesly Uh.
Ostroh si pro vás na aprílovou neděli 1. 4. 2012 od 14.00 hod
na zámku v Uh. Ostrohu připravili příjemnou akci pro celou
rodinu za účelem propojení netradičních oslav s tradičními
svátky – Velikonocemi.
Na programu budou různá pódiová vystoupení; hudební, taneční i divadelní, dále soutěže a atrakce pro děti; trampolína,
opičí dráha, atd. Pro ty, kteří si chtějí vyrobit různé velikonoční dekorace, veselé zápichy do květináčů, velikonoční zvířátka
a další výrobky, bude nachystána velikonoční dílna pro malé
i velké. Parkoviště před zámkem se promění v malé tržiště stánků s prodejem a ukázkou tradiční řemeslné výroby a také minivýstavu drobného zvířectva doplňující krásnou jarní atmosféru.
Loňští účastníci této akce již vědí, že programem bude provázet
živý velikonoční zajíček, který rozveseluje všechny přítomné děti
během celého programu, na závěr dokonce přichystá i překvapení. Akce se koná za každého počasí a není to APRÍL . Tak
přijďte s námi zažít opravdu veselé Velikonoce!
Kateřina Dvouletá
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE,
ANEB KAM PŮJDU PO DEVÁTÉ TŘÍDĚ
Rok se s rokem sešel a opět jsme v domově připravili pro vycházející žáky případovou konferenci na téma „Kam po deváté třídě?“.
Tentokrát si o svém dalším osudu rozhodovali 2 chlapci a jedna
dívka přímo a jeden chlapec na dálku. Co je to přímo a co je to
na dálku? „Přímo“ je o tom, že dané dítě je účastníkem případové
konference, „na dálku“ je zase o tom, že o jeho osudu je rozhodnuto a žádnou školu nemění, prostě na ní pokračuje i po ukončení deváté třídy (např. přechod z osmi či šestiletého gymnázia na
gymnázium čtyřleté). Na konferenci jsou pozvány již zmiňované
děti, jejich zákonní zástupci, pracovníci OSPOD, tety a strejdové
daného domova a výchovná
poradkyně ze školy, kterou děti
navštěvují. Vzhledem k tomu, že
s dítětem pracují tety a strejdové
na téma dalšího profesního výběru minimálně 1 rok, bývá dítko
již rozhodnuté, na kterou školu
si přihlášku podá. Při výběru
příslušného studijního či učebního oboru nám pomáhají nejen
návštěvy jednotlivých škol, ale
také možnosti zkoušek nanečisto
a neustálá komunikace se všemi
pro a proti daného oboru. Výstupem celé případové konference je
vyplnění a podepsání dvou přihlášek.
Zda se zúčastněné děti rozhodly správně a na školy byly přijaty,
vás budeme informovat až po přijímacím řízení.
Mgr. Jana Frühaufová, řed DD UO
11
OSTROŽSKÉ LISTY
V DĚTSKÉM DOMOVĚ SE NARODILA „MIMINKA“
Prosím nelekejte se a čtěte dál!!!
Po Novém roce se nám do domova ozvala paní Jana Kubečková a seznámila nás se svým projektem nazvaným krásným slovním spojením „sen se dotek“.
V čem její projekt spočívá ? Oslovuje děti, které si mají namalovat,
napsat, vytvořit příběh, pohádku, bajku, esej, prostě cokoliv o panence nebo zvířátku a poslat paní Kubečkové. Tato si příběhy se
svojí maminkou paní
Jarmilou Sítníkovou přečte, nachystá si dětmi
vybrané hračky, domluví termín, sedne do auta
a za dětmi přijede. Vybrané hračky jsou však
polotovary, které děti
mají podle své fantazie
dotvořit. Každé jedno
dítko si podle svého
příběhu vybere panenku nebo zvířátko. Do
něj vkládá „pupíkem“
výplňový materiál a textilní sáček s voňavými
bylinkami. Dalším, velmi emotivním krokem,
je vkládání srdíčka, které si každé dítko označí jménem, zahřeje je
v dlaních, foukne do něj své přáníčko a vloží do tělíčka. V tento oka-
mžik už není z panenky či zvířátka produkt, ale jedinečná osobní
věc – narodilo se „miminko“. To se hned také měří (cca 55-65 cm)
a váží (300-400 g) a vypisuje se mu rodný list. Na závěr si každý své
„miminko“ obleče a odnese s sebou na pokojík. Takových „miminek“ se ve čtvrtek 16. února narodilo v dětském domově 10. Byly
mezi nimi panenky, ovečky, medvídci, zajíčci a kočičky. A pokud si
myslíte, že tvořila pouze děvčata, jste na omylu.
Snahou paní Kubečkové a jejího týmu je podpořit nejen rozvoj
motoriky, ale také citového a estetického vnímání u každého dítěte.
Úžasné odpoledne uteklo jako voda, my moooooooooc děkujeme a už se těšíme na další setkání.
Mgr. Jana Frühaufová, řed DD UO
Foto: Lenka Burešová
Základní škola informuje
ŘEDITELSKÉ VOLNO
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU
V souladu s platnými předpisy
vyhlašuje ředitelství Základní školy v Uherském Ostrohu
na pátek 13. 4. 2012 ředitelské volno
z důvodu účasti pracovníků školy na kulturně-vzdělávací akci.
Na podzim 2011 se žáci a pracovníci ZŠ Uherský Ostroh zapojili do
Tento celý den nebude probíhat výuka,
v provozu nebude školní jídelna ani školní družina,
nebude probíhat činnost kroužků školního klubu.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Petr Bělohrad, ředitel ZŠ
12
„VELKÉ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU
A ELEKTROZAŘÍZENÍ S RUDOU SBĚRŇÁČKEM“.
Kromě přímé odměny za množství odevzdaného papíru (my jsme
měli zisk 22.400 Kč – ten byl použitý na obnovu venkovního areálu
– houpačky) byly jednotlivé školy zařazeny do dvou soutěží – o nejvyšší
celkové množství odevzdaného sběru a o nejvyšší přepočtené množství
odevzdaného sběru na 1 žáka školy.
My jsme zabodovali v 1. soutěži, v níž jsme obsadili 2. místo, a tím
jsme získali i prémii ve výši 2.000 Kč.
Ta bude použita na financování aktivit žáků v tomto školním roce (ceny
a sladkosti na soutěže).
Mgr. Petr Bělohrad, ředitel ZŠ
www.uhostroh.cz
Základní škola
Zlatý havran 2012
V pondělí 13. 2. 2012
proběhl již 8. ročník
pěvecké soutěže
ZLATÝ HAVRAN.
Sešlo se celkem 50 zpěváků,
kteří soutěžili v pěti kategoriích.
A jak to všechno dopadlo?
I. kategorie (1. třídy)
1. místo – Klára Schusterová 1.B
2. místo - Kristýna Turčinová 1.B
3. místo - Jakub Kopálek 1.B
II. kategorie (2. třídy)
1. místo – David Míšek 2.B
2. místo – Magdaléna Lopraisová 2.A
3. místo – Tereza Hůsková 2.B
III. kategorie (3. třídy)
1. místo – Kateřina Šišperová 3.A
2. místo - Simona Hudečková 3.A
3. místo - Kristýna Korvasová 3.B
IV. kategorie (4. třídy)
1. místo – Sofie Marie Watsonová 4.B
2. místo – Klára Linhartová 4.B
3. místo – Amálie Malušová 4.B
V. kategorie (5.-9. třídy)
1. místo – Pavel Lukáš 9.A
2. místo – Simona Mojžíšková 6.B
3. místo – Nikola Daňhelová 8.B
Letošní „Havran“ se vydařil i díky našim sponzorům, kteří poskytli zúčastněným ceny. Děkujeme manželům Píšťkovým, manželům Obalovým za
sponzorské dary, paní učitelce Maršálkové za krásné medaile, městskému
úřadu za drobné reklamní předměty a panu Jochovi za neskutečné množství sladkostí, které určitě potěšily všechny děti. V neposlední řadě děkujeme všem rodičům, kamarádům našich mladých zpěváků a všem, kteří tuto
soutěž přišli podpořit. Příští rok se se všemi zpěváky těšíme na shledanou.
Mgr. Andrea Kunovjánková a Mgr. Jitka Zajíčková,
učitelky ZŠ
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Haló, haló, hlásí se
Mateřská škola Sídliště
Velké tuhé mrazy vystřídalo radostné sněžení pro děti. Mateřská škola hýřila barvami a fašankovým zpěvem.
Naši mateřskou školu potrápily tuhé mrazy. Nejprve mráz zamezil přívod vody do
topení, pak bojler nechtěl ohřívat teplou
vodu a nakonec se ledový vítr přišel hrát
do naší školky a my jsme před ním museli
utíkat. Ale konec to ještě nebyl, tady by se
vskutku hodilo lidové rčení.
No, nakonec se nám ucpal záchod a doufám, že to byla tečka nezbedného mrazu.
Zamrzlou, ztuhlou zahradu bičovanou
ledovými mrazy zahalila sněhově bílá peřinka. Děti s paními učitelkami okamžitě
Chození po fašanku.
vystavily pro zahradu dva zimní strážce.
Jednoho obřího sněhuláka a jednoho
menšího jako sněhuláka tátu a malého
Sněhulínka, kteří měli za úkol hlídat zahradu.
Náš sněhobílý zahradní kopec zavolal děti
k zimním radovánkám. Na kopci se vesele
bobovalo a jezdilo na lopatách. No, řeknu
vám, tam bylo radosti a křičení.
Ilustrační foto
V pátek 17. února byl ve školce fašank. Děti
si celý týden vyráběly fašankové masky,
učily se tradiční písničky a povídaly si s paními učitelkami o této krásné a bláznivé
tradici. Vrcholem fašanku byl průvod po
mateřské škole se zpěvem, ozembuchem
a dalšími rytmickými nástroji.
„Pod šable, pod šable aj pod obušky, my
všecko bereme aj plané hrušky!“
27. A 28. BŘEZNA 2012
VŽDY OD 9.30 DO 11.00 HODIN,
zveme všechny rodiče s malými
dětmi
NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Celá Mateřská škola Uherský Ostroh,
Sídliště pro vás připravila program:
pohádku pro děti, ukázky práce dětí
a malou výtvarnou dílničku.
Přijďte se podívat! Těšíme se a vás!
14
www.uhostroh.cz
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KORÁLKY ZE ŠKOLKY
Měsíc únor byl pro nás všechny mrazivý, přesto radostný. Užili jsme si s dětmi maňáskové divadlo Sluníčko, které za námi
přijelo z Prostějova, děti od Broučků si samy zahrály pohádku O Koblížkovi, předškoláci navštívili opravdovou školu, do
které pak odpoledne šli se svými rodiči k zápisu. Po prázdninách by mělo do ZŠ nastoupit z naší školky 37 dětí, počkáme
ještě na vyjádření z pedag.psych.poradny, kolik dětí bude mít
ještě odklad. Děti z Minicountry tancovaly na plese hokejistů.
Ukončili jsme bruslení na ZS, na které dětem přišel předat vysvědčení náš kamarád Tučňák (poděkování p. Kukulišovi za
jeho ztvárnění). Vrcholnou událostí byl tradiční Fašank, který z důvodu
jarních prázdnin proběhl již 16.2. ve čtvrtek místo úterý před popeleční
středou. Spousta masek, tanců, písní, veselí po celé fašankové dopoledne jsme ukončili v Domovince, kde náš fašankový průvod potěšil ty
naše „starší kamarády“. Pí kuchařky nám na tento den připravily fašankové koblížky. Děti pak odcházely domů s „tombolou“ – sladkostmi,
za které děkujeme našim rodičům.
Od února na naši MŠ nastoupila na roční stáž slečna Sabina Lekešová.
PODĚKOVÁNÍ: obě mateřské školy děkují SDH Uh.Ostroh za finanční
příspěvek z plesu hasičů!
Zdeňka Baladová – ředitelka KMŠ
Děti z křesťanské mateřské školy sehrají již
po čtrnácté na „květnou neděli“ 1. 4. 2012
ve 14.00 hod. hru
UKŘIŽOVÁNÍ P. JEŽÍŠE
v chrámu Páně Sv.Ondřeje, Uh.Ostroh
V toto předvelikonoční období zveme velké i malé,
aby se na nejvýznamnější křesťanské svátky přišli
podívat očima těch nejmenších.
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL proběhne 12. 4. 2012 od
8:00 do 16:00. K zápisu je nutné přijít s Žádostí o přijetí do mateřské
školy a s rodným listem dítěte.
Žádosti si můžete vyzvednout v obou mateřských školách, na podatelně městského úřadu Uherský Ostroh, na webových stránkách:
www.skolstvi.uhostroh.cz , a také u MUDr. Františka Juřenčáka.
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura v Uherském Ostrohu
Srdce pro Václava Havla
Srdce pro Václava Havla - plastika vzniklá ze svíček přinášených na pietní místa v mnoha městech České republiky. V materiálu, který se mohl stát odpadem, je mnoho
světů. Tato hmota vstřebala myšlenky, pro které byly svíčky
zapáleny. Jsou v něm nainvestovány představy lidí
o slušné společnosti. Je do
něj zamodlena naděje, že je
možné jednat podle nejlepšího svědomí a netratit na
tom. Objekt je vyjádřením
vztahu občanů k osobě a filozofii Václava Havla. Mnoho lidí se stalo spolutvůrci
díla tím, že se podíleli na
procesu jeho vzniku od úklidu svíček, přes zpracování
vosku až po instalaci. Vzniklo otevřené srdce, do kterého může vstoupit každý. Je
zranitelné - jako všechna
srdce.
po malých svíčkách, která vlastně nese jisté poselství. Později
jsme tomu říkali referendum o slušnosti. Zavolal mi – známe se
už od dětství, oba jsme původem Ostraváci – a dohodli jsme
se, že do toho půjdeme spolu, bude to naše společná akce. To
si všimněte, jakmile vznikne
dialog, začnou vás napadat
myšlenky, na které by člověk sám nepřišel, takže se
celá věc rychle posouvala
kupředu. Okamžitě nás napadlo, že věc má celonárodní potenciál a bylo by skvělé,
kdy se nám podařilo zajistit
svíčky nejen z Václavského
náměstí, ale z co největšího
počtu měst. Snadný nápad,
ale dost jsme si tím zkomplikovali život. Rozjela se mašinerie, o které jsme nevěděli,
jestli ji uřídíme.
Vy jste ten celý projekt
vytvářeli vlastně v rámci
jakési lidské sounáležitosti, takže nebyl financován
z žádného grantu ani dotace. Bylo těžké sehnat spolupracovníky nebo místo,
kde by mohl tak veliký artefakt vznikat a být vystaven?
Roman Švejda žije již více
jak deset let v Uherském
Ostrohu. Za tu dobu jsme
o něm několikrát psali v Ostrožských listech u příležitosti
výstav, které pořádal v zámecké galerii i v městské knihovně. Mnozí z nás jej znají jako
Ano - věděli jsme, že sami
vynikajícího keramika a jeho
to množství „odpadu“ nemávýtvory zdobí nejednu ostrožme šanci zpracovat. Bylo třeskou domácnost. Příležitost,
ba převážet tuny materiálu,
u které jsme se však sešli
vyprostit zbylý vosk z obalů,
třídit odpad, sušit mokrý pak rozhovoru tentokrát, je unirafin z ulice. Nebylo těžké
kátní. Roman Švejda společÚklid soklu sochy sv. Václava 25.1. 2012
požádat o grant nebo podně s přítelem výtvarníkem Luporu některé nadace nebo
kášem Gavlovským vytvořili
nalézt sponzora, ale my jsme
mimořádný projekt nesoucí název „ Srdce pro Václava Havla“.
si s Lukášem řekli, že tomu zachováme ráz občanské iniciativy,
říkali jsme si „půjdeme na to zezdola“. Šlo to nad očekávání
Kde vznikla ta samotná myšlenka a jací lidé se na ní bě- snadno. Ta myšlenka nacházela v lidech ohromnou rezonanhem jejího vzniku a naplnění podíleli?
ci, všem byla srozumitelná. V podstatě jsme se vždycky jenom
zeptali, jestli by nebylo možné…, a ono bylo. Až z toho mrazilo,
Prapůvodní myšlenka vznikla v hlavě Lukáše Gavlovského, řekl bych, že jsme se dotkli něčeho, co nás přesahuje – Lukáš
který šel v rámci předvánočních nákupů po Václavském ná- říká, že naše hlavy byly použity k nápadu. Když jsme potřeboměstí v Praze a uviděl to ohromné množství svíček, které lidé vali pomoc nebo podporu, rychle se našla. Nejen to. Často
přinesli k soše svatého Václava. Napadlo jej, že je to materiál, nám lidé děkovali, že mohli pomoct. Brali si dovolenou, aby
který se nesmí vyhodit, že je v něm veliká energie - snášená mohli ve studené hale, kde jsme svíčky zpracovávali, trávit celé
16
www.uhostroh.cz
dny. Pochybuju, že ještě někdy něco takového zažiju. Představ- pro něj najít dobré místo a taky důstojné. Není to úplně jednote si, že máte nápad, nějaký sen a všichni kolem vás udělají, duché, vyžaduje si jisté technické a klimatické podmínky - je to
co mohou, aby se to povedlo.
objekt z vosku.
A nakonec vám poděkují. Je to
Pro vznik plastiky se podařilo zajistit zhruba 5 000 kg
trochu zázrak.
Co pro vás celý ten projekt
svíček (je to téměř polovina odhadovaného množství znamenal?
S prvním umístěním Srdce to
všech svíček v ČR). Z těch se získalo 2 300 kg vosku
bylo stejné. Šli jsme kolem NáZkušenost. A taky sedm týdnů
a 2 700 kg vytříděného odpadu. Srdce dosahuje výšky
rodního divadla a trklo nás, že to
práce s trochou spánku. A pozná2 metry, váží 2 300 kg a skládá se ze 115 dílů
je přece to místo, které vyjadřuje
ní, že zázraky se v podstatě dějí,
o průměrné váze 20 kg.
celonárodní rozsah akce. Prostě
když lidé chtějí.
jsme se zase jenom zeptali. Národní divadlo zareagovalo velmi rychle a ochotně. Je to úctySlavnostního odhalení se za naše město zúčastnila i míshodná instituce, kde všechno zraje velmi pozvolna a musí si tostarostka Ing. Jiřina Galušková.
projít schvalováním přes mnohé dveře, ale nám se podařilo
předložit dobrý projekt a divadlo nám v mnohém vyšlo vstříc.
V té době vládli zrovna třeskuté mrazy, neodrazovalo tě
Jsem rád, že je Srdce právě tam.
to od jízdy do takové dálky?
Slavnostního odhalení se zúčastnila i manželka Václava
Havla Dagmar a řada dalších významných osobností. Sdělily vám své dojmy?
Většinou ano, ale dojmy čtete jaksi mimoverbálně. Rezonance, o které jsem mluvil dřív, fungovala i teď. Ten triviální tvar srdce totiž velmi jasně vyjadřuje myšlenky, o kterých se nesnadno
mluví nebo se o nich nechce mluvit. A když jste v kontaktu
s tím obrovským srdcem, které vás přesahuje, nemusíte říkat
nic. Najednou je to všechno nějaké jasné i beze slov. Možná
proto má každý potřebu poděkovat. Těžko říct.
Kam výstava od Národního divadla poputuje a mohou se
Ostrožané těšit, že ji spatří i u nás?
Je to dost mladá věc a program se teprve rodí. V této chvíli je jistá Litomyšl. Tam se Srdce přestěhuje rovnou z piazzety
Národního divadla a počká tam do Smetanovy Litomyšle. Další
destinace jsou v jednání, nechci o nich zatím mluvit. Pochopitelně, že bych rád, aby se ukázalo také v Ostrohu. Je potřeba
Ne, jelikož jsem považovala za svoji morální povinnost se
této vernisáže zúčastnit. Nemáme v Uherském Ostrohu zase
až tolik osobností, které by naše město zviditelňovali po celé republice. Proto když jsme od společnosti Christian VIP obdrželi
pozvánku, neváhala jsem ani chvíli.
Jaké byly tvé osobní zážitky se srdcem?
Nejdřív mě zasáhla velikost, tvar i barvy samotného Srdce,
ale pak převládly úžasné pocity z energie, která sálala ze srdce
i z lidí kolem. Stála jsem na vernisáži vedle současného ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a v tu chvíli jsem si
velmi silně uvědomovala, jak se úcta k osobnosti Václava Havla line napříč celým politickým spektrem.
A byla jsem velmi hrdá, že právě občan Uherského Ostrohu
se spolupodílel na vytvoření něčeho tak velkého. Samozřejmě
bychom velmi stáli o to, abychom i u nás mohli toto dílo vystavit.
Rozhovory připravila Andrea Helmichová.
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU
2. 3.
4. 3.
16.00 hod.
15.00 hod.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
10. 3.
9.00 hod.
17.00 hod.
9.00 hod..
14.00 hod.
10. 3. .
10. 3. .
1. 4.
1. 4.
4. 4
4. 4
16.00 hod..
18.00 hod.
Diskoples
Výstava Memento mori – repliky
historických kostýmů a zbraní
Okrskové kolo recitační soutěže
KDN
Okresní kolo cimbálek
Den Tibetu – prožitkový program
pro děti
Hvězdný miniples
Koncert Rytmy země
Ukřižování
Velikonoční zajíček
Vernisáž obrazů Veroniky Daňkové
KDN
Malý sál sokolovny
Zámecká galerie
KS na zámku
KS
KS na zámku
KS na zámku
DD
Memento Mori
+ Odbor kultury
DDM
GS
ZUŠ
Odbor kultury
Klub César
KS na zámku
kostel sv. Ondřeje
Zámek
Zámecká galerie
KS na zámku
DDM
Odbor kultury
KMŠ
DDM + Odbor kultury
Odbor kultury
GS
17
OSTROŽSKÉ LISTY
DEN TIBETU
V sobotu 10. března si připomeneme Den Tibetu, a proto pro
tuto příležitost připravil odbor
kultury pořady pro dospělé i děti. Dětem je věnován prožitkový
program “Muzikohraní“.
V tomto programu se děti seznamují
s různými hudebními nástroji, které jsou
vyráběny z přírodních materiálů: bubny,
didgeridoo, píšťaly koncovky, atd. Součástí je bubnování, hry s dechem, hlasem, rytmem. Program je hudebně pro-
žitkový, zaměřený na společný zážitek
dětí, novou zkušenost s hudbou a radost z vlastního tvoření. Tibet si připomeneme nejen tradičními hudebními
nástroji Tibetu, ale takové mandalami,
kterými je tato země proslulá.
Zážitkové odpoledne se koná na
zámku v Uherském Ostrohu od 14.00
hodin.
Večer od 18.00 hod. si v koncertním sále na zámku na Tibet mohou
zavzpomínat dospělí. Koncert hudební
skupiny „Rytmy Země“ nás přenese
Memento mori ve spolupráci
s odborem kultury
vás srdečně zve na vernisáž výstavy
VOLÁNÍ MINULOSTI
REPLIKY HISTORICKÝCH
ZBRANÍ A KOSTÝMŮ
Neděle 4. března v 15.00 hodin
v zámecká galerii
Výstava potrvá od 4. do 17. března 2012
Po, St, Pá: 10.00-17.00 hod.
So, Ne: 13.00-17.00 hod.
18
nejen do Tibetu, ale v duchu společně
s jejich emotivní hudbou se přeneseme
do různých koutů světa.
Rytmy Země jsou kapelou z Ostravy
hrající world music převážně improvizačně.
Ve vzájemné interakci mezi nástroji
a hudebníky je umocněn moment přítomného okamžiku, zformován do zvukového proudu a nabídnut posluchačům
– od meditativních poloh relaxační hudby až po zemité transovní rytmy.
Zazní nástroje z různých koutů světa:
bubny zarb, bendir, udu, djembe, šamanský, příčná flétna, dvojačka, siyotanka,
shakuhachi, didgeridoo, brumle, fujara,
koncovka a zpěv intuitivní, harmonický,
hrdelní a alikvotní. To vše v různých rytmech – Rytmech Země…
Členové kapely Daniel Plecháček, Michaela Plecháčková, Pavel Vank, Sandra
Schwarzová si pro nás na sobotní večer
připravují nezvyklý zážitek.
-hel-
www.uhostroh.cz
MEMENTO MORI LETOS SLAVÍ DVACÍTKU!
Tak nějak rychle ten čas letí. Když
jsme před dvaceti lety začínali šermovat ve staré školní tělocvičně,
ani ve snu nás nenapadlo, jak dlouho u našeho koníčka zůstaneme.
A také nás ani ve snu nenapadlo,
že budeme dělat několik stovek vystoupení ročně a díky šermu sjezdíme kus světa. A stalo se to.
Memento za těch dvacet let prožilo
chvíle dobré i zlé, ostatně jako většina
spolků. Na to zlé se ale zapomene snadněji, a tak časem ty hezké vzpomínky
převažují. A teď asi zrovna zažíváme to
lepší období.
Říká se, že doma není nikdo prorokem. Tak nás můžou vidět častěji diváci
ze Slezska, Čech, Slovenska, Maďarska,
Polska, Itálie, Německa a Rakouska. Koníček se postupně změnil v pořádného
Memento mori - Visegrad Maďarsko
První vystoupení v roce 1992
Memento mori - bitva 1995
koně, nebo chcete-li v další zaměstnání.
Nedávno se mě jeden starší pán ptal, proč vlastně
děláme tak zbytečnou věc, jakou je historický šerm. Nemyslel to zle, spíš byl zvědavý a já jsem hned nedokázal
odpovědět.
Proč asi...
Neskutečně nás to baví, poznáváme nové země, nové
festivaly, nová města a nové přátele, poznáváme i ty,
kteří nám zrovna nefandí. To ale patří k věci. A dokud
na nás chodí zástupy diváků a vidíme rozzářené dětské
tváře, víme, že naše práce má smysl. Pokud nám to zdraví dovolí, chceme v našem snažení pokračovat. Nic ale
není zadarmo. Trénujeme dvakrát týdně a od března do
prosince nejsme jediný víkend doma. Nezbývá, než alespoň takto poděkovat našim nejbližším za neuvěřitelnou
podporu a pochopení.
Letos se ukážeme několikrát i v Ostrohu. Poprvé to
bude na výstavě našich zbraní a kostýmů na zámku
k výročí vzniku skupiny. Vernisáž plánujeme na neděli
4. 3. 2012 v 15.00 a všichni jsou srdečně zvaní!
Pavel Jurčeka
Memento mori - vystoupení v Uherském Hradišti 1997
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Kdo procházel Hvězdnou bránou?
V neděli 29. ledna odpoledne se na zimním stadionu v Uherském Ostrohu sešla
zajímavá skupinka lidí - byli mezi nimi vědci,
piloti, dobrodruzi i vojáci. Ti všichni připravovali akci pod názvem „Hvězdná brána“.
Vesmírného dobrodružství na ledě se pak
zúčastnila taktéž velmi zajímavá sorta lidiček - od princezen, indiánů, motýlků a pohádkových postaviček, přes superhrdiny,
rytíře a různá strašidla. Ti všichni si užívali
několik disciplín, po jejichž splnění získa-
li sladkou odměnu. Egypťan Anúbis hlídal
stavbu pyramidy, Radek Zelenka z daleké
Atlantidy nabízel pohled do unikátního
hvězdářského dalekohledu. Daniel Jackson pomáhal luštit tajemné symboly a pilot
SG1 v utajení provázel účastníky vesmírným bludištěm. Konečné výsledky hlídal
Teal‘c a Asgard Thór. O zpestření se postarali dvě malé krasobruslařky Elizabeta Daví
(z krasobruslařského kroužku při DDM
Pastelka), která si přivezla kamarádku Pla-
šovskou až z Ostravy. Děvčata zajela každá svou sestavu, kde nechyběly skoky ani
krásné piruety. Ceny za nejkrásnější masky
si odnesli Křemílek s Vochomůrkou, rytíř,
sluníčková víla a malá mumie. Vzrůstající
zájem o tuto již tradiční akci se projevil i ve
velké návštěvnosti. Celkem 170 bruslících
dětí přišla podpořit nejméně stovka rodičů,
a tak bylo na zimním stadionu opravdu veselo.
Andrea Helmichová
„Nic na světě se neděje maně,
všechno řídí moudrá ruka Páně!“
a přijímá zde v roce 1936 kněžské svěcení.
Do Uherského Ostrohu přichází
z Roštína u Zdounek, kde do té doby
působil jako administrátor. Byl naším
prvním duchovním správcem, jemuž již
nebyl na faru přidělen kooperátor. Přichází v době, kdy církev v našem státě
Slova, jimiž se nad rakví loučil se
svým mladým, tragicky zesnulým přítelem, bohoslovcem, jsem si vypůjčila
od lhotského rodáka Mons. ThDr. Antonína Šuránka. Snad stejnými nebo
podobnými slovy si nejen ostrožští farníci zdůvodňovali náhlý odchod oblíbeného, jenom pětačtyřicetiletého kněze
Josefa Z a v a d i l a .
Dne 11. března si naše římskokatolická farnost připomene 100. výročí
jeho narození a o měsíc později, 7. dubna, 55. výročí úmrtí.
Do našeho města byl dosazen jako
administrátor v září 1952 na uprázdněné místo po smrti P. Jana Friedla, do
jehož posledních let farářování spadají
počátky politických změn, které uvrhly
naši republiku na čtyři desetiletí do totalitního režimu a nesvobody.
P. Josef Zavadil se narodil 11. března 1912 v Napajedlech, v rodném městě prožil dětství a ukončil základní vzdělání. Po složení maturitní zkoušky na
uherskohradišťském gymnáziu vstupuje do kněžského semináře v Olomouci
prožívá jedno z nejtěžších a nejsložitějších období, kdy její představitelé jsou
považováni za obzvláště nebezpečné
nepřátele. Mnozí končí ve věznicích, jsou
nezákonně internováni v táborech, je jim
zakazována jakákoliv činnost spojená
s výkonem jejich duchovního poslání,
dochází k omezení či úplnému zrušení klášterního života. Stát si postupně
osobuje právo plně ovládnout duchovní život. Mladý, charismatický kněz bez
zjevného strachu koná oddaně svoji
kněžskou službu a vnáší do farního
života nového ducha. To mu přináší,
u farníků počínaje dětmi a mládeží,
velkou oblibu. Ze svých velkých plánů,
které mají obsáhnout nejen pozvednutí
stávající úrovně duchovního života, ale
i patřičnou péči věnovanou opravám
a modernizaci kostela a fary, se mu
však daří realizovat jen nepatrnou část.
Uskutečnění zbývajících záměrů a také
nadějí farníků zpřetrhala na Smrtnou
neděli 7. dubna 1957 nečekaná smrt.
Toho dne ráno prodělal P. Zavadil
mozkovou příhodu, v uherskohradišťské nemocnici, kam byl převezen, ještě
téhož dne o půldruhé hodině odpoledne opakovanému záchvatu podlehl.
Ten, který řídí veškeré dění tohoto
světa, povolal svého služebníka Josefa
na věčnost. Přesto zanechala zdrcující
zpráva v očích i duších všech, kdo ho
znali, nevyslovenou otázku – proč?
Stále upravovaný, stále navštěvovaný hrob na místním hřbitově je více
jak jedno půlstoletí přetrvávajícím důkazem velké vděčnosti a úcty zdejších
farníků.
- VH -
Stále živá
vzpomínka
20
www.uhostroh.cz
Jsou hvězdy, které nehasnou
They are stars that is not quenched ...
Vídáme je v médiích, která nám servírují, jak vypadají, co dělají, jak se rozhodují,
jak žijí, jejich jména jsme pravděpodobně už někdy slyšeli a většinou alespoň
tušíme, kam je zařadit. Celebrity. Takoví
známí neznámí lidé.
Pátý farní ples v Uherském Ostrohu byl
celebrit plný. Petra Kvitová si vůbec nedělala starosti s tím, kam její nafukovací
balonky poletí, a jen si tak klidně pinkala
– inu, s Wimbledonem v kapse… Lenka Filipová si vůbec nestěžovala, že Za
všechno může čas – proč taky; nezdálo
se, že by na ní zanechal nějaké výrazné stopy. Květa Fialová udělala reklamu
většině kosmetických firem, nicméně
bylo vidět, že firmy odvádějí dobrou prá-
ci. Nezklamali ani Golden Kids – Marta
Kubišová s Alíkem se hned ptala, jestli
je chceme, Helena Vondráčková chtěla
i na plese rozjet soudní spor a Václav
Neckář možná chvílemi nevěděl, zda se
raději nevytratit do Stínu katedrál. Lucie
Bílá se na nás krásně usmívala a posílala
srdíčka, aby bylo všem jasné, že Láska
je láska. A ačkoli toho večera mrzlo až
praštělo, přenesli jsme se s Valdemarem
Matuškou do slunného Madridu, kde
zpívají slavíci a je veliká žízeň – jako na
farním plese. Úvodní zástup hvězd uzavřela celebrita, bez které by se farní ples
vůbec nemohl konat. Nebyl jí nikdo jiný
než pan farář Karel Šenk.
Zábava vesele plynula, pánové zvolili
miss krásné nohy. Když v tom to přišlo.
Do sálu se přišourala skupinka nějakých
staroušků. Jaké ovšem bylo naše překvapení, když najednou zapomněli na
svůj věk, odhodili hole a před námi se
objevila švédská skupina ABBA v celé
své kráse.
Hudba na farním plese byla ale záležitostí především hudecké muziky Mirka
Minkse s panem Jaroslavem Smutným
a pánů s klávesy Ovesného a Konečného.
Nelze zapomenout na celebrity, které na sebe vzaly nesnadný úkol zajistit
catering – u baru, u šaten, u vstupného.
Nechyběl krásný dort – farní ples přece
oslavil páté narozeniny.
Večerem provázela šarmantní moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza
Kostková.
S poděkováním Michaela Vetišková
Slavná osobnost je bytost, která se celoživotně dřela, aby získala slávu, načež si
nasadila tmavé brýle, aby ji nikdo nepoznal. Woody Allen
Fašanková beseda u cimbálu
Postní doba začíná Popeleční, někteří ji znají jako „škaredou“, středou. O víkendu před ní v mnoha obcích probíhá
fašankové veselí. Ani u nás v Ostrohu tomu nebylo jinak. V sobotu večerní program zahájily Tetky, které se kupodivu pustily do pomlouvání sebe samých. Když se ale na scéně objevil
gazda Pavel Botek, tak se pustily do pomlouvání jeho. Vymýšlely na chudáka takové nepravdy, až je musel zahnat, a začal
tak vystoupení s kluky z Ostrožanu II s tradičním fašankovým
tancem podšable. Pak společně s děvčaty zatančili našskou
a zábava plynula dál.
Před půlnocí ještě proběhlo pochovávání basy se vskutku
netradičním ministrantem. Takového už Ostrožané snad nikdy
neuvidí. Po závěrečném verši pana faráře - „Nebudu vám tu už
dělat blbečka, teď zahraje vám Galečka“ - Cimbálová muzika
Petra Galečky hrála do pozdních nočních hodin a odvezla své
nástroje pečlivě uschovat, protože nastává 40 dní postu, kdy
by se podle tradic neměla konat žádná zábava. A jestliže už
teď trpíte a vyhlížíte velikonoční besedy, tak vězte, že už teď
připravujeme program na již čtvrtou velikonoční besedu, která bude 8. dubna. Bližší informace očekávejte na plakátech
a v příštích Ostrožských listech.
Vít Kašpárek
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
Informace z knihovny
Výstavou Milovníci knížek a besedami s jejím autorem Miroslavem Huptychem jsme připomněli našim čtenářům tradiční
svátek knih a knihoven - Březen měsíc knihy. Žáci II. stupně
ZŠ byli vnímavými posluchači, autor byl příjemně překvapen.
Beseda pro veřejnost byla uspořádána ve spolupráci s klubem
dříve narozených v koncertním sále. Ve velmi příjemné atmosféře jsme slyšeli životní příběh M. Huptycha, jaká byla jeho
cesta k tak velmi široké tvůrčí práci, co ho dodnes baví, těší,
čemu se věnuje. Některé z posluchaček nám později sdělily,
že je toto setkání velmi obohatilo a přímo nabilo energií pro
vlastní tvůrčí aktivity. V městské knihovně si můžete vypůjčit
knihu Milovníci knížek či sbírku aforismů Nezabolí jazyk od
dobrého slova nebo básně Jiřího Žáčka, doplněné kolážemi
a fotomontážemi M. Huptycha.
V duchu letošního motta měsíce března – „Knihovna je pro
všechny!“ - rádi v městské knihovně uvítáme nové čtenáře
– mohou využít výjimečné nabídky: registrace zdarma po celý
měsíc březen.
Čtenářům, kteří zapomínají knihy vracet včas, nabízíme
v tomto měsíci prominutí upomínkových poplatků.
Dobrá zpráva pro nedočkavé čtenáře knižních novinek: nové
knihy jsme již začali objednávat a nakupovat. Jistě mezi nimi
najdete ty, které vás zaujmou.
Pro žáky místních mateřských škol a základní školy připravu-
jeme pravidelně tematické a vzdělávací besedy. Dlouho očekávaná beseda s oblíbenou spisovatelkou a výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou se z vážných zdravotních důvodů autorky
přesouvá na konec dubna.
Nabízíme však dětem seznámení s jejími knihami, mezi které patří mj. úspěšný Lexikon ohrožených druhů strašidel, Příběhy skřítka Drnovce, Lexikon houbových skřítků, Ze života
skřítků domácích.
Každou březnovou středu, tj. 7., 14., 21. a 28. 3. od 14. 00
do 15. 30 je pro děti připraveno pohádkové čtení o skřítcích všeho druhu - přijďte se zaposlouchat do milých příběhů
o skřítcích a nějakého skřítka si dokonce můžete i vyrobit!
Starším dětem (žákům II. st. ZŠ) jsme slíbili literární kvíz. Na
internetových stránkách knihovny najdete průběžně otázky,
za jejichž správné odpovědi postoupíte do slosování o dvě
knihy Miroslava Huptycha Milovníci knížek a dva kalendáře
z jeho výtvarné dílny. Začínáme ve čtvrtek 1. března – www.
uhostroh.cz/volný čas, kultura, sport/knihovna. Odpověď
zasílejte emailem na adresu: [email protected] Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, třídu, kontakt (telefon či
e-mail).
Březen – měsíc knihy
„Knihovna je pro všechny!“
•
•
•
•
registrace zdarma
prominutí upomínkových poplatků
dětské pohádkové čtení Ze života skřítků a výtvarná dílnička
středa 7., 14., 21. a 28. 3. od 14.00 do 15.30 hod.
e-literární kvíz pro žáky II. stupně se slosováním
o ceny
Připravujeme na duben:
•
cestopisný večer
•
akci k Mezinárodnímu dni dětské knihy
•
pohádkové čtení ke Dni Země
22
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Pravomoci Policie ČR, obecní policie a celní správy v silničním provozu
Pravomoci Policie ČR
- Zastavovat vozidla (bez omezení).
- Řídit provoz, zakázat na určitou nutnou dobu další jízdu, přikázat směr jízdy.
- Vyzvat řidiče k předložení dokladů:
§ řidičského průkazu,
§ osvědčení o registraci vozidla,
§ dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
§ osvědčení profesní způsobilosti řidiče (určené kategorie řidičů),
§ doklad o zdravotní způsobilosti (vazba na povinné lékařské prohlídky),
§ lékařské potvrzení, že řidič nebo přepravovaná osoba nemohou
použít bezpečnostní pás.
- Vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběr krve) ke
zjištění ovlivnění alkoholem, popř. k vyšetření na jinou návykovou
látku.
- Vyzvat učitele autoškol k podrobení se dechové zkoušce (odběr
krve) na alkohol, vyšetření na jinou návykovou látku.
- Vyzvat těžce zdravotně postiženou přepravovanou osobu k prokázání přiznání mimořádných výhod, opravňujících užívání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.
- Vyzvat řidiče k podrobení kontrole hmotnosti na nápravu
a hmotnosti vozidla.
- Vyzvat řidiče, aby zajel k zařízení pro provedení kontroly technického stavu vozidla.
- Zadržet řidičský průkaz a zabránit v jízdě řidiči při:
§ podezření, že zavinil dopravní nehodu,
§ ujel od dopravní nehody, na které měl účast,
§ řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
§ odmítnutí dechové zkoušky či lékařského vyšetření,
§ řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění,
§ řízení motorového vozidla přes zákaz řízení,
§ podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení za
spáchání přestupku.
- Zabránit v jízdě motorovému vozidlu (technickým prostředkem,
jeho odtažení apod.) při:
- podezření, že jde o odcizené vozidlo,
- nezpůsobilém technickém stavu vozidla,
- překročení povolených rozměrů nebo hmotnosti vozidla,
- důvodném podezření, že vozidlo je použito k účasti na nepovolené sportovní akci apod.
- Vybrat od řidiče podezřelého z přestupku kauci při důvodném
podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení za spáchání
přestupku.
Pravomoci obecní (městské) policie
- Usměrňovat provoz na pozemních komunikacích.
- Zastavovat vozidla:
- před přechodem pro chodce,
- jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze
spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (i v případě, že strážník není
oprávněn takový přestupek projednat v blokovém řízení).
- Vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběr krve), vyšetření na návykovou látku.
- Vyzvat řidiče k předložení dokladů:
- řidičského průkazu,
- osvědčení o registraci vozidla.
- Vyzvat těžce zdravotně postiženou přepravovanou osobu k prokázání přiznání mimořádných výhod, opravňujících užívání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.
- Přivolat Policii ČR při zjištění důvodu, který opravňuje Policii ČR
k zabránění řidiči v další jízdě.
- Měřit rychlost vozidla (v součinnosti s Policií ČR) měřený úsek
nemusí být označen.
Pravomoci celní správy
- Zastavovat vozidla:
§ při zjišťování, zda není převáženo zboží, které uniklo celnímu
dohledu (mj. jsou při tom celníci oprávněni provádět i kontrolu
zavazadel),
§ v souvislosti se svými úkoly, např. kontrole dálničních kupónů či
placení mýtného, dohledu na dodržování veterinárních předpisů aj.
- Vyzvat řidiče k podrobení kontrole hmotnosti na nápravu
a hmotnosti vozidla.
- Vyzvat řidiče k předložení dokladů:
- řidičský průkaz,
- osvědčení o registraci.
Lunda Jaroslav
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
A že nám dříve narozeným toho úměrně s přibývajícím věkem schází čím dál víc,
není žádná novinka. Je sice pravdou, že čím dál častěji vzpomínám na Pavlíka Zajíčkového, který šéfoval na Pastruhu všemu tomu nepotřebnému odpadu, kterého produkujeme čím dál víc. Hráli jsme spolu takovou hru. Stačilo se zeptat, zda bude v sobotu
na Pastruhu, a hned jsem dostala odpověď: „A co, už sa zaséj chcete hodit přes plot do kopřiv?“ Ale proč naříkat. Venku už to
pomalu začíná vonět jarem, tož se zkusme i my trochu víc usmívat jak to slunečko a místo sebe odhoďme na „smeťák“ všecko to
loupání v kříži, zimní deprese a starosti. A hned se nám půjde ve středu 7. března 2012 lehčeji na naši další schůzku. Jako vždy
v 17 hodin v koncertním sále. A protože jsme v lednu avizované besedování o židovské komunitě žijící po staletí v našem městě
vyměnili za pěkný a poučný podvečer s výtvarnicí, paní učitelkou Magdalenou Štachovou, učiníme tak nyní. Doporučuji před
schůzkou navštívit zdejší židovský hřbitov a pozastavit se u některých náhrobků. Leží za nimi ti, o nichž si budeme povídat.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
Radujme se z toho, co máme,
a netrapme se pro to,
co nám schází.
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Tělocvičná jednota SOKOL v Uherském Ostrohu
pokračování
Tužme se!
Letošní rok 2012 je pro jednu z našich nejstarších spolkových organizací – SOKOL – důležitý hned ze dvou příčin – na 16. února
připadlo 150. výročí jeho založení /tehdy ještě pod názvem Tělocvičná jednota Pražská/ a ve dnech 1.-6. července se v Praze uskuteční XV. všesokolský slet. I k těmto dvěma významným událostem
je směrován náš malý historický „seriál“, v němž se vás snažím
seznamovat se sokolským děním v našem městě od jeho nesnadných počátků přes vrcholné období mezi dvěma světovými válkami až po násilně přerušenou činnost německou okupací v roce
1938-1945 a pak v letech 1948-1989 komunistickým režimem. Za
tu dobu na stránkách naší historické rubriky defilovaly desítky a desítky jmen, která už pomalu upadají v zapomnění. Uvádím je úmyslně pro vzpomínku pamětníkům a pro poučení generacím současným. Neboť jejich nositelé psali sportovní, kulturní i společenskou
historii našeho malého města.
Fotografováno na školním dvoře /ještě se cvičilo v tamní tělocvičně/
asi 1921-22. Stojící zleva: Komínek Ant., Kovářík Fr., Vaculík Jos.,
Bezděk Jos. /tragicky zahynul při cvičení/, Chmelař Fr., Kašpárek
Jos., Klauda Boh. Sedící zleva: Strakáč Jar., Koudelka St., Döbert
Jos., Sudek Old., Bata Fr., Veselý, Vitovský Ant.
1923-1945
Slavnostním otevřením nové sokolovny v říjnu 1922 končí pravidelné záznamy o činnosti uherskoostrožské sokolské jednoty. Je to
ku škodě věci, protože jak bylo výše zmíněno, dalších patnáct let
patří do nejslavnější éry Sokola vůbec, tedy i Sokola ostrožského.
Už jen fakt, že sokolové konečně získali vlastní stánek, svědčí o tom,
jak se mohla intenzivně rozvinout bohatá činnost jak tělocvičná, tak
i kulturní a společenská.
Všechny složky – muži, ženy, dorost, žactvo – cvičily pravidelně po
celý rok, vyvrcholením cvičebního úsilí bylo každoroční místní veřejné cvičení, v některých letech i cvičení župní s účastí sousedních
jednot, kam ostrožští sokolové rovněž zajížděli na veřejná cvičení,
většinou na kolech, při slavnostních dnech byly pořádány akademie. Tělocvičné aktivity se zvýrazňovaly v období všesokolských sletů v Praze, jichž se členové jednoty rovněž pravidelně zúčastňovali.
Na hřišti se pěstovala lehká atletika, volejbal, tenis. Moravní břeh
za sokolovnou byl upraven pro koupání i veslování. V sokolovně se
v některých letech odbývaly hojně navštívené okrskové tělocvičné
kurzy.
24
Pokud bychom měli vzpomenout sester a bratří za jejich dlouholetou záslužnou a obětavou práci, pak by nám k jejich vyjmenování
tato dvoustrana sotva stačila. Zaznamenala jsem jen ty, jejichž členství mám ověřeno a ve většině případů jsou uváděna pouze jejich
příjmení. Dlouhá léta byl starostou jednoty Adolf Karas /ověřeno
1923/24/25/, stejně tak náčelníkem Oldřich Sudek /ov. 1928/29/
30/31/32/33/, Pávek /ov. 1934/, Milan Vozdecký /ov. 1935/, Jaroslav Strakáč /ov. 1936/. Náčelnicí ženského cvičitelského sboru
Marie Hochmannová /ov. 1928/29/30/31/, Hedvika Straková /ov.
1933/, Míla Matyášková /ov. 1934/, Anna Žáčková /ov. 1935/36/.
Z dalších jen některá jména členek pracujících ve výboru – Mentlíková, Braunová ml., st., Endrychová, Marie Skácelová, Pokorná,
Helena Sátorová, Omelková, Vlasta Janásková, Müllerová, Kořínková, Marie Bezděková, Oherová, Helena Khonová, Ludmila Straková,
Anežka Šavarová, Anna Zápařková, Jindřiška Kechnerová, L. Melicharová.
Velmi aktivní se stal už od roku 1922 zábavní odbor jednoty, který měl v nové sokolovně k dispozici krásné velké jeviště s „peklem“
v suterénu. Jedním z prvních počinů tohoto odboru bylo zakoupení
židlí do nového sálu. Především jeho divadelní činnosti se budeme věnovat v některém z příštích čísel OL samostatně. Každoročně
bylo nastudováno několik her, v repertoáru nechyběly ani operety
a dětská představení. Kulturní a společenská činnost však nebyla
prezentována pouze divadelními aktivitami, ale zahrnovala celou
škálu různých zábav – mikulášské, silvestrovské, šibřinky; slavností – jarní, vinobraní; cyklických výročí – upálení mistra Jana Husa,
Bílá hora, oslava výročí bitvy u Zborova ve spolupráci s legionáři
a Okresním osvětovým sborem atd. Předsedou zábavního odboru
počínaje rokem 1922/23/24/25/26/27/ byl Staněk Koudelka, následuje Josef Vitek /1928/, Bedřich Hajda /1929/30/, Jan Přikryl
/1931/32/33/34/35/36/, Pšeja /1937/38/39/40/. A v řadě kultuře
oddaných sokolů pracujících postupně ve výboru následují jména:
Zdeněk Schätzko, M. Kamarádová, M. Minaříková, Dějka Minaříková, Tomášek, Josef Krameš, Pecha, Kyselý, Vachová, Jan Koudelka, Navara, Minář, Kočí, František Bata, dr. Jaroslav Raab, Leták,
Bečvář, Milan Vozdecký, Helena Khonová, Šulková, Anna Žáčková,
Votrubová, Plaček, Kříž, Foretová, Kučerová, Vymětalová, Anna Zápařková, Míla Matyášková, Straková, Rudolf Žádník, Pávek, Jaroslav
Strakáč, Janásek, Černý, Skovajsa, Míková, Vokounová, Rokyta,
Kozumplíková, Kratochvíl, Zdeněk Galuška, Zejda, Zelničková, Křížek, Dušek, Hoffmann, Pelikán, Sátora, Křížková, Pátíková, Klauda,
Oherová, Gabriel, Klečka, Melichar, Hahn, Kaňovská, Blaha, Josef
Döbert, Döbertová, Antonín Koukal, Braunová, Potrusilová, Zálešáková, Míča, Sudek, Sátorová, Vrlavá, Pachmann, Ohera, Komínek,
František Kölbl, Kovařík, Ventrčová, Chloupek, Mentlíková, Němcová, Šlejbr, Müllerová, Omelková, Kořínková, Drcmanová, Netrůfal,
Pokorný, Vaculík, Fránková, Študent, Kolář, Pařízek, Klimeš, František Matějíček, Táborská, Kusáková, Marie Bezděková, Konečná,
Pohlreich, Bartošík, Hlavicová, Damborský, Mitáčková, dr. Bradáč,
Kryštof, M. Navarová, Janoušek, František Vlk, Volný, Strouhalová,
Stuchlíková, Čílová, Zábranská, Valášková, Tůma, Kučera, Klicperová, Hrubanová, Burnogová, Lapčík, Slavík, Krzáková, Kolářová,
Lapčíková, Znorovská, Blumenscheinová, Růžičková, Koudelková,
Králová.
Důležitým zdrojem zábavy a také příjmů pro jednotu bylo, jak již
víme, kino „Sokola“ v Uh. Ostrohu „vedené se vzácnou svědomitos-
www.uhostroh.cz
tí“, jak chválil regionální tisk. A co mělo např. na programu v roce
1927, kdy se hrávalo dvakrát v týdnu /neděle a středa nebo čtvrtek/? Uveďme jen pro představu několik titulů: „Oceánem na kře
ledové“ – nejlepší veselohra o 5 dílech s Pat a Patachonem; „Jeho
chvíle“ – z doby velkého Ruska, hlavními postavami divoký ruský
princ a chladná anglická lady; „Pán sedmi moří“ – dobrodružství
sira Olivera Tressiliana; „Řím“ – symfonie krásy a lásky; „Čarodějka
Mariposa“ – ze života španělské tanečnice, v hlavní úloze známá
Pola Negri; „Denny tančí moderní“ /Kouzlo charlestonu/ - salonní
komedie o 7 dílech; „Zámecká paní z Libanonu“ – vynikající velkofilm, pohádková scenerie, krajně napínavý děj o 7 dílech; „Děvčátko
z Prahy“ – hra ze života o 6 dílech; „Královna ze Sáby“ – grandiosní
tragedie královské lásky o 8 dílech; „Koenigsmark“ – nejkrásnější
a nejvýpravnější film Francie.
V době, o níž se zmiňujeme, se uskutečnily tři všesokolské slety.
A jelikož jsme od začátku našeho vyprávění každému z nich věnovali vždy několik slov, učiňme tak i nyní.
Snaha po budování nového mírového života postupně ovládla
všechny národy Evropy. A v tomto ovzduší se uskutečnil i VIII. všesokolský slet v roce 1926. Sletové úřadování, nacvičování i zkoušky
byly přeneseny do nově zbudovaného Tyršova domu. Pražská obec
za pomoci státu zbudovala na území strahovských lomů nové cvičiště místo Letné. Sletu se zúčastnilo při prostných 30 000 mužů
/cvičili střídavě po 14 000/, 25 000 žen, 4 800 starších mužů,
13 888 dorostenců, 14 076 dorostenek, 5 780 žáků a 6 860 žákyň.
Ze slovanských hostů vystoupila především velká jihoslovanská výprava a ruské emigrační sokolstvo.
Součástí sletu bylo i slavnostní odhalení Šalounovy sochy Tyrše
v Tyršově domě.
VIII. všesokolský slet r. 1926 – prezident T. G. Masaryk, po pravici
dcera Alice a E. Beneš, po levici Jan Černý, tehdy jako předseda
úřednické vlády a ministr vnitra
Vyvrcholením všech sletů svou účastí, uspořádáním i tělocvičnými výkony se stal IX. všesokolský slet roku 1932 konaný na oslavu
stého výročí Tyršova narození. Na Strahově cvičilo 30 000 mužů
/střídavě po 17 000/, 28 000 žen, 5 678 starších mužů, 14 008 dorostenců, 13 975 dorostenek, 14 574 žáků a 16 550 žákyň. Šestihodinový průvod Prahou čítal přes 78 000 cvičících a 872 jezdců.
K celkovému počtu Slovanů 7 240 osob se poprvé připojili i Rumuni. Také díky filmu z VIII. sletu, šířenému do světa zahraničními úřady, bylo Československo jako země tělovýchovně pokročilá
vyhledáváno odborníky z celého světa. Nejvzdálenější hosté byli
z Austrálie, Chile, Japonska, jižní Afriky. Návštěvy obecenstva na
sletišti dosahovaly denně až 150 000 diváků.
Jubilejní X. všesokolský slet v roce 1938, poslední před 2. světovou válkou, se konal v době fašistické hrozby. Stal se demonstrací
jednoty národa a odhodlání bránit se proti hitlerovskému Německu.
Účastnil se ho rekordní počet sokolů – téměř 350 000, sešly se 2
miliony diváků, prezident Beneš daroval ČOS prapor, poprvé bylo
umístěno pod cvičební plochou 24 reproduktorů. Slet držel rekord
v počtu lidí cvičících jednu skladbu, jmenovala se „Přísaha republice“. Před 200 000 diváků nastoupilo najednou na plochu Strahovského stadionu téměř 29 000 mužů, kteří přísahali věrnost republice v době jejího ohrožení nacizmem.
„Dělový výstřel a před východní tribunou se otevře dočasné vězení tří tisíc poštovních holubů, kteří se nedočkavě vznášejí do výše,
zakrouží nad sletištěm a rozlétají se na všechny strany. . . kéž by se
mohli proměnit v rej bílých holubic s olivovou ratolestí. . .
Prezident, první akordy státní hymny. A muži přicházejí složit „Přísahu republice“. Sukův symbolický pochod „V nový život“ – a již nastupují v devadesátistupovém proudu. Je jich 28 600! A mezi nimi
mnoho těch, kteří přišli cvičit takřka rovnou z obranných postavení
na hranicích. Ten chladný pergamen jejich tváří, to až sveřepé sevření rysů, kterým poznamená člověka jen odhodlání na život a na
smrt. . .
Po zázračném nástupu dostává se tato strašlivá hmota do pohybu. Blesky vyšlehlé ze země, smršť, která jediným dechnutím položí prales – to jsou běžné charakteristiky dojmů. A koruna všeho
– ohlas chorálu božích bojovníků. . . Navíc pak ještě zvláštní cvičení
– „Sokolská brannost“ – aby už nebylo vůbec pochyb. . .“
V dobách nejtěžších, které pro náš národ i Sokol za dva měsíce
poté nastaly, dostáli svému slibu i ostrožští sokolové. Mnozí z nich
se po 15. březnu 1939 zapojili do odbojové organizace „Obrana národa“, která měla své sokolské skupiny, a v posledním roce války do
odbojové skupiny CARBON. Dva z nich položili za svobodu vlasti
život – bratr Václav Klečka, sládek ostrožského pivovaru, byl umučen 18. 5. 1942 v Osvětimi a bratr Antonín Straka, učitel, na prahu
svobody po zatčení gestapem volil 29. 3. 1945 dobrovolnou smrt,
aby při výsleších a mučení nezradil své spolubojovníky. Současně
s Antonínem Strakou byl vzat do vazby na konci března 1945 profesor Miroslav Hoffmann a učitel František Lapčík. Prvně jmenovaný
si ještě v Uh. Hradišti, kde byl zpočátku uvězněn, překousal na zápěstí žíly. Byl převezen do Brna a poté do Mironovic, odkud se vrátil
domů 14. května 1945. Mezi prvními, kteří byli bezprostředně po
okupaci republiky zatýkáni a odváženi do koncentračních táborů,
odkud se většinou již nevrátili, byli činovníci ČOS, žup i jednot. Z ostrožských byl zatčen a šest měsíců vězněn dlouholetý náčelník Oldřich Sudek. Z mnoha dalších sokolů, kteří svou odbojovou činností
nasazovali životy své i příslušníků svých rodin, vzpomeňme manžele Koukalovy, u nichž se před koncem války více jak půl roku ukrýval
velitel paraskupiny CARBON kpt. František Bogataj. Také nemalou
zásluhou Antonína Koukala nebyl Němci vyhozen železobetonový
Pamětní deska br. Václavu Klečkovi a br. Antonínu Strakovi byla odhalena na sokolovně 28. 10. 1946
most přes řeku Moravu a vedlejší most přes potok Okluky.
Nad událostmi i obětmi 2. světové války se zavřel čas. Naší povinností je uchovat je ve vzpomínkách pro časy příští.
Připravila Věra Hendrychová
Pokračování příště
25
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Obrovský úspěch mužstva mužů
HOKEJ Uherský Ostroh, v krajské lize
vybojovalo fantastické 2. místo
Největšího úspěchu v novodobé historii hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh, o. s. dosáhlo mužstvo mužů,
hrající Krajskou ligu Jihomoravského, Olomouckého
a Zlínského kraje a Vysočiny ročníku 2011/12.
Po dlouhodobé základní části soutěže o dvanácti účastnících, Ostrožané vystoupali až na celkové 2. místo a stali
se zlínskými krajskými přeborníky s právem účasti v kvalifikaci o 2. ligu.
Nad jeho síly bylo v celkovém pořadí pouze jediné mužstvo HC Moravské Budějovice, které patří po několik sezón k premiantům krajské ligy, v celé letošní soutěži ani
jednou neprohrálo v základní hrací době a v posledních
sezónách hrálo dvakrát kvalifikaci o postup do 2. ligy.
Náš mladý tým, jehož věkový průměr je necelých 24 let,
vedený hodonínskou trenérskou dvojicí Karlem Buřičem
a Zdeňkem Ševelou, hrál od prvních mistrovských zápasů
bruslařsky náročný, celoplošný hokej s kvalitní obranou
podpořenou vynikajícími výkony obou brankářů Michala
Šurého a Viktora Valúcha, jejichž úspěšnost zákroků se
pohybuje kolem famózních 92 % a se skvělým průměrem
2,3 obdržených branek na zápas. Takovou vyrovnanou
brankářskou dvojici nemá žádný hokejový klub hrající proti nám.
V celé soutěži jsme okusili pouze 4 porážky a v ostatních 18 zápasech zvítězili, z toho 5x na samostatné nájezdy. Na domácím ledě jsme prohráli pouze jedenkrát, a to
hned v úvodním zápase sezóny s Uničovem.
Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína – základní část 2011/12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HC Mor. Budějov. 2010
HOKEJ Uherský Ostroh
HC Brumov-Bylnice
SK Minerva Boskovice
HK Kroměříž
HC Dynamiters Blansko
HCM Warrior Brno
HC Grewis Plumlov
HC Uherský Brod
HHK Velké Meziříčí
HC Uničov
HC Spartak Velká Bíteš
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19
13
14
13
10
10
9
8
8
4
5
3
0
5
1
1
2
0
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
3
1
3
0
1
0
2
0
4
7
8
8
9
11
10
13
13
17
16
173:71
80:50
81:82
88:68
97:83
77:84
78:87
83:104
69:85
82:118
70:95
55:106
60
49
44
41
36
33
30
29
26
22
15
11
Tato jedinečná bilance nás dovedla až ke statistikovým
prvenstvím, zejména v obdržených brankách, kde s 50
inkasovanými brankami vévodíme všem mužstvům. Také
v soutěži FAIR PLAY patříme mezi první dvě nejslušnější
mužstva celé soutěže.
Zápasy Uherského Ostrohu mají divácky největší
návštěvnost a všechny domácí zápasy navštívil největší
počet diváků ze všech účastníků krajské ligy, v průměru
297 platících diváků na jeden soutěžní zápas.
Dalším NEJ je i to, že jsme hokejovým městem s nejmenším počtem obyvatel účastnícím se celomoravské soutěže.
Nejproduktivnějším hráčem týmu v kanadském bodování
je Vilém Galuška s 21 bodem (8 branek + 13 asistencí).
Nejlepším střelcem se stal Lukáš Ťok s 10 vstřelenými
brankami a nejlepším nahrávačem je Vilém Galuška se 13
asistencemi.
Hned šest hráčů nastoupilo do všech 21 zápasů základní části – brankář Šurý, obránci Frolek, Nevídal, Stašek
a útočníci Barák se Zelinkou.
Nejmladším stabilním hráčem kádru je útočník Vilém
Galuška (1993), nejstarším brankář Viktor Valúch (1979).
Svými výkony jsme si vybojovali uznání a respekt soupeřů, jenž budeme potřebovat do blížícího se PLAY OFF Zlínského kraje, které pro nás začne prvními dvěma domácími semifinálovými zápasy na začátku března, a to ve
čtvrtek 1. března od 18.00 hodin a v neděli 4. března
od 17 hodin.
Střechy
Pokrývačské práce • střechy na klíč
hydroizolace • opravy
zateplení rovných střech
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
www.uhostroh.cz
Hokejové PLAY OFF Zlínského kraje 2012
klepe na dveře
V neděli 19. 2. 2012 skončila základní část Krajské ligy mužů sezóny 2011/12, mužstva se rozdělila do
příslušných krajů a začalo se hrát
PLAY OFF. Tak jako v minulém roce
mají právo účastnit se kvalifikace
o 2. ligu vítězové jednotlivých krajů
po základní části.
Vítěz kvalifikace pak vyzve v následné baráži poslední mužstvo dlouhodobé části 2. ligy – HC RT Torax
Porubu, kde spolu budou hrát o postup do, nebo setrvání v soutěži 2.
ligy skupina Východ.
V našem případě se stal zlínským
krajským přeborníkem Uherský Ostroh, jihomoravským přeborníkem
Moravské Budějovice a vítěz Moravskoslezského kraje vzejde z rezultátů
právě probíhajícího PLAY OFF Orlová
nebo Studénka.
Uherský Ostroh, jako možný účastník kvalifikace ze Zlínského kraje,
neprojevil zájem bojovat v kvalifikaci o finančně extrémně náročnou 2.
ligu, tudíž bude usilovat o tolik ceněné prvenství ve zlínském PLAY OFF
a o zisk hejtmanského poháru. Zápasy v PLAY OFF jsou atraktivnější a přinášejí derby utkání, o které je velký
divácký zájem a s napětím je sleduje
celý zlínský region.
Dvojzápasové kvalifikační klání o 2.
ligu tedy v polovině března podstoupí
HC Moravské Budějovice s vítězem
PLAY OFF Moravskoslezského kraje.
V našem kraji tak bude hrát PLAY
OFF šestice mužstev: HOKEJ Uherský Ostroh, HC Brumov-Bylnice, HK
Kroměříž, HC Grewis Plumlov, HC
Uherský Brod a HC Uničov.
Na základě rozhodnutí krajského hokejového svazu bude odehráno předkolo PLAY OFF, které určí postupující
do semifinále, do něhož se přímo, na
základě výsledků základní části KLM,
dostala první dvě mužstva Uherský
Ostroh a Brumov-Bylnice.
V předkole, které začíná 22-23. února 2012 se tedy střetnou systémem 3
– 6 a 4 – 5 následující dvojice: HK
Kroměříž – HC Uničov a HC Grewis
Plumlov – HC Uherský Brod.
Vítězové předkola postupují do semifinále PLAY OFF, kde se utkají systémem 1 – 3 a 2 – 4.
Hraje se na tři vítězná utkání, 2x doma
– 2x venku, případný rozhodující zápas u lépe postaveného po základní
části. Ten také sehraje dva úvodní zápasy na domácím ledě.
Hracími dny jsou pravidelně středa/
čtvrtek a sobota/neděle.
Vítězové semifinálových soubojů se
utkají ve finále o šampiona Zlínského
kraje zase stejným systémem na tři vítězná utkání. První finálový souboj začínají nejpozději v neděli 18. března.
Jistě však víme již nyní, že k prvnímu
domácímu zápasu semifinále PLAY
OFF nastoupíme ve čtvrtek 1. března
od 18.00 hodin. Druhý zápas bude
odehrán opět v Uherském Ostrohu
v neděli 4. března od 17.00 hodin.
Následný třetí či čtvrtý semifinálový
zápas budeme hrát na ledě soupeře.
V případě rozhodujícího pátého zápasu bychom měli výhodu domácího
prostředí ve čtvrtek 15. března od 18.
hodiny.
A pokud postoupíme do finálových
bojů, prodloužíme si hokejovou sezónu až do konce března.
Přijeďte nás prosím podpořit svými
hlasivkami, určitě se budeme snažit
vaši důvěru nezklamat…
Ples hokejistů
2012
V sobotu 28. ledna 2012 proběhl
tradiční VIII. Ples hokejistů, jenž měl
vysokou společenskou úroveň, oč se
taktéž zasloužilo country vystoupení malých kovbojů a jejich tanečnic
z křesťanské mateřské školy a výrazový tanec v podání dívek ze základní školy.
O hudbu, tanec a zábavu se celý
večer starala hudební formace New
Impulz. Nechyběl ani výborný bufet
s kvalitními víny a chutným občerstvením. Každý z účastníků mohl
také získat některou z přímých výher
a cen. Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh všem plesovým
hostům, pořadatelům a hlavně všem
vzácným podporovatelům, kteří obohatili náš ples svými dárky. Děkujeme…
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Z TJ Lokomotiva a sportovní haly
Letošní zima dává svým dlouhým mrazivým počasím dostatek příležitostí k odzkoušení nových kotelen v areálu TJ.
Společně s opravami budovy sokolovny,
na podzim roku 2010, byla uskutečněna
i plánovaná decentralizace kotelny a vybudování samostatných kotelen v jednotlivých částech budov v areálu TJ.
Zatímco kotelna v budově sokolovny je
i při současných extrémech dostačující
a schopná budovu dostatečně vytopit,
o kotelnách v hale a v sále sokolovny se
již tak jednoznačný závěr učinit nedá.
Topení v „malém“ sále je nedostačující,
tělesa jsou umístěna pouze v přistavěné
části přísálí mimo prostor vlastního sálu,
takže do sálu odchází pouze teplo, které nejdříve vytápí přísálí a teprve poté se
dostane i do prostoru sálu. Komplikuje
to i skutečnost, že v sále je parketová
lepená podlaha, a ta vyžaduje minimální
výkyvy v teplotních a především vlhkostních podmínkách.
Údržba prostor haly je stále nákladnější,
a není to způsobeno pouze stále častěji
se opakujícími závadami na vesměs původním vybavení haly, jako jsou světla,
elektrorozvody či rozvody vody, ale i zásahy některých návštěvníků. Bohužel se
stále častěji vyskytují případy poškozování vybavení haly a příslušenství některými
návštěvníky, kteří si nejsou schopni uvědomit základní pravidlo - do haly chodí
jako návštěvníci a podle toho by se měli
i chovat...
Ve sportovní hale se jako každý rok konaly všechny ostrožské plesy. Ples ZŠ,
ples hokejistů a ples hasičů, který zakončil plesovou sezonu. Ples ZŠ jako jediný
probíhal již podruhé v obou sálech a při
počtu návštěvníků bylo přínosem, že
byly k dispozici i druhé toalety v budově
sokolovny. Při plese hokejistů byla nízká
návštěvnost, a tak bylo dostačující i hygienické zázemí, ovšem ples hasičů přinesl
již starou známou věc - 2 toalety pro každé pohlaví jsou pro více než 500 návštěvníků zcela nedostačující. A stane-li se, že
se některá z toalet porouchá, je pak dost
velkým problémem se s nastalou situací vyrovnat. VV - TJ si společně s vedením radnice tuto situaci uvědomuje a je
naší společnou snahou situaci v oblasti
hygienického zázemí ve sportovní hale
napravit a zajistit dostatečný počet WC
pro potřeby většího počtu návštěvníků
nejen při konání plesů a hodových zábav, ale i při konání větších sportovních
akcí.
Přejeme si, aby se sportovní hala stala
místem, ve kterém se budeme všichni cítit dobře a kam se budeme rádi vracet.
B. Janda - TJ Lokomotiva Uh. Ostroh
Oddíl aerobiku TJ Lokomotiva Uherský Ostroh pořádá
v neděli
18. března 2012 akci
POHYB A ZDRAVÍ
Program:
14.00-15.00 Zumba-Martina
15.00-16.00 Dance aerobic-Věrka
16.00-17.00 Bodystyling-Zuzka
Bohatá tombola
Vstupné:120 Kč/studenti 60 Kč; 1 hodina 60 Kč/studenti 30 Kč
28
www.uhostroh.cz
VÝZVA TJ LOKOMOTIVA UH. OSTROH OBČANŮM UHERSKÉHO OSTROHU
Vzhledem k situaci kolem masového
sportu v ČR, zejména systému financování, a proběhlým změnám v řízení
TJ v průběhu loňského roku jsme se
rozhodli provést přeregistraci a aktualizaci členské základny TJ Lokomotiva
Uherský Ostroh.
Dovolujeme si tímto prvním veřejným
impulzem vyzvat stávající členy TJ k aktualizaci svého členství a současně nabízíme novým zájemcům členství v naší
Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Uh.
Ostroh. Není to jen populistický krok
a zájem získat nové členy, chceme podat ruku všem, kteří mají zájem o sport
i mimosportovní činnost a potřebují k tomu sportoviště kryté, nebo otevřené, které máme ve vlastnictví a které vám rádi
nabídneme. Ať už to budou modeláři se
svými modely nebo skupina maminek
s malými dětmi či houbaři k prezentaci
svých sezónních úlovků. Rádi bychom
do budoucna rozšířili aktivity v prostorách vně i uvnitř sportovní haly, a nejen
aktivity sportovní. Máte-li nějaký nápad,
přijďte za námi, jsme vstřícní diskuzím
a pomoci.
K podání přihlášky, nebo jen aktualizaci informací o členství do TJ můžete
použít tiskopis z tohoto čísla OL, který po
vyplnění stačí vhodit do poštovní schránky ve vstupu do areálu TJ, nebo je možné si přihlášku vyzvednout u předsedů
jednotlivých oddílů, či přímo u správce
sportovní haly. Registraci bude možné
provést i osobně u pana správce po tel.
dohodě na tel. čísle 602 148 374 nebo
elektronickou formou zaslání údajů
z přihlášky na e-mailovou adresu TJ:
[email protected]
Přihlášeným i stávajícím členům bude
proti uhrazení členského příspěvku vystaven nový členský průkaz, který bude člena opravňovat k využívání sportovišť TJ
za členské vstupné a dalším výhodám,
které bychom rádi členské základně nabídli a zajistili proti jejich svobodné vůli
vstoupit či setrvat v řadách TJ. V rámci
registrace je možné i členství v několika
oddílech, ale hradí se pouze jeden členský příspěvek na každý kalendářní rok.
Pro letošní rok byla výkoným výborem
TJ stanovena výše členského příspěvku
ve výši 100 Kč. Upozorňujeme, že jde
o členský příspěvek, který se tady léta
nehradil, nejde o peníze, které si vybírají samostatné oddíly od svých členů na
činnost, materiál a další aktivity.
Zájemci o založení nového oddílu
uvedou v přihlášce, o jaký sport se jedná, a odhadovaný počet členů, následně budou zástupci přizváni na jednání
VV - TJ k dořešení materiálního a technického vybavení a termínů pro činnost
nového oddílu.
V současné době sdružuje TJ Lokomotiva v Uh. Ostrohu tato sportovní
odvětví: aerobik, badminton, volejbal,
beachvolejbal, tenis, šachy a v rámci
školního klubu oddíl gymnastiky, který
má základnu v areálu TJ.
Členům stávajícím i novým poskytneme možnost rozhodovat o dění v TJ,
podílení se na rozvoji TJ, zkvalitňování
sportovního vybavení v rámci možností,
a chodu TJ. Nabízíme snížené vstupné
na sportoviště TJ, technické a materiální zázemí v rámci vybavenosti sportovišť
a přednostní výběr termínů na sportoviš-
tích.
Každoročně nabízíme občanům
všech věkových kategorií, členům i nečlenům TJ volné termíny hlavně v době
nízkého využití haly v dopoledním a odpoledním čase do 15 hodin za velmi
zajímavé ceny proti večerním hodinám,
ovšem zatím je bohužel zájem velmi
malý, a je to škoda.
Každopádne to nevzdáváme, čeká
nás komplikovaný rok 2012, a ani my
sami nedokážeme odhadnout, co nám
všechno přinese. Masový sport v ČR je
v recesi, finanční toky jsou stále menší
a pro nás, činovníky, je nemyslitelné, aby
se veřejné a skupinové sportování se staletou tradicí stalo minulostí. Vězte, že se
budeme snažit a doufáme, že i vy nám
v této naší snaze budete nápomocni.
Tělovýchovná jednota chce spustit
již nyní připravené vlastní webové stránky. Rádi bychom v nich ukázali vše, co
se za léta sportování v Ostrohu událo.
Nebudeme schopni jít do takových obsahově a textově propracovaných studií, které připravuje paní Hendrychová
do OL o Sokolu, ale jsme přesvědčeni,
že je mezi občany spousta dobových
fotografických materálů jednotlivých
oddílů, staveb sportovišť, různých společenských akcí, turnajů od počátků do
dnešních dnů. Tyto materiály bychom
rádi prezentovali na stránkách, abychom přitáhli k jejich prohlídce širokou
veřejnost. A v tom tkví ta naše prosba
k vám - zapůjčení takového materiálu
k digitálnímu zpracování. Budeme moc
rádi a budeme se těšit.
Ing. Pavel Vozábal,
předseda TJ Lokomotiva
29
OSTROŽSKÉ LISTY
TRIUMF OSTROŽANŮ
NA VELKÉ CENĚ TŘEBÍČE
Dne 22. 1. 2012 se konala v Třebíči střelecká soutěž různých věkových kategorií
Bahulová, Ilková - 1. místo, Hájek - 2.
místo, Bahula - 3. místo
- Velká cena Třebíče. Tento závod byl
pro naše mladé střelce i pro nás trenéry úplnou novinkou, jelikož jsme se ho
v minulých letech neúčastnili. Opět i tato cesta byla cestou za úspěchem. Triumfální výkon šestičlenné výpravy byl
v podobě ČTYŘ medailových umístění
– dvě ZLATÉ, jedno STŘÍBRNÉ a jedno BRONZOVÉ. V kategorii do 12 let
suverénně zvítězila Zuzana Ilková, která nastřílela neuvěřitelných 299 bodů
(ze 300), a vylepšila si tak svůj osobní
rekord. Těsně za ní obsadil stříbrnou
příčku Dominik Hájek, který nastřílel
298 bodů. Jan Hendrych se musel
spokojit s nástřelem 294 bodů, a to stačilo „jen“ na pěkné, ale smolné 4. místo. Posledním střelcem v této kategorii
byl nováček Vít Turčin, který se prostřílel do první desítky nejlepších. Obsadil
7. místo s výkonem, a zároveň osobním
rekordem 270 bodů. V kategorii do 14
let jsme měli jedno želízko v ohni – Jana
Bahulu. I když si vystřílel 3. místo, s vý-
Ostrožská výprava
sledkem 277 bodů není a nemůže být
spokojen (jen my a on ví proč). Jediná
zástupkyně střelby vstoje – Martina Bahulová, která střílí tuto disciplínu teprve
půl roku, obsadila 1. místo s 377 nastřílenými body.
Jitka Zajíčková
POHÁRY SKONČILY
V RUKOU OSTROŽSKÝCH STŘELCŮ
4. 2. 2012 se naši mladí střelci vydali
na další závod, a to v našem regionu,
do Březolup. Zde se konal 42. ročník
Zlaté diabolky. Toto střelecké klání
opět hrálo pro barvy našeho klubu.
Domů jsme si přivezli PĚT pohárů.
1. místo v kategorii do 12. let si vystřílel Jan Hendrych nástřelem 298
bodů. Na bronzovém místě v téže
kategorii skončila Zuzana Ilková
s 297 body. Dominik Hájek se tentokrát musel spokojit s neatraktivním
4. místem, kterého ale dosáhl s vysokým nástřelem 296 bodů. Adam
Procházka byl šestý s 291 nastřelenými body a Vít Turčin desátý
s osobním rekordem 271 body.
ková si v ní vystřílela 1. místo nástřelem 380 bodů a Martina Bahulová
3. místo s 376 nastřílenými body.
Jitka Zajíčková
V kategorii do 14. let si za nástřel
291 bodů odnesl bronzový pohár
Jan Bahula.
Do 12 let Jan Hendrych - 1. místo,
Zuzana Ilková - 3. místo
30
Poslední námi obsazenou disciplínou byla VzPu 40. Sabina Vaculí-
Dorostenci Sabina Vaculíková
- 1. místo, Martina Bahulová - 3. místo
Něco o zdraví
ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST
Při žilní nedostatečnosti se snižuje schopnost žil dolních končetin odvádět krev směrem k srdci. V důsledku
oslabení žilní stěny a ztráty funkce žilních chlopní se krev
z dolních končetin nevrací k srdci, ale teče vlivem gravitace opačným směrem. Dochází k městnání krve v dolních končetinách, vzniká otok s rizikem poškození tkání
a vzniku bércového vředu.
Mezi nejčastější příčiny patří vrozený sklon, mohou
se uplatnit i hormonální vlivy (těhotenství, menopausa,
hormonální antikoncepce), sedavé zaměstnání, dlouhodobé stání, změny hmotnosti, nošení těžkých břemen.
Rizikovým faktorem je i obezita, kouření, nedostatek pohybu, vzniká však i jako komplikace po prodělané žilní
trombóze.
Žilní nedostatečnost se projevuje jako pocit těžkých
nohou či křeče dolních končetin, bolesti v průběhu žíly,
otoky kolem kotníků nebo vznikem modrých skvrn a metličkám podobným rozšířeným žilkám. Postupně vznikají
křečové žíly, větší otoky a ukládání tmavého pigmentu
v kůži (hyperpigmentace). V pokročilém stadiu může
vzniknout i bércový vřed.
Základem léčby je nošení kompresivních punčoch
(stlačení rozšířených žil, zlepšení funkčního návratu krve
a odstranění městnání žilní krve) a dodržování režimových opatření. Podávají se léky, u nichž je prokázán vliv
na zmenšování otoků a zvýšení napětí žilní stěny. Skleroterapie je injekční aplikace látky, která vede k uzavření
a vstřebání žíly. Další možností je operační léčba špatně
fungujících žil.
Režimová opatření můžeme ve valné většině případů
realizovat sami: pěší chůze, aby svaly mohly pumpovat
krev zpět k srdci, vyhýbat se dlouhému sezení a stání,
snažit se snížit hmotnost při nadváze nebo obezitě, minimálně 3x denně zvedat nohy nad úroveň srdce, denně
cvičit doporučené cviky, zaměřit se na vhodný sport (plavání, jízda na kole, chůze, tanec), vyhýbat se horkému
prostředí, často otužovat nohy studenou vodou a v neposlední řadě pečovat o své nohy (kontrola poranění,
puchýřů, otoků, každodenní mytí vlažnou vodou a jemným mýdlem, promazávání vhodnými krémy nebo tělovými mléky, pravidelná pedikúra, rovné stříhání okrajů
nehtů, masáže dolních končetin, nošení pohodlné obuvi). Taktéž zácpa vede k výraznému zvýšení žilního tlaku
a lze proti ní bojovat pomocí diety bohaté na vlákninu,
dostatečným příjmem tekutin a omezením příjmu nasycených tuků.
Doporučené cviky na posílení žilního oběhu dolních
končetin: chůze střídavě po patách a špičkách, přenášení váhy ze špiček na paty a zpátky, chůze střídavě po
zevních a vnitřních hranách chodidla, s opřenou patou
sešlapávat míček špičkou nohy nebo jej stlačovat mezi
kotníky, vsedě nebo vleže střídavě propínat a krčit chodidla a podobně. Myslet na to bychom měli v práci i doma,
taky při dlouhém cestování.
Žilní onemocnění vyžaduje dlouhodobou léčbu
tvořenou kombinací režimových opatření, účinných léků
(venofarmak) a kompresivní léčby (punčochy). Pravidelné kontroly lékařem jsou zásadní pro dobré zdraví a výběr nejlepší léčby.
Pro čtenáře Ostrožských listů
sepsala MUDr. Martina Hýžová
Zdroj: www.zdn.cz, www.zilniporadna.cz, informace
pro pacienty - Richter Gedeon, www.servier.cz.
31
OSTROŽSKÉ LISTY
PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Uherský Ostroh děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili hasičský ples.
FILDING GROUP, s. r. o., p. Píštěk Vítězslav; TERY METAL, s. r.
o., p. Švédík Roman; pan Hudeček Zdeněk; BMTI, pan Mika Petr;
SIEMPELKAMP CZ, s. r. o.; INTERSTYL, pan Laga Radek; EUROTEC k. s.; ŘKF UH. OSTROH; ELEKTRO RAUŠ;
STAVEBNÍ SPOLEČNOST KNĚŽDUB, s. r. o.;
FAINSTAV, pan Hůsek Tomáš; TPT COATING s.
r. o.; MUDr. Měrková Marie; OSPEK UH. OSTROH; MĚSTO UH. OSTROH; p. Pavlas Uh. Ostroh; Kadeřnictví BEAUTY, pí Pavlíčková; MUDr.
Mrazíková Dana; YARO Uh. Ostroh; pí Malinová
Žaneta, Veselí nad Moravou; Hasiči Mesit; SONA
Častkov; p. Wunderlich, Uh. Hradiště; Kovovýroba Burián, Uh. Ostroh; pí Buriánová Michaela,
Uh. Ostroh; CAT DESING Buchlovice; Autodoprava Bachan, Uh. Ostroh; Trafika Arnoštová, Uh. Ostroh; Šicí
dílna, p. Kaňovský Uh. Ostroh; Květinka, pí Jeřábková Uh. Ostroh;
Osmek, pí Kynclová Uh. Ostroh; Herna-Osmek, p. Kyncl Uh. Ostroh;
Chedos Uh. Ostroh, Lékarna SALVIA Ostrožská Nová Ves; Železářství Bečková Uh. Ostroh; r. Žmolová Uh. Ostroh; pí Vyskočilová Uh.
Ostroh; Restaurace u Fryčků, pí Hendrychová; pí Kaňová; Hoblinka
Uh. Ostroh; BELLA DEKOR, pí Horáková Uh. Hradiště; TRANSA
VARIANT, s. r. o., p. Szymurda; FRANK GLASS Uh. Hradiště; PETROL STATION, provoz čerp. stanic; Autodíly, p. Váňa Radek, Horní
Lhota; MUDr. Hýžová, Uh. Ostroh; Textil Lilie, Uh. Ostroh; Autoravira
Bílovice; Zednictví, p. Hanák Jiří, Uh. Ostroh; Tvrz, Hluk; Golf club,
Ostrožská Nová Ves; pí Urbánková, Bistro K; pí Cahlová, Uh. Ostroh; Autoškola Holba, Uh. Ostroh; Drogerie Sochorcová, Uh. Ostroh; Stavebniny Vanto; Kamenictví, p. Šišpera J., Uh. Ostroh; Rybářství, p. Rehberger, Uh. Ostroh; MUDr. Krhovský, Uh. Ostroh; Lidové
tradice a řemesla, Uh. Ostroh; MUDr. Krhovská, Uh. Ostroh; Vodotopo p. Vlk R., Uh. Ostroh; Tabák p. Konečný, Uh. Ostroh; PAS+P,
Uh. Hradiště; BABI, pí Bečková A., Uh. Ostroh; Stolařství p. Uher,
Uh. Ostroh; Kovo Obal D., Uh. Ostroh; pí Veselá Marie, Uh. Ostroh;
Koupelny Siko, p. Popelka, Veselí n. Mor.; OVB p. Peprníček, Ostrožaská Nová Ves; Stolařství p. Kadluba, Uh. Ostroh; CEDRO I, s. r. o.,
Praha; Rybáři Uh. Ostroh; Oplétání demižónů p. Blaha, Uh. Ostroh;
Elektromontáže p. Jurčeka P., Uh. Ostroh; MUDr. Pospíšilová, Uh.
Ostroh; Hokej Uh. Ostroh; pí Hlaváčková, Uh. Ostroh; SKI p. Žák L.;
Ostrožsko a. s., Ostrožská Lhota; TV SAT p. Slunečko Fr., Uh. Ostroh; Ostroh, s. r. o., Uh. Ostroh; Vinotéka p. Zdráhal F., Uh. Ostroh;
OBRAZY
Autodoprava p. Vávra, Uh. Ostroh; p. Pučík, Uh. Ostroh; ZŠ Uherský
Ostroh; Potraviny Zdráhalová, Uh. Ostroh; Babi Zdráhalová, Uh. Ostroh; p. Němeček Ivan, Uh. Ostroh; Autokaroserie, p. Kučera, Uh.
Ostroh; Zubní laboratoř p. Kareš, Uh. Ostroh; Kadeřnictví pí Skočovská, Uh. Brod; ŽPSV závod,
Uh. Ostroh; RENOVA Luhačovice; MUDr. Juřenčák Fr., Uh. Ostroh; Pivovar Radegast, p. Dostál,
Uh. Ostroh; ZAMONT, p. Zámečník P., Uh. Ostroh; p. Lekeš Dušan, Uh. Ostroh; Autoservis, p.
Fryšták, Staré Město; Vodotopo Jestřabík R., Uh.
Ostroh; MADUS COMPANY, Ostrožská Nová
Ves; DYAS . EU, Uh. Ostroh; FILTRATION TECHNOLOG, Nivnice; Octárna Bzenec, p. Zanca;
ŽPSV, a. s., Uh. Ostroh; Matve, s. r. o., Uh. Ostroh; AMAROST Kunovice, Ráj matrací, Kunovice; p. Buráň Marek,
Uh. Ostroh; TUNGALOY, p. Galuška; Žaneta a Michal Buráňovi, Uh.
Ostroh; PAP OIL, pí Jochová L., Uh. Ostroh; Kamenictví Drozd, Uh.
Ostroh; p. Jurásek Zdeněk; p. Titl P., Uh. Ostroh; MUDr. Zápařková
I., Uh. Ostroh; ACTIV PARTNER, s. r. o., Uh. Ostroh; Knihy, časopisy
Tomeček, Uh. Ostroh; DGTIP CZ, Brno; J.D.TOUR pí Polehňová D.,
Uh. Ostroh; Sportbazar p. Pavlas, Staré Město; DGTIP CZ, Brno; MS
PROFINET, s. r. o., p. Flora, Uh. Ostroh; Kosmetika pí Žáková, Uh.
Ostroh; Autoškola p. Lunda, Uh. Ostroh; p. Bilík, Uh. Ostroh; Elektro
Ševela, Uh. Ostroh; Elektro Kovařík, Uh.Ostroh; p Polehňa Rostislav,
Uh. Ostroh; Malířství a natěračství p. Galuška Stan.; JAVORNÍK, s.
r. o.; p. Čech, Uh. Ostroh; Bar Terry Fox; Stolařství p. Křapa, Uh.
Ostroh; Automoto p. Halík, Uh. Ostroh; Pohřebnictví pí Hýlová, Uh.
Ostroh; Pneu expres, Uh. Ostroh; Caratti p. Píštěk, Uh. Hradiště;
Sklenářství p. Ilek R., Uh. Ostroh; Malířství a natěračství p. Polehňák;
Soukromý zemědělec p. Hudaček; Klempířství p. Nevídal M., Uh. Ostroh; Zednictví p. Jozek; Fortel katalog, p. Kunovjánek, Uh. Ostroh;
Perfekta p. Galuška P., Uh. Ostroh; Soukromý zemědělec p. Bubeník
P.; Střelecký klub, Uh. Ostroh; Restaurace Morava, Uh. Ostroh; Autoopravna p. Lopata, Ostr. Nová Ves; Vodní zdroje, Holešov; pí Potyková;
Jednota SD, Uh. Ostroh; AQUACUP, Uh. Ostroh; p. Straka Jaroslav,
Uh. Ostroh; Pizzerie SENTTANTA; p. Nikl, Ostrožská Nová Ves; p. Hlaváček+Snopek, Míkovice; ČEROS, p. Sudický, Uh. Hradiště; Zednictví
p. Tureček L., Uh. Ostroh; Občerstvení, pí Hučíková L., Uh. Ostroh;
AVON, pí Čápková, Uh. Ostroh; pí Matušková Dagmar, Uh. Ostroh;
Manželé Rojárovi, Uh. Ostroh; Řeznictví Katzer, Uh. Ostroh
VERONIKY DAŇKOVÉ
Středa 4. dubna v 17.00 hod. v zámecké galerii
Výstava je zaměřena na olejomalby s tematikou flóry, perokresby krajin
a architektury z okolí (Uherský Ostroh, Modrá, Velehrad, Kunovice)
Svým dílem Veronika Daňková vytváří vlastní svět odpovídající její momentální
náladě, schopnosti vidět neobyčejné v obyčejném. Snaží se zachytit rozmanitosti
tohoto světa, ale také je fascinována světem snů a iluzí.
POZVÁNKA NA VERNISÁŽ
32
Profesní životopis:
2009 absolutorium bakalářského stupně UTB FMK, katedra Animace
2006 absolutorium na Vyšší odborné škole filmové Zlín, obor Animovaná
filmová tvorba
Absolvovala Animovanou operou pro JANÁČKOVU AKADEMII MÚZICKÝCH
UMĚNÍ V BRNĚ.
2004 maturita na Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště,
obor Propagační výtvarnictví - Propagační grafika.
www.uhostroh.cz
KLOBOUKOVÝ BÁL
LETOS JIŽ POŠESTÉ
V sobotu 31. března 2012 od 19.30 hod.
se v uherskohradišťské Redutě opět uskuteční populární
Kloboukový bál. „Jakožto závěrečný ples sezony patří k oblíbeným
akcím pro svou originalitu, neformálnost a rodinnou atmosféru.
Večeru vládnou klobouky, prostory Reduty nahrávají komorní atmosféře
a o zábavu není nouze,“ vysvětlila Adéla Kotková, organizátorka plesu.
VI. Kloboukový bál, stejně jako všechny ročníky předchozí, pořádá Diakonie ČCE – středisko CESTA ve spolupráci s Klubem kultury Uherské
Hradiště. Jako obvykle má ples benefiční charakter – veškerý výtěžek
totiž podpoří denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením a poradnu rané péče.
K tanci i poslechu zahraje nepřekonatelný
Marathon Band a nemine vás ani vystoupení
kouzelného Jirky Hadaše,
tanečních profíků z TK Rokaso
či módní přehlídka agentury MN consulting.
Řádková inzerce
Hledáme krátkodobý (1 rok) podnájem
bytu 1 + 1, nebo 2 + 1může být i v RD
v Uherském Ostrohu.
Telefon: 728 365 829.
FOTOGRAF
14. BŘEZNA
od 14.00 do 16.00 hodin
ve společenském sále
ve II. poschodí ostr. zámku.
Fotograf Miroslav Míšek vám
zhotoví i fotografie z přinesených CD nebo filmů, objednat si
ho můžete i na různé slavnostní příležitosti, jako jsou svatby,
setkání spolužáků apod.
Pan fotograf přijde i za vámi
domů, pokud nemůžete vy na
zámek. Objednat se můžete na
tel. č.: 776 683 306. Více na
www.photomisek.wz.cz.
33
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát od Paula Coelha z minulých Ostrožských listů zněl: „Nejsme to, co by z nás lidé chtěli mít, jsme to, co jsme se rozhodli být.“ Naší výherkyni –Kusákové Marii, Uh. Ostroh II – blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do 20. 3. 2012 v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do březnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 19. března 2012 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč.
Citát na měsíc březen je inspirován měsícem knihy a naleznete jej v tajence.
Nápověda:�
CME;�
HAAR
�
Stonek�
s listy
1. část�
TAJENKY
Jupiterův�
měsíc
Listnáč�
Svazek�
roští�
Dvojčlen�
(mat.)
❁
Bob na�
dvou lyžích
Černomořské lázně�
Seknouti
Domácky�
Eduard�
Zhotovené�
na stavu
Třít prsty
Jednotka�
elektrického�
odporu
❁
2. část�
TAJENKY
Slovensky�
„rybí�
vajíčka“�
Víka�
Krmník
Uvázaná�
stužka�
Patřící�
Ruže
Potrestání�
viníka�
davem
�
Částečky�
suché�
píce
Iniciály básníka Rilkeho�
Předchůdkyně ZUŠ�
Hrabství�
v Anglii�
Římská�
šestka
Zvratné�
zájmeno
Franc. „den“�
Virtuální�
polytechnická knihovna
Klouzavý�
pohyb
Roztroušená�
skleróza
(zkr.)�
Zápor
Nuže�
Chemická�
značka
teluru
Citoslovce�
rány�
Pastýřská�
píšťala
Vstrčené�
Oděv�
Těžkosti
Provdat
Stará�
SPZ Karviné�
Německy�
„kočka“�
Opak od
�
❁
Iniciály�
herečky
Kozderkové�
Egoistovo
Hrdina ve
hře V. Havla�
Mezopotámské město
Těstoviny�
Žhářův
Šachové�
zakončení�
Obruba�
obrazu�
Krušnohors.
rašeliniště�
Dřívější�
název�
Thajska
Tatranský�
národní park�
Herec�
(Bohumil)
Odtáhnutí�
Sportovní�
plachetnice�
Citoslovce�
troubení�
Tak jako�
tak
Ženský�
hlas�
Latinsky�
„vzduch“�
Mediální�
společnost
Otec�
(nářečně)
34
Dětské �
slůvko
rozloučení�
Fáze Měsíce
Původce�
nemoci�
Nálev
Souvislá�
plocha
pozemků�
Zkr.pro cirka
Česká�
televize�
Značka�
kiloampéru
Větší�
množství�
3. část�
TAJENKY
Jméno�
herce�
Sharifa
Vábná�
Hotelová�
bytová�
jednotka
www.uhostroh.cz
 
 
 
35
Fašank
Tetky klevetnice
Pavel Botek - první oběť
Tanec podšable
Tančí Ostrožan II
Pohřbívání basy
Rozesmátí diváci
Smuteční průvod
Starostka Hana Příleská s rodinou se také velmi bavila
Download

Ostrozske listy - brezen 2012.pdf