KYJOVské
Měsíčník pro občany Kyjova
/ vydává město Kyjov / zdarma / 4. března 2011
Reprezentační ples města Kyjova 2011.
Míchané koktejly si vychutnaly také modelky
Ateliéru Romany Ševčíkové, který připravil
módní přehlídku společenských šatů.
noviny
3/2011
MILÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
chci Vám poděkovat za Vaše do−
tazy, které mi zasíláte e−mailem. Na
většinu z nich odpovídám stejnou
cestou. Pokud se však objeví téma,
které se dotýká zájmů občanů ce−
lého města či dokonce regionu, rád
se s ním podělím v rámci titulky. Ta−
kovým předmětem únorových debat
byla otázka slučování Klvaňova gym−
názia a Střední odborné školy zdra−
votnické a sociální v Kyjově.
Jihomoravský kraj, který je zřizo−
vatelem těchto škol, hodlá přistou−
pit k další vlně optimalizace střed−
ního školství na svém území. Důvody
jsou zjevné. Nejde pouze o úsporu
provozních výdajů. Úzce to souvisí
také s apelem Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy ČR, které po−
žaduje, aby bylo sníženo procento
žáků základních škol, které odchází
na osmiletá gymnázia. Dnes tento
počet dosahuje výše 10 %. Do bu−
doucna by se toto číslo mělo snížit
na polovinu. Bylo proto navrženo, že
v rámci okresu Hodonín bude zacho−
váno pouze osmileté gymnázium
v našem městě. Nejdůležitějším fak−
torem byla skutečnost, že Klvaňovo
gymnázium patří k nejlepším střed−
ním školám v kraji.
Úvahy o slučování však asi zůstaly
na bodu mrazu poté, co Jihomorav−
ský kraj ponechal osmiletý program
na všech gymnáziích svého regionu.
Naší jednoznačnou budoucí podmín−
kou je výsostné postavení osmile−
tého gymnázia v rámci okresu, smys−
luplný a trvale udržitelný vzdělávací
program zdravotní školy bez jakého−
koliv vlivu na snížení stávajícího vy−
sokého standardu obou těchto insti−
tucí.
Jsem však přesvědčen, že toto
téma bude znovu aktuální nejdříve
pro školní rok 2013−2014.
František Lukl,
Z obsahu / Údržba komunikací strana 2 / Zápisy do škol
Kyjovské noviny / březen 2011
Váš starosta
strana 6 / Ples města Kyjova strana 10
strana 1
Radnice
Zimní údržba cest a chodníků vyjde na dva miliony
Především v zimních měsících
se města a obce potýkají nejvíce
s údržbou komunikací.
Město Kyjov ročně zaplatí až dva
miliony korun, aby cesty a chodníky
byly v únosném stavu. Přesto ve chví−
li, kdy začala platit novela zákona
o pozemních komunikacích, podle
které jsou za stav chodníků zodpo−
vědní vlastníci, tedy obce, a ne maji−
telé přilehlé nemovitosti, zaznamenal
také Kyjov úbytek ochotných obyva−
tel, přestože úklid chodníků prová−
děli dosud ve svém vlastním zájmu.
Pro město to tak znamená více zod−
povědnosti, a také větší objem pe−
něz z městské kasy.
„Zimní údržba spočívá v tom, že
vlastně je stanoven plán zimní údrž−
by. Ten stanoví priority, které chod−
níky a komunikace se uklízí nejdřív,
pak následuje blízké okolí, a až poté
jsou odklízeny ko−
munikace v okra−
jových částech.
Přesto pokud na−
stane ten extrém,
kdy nadměrně
sněží, je v terénu
absolutně veške−
rá technika, kte−
rá je dostupná
a jezdí podle har−
monogramu do té
doby, než pro− Za loňský rok město Kyjov vynaložilo kolem dvou milionů
blém ustane,“ vy− korun na zimní údržbu svých pozemních komunikací.
světlila Jana Šupová z odboru Inves− hospodařit až o 15 km chodníků více,
stále se neobejde bez pomoci oby−
tic a rozvoje MěÚ Kyjov.
Přestože město pořídilo novou ví− vatel. Díky spolupráci při odklízení
ceúčelovou techniku, díky které může sněhu se tak například může přede−
například při sněhové kalamitě ob− jít nebezpečným pádům. V případě,
že se dostanete do situace, kdy
uklouznete na chodníku, je nutné
nejprve zjistit, kdo je vlastníkem
daného úseku, pokud budete chtít
žádat odškodné. Město je pro tyto
případy pojištěno, není však vlastní−
kem všech chodníků v Kyjově.
„Je potřeba si uvědomit, že těch
chodníků a komunikací nejsou me−
try, nýbrž kilometry. Máme společ−
nost, která nám zajišťuje zhruba
kolem 30 km cest, co se týká chod−
níků tak potom zajišťujeme asi dal−
ších 30 km. Ale jsou stále i úseky,
které se neudržují,“ dodala Jana
Šupová. Částka za údržbu se odvíjí
od množství sněhových srážek, pro−
draží se například ty zimy, kdy se sníh
musí kvůli množství odvážet mimo
město, protože jej není kde sklado−
vat, což zatím není případ letošní
sezóny. Narůstá přitom také spo−
třeba posypového materiálu.
−vh−
Komunální služby ve městě
doznají významných změn
Péče o zeleň, o veřejná prostran−
ství, úklid silnic a chodníků nebo
opravy veřejného osvětlení v rámci
města Kyjova s největší pravděpo−
dobností budou vypadat úplně jinak.
Město sice hodlá zachovat dosa−
vadní kvalitu, zároveň ale musí šet−
řit. Vše přitom začalo personální
optimalizací neboli zrušením nadby−
tečných míst mezi úředníky, úspory
ale musí radnice vzhledem k ekono−
mické situaci hledat i nadále. Napří−
klad v oblastech komunálního hos−
podářství.
„Zastupitelstvo města v minulém
roce schválilo podporu projektu per−
sonální optimalizace MěÚ v Kyjově.
Tady tato optimalizace se nebude
týkat pouze úřednických profesí, což
znamená hledání nejefektivnějšího
výkonu či hledání úspor, ale také
oblastí, které jsou podhodnoceny.
Bude se tedy týkat například zefek−
tivnění činnosti v oblasti, které
přímo s úředním výkonem nesou−
visí, jako je například komunální hos−
podářství. Myslím si, že v dnešní
době jsou tyto činnosti roztříštěny,
některé zajišťuje společnost Ekor,
například očistu, některé zase živ−
nostníci, což je třeba úprava chodní−
ků, další zase společnost, která má
na starost zeleň. Vzájemně je tam ve−
lice složitá koordinace, a z toho dů−
vodu jsme se shodli na tom, že bude
rozdělen odbor investic
a rozvoje na odbor in−
vestic, který pojede
svou cestou dál a od−
bor komunálního hos−
podářství, který má při−
pravit nejpozději do
konce roku základní
teze vytvoření obchod−
ní společnosti města,
která by komunální hos−
podářství měla na sta−
rosti,“ řekl František
Lukl, starosta Kyjova.
Na zajišťování všech
zmiňovaných služeb, s nimiž se oby−
vatelé každodenně setkávají, město
vynaloží ročně až 15 milionů korun.
Novou strukturou si slibuje přede−
vším potřebné úspory. „Domníváme
se, že pokud veškerý výkon komu−
nálních služeb bude mít na starost
jedna společnost, bude to jedno−
dušší z hlediska jak organizace a ko−
munikace, tak i kontroly. Ať už to
bude obchodní společnost města,
která bude mít jedno vedení, nebo
společnost, která bude takové služ−
by zajišťovat na základě výběrového
řízení. A to z toho důvodu, že služby
jsou vzájemně propojené,“ dodal
−vh−
Lukl.
Užitečné informace z kyjovské radnice
www.mestokyjov.cz
strana 2
O tom, jakým způsobem bude fungovat Regionální středisko mládeže
diskutovali kyjovští zastupitelé na setkání v polovině února.
Kyjov má šanci provozovat
Regionální středisko mládeže
Přímo historická šance pro Kyjov
− tak někteří vidí možnost vytvoření
Regionálního střediska mládeže. Jde
především o podporu talentovaných
dětí, které vynikají v různých sportov−
ních odvětvích. Právě teď je rozhodu−
jící období, kdy se připravuje přesun
sportovního centra mládeže z Hodo−
nína do Kyjova. Konečné rozhodnutí
by mělo padnout letos v červnu.
„Právě teď začíná rozhodující ob−
dobí, kdy se zpracovává projekt slou−
čení Hodonína a Kyjova, a to v roz−
sahu dvou set stránek. Jde v něm
nejenom o vytipování trenérů a ve−
doucích, ale musí se tam i změřit
různá zdravotní technika, kabiny,
hřiště, prostě má to svá specifika
podle manuálu Českomoravského
fotbalového svazu. Je to nesmírně
náročná práce, která by měla být pro−
vedena do konce února, pak se bude
čekat, zda ČMFS projekt schválí,“
uvedl Miroslav Běťák, předseda
okresního sdružení ČSTV Hodonín.
Kyjov má podle zjištění přímo nad−
standardní podmínky pro provoz spor−
tovního centra. Jakmile se rozhodne
o sloučení RSM Hodonín s Městským
sportovním klubem Kyjov, budou
podle zastupitele Ivo Pojezného vy−
tvořeny ideální podmínky pro spor−
tovní středisko a sportovní centrum
mládeže. Vzniknou zde třídy s rozší−
řenou výukou tělesné výchovy, a to
od 6. do 9. ročníku při jedné ze zá−
kladních škol v Kyjově. S největší
pravděpodobností se může jednat
o ZŠ Dr. Joklíka, která má nejlepší
sportovní zázemí. Otevřeny budou
čtyři smíšené třídy po třiceti dětech,
polovina žáků se bude věnovat ko−
pané, další část budou tvořit děti,
které vynikají a mají úspěchy v ostat−
ních sportech. Nominovat totiž budou
děti do těchto tříd samy sportovní
kluby. Podle předsedy ČSTV Miro−
slava Běťáka průzkum mezi školami
a sportovními kluby v Kyjově potvrdil
obrovský zájem mezi chlapci a děv−
čaty docházet na takový typ výbě−
−vh−
rové školy.
Kyjovské noviny / březen 2011
Radnice připravuje novou městskou vyhlášku
Zatím pouze na úrovni diskuse probíhají
jednání o tom, zda se má omezit otevírací
doba pohostinských zařízení v Kyjově.
Vyjádřit se budou moci i samotní
občané na webových stránkách měs−
ta. Rozhodnout by mělo březnové jed−
nání zastupitelstva. Kdy si tedy bu−
dete moci dát poslední pivo nebo
kávu, zatím není jasné. Návrhy za−
zněly různé a jeden z nich hovořil
o tom, že se v týdnu všechny pod−
niky v Kyjově uzavřou ve dvě ráno,
o víkendu s třetí hodinou ranní. Tím
by ovšem padly takzvané nonstop bary,
za což údajně mohou vandalové, kteří
ruší noční klid a policie tak jejich vi−
nou zaznamenává řadu stížností.
„Tak samozřejmě, že po ukon−
čení provozu restauračních zařízení
se tyto osoby, které chtějí dál pokra−
čovat v nočních dýcháncích, stahují
tady do těch klubů s nonstop provo−
zem. Co se týká rušení nočního klidu
a dalších prohřešků, je jejich nej−
větší výskyt právě v okolí těchto zaří−
zení,“ uvedl Luboš Plachý, velitel
Městské policie Kyjov. Město proto
chce stanovit zavírací dobu pohostin−
ských zařízení obecně, přičemž tento
návrh bude konzultován v rámci ko−
mise legislativního a živnostens−
kého podnikání. Teprve poté projde
radou a bude na členech zastupitel−
stva, kdy a jaký výsledek schválí.
„Problém v Kyjově je takový, že je
mnoho obyvatel, kteří si stěžují na
některé provozovny, že ruší noční klid,
že po ránu vychází opilí lidé, kteří močí
na domy, odhazují odpadky nebo roz−
bíjí sklo. Samozřejmě, že jako právník
dobře vím, co je omezování podnika−
telské činnosti. O to městu nejde, ale
z důvodů stížností obyvatel chce upra−
vit, nikoliv zakázat, otevírací dobu
s tím, že nonstopy nebo bary, kde jsou
i výherní a hrací automaty, budou za−
vírat ve tři hodiny a otvírat až v sedm
ráno. Myslím si, že to není zase tak
velké omezení,“ říká Karel Longaver,
předseda živnostenské a legislativní
komise města Kyjova.
Impulsem k projednání této vy−
hlášky byly podle starosty Františka
Lukla stížnosti občanů na rušení noč−
ního klidu provozoven nonstop a ne−
souhlas s existencí výherních hra−
cích přístrojů a videoterminálů na
území města. „Na tyto aktivity se na−
balují drogy i kriminalita a spoustu lidí
to přivedlo na okraj společnosti, život−
ního minima, přišli i o byty a město
pak musí řešit jejich tíživé životní situ−
ace,“ míní starosta. A to i přesto, že
herny ročně do městské pokladny na−
sypou nemalé částky peněz.
Výherní hrací přístroje v poslední době začínají nahrazovat videoterminály.
„V roce 2010 bylo povoleno 46 vý−
herních hracích přístrojů a z nich
jsme obdrželi do rozpočtu na správ−
ních poplatcích téměř 900 tisíc ko−
run. Co se týká místních poplatků
v roce 2010 obdrželo město částku
přes jeden milion korun, co se týká
výtěžku odvodu 6% z VHP z předchá−
zejícího roku 2009, obdrželi jsme do
rozpočtu 922 tisíc,“ upřesnila fi−
nanční profit města z automatů ve−
doucí finančního odboru Hana Churá.
Města budou mít podle zákona
větší pravomoci regulovat nejenom
výherní hrací přístroje, ale i videoter−
minály, a to z hlediska umístění
a počtu. V Kyjově ale těchto míst po−
stupně ubývá. Zatímco v roce 2006
bylo registrováno 90 ks automatů,
v roce 2010 už pouze 46 ks a letos
jenom 38 kusů. Začaly je totiž na−
hrazovat videoterminály, kterých je
v současné době na území města
120.
Vyhláška podle starosty Lukla
není namířena proti provozovatelům
barů, restaurací, penzionů či letních
zahrádek. U nich bude pouze zpřís−
něna zodpovědnost za veřejný pořá−
dek jejich hostů. V žádném případě
nebude omezovat pokojný chod bez−
problémových zařízení nebo je nutit
zavírat v deset večer. Prioritní bude
zaměření na herny, jež podle mno−
hých nejsou zodpovědným způsobem
−vh−
podnikatelské činnosti.
Komplikovanou dopravní situaci
Aktivity Kyjova ve Svazu měst a obcí
vyřeší kruhový objezd
přináší své ovoce
Jednou z významných investic,
kterou v letošním roce připravuje
město Kyjov, je kruhová křižovatka
pod vlkošským kopcem. Její exis−
tence totiž všem uživatelům výrazně
usnadní průjezd Kyjovem po komu−
nikaci 1/54. V souvislosti s hustou
dopravou tento nebezpečný úsek už
léta trápí nejen řidiče, kteří projíždí
Kyjovem, ale i místní obyvatele,
kteří směřují při výjezdu z města na
obec Vlkoš. Komplikovanou situaci
může vyřešit nový kruhový objezd,
jehož přípravou se nyní zabývají Ře−
ditelství silnic a dálnic a Správa
a údržba silnic společně s místní rad−
nicí.
„Jednou z významných dopravních
investic, které budeme v tomto roce
připravovat, je kruhová křižovatka
pod vlkošským kopcem. Všichni řidi−
či, kteří tudy projíždí ví, že je kolizní,
především z té strany na sjezdu
z Vlkoše a při odbočování doleva
k Vetropacku nebo naopak při vý−
jezdu kamionů od Vetropacku smě−
rem na Veselí. Důležité je, že se nám
podařilo vyřešit některé kolizní body.
Prvním je majetková záležitost vlast−
níků pozemků, kterých se tato inves−
tic dotkne, za druhé jsme s Ředitel−
stvím silnic a dálnic rozdiskutovali
parametry této křižovatky, včetně
výjezdu na parkoviště u restaurace
Kyjovské noviny / březen 2011
Nový svět. V tuto chvíli jsou již při−
praveny i podklady pro územní ří−
zení, na to naváží podklady pro sta−
vební povolení a v roce 2012 by
mohlo dojít k realizaci zamýšleného
kruhového objezdu,“ prozradil kyjov−
ský starosta František Lukl. Plynu−
lost dopravy na ulicích Havlíčkova
a Nerudova by se tak mohla po−
měrně brzy vyřešit, v současné době
se ale řeší například i to, zda sklon
silnice 1/54 nebude narušovat ply−
nulost provozu. „Řada dotazů smě−
řuje k tomu, zda je vhodné umístit
kruhovou křižovatku pod takový spád.
Ředitelství silnic a dálnic provedlo
měření, ze kterého vyšlo, že tento
sklon nebude narušovat plynulost
a bezpečnost provozu na této křižo−
vatce. Nebude komplikovaný sjezd
nebo výjezd v zimních měsících, ale
úsek bude náročný z hlediska zimní
údržby.
Město Kyjov se na této investici
bude podílet především na přelož−
kách svých sítí, případně chodníků
nebo navazujících letních komuni−
kací,“ dodal starosta František Lukl,
podle kterého další prioritou města
bude prosadit ve spolupráci s před−
staviteli Jihomoravského kraje gene−
rální rekonstrukci ulice Pod Kohout−
kem, včetně doplnění chybějícího
−vh−
chodníku.
Zrušit podmínky omezující prodej
bytů rekonstruovaných se spoluúčastí
státního rozpočtu. O to se v současné
době snaží Svaz měst a obcí ČR, jehož
členem je také město Kyjov. Zname−
nalo by to, že obce budou moci pokra−
čovat v prodeji svých bytů, který pro−
zatím neproběhl z výše uvedených
důvodů. Město Kyjov v první vlně od−
prodalo 431 bytových jednotek. Dalších
68 prošlo ve stejné době znaleckými
posudky a je připraveno k odprodeji
v další etapě. Jsou ale zatíženy zástav−
ními smlouvami, neboť stavěny byly se
spoluúčastí peněz ze státní pokladny.
„Angažovanost města Kyjova ve
Svazu měst a obcí přináší své ovoce
a možná, že to konkrétně pocítí v pozi−
tivním slova smyslu občané, kteří
bydlí v městských bytech. Svaz měst
a obcí totiž vyzval premiéra Nečase, aby
u bytů, které jsou města nebo ve vlast−
nictví obcí, a které byly stavěny se
státní dotací, byly zrušeny zástavní
smlouvy a mohla s nimi volně dispo−
novat. My jsme v první vlně prodali cca
431 bytů, zbývá nám v další etapě pro−
dat 68 bytů, které jsou zatíženy zástav−
ními smlouvami. Pokud vše půjde
podle příslibu vlády a premiéra Neča−
se, pak by v tomto roce mohl být při−
praven legislativní návrh s tím, že po−
kud již ne v tomto roce na konci, tak
v příštím roce bychom mohli uvažovat
o prodeji zbytku těchto městských
bytů,“ prohlásil kyjovský starosta Fran−
tišek Lukl. Podle něj by celkový vý−
nos z tohoto prodeje měl dosáhnout
částky zhruba 22,5 milionu korun, při−
čemž je nutné z této částky odpočítat
výši, která se vkládá do nově vzniklých
společenství, jež tvoří 10 procent cel−
kové znalecké ceny.
Prodej bytů se týká ulic Dobrov−
ského, Kollárova, Komenského, Lidická
a Mlýnská. Zastupitelstvo města bude
i v tomto případě postupovat podle pra−
videl schválených při prodeji první
etapy tak, aby nikdo nebyl diskrimino−
ván. Tedy za 45 % znalecké ceny s tím,
že do fondu oprav daného společen−
ství se vrací 10 % z ceny kupní. „Co se
týká první fáze prodeje, tam jsme řek−
li, že ta cena se zmrazila k prvnímu
prodeji, aby všichni nájemníci v první
etapě na tom byli stejně. Šlo tedy o to,
že ceny bytů šly mírně nahoru. Ceny
nemovitostí jdou mírně dolů a my by−
chom nechtěli, aby nájemci byli na tom
nějakým způsobem škodní. Proto zak−
tualizujeme tyto posudky k 1. lednu
2012 a z této ceny se potom bude vy−
cházet,“ dodal starosta.
Finanční prostředky, které byly zís−
kány z prodeje bytů jsou deponovány
na zvláštním účtu. V konečné fázi bude
město disponovat částkou kolem
80 milionů, která by se mohla uplatnit
například při výstavbě nových bytových
zón v lokalitě Bukovanská, Pod Lipami
−vh−
nebo při regeneraci sídlišť.
strana 3
Zdravotnictví
Rok 2011 přinese další
Nemocniční lékaři na jižní Moravě
sčítání lidu, domů a bytů
stahují své výpovědi
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statis−
tickým akcím vůbec. Na našem území
se soupisy obyvatel tvořily už ve stře−
dověku, kdy sloužily panovníkům k vo−
jenským a daňovým účelům. Zpočátku
zahrnovaly pouze část populace. Za
vůbec nejstarší dochovaný soupis na
českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku
1058, který je součástí zakládací listiny
knížete Spytihněva II. Za významný
mezník pak lze označit rok 1753, kdy
byl vydán patent císařovny Marie Tere−
zie o každoročním sčítání lidu. Novou
kapitolu v historii sčítání obyvatelstva
v habsburské monarchii zahájilo sčítání
provedené v roce 1754. Poprvé se ko−
nalo současně a jednotně na celém
území soustátí. Rozsah informací i kva−
lita dat se začala významně zvyšovat od
roku 1869, kdy se uskutečnilo první
moderní sčítání lidu na našem území.
Jediné sčítání, které se v novodobé his−
torii Československa nekonalo, bylo
v roce 1940, a to kvůli II. světové válce.
Základní termíny sčítání lidu
26. února: začíná fungovat call cent−
rum pro veřejnost, na bezplatnou
linku 800 879 702 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi
ohledně sčítání každý den od 8.00
do 22.00. Sčítací komisaři začnou
zároveň roznášet domácnostem do
schránek informační letáky o blíží−
cím se sčítání.
7. března: sčítací komisaři začínají
navštěvovat domácnosti a roznášet
formuláře. Každý občan dostane
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Maji−
telé a uživatelé bytů dostanou na−
víc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či
správci domů ještě oranžový DO−
MOVNÍ LIST. Roznáška formulářů
končí 25. března 2011.
25. a 26. března: půlnoc z 25. na 26.
března je tzv. rozhodným okamži−
kem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skuteč−
nosti platné v tento rozhodný oka−
mžik. Například pokud se miminko
narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak
ještě nebylo v rozhodný okamžik na
světě a do sčítání se nepočítá. Po−
kud se ale narodilo hodinu před půl−
nocí, tak bylo v rozhodný okamžik
mezi námi a je třeba tuto radost−
nou novinu do sčítání uvést.
26. března: v tento den je možné začít
odevzdávat vyplněné sčítací formu−
láře (nejpozději do 14. 4.). Existují
tři základní cesty – internet, pře−
dání sčítacímu komisaři, odeslání
poštou v obálce nebo odevzdání na
kterékoliv poště.
20. dubna: končí činnost call centra
s bezplatnou linkou 800 879 702.
Dále bude k dispozici pro informace
o sčítání lidu číslo Českého statis−
tického úřadu 274 057 777, které
je v provozu v úředních dnech.
Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu
Pracovníci úřadu práce řeší případy
nelegálního zaměstnávání
Bývalý okres Hodonín patří mezi
regiony s největší mírou nezaměst−
nanosti v rámci ČR. I proto se při
kontrolách organizovaných úřadem
práce jeho pracovníci často setkávají
s případy nelegálního zaměstnávání.
Většinou na začátku víkendu spo−
lečně s policií vyjíždí na kontrolu do
restaurací a barů, což jsou velmi
častá místa, kde doslova kvete
práce tzv. na černo. I když lidé evido−
vání na úřadu práce často stojí o uza−
vření seriozní pracovní smlouvy,
která musí být dle nového zákona už
v písemné formě, zaměstnavatelé
mají opačný názor.
„V loňském roce jsme prováděli
151 kontrol, ať už denních nebo noč−
ních, a to nejenom samostatně, ale
také v součinnosti především s cizi−
neckou, městskou i státní policií.
Dále provádíme koordinovaně kont−
roly s finančním úřadem, OSSZ, ně−
kdy zveme i zaměstnance živnos−
tenských úřadů,“ potvrdila Ludmila
Račická, zástupkyně ředitele Úřadu
strana 4
práce v Hodoníně a vedoucí kontrol−
ního a správního odboru. Kontroly
potvrdily smutnou realitu − 22 za−
městnavatelů v loňském roce poru−
šilo zákon a umožnilo nelegální prá−
ci, za což jim hrozí až pětimilionová
pokuta, pokud se případ prokáže opa−
kovaně. Postih ale paradoxně ne−
mine ani nepoctivé zájemce o práci.
Největším postihem pro uchazeče je
vyřazení z evidence o zaměstnání,
kdy uchazeč se může evidovat až po
šesti měsících, v této době si sám
sežene zaměstnání nebo pokud se
mu zaměstnání nepodaří sehnat,
musí si zaplatit za tu dobu zdravotní
pojištění a nedostává doplatky do
životního minima. Hodonínský ÚP
přitom patří mezi první v republice
s největší podporou zaměstnavatelů.
Pokud vytvoří nové pracovní místo
dlouhodobě evidovaným uchazečům,
matkám po mateřské dovolené nebo
zdravotně znevýhodněným, mohou
získat příspěvek ze strany ÚP až ve
−vh−
výši desítek tisíc korun.
Krajské nemoc−
nice na jižní Mora−
vě vezmou zpět
všechny lékaře.
Hejtman Hašek po−
žádal všechny ře−
ditele krajem zřizo−
vaných nemocnic,
aby vyhověli léka−
řům , kteří se chtě−
jí vrátit na svá
místa a ředitelé
chtějí lékařům vy−
hovět.
„Situace se změ−
nila v podstatě, když
se v polovině úno−
ra vláda dohodla
s vedoucími před−
staviteli Lékařského odborového klu−
bu. Sešel jsem se také s představi−
teli místní organizace, kdy jsme se
dohodli na tom, že výpovědi stáhnou
s tím, že se nebudou muset uzavírat
nové dohody, ani nové smlouvy,“ vy−
světlil novou situaci kolem pláno−
vaného odchodu lékařů Josef Pejchl,
Ilustrační foto
Sčítání lidu, domů a bytů se v České
republice uskuteční na jaře 2011. Roz−
hodným okamžikem, ke kterému sčí−
tání proběhne, bude půlnoc z 25. na
26. března 2011. Poprvé v historii se
budou sčítat všechny země EU z naří−
zení Evropské komise v jeden spo−
lečný rok. Náklady na sčítání lidu jsou
v České republice přibližně 250 Kč na
osobu. Sčítání přinese celou řadu no−
vinek, které souvisejí s tím, jak se vy−
víjejí informační technologie, ale také
se zkušenostmi z předchozích sčítání.
Pevně věříme, že do řady situací, ve
kterých se výsledky sčítání používají,
se vůbec nedostanete (povodně, eva−
kuace při živelných pohromách, zá−
sahy hasičů…), ale přesto, člověk ni−
kdy neví…
pověřený řízením
kyjovské nemoc−
nice.
Ředitelé i lé−
kaři nyní čekají na
to, až ministerstvo
vydá směrnici,
podle které zazna−
menají změnu v ta−
bulkách, určujících
jejich platy.
„Chci přede−
vším, aby se pra−
covalo, aby se
uklidnila situace
a začali jsme tvo−
řit dál, nastavili
nové poměry, nové
pracovní klima
a bylo všechno, jak to má být v dobré
nemocnici,“ doplnil Pejchl.
V rámci akce Děkujeme, odchá−
zíme by podle informací Jmk z 21. 2.
2011 výpovědi z pracovního poměru
měli stáhnout lékaři v nemocnicích
ve Znojmě, Kyjově, Hodoníně, Ivan−
čicích, Břeclavi a ve Vyškově. −vh−
Lékařská služba první pomoci
se v Kyjově rušit nebude
Žhavým tématem přelomu roku
bylo překvapivé zrušení Lékařské
služby první pomoci v kyjovské ne−
mocnici. Naštěstí pro obyvatele zdej−
šího regionu k němu ale fakticky
nedošlo, i když kraj bude o celé zále−
žitosti ještě jednat. Do jednání se
zástupci Jihomoravského kraje se
pustili starostové prostřednictvím
Čestné rady nemocnice, neboť roz−
hodnutí zrušit pohotovost v jedné
z páteřních jihomoravských nemoc−
nici bylo pro všechny absolutně ne−
přijatelné a zcela překvapivé.
„Nyní mohu jednoznačně říci a vel−
mi mě to těší, že jak hejtman Michal
Hašek, tak i radní Ryšavý přistoupili
na naše věcné argumenty a jedno−
značně garantovali, že zastupitelstvo
kraje bude o této záležitosti na svém
únorovém zasedání jednat a schválí
nezkrácenou verzi LSPP. Laicky ře−
čeno to znamená, že pohotovost jak
pro dospělé, tak i pro děti bude po−
skytována v tom samém rozsahu,
jako do konce roku 2010, přičemž
i nyní slouží zcela stejně. Zároveň
bylo jednoznačně řečeno, že i dětská
pohotovost má své místo v rámci Ne−
mocnice Kyjov, neboť jsme velkou
spádovou oblastí, stejně jako to, že
naše nemocnice patří ke čtyřem pilí−
řům zdravotnictví Jihomoravského
kraje. To znamená, že kyjovská ne−
mocnice patří k nemocnicím s akutní
lůžkovou péčí,“ informoval František
Lukl, starosta Kyjova.
Krajští zastupitelé budou dále
například řešit, jakým způsobem po−
hotovost financovat, koncem června
letošního roku dojde k vyhodnocení
poskytované péče v rámci celého
Jmk. „Pokud si vzpomínám, tak v his−
torii jednotlivé obce přispívaly na lé−
kárenskou pohotovost, což ale podle
mne není v tuto chvíli na pořadu dne.
Pokud by kraj díky tomu, že mu kle−
sají daňové příjmy stejně jako obcím,
měl někde redukovat pohotovost, ne−
myslím si, že z hlediska spádo−vosti
a komplexnosti, kterou Nemocnice
Kyjov poskytuje, by se jí to mohlo
dotknout. Pokud by nastaly krizové
scénáře i třeba s odchodem lékařů,
tak starostové jsou připra−veni hle−
dat možnost podpory naší nemocni−
ce, která musí jednoznačně fungovat
i po prvním březnu a musí zajistit péči
v neredukované podobě,“ dodal sta−
−vh−
rosta Lukl.
LSPP V NEMOCNICI KYJOV NEBUDE REDUKOVÁNA
Lékařská služba první pomoci (pohotovost) ve všech jejích odbornostech
(pro dospělé, dětská a stomatologická) bude i nadále poskytována nemoc−
nicí Kyjov bez jakékoliv redukce, tak jak bylo standardem do 31. 12. 2010.
Nemocnice Kyjov
LSPP
pro dospělé, pro děti
stomatologická
ohledání zemřelých
pracovní dny
17.00−22.00
x
18.00−6.00
nepracovní dny
8.00 −20.00
8.00− 13.00
nepřetržitě
Kyjovské noviny / březen 2011
Historie
Devadesátiletá tradice Slováckých roků
3x foto archiv J. Dunděry
Slovácké roky v Kyjově
mezi dvěma válkami.
(pokračování z minulého čísla KN)
Třetí Slovácký rok 1927 – Proti před−
chozím Slováckým rokům se vyznačo−
val spoluúčastí Sdružení přátel lido−
vého umění a rázu Slovácka, které
mělo v Kyjově svoji pobočku. Zázemí
účastníkům i hostům poskytovala So−
kolovna dostavěná v roce 1926. Před−
chozí dva Slovácké roky udělaly městu
velkou reklamu, a tak se mezi hosty
objevil skladatel Leoš Janáček, sochař
Franta Úprka, malíř Antoš Frolka (au−
tor plakátu) a poprvé si tu zahrál pri−
máš Samko Dudík z Myjavy. Slavnosti
probíhaly opět dva dny: 5. a 6. června
s obdobným programem jako před pěti
lety. Národopisné obyčeje předvedli zá−
stupci 16 obcí kyjovského Dolňácka
a mezi hosty vystoupil tradičně Lanž−
hot s hodovými zvyky a Jízda králů
z Vlčnova. Dobový tisk pochválil mimo
jiné čistotu krojů účinkujících a rázo−
vité stavby s doškovými střechami
a zvonicí na sokolském hřišti.
Čtvrtý Slovácký rok 1931 – Kyjovští
sokoli v tomto roce oslavovali 60 let
své existence, a tak podobně jako před
deseti lety byl Slovácký rok součástí
oslav vedle tělocvičné akademie. Ten−
tokrát se Slovácký rok konal pod zášti−
tou zemského prezidenta J. Černého
v Brně a zemského prezidenta Dr. J. Or−
ságha v Bratislavě, protože hlavní myš−
lenkou byla idea česko – slovenské vzá−
jemnosti a Slovácký rok měl připomenout
staré tradice setkávání Čechů a Slo−
váků na moravsko−slovenském pomezí.
Slavnosti se konaly 27.−29. června 1931
Kyjovské noviny / březen 2011
Slovácký rok 1922.
a účastnilo se jich také 223 krojova−
ných účinkujících z 21 obcí západního
Slovenska. V programu vystoupili „fa−
šankáré“ z Vrádiště a hosté z Bošáce,
kteří předvedli svatební zvyky. Opět tu
vystoupil Samko Dudík z Myjavy a slo−
venské hosty po dva dny střídali účinku−
jící z patnácti obcí Kyjovska. Nechyběli
jako obvykle i Lanžhotčané a Veličané.
Zajímavé je, že tento Slovácký rok za−
žili jako kluci pozdější národopisní nad−
šenci Jožka Sedlář a MVDr. František
Lukl a vryl se jim natolik do paměti,
Krojovaní před pódiem na Slovácký rok 1922.
že po 25 letech stáli u zrodu prvního
poválečného Slováckého roku 1956.
Stejně jako v roce 1927 se do Kyjova
sjely významné osobnosti, mezi kte−
rými byl Štefan Krčmery a Karel Plicka.
Novinkou byly večerní Závody ve zpěvu
a tanci, které se pak znovu objevily až
po patnácti letech na národopisných
slavnostech ve Strážnici. Poprvé si také
návštěvníci mohli koupit ukázky lido−
vého umění, zejména bohatý výběr ke−
ramiky z Modré, Tupes, Ratíškovic,
Stupavy, ale také pestré výšívky z obou
stran moravsko –
slovenských hra−
nic. Autorem pla−
kátu s postavou
slováckého šohaje
s turečákem byl
kyjovský malíř Jo−
sef Prokop. Tento
oblíbený plakát je
možno ještě dnes
najít v některých
kyjovských skle−
pech.
Průvod městem na Slovácký rok 1927, foto Kastner.
Slovácký rok
1939, který se ne−
konal – Ve snaze
podpořit národní
sebevědomí, které utrpělo těžkou ránu
okupací a zřízením protektorátu Čechy
a Morava, rozhodli se bývalí organi−
zátoři Slováckých roků uspořádat ná−
rodopisné slavnosti pod hlavičkou
Okresního národního souručenství –
Kyjovsko ve starých zvycích, zpě−
vech a tancích. Plánované slavnosti
27. srpna 1939 a jejich opakování
3. září zakázali okupanti tři týdny před
jejich realizací, kdy už byly natisknuty
plakáty podle návrhu malíře Jano Köh−
lera ze Strážovic a rozeslány pozván−
ky. V den plánovaných a zakázaných
slavností nacisté pro jistotu uzavřeli
i příjezdové komunikace ke Kyjovu. Ti−
chou protestní manifestací byla prome−
náda kyjovských občanů v krojích.
Účastnily se jí celé krojované rodiny
nebo skupiny mladých. Jako kluk si na
tu neděli dobře vzpomínám, protože mě
a sestru maminka oblékla do kroje
a poprvé v životě jsem viděl také ta−
tínka v kroji. Chodilo se kolem ná−
městí a Komenského ulicí k sokolovně
a zpátky. Tentokrát se to obešlo bez
represí. 1. 9. 1939 Německo pře−
padlo Polsko a začala II. světová vál−
ka. V okleštěné vlasti se lidé začali
vracet ke svým kořenům – k lidové kul−
tuře.
Jiří Dunděra
Vzpomínka na revírníka Jiřího Blahu
Letos v březnu uplyne 40 let od
úmrtí a 120 let od narození Jiřího Bla−
hy, významného revírníka, včelaře
a objevitele mohylového pohřebiště
v Chřibech.
Jiří Blaha se narodil 25. dubna
1891 v Bílovicích u Uherského Hradiš−
tě, přičemž byl třetím bratrancem Ve−
runky Čudové, portrétované významným
českým malířem Josefem Mánesem.
Od mladí pracoval jako hajný a lesní
na velkostatku Bílovice u hraběte Huga
Logothettiho a po válečné službě v ar−
mádě nastoupil službu na velkostatku
Milotice u Kyjova, jenž tehdy patřil hra−
běti Dr. Ladislavu Seilernovi. Vedle re−
vírnické činnosti v okolí Čeložnic se
věnoval i včelařství, práci v obecní radě
a v Ústřední jednotě čs. lesnictva,
hlavně ho ale pohltila archeologie.
V letech 1929 až 1933 objevil nej−
větší mohylové pohřebiště v Chřibech,
což bylo asi 120 mohyl ze střední doby
bronzové, ležících v lese mezi obcemi
Čeložnice a Bohuslavice.
„Na myšlenku najít nějaké mohyly
ve svém revíru přivedl dědu jeho přítel,
konzistorní rada a drahotušský děkan
František Přikryl. Dále spolupracoval
i se členy Archeologického spolku Starý
2x foto archiv rodiny
Druhý Slovácký rok 1922 – Po ne−
obyčejném úspěchu prvního SR 1921,
který byl součástí oslav založení TJ
Sokol Kyjov, bylo organizátory rozhod−
nuto zopakovat národopisné slavnosti
i v příštím roce. Režie byla opět svě−
řena zkušenému učiteli z Poštorné Ja−
roši Hudečkovi (1885−1937), rodáku
z Hrubé Vrbky. Mezi hlavními organizá−
tory byl kyjovský advokát JUDr. Vladi−
mír Broček, učitel Frant. Kapoun, PhDr.
Jan Húsek a jejich jména se objevují
i v následujících SR 1927 a 1931. Pro−
fesor gymnázia Dr. Maxmilián Kolaja
obstarával propagaci a pravou rukou
režiséra byl knihkupec Karel Antoš.
Tentokrát slavnosti nesly malebný ná−
zev Slovácký rok v srdci Slovácka a ode−
hrávaly se 4. a 5. června o Letnicích.
Hosty zval plakát Jano Köhlera a za po−
všimnutí stojí i skutečnost, že ve dvou
pořadech účinkovalo 2000 osob a vystu−
povaly tři muziky, které zastupovaly tři
regiony Slovácka: Dolňácko – Kyjov, Pod−
luží – Lanžhot a Horňácko – Velká n. V.
První den začal koncertem a odpo−
lední program krojovaným průvodem,
vracovští předvedli vezení a stavění
máje, veličtí fašaňk, kostelečtí a mo−
ravanští rekrúty, chasa z Komňe „Pod
šable“, vlkoští šlahačku, milotičtí „Krá−
lovničky“ a spolu se šardickými před−
vedli svatbu. Druhý den zahajovala po
koncertě program Jízda králů z Vlč−
nova, následovala dožatá (Ježov, Žá−
dovice, Kelčany), svatba (Milotice, Šar−
dice), zahájení hodů (Lanžhot), stínání
berana (Bohuslavice), věnec (Sobůlky),
mlácení kačera (Boršov a Netčice)
a program ukončili svatoborští kácením
máje.
Jiří Blaha, revírník.
Revír Čeložnice na historické fotografii.
Velehrad, jehož byl členem, podobně
jako třeba i objevitel staroměstských
slovanských nálezů a učitel Antonín
Zelnitia či děkan Jakub Hudeček. Ně−
kterých výkopů se účastnil i komisař
Archeologického ústavu v Praze Jaro−
slav Bohm. O pár let později revírník
Jiří Blaha spolupracoval i s Inocencem
Ladislavem Červinkou.
Můj dědeček Blaha byl nesmírně
moudrý člověk, který uměl dobře na−
slouchat i poradit. Učil mě lásce k his−
torii a knihám, ale také k přírodě a li−
dem. Nejvýstižnější charakteristiku
Jiřího Blahy obsahuje kniha s názvem
Chřiby záhadné a mýtické, od autorů
M. Baščana, P. Bezděčky, J. Jilíka
a B. Žižlavského, v jejímž závěru kapi−
toly o revírníku Blahovi se píše: Arche−
olog Jiří Blaha svými výzkumy nezbo−
hatl, ani se nestal slavným a jeho ná−
lezy byly dlouhou dobu opomíjeny, byť
právě jimi významně přispěl k poznání
minulosti našeho kraje.
Dnes již můžeme na Jiřího Blahu
pouze vzpomínat. Kdybychom ho ale
potkali pod Malou Ostrou, smekli by−
chom a řekli: „Dobrý den, pane revír−
níku. Buďte nám kamarádem a vypra−
vujte.“
Jiří Blaha jr.
strana 5
Děti, mládež a škola
Kyjovské školy přivítaly budoucí prvňáčky
KLUB MAMINEK KYJOV
Únor byl ve znamení
zápisů do prvních tříd
základních škol.
Zápisy do prvních tříd mají mimo jiné odhalit, v čem se ještě nastávající
prvňáčci před začátkem školního roku mají zdokonalit.
s obavami, jestli je jejich potomek
dostatečně připraven na vstup do
první třídy a někteří možná uvažují
o odkladu školní docházky. Ale mys−
lím si, že ten trend, kdy nedůvěřo−
vali svým dětem, už je za námi, a také
už tu není doba, kdy se třeba báli
a styděli za to, že by právě jejich dítě
mělo odklad,“ řekla Božena Vašíčko−
vá, učitelka ZŠ Újezd. Podle ní je
každé dítě jinak zralé, jinak rychle
dospívá. Rodiče jsou náležitě pou−
čeni i od učitelek z mateřských škol
a ví, kdy by asi měli navštívit porad−
nu, kde jim odborně poradí. Pedago−
gové také rodiče upozorňují, na co
se mají u dítěte zaměřit. „Jestli je
tam špatná zraková analýza, slu−
chová nedostatečnost, výslovnost,
důležitá je i koordinace ruky,“ do−
dala Božena Vašíčková. Absolvo−
vané zápisy měly především odhalit,
jak jsou děti připravené, případně na
co se ještě do začátku školního roku
mají zaměřit. V Bohuslavicích k zá−
pisu letos přišlo celkem 8 dětí, do
ZŠ Dr. Joklíka 33, na školu J. A. Ko−
menského nastoupí zřejmě 47 dětí
a 46 nováčků zasedne do lavic na
−vh−
Újezdě.
Ilustrační foto
Každé pedagogické zařízení si na
tyto dny připravilo speciálně vyzdo−
bené třídy, a aby návštěva budoucích
školáků byla co nejvíce přirozená,
provázel zápisy i zajímavý program
s tematickým zaměřením.
„Letošní zápis do prvních tříd na
naší škole byl motivován známými
pohádkovými postavičkami − včelími
medvídky. Zápis probíhal hravou for−
mou, pro děti byly připraveny úkoly,
ve kterých si ověřily své vědomosti,
dovednosti a za jejich zvládnutí na
ně čekala odměna i památka na
tento významný den,“ uvedl Radim
Pokorný, zástupce ředitelky ZŠ Újezd
Kyjov. Zápisu opět předcházelo pra−
videlné setkávání s předškoláčky
v rámci projektu Úspěšná cesta do
školy, ve kterém si děti vyzkoušely
hravou formou práci ve škole, sezná−
mily se s prostředím i pedagogy.
Není tajemstvím, že školy lákají
do svých lavic budoucí žáčky také for−
mou předškolních projektů, kde se
mohou seznámit i rodiče s prostře−
dím školy a pedagogy a následně se
rozhodnout, zda je vhodný čas umís−
tit dítě do školy. „Někteří rodiče
přicházejí k zápisu se svými dětmi
Scházíme se v úterý a ve čtvrtek
9.30 −11.30 na adrese Mlýnská
2367, Nětčice, Kyjov.
Program: hraní a cvičení, zpívání
s hudebními nástroji, tancování,
drobné tvoření (papírové myšky,
barevné okno, jarní věneček, le−
pený košík, veselí zajíčci)
Dětský blešák – 11. 3. od 14.00 do
18.00 a 12. 3. od 9.00 do 12.00
(příjem věcí od 15. 2. v otevírací
dobu + 2. 3. a 9. 3. od 15.00
do 17.00)
Rádi mezi sebou uvítáme
nové maminky s dětmi!
www.kmk.wbs.cz
Knihovna
Ojedinělá čítárna
KARNEVAL V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ÚJEZD
Ve středu 26. ledna připravila
školní družina ZŠ Újezd Kyjov tra−
diční dětský karneval, kterého se
v doprovodu rodičů a prarodičů zú−
častnili žáci prvního stupně, jejich
mladší sourozenci, a také budoucí
prvňáčci. Barevně vyzdobený kinosál
přivítal princezny, víly, rytíře a celou
řadu originálních masek. Celé od−
poledne provázely soutěže, tanec,
aerobik a vystoupení dětí ze školní
družiny. Novinkami letošního karne−
valu byla soutěž o nejlepšího taneč−
níka, který získal dort, dekorování
Miss karneval a především bohatá
tombola, ze které si všichni odnesli
pěkné dárky.
Radim Pokorný,
zástupce ředitele
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Když se řekne Základní škola Újezd Kyjov, většinou se nám vybaví škola,
která nabízí na prvním stupni rozšířenou výuku výtvarné výchovy a na dru−
hém stupni rozšířenou výuku matematiky a ICT. Už i na prvním stupni ale
máme děti, které jsou v matematice velmi šikovné. Dokládá to účast na
5. ročníku v okresním kole Matematické olympiády, které se konalo ve středu
26. ledna 2011 v Hodoníně i umístění žáků Vladimíra Procházky
na 1.− 4. místě, Eleonory Krůtové na 5.− 6. místě a Dominika Řezníka na
9.−13. místě. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim
Mgr. Jaroslava Neničková
hodně dalších úspěchů při studiu.
strana 6
O tom, že Městská knihovna v Ky−
jově je místem, kam rádi míří děti
i dospělí, není pochyb. Jedno z oddě−
lení, které stojí za zmínku, je zdejší
čítárna. Svým rozsahem je totiž výji−
mečná v rámci celého regionu. Jako
jediná umožňuje ná−
vštěvníkům také
půjčování novin a ča−
sopisů domů, což
se běžně v knihov−
nách nevidí. Na−
jdete zde až 120
různých titulů, od
denního tisku až po
speciálně zaměře−
né odborné časopi−
sy. O výjimečnosti
tohoto úseku Měst−
ské knihovny v Ky−
jově jsme hovořili
s novou ředitelkou
Marií Ježkovou.
„Čítárna, do kte−
ré jsem se dostala,
je skutečně ojedině−
lá, aspoň podle mě,
protože vždycky jsem byla v knihov−
ně, kde bylo množství rozprostřených
knih, a že by šlo o takové množství
časopisů, s tím jsem se nikdy nese−
tkala, pouze při vysokoškolském
studiu. Oslovilo mě to z toho po−
hledu, že tyto časopisy jsou opravdu
pro všechny, pro kutily, na druhou
stranu jsou zde i noviny, specializo−
vané časopisy pro mládež i starší ob−
čany,“ říká Marie Ježková, ředitelka
Městské knihovny Kyjov. Povinností
knihovny je ukládat všechny časo−
pisy po tři roky, celostátně dostup−
ný tisk zde najdete
i mnohem staršího
data. Čítárna neza−
pomíná ani na regi−
onální tiskoviny,
kterých se ve zdej−
ším archívu najde
celá řada, stejně
jako časopisů z růz−
ných oblastí od
zdraví, vesmíru,
přes ženy, kutily
až po cestovatele
a další.
Čítárna slouží
také jako místo za−
jímavých besed.
Novinkou budou
přednášky zamě−
řené tematicky na
migraci. Už 7. břez−
na si můžete přijít popovídat o ži−
votě přistěhovalců z východních zemí.
Oblíbené besedy budou pokračovat
v březnu setkáním se spisovatelkou
románů pro ženy Táňou Kubátovou
nebo Milanem Vondruškou, auto−
rem historických detektivek.
Ilustrační foto
Foto archiv ZŠ Újezd
se těší zájmu návštěvníků
−vh−
Kyjovské noviny / březen 2011
Muzeum
Vlastivědné muzeum přineslo výstavu
o historii kyjovských ochotnických spolků
Možná jste ani netušili, že tak jako
ke Kyjovu patří folklor, stejně zde má
své místo v minulosti i divadlo.
Spolek divadel−
ních ochotníků,
kde působil Ctibor
Sonevend, výraz−
ná osobnost ky−
Jasné důkazy, ale především plno jovského divadla,“ uvedla Blanka
zajímavostí přináší výstava o histo− Pokorná z Vlastivědného muzea Ky−
rii ochotnických spolků v tomto měs− jov. Ochotníci se účastnili různých
tě. Podle bohatých materiálů, které divadelních přehlídek, také vyjížděli
si až do března můžete podrobně hrát divadla do okolních obcí nebo
projít ve Vlastivědném muzeu, půso− vzdálenějších měst. Na domácí půdě
bila v Kyjově celá
hrávali od konce
řada ochotnických
19. století v Šištó−
spolků, z nichž
tě, kde byla původ−
nejvýznamnějším
ně městská střel−
byl Čtenářský spo−
nice, ale kromě
lek v 19. století,
toho také první ky−
který zde zahájil
jovský kulturní stá−
éru českých diva−
nek s divadelním
delních her.
sálem pro plesy
„Divadelní akti−
a zábavy. Dal−
vity existovaly pod
ším místem byla
různými spolky,
Občanská zálož−
zpočátku pod Čte−
na (dnes budova
nářským spolkem,
pošty), jež byla po−
potom svůj vlast−
stavena v roce
ní divadelní odbor
1884. V r. 1926
měl i kyjovský So−
byla otevřena
kol. Orel měl také
dnešní Sokolovna
svůj divadelní spo−
a hrálo se zde di−
lek, a pak také
vadlo do té doby,
byly samostatné Své místo má v historii Kyjova také
než se otevřel
divadelní spolky, loutkářský soubor Sluníčko, který stále Dům kultury v roce
jako například v pozměněné podobě pokračuje.
1973, a to zahajo−
vacím představením Strakonický du−
dák (17. 11. 1973).
„Výrazným představením byla di−
vadelní hra Jan Výrava. Šlo o roz−
sáhlý projekt, kde hrálo na tři sta
osob, hrála tam i zvířata, hlavně koně
a toto představení se uskutečnilo
v Haluzicích v přírodě. Další výraznou
hrou byl CK polní maršálek, kterého
známe v podání Vlasty Buriana. Tady
hlavní roli hrál Ctibor Sonevend, jenž
je podle dobové fotografie úplně
k nerozeznání od slavného komika,“
dodala Blanka Pokorná. „Touto hrou
se Ctibor Sonevend rozloučil s kyjov−
ským ochotnickým divadlem, protože
posléze působil v divadle v Brně jako
režisér, herec a jako rozhlasový re−
žisér v Praze.“ Své místo mělo v Ky−
jově také loutkové divadlo, které
mělo stálou scénu v Lidovém domě,
dnes sídle společnosti Dacom Phar−
ma. V roce 1957 se zde scházel lout−
kový soubor Sluníčko, který funguje
až do dnešní doby. Z nejstarších do−
chovaných materiálů výstava pouka−
zuje na přepis divadelní hry pravdě−
podobně z pera Josefa Kajetána Tyla
z roku 1840 nebo na tištěnou hru
Václava Klimenta Klicpery z roku
1847. Nejstarší fotografie zase po−
chází ze hry Marijánka matka pluku,
uvedená v roce 1898.
−vh−
Zajímavosti
Chovatelka má v péči roztomilého lvíčka
Zkušenosti s odcho−
vem šelem může uplat−
nit ve svém životě Len−
ka Burská ze Bzence.
Poté, co se úspěšně
starala o malé jaguáry
po jejich narození, pus−
tila se nyní do výchovy
lvího mláděte. Jmenuje
se César, jsou mu sot−
va tři měsíce a jeho do−
movem je českobudě−
jovický cirkus Carini.
Majitel František Navrá−
til měl dosud špatné
zkušenosti s odchovem
lvíčat, a tak požádal
Lenku Burskou, jejíž
Lví mládě si pochovala také redaktorka
manžel je veterinářem a Lenka Burská se jako náhradní maminka
Kyjovských novin Veronika Hollerová.
také ona sama coby musí starat 24 hodin denně.
veterinární technik má zkušenosti se níci. „Zaplať pán bůh, že už jsem do− mlíčko, ale už je to asi tři týdny, co
zvířaty, aby se zhostili důležitého spělý. Vše se točí kolem lvíčka, a když ho zvykám na maso. Začínám ho při−
je potřeba, tak i já musím vypomoci krmovat hovězím, buď mletým nebo
úkolu.
„Malé lvíče je vlastně pořád s péčí o něj,“ říká Lukáš Burský, syn naškrábaným, neboť zoubky nejsou
s námi a má tedy samozřejmě větší nadšené chovatelky. Součástí péče ještě takové, jak by měly být,“ do−
péči, než kdyby bylo v nějaké od− o exotické zvíře je také pravidelné dává Burská, která se už dříve podí−
chovně. Věnujeme se mu 24 hodin krmení, hravě zvládne vypít láhev lela na umělém odchovu jaguárů.
denně, všechno se točí kolem něj, mléka a pochutná si už také na ho− Také o ty se starala v domácím pro−
včetně naší domácnosti, všechno vězím mase. „Teď potřebuje hlavně středí, které prospívá i Césarovi. −vh−
musí stranou, všichni musí počkat,“
přibližuje příjemné starosti Lenka
Burská. Dnes devítikilový César, coby
lví miminko, je velmi hravý a vyža−
duje neustálou pozornost. Své o tom
ví nejen zvířata, s nimiž Burští žijí ve
společné domácnosti, dva kocouři
a jedna doga, ale i rodinní přísluš−
Zručné řemeslníky představuje
Lidová jizba pravidelně každý měsíc
při předváděcích akcích.
LIDOVÁ JIZBA OTVÍRÁ
KAŽDÝ MĚSÍC ZAJÍMAVÉ
TVOŘIVÉ DÍLNY
Lidová jizba v Kyjově připravila
zajímavé odpoledne, v němž se ná−
vštěvníci mohli seznámit s ruční
výrobou pergamenových přáníček. Je−
jich tvorbou se zabývá Marie Knot−
ková z Hodonína. Každá ruční práce
znamená především velkou trpěli−
vost, s čímž má sama obrovskou
zkušenost. S výrobou ručních přání
začala teprve před rokem, a přestože
už má pracovní postup pevně v ru−
kou, zabere jí tvorba hodiny titěrné
práce.
„Jedná se o techniku vytlačování
na pauzovací papír, takzvaným enbo−
zingovým vytlačovadlem. Pauzovací
papír má gramáž 150 gramů, což je
ideální na vytlačování. Musíte mít ně−
jakou měkčí podložku, nesmí to být
na tvrdém podkladu, motiv si dáte
pod ten pauzovací papír, upevníte
lepící páskou, aby se vám to ne−
hýbalo a pak si vezmete určité vytla−
čovadlo a začnete objíždět obrysy
motivu, jako kdybyste kreslili vzor tuž−
kou. Barvy vznikají tak, že si vez−
mete obyčejnou pastelku, ale nej−
vhodnější jsou akvarelové, které se
dají roztírat vodou, stačí kapička vody
na tu barvičku, kterou rozetřete ma−
lým štětečkem,“ popsala Marie Knot−
ková svoji náročnou zálibu. Tech−
nika vytlačování na pauzovací papír
se dá uplatnit při výrobě narozenino−
vých přání, svatebních nebo při vy−
tváření nástěnných obrázků. Jeden
motiv přitom často zabere až šest
hodin práce.
Marie Knotková, která vyrábí i přá−
níčka z čajových sáčků, má také zku−
šenosti s výzdobou zdobených kras−
lic. Oblíbila si mimo jiné techniku
děrování. Barevné zdobení pak dopl−
ňuje voskem.
Všechny její umělecké výtvory si
můžete prohlédnout nebo také za−
koupit v lidové jizbě v Kyjově.
−vh−
Navštivte www.kyjovsko.cz
Najdete zde informace, pozvánky a zajímavosti z našeho regionu!
Kyjovské noviny / březen 2011
strana 7
Kultura
Bukovanský košt nabídl 1200 vzorků (nejen) slivovice
Šampionem letošního
koštu je durancie Josefa
Malíška z Bukovan.
Bezmála 1200 vzorků slovácké
slivovice a dalších pálenek představil
14. ročník koštu pořádaného v Buko−
vanech u Kyjova. Akce nadregionál−
ního významu přinesla kvalitní přehlíd−
ku, navzdory tomu, že si v loňském roce
pěstitelé ovoce stěžovali na špatnou
úrodu a jeho nedostatek. I přesto
stovka degustátorů včetně odborníků
z Ústavu vinohradnictví a vinařství za−
hradnické fakulty v Lednici odměnila
412 vzorků diplomem a určila šampi−
ona letošního koštu, kterým byla du−
rancie Josefa Malíška z Bukovan.
„Šampion koštu je ročník 2009, ji−
nak je to vlastně ovoce z mojí zahrád−
ky. Jde o čisté durancie, je tam cítit
peckovina, chuť je sladěná, voňavá a na−
sládlá. Každý se rád pochlubí tím, co
má doma a tajně jsem si říkal, že
právě tohle je adept na šampiona. Ale
i tak mě verdikt degustátorů mile pře−
kvapil,“ uvedl Josef Malíšek. Protože
byla úroda ovoce velmi špatná, organi−
zátoři vybírali i starší vzorky pálenek,
aby zachovali kvalitu hojně navštěvo−
vané akce. „Nejstarší vzorek, který le−
Ženský sbor přijel do Bukovan nejen
koštovat, ale také zpívat.
V sále bylo možné ochutnat jak novější vzorky,
tak historické skvosty, převážně z okolí.
tos máme, je asi 20 let stará slivovi−
ce, bohužel speciality letos nemáme.
Takže jsou zde výhradně pálenky z kla−
sického ovoce jako trnky, meruňky,
hrušky, jablka nebo likéry jako viš−
ňovka, ořechovice či koňaky,“ popsal
skladbu produktů Radomír Bystřický,
jeden z pořadatelů a vedoucí muž−
ského sboru.
Uznávaný košt opět podpořilo i ve−
dení obce. „Výstavu pálenek samo−
zřejmě podporujeme, i když já a můj
manžel jsme spíše vinaři. Vidím ale,
že těch zapálených je čím dál více.
Bukovanský košt je vyhlášen široko
daleko. Myslím si, že je to pravý počá−
tek letošního, na kulturní akce boha−
tého roku, jenž vyvrcholí Slováckým
rokem,“ prohlásila bukovanská sta−
rostka Jana Šimečková.
A jak byly vzorky vlastně hodnoceny?
„Hodnotí se deset kritérií. Je tam čis−
tota vůně, jestli není nějaká závadná ko−
řalka ve vůni, potom je to samostatná
Vítěz měl z nečekaného prvenství
obrovskou radost.
vůně, jestli je to ovoce, jaké má být,
jestli je to harmonické nebo není. Po−
tom je to v chuti, čistota chuti a v té
čistotě, jestli tam jsou závady, harmo−
nie ovoce, pocit na jazyku i celkový do−
jem,“ popsal Miroslav Malíšek, člen
hodnotící komise. Příjemnou atmo−
sféru tradičního setkání doplnila cim−
bálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic
i jejich ženský sbor, mužský sbor
z Dambořic, ale i možnost pochutnat
si na místních specialitách.
−vh−
Základní škola J. A. Komenského pracuje na projektu OP VK
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) je ví−
celetým tematickým programem Mi−
nisterstva školství, mládeže a tělo−
výchovy ČR, v jehož rámci je možné
v programovacím období 2007−2013
čerpat finanční prostředky z Evrop−
ského sociálního fondu, jednoho
ze strukturálních fondů Evropské
unie.
Od 1. března 2010 se do tohoto
programu zapojila projektem nazva−
ným Pedagogové, žáci a kreativita
na Základní škole J. A. Komenského
v Kyjově i naše škola. Projekt je tříle−
tý, uzavřen bude k 30. červnu 2012.
Zahrnuje šest klíčových aktivit. Na−
příklad v aktivitě č. 1 bude vydána
rozsáhlá publikace Kyjov a okolí
s pracovními listy pro žáky nákladem
2000 kusů. V aktivitě č. 3 vytvoříme
filmový materiál z jubilejního kon−
Dražby.net s. r. o.,
certu Modráčků. Celková finanční
hodnota projektu činí 4 284 316 Kč.
Placená inzerce
Pátek 15. 4. 2011 v 17.30
ZŠ J. A. Komenského
v Kyjově pořádá
v kině Panorama Kyjov
JUBILEJNÍ KONCERT
ke 30. výročí založení
dětského pěveckého
sboru Modráčci.
Zveme všechny bývalé členy
sboru a příznivce, aby si s námi
přišli zazpívat a zavzpomínat.
Zkouška k secvičení společné
skladby s bývalými sboristy
bude v pátek 1. 4. 2011
v hudebním sále ZŠ Komen−
ského na Újezdě v 17 hodin.
Na setkání se těší sbormistři
Eduard Cvrkal, Marie Žáková
a vedení školy.
Sokolská 584 /11, 772 00 Olomouc,
IČ: 48396389, tel. 585 202 597
NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA − opakovaná
Rodinný dům v obci Kelčany
Dražba se koná dne 17. 3. 2011 ve 15.15 h
v hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc
Označení předmětu dražby
budova č.p. 32 − objekt bydlení, pozemek zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 292 m2, v katastrálním území a v obci Kelčany, okres Hodonín.
Cena předmětu dražby: 380 000 Kč
Nejnižší podání:
133 000 Kč
Dražební jistota:
Minimální příhoz:
S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce
Magistrátu města Olomouce a na úřední desce Obecního úřadu Kelčany,
na www.centralni−adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.
strana 8 / Placená inzerce
30 000 Kč
10 000 Kč
Chcete reklamu
v Kyjovských
novinách?
[email protected]
Kyjovské noviny / březen 2011
Březnová nabídka
vše z vlastní produkce!
„ primula (petrklíč)
mnoho barev za super cenu
„ macešky a minimacešky
za 10 Kč
„ muškáty převislé
v košíku po 10 ks
zdravé a silné rostliny
„ semínka, cibuloviny, přísada
salátu, kedlubny atd.
Nový skleník 70 m2
„ pokojové rostliny všech
velikostí
„ řezané květiny, svatební
kytice, ostatní aranžmá
Nová budova
„ zeminy, hnojiva, postřiky,
květináče plastové
i keramické
Kyjov, Svatoborská 403
(směrem k Budvarce)
www.zahradnictvi−gardenia.cz
tel. 518614010, 728 896 973
Kyjovské noviny / březen 2011
Placená inzerce / strana 9
Reprezentační ples města Kyjova 2011
generální partner plesu
Bořetice 161/162, Tel.: 519 430 506, www.vino−habrina.cz
Reprezentační ples si užily v rytmu tance a bujaré
zábavy i členky kyjovského zastupitelstva.
partner plesu
Hlavním hostem byl slovenský zpěvák
Vašo Patejdl, který sklidil velký potlesk.
Bezbolestná liposukce 3. generace
Kyjov, Masarykovo náměstí, pasáž Stará tiskárna
Objednávky na tel.: 731 243 242
partner plesu
Band Dušana Mathona ze Zlína
byl tradičním hostem plesu.
Urostlí muži a pestře oděné dívky tanečního klubu Fortuna
ze Zlína předvedli, jak se na parketu ladně pohybovat.
Masarykovo náměstí 63/43 Kyjov, Tel.: 518 611 666,
www.geometrakyjov.cz
partner plesu
Příční 20, Hodonín, Tel.: 728 636 440
Cimbálová muzika Jury Petrů zahrála v průběhu večera
slovácké písničky pro ty, kteří mají rádi folklor.
Půlnoční překvapení − marcipánový
dort, který rozkrojil starosta Lukl.
Ceny do hlavní tomboly věnovaly firmy a společnosti:
město
Hodonín
Pozemní práce
Horáček
Galerie Doma
spol. s r.o.
Komerční banka
město
Kyjov
Gastronom
restaurace
Výroba knedlíků
a těst, Milotice
www.lef.cz
Jiří Petrů
Oční optika
Kyjov
město
strana 10
Veselí
nad
Moravou
Kyjovské noviny / březen 2011
K reprezentačnímu plesu města patří také ochutnávka
vín. Letos se zde představilo vinařství z Bořetic.
Ceny do malé tomboly věnovaly firmy a společnosti:
Kadeřnictví Markéta Borovcová
Holičství ONYX, Marcela Hinerová
Kadeřnictví Nikola Výletová
Fair Nasty Fashion, Petra
Miklíková, Diesel−Replay
Pizzerie U Martina Kyjov
Pedikura Marie Presová, Kyjov
RAVELL, Alois Letocha, Kyjov
Kyjovská vinotéka Pavel Navrátil
KREATIV, Pavla Chytilová, Kyjov
Podchřibí Ježov, a. s., sídlo Skalka
Atelier 100D,
Ing. Jaroslav Vlach, Kyjov
Knihy Ing. Jan Bůžek,
Zdeňka Bůžková
Zdeněk Briešťanský – prodejna
oděvů, sak, triček
Sklo porcelán
Autodíly – Karel Král
Kadeřnictví, Jungmannova, Kyjov
Nábytek Klígl
Body styl, Patricie Kocková
Bytový textil Škodák
Tohoai Nam – obchod A−Z s. r. o.
Teta Klub, Moravská ulička
Kvart Elektro, Kyjov
Spektrum, Josef Krist, Kyjov
Elektro Riesz
Netbol s r. o., boty, Milan Netík
Delta Mlýny s. r. o.
Mgr. Ladislav Pavluš
Elegance Plus,
Vladimíra Svobodová
Lékárna u Zlaté Koruny,
Swisspharma, s. r. o.
Project controls automotive,
spol. s r. o.
Komerční banka
pořadatelé plesu
BOMO, Alena Bednárková,
dětské zboží
Copyart Raiskub, Vracov
JM sport, Jiří Moravec,
fotbalové vybavení
Vinařství Dvořáček, LTM s. r. o.
Sdružení přátel Slováckého
souboru Kyjov
New fashion, Veronika
Němcová
Petr Petrů, ZUŠ Kyjov
František Linhárek,
Agentura Poutníci
RM – Textil, Kyjov
Vinař Václav Šalša
Kuchyňka, Jana Králíková
Marie Luňáková, koupě
i prodej zboží
Dechová hudba Mistřiňanka
Městské kulturní středisko
Kyjov
Město Kyjov
Drogerie a barvy laky Rybová
Fertila – Ing. Jarmila Polášková
Jarmila Kolaříková, prodejna
oděvů
EN Nástroje, s. r. o. Kyjov
Kožená Galanterie,
Fukanová – Šrahůlková
Alda moto, Aleš Jiroušek
Pekárna Bachan
Cyklosport Kyjov
Salon Light Elegance −
nehtové studio
Fitness 4 WOMAN, Kyjov
A Studio Group spol. s r. o.
Kadeřnictví Marcela Kämpfová
Zdravíčko – zdravá výživa
Výroba masa a uzenin Lešany,
ZD Vícov
Zdeňka Foukalová
Čajovna & Galerie, Kyjov
Comimpex Hodonín
Květiny Kamelia
Český rozhlas Brno
Hudební nástroje Věra Petrů
Kyjovské Slovácko v pohybu
Cukrárna Korzo
Prodává nejvíc
realit na světě
Staňte se našim klientem a získáte výhodu maximální
rychlosti a efektivnosti při prodeji Vaší nemovitosti.
RE/MAX GRAND
Masarykovo náměstí 63 Kyjov
Hledáme makléře
Staňte se součástí týmu prestižní
mezinárodní společnosti a získáte:
z
z
z
z
z
nezávislost
flexibilní pracovní dobu
nadstandartní ohodnocení Vaší práce
podporu a vzdělání
možnost profesního růstu
výzdoba sálu
Tel. 732 340 280, [email protected]
www.remax−czech.cz/grand
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
Bzenec, Náměstí svobody 318
Řešíte svou bytovou situaci, stavíte dům,
plánujete rekonstrukci a potřebujete zajistit
výhodné financování?
Restaurace Nový svět v Kyjově
úvěry na bydlení „ hypoteční úvěry
půjčky „ přefinancování hypotéky
letos slaví 100 let
Kyjovské noviny / březen 2011
Dne 25. 6. 2011 bude v rámci
oslav probíhat výstava fotografií
a dokumentů s prohlídkou restau−
race. Dále připravujeme dětská před−
stavení, soutěže, taneční zábavu
pro děti i dospělé, ohňostroj a jiné
doprovodné akce. Žádáme občany,
kteří mají nějaké dokumenty, fotogra−
fie a jiné předměty, o jejich zapůj−
čení nebo o poskytnutí kopií.
Všechny vás na tuto akci sr−
dečně zveme a děkujeme za vaši
pomoc při získávání historických
materiálů.
Kontakt:
Miroslav Stříž, tel. 604 679 377,
nebo přímo v restauraci
Nový Svět.
úroková sazba již od 3,7 %
Právě pro Vás je tu firma
Aleš Mezík, tel. 736 683 793
Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Placená inzerce
Možná ani nevíte, že restaurace
Nový Svět v Kyjově byla založena
právě před sto lety. Projektovou do−
kumentaci si tehdy objednal Karel
Šafařík u architekta Ferdinanda
Bendy. Povolení stavby bylo vydáno
dne 18. 4. 1911 a již 6. 10. 1912
byla restaurace dokončena a začala
nabízet služby. Brzy na to se vybudo−
val na zahradě altán se zahradním
posezením spolu s kuželkovou drá−
hou. Začaly zde probíhat různé spo−
lečenské akce jako zahradní taneční
zábavy, maškarní plesy, sportovní
soutěže a spoustu jiného. Od té doby
až po současnost se tento podnik
stal největším svého druhu v Kyjově
a širokém okolí.
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
Placená inzerce / strana 11
Mystické krajiny Zdeňka Chludila.
Autor maluje na plátna velmi krátce, což jen málokdo uvěří.
Portréty osobností doplnila i Květa Fialová.
Zdeněk Chludil maluje krajiny, anděly i známé osobnosti
Svou první vernisáž má za sebou
Zdeněk Chludil z Mistřína. Obrazy vů−
bec poprvé představil na veřejnosti,
která zamířila do Galerie Čajovny
v Domě kultury v Kyjově. Každý z nás
se v průběhu života ocitá v různých
etapách. Některé patří mezi ty méně
šťastné. Ztráta zaměstnání a dlouhé
dny nic nedělání přivedly Zdeňka Chlu−
dila k myšlence chopit se štětce
a barev.
„Jsem nováček a intenzivně ma−
luji první rok. Mám vysněné krajiny,
anděly, zkrátka to, co vidím, to na−
maluji a nápad někdy objevím třeba
i v novinách,“ říká o sobě Zdeněk
Chludil. O co méně je autor výstavy
výřečný, o to více vkládá do svých před−
stav na plátno. Avšak bez pomoci
přátel by o jeho nadání a mnoha
zhotovených obrazech nejspíš nikdo
neměl ani tušení. V galerii přitom
budou vystaveny až do poloviny břez−
na. „Zdeněk Chludil se velice podce−
ňuje. To, že maluje pouhý rok, není
pravda. Začal již před šesti roky.
Jeho tvorba se mi líbí velice, ale
málokdo ji zná. Proto jsem ráda, že
je tady ta vernisáž,“ uvedla známá
autora Vlaďka Navrátilová. Mezi ob−
razy vedle krajinné a mystické téma−
tiky najdete také portréty slavných
osobností, mezi nimi je například he−
rečka Květa Fialová, zlatý slavík Ka−
rel Gott nebo bývalý prezident Vác−
−vh−
lav Havel.
Tomáš Randa, opora FC 1919 Kyjov,
Program Slováckého roku
vystavuje výtvarná díla
přinese několik novinek
Radniční galerie předsta−
vila výstavu, jejímž autorem vý−
jimečně nebyl profesionální vý−
tvarník, nýbrž profesionální
sportovec. A od těch by umě−
lecké výsledky čekal asi málo−
kdo. Bývalý fotbalový obránce
1. FC Slovácko, dnes hráč kraj−
ské 1. A třídy v barvách oddílu
FC 1919 Kyjov, není jen dlou−
holetým profesionálním hrá−
čem kopané, ale také výtvar−
níkem. V Radniční galerii
v Kyjově tak vůbec poprvé před−
stavil svoji tvorbu.
„Profesionální sport něco
obnáší, ale vždycky je tam ně−
jaký čas volný nebo nějaké sou−
středění, kde je dostatek času
i na nesportovní aktivity. Napří−
klad Turecko či Kypr, kam jsme
jezdili v zimě, tam jsou dny vol−
né, kluci mazali karty a já jsem
zase kreslil,“ popisuje vznik
některých svých děl autor vý−
stavy Tomáš Randa. Snaha se
mu rozhodně vyplatila. Dnes
má Tomáš ve svém ateliéru
v Kozojídkách desítky obrazů,
které tvoří především pro ra−
dost svou a svojí rodiny. „Jsem
samouk, od malička s tím ne−
mám problémy, ale začal jsem Tomáš Randa je především sportovec,
vlastně v roce 1998, kdy jsem uměleckou duši ale nezapře.
Přestože malbu nevystudoval,
se opravdu do toho takříkajíc zažral
a už teď vím, že mě to nepustí, že bravurně zvládá technické pero, pod
v tom budu pokračovat až do konce kterým vznikají zajímavé tváře, ne−
života. Chtěl jsem se přihlásit i na méně zajímavé jsou také oleje na
UMPRUM, ale okolnosti tomu chtěly plátnech větších rozměrů.
−vh−
jinak,“ říká Randa.
strana 12
Letos tomu bude devadesát let,
co se uskutečnil poprvé Slovácký rok
v Kyjově, velkolepá společenská udá−
lost, kterou ožívá zdejší region jed−
nou za čtyři roky. Významné jubi−
leum se odrazí také v připraveném
programu, kde se ná−
vštěvníkům představí
na tři a půl tisíce účin−
kujících.
Už v červnu loňské−
ho roku se poprvé se−
šel organizační tým,
který měl před sebou
nelehkou práci – při−
pravit čtyři dny nabité
folklorem kyjovského
a ždánického regionu.
Zkušení folkloristé, ve−
doucí souborů, etno−
grafové a zapálení nad−
šenci se zkušenostmi
se profilují ve více jak třiceti pořadech,
které bude možné zhlédnout návštěv−
níky ve dnech 11.−14. srpna.
„Program Slováckého roku tvoří
vlastně lidé, kteří v tomto regionu žijí
a my jsme se snažili pro tento roč−
ník dát dohromady lidi, kteří mají zá−
jem pracovat, mají zkušenosti. Sna−
hou bylo se soustředit na letošní
velké jubileum, které letošní Slo−
vácký rok má, a to je 90 let od ko−
nání prvního ročníku,“ uvedl Milan
Pokorák, předseda programové rady
Slováckého roku.
Hlavní program, který býval smě−
řován na sobotní odpoledne, tento−
krát organizátoři přesunuli do sobot−
ních večerních hodin. Právě tam ve
20 hodin odstartuje hlavní pořad,
který nese název Slovácké roky aneb
devadesátka na krku. „To bude je−
den z těch velkých pořadů, které bu−
dou akceptovat toto jubileum. Dále
bude jubileu věnována výstava ve
Vlastivědném muzeu
a celá programová
skladba po čtyři dny
bude směřována to−
muto jubileu,“ dodal
Pokorák. První Slovác−
ký rok uspořádal kyjov−
ský Sokol v roce 1921
u příležitosti 50. vý−
ročí svého vzniku. Kaž−
dé čtyři roky se konají
pravidelně od roku
1961. I letos se jed−
notlivé pořady ode−
hrají na celém území
Kyjova od náměstí,
radnice, areálu za kulturním domem,
v městském parku, u kaple sv. Jo−
sefa nebo v gymnazijní kapli. „Di−
váci se mohou těšit na velké tradiční
pořady, jako je Klenotnice nebo Jízda
králů či hlavní velký pořad − krojovaný
průvod účastníků, kde se představí
přes dva tisíce účinkujících. V rámci
jarmarku jsme udělali nový pořad,
který nese název Selský dvůr, kde
budeme představovat krajová jídla
a různé obřadní práce, spojené s po−
krmy z našeho regionu,“ doplnil před−
seda programové rady.
Podrobnosti získáte i na oficiál−
ních stránkách www.slovackyrok.cz,
kde jsou ke stažení všechny propa−
−vh−
gační materiály.
Kyjovské noviny / březen 2011
Kulturní, vzdělávací a společenský servis
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
Neděle 6. 3. ve 14.00
FAŠAŇKOVÁ OBCHŮZKA
Tradiční lidový zvyk
spojený s obchůzkou masek
a krojované chasy s tancem,
zpěvem a hudeckou muzikou.
Vychází se od hospody u Jančů.
Úterý 8. 3. v 19.00
DECHOVÁ HUDBA
TÚFARANKA
Seriál dechových hudeb.
Túfaranka hraje
pod působením uměleckého
vedoucího Bohumíra Kameníka
a kapelníka Jana Bílka.
Pondělí 14. 3. v 16.30
Galerie Čajovna
Vernisáž výstavy
Antonína Salajky
NA VODNÍ HLADINĚ
V hudebním programu vystoupí
Cimbálová muzika Kyjovsko.
Výstava potrvá do 9. dubna.
Úterý 22. 3. v 19.30
RECITÁL KONCERTNÍHO
MISTRA FILHARMONIE BRNO
Pavel Wallinger – housle, věnuje
se intenzivní komorní
a sólové hře na domácích
i zahraničních pódiích.
Renata Ardaševová – klavír,
vyhledávaná sólistka
i komorní hráčka, vystupuje
na světových pódiích,
vyučuje na JAMU v Brně.
Středa 23. 3. v 19.00
VLČÍ MÁKY
VÁLEČNÝM VETERÁNŮM
Z kraje do kraje
Benefiční hudebně−taneční
vystoupení VUS Ondráš.
Program malých forem
s tanci a hudbou z celé Evropy.
Vstupné je určené na dovybavení
domovů pro válečné veterány.
V dopoledních hodinách dětské
pořady Zatoulané pohádky
a Rande naslepo
aneb hudebně−společenská
převýchova.
Sobota 26. 3. v 19.00
divadelní sál DK
CESTOU NECESTOU −
MIROSLAV DONUTIL
Neděle 27. 3. v 17.00
Mahenovo divadlo Brno
ZÁJEZD NA OPERU
Gioacchino Rosini – Popelka
KURZ GENEALOGIE
pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak
postupovat, aby si mohli sestavit
sami svůj jednoduchý rodokmen,
nabízíme kurz genealogie.
Kyjovské noviny / březen 2011
Obsahuje 5 lekcí po dvou
vyučovacích hodinách.
Zájemci se mohou přihlásit
na programovém oddělení,
tel. č.: 518 614 525 nebo
e−mailem [email protected]
Připravujeme na duben:
úterý 5. Seriál dechových
hudeb se Žadovjáky,
neděle 10. Vyletěla holubička –
soutěž dětských zpěváčků
lidové písničky, pondělí 11.
Vernisáž výstavy obrazů Marie
Blechové, úterý 12. The Best
of Musical v rámci cyklu KPH,
pátek 15. Patrola Šlapeto,
středa 20. Radůza + skupina,
neděle 24. Soutěž o nejlepšího
tanečníka verbuňku Kyjovského
Dolňácka, Velikonoční beseda
u cimbálu s Cimbálovou
muzikou Jury Petrů,
sobota 30. Stavění máje.
DALŠÍ POZVÁNKY
Čtvrtek dne 3. 3. v 17.00
Radniční galerie
VÝSTAVA JIŘÍHO HAVLÍČKA −
KRAJINY
Potrvá do 31. 3. 2011
Středa 9. 3. v 17.00
DK Kyjov
BESEDA O BIOPLYNOVÉ
STANICI KYJOV
Na okraji města (sousedství
čistírny odpadních vod)
se připravuje výstavba
bioplynové stanice.
Jak vedení města, tak nositel
tohoto projektu, považují
za vhodné, ale i potřebné,
si o tomto projektu popovídat
s občany Kyjova a odpovědět
na případné dotazy.
SKLADBA SUDÝCH
VYSÍLACÍCH HODIN
Začátky vysílání:
18.00 − premiérová hodina,
20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00,
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 − reprízy
PONDĚLÍ
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín
Magazín Sport − premiéra
ÚTERÝ
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín − premiéra
Magazín Sport
STŘEDA
Magazín Kyjov − premiéra
Magazín Hodonín
Magazín Sport
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V KYJOVĚ
ČTVRTEK
Neděle 3. 4. 13.00 −16.00
nová budova
KURZ ZDOBENÍ KRASLIC
Technika gravírovaná,
lepení slámou, batikovaná.
Tel.: 518 612 338.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KYJOV
Středa 2. 3. v 18.00
studovna−čítárna
přednáška
Sama Fujery na téma
ČTYŘI DŮVODY PROČ
KONZUMOVAT POTRAVINY
Pondělí 7. 3. v 18.00
studovna−čítárna
Martina Vodičková
a přednáška
ZAOSTŘENO NA MIGRACI
Středa 9. 3. na v 17.30
studovna−čítárna
přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala
PORUCHY CIRKULACE
ČCHI A JEJICH LÉČENÍ
Akupresura
Úterý 22. 3. v 18.00
studovna−čítárna
přednáška Marcely Matochové
IZRAEL – SVATÁ ZEMĚ OČIMA
MARCELY MATOCHOVÉ
Ve spolupráci
s Apoštolskou církví Hodonín.
Pondělí 28. 3. v 18.00
studovna−čítárna
literární beseda
se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou
na téma
OLDŘICH Z CHLUMU –
ROMÁN A SKUTEČNOST
Netradičně o 13. století
Středa 30. 3. v 16.30
studovna−čítárna
přednáška
Josefa A. Zentricha
LÉČIVÉ BYLINKY
A JARNÍ VÁNEK
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín
Regiony − premiéra
Pátek 25. 3.
Vernisáž výstavy
pořádané ke Dni Země
S FOTOGRAFY
NA PROCHÁZCE KYJOVSKEM
Srdečně Vás zve Ekoporadna
Kyjovské Slovácko v pohybu
a Galerie ve škole při Základní
škole J. A. Komenského.
Výstava potrvá do 29. 4. 2011
v prostorách školy.
Neděle 27. 3. ve 14.00
JARNÍ OTEVÍRÁNÍ SKLEPŮ –
8. setkání mužských sborů.
Přivítání ve 14.00 u radnice
se společným zpěvem sborů,
které se poté vydají ke sklepům
na Šištót, kde ve 14.30
začne program. Pro návštěvníky
šištótského areálu budou
otevřeny sklepy kyjovských vinařů.
Setkají se mužské sbory z Dubňan,
Milotic, Vacenovic, Ratíškovic,
Svatobořic−Mistřína, Moravan
a Kyjova. Pořad uvádí „Trakačnice“
a svým vtipným vystoupením
představí sedm mužských sborů.
Pořádá Slovácký soubor Kyjov.
PÁTEK−NEDĚLE
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín
Regiony
Od soboty 18.00 mohou být
pořady Regiony nahrazeny
programovými přílohami,
začátek vysílání 50 minut po celé
Programové
PŘÍLOHY
„Velká ekosoutěž ve sběru
papíru s Rudou Sběrňáčkem
a Rosničkou“
− pro školy o atraktivní ceny
vysílání od 5. 3. do 7. 3. 2011
„Město Uherské Hradiště
pomáhá dlouhodobě
nezaměstnaným“
díl 7. − Kariérové poradenství
vysílání od 12. 3. do 14. 3. 2011
“Kam za zdravím?“
3. díl − Chirurgie
vysílání od 26. 3. do 28. 3. 2011
Podnikatelský
EXPRESS
Okénko do podnikatelské
sféry regionu
UH CAR, s.r.o.
„Prodej vozů značky CITROEN
v moderním stylu.“
vysílání od 14. 3. do 21. 3. 2011
Neděle 27. 3. od 16.00
malý sál DK Kyjov
BESEDA S TÉMATEM
KLINICKÁ SMRT
Hostem bude Andrej Berglesov –
muž, jenž byl pět hodin mrtev
a dnes žije bez pěti životně
důležitých orgánů. Pořádá
Apoštolská církev Kyjov, kontakt
B. Cupal, tel. č.: 739 584 095
Podnikatelský inkubátor
Kunovice
„Konec sedmé etapy výstavby,
harmonogram závěrečných prací.“
vysílání od 21. 3. do 28. 3. 2011
Každou sudou hodinu, vždy po
prvním zpravodajském magazínu
Aktuální magazíny i pořady také na
www.tvslovacko.cz
strana 13
Program kina
Kino Panorama Kyjov / březen 2011
Sobota 5. 3., neděle 6. 3. v 17.30
GARFIELD
3D
USA, 2010, režie: Mark A. Z. Dippe
Ve světě kreslených postaviček se
objeví svalnatý superkocour s hrůzo−
strašnou zprávou o tom, že ve světě
comicsů napadla zákeřná superpa−
douška mírumilovnou planetu Dor−
kon a ukradla vynález, který jí po−
může oba světy dobýt. 72 minut,
české znění, přístupný.
Sobota 5. 3., neděle 6.3. ve 20.00
SPRÁVCI OSUDU
USA, 2011, režie: George Nolfi,
hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Te−
rence Stamp, John Slattery... Věříte
na náhodu? Nebo na osud? A co
když je to všechno úplně jinak? Co
když naše kroky řídí někdo, kdo
s námi má konkrétní plány? A co se
stane, když mu je, byť nevědomky,
překazíme? 106 minut, titulky, ne−
vhodný do 12 let.
Film a škola
Středa 9. 3. v 16.00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Belgie, 2010, režie: Ben Stassen,
hrají: v českém dabingu: Kryštof Há−
dek, Vladimír Brabec, Ota Jirák. Pří−
běh mořské želvy Sammyho od jeho
narození až do dospělosti. Za svůj ži−
vot mořské želvy přeplavou tisíce
kilometrů, aby se pak v dospělosti vrá−
tily na pláž, kde se narodily. 88 mi−
nut, přístupný, české znění.
Projekt 100
Středa 9. 3. v 19.00
DRUHÁ STRANA MINCE
Francie, 2009, režie: Borys Lankosz,
hrají: Agata Buzeková, Krystyna Jan−
daová, Anna Polony... Černá kome−
die je nejzdařilejší polskou filmo−
vou produkcí posledního desetiletí.
Hraný debut dokumentaristy Bo−
ryse Lankosze překvapil řemeslnou
a dramaturgickou precizností stejně
jako skvělým hereckým obsazení.
99 minut.
Čtvrtek 10. 3., pátek 11.3. v 17.30
CESTA NA MĚSÍC
3D
Belgie, 2009, režie: Ben Stassen.
Příběh tří malých much, které se
stanou součástí prvního přistání
na Měsíci. Napínavé, komediální
i dojemné vesmírné dobrodružství
pro všechny generace nabízí díky 3D
technologii jedinečný trojrozměrný
zážitek. 84 minut, české znění, pří−
stupný.
strana 14
Čtvrtek 10. 3., pátek 11. 3. ve 20.00
KRÁLOVA ŘEČ
Velká Británie/Austrálie, 2011, re−
žie: Tom Hooper, hrají: Colin Firth,
Geoffrey Rush, Helena Bonham Car−
ter... Po smrti otce, anglického krále
Jiřího V. a skandální abdikaci krále
Eduarda VIII., je Bertie, který celý
život trpí vadou řeči, nečekaně ko−
runovaný králem Jiřím VI. Země stojí
na prahu 2. světové války a zoufale
potřebuje silného vůdce. 118 minut,
titulky, nevhodný do 12 let.
Sobota 12. 3., neděle 13. 3.v 17.30
RANGO
USA, 2011, režie: Gore Verbinski.
Animované dobrodružství ještěrky.
107 minut, české znění, přístupný.
Sobota 12. 3., neděle 13. 3. ve 20.00
SVĚTOVÁ INVAZE
USA, 2011, režie: Jonathan Liebe−
sman, hrají: Michelle Rodriguez,
Aaron Eckhart, Bridget Moynahan…
Po mnoho let byly zaznamenány
případy pozorování UFO po celém
světě. Ale v roce 2011 se to, co
kdysi bylo jen pozorováními, stane
hroznou realitou, když je země na−
padena neznámými silami. Jak lidé
všude na světě přihlížejí tomu, že
jsou dobývána největší města, tak
se Los Angeles stane poslední vý−
spou lidstva v bitvě, kterou nikdo
nečekal. 112 minut, titulky, ne−
vhodný do 12 let.
Filmový klub
Středa 16. 3. v 19.00
OSTROV SVATÉ HELENY
ČR, 2010, režie: Vlastimil Šimůnek,
hrají: Laďa Kerndl, Bolek Polívka,
Zuzana Slavíková, Tatiana Vilhel−
mová... Příběh zpěváka Františka,
člověka sobeckého i milujícího,
který se živil jako hudebník na za−
oceánských výletních lodích. Po−
stupně se odcizil své rodině a zů−
stal sám. 83 minut, přístupný.
Čtvrtek 17. 3., pátek 18. 3. v 17.30
MÉĎA BÉĎA
3D
USA, 2010, režie: Eric Brevig. Méďa
Béďa a jeho kamarád Bubu budou
muset opustit svůj jediný domov,
jaký kdy měli... 83 minut, české
znění, přístupný.
Čtvrtek 17. 3., pátek 18. 3. ve 20.00
OBŘAD
USA, 2011, režie: Mikael Hĺfström,
hrají: Anthony Hopkins, Colin O’Do−
noghue, Alice Braga, Ciarán Hinds...
Film inspirovaný skutečnými udá−
lostmi, sleduje poněkud skeptického
amerického studenta kněžského se−
mináře. Ten navštěvuje školu exor−
cizmu ve Vatikánu. Během svého
pobytu v Římě se seznámí s neor−
todoxním knězem, který mu ukáže
i temnou stranou jeho víry. 93 mi−
nut, titulky, přístupný.
Sobota 19.3., neděle 20. 3. v 17.30
AUTOPOHÁDKY
ČR, 2011, režie: Břetislav Pojar,
František Váša, hrají: Michal Ma−
látný. Film by neměl být retro vzpo−
mínkou krásné doby. Spíše by se
měl, mimo dobu a často i mimo
realitu, zabývat hezkými vztahy mezi
lidmi. Měla by to být taková po−
hádka. 75 minut, přístupný.
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
Čtvrtek 24. 3., pátek 25. 3. ve 20.00
ODCHÁZENÍ
ČR, 2011, režie: Václav Havel, hrají:
Josef Abráhm, Dagmar Havlová,
Vlasta Chramostová, Eva Holubo−
vá... Filmová adaptace úspěšné di−
vadelní hry Odcházení od Václava
Havla z roku 2007. 97 minut, ne−
vhodný do 12 let.
Sobota 19. 3. neděle 20. 3. ve 20.00
SANCTUM
3D
USA, 2011, režie: Alister Grierson,
hrají: Richard Roxburgh, Ioan Gruf−
fudd, Rhys Wakefield... Dobrodruž−
ství Sanctum, z produkční dílny Ja−
mese Camerona (Avatar, Titanic),
následuje tým jeskynních potá−
pěčů při jejich nebezpečné expedici
do největšího, nejkrásnějšího a nej−
méně dostupného jeskynního sys−
tému na světě. 109 minut, titulky,
nevhodný do 15 let.
Bijásek
Neděle 20. 3 v 15.30
PAST NA ŽRALOKA
USA/Jižní Korea, 2007, režie: Ho−
ward E. Baker, John Fox. Malý bez−
starostný rybí kluk se s rodiči pře−
stěhuje na nový korálový útes. Jeho
život se změní v okamžiku, kdy mu
tátu a mámu chytí do rybářské sítě.
Od této chvíle se o sebe musí po−
starat úplně sám. 77 minut, české
znění, přístupný.
Film a škola
Středa 23. v 9.30
na objednávku v 16.00
OBČANSKÝ PRŮKAZ
ČR, 2010, režie: Ondřej Trojan,
hrají: Libor Kovář, Jakub Šárka,
Anna Geislerová… Komedie sle−
duje osudy čtveřice dospívajících
mladíků, jejich přátel, lásek a ro−
dičů. Od okamžiku, kdy v patnácti
letech dostanou občanský průkaz,
až do chvíle, kdy se v osmnácti
snaží uniknout vojně a pokoušejí se
získat modrou knížku. 137 minut,
nevhodný do 12 let.
Projekt 100
Středa 23. 3. v 19.00
PUŠKVOREC
Polsko, 2011, režie: Andrzej Wajda,
hrají: Krystyna Jandaová, Pawel
Szajda, Jan Englert, Jadwiga Jan−
kowska… Puškvorec je mnohovrs−
tevným zamyšlením nad smrtí a úz−
kou hranicí mezi životem a smrtí.
85 minut, titulky.
Čtvrtek 24. 3., pátek 25. 3. v 17.30
DĚCKA JSOU V POHODĚ
USA, 2011, režie: Lisa Cholodenko,
hrají: Annette Beningová, Julianne
Mooreová, Mark Ruffalo, Mia Wasi−
kowská… Dvě mámy lesbičky, je−
den dárce spermatu a dvě děti,
které se rozhodly začlenit „tátu“
do svého života. 104 minut, titulky,
nevhodný do 12 let.
Sobota 26. 3., neděle 27. 3. v 17.30
MÁMA MEZI MARŤANY
3D
USA, 2011, režie: Simon Wells. Vy−
neste odpadky, snězte brokolici –
kdo potřebuje maminky? Devítiletý
Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji
maminku, když ji unesou Marťané,
kteří plánují, že ukradnou její „ma−
minkovství“ pro své vlastní potomky.
88 minut, české znění, přístupný.
Sobota 26. 3., neděle 27. 3. ve 20.00
DILEMA
USA, 2011, režie: Ron Howard, hrají:
Vince Vaughn, Kevin James, Winona
Ryder, Jennifer Connelly, Channing Ta−
tum. Komedie o chlapovi, který stojí
na životní křižovatce a ví, že ať se vydá
doprava nebo doleva, vždycky to do−
padne špatně. Tak vyrazí rovně. A to
je vůbec ze všeho nejhorší... 111 mi−
nut, titulky, nevhodný do 12 let.
Filmový klub
Středa 30. 3. v 19.00
PIKO
ČR, 2010, režie: Tomáš Řehořek,
hrají: Rosťa Novák, Štěpán Benoni,
Miloslav König, Simona Zmrzlá,
Adam Kraus... Pavel se v 70. letech
dostal do malé komunity lidí, expe−
rimentující s omamnými látkami,
které v tehdy totalitním Českoslo−
vensku oficiálně neexistovaly. Poz−
ději stál u zrodu krystalické formy
pervitinu, který se tak stal českým
patentem, a který nepřímo připravil
o život sta tisíce lidí po celém světě.
80 minut, nevhodný do 12 let.
Čtvrtek 31. 3., pátek 1. 4.,
sobota 2. 4., neděle 3. 4. v 17.30
HOP
USA, 2011, režie: Tim Hill, v českém
znění: Martin Stránský, Petr Burian,
Jaromír Meduna, Otakar Brousek…
Když u nás dostanete zálusk na veli−
konoční kraslice a bonbóny, musíte
si je vykoledovat. Jinde to mají bez
práce. Tam to obstarává Velikonoční
zajíc, který za koledníky oddře
všechnu černou práci. 80 minut,
české znění, přístupný.
Čtvrtek 31. 3., pátek 1. 4. ve 20.00
HLAVNĚ NAZÁVAZNĚ
USA, 2011, režie: Ivan Reitman, hra−
jí: Natalie Portman, Ashton Kutcher,
Kevin Kline, Lake Bell, Cary Elwes…
Hlavně nezávazně znamená: žádná
romantika, žádné randění, žádné pře−
dehry, žádné mazlení, žádná žárlivost,
žádné lži, žádné výčitky a žádné spo−
lečné snídaně. Jen čistý sex. 107 mi−
nut, titulky, nevhodný do 12 let.
Kyjovské noviny / březen 2011
Společenská rubrika
Sociální věci
JUBILANTI
Marie Traplová
Soňa Voráčová
Františka Šafaříková
Marie Konrádová
Miroslav Kořínek
Marie Uhýrková
Anežka Krejčová
Emilie Ryšková
Eliška Černocká
Jaroslava Stratilová
Jarmila Slámová
Bedřich Repík
Růžena Vadasová
Drahomíra Chrástecká
97
97
94
90
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
ÚMRTÍ
Jaroslav Zelinka
31. 10. 1950 – 14. 1. 2011
František Müller
16. 5. 1945 – 11. 1. 2011
Vojtěch Glos
3. 2. 1928 – 25. 1. 2011
Poděkování
Sdružení Omega se potýká s vandalstvím
Občanské sdružení Omega plus v Ky−
jově, které pomáhá především sběrem
ošacení pro potřebné u nás i v zahra−
ničí, sbírá poslední dobou negativní zku−
šenosti. Ty souvisí především s nepat−
řičným chováním vandalů, kteří se již
opakovaně vloupali do jejich pobočky.
Není nic jednoduššího než najít
vhodnou chvíli, kdy se v tmavé uličce,
v níž sídlí sdružení, nikdo nepohybuje
a to je ten okamžik, kdy vandalové míří
vykonat své. Zda je jejich zájem zištný
nebo chtějí jen poničit, co jim nepatří,
není zcela zřejmé. „V dobré víře, aby−
chom dál pomáhali sociálně slabým,
jsme vymysleli vhozové zařízení, kde
věci, které občané nosí, vhodí dovnitř,
aby nebyly venku nějak zneužity. I tohle
se projevilo jako nedostatečné a ná−
silím se tam někdo v době, kdy nejsme
přítomni, vloupává, rozhazuje to a ničí.
Takže naše snaha pomáhat přichází
vniveč,“ zlobil se již poněkolikáté Vla−
dimír Výleta z občanského sdružení
Omega plus Kyjov.
lali policii státní i měst−
skou, avšak bohužel, když
nenastala velká škoda,
tak pro ně je to případ ne−
zajímavý. To samozřejmě
chápeme a snažíme se
teď vymýšlet nějaká další
opatření, jako například
kamera, která by byla na−
pojena na pult městské
policie. To je ale věc fi−
nanční i dohody. Bohužel
je nás málo a většinou dů−
chodci, takže nemůžeme
organizovat hlídky, aby−
chom tyhle vandaly přistihli
Vandalové si zřejmě nechtějí odpustit své výtržnosti – při činu a postrašili,“ do−
nepořádek tady dělají téměř pravidelně.
dal Vladimír Výleta. Možná
Obětavá snaha dobrovolníků se si někdo řekne – vždyť jsou to jen staré
tak najednou zdá být zbytečná. Jakoby hadry, o které nikdo nestojí. Díky ochot−
to již nestačilo, pustili se vandalové ným lidem ale neskončí v kontejneru,
také do pytlů s odloženým šatstvem, nýbrž poslouží dalším. I v naší společ−
a do krabic, které sem přivezli lidé nosti jsou totiž lidé, kteří jsou na tom
z okolí a čekali na roztřídění před bu− špatně a pomůže jim i věc za symbo−
dovou. „Při prvním napadení jsme vo− lickou částku.
−vh−
CHTĚLI BYCHOM PODĚKOVAT touto
cestou za projevenou soustrast
a květinové dary společnosti Ekor
s. r. o., jejímu vedení a všem za−
městnancům. Dále bychom chtěli
poděkovat všem zúčastněným
na posledním rozloučení s naším
drahým zesnulým panem Vladimí−
rem Outratou.
Rodina Outratova
Příspěvkové organizace kraje
VSTUPUJÍ DO PROJEKTU
SENIOR PASŮ
Inzerce
MLADÁ ANGLIČANKA žijící trvale
v Kyjově, nabízí individuální vý−
uku anglického jazyka + konver−
zaci. Vše pouze v angličtině. Věk
zájemců nerozhoduje, děti i do−
spělí. Tel. 606 563 968, e−mail:
[email protected]
PROVEDU OPRAVY automatických
praček, sušiček všech značek,
krátké dodací lhůty, praxe. Tě−
mice, tel.: 603 431 601.
Při muzikoterapii se mohou klienti vybít ze svých emocí, ale i zrelaxovat při hudbě.
NABÍZÍM K PRONÁJMU plně zaří−
zený byt 3+1 v Kyjově na ulici Ná−
dražní. Byt je v perfektním stavu.
K dispozici je veškeré zařízení
bytu včetně internetu a kabelové
televize. Tel.: 608 780 113
HLEDÁM ochotnou a trpělivou paní
na pomoc v domácnosti, která by
dělala společnost osobě s Alzhei−
merovou chorobou, pomáhala při
vyzvedávání syna ze školky, dohlí−
žela na prvňáčka při psaní úkolů.
Vhodné pro osobu z Kyjova a blíz−
kého okolí, bydlíme ve Vřesovi−
cích. Tel.: 605 101 526.
PRODÁM ŽEBŘÍK 5m nový, gumový
člun – nosnost 2+1, zánovní čer−
padlo do studny – výtlak 40 m,
hadice 1/2" 40 m, kabel pro−
dlužka 220V 20 m (měď), kabel
4 x 4 (měď lanko), přívěsný vozík,
korba 1,2 x 1,2 m s plachtou, kola
8 x 4. Vše levně, zn. stěhování.
Tel.: 607 835 929
PRODÁM BYT 2+1 v OV U Vodo−
jemu, zvýšené přízemí, cena
850 000 Kč. Tel.: 777 013 388
Kyjovské noviny / březen 2011
Duševně i tělesně postiženým
může pomoci muzikoterapie
Muzikoterapie je způsob, jak snadno
uzdravit tělo i mysl. Hudba totiž dokáže
pozitivně působit na člověka a prak−
tické zkušenosti dokazují, že se dobře
uplatní například při terapiích klientů
domova Horizont. Psychologové, tera−
peuti nebo speciální pedagogové – ti
všichni mají zkušenost s pozitivním pů−
sobením této speciální terapie, které
je přizpůsobeno také prostředí, kde pro−
bíhá − což je místnost, v níž se s ohle−
dem na hudbu mění i barvy. Cílem je,
aby se účastníci takového sezení pře−
devším zklidnili a pokud mají nějaký
osobní problém, závěrem sezení se
o něj mohou s terapeutem i podělit.
„Nejprve začíná hlavní program,
který začíná ventilem. To je taková divo−
čejší část, kluci se musí takzvaně vyven−
tilovat, aby z nich šla všechna energie
pozitivní i negativní, můžou si například
zakřičet a tancují v rytmu i bez rytmu,
podle druhu programu, který si vybere−
me. Pak je druhá část programu, což jsou
dechová cvičení. Hudba už je klidnější,
musíme se zklidnit a vydýchat, abychom
mohli pokračovat dál. Další fází je har−
monizace. Ta je důležitá, aby se pravá
a levá hemisféra dostaly do rovnováhy,
takže to je takové klidné cvičení. Použí−
váme k tomu klimbání, ocean drum, bu−
bínek s kuličkami, pak přejdeme do
nejklidnější části programu, což je rela−
xace, v lehu na polštářích a případně
i pod dekou,“ uvedla jedna z odborných
terapeutek. Celý program končí tím, že
je delší pauza, po které následuje pro−
buzení, návrat do reality a posezení
a povídání ve vytvořeném kolečku. Vyu−
žívání hudby v medicíně má přitom dlou−
hou tradici sahající až do starověku.
Dokáže pomoci duševně, ale i tělesně
postiženým a léčí se jí jak děti, tak i se−
nioři a všichni, kteří potřebují pomoc
například při zvládání stresu. Hudební
terapie má podle odborníků ohromnou
budoucnost už proto, že v posledních
letech dosáhla širokého uznání v růz−
ných zařízeních. Pomáhá při léčbě urči−
tých druhů onemocnění, ale také po−
máhá v duševním vývoji různých druhů
lidí ze všech sfér života a dává možnost
vyjádřit své pocity, pomáhá také zlep−
šit schopnost řešit problémy.
−vh−
Rada Jihomoravského kraje uložila
příspěvkovým organizacím kraje, pů−
sobícím v oblasti zdravotnictví, kultury
a sociálních služeb, aby podle svých
možností vstoupily do krajského pro−
jektu Senior pasů a poskytovaly slevy
držitelům těchto slevových karet. Se−
nior pas může získat kterýkoli občan
kraje, jenž zde má trvalé bydliště a má
více než 55 roků. Registrace je bez−
platná a podrobnosti o ní lze získat
na www.seniorpasy.cz.
V sociální oblasti se slevy mohou po−
hybovat ve výši 50 procent, což je nej−
vyšší sleva, kterou je možno poskyto−
vat. Slevy se v tomto případě týkají
úhrady vybraných aktivizačních čin−
ností, pořádaných organizacemi soci−
álních služeb – tj. například zajištění
kulturních a společenských akcí pro
seniory, dále kin a divadel, ale také
úhrady osobní dopravy. Pokud jde o kul−
turní zařízení kraje, především muzea,
zde se bude sleva pohybovat od 10
do 30 procent a bude záležet na kaž−
dém zařízení, jakou výši slevy určí.
Mimoto bude každé z těchto zařízení
ještě pět dnů v roce poskytovat vstup
zdarma. Všechny informace o slevách
a dnech bezplatného vstupu budou
zveřejněny ve speciálních katalozích.
PŘEHLED SLEV
Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace:
„ sleva ve výši 15 % na prodej
zboží v lékárně s výjimkou
léčivých přípravků hrazených
plně nebo částečně z prostředků
veřejného zdravotního pojištění
„ sleva ve výši 20 % na aplikaci
„Rázové vlny“
„ sleva ve výši 20 % na aplikaci
laserové sprchy
Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace:
„ sleva ve výši 10 % na rehabilitaci
„ sleva ve výši 10 %
na prodej zdravotnických
a kompenzačních pomůcek
„ sleva ve výši 10 %
na stravovací služby
−red−
strana 15
Senioři si připomněli vůni domácí zabíjačky
Není vůbec pochyb o tom,
že Centrum služeb pro seniory,
společný domov pro asi stovku
obyvatel, přináší také řadu
milých okamžiků.
Například, když tady uspořádají
pravou slováckou zabíjačku. Asi není
mnoho obyvatel tohoto zařízení, kteří
by neměli zkušenost s tím, jak pro−
bíhá taková porážka pašíka, po níž
následuje celá řada úkonů potřeb−
ných ke zpracování masa.
„Tak co jiného dělat na dědině,
než se dobře najíst a napít,“ usmí−
val se jeden z nadšenců Lubomír
Grufík z Nětčic, kterému nevadilo,
že už brzy ráno musel vstát, zatopit
na několika místech a být k dispo−
zici řezníkovi. Ota Stuchlík, původem
z Lovčic, přitakává. „U nás doma se
zabíjelo a každý měl nějaký úkol. Já
jsem třeba pral střeva, protože to
nikdo nechtěl dělat.“ V Centru slu−
žeb pro seniory už třetím rokem běží
projekt nazvaný Rok na moravském
Slovácku. Jeho součástí je právě už
poněkolikáté
i zabíjačka.
„Jsme na Slo−
vácku, takže
co jiného, než
si připome−
nout tradiční
akce, jako fa−
šank, tříkrálo−
vá obchůzka,
šlahačka, do−
žínky, hody,
Obyvatelé Centra služeb pro seniory si mohli již poněkolikáté
vinobraní, no Stylově se k zabíjačce oděly také
pochutnat na tradičních zabíjačkových specialitách.
a zabíjačka pracovnice zdejšího zařízení.
Známé zařízení přitom letos v po−
Pomalu se blíží také poslední
k tomu také patří. Tyto akce se tady
uskutečnily, aby našim uživatelům lovině března oslaví již padesát let kroky k potvrzení finančních pro−
středků na významný investiční zá−
připomněly, co doma zažívali a co od svého otevření.
Při té příležitosti se tady sejdou měr, kterým bude rozšíření domova
třeba znali z vykládání svých rodičů
a babiček,“ prohlásil Jan Letocha, s jeho obyvateli nejen rodinní pří− o dalších asi 100 míst. Pravidelně
ředitel kyjovského Centra služeb slušníci, ale také zástupci obcí a zři− totiž poptávka převyšuje možnosti
−vh−
tohoto zařízení.
zovatelé.
pro seniory.
Region
Šance na pracovní uplatnění
pro osoby se zdravotním postižením
Liga vozíčkářů v rámci projektu
Šance bez bariér zřídila v Hodoníně
svou pobočku, kde od letošního ledna
nabízí pomoc lidem se zdravotním po−
stižením, kterým se nedaří najít práci.
Podpora je nabízena i zaměstnavate−
lům, kteří uvažují o možnosti zaměst−
nat člověka se zdravotním postiže−
ním. Využít nabízenou pomoc mohou
lidé z celého bývalého okresu Hodo−
nín. Projekt Šance bez bariér bude
po dva roky nabízet bezplatné služby
zaměřené na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (tě−
lesným, mentálním, duševním a li−
dem s civilizačními nemocemi, po−
případě jejich kombinací).
Lidé, kteří by měli zájem o nabí−
zené služby, se mohou zdokonalit
v tom, jak napsat motivační dopis,
životopis, kde nalézt vhodnou pra−
covní nabídku. Mohou trénovat nej−
různější situace, ke kterým může
dojít při pracovním pohovoru, anebo
jen najít podporu při hledání pracov−
ního uplatnění. Důležitou součástí pro−
jektu je také spolupráce s firmami,
které mohou využít finanční podporu
při zaměstnání klienta projektu na no−
vém či stávajícím pracovním místě.
Dále jim nabízíme informace a pomoc
při vyřizování formalit souvisejících
se zaměstnáváním lidí se zdravotním
postižením a při vytváření vhodného
místa a zprostředkování kontaktu
s vhodnými zájemci.
Liga vozíčkářů je neziskové občan−
ské sdružení, které funguje již od roku
1990. Snahou Ligy vozíčkářů je po−
skytovat komplexní služby lidem se
zdravotním postižením. Další infor−
mace je možné najít na webových
stránkách www.ligavozic.cz a jaké−
koliv dotazy ráda zodpoví Bc. Lenka
Tůmová, pracovní konzultantka pro−
jektu Šance bez bariér.
Liga vozíčkářů
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
mobil: +420 774 074 132
[email protected]
Spolky
Zahrádkáři informují
19. března ve 14.00, estrádní sál DK
JOSEFSKÝ KOŠT
Ochutnejte na 400 nejlepších
vín našeho regionu.
Od 16.00 bude hrát k poslechu
cimbálová muzika Pavla Růžičky.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé –
Vinařský spolek při ČZS Kyjov.
27. března
ZPÍVÁNÍ U SKLEPŮ
(Jarní otevírání sklepů)
Začátek ve 14.00 před radnicí
strana 16
Uvítání a pohoštění starostou
města a průvod do areálu Pod
Šištótem. Vystoupení jednotlivých
mužských sborů z Milotic, Vaceno−
vic Ratíškovic, Dubňan, Paniháj
z Moravan, Svatobořic−Mistřína
a Kyjova. Akci uvádí „Tragačnice“
a svá vína bude nabízet 8 místních
vinařů. Akci zaštítil starosta
města Kyjova František Lukl.
27. března v 9.30, estrádní sál DK
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČZS KYJOV
Jedlý les
Napadlo vás někdy, že notoricky
známá báseň: „Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany...“ mo−
hla být napsaná jaksi na objednávku
či na propagaci polního hospodaření?
Možná, že v té původní
citlivé autorově verzi byl
namísto oslavy po−
vzdech: „Velké, širé, jed−
lé lesy, kde jsme vás po−
zbyli, kde asi, kde asi...“
V naší živé paměti máme krajinu
rozdělenu na lesy, louky, pole, za−
hrady. Ani si běžně nedokážeme
představit, že by to mohlo být jinak.
Také parcely v katastru nemovitostí
jsou velice jasně rozděleny a je dáno,
co na kterém typu parcely může růst.
Tato krajina nám už také často za−
číná připadat normální, úplně běžná
a ani nás nenapadne přemýšlet, že
v takové krajině může být něco ne−
zdravého, anebo být jen na přírodě,
byly by tady nejspíš všude lesy.
Les, či ještě spíše prales, je nej−
vyváženějším ekosystémem, který
poskytuje život velkému množství
druhů ve všech rostlinných patrech
a na nich navázaných živočichům. Ale
co bychom pak jedli? Jak by k tomu
přišli lidé, kdyby se měly všechny ty
rozlehlé plochy zalesnit?
V tomto článku nechceme mluvit
o nějaké celonárodní koncepci. Spíše
chceme upřít pozornost na naše
vlastní zahrady a políčka, které každý
z nás může velmi ovlivnit a nemusí jen
naříkat, že někde někdo něco dělá
jinak, než jak my bychom chtěli.
Jedlý les, či jedlá lesní zahrada
vychází z myšlenky, že les je nejvy−
váženějším a nejbohatším ekosysté−
mem a zároveň z toho, že lidé na svých
zahradách nejraději pěstují jedlé rost−
liny. Jedlý les se tak snaží dát maxi−
mum lidem i přírodě. Namísto běž−
ných lesních stromů zde převažují
stromy s jedlými plody, ale oproti běž−
nému sadu je zde po−
čítáno také s nižšími
patry, tedy keři, trva−
lými bylinami, zeleni−
nou či popínavkami.
Zahradník takto ne−
myslí pouze horizontálně ve smyslu:
„Tady jsou stromy, tady bude řádek
rybízů a tady bude záhonek...“ Na−
místo toho vidí i vertikálně, že pod ko−
runou jednoho stromu je ještě místo
pro pár keřů, tento strom potřebuje
hodně dusíku, tak k němu přisadím
třeba rakytník, který mu jej dodá
a u toho keře je ještě místo pro pár
trvalek. Jednak je takto možné vypěs−
tovat více i na menší ploše, jednak je
takto možné ovlivnit i mikroklima da−
ného místa, které udrží více vlhkosti,
dokáže dobře zachytit a využít slu−
neční paprsky. Napadlo vás někdy, že
by na vaší zahradě mohlo být tak živo,
že by tam nezbylo místo pro plevely?
Více o tématu jedlého lesa můžete
najít např. v knize Jaroslava Svobody:
Kompletní návod k vytvoření ekoza−
hrady a rodového statku (Smart Press,
2009). Dovoluji si na závěr ocitovat
větu z této knížky: „Devět z deseti
žížal by žilo v jedlém lese. Desátá by
šla taky, ale nemůže, protože je uvěz−
něna uvnitř v květináči.“
Příště vás zkusíme navnadit na
jedlé trávníky. Proč taky tolik podporo−
vat průmysl vyrábějící sekačky a che−
mické postřiky, když je možné mít
hezký trávník a ještě k tomu jedlý a na
zdravé půdě. Petr Kubala, ekoporadna
Kyjovské noviny / březen 2011
Policie
Policejní akce odhalila podnapilé mladistvé
V měsíci únoru se policie vydala na další kontrolu
restauračních zařízení v regionu Slovácka.
Důvodem byla preventivní akce,
zaměřená na mládež. Při svém puto−
vání policisté znovu narazili na de−
sítku podnapilých mladistvých osob.
Policejní akce se symbolickým
názvem Mládež začala rozdělením
vybraných lokalit ke kontrole a rozdě−
lením úkolů. Společně s policisty z re−
gionu se v sídle státní policie shromáž−
dili také zaměstnanci úřadu práce,
pověření kontrolou nelegálního zaměst−
návání. Jednotlivé hlídky zamířily vedle
Kyjova i do Svatobořic−Mistřína, Šar−
dic, Bzence, Těmic a Žeravic, přičemž
celkem během jedné noci bylo zkon−
trolováno 30 restauračních zařízení
nebo barů. „Kontrola probíhá takovým
způsobem, že přijedeme na místo
a zkontrolujeme lidi, kteří se nachází
uvnitř zařízení. Nejvíce kontrolujeme
mladistvé a nezletilé, neboť víme, že
tento věk je těžko odhadnutelný. Pro−
vedou se dechové zkoušky, zjistí se
totožnost i stáří kontrolovaných
a další věci s tím spojené. Pokud
odhalíme nějaký přestupek, tak ho
řešíme hned na místě, pokud to není
možné, tak věc dále řešíme ve správ−
ním řízení,“ popsal postup kontroly
Marek Blahůšek, vedoucí skupiny
z policejní stanice Bzenec. Celkem
bylo zkontrolováno 89 osob, z toho
11 podnapilých mladistvých, z nichž
nejmladší byla čtrnáctiletá dívka
s 0,4 promile alkoholu. Nejvíce na−
dýchal sedmnáctiletý mladík, a to
0,8 promile. Policisté vyřešili také
pět přestupků v souvislosti s podává−
ním alkoholu mladistvým osobám.
Čtyři přestupky byly vyřešeny na
místě blokovou pokutou, jeden ozná−
men správnímu orgánu. Noční zá−
tah s cílem zkontrolovat mládež při
následné dopravně bezpečnostní
akci odhalil také jednoho řidiče pod
vlivem drog.
Při kontrole odhalili desítku mladistvých, kteří požili alkohol.
Plné ruce práce měli ale i zástupci
úřadu práce. „Naším úkolem bylo
provést kontrolu nelegálního zaměst−
návání, to znamená, že jsme zjiš−
ťovali na pracovištích lidi přítomné
při výkonu práce, respektive to, zda
mají uzavřen pracovně právní vztah.
Tedy pracovní smlouvu nebo někte−
rou z dohod konaných mimo,“ uvedla
přítomná pracovnice úřadu práce
a dodala: „Kontrolovaní lidé větši−
nou tvrdí, že mají pracovní smlouvu
a dohodu. Proto si kontroloři nechají
záznam o kontrole podepsat a po−
tom dodatečně od zaměstnavatelů
zjišťují, zda opravdu jsou tyto do−
klady k dispozici nebo ne.“ Zaměst−
navatelé v mnoha případech poru−
šují zákon a vyžadují práci načerno,
za což jim hrozí pokuty. Ty ale nemi−
nou ani uchazeče evidované na úřa−
dech práce, kteří načerno pracují.
Nejenže jsou na čas vyřazeni z evi−
dence bez nároku na sociální dávky,
musí také vracet příspěvky.
−vh−
Policejní akce Opera
ODHALILA VÝROBCE
I DISTRIBUTORY DROG
Na území Kyjovska se stále daří
drogovým výrobcům a distributorům.
Významnou varnu před pár dny zajistili
policisté v Nechvalíně, přičemž zásah
pokračoval ten samý den také v Lov−
čicích, kde byli zadrženi distributoři
pervitinu.
První z objektů, do kterého poli−
cisté vstoupili, byl rodinný dům v Nech−
valíně, kde bylo zadrženo šest osob
a zajištěna kompletní varna pervitinu.
Drogu zde vyráběl sedmatřicetiletý muž
společně s devětadvacetiletou maji−
telkou rodinného domu, která sháněla
potřebné pomůcky a následně také
drogu distribuovala mezi uživatele.
Pervitin se zde vyráběl až čtyřikrát
týdně a jeho výrobci mohli utržit až
100 tisíc korun za množství, které po−
licisté prokázali.
„Vzhledem k tomu, že Hodonínsko
je příhraničním okresem se Slovenskou
republikou, dochází k tomu, že naši
distributoři a výrobci jezdí na Sloven−
sko za nákupy léků, které jsou potřebné
k výrobě. Je to po ně tím pádem dosa−
žitelnější a snazší, proto také ten vý−
skyt závislých osob je tady mnohem
vyšší,“ uvedl člen zasahujícího policej−
ního Toxi týmu.
Z trestného činu Nedovolené vý−
roby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a jedy byl ob−
viněn také jednačtyřicetiletý muž v Lov−
čicích, kam policie zamířila ještě týž
den.
Obě lokality hodonínští krimina−
listé zajistili po dlouhodobém sle−
dování. Sedmatřicetiletému muži
a devětadvacetileté ženě hrozí až de−
setiletý trest odnětí svobody, neboť se
této trestné činnosti dopouštěli opa−
kovaně. Jednačtyřicetiletému muži
z Lovčic hrozí pětiletý trest odnětí svo−
body.
Před samotnou akcí si policisté na základně rozdělili lokality.
−red−
Sport
Ulicemi Kyjova se stále potulují nechtění psi
Činnost městské police
je různorodá a jednou
z nich je také odchyt
toulavých psů.
Za loňský rok kyjovští strážníci
vyjížděli k padesáti případům. De−
sítky pejsků se každoročně potulují
ulicemi města. Někteří se nechtěně
zatoulají, řadu z nich ale z nepocho−
pitelných důvodů úmyslně vypustí
jejich původní majitelé.
„Každý rok se najde spousta pej−
sků, kteří se někde potulují, a to když
utečou nebo je lidé nechtějí, a pak
je někam vypustí. Lidé vědí, že v Ky−
jově odchycený pejsek se dostane do
dobrých rukou v útulku, kde je o něj
postaráno, tak ho vypustí. Obec se
ze zákona o ně musí postarat, a tak
po odchycení psi směřují do útulku
v Hodoníně. Tam je jim poskytnuta ve−
terinární péče, dobré krmení a třeba
se zase dostane do dobrých rukou,“
popisuje přetrvávající bezohledné cho−
vání majitelů psů Jiří Šťastný z Měst−
ské policie Kyjov. Pokud je zvíře od−
chyceno na území Kyjova, strážníci
je umístí na nezbytně dlouhou dobu
Kyjovské noviny / březen 2011
14 pejsků. Město má povinnost za−
platit za jeho pobyt tady 70–100 ko−
run na den. Policie také upozorňuje ve−
řejnost, aby se raději nepokoušela
o odchyt zvířete bez přivolání hlídky.
Toulavý pes je s největší pravděpo−
dobností ve stresu a může tak být
−vh−
agresivní a nebezpečný.
Záchytné kotce jsou umístěny v Ekoru,
kde pejsci tráví jen nezbytně nutnou dobu.
do záchytných kotců, které jsou k dis−
pozici v sídle společnosti Ekor. Mno−
hdy se podaří najít původního maji−
tele, často si ale pejska vezmou i noví
zájemci. Pokud se tak nestane, jeho
cíl je jasný – hodonínský útulek.
Informace o nalezených zvířatech
jsou aktuálně zveřejňovány na webo−
vých stránkách městské policie. V loň−
ském roce bylo do útulku odvezeno
VÝŠE POPLATKŮ
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011
a) za psa chovaného
v rodinném domě .......... 360 Kč
b) za psa chovaného
v domě se dvěma
a více byty .................... 900 Kč
c) za druhého
a každého dalšího psa
− v rodinných domech ..... 500 Kč
− v domech se dvěma
a více byty ................. 1000 Kč
d) za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem
příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu ......... 200 Kč
e) za druhého a každého dalšího
psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písm. c) ........ 300 Kč
ATLETICKÝ KLUB KYJOV
Mistrovství Moravy a Slezska
ve víceboji 29. 1., Olomouc
starší dorostenky:
10. Pavlína Vyskočilová
Mistrovství Moravy a Slezska
5. 2., Bratislava
starší žákyně 300 m: 4. Natálie
Kolajová, 11. Pavlína Vyskočilová
800 m: 1. Natálie Kolajová –
mistryně Moravy a Slezska,
7. Tereza Rybaříková
dorostenky 60 m: 7. Veronika Plánková
400 m: 7. Veronika Plánková
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Jiskra Kyjov
Pravidelné pochody
za každého počasí.
Zveme všechny členy
i nečleny Klubu českých turistů.
1. 3. Koryčany, Střílky
(odjezd 9.10, bus)
8. 3. Násedlovice, Šardice
(odjezd 8.56, bus)
15. 3. Javorník, Velká nad Veličkou
(odjezd 8.38, vlakové nádraží)
22. 3. Ostrožská N. Ves,
St. Město u UH
(odjezd 8.38, vlakové nádraží)
29. 3. Strážovice, Svatobořice, Kyjov
(odjezd 8.56, bus)
strana 17
Růst kvality přípravy
skvěle odstartovala sezónu
závodních hráčů v TCP Kyjov
Kyjovská tenistka Nikola Stru−
hárová se od začátku tenisové
sezóny 2010/2011 zúčastnila
pěti celostátních turnajů, včetně
turnaje kategorie A ve Valaš−
ském Meziříčí, a v posledním
týdnu i Jihomoravského přeboru.
Během zimní sezóny se připra−
vuje převážně v Kyjově pod ve−
dením trenéra Oldřicha Pintery
a jednou týdně se zúčastňuje tré−
ninků ve Zlíně, kde má přede−
vším množnost hrát s kvalitními
hráčkami svého věku, a kde také
hraje soutěže družstev.
V roce 2011 ji v barvách TK Nikola Struhárová je zatím nejúspěšnější
odchovankyní oddílu TCP.
SK Zlín čeká nejvyšší soutěž,
kterou je I. liga. Nikole se v probíhající devším zvýšení tréninkového tempa
tenisové sezóně daří na turnajích pře− a podle slov trenéra především zlep−
devším ve čtyřhře, když se na pěti tur− šení kondice a zkvalitnění pohybu po
najích, kterých se zúčastnila, podívala kurtu. Nikola bude po skončení zimní
třikrát do finále a hned dvakrát se jí tenisové sezóny ve Zlíně v nejvyšší
podařilo zvítězit. Bylo to ve Šlapanicích soutěži I. ligy dorostu a poprvé se za−
(B) a na turnaji ve Strážnici (C). Po− pojí do seniorského družstva dospělých
slední finálovou účast na Jihomoravském TCP Kyjov. To během května a června
přeboru ovšem nedokázala Nikola spo− premiérově zasáhne do II. ligy do−
lečně se svou spoluhráčkou Terezou spělých, ve které jistě nebude nouze
Schmidovou (TC Brno), s kterou před− o kvalitní soupeřky či zápasy hrané
tím dvakrát uspěla, proměnit ve vítěz− ve vysokém tempu.
Pavel Štěpánek, TCP Kyjov
ství. Nikolu v nejbližší době čeká pře−
V posledních dvou tenisových se− týdně, zúčastňují se kondičních
zónách můžeme v klubu TCP Kyjov sle− soustředění, která klub TCP Kyjov po−
dovat růst kvality závodních hráčů. řádá, jsou již třetím rokem oporami
To je samozřejmě zapříčiněno kva− družstva dospělých, kterému v roce
litními podmínkami,
2010 pomohly vybojo−
které jsou v klubu TCP
vat postup do II. ligy.
Kyjov na vysoké úrov−
Zúčastňují se pravi−
ni. Pro tento fakt hovo−
delně celostátních tur−
ří především úspěchy
najů jak na Slovensku,
závodních hráčů, ať už
tak i u nás.
na turnajích jednotliv−
K posledním nej−
ců nebo v soutěžích
větším úspěchům pat−
družstev.
ří kvalifikační turnaj
K nejčerstvějším
na MSR, kterým bylo
úspěchům patří po−
Západoslovenské mis−
stup Petry Horákové
trovství v kategorii do−
a Viktorie Hránkové na
rostenek, kde Petra
MSR (mistrovství Slo−
Horáková obsadila dru−
venské republiky) v ka−
hé místo a Viktorie
tegorii dorostenek,
Hránková třetí příčku.
které pořádal tenisový
Jako další čerstvý
klub Piešťany v ter−
úspěch můžeme jme−
mínu 12.− 15. 2. Obě Mezi dorostenkami na Slovensku novat 2. místo ve dvou−
hráčky se již druhým uspěly Petra Horáková
hře a 1. místo ve čtyř−
rokem připravují pře− a Viktorie Hránková.
hře Petry Horákové na
vážně v Kyjově, a to především pod turnaji dorostenek kategorii B v Bra−
vedením trenéra Oldřicha Pintery, tislavě (5. −7. 2. 2011).
Pavel Štěpánek, TCP Kyjov
hráčky trénují celoročně čtyřikrát
2x foto archiv TCP
Tenistka Nikola Struhárová
Foto archiv oddílu
Nový sport jumping
Pohybová šance pro muže i ženy
Do Česka zamířil další sportovní klouby, kotníky i páteř. „Dělám jumping
fenomén, který se pomalu ale jistě asi půl roku a baví mě to, protože je
stává velmi oblíbeným, a to u všech to něco zcela jiného a neobvyklého,
generací. Jumping je cvičení na tram− je to hodně rytmické i rychlostní,“ li−
polínách, které ovliv−
buje si Gabriela Hra−
ňuje pozitivně každý
dilová. „První hodi−
orgán v těle, zlepšu−
na je určitě těžká,
je fyzičku, tvaruje
ale časem pokud
postavu a přináší
člověk chodí pravi−
obrovské výsledky.
delně, je to pro něho
Specifické cvičení
mnohem lepší,“ do−
zahrnuje rytmické
dává Michala Fia−
poskakování. Pomá−
lová.
há s celkovou deto−
Jumping zvyšuje
xikací a zlepšuje me−
kapacitu plic pro
tabolismus. Kopy,
dýchání, posiluje
údery, výskoky, prá−
svaly a podporuje
ce s dolními i horní−
lymfatický oběh. Při
mi končetinami v ryt−
pohybech na tram−
mu moderní hudby,
políně musí cviče−
si nově oblíbily ženy,
nec překonávat gra−
ale i muži všech ge−
vitaci, proto se jedná
nerací.
Jumping je pohybovou aktivitou, které o jedno z nejvíce
„Jumping je sport se mohou věnovat všechny váhové prospěšných aerob−
s náladou, energií kategorie, chrání totiž klouby.
ních cvičení. Jum−
a endorfinem. Jedná se o sólovou ak− ping má podobný účinek na tělo, jako
tivitu, neboť každý cvičí na trampo− třeba skákání přes švihadlo, ale s vy−
líně sám. Je to nová moderní záleži− loučením všech negativních dopadů
tost, při které se spálí mraky kalorií, na pohybový aparát. Proto jej mohou
vytvaruje se postava, posílí svalstvo, směle vyzkoušet i děti. Od března se
no a člověk je rázem plný energie,“ bude „jumpovat“ ve dvou věkových
přibližuje novinku Soňa Elčknerová, kategoriích a zájemci se termíny do−
lektorka jumpingu. Nosnost používa− zví včas na letácích ve školách a dal−
ných trampolín je do 120 kilogramů, ších sportovních zařízeních. V Kyjově
vyzkoušet originální způsob cvičení se pořádají hodiny pod odborným
proto mohou i lidé objemnější. Do− vedením lektorky třikrát týdně v tělo−
−vh−
pad do měkkého totiž šetří kolena, cvičně ZŠ Újezd.
Kyjovská výprava mladých karatistů na Hausnerově národním poháru v Brně.
Za dva víkendy získali 34 medailí
Na přelomů ledna a února si kyjov−
ští karatisté odvezli ze dvou soutěží
v Brně, kterými byly Hausnerův ná−
rodní pohár a Krajský přebor mládeže,
celkem 34 medailí.
Medaile získali tito mladí členové
oddílu: Chovancová Kristýna: 2x zlato;
Bartoš Daniel: 1x zlato, 2x stříbro, 1x
bronz; Musil Jakub: 1x zlato, 1x stří−
bro; Kučera David: 1x zlato; Ledvinová
Nikola: 2x stříbro; Bartošová Adriana:
1x stříbro; Dufek Filip: 1x stříbro; Ga−
jdošová Anežka: 1x stříbro, 1x bronz;
Horňák David: 1x stříbro; Kristová Bar−
bora: 1x stříbro, 1x bronz; Mlčoch Mi−
roslav: 2x stříbro, 1x bronz; Skalický Do−
minik: 2x stříbro, 1x bronz; Slováček
Rostislav: 1x stříbro, 1x bronz; Souč−
ková Alice: 1x stříbro, 1x bronz; Třeš−
ňák Matěj: 1x stříbro, 1x bronz; Cu−
táková Alžběta: 2x bronz; Dostálová
Kateřina: 1x bronz; Navrátilová Petra:
1x bronz. Více informací najdete na strán−
kách klubu na www.karate−kyjov.cz.
PLAVÁNÍ V RATÍŠKOVICÍCH
Pro všechny zájemce je opět připraveno kondiční plavání v krytém bazénu
v Ratíškovicích. Dopravuje zajišťuje bezplatná autobusová linka (hradí Město
Kyjov), a to každou sobotu v termínu do 9. dubna. Vstupné si hradí každý sám,
odjezd z Ratíškovic zpět do Kyjova přibližně v 15.40.
Odjezdy: 13.30
Bohuslavice (zastávka MHD na návsi)
13.40
Kyjov – Boršov (zastávka MHD u ČSAD)
13.43
ulice K. Čapka (zastávka MDH)
13.46
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici)
13.50
náměstí (zastávka MHD u radnice)
13.53
autobusové nádraží
Kyjovské noviny
– vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová,
tel. & fax 518 616 883, tel. 777 781 788, e−mail: [email protected], Eduard Mezera, 777 781 779. Inzerce: tel. 776 087 644. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993 reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický
design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 18. 2. 2011.
strana 18
Kyjovské noviny / březen 2011
VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost na základě
schválené žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního pro−
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost bude od ledna 2011 do
dubna 2012 realizovat 15 školících aktivit v projektu „Profesní
vzdělávání sklářů − příprava na využívání nových technologií“,
které budou financované z prostředků ESF prostřednictvím Ope−
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz−
počtu České republiky.
VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost má za cíl
v uvedeném období proškolit více než 400 zaměstnanců. Ško−
lení je zaměřeno na získání či zdokonalení znalostí a dovedností
pro používání nových zařízení či technologií specifických pro sklář−
skou výrobu v závodě Kyjov.
Kyjovské noviny / březen 2011
Placená inzerce
Profesní vzdělávání ve společnosti Vetropack Moravia Glass
Placená inzerce / strana 19
Pʑjɑka
s jasnými
pravidly...
Jednoduše
z domova.
• výše splátek se v průběhu splácení nemění
• žádné další poplatky v případě, že se dostanete
do objektivních potíží se splácením
• žádné skryté poplatky
Nalezneme vstřícné řešení
bez navýšení.
U Providentu vždy
předem víte, kolik
za půjčku zaplatíte.
Volejte zdarma
800 180 188
www.provident.cz
strana 20
Kyjovské noviny Placená
/ březeninzerce
2011
Download

Kyjovske noviny 3-2011 na web.pdf