KYJOVské
/ vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012
Foto Jan Pavlík
Měsíčník pro občany Kyjova
STO KORUN NA SIROTKY
Komedie s tématikou slováckých
soudniček ovládla sál Domu kul−
tury při pořadu, který zažil premiéru
na Slovácký rok. Více na straně 8.
noviny
5/2012
MILÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
Město zvažuje zřízení technických služeb
Kyjovská radnice hledá nejvhod−
nější způsob, jak se starat o město
po technické stránce − o očistu
a opravy chodníků a místních komu−
nikací, zeleně, opravy veřejného
osvětlení a údržbu městského mobi−
liáře. Taktéž hledá způsob, jak co
nejefektivněji hospodařit ve svých
lesích. Zvažuje proto založení dvou
samostatných společností.
„Dlouhodobě se zaobíráme myš−
lenkou vzniku technických služeb,
neboť vnímáme, že přímé podřazení
těchto činností pod městský úřad
není vhodné. Městský úřad zaštiťuje
administrativní činnosti a úředníky
a není z hlediska financování a účet−
ních standardů stavěn na to, aby
zde byly organizovány ekonomické
činnosti typu úklid města, očista
města, údržba a výsadba veřejné
zeleně nebo správa lesů. Proto se
nám jeví varianta zřízení Technických
služeb města a Kyjova a Lesů města
Kyjova jako obchodních společností
nejvýhodněji,“ vysvětlil starosta Fran−
tišek Lukl.
Radnice v současné době hledá
vhodné kandidáty na pozice ředitelů
obou společností, na které nechala
vypsat výběrová řízení. Vítězným kan−
didátům přitom slibuje určitou vol−
nost v uspořádání budoucí činnosti
v mantinelech daných zastupiteli.
Technické služby města Kyjova
by mohly formálně vzniknout už od
1. července letošního roku, Lesy mě−
sta Kyjova na podzim. Město Kyjov
je vlastníkem 660 ha lesa. Příjmy do−
sahují výše kolem 1 mil. korun. Zá−
měrem zde není vyšší těžba a zisk,
ale naopak, prioritou je zachovat lesy
jako rekreační, ne hospodářské. Zva−
žuje se, že zde budou dva lidé, kteří
budou koordinovat pěstební a tě−
žební práce, na základě výběrového
řízení. Technické služby mají pře−
vzít například péči o 35 ha zeleně
ve městě, o kterou se dnes stará
soukromá firma nebo koupaliště,
správu městského mobiliáře, veřej−
ného osvětlení či vývoz košů. Od zří−
zení dvou společností plně vlast−
něných městem si radnice slibuje
důslednou kontrolu finančních toků
a úsporu výdajů, které v daných ob−
lastech součtem dosahují výše až
20 milionů korun.
V roce 2011 stála například
očista města radnici 2,7 milionu,
rekonstrukce a opravy veřejného
osvětlení 3,2 milionu, opravy chod−
níků a místních komunikací 3,2 mili−
onu, městský mobiliář 300 tisíc,
ostatní odpady 1,3 milionu, provoz
koupališť 2,8 milionu, údržba měst−
ské zeleně 3 miliony a oprava
dětských hřišť 500 tisíc korun. O ko−
nečné formě ovšem ještě musí roz−
hodnout zastupitelé. Další informace
přineseme v příštím čísle Kyjovských
−vh−
novin.
v posledním období se týkaly otázky
především oblasti očisty města. Z mi−
nulosti jsme byli totiž zvyklí vídat při
úklidu na našich veřejných prostran−
stvích osoby vykonávající veřejně pro−
spěšné práce (VPP). Bohužel to, co se
v minulosti osvědčilo, co bylo užitečné
pro obce v naší zemi, padlo s koncem
roku. A starostům, především menších
obcí, naskočily vrásky na čele. Zaru−
čené pracovníky, kteří byli spolehliví,
jsme ztratili, neboť jsme je již nemohli
uplatňovat v režimu VPP. A co víc,
osoby, které jsme mohli využít na ve−
řejnou službu při očistě ulic, úpravy
zeleně, na drobné technické práce,
také dnes postrádáme. A důvod?
Od 1. 1. 2012 se změnil systém režimu
nezaměstnaných. Jestliže do konce roku
si díky odpracovaným hodinám pro
obec a jiné subjekty mohli tito lidé něco
přivydělat, pak od tohoto roku nemají
žádnou motivaci – sankce za nenastou−
pení veřejné služby, vyřazení z evi−
dence. Většina z nich si tak obstará
papír od lékaře, že nemohou pracovat
– například v prašném prostředí, nemo−
hou pracovat vystaveni slunci, mají aler−
gie na pyly a podobně. A tak z 200 pra−
covníků v minulém roce jich dnes máme
k dispozici asi desetinu! A je to bo−
hužel vidět. Potvrzuje se tak jediné,
dělají se změny pro změny. To, co fun−
govalo, se muselo změnit. Byli jsme
ubezpečováni, že daná „vylepšení“ při−
nesou obcím více pomoci a méně sta−
rostí. Opak je pravdou. Jestliže i tento
záměr ministerstva práce a sociálních
věcí měl přispět k hospodářské stabi−
litě v této zemi, ukazuje se, že „krizi“,
nedůvěru a skepsi spíše podporuje.
Samotné slovo krize se stalo v po−
sledních obdobích zaklínadlem. Příči−
nou krize, která nás pohlcuje, jak řekl
Tomáš Baťa již v roce 1932 při celo−
státní finanční krizi a já se s tímto vý−
rokem plně ztotožňuji, je morální bída
– „Mravní bída je příčina, hospodářský
úpadek je následek. Je třeba překo−
nat krizi důvěry, technickými zásahy,
finančními a úvěrovými ji však překo−
nat nelze. Důvěra je věc osobní a dů−
věru lze obnovit jen mravním hlediskem
a osobním příkladem.“
Milí spoluobčané, je víc než vhodné
požadovat na politicích na všech úrov−
ních naplňování nejen jednání zákon−
ného, ale i mravního.
František Lukl,
Váš starosta
Z obsahu
/ Miniveletrh strana 2 / Centrum pro rodinu strana 3 / Slovácký soubor − 70 let strana 5
Kyjovské noviny / květen 2012
strana 1
Radnice
Spolupráce s Chorvaty má pomoci podnikání
Starostové obou měst spolu s velvyslancem Frane Krnicem (uprostřed).
Chorvatský Biograd na Moru spolu
s městem Kyjov uzavřely na půdě
kyjovské radnice memorandum o spo−
lupráci. Ta by se měla záhy rozběh−
nout hned na několika úrovních –
nabízí se cestovní ruch, kultura, ale
i podnikání.
„Jihomoravský kraj spolupracuje
na regionální úrovni se Zadarskou
župou. Byli jsme vybráni, abychom
tuto spolupráci prohloubili na úrovni
měst. Za partnera nám bylo vybráno
město Biograd na Moru, což je krásné
letovisko u moře, kde mají velké zku−
šenosti s propagací cestovního ruchu
a dalšími s tím souvisejícími skuteč−
nostmi. My chceme naopak předávat
zkušenosti, které jsme získali z před−
vstupních fondů EU. Na druhou stranu
bychom chtěli vytvořit i předpolí pro
Podpis memoranda starosty Františkem Luklem a Ivanem Knezem.
malé a střední podnikatele, ať už v ob−
lasti vinařství nebo např. drobné vý−
roby šroubárenské nebo sklářské,“
uvedl starosta Kyjova František Lukl.
Starosta Biogradu na Moru přitom
doufá, že nezůstane jen u formálního
partnerství. „Starostové vždycky něco
podepisují, ovšem ta spolupráce
nezáleží pouze na nás, ale hlavně
na lidech. Doufám proto, že pro−
běhne hlavně mezi občany, a to ze−
jména v oblastech sportu a kultury,“
uvedl Ivan Knez.
Biograd na Moru se pyšní nádher−
nými plážemi i bohatou historií. Svá
partnerská města má napříč celou
Evropou, především v Itálii, ale také
v Německu nebo Maďarsku. Kyjov se
ovšem stal prvním partnerským měs−
−vh−
tem z České republiky.
Premiérový miniveletrh proběhl v prostorách infocentra
Nový dvůr, Státní zámek Milotice,
Bukovanský Mlýn a řadu regionálně
významných a zručných řemeslníků
představil miniveletrh v Kyjově. Lá−
kadlo připravil Region Slovácko.
Informační centrum a přilehlé pro−
story ožily lidovými řemeslníky, ale
strana 2
i stánky, v nichž se představily regi−
onálně významné subjekty působící
v oblasti cestovního ruchu.
„Kyjovský miniveletrh cestovního
ruchu a tradičních řemesel navazuje
na předcházející, které se konaly
v Uherském Hradišti a v Hodoníně.
V Kyjově proběhl poprvé a doufám,
že zde získá tradici,“ uvedl místo−
předseda sdružení Hodonín Antonín
Kuchař.
Cílem miniveletrhu bylo předsta−
vit město, okolí a lidová řemesla,
která přímo v Kyjově nebo v regionu
existují a přiblížit jej tak jeho návštěv−
níkům.
Region Slovácko totiž získal kon−
cem loňského roku významné evrop−
ské ocenění a zařadil se mezi turis−
tické destinace, o kterých se hovoří
i za hranicemi České republiky. −vh−
Kyjovské noviny / květen 2012
Farnost
Zahájení činnosti Centra pro rodinu Kyjov
Každý z nás si jistě vzpomene
na chvíle svého dětství a mládí, kdy
jsme běhali po venku s kamarády,
vymýšleli jsme různé věci a využívali
každé volné chvíle hrou venku, jen
tak se sešli a popovídali si s přáteli,
poseděli na lavičce v parku nebo si
našli čas na návštěvy. Dnešní doba
nás nutí být stále v běhu a nedovo−
luje nám se na chvíli zastavit a rozjí−
mat. Nedovoluje nám najít si čas na
druhé lidi, pokud nás k tomu nepři−
nutí různé okolnosti. Je pro nás jed−
nodušší si sednout k televizi nebo
internetu a na sociálních sítích si
hledat přátele a pak s nimi probírat
osobní věci. Seznamujeme se s lid−
mi, které jsme nikdy předtím nevi−
děli a mluvíme s nimi pomocí kláves−
nice a obrazovky. Jak se říká, papír
a monitor toho snese hodně. Nikdy
však ze psaní nebo telefonování
nepoznáme jaký ten druhý člověk
vlastně je.
Reakcí na tyto podněty bylo zří−
zení Centra pro rodinný život v Olo−
mouci. Samozřejmě Olomouc nemo−
hla dosáhnout na všechna města
na celém území ČR, a proto se za−
čala pozvolna zřizovat tzv. Děka−
nátní centra pro rodinu. Díky těmto
pobočkám – centrům, dokáže Olo−
mouc pružněji reagovat na všechny
potřeby v celé arcidiecézi.
K dnešnímu dni již funguje 18 cen−
ter v 21 děkanátech. Kyjov je jed−
ním z těch, kde centrum stále ne−
bylo. Proto po dohodě s naším
novým děkanem Svatoplukem Pavli−
cou a samozřejmě s Centrem pro ro−
dinný život v Olomouci jsme se roz−
hodli, že od 1. května 2012 začne
v děkanátu Kyjov své působení Cen−
trum pro rodinu (dále jen CPR − Ky−
Úřad práce
Veřejná služba
udržuje pracovní morálku
Tzv. veřejná služba, která se týká
lidí bez zaměstnání, spadá od ledna
nově pod Úřady práce. V jejich kom−
petenci tak klienti už čtyři měsíce
pracují především pro obce a příspěv−
kové organizace. Kyjov tuto službu
také využívá a udržuje tak u neza−
městnaných zájem o práci.
„Zákon nevyužíváme v maximální
možné míře, neboť je možné v rámci
veřejné služby zaměstnat uchazeče
o práci až na 20 hodin týdně. Úřad
práce v Kyjově ovšem uzavírá dohodu
o výkonu služby na maximálně 20 ho−
din měsíčně, a to na dobu půl roku,“
uvedl ředitel kontaktního pracoviště
Úřadu práce Kyjov Karel Ryba.
Od letošního roku bylo na ÚP Ky−
jov uzavřeno 107 dohod o výkonu
veřejné služby a předpokládá se po−
stupný nárůst počtu klientů. Napří−
klad Městský úřad Kyjov nyní využívá
34 klientů a připravují se smlouvy
další.
Veřejná služba je jedním z nást−
rojů v rámci aktivní politiky zaměst−
nanosti. Má zabránit nelegálnímu za−
městnávání, na což dohlíží Státní
úřad pro inspekci práce. Změna od
předchozího nastavení spočívá v tom,
že klient pracuje zcela bez nároku na
jakoukoli odměnu. Odmítnout ji lze
pouze za předpokladu zdravotního
omezení.
Kontaktní pracoviště Úřadu prá−
ce v Kyjově registruje v současné
době 288 volných pracovních míst,
z toho na Kyjovsku je jich pouze 36.
Jedná se však hlavně o specifické
technické profese.
K 31. prosinci loňského roku či−
nil počet nezaměstnaných pod ÚP
Kyjov 3880 klientů, z toho 214 bylo
bez zaměstnání po dobu delší než
5 let. V prvních třech měsících to−
hoto roku míra nezaměstnanosti
stoupla na okrese Hodonín na hod−
−vh−
notu 15,5 %.
jov). Kancelář CPR bude v prostorách
farního úřadu na Palackého třídě 64.
Veškeré informace a kontakty nalez−
nete na www.cprkyjov.estranky.cz.
Komu všemu bude CPR sloužit?
Především bychom nechtěli suplo−
vat mateřská centra, která v Kyjově
již nějakou dobu fungují a mají ve
městě své opodstatněné místo a ne−
chceme též ani kopírovat DDM, který
v Kyjově nabízí nesčetné aktivity pro
děti. Našim cílem je specializovat se
na rodinu jako celek. Naše cílová
skupina mohou být maminky a ta−
tínci s dětmi na MD nebo s dětmi
ve školce či ve škole, rodiny s do−
spívajícími a dospělými dětmi, bez−
dětní manželé a výjimkou nebudou
ani prarodiče. Pro tyto všechny se
budeme snažit být centrem, které
jim bude nabízet zázemí a které jim
bude schopné zprostředkovat od−
borné poradenství či pomoc. Během
celého roku budeme pořádat spoustu
akcí, kurzů a samozřejmě vzděláva−
cích přednášek, že snad každý člen
rodiny si zde najde to svoje. Dále pak
CPR bude sloužit jako útočiště pro
trávení volného času povídáním si,
hrou nebo k výměně zkušeností.
V neposlední řadě bude mít funkci
přípravnou, a to ve smyslu přípravy
na manželství a později může být
prostředníkem při řešení problémů.
Pozvolna se budeme zapojovat do
dění ve farnosti a současně i ve
městě. Chceme se alespoň v malé
míře podílet na tom, aby se do na−
šich rodin vrátily hodnoty lásky, úcty,
věrnosti, odpuštění a pokory.
CPR bude sloužit široké veřejnosti
Kyjovského děkanátu. Jistě vyvstane
otázka, kdo to všechno bude finan−
covat. Jako každá nezisková organi−
zace bude i CPR financováno na zá−
kladě projektů a bude hledat možné
finanční zdroje. Velkou měrou se na
rozjezdu podílí též město Kyjov a JMK,
a za to jim velmi děkujeme.
Zároveň budeme moc vděční za
jakoukoliv pomoc z Vašich řad, a to
nejen finanční, ale i hmotnou. Věří−
me, že si CPR najde své místo ve
Vašich srdcích a budete je rádi na−
vštěvovat. Dveře jsou otevřeny všem
bez rozdílu věku, národnosti i vyzná−
ní. Budeme Vám vděční za jakouko−
liv zpětnou vazbu a Vaše připomínky
týkající se CPR. Můžete nás kontak−
tovat na [email protected]
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Radek Šváb
CPR – Kyjov (tel. 728 759 816)
www.cprkyjov.estranky.cz
Muzeum
Knihovna
Knihovna oceněna za web
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval
pod záštitou Asociace krajů České
republiky již třináctý ročník BIBLIO−
WEBu, soutěže o nejlepší webovou
prezentaci knihovny. Této soutěže
se zúčastnila i Městská knihovna
Kyjov. Zapojili se do ní i čtenáři
a návštěvníci webových stránek,
kteří mohli zasílat své hlasy a pomoct
vyhrát knihovně v kategorii „Hlaso−
vání veřejnosti“.
Kategorie byly rozděleny do tří
podle počtu obyvatel, počet přihlá−
šených knihoven byl 49. Hodnocení
proběhlo dvoukolově, sítem 1. kola
prošly webové stránky 25 knihoven.
Celkové pořadí ovlivnilo kritérium,
jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky
Kyjovské noviny / květen 2012
přístupné pro handicapované uži−
vatele podle českých pravidel přístup−
nosti.
Městská knihovna Kyjov se umís−
tila na sedmém místě. Velkým úspě−
chem je také fakt, že se dělí se
třemi knihovnami o druhé místo v ka−
tegorii „Bezbariérový web“.
Slavnostní předání cen BIBLIO−
WEB 2012 se uskutečnilo 2. dubna
2012 na konferenci ISSS 2012.
Asociace krajů České republiky vě−
novala vítězům ceny v hodnotě
40 000 Kč. Cena veřejnosti byla
v hodnotě 3000 korun a Městská
knihovna Kyjov tuto částku využila
na nákup předplatného časopisů
dle vlastního výběru.
−red−
VELIKONOCE V KYJOVSKÉM MUZEU
Vlastivědné muzeum pořádalo tradiční předvelikonoční předváděcí akce,
kde si především děti mohly vyzkoušet některou z velikonočních technik
zdobení vajíček nebo pletení pomlázky.
strana 3
Z jednání orgánů města
Informace ze schůzí Rady města
V této části Kyjovských novin
Vás informujeme o aktuálních a pod−
statných jednáních z rady města,
zastupitelstva města, komisí rady
a výborů zastupitelstva. Údaje jsou
upraveny z důvodu ochrany osobních
údajů.
51. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 12. března 2012
Rada města vyhlásila:
„ výběrová řízení na obsazení
funkce ředitele nově vznikajících
obchodních společností Tech−
nické služby Kyjov, s. r. o. a Lesy
města Kyjova, s. r. o. Termín po−
dání přihlášek byl do 6. dubna
2012. Odborná komise posoudí
koncepci jednotlivých uchazečů
a rozhodne o dalším směřování
v této věci v průběhu měsíce
května.
Rada města schválila:
„ Smlouvu o spolupráci v rámci in−
dividuálního projektu „Podpora
plánování rozvoje sociálních slu−
žeb v Jihomoravském kraji II.“
Tento projekt by měl podpořit plá−
nování sociálních služeb a vzá−
jemnou komunikaci mezi občany
Kyjovska. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR. Více infor−
mací k tomuto projektu naleznete
na webových stránkách města
v sekci Komunitní plánování;
„ seznam nominovaných sportovců
k ocenění „Nejlepší sportovec
města Kyjova za rok 2011“. Slav−
nostní ocenění se bude konat
10. května 2012 v prostorách
radnice. Nominováni byli: Tomáš
Kočička, Natálie Kolajová, Miro−
slav Mlčoch, Simona Slivková,
Aneta Polešovská, Josef Zapletal,
Jakub Nečesánek, Nikol Dimitrovo−
vá, Kristýna Jeřelová, Nikola Stru−
hárová. Za sportovní družstva byla
nominována: basketbalové druž−
stvo mladší žáci U14, hokej−
balové družstvo mladší žáci,
mladší žactvo Tenis centra Pin−
SBĚR PROJEKTOVÝCH
NÁMĚTŮ KE TVORBĚ
AKČNÍHO PLÁNU 2012−2014
Prodlužuje se termín odevzdání
formulářů, o kterých jste byli infor−
mováni v dubnových KN. Záměry mů−
žete odevzdávat až do 18. května
2012 na stejných místech do sběr−
ných boxů. Sběrná místa: podatelna
MěÚ Kyjov, Masarykovo nám. 30 a Ma−
sarykovo nám. 1, ve 3. patře budovy
Komerční banky (boční vstup), v In−
formačním centru města Kyjova,
v Městské knihovně Kyjov (odd. pro
dospělé a čítárna) a pobočce v Bohu−
slavicích, na poště v Kyjově a Bohu−
slavicích, anebo v hospodě „U Otína“
Boršov. Formulář můžete také vypl−
nit on−line prostřednictvím webových
stránek města (www.mestokyjov.cz).
strana 4
tera, Motocyklový tým Lukáše
Běliče, starší dorost FC Kyjov
1919; za uznání za zásluhy byli
nominováni: Josef Pazourek, Ivana
Řezáčová, Marcela Turečková,
Marie Leciánová a Jan Bárta.
Rada města uložila:
„ vypracovat plán možného pře−
sunu kina do loutkového sálu,
který bude zapadat do celkové
koncepce provozu DK. Podmínkou
je stanovení etapizace prací na re−
konstrukci objektu Domu kultury.
První etapou musí být zateplení
a výměna oken a na to navazující
příprava loutkového sálu na pře−
sun kina. Další etapy prací nesmí
narušit výše uvedené. Termín
30. 4. 2012. Nezbytnou součástí
je vyčíslení nákladů a stanovení
dalšího využití budovy Panorama.
52. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 19. března 2012
Rada města rozhodla:
„ o neprodloužení smlouvy o nájmu
bytu č. 7 v bytovém domě na ulici
Lidická čp. 540;
„ o uzavření nájemní smlouvy na byt
v DPS.
Rada města vzala na vědomí:
„ výsledky řádné inventarizace ma−
jetku a závazků města Kyjova
k 31. 12. 2011. Termíny řádné
inventarizace byly dodrženy, inven−
tarizací nebyly zjištěny žádné in−
ventarizační rozdíly.
53. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 2. dubna 2012
Rada města rozhodla:
„ o ukončení smlouvy o nájmu Rad−
niční vinárny s provozovatelem
Markem Raušem na jeho žá−
dost a o uzavření nové nájemní
smlouvy se společností TOPTERM,
spol. s r. o., a to na základě vy−
hlášeného záměru. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, výše
nájmu se nezmění. Společnost
TOPTERM provede finanční vyrov−
nání vložených hodnot předcho−
zího nájemce bez finančního spo−
lupodílení s městem.
Rada města jmenovala:
„ konkurzní komisi k provedení kon−
kursního řízení na obsazení pra−
covního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy
Kyjov−Bohuslavice, přihlášky je
možno zasílat do 11. května
2012 na Městský úřad Kyjov –
více informací naleznete na we−
bových stránkách města (Výbě−
rová řízení/nabídka zaměstnání).
Jde o jediné výběrové řízení na
školské zařízení v Kyjově, a to
z důvodu odchodu paní ředitelky
do starobního důchodu.
Rada města schválila:
„ odpisové plány příspěvkových or−
ganizací na rok 2012 v celkové
výši ročních odpisů 6 234 951 Kč.
Tato částka by měla být použita
na opravy či rekonstrukci ma−
jetku ve vlastnictví daných pří−
spěvkových organizací.
Rada města souhlasila:
„ s uzavřením smlouvy o dílo na re−
alizaci stavby „Likvidace splaško−
vých odpadních vod z Rekreačního
zařízení DDM Kyjov“ se společ−
ností AUTOSTAV STM, spol.
s r. o., za nejnižší nabídkovou
cenu 892 400 Kč. Bylo obesláno
celkem 17 firem, z nichž 5 po−
dalo nabídku. Jako nejvýhodnější
nabídka byla vyhodnocena na−
bídka firmy AUTOSTAV STM, spol.
s r. o. Jediným kritériem pro vy−
brání uchazeče byla cena.
54. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 11. dubna 2012
Rada města shlédla prostory re−
konstruované radniční vinárny. Nový
nájemce požádal radu města o svo−
lení ohledně rekonstrukce sociálního
zařízení a interiéru v prostoru radniční
vinárny. Rada zadala úkoly k této
rekonstrukci a na základě srovnání
cen vydá usnesení na příští radě
města.
Rada města souhlasila:
„ s pořádáním rockového léta v Ky−
jově v roce 2012 a konstatuje, že
v případě mínusového hospodář−
ského výsledku jako zřizovatel do−
kryje náklady s touto akcí spo−
jené, a to především z finančních
prostředků získaných sponzorsky.
Tento festival se bude konat
28. července od 13.00 do 24.00
hodin v prostorách letního kina.
Vystoupí známé rockové kapely
Arakain, Hypnos, Gate Crasher,
Chaos in Head, M.A.D., Dan Krob,
Nightwish revival a FireFall.
55. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 16. dubna 2012
Rada města potvrdila:
„ paní Mgr. Janu Truschingerovou
ve funkci člena školské rady při
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka s účinností
od 1. 4. 2012 na dobu tří let.
Rada města schválila:
„ kupní smlouvu na prodej speciál−
ního nákladního automobilu Re−
nault Master požární kategorie,
včetně příslušenství a vybavení za
částku ve výši 300 000 Kč obci
Žádovice. Toto vozidlo již není pro
JSDH Kyjov vyhovující z důvodu
akceschopnosti jednotky a úkolů,
které plní jako JPO II. na úseku
požární ochrany pro oblast Kyjov−
ska. V souladu s doporučením
HZS JMK a JMK bylo doporučeno
zakoupit automobil nový, splňu−
jící požadavky pro zásahovou jed−
notku JPO II.
Rada města rozhodla:
„ o zhodnocení nemovitého ma−
jetku města Kyjov, a to sociálního
zařízení a interiéru Radniční vi−
nárny novým nájemcem za částku
376 134 Kč a současně rozhodla
o umořování této částky za pro−
nájem Radniční vinárny.
Zastupitelé dali sloučení škol zelenou
Sloučení dvou kyjovských základ−
ních škol odsouhlasili zastupitelé.
Formálně se tak stane od ledna
příštího roku. ZŠ Újezd zanikne a no−
vá, sloučená škola, ponese název
J. A. Komenského.
Spojení nebude mít, alespoň v prv−
ních letech, velký dopad ani na
jednu ze škol. Půjde však o legisla−
tivně náročný proces. Bude totiž
nutné uspořádat milionové majetky
obou škol, převést personál, připra−
vit nové pracovní smlouvy, provozní
řád či vnitřní předpisy nově vzniklé
školy, která se pod hlavičkou J. A. Ko−
menského bude starat o přibližně
800 dětí a řádově šest desítek pe−
dagogů. Ředitelem školy bude stá−
vající ředitel ZŠ J. A. Komenského
Jan Navrátil.
„V žádném případě nebude ohro−
žen vzdělávací program ani jedné
ze škol. Dokonce budou pokračovat
i vzdělávací programy, které máme
vytvořené a ke změnám tak dojde jen
u tříd, které budou nově vznikat, “
uvedl Jan Navrátil.
Sloučení je přípravou na noveli−
zaci zákona, kterou připravuje Par−
lament ČR. „Jako předseda komory
měst odmítám stávající systém a re−
formu regionálního školství. Ta na−
řizuje, že musí být obsazenost tříd
kolem 24 žáků. Nedomníváme se, že
je to cesta správným směrem, nic−
méně kdyby tato novela byla prosa−
zena v rámci Parlamentu ČR, tak my
budeme na ni díky tomuto sloučení
daleko lépe připraveni,“ vysvětlil sta−
rosta Kyjova František Lukl.
−vh−
www.mestokyjov.cz
Kyjovské noviny / květen 2012
Výročí
Sedmdesát let Slováckého souboru Kyjov
První zmínky o slováckém krúžku
v Kyjově pochází již z počátku 20. sto−
letí. Novější, nepřerušovaná historie se
však začala psát v roce 1940, kdy se
po uzavření vysokých škol německými
okupanty studenti vraceli do Kyjova.
Oldřich Stokláska, František Lukl, Mi−
loš Šafařík, Augustýn Kůr, Jaroslav
Lakosil se spolu s další mládeží začali
neveřejně scházet v hotelu Slavia nebo
na chatě na Kameňáku. Pro udržení
dobré nálady a vyjádření národního cí−
tění v těžké době okupace pěstovali
lidovou píseň a tanec. Pod vedením Ol−
dřicha Stoklásky vznikla první cimbá−
lová muzika. V průběhu roku 1941 byla
setkání s písní a tancem při cimbá−
lové muzice velmi častá.
Počátkem roku 1942 se mládež
usnesla, že založí spolek „Slovácký krú−
žek“, jehož činnost bude dokumentovat
kronika. První zápis, datován pouze
1942, je podepsán zakládajícími členy,
druhý již nese plné datum 14. 2. 1942.
Hlavou krúžku, stárkem, je zvolen Fran−
tišek Lukl. První oficiální vystoupení Slo−
váckého krúžku se uskutečňuje na fa−
šaňk v roce 1942 v Bučovicích. V roce
1945 je v Nětčicích založen Svaz české
mládeže a pod jeho hlavičkou pokračuje
práce Slováckého krúžku, jehož předse−
dou se stává Josef Sedlář. O čtyři roky
později podávají členové žádost o zří−
zení samostatného krúžku, který je
povolen a ustanoven. Jeho předsedou
je zvolen Ladislav Fiala, profesor ky−
jovského gymnázia. V roce 1952 se
stává Slovácký krúžek součástí Závod−
ního klubu Skláren Moravia. Novým
předsedou je ustanoven Josef Fridrich,
který tuto funkci vykonává až do roku
1961. V tomto období se kromě pořá−
dání tradičních zvykoslovných pořadů
v Kyjově začínají uskutečňovat i veřejná
vystoupení v jiných městech.
Slovácký krúžek doprovází Cimbá−
lová muzika Jury Petrů, a to do roku
1958. V letech 1958−1980 spolupra−
cují s krúžkem různé cimbálové muziky
– CM Augustýna Kůra, Hynka Bíma,
Jana Slaměny, Karla Hirsche, Jury Petrů
a muzikanti ze Svatobořic, soustře−
dění kolem Josefa Varmuži staršího.
Do roku 1969 častým střídáním cim−
bálových muzik i vedoucích dochází k ur−
čitému útlumu práce a některé akce
jsou pořádány doslova ze dne na den.
V roce 1969 se stává vedoucím
Bohumil Frýbort. Ujímá se nácviků, kte−
rým dává pravidelnost a krúžek pře−
chází na souborovou práci. V roce 1972
přebírá vedení nácviků Zdeněk Šimeček.
Soubor začíná vystupovat po celém Čes−
koslovensku i v zahraničí. V roce 1980
je vedoucím souboru Jan Pavlík, který
při nácviku tanců spolupracuje s Janem
Loutchanem ze Strážnice. Soubor za−
číná opět doprovázet CM Jury Petrů.
V roce 1982 se k vedení nácviků vrací
Bohumil Frýbort a stává se rovněž ve−
doucím souboru. V roce 1985 se vedou−
cím mužského sboru stává Jiří Petrů ml.,
který s sebou přináší pravidelnou a sys−
tematickou práci se zpěváky. Díky jeho
četným úpravám lidových písní do−
chází k častému účinkování v rozhlase
a spolupráci s BROLNem. Svou rozsáh−
lou sběratelskou činností připravuje
podklady pro vydávání řady zpěvníků
kyjovských písní. V roce 1986 dává
podnět k pořádání pravidelných set−
kání mužských sborů Kyjovska.
Narůstající technické problémy si
v roce 1986 vyžádají znovuzavedení
funkce organizačního vedoucího sou−
Kyjovské noviny / květen 2012
boru, které se ujímá Zdeněk Langášek.
Svou znalostí kyjovského folklorního
prostředí přispívá k nárůstu úrovně sou−
borové práce. Začíná spolupráce se
skupinou žen z Ježova, které obohacují
soubor dokonalou znalostí i zapome−
nutých zvyků, tanců a písní Severo−
kyjovska a uměním svou živou paměť
předat jiným. Soubor začíná zpracová−
vat folklor scénicky (např. pořady Fa−
šaňková neděla, Šťastnú cestu – se−
verokyjovská svatba, Asenda). Rokem
1986 dochází k zavedení konečné po−
doby názvu – Slovácký soubor Kyjov.
V roce 1988 je do funkce umělec−
kého vedoucího souboru a současně
vedoucího nácviku tanců zvolen Milan
Pokorák. Navazuje na dosavadní práci
a začíná rozvíjet nové aktivity. V úzké
spolupráci s vedoucím cimbálové mu−
ziky Jiřím Petrů vytváří pro soubor nové
zdařilé programy, pro které čerpá pod−
klady převážně z materiálů kyjovského
Dolňácka.
Koncem 80. a začátkem 90. let
soubor obnovuje pravidelné pořádání
některých zvykoslovných akcí, u dalších
pořadů zakládá novou tradici – dožínky
(1990), stavění a kácení máje (1990),
mikulášská obchůzka (1990), pálení
čarodějnic (1991), zpívání u vánoč−
ního stromu na kyjovském náměstí
(1996), soutěž ve zpěvu lidových písní
pro dospělé „Okolo Kyjova“ (1988),
pro děti „Vyletěla holubička“ (1989)
a soutěž „O nejlepšího tanečníka ky−
jovského verbuňku“ (1989). Stále čas−
těji soubor vyjíždí se svými programy
na vystoupení doma i v zahraničí.
V roce 1991 soubor zakládá Sdru−
žení přátel Slováckého souboru Kyjov
(SPSSK), které se otevírá všem příz−
nivcům folkloru a slouží jako morální
a ekonomická opora. Jeho předsedou
se stává František Lukl, v roce 1992
Zdeněk Langášek.
V roce 1992 přebírá ženský sbor
Eva Soldánová a vedení taneční pří−
pravky se ujímá Ludmila Pokoráková
s Pavlem Prokešem, kterého v roce
1999 vystřídá Ladislav Šimeček a toho
následně řada dalších pomocníků. V ro−
ce 2003 se organizačním vedoucím
stává Pavel Růžička a ten v roce 2007
předává funkci Jakubovi Džuberovi.
V letech 2007−2009 se ve vedení žen−
ského sboru střídají Irena Trutmanová
a Eva Soldánová a od roku 2010 je
vedoucí Irena Trutmanová. V roce 2008
je do funkce předsedkyně SPSSK zvo−
lena Alena Melounková. Tím se ob−
sazení vedení souboru dostává do
podoby, ve které pracuje doposud.
Vedoucím Slováckého souboru Kyjov
a nácviku tanců zůstává Milan Poko−
rák stejně jako Jiří Petrů ve funkci ve−
doucího mužského sboru.
V posledních dvaceti letech se sou−
boru daří probudit zájem nebývalého
množství mladých lidí o aktivní práci
ve folklorním dění. V přípravce a taneč−
ním souboru pravidelně působí na še−
desát členů, pěvecké sbory se rozrůs−
tají, ženský sbor čítá na dvacet členek,
mužský sbor má přes třicet zpěváků.
Soubor beze zbytku naplňuje své po−
slání při udržování ročního zvykosloví
v Kyjově za bohaté účasti široké veřej−
nosti (fašaňk, stavění máje, dožínky,
hody, aj.), stejně jako při oživování písní
a tanců, krojových součástí i hospodář−
ského nářadí. K uchování a šíření li−
dové kultury napomáhá vydáváním řady
zpěvníků a publikací, zvukových nosičů
i pořádáním různorodých folklorních
pořadů. Věhlas kyjovského folkloru šíří
členové souboru po celé republice
a také mezi diváky mnoha evropských
zemí i Ameriky a Asie.
Vedení Slováckého souboru Kyjov
Konečně svoboda, mír a pokoj
Na podzim roku 1944 trvala II. svě−
tová válka již více jak 5 let. Její konec
byl ještě daleko, ale začaly se dít věci,
které nás kluky nesmírně udivovaly.
Celý Kyjov byl pomalován. Nemocnice
sloužící jako lazaret vojsk SS byla na−
třena zelenohnědými maskovacími bar−
vami a na všech nárožích, ale i školách
a veřejných budovách byla velká pís−
mena V značící slovo Viktoria a oznamu−
jící všem, že Německo vítězí na všech
frontách. Opak byl pravdou. Ranění
vojáci z nemocnice byli odsunuti a z Ky−
jova zmizela i početná skupina výrostků
Hitlerjugend (Hitlerova mládež), kteří
chodili v zimě i v létě v krátkých černých
kalhotách, hnědých košilích a každý
z nich měl u pasu dýku. Za jasných dnů
bylo zřetelně vidět bílé čáry vysrážených
par z motorů amerických bombardova−
cích letadel. Městem začaly procházet
velké jednotky maďarské armády smě−
rem na Hodonín. Letecké poplachy
oznamované vytím sirén byly na den−
ním pořádku a pro nás kluky znamenaly
konec vyučování a většinou jsme se
rozprchli domů. Koncem listopadu do−
šlo k bombardování Hodonína a Brna
a o život přišlo mnoho civilního obyva−
telstva. Při bombardování Hodonína
tlaková vlna byla dobře cítit, drnčely
okenní tabulky.
My kluci od skláren jsme měli svoje
rejdiště v pískovně, vedle silnice do Vl−
koše. Zde jsme měli své úkryty, vyko−
pané zákopy a nic nám, co se událo
v Kyjově, neušlo. Měli jsme velký akční
rádius, od milotického rybníka až po
Kameňák v Chřibech. Vzdálenější loka−
lity jsme navštěvovali indiánským po−
chodem, což znamenalo dvacet kroků
chůze a dvacet kroků klus. Němci vy−
dali příručku Válečná letadla (Kriegflu−
gzeuge), takže jsme dovedli rozpoznat
veškerá válečná letadla německé
branné moci. Doma jsme měli staré
dvoulampové rádio, které na ladícím
knoflíku muselo být opatřeno růžovým
lístkem s nápisem „Poslouchání cizího
zahraničního rozhlasu je zakázáno pod
trestem smrti“. Dospělí přesto rozhlas
poslouchali a nás kluky pečlivě uklízeli
do ústraní. Zima nebyla tuhá a dobře
si pamatuji, že na můj svátek jsme již
venku hráli kuličky. Německá vojska
byla podle zpráv bita jako žito a spo−
jenci postupovali na všech frontách.
Vycítili jsme obavy z toho, co se bude
dít dál, až se fronta přiblíží ke Kyjovu.
Koncem měsíce března se nad Kyjo−
vem začala objevovat letadla, která
jsme neznali. Ve zmiňované příručce
nebyla uvedena, na křídlech měla ru−
dou hvězdu a létala v malých výškách.
Poprvé jsme uslyšeli palbu protiletadlo−
vých děl německého Wehrmachtu umís−
těných na úpatí strážovského kopce.
Na železniční trati do Vlkoše stály že−
lezniční vagóny plné německých civilis−
tů, utíkajících před Rudou armádou.
Přestali jsme chodit do školy a pouze
sledovali, co se bude dít. Od Vlkoše
a Milotic začaly procházet ustupující
jednotky Wehrmachtu, které se staly
terčem útoku ruského bitevního letec−
tva, jak jsme se později dozvěděli, tzv.
Šturmoviků, Němci nazývaných „černá
smrt“. Skláři přestali pracovat, zajistili
sklárnu, ale kdy to přesně bylo, si již
nepamatuji. Německými ženisty byl vy−
hozen do povětří železniční most mezi
Kyjovem a Svatobořicemi a tím přeru−
šeno spojení s Hodonínem.
Z dálky bylo slyšet dunění dělostře−
lecké palby. Všichni hledali útočiště
buď v okolních vesnicích, ve sklepech
svých domů, ve vinných sklepech a lig−
nitovém dole Hugo na Brandlově ulici.
První dělostřelecké granáty dopadly na
Kyjov dopoledne 21. dubna 1945. Před
naším domem v Havlíčkově ulici vy−
buchl lehký dělostřelecký granát, vyra−
zil všechna okna, střepiny proděravěly
skříně a zničily obraz Máří Magdaleny.
Moje maminka plakala se slovy „Už
nemáme nic“. Na našem dvoře se usídlili
němečtí vojáci a v zahradě zakopali dva
těžké minomety. Přestřelky trvaly každý
den a fronta se ustálila na poloviční
cestě mezi Kyjovem a Miloticemi. Přes
Kyjov střílelo dělostřelectvo a těžké
kulomety. Staří vojenští veteráni nás
kluky poučili, že když letící granát a jeho
svištivý zvuk slyšíme, tak se nemusíme
bát, je už dávno pryč. Němečtí vojáci
se snažili navázat kontakt a ukázalo
se, že někteří pocházejí od Opavy ze
Slezska. Docházely potraviny a všichni
se obávali možných požárů. Velkým
štěstím bylo, že Rumunsko−ruská ar−
máda neměla u Kyjova těžké dělostře−
lectvo a Němci obávané „kaťuše“ vy−
střelily na Kyjov pouze jednu salvu.
Dne 27. dubna k večeru Němci ustou−
pili, vyklidili Kyjov a ráno 28. dubna vstou−
pily do Kyjova jednotky Rudé armády
maršála Rodiona Malinovského. Kvetly
šeříky. Nadšeně jsme je vítali a děvčata
šeříkové květy zastrkovala do hlavní
jejich zbraní. Bylo to krásné a všichni
říkali: „Konečně pokoj“ a sladké slovo
mír. Jeden ruský voják mi dal peněžní
poukázku na 1 Kčs, kterou jsem hrdě
ukazoval všem klukům a kterými vo−
jáci provizorně platili. Překotně se uklí−
zelo a lidé ukazovali, že dovedou být
soudržní a jednotní i v dobách nejtěž−
ších. Velitelem města byl rozšafný Si−
biřan major Komorin. Bilance konce
války byla však otřesná, byly nalezeny
zohavené pozůstatky vlastenců a ce−
lým Kyjovem otřásla zpráva o vyvraž−
dění odbojářů v Ištokově chatě mezi
Kameňákem a Zavadilkou. Patří nehy−
noucí dík všem statečným a padlým,
kteří se zasloužili o naši svobodu a za−
rdousili zrůdný hitlerovský fašismus.
Dodávka elektřiny do Kyjova byla obno−
vena v průběhu 7. a 8. května z měst−
ské elektrárny. Slyšeli jsme volání
Prahy o pomoc a zprávu o německé ka−
pitulaci. Konečně svoboda, mír a pokoj.
Z vyprávění p. Jožky Briedy zapsala
Alena Švábková
strana 5
Děti, mládež a škola
Foto archiv školy
Technická řemesla ve školství
potřebují podporu
Mezinárodní soutěž dovedností
v oborech zedník − tesař, regionální
kolo v oboru strojní mechanik či
místní soutěž pokrývačů – takový byl
jeden den v SOU Havlíčkova v Kyjově.
Odborníci tam mimo jiné zasedali
na konferenci s tématem Nedosta−
tek absolventů technických řemesel.
Přizpůsobit trhu práce se snaží
kyjovská škola, která se proto za−
pojila do Operačního programu vzdě−
lávání pro konkurenceschopnost
a uspěla.
„Podařilo se nám vyhrát dva pro−
jekty. Jeden je v rozsahu téměř de−
víti milionů korun a druhý je ve výši
1,7 milionu korun. Získané prost−
ředky využijeme na posílení odbo−
rného výcviku, na nákup učebních po−
můcek a přípravu učebních textů,“
uvedl ředitel školy Zdeněk Lukeš.
Pomocnou ruku nabízí i hospodář−
ská komora. „Žáky ze základních
škol vozíme na dny řemesel, mají
zajištěný bezplatný vstup na strojní
a stavební veletrh a v neposlední
řadě se snažíme o to, aby přímo do
škol chodili odborníci z firem,“ vy−
světlil ředitel Okresní hospodářské
komory Hodonín Michal Švagerka.
O zaměstnání nemusejí mít řeme−
slníci přitom téměř žádné obavy. Po−
ptávka na trhu po nich totiž neustále
převyšuje nabídku. „Z uchazečů,
které máme v evidenci Úřadu práce,
nejsme schopni pokrýt požadavek
na řemeslníky. Určitě bychom proto
uvítali, kdyby počet takto vzdělaných
lidí stoupl,“ ujistila referentka za−
městnanosti Úřadu práce v Kyjově
Iva Jeřelová.
Na změnu podpory středního škol−
ství se připravují také
kraje a přiklánějí se k ní
i někteří z poslanců.
„Příkladem nám může
být např. Pardubický
kraj, ve kterém rada i za−
stupitelstvo rozhodly,
že utlumí rozvoj gymná−
zií a naopak výrazně
podpoří školy, které
mají charakter učilišť.
Navíc na nich rozvíjí sti−
pendijní program, což
považuji za velmi ro−
zumné,“ doplnil posla−
nec Parlamentu ČR
−vh−
Ivan Ohlídal.
ŠKOLA DR. JOKLÍKA SLAVILA KULATINY
Nejmladší a co do počtu žáků nejmenší z kyjovských škol ZŠ a MŠ
Dr. Joklíka letos slaví 30 let od svého založení. Oslavy nabídly týden otevře−
ných dveří i školní akademii, kde vystoupilo přes 200 dětí.
Hosté z ciziny na gymnáziu
Poznat jiné kultury a využít mož−
nost procvičit se v angličtině měli
studenti Klvaňova gymnázia v Kyjo−
vě. Zavítala k nim totiž pětice vyso−
koškoláků z celého světa. Příleži−
tost dostali díky projektu Edison
a návštěvě studentů, kteří se do Ky−
Kyjovští debrujáři cestovali
za vědou do Paříže
Foto archiv školy
strana 6
Výstavy
Jarní výstavy v Galerii Doma
V letošním roce
měli milovníci výtvar−
ného umění možnost
zatím zhlédnout vý−
stavy fotografie, mal−
by i grafiky. První vý−
stavou v roce se
představil kroměříž−
ský fotograf Franti−
šek Sysel, který je na
Kyjovsku známý or−
ganizací workshopů
s camerou obscurou na milotickém
zámku. Vystaveny byly právě jeho foto−
grafie pořízené touto „primitivní“ tech−
nologií, kdy lze fotografovat třeba
i krabičkou od čaje nebo dokonce i od
zápalek. Výsledkem jsou fotografie
s velmi výrazným perspektivním zkresle−
ním a rozostřeným pohybem – je nutno
fotografovat na dlouhé časy. V březnu
kyjovskému publiku předvedl svoji no−
vou tvorbu Wladimir Abramuszkin,
který působí se svojí ženou Evou (roz.
Pavlíkovou) na Art Mlýně v Bohuslavi−
cích, který opravují a přivádí k životu
řadou kulturních akcí: výstavami, kaž−
doročním folklorním odpoledním festi−
valem Mlýnské kolo, divadlem ve spo−
Foto archiv galerie
Začátkem dubna odjela
skupina 16 žáků ZŠ J. A. Ko−
menského z Kyjova pod vede−
ním učitelky Jitky Režňákové,
15 žáků ZŠ Blatnice s učitel−
kou Jitkou Kubicovou, 3 dětí
z Brna a 12 dospěláků na pro−
gram Asociace Malých debru−
járů „Cestování za vědou“ do
Paříže. Cesta jim utekla jako
voda, a tak již ve 3 hodiny ráno
si rozespalí účastníci zájezdu
prohlédli katedrálu v Remeši
a pokračovali do cíle své ces−
ty. V Paříži strávili 3 dny a dvě
noci, navštívili hodně pamá−
tek, ale také Palác objevů.
V Paláci objevů sice nerozu−
měli francouzskému výkladu,
ale principy elektrostatiky jim
byly blízké, účastnili se fyzikál−
ního cirkusu nebo odhalovali
záhady o dinosaurech či ves−
Skupinová fotografie u Notre Dame.
mírných tělesech. V Louvru
nevynechali prohlídku Mony Lisy, Se− vázelo chladné počasí, ale ani to
dícího písaře a především oddělení je neodradilo od pěšího výstupu do
Egypta se sarkofágy, mumiemi a sfin− 2. patra Eiffelovy věže, která se
gami. Noci trávili v F1 v nedalekém s nimi v sobotu večer loučila svítící
městečku Linas. Důkladně prozkou− a v celou hodinu blikající. Debrujáři
mali Vítězný oblouk i moderní čtvrť si odváželi plno dojmů a nová přátel−
Défence se zajímavými budovami pl− ství se žáky z Blatnice a Brna.
Jitka Režňáková, ZŠ J. A. Komenského
nými kanceláří a obchodů. Výlet pro−
jova sjeli z Bosny, Makedonie, Indo−
nésie, Vietnamu a Japonska. O za−
hraniční hosty se starali zejména
studenti gymnázia a jejich rodiny.
Společně podnikli několik výletů po
okolí a seznamovali je se Slováckem.
„Starala jsem se o dívku z Viet−
namu, které jsem ukázala vin−
ný sklípek ve Bzenci, kde jsme
jí dali ochutnat víno. Byla to pro
ni úplně nová zkušenost, ne−
boť nikdy nic takového nepila.
U nich se totiž vyrábí víno z rý−
že,“ uvedla jedna ze studentek
Taťána Gazárková. Klvaňovo
gymnázium má zkušenost
se zahraničním studentem už
i z minulosti. Celý maturitní
ročník totiž v Kyjově absolvoval
−vh−
mladík z Brazílie.
lupráci se souborem
V Karanténě, apod.
Na vernisáži byly
rovněž čteny úryvky
z nové básnické sbír−
ky jeho tchána, Jana
Pavlíka, Mezi dvěma
světy.
V dubnu a květnu
mají kyjovští diváci
možnost zhlédnout
grafiku a kresby Ji−
řího Šalamouna, které na výstavu za−
půjčil veselský sběratel Vojtěch Petra−
tur. Jiří Šalamoun je nejen autorem
Maxipsa Fíka, ale především významný
ilustrátor s mezinárodním renomé:
kromě vedení ateliéru ilustrace na
VŠUP v 90. letech působil například
jako lektor na univerzitě v Miami či
letní akademii v Salzburgu, právě mu
skončila výstava v Berlíně, ale jeho
práce měli možnost vidět i v Němec−
ku, Francii, Švýcarsku.
Poslední výstavou před prázdni−
nami představí Ivo Nimrichter, kera−
mik žijící v Bukovanech, svoji novou
keramiku a práce ze železa.
Barbora Lungová
Kyjovské noviny / květen 2012
Osobnosti
95 let generálporučíka let. Vladimíra Nedvěda,
velitele 311. čs. bombardovací perutě RAF
k velitelství pobřežního letectva.
V roce 1942 se stal velitelem letky
A v hodnosti Squadron leader
a v srpnu 1943 velitelem 311. pe−
rutě jako Wing Commander. Ve svých
26 letech se stal nejmladším vyšším
velitelem letectva. V září 1943 je vy−
znamenán leteckým křížem D.F.C.
(Distinguished Flying Cross) za ví−
tězný souboj se třemi německými
stihači JU 88. Po 82 bojových letech
a 750 operačních hodinách byl po−
slán k velitelství 3. taktického le−
tectva na hranicích Indie a Barmy na
administrativní stáž. Místo sezení
v kanceláři se během dne přeškolil
na Dakotu, se kterou vykonal 12 letů
nad barmskou džunglí, aby za ne−
příznivého monzunového počasí do−
pravil zásoby britským jednotkám,
obklíčeným v údolí Japonci. Před
koncem války se stačil ještě oženit
s Louisou Pražákovou ze známé br−
něnské právnické rodiny.
Po válkce jako major čs. letectva
působí jako profesor taktiky na Voj.
akademii v Hradci Králové a je pový−
šen na podplukovníka. V dubnu 1948
emigruje i s manželkou a synem Ji−
řím v Dakotě, kterou pilotují jeho ka−
marádi z 311. perutě. Po odletu je
ve vlasti odsouzen za velezradu na
20 let žaláře, ztrátě majetku a je de−
gradován na vojína. V Anglii se vrací
k RAF a velí spojovací letce RAF na
Středním východě a pak dopravní
peruti v Egyptě. Jako penzionovaný
důstojník letectva pracuje ještě 18 let
u firmy Shell a natrvalo se stěhuje
do Austrálie, kde se s rodinou usa−
zuje na Slunečním pobřeží v Queens−
landu, působí v krajanských organi−
zacích, přednáší v Sokole a spolku
leteckých veteránů.
Město Nedvědova mládí mu po
roce 1989 uděluje čestné občanství,
MNO ho povyšuje nejprve na gene−
rálmajora, pak na generálporučíka
a prezident republiky mu uděluje Řád
bílého lva (1996) ke čtyřem Čs. Vá−
lečným křížům. Při návštěvě vlasti
nezapomíná navštívit Kyjov a popo−
vídat si s přáteli ze Sokola.
Jiří Dunděra
Komerční článek
Mezi pozoruhodné kyjovské osob−
nosti 20. století patří gen. let. Vla−
dimír Nedvěd, nar. 27. března 1917
v Brně, absolvent kyjovského gym−
názia, Školy pro důstojníky letectva
v Prostějově a Vojenské akademie
v Hranicích. V mládí vynikající sokol−
ský sportovec a atlet byl ztělesně−
ním Tyršových ideálů a doma i v So−
kole vychovaný v duchu Masarykova
demokratického humanismu.
V r. 1938 předčasně vyřazen jako
por. let. z Vojenské akademie a už
v prosince 1939 se vydává balkán−
skou cestou přes Bejrút do Agde, kde
se tvoří čs. jednotka. Po porážce
Francie je evakuován do Anglie, kde
je přijat k 311 čs. bombardovací pe−
ruti RAF, u které vytrval až do konce
války. Od mládí byl Vladimír typem
statečného chlapa, který neváhá na−
sadit život pro záchranu kamaráda.
Hned při druhém bojovém letu za−
chránil z hořícího letadla pilota Sgt.
Jos. Pavelku a ze zadní věže střelce
P/O Jar. Toula v situaci, kdy kolem
něho vybuchovalo střelivo. Za tento
hrdinský čin byl vyznamenán anglic−
kým králem Georgem VI. Řádem
M.B.E. (Member of The Order of The
British Empire). Absolvoval 26 ná−
letů na Německo a po absolvování
pilotního výcviku se jako kapitán vrá−
til k jednotce, která byla převelena
Záleží Vám na zdraví?
Dejte si zdarma zkontrolovat klimatizaci ve svém voze!
Snadno jsme přivykli klimatiza−
cím v našich automobilech jako ně−
čemu samozřejmému. Těšíme se, že
nás zchladí v horkých dnech, na ces−
tách za prací i na dovolené. Položme
si však otázku, nakolik jsme ochotni
o ni pečovat? Věnujeme se také ně−
kdy její očistě a údržbě?
Pokud nám záleží na vlastním
zdraví i zdraví našich blízkých – ne−
podceňujme očistu autoklimatizace.
Zanedbaná péče o klimatizaci se
může projevit navenek nepříjemným
zápachem ve vozidle. Co je však
mnohem závažnější, je očím nevidi−
telná hrozba množení bakterií a virů
způsobujících onemocnění. Prostředí
vlhkého výparníku je ideální živnou
půdou pro viry a škodlivé plísně.
Čištěním vzduchových průduchů
se neutralizují nepříjemné pachy a pro−
čistí se a dezinfikuje celý interiér
vozidla. Přístrojová metoda čištění
u ČSAD Kyjov je navíc unikátní tím,
že používá k mikrobiologické dezin−
fekci ozón. Plynný ozón snadno pro−
niká do všech koutů, skulin a pórů
a spolehlivě ničí škodlivé bakterie, viry
spory, plísně i jiné mikroorganismy.
V prostorách ČSAD Kyjov Servisní, a. s. vám pracovníci rádi poradí a zajistí profesionální služby.
Pomoc přitom máme nadosah.
ČSAD Kyjov přichází se sezónní na−
bídkou, která zahrnuje „prohlídku
a zjištění stavu autoklimatizace“ va−
šeho vozu ZDARMA.
Tato jarní „zdravotní prohlídka“
odhalí stupeň znečištění vaší auto−
klimatizace a zkušení servisní pra−
covníci Vám na místě doporučí ře−
šení. S nástupem jarní a letní sezóny
ČSAD Kyjov Servisní, a.s.
Boršovská 2228
697 34 Kyjov
Kyjovské noviny / květen 2012
souvisí i výměna pneumatik. Aby
pneumatiky na vozidle správně fun−
govaly a dlouho vydržely, je nutné
dodržovat správné huštění na přede−
psaný tlak. Pneumatiky na stejné
nápravě musí mít vždy stejný tlak.
Začnou−li se na jaře pohybovat
teploty dlouhodobě nad 7°C, je ten
správný čas obout letní pneumatiky.
Směs, ze které jsou letní pneuma−
tiky vyrobeny, je tvrdší, pneumatiky
klimatizace: 518 698 430, [email protected]
pneuservis: 518 698 432, [email protected]
www.csadkyjov.cz
zajišťují lepší stabilitu vozidla při jíz−
dě, méně se opotřebovávají a jsou
přizpůsobeny k bezpečnému pro−
vozu při vyšších teplotách. Využijte
návštěvy ČSAD také ke kontrole je−
jich huštění, vyvážení atp.
ČSAD Kyjov má navíc pro všechny
čtenáře bonus v podobě kuponu
na 10% slevu na čištění autoklimati−
zace a služby pneuservisu.
Tento kupon vás opravňuje
ke slevě 10 % z ceny za servis
klimatizace a služby pneuservisu
strana 7
Divadlo
Foto Pavlík
Slovácké soudničky vyprodaly sál
VYSÍLÁME
24 hodin denně
Jižní Morava
Foto Marada
hodina
čas vys.
16.00
16.01
Komedie Sto korun na sirotky s té−
matikou slováckých soudniček abso−
lutně ovládla sál Domu kultury. Ne−
jenže bylo představení vyprodáno do
posledního místa, ale veselé historky
rozbouřily dav stejně jako při premiéře
pořadu na Slovácký rok. Jsou to přede−
vším tanečníci, zpěváci a muzikanti, čle−
nové folklorních souborů. Divadlo jim
přesto není cizí a prolíná se jejich zá−
jmovou činností.
„Po Slováckém roku byly na tento
pořad velké ohlasy a vznikl požadavek,
aby se představení zopakovalo a La−
dislav Šimeček byl tak důsledný, že
všechny aktéry opět domluvil,“ uvedl
choreograf představení Pavel Růžička.
Některé příběhy byly smyšlené, jiné
vycházely ze skutečného života. Tema−
ticky se tak při představení objevilo
například pytláctví či potíže sňatko−
vého podvodníka:
„Vše vychází z folklóru, který je míst−
ním lidem blízký. K tomu přidáváme
nějaký fór, abychom lidi pobavili,“ pro−
zradil recept na úspěch autor pořadu
Ladislav Šimeček.
Reprízu pořadu odehráli účinkující
z folklorního souboru Svatobořice−Mis−
třín, Slováckého souboru Kyjov, Sa−
lajky z Dambořic a tanečního souboru
Matýsek za doprovodu cimbálových
−vh−
muzik.
Média
TV Slovácko si nyní naladíte i na satelitu
PARAMETRY satelitního příjmu
Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4,
norma DVB−S, kódování žádné (FTA)
PROGRAM čtyřhodinové smyčky
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.00
19.20
19.40
20.00
20.20
20.40
Celostátní sestřih
Magazín z Jižních Čech a Vysočiny (R1 Vysočina, STTV, JHTV)
Magazín z Valašska (TV Beskyd)
Magazín z Liberecka (RTM)
Magazín z Karlovarska (TV Západ)
Magazín z Olomoucka (ZZIP)
vysílání slovenské televize PATRIOT TV
Magazín z Orlickoústecka a Českotřebovska (OIK TV)
Magazín z Ústeckého kraje (TV Regia, TV Litoměřicko)
Magazín z Plzeňska (TV Plzeň)
Magazín ze Slovácka a Zlínska (TV Slovácko)
Magazín z Ostravska (FABEX TV)
16.33
16.41
16.57
KYJOVSKÝ
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
úterý a pátek
vždy po 16.20
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 01.20, 04.20,
7.20, 10.20, 13.20,
16.20, 19.20, 22.20
Začátky vysílání uvedeny s tolerancí
+/− 5 minut v závislosti na délce
aktuálních magazínů
BUĎTE S NÁMI
V OBRAZE!
ON−LINE
www.tvslovacko.cz
Placená inzerce
Regionální televizi TV Slovácko je možné sle−
dovat i na satelitu Astra 3B na programu s ná−
zvem regionalnitelevize.cz. Projekt, který sdru−
žuje regionální a lokální televizní vysílání napříč
republikou, totiž získal v uplynulých dnech po−
třebnou vysílací licenci od Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání.
Zpravodajství z jihovýchodní Moravy vyráběné
TV Slovácko je přitom možné sledovat v premi−
éře denně od 20.20 hodin, a v reprízách pak
v 0.20, 04.20, 08.20, 12.20 a 16.20. Ředitel
televize Jan Dudek uvedl, že tento projekt vítá,
protože rozšiřuje plošné pokrytí vysílání zpráv ze
Slovácka. Satelitní vysílání využívá v ČR a na Slo−
vensku zhruba třetina domácností, což je podle
Dudka velmi dobrý argument pro účast TV Slo−
vácko v projektu. Program regionalnitelevize.cz
je zaměřen nejen na zpravodajství z moravských,
českých a slovenských regionů, ale také na jejich
propagaci v rámci cestovního ruchu.
−vh−
16.12
16.23
začátky vysílání v
B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13
název pořadu
Znělka
Magazín Hodonín –
premiéry ÚT, PÁ
Magazín Hodonín – repríza
Kyjovský magazín –
premiéry ÚT, PÁ
Kyjovský magazín – repríza
Veselský týdeník –
premiéra ST
VTX ZL, UH, UB
vysílací schéma uvidíte v TVS
strana 8
Kyjovské noviny / květen 2012
Připravili jsme pro Vás na
Bukovanském mlýně
Bukovanský gulášek - III. ročník – sobota 5.5.2011 od 10:00
Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš mikroregionu Babí lom. V průběhu celého
dne připravujeme atraktivní program: skupina Návrat z Kyjova, Vyslúžilci z
Kyjova s CM, ženský sbor Tragačnice z Kyjova tentokrát netradičně,
Mužské sbory z Věteřova, Strážovic a Želetic, YoofJazz Kyjov, lidové
výrobky, atrakce pro děti (poníci, trampolína,ovečky, dětská hřiště,
táborák).VSTUP ZDARMA!!
Den a noc s Hudci aneb 24h LeBukovanský mlýn - 16. 6. - 17. 6. 2012
24 hodin nepřerušené zábavy s cimbálovými muzikami z celého Slovácka,
pokus o zápis do České knihy rekordů; Zveme všechny muzikanty,
tanečníky, zpěváky, příznivce i zvědavce!!
Pro uživatele mobilního internetu jsme připravili mobilní verzi naší
webové prezentace. ULOŽTE si www.m.bukovansky-mlyn.cz a
mějte nás stále k dispozici.
NOVÁ NABÍDKA JÍDELNÉHO LÍSTKU PRO SEZONU JARO-LÉTO 2012
PŘIJĎTE OCHUTNAT!
Restaurace otevřena denně:
Po - Čt: 11.00 - 22.00 hod., Pá - So: 11.00 - 24.00 hod., Ne: 11.00 - 22.00 hod.
Z důvodu časté obsazenosti doporučujeme rezervaci míst předem na tel.: 518 618 011.
Kyjovské noviny / květen 2012
SLEVA
Rodinný dům
4+1 v obci
Dražůvky, po
rekonstrukci!
Dobrá dostupnost do Brna. Přes
kuchyni je vstup do dvora na terasu. Menší uzavřený dvůr s dílnou je
součástí. Parkování je řešeno v průjezdu. Cena po slevě: 1.090.000,Kč
Tel. 605 248 205
SLEVA
Velmi pěkné bydlení
15 min. od
Kyjova, se
zahradou! RD 5+1 ve vinařské
obci Šardice, po část. rekonstrukci,
celý podsklepený. Garáž se sekčními
vraty, kolem domu pěkná, udržovaná
zahrada s posezením a krbem. Cena:
2.500.000,- Kč Tel. 605 248 207
NOVINKA
Byt 1+1 v OV Kyjov, sídl. Za Stadionem. Zděné jádro,
plast. okna. Sklep, spol. prostory
kočárkárny, sušárny.Dětské hřiště
a obchod s potravinami. Byt. dům
prošel kompl. rekonstrukcí v roce
2011. U domu je možnost parkování. Cena: 600.000,- Kč
Tel.: 605 248 200
SKVĚLÁ CENA
Byt 3+1 po rekonstrukci v Kyjově, ul.
Kollárova - výměra
70 m2, v 7. NP s výtahem. Nová kuch. linka, nová chodba s vestav. skříněmi
vč. šatny, nová plast. okna, nová,
zateplená střecha. Byt má prostornou lodžii. Cena: 1.060.000,- Kč
Tel.: 605 248 204
RD 3+1 ve
Bzenci po část.
rekonstrukci v
r. 2000 s velkou zahradou,
bazénem, venkovním .posezením,
grilem. Velký vjezd – garáž. Do zahrady je vstupní chodba, koupelna +
WC. Hospodářská místnost, 2 sklepy.
Cena: 1.350.000,- Kč
Tel. 605 248 204
PŘÍLEŽITOST
Cihlový sklep
ve Skoronicích,
lok. Búdy, předzahrada. Kolem
sklepa
vede
cyklostezka a v blízkém rybníku je
možnost rybolovu. Sklep je v dobrém stavu , po část. rekonstrukci.
Lisovna s kvelb.sklepem. Cena:
950.000,-Kč
Tel: 605 248 203
SLEVA
Zrekonstruovaný rodinný
dům v Kostelci u Kyjova - samostatně stojící,
vel. 4+1, s garáží. Je po kompletní
rekonstrukci - střecha, okna, dveře,
vrata, zateplení, vytápění, nájezd. Je
zde nová kuchyňská linka. K domu je
i vlastní studna. Cena: 2.150.000,Kč
Tel. 605 248 205
NOVINKA
Chata v rekr.
oblasti Moravany - Kameňák,
možnost celoroční rekreace. Je
zde el. 220/380 V, jímka, voda
(zásobník na dešť. vodu + studna blízko chaty), ústřední topení
(radiátory ve všech místnostech).
Cena: 870.000,- Kč
Tel. 605 248 207
RD
2+1
Nenkovice,
po
část.
rekonstrukci
v roce 2010.
Nová elektrika v mědi, , nové odpady,
topení, plastová okna, koupelna , WC.
Vytápění WAF a TP. Nový el. bojler na
vodu. Občanská vybavenost, školka,
ZŠ, lékař. Cena: 480.000,- Kč
Tel: 605 248 200
SLEVA
Půvabný sklípek v centru
slovácké obce, s možností archivace vín a dostavby bydlení. Vinný
sklep ve Stavěšicích, s krásným výhledem. Původní sklep je z r. 1906
s novou přístavbou. IS: voda, el.,
kanalizace, možnost napojení plynu.
Topení na TP. Cena: 280.000,- Kč
Tel. 605 248 207
Klidné bydlení v Kyjově
za
dobrou
cenu včetně
klimatizace - byt 3+1 s balkonem
na Sídl. Za Stadionem, 4. NP, výměra 61,25 m2, nová plastová okna
a zrekonstruovaná kuchyň. Cena:
1.050.000,- Kč Tel. 605 248 207
Zděný byt o vel.
3+1 v Kyjově, Za
Stadionem - ve 4.
NP domu po revitalizaci, výměra bytu 61 m2 s balkonem,
po část. rek. - nová koupelna se sprch.
koutem, nová kuchyně a plast. okna,
nový boiler. V pokojích parkety. Cena:
1.150.000,- Kč
Tel.: 605 248 200
NOVINKA
RD 5+1 v Těmicích. Dům
je ve velmi
dobrém stavu,
udržovaný s kvelbeným. sklepem.
Dvůr s garáží a technickou místností. Vstup na zahradu je možný
ze dvora nebo přímo z domu a to
přes prosklenou verandu. Cena:
1.250.000,- Kč Tel: 605 248 207
NOVINKA
Prodej
bytu
v OV 2+1 ve
Bzenci,
ul.
Zahradní.
V
r. 1999 rekonstrukce část. nová
elektřina, rozvody, koupelna, kuch.
linka, plast. okna. Bojler, vafky,
krb. kamna.. Byt je velice slunný.
hřiště. parkování. Cena. 950.000,Kč
Tel.: 605 248 205
Byt v OV 2+1
v Kyjově, U
Vodojemu, 1.
patro, 56 m2.
Šatna, plastová okna, balkon - nově opraven,
zděné jádro, vest. skříně. CATV +
internet součástí. V domě je vlastní
kotelna i vlastní ohřev teplé vody.
Cena: 1.070.000,- Kč
Tel.: 605 248 205
SLEVA
Stavební pozemek kousek
od Kyjova, v
obci Strážovice – výměra pozemku činí 906 m2,
šířka 18 m. Přístupný je z přední i
zadní strany, krajem pozemku vedou
veškeré IS, navíc je zde i vlastní
studna. Cena: 330.000,- Kč
Tel. 605 207 131
PŘÍLEŽITOST
Prodej podnikatelský
objekt v Kyjově, určen pro
skladovací a průmyslovou činnost.
Nyní není užíván. Objekt je napojen
na veškeré IS. 1.PP 842 m2 , 1
NP 793 m2,. parkovací místa i pro
nákl. kamionovou dopravu. Cena:
7.000.000,- Kč Tel.: 605 248 205!
SLEVA
DB 3+1
Strážovice, vč.
udržovaného
dvorku,
záhonku. Po rekonstrukci – nová
kuchyňská linka, koupelna, WC,
vlastní topení, ohřev vody. Cena:
990.000,- Kč Tel. 605 248 206
VÝRAZNÁ SLEVA
H e z k ý
rodinný
dům 4+1
v Hovoranech - nyní
započata rekonstrukce. U domu je
garáž a hosp. budovy: prádelna, dílna.
Dům je ze 2/3 podsklepen - 2 místnosti + krásný vinný sklípek. Cena:
790.000,- Kč
Tel. 605 248 206
Pozemek
pro stavbu
menšího
RD, Skoronice, hranicí
prochází
veškeré IS. Na pozemku je kopaná
studna. Pozemek je o výměře 300
m2 se nachází v proluce mezi RD
u silnice vedoucí do Vlkoše. Cena:
299 000,- Kč Tel: 605 207 131
SLEVA
SLEVA
Placená inzerce / strana 9
TV Slovácko – šťastná třináctka
To, že redakce TV Slovácko vznikla v Uherském
Hradišti už na podzim
roku 1998, jsem napsal už
nesčetněkrát. Že se první vysílání uskutečnilo 10.
března 1999, už taky víte
skoro všichni. Jména mých
prvních spolupracovníků,
Martina Dudka a Věry Hotařové, jsem také zmiňoval
mnohokrát, stejně jako
jména stálic, která se v našem kolektivu ještě pořád objevují – Slávka Hanáčka a Františka Prachmana.
A tak se dnes zaměřím na spolupracovníky, které aktuálně znáte z televizní obrazovky a jejichž tváře jsme použili i na firemní
billboard. Půjdu pěkně zleva. Hned první
tvář patří Ireně Trojkové, moderátorce našich magazínů. Vedle Ireny ale naše vysílání zdobí také Petra Kučerová, která Vás
zprávami ze Slovácka provází už dlouhá
léta. Obě děvčata odděluje Sláva Hanáček,
jeden z „veteránů“ našeho kolektivu. Blonďaté duo uprostřed tvoří Milka Těthalová,
reportérka na Veselsku, a Veronika Hollerová, která je doma na Kyjovsku. Věkový
průměr zachraňuje především náš sporťák,
Vojta Johaník a mezi ním a šéfredaktorem
Mirkem Pechurou se usmívají reportérky
pro Hradišťsko, Brodsko a Zlínsko Bára Žáková a Šárka Hánová. Vždycky někdo chybí.
Na té naší fotografii je to nový kolega pro
Hodonínsko Hynek Zdeněk a kameraman
pro celou oblast Zlínska Aleš Pešák. A samozřejmě obchodníci, kluci ze střižny, holky ze sekretariátu, účetní Libuška a všichni
z kanceláře DÉČKA. Tak to jsme my, TV
Slovácko na jaro 2012.
O tom, co máme nového, se snažíme informovat průběžně, ať už z televizní obra-
Partneři oslav
zovky nebo prostřednictvím článků v S Plus.
Zkusím udělat jen rychlou rekapitulaci toho,
co se změnilo od května loňského roku. Od
září „bydlíme“ v nových prostorách Panského dvora v Kunovicích. A teď horká novinka - pokud přijímáte televizní programy
prostřednictvím satelitu, jsme tam. Díky
nově vzniklé stanici REGIONÁLNÍ TELEVIZE.CZ můžete denně sledovat premiérové vysílání našich pořadů od 20.20 a potom v dalších reprízách 00.20, 04.20, 08.20,
12.20 a 16.20. Technické parametry příjmu
jsou v samostatné upoutávce RT.CZ na této
narozeninové straně. Vysíláme i ON-LINE
v každém z Vašich počítačů, takže už se
nevymlouvejte, že nás nemůžete sledovat
(www.tvslovacko.cz). Vysíláme také společný pořad s našimi kolegy na Slovensku.
Dobré zprávy ze Slovácka vyvážíme nejen
těsně za hranice – Skalica, Senica, Holíč,
Stará Turá atd., ale díky satelitnímu vysílání
TV Patriot třeba až na východní Slovensko.
Pracujeme sedm dní v týdnu a skoro celých
tři sta šedesát pět dní v roce, abychom byli
všude tam, kde se na Slovácku a Zlínsku
něco děje.
A diváků, pro které to všechno děláme, už je
víc než půl milionu. A to nás baví!
Jan Dudek, ředitel
www.lineanivnice.cz
www.moreauagri.cz
www.manitou-net.cz
strana 10 / Placená inzerce
Kyjovské noviny / květen 2012
Kulturní, vzdělávací a společenský servis / květen 2012
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
Pátek 4. 5. od 7.00 do 16.00
před Domem kultury
a městskou tržnicí
1. FARMÁŘSKÉ TRHY
Čeká na vás prodej zeleniny,
ovoce, sušených květin, uzenář−
ských výrobků, trdélníků, sýrů,
medu a medových výrobků, cuk−
rovinek, koření a bylin, výrobků
z domácí pekárny, bramborových
spirál bio, domácích povidel,
sukulentů, formiček, nožů, hlívy
ústřičné, přírodní hojivé kosmetiky.
Trhy se budou pravidelně opako−
vat každý první pátek v měsíci.
(tj. 1. 6., 13. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10.)
Pátek 4. 5. v 17.00
Galerie – Čajovna Domu kultury
VÝTVARNÉ NÁVRATY
ANEB SETKÁNÍ PO 23 LETECH
Vernisáž výstavy
Sdružená výstava obrazů, mo−
zaiky, šperků, malby na hedvábí,
grafiky, olejové a akrylové tech−
niky… Vystavují: Radovan Kraus,
Lenka Davídková, Jana Kněžín−
ková, Jana Kazíková, Stanislava
Kabilková, Ivana Vargová.
V programu vystoupí žáci ZUŠ
Kyjov. Výstava potrvá do 7. 6.
Sobota 12. 5. v 19.30,
Galerie − Čajovna Domu kultury
PERU − 178 DNÍ SAMA,
nejen po stopách Inků a šamanů
(2. část)
Dobrodružný fotopříběh Štěpánky
Jakešové. Příběhy o uzdravování,
silových místech, rituálech…
Úterý 15. 5. v 19.00
Divadelní sál
MORAVANKA JANA SLABÁKA −
Seriál dechových hudeb
Virtuosní dechová kapela, která
slaví již 40 let úspěšné činnosti.
Čtvrtek 17. 5. v 19.30
Divadelní sál
SÓLO PRO JIŘÍHO STIVÍNA
Koncert fenomenálního flétnisty,
jazzmana a improvizátora, který
se koná v rámci cyklu KPH.
Pátek 18. 5. od 8.30 do 10.00
Divadelní sál
PRINCEZNA KONVALINKA
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY
Hudební pohádka pro malé
i velké, plná písniček a hádanek
Je určena dětem do 10 let.
Sobota 19. 5. v 17.00
Divadelní sál
SLOVÁCKÝ SOUBOR KYJOV
SLAVÍ SEDMDESÁTINY
Vystoupení generací kyjovských
tanečníků, zpěváků, muzikantů
a vzácných hostů. Prodej sborníč−
Kyjovské noviny / květen 2012
ků, zvukových nosičů a zpěvníků.
Od 14 h výstava fotografií, kronik
a dalších zajímavostí. Po skončení
slavnostní beseda u cimbálu.
Úterý 22. 5. v 19.00
Divadelní sál
SCREAMERS
„15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH“
Vystoupení travesti skupiny
SCREAMERS. Zábavný pořad plný
smíchu a obdivuhodných pěvec−
kých i tanečních výkonů.
V mnoha originálních převlecích
se představí známá sestava pánů
alias Lili, Saša, Nadja, Paula
a Valerie pod vedením moderátora
skupiny Ládi Černého.
Sobota 26. 5. od 14.30
před radnicí
DEN PRO RODINU
U příležitosti oslavy Dne rodin
pořádá město Kyjov ve spolupráci
s Centrem pro rodinu Kyjov
a Agenturou pro občany.
Během odpoledne mohou děti,
rodiče i prarodiče zhlédnout před
radnicí (při nepřízni počasí DS
MKS Kyjov) divadelní představení
Teátru Víti Marčíka pohádku
s názvem Sněhurka a sedm
trpaslíků. Po skončení atrakce −
velká trampolína, střelba, vypou−
štění balónků s přáním. K dispo−
zici stánek s občerstvením.
Akce bude končit v 19.30 před−
stavením Teátru Víti Marčíka s ná−
zvem Labyrint světa a ráj srdce.
Neděle 27. 5. v 15.00,
Divadelní sál
MINIMISS 2012
18. ročník tradiční soutěže dívek
4.−6. tříd z Kyjova a okolí.
Pořádá DDM Kyjov ve spolupráci
s Českou Miss World 2011
Denisou Domanskou, MKS Kyjov,
svatební agenturou ROMANCE
Jany Kuchařové, DVFI Hodonín –
dětskou módou Lenky Dufkové.
Informace www.ddmkyjov.cz
Připravujeme na červen
1. 6. Majáles, pořádají studenti
Klvaňova gymnázia; 1. 6. Kácení
máje se Slováckým souborem
Kyjov; 2. 6. 1. ročník nepostupové
soutěže mažoretek O skleněnou
hůlku na letním kině; 5. 6. Můj
báječný rozvod s Eliškou Balzero−
vou, divadelní představení;
11. 6. Výstava šesti fotografů
sdružených v Moravském
fotoklubu; 2.−30. 6. Concentus
Moraviae − XVI. mezinárodní
hudební festival 13 měst:
4. 6. Crescendo – zámek Milotice,
Freskový sál; 19. 6. Schola
Gregoriana Pragensis – kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
Předprodej zahájen –
Infocentrum Kyjov a MKS Kyjov
(www.concentus−moraviae.cz)
JAZZKLUB KYJOV
Středa 30. 5. ve 20.00,
Divadelní sál
JANA KOUBKOVÁ QUARTET
Spolu s Koubkovou vystupuje
Ondřej Kabrna, Jan Červenka
a Jan Keller. Toto netradiční
obsazení nabízí nepřeberné
množství hudebních barev
a posluchače provede nesčetnými
hudebními světy.
Připravujeme na červen
23. 6. OK Percussion Duo,
malý sál DK
Neděle 6. 5. od 18.00
JARNÍ OČISTA TĚLA
PODLE PĚTI ELEMENTŮ
Přednáší Mgr. Zbyněk Selucký
a Mgr.Olga Selucká − pět ele−
mentů na našem talíři i v životě,
orgány související s jednotlivými,
elementy, barvy, chutě, projevy,
návod, jak na jarní očistu, recepty,
jíte, čistíte se, léčíte se, hubnete,
diskuse. Rezervace na tel.:
518 613 153, Moravská ul.
Středa 23. 5. v 17.30
BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
LÁSZLEM
Bolesti hlavy, páteře a jednoduché
odstranění pomocí čínských
tlakových masáží.
KLUB MAMINEK
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
3. 5.
8. 5.
10. 5.
15. 5.
17.
22.
24.
29.
31.
5.
5.
5.
5.
5.
Cvičíme s balóny
Zavřeno
Barevné květinky − závěs
Hasiči − prohlídka hasičské
stanice. Sraz u klubu v 8.45
Zpíváme, tančíme
Veselá zvířátka
Hra na tělo
Modelujeme s modelínou
Hrajeme si, zpíváme
RADNIČNÍ GALERIE
Pátek 4. 5. v 17.00
NÁVRAT
Akad. mal. Jiřiny Adamcové
Vernisáž výstavy
Jiřina Adamcová navštěvovala
reálné gymnázium v Kyjově.
V letech 1946−1951 studovala
na Akademii výtvarného umění
v Praze, v grafické škole
prof. V. Pukla. Pracuje v oboru
ilustrace, grafiky, malby a monu−
mentálních technik. Realizovala
přes 30 realizací, nejznámější
je kamenná mozaika v metru A −
stanice Želivského.
Výstava potrvá do 27. 5.
Čtvrtek 31. 5. v 15.00
VÝTVARKA NÁS BAVÍ
Vernisáž výstavy prací žáků
I. stupně ZŠ Újezd Kyjov
Výstava potrvá do 24.6.
DOMOV HORIZONT
Neděle 27. 5. v 10.00
areál Domova Horizont
TRADIČNÍ LETNÍ DEN
V DOMOVĚ HORIZONT
Vystoupení tanečního kroužku
Domova Horizont, vystoupení
taneční skupiny, představení
Železného Zekona, volná zábava
s DJ Ivicem Ištvanovičem V prů−
běhu Letního dne bude probíhat
prezentace pracovně terapeutické
činnosti uživatelů v dílnách DH.
ČAJOKAVÁRNA
A DĚTSKÉ STUDIO NĚHA
Neděle 6. 5. od 15.00
NEDĚLE S NĚHOU −
HRAJEME SI S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti
s babičkou Maruškou. Budeme si
malovat, hrát, povídat, tvořit,
zpívat... atd. (přezůvky pro děti
s sebou)
Středa 2. 5. v 17.00,
studovna − čítárna
DESATERO ZDRAVÉHO ŽIVOTA
přednáška Sama Fujery.
Čtvrtek 3. 5. v 17.00
přednáškový sál
JARNÍ OČISTA TĚLA
PODLE PĚTI ELEMENTŮ
Přednáška Zbyňka Seluckého
a Olgy Selucké
Sobota 5. 5. od 8.00−16.00
100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ KYJOV
Středa 9. 5. v 17.00
studovna − čítárna
SFÉRICKÝ PŘÍSTUP K LÉČENÍ
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
Čtvrtek 10. 5. v 17.00
přednáškový sál
AUTORSKÉ ČTENÍ BÁSNÍŘKY
JARMILY SYNKOVÉ
Pondělí 14. 5. v 17.00
přednáškový sál
DETOXIKACE A PÉČE O TĚLO
Přednáška diagnostika Karla Reidla.
Neděle 27. 5. v 15.00
studovna − čítárna
CÍRKEV A STÁT
přednáška Jaroslava Šebka
z Historického ústavu Akademie
věd v Praze.
Středa 30. 5. v 16.30
studovna − čítárna
JARNÍ BYLINY
Přednáška Josefa A. Zentricha.
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
22. 4. − 17. 6.
TAK JDE ČAS
Výstava (místo plánovaných
„Leteckých modelů“)
Středa 16. 5. v 19.00
PŘÍRODA KYJOVSKA
Přednáší RNDr. Pavel Bezděčka −
Blanokřídlí Kyjovska
Pátek 18. 5. od 18.00
III. MUZEJNÍ BLEŠÍ TRH
Zájemci o prodej, hlaste se
v muzeu. Poplatek pro prodejce
50 Kč, ostatní vstup zdarma.
Aktuální akce na stránkách
www.masaryk.info
strana 11
Kino Panorama Kyjov / květen 2012
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
Bijásek
st 2. 5. v 9.30 a v 15.30
KRTEK A OSLAVA
ČR, 66 min. Pásmo pohádek pro
nejmenší děti: Mikeš u cirkusu − Jak
Žofka odhalila zloděje − Král a skří−
tek − Jablka − Rohatá − Čarodějné po−
hádky − Krtek a žvýkačka − Zálesák.
Filmový klub
st 9. 5. v 19.00
ROZCHOD NADERA A SIMIN
Irán 2011, 120 min. Strhující drama
ze současného Iránu ukazuje, jak
mohou být lidské osudy a rodinné
vztahy ovlivněny společenskými před−
sudky a přísným právním systémem.
Filmový klub
st 16. 5. v 19.00
TRAINSPOTTING
VB 1996, 94 min. Feťák Renton
holduje heroinu. Když se rozhodne
s drogou skončit, je otázkou, zda mu
dokáže normální život poskytnout
stejné vzrušení jako pořádná dávka.
Filmový klub
st 2. 5. v 19.00
MÁME PAPEŽE!
I/F 2011, 104 min. Komedie o tom,
co vše předcházelo volbě nové
hlavy katolické církve a proč byl
do Vatikánu povolán psychiatr...
čt 10. 5. a pá 11. 5. v 17.30
TALISMAN
USA 2012, 101 min. Seržant ame−
rické námořní pěchoty Logan Thibault
se vrací ze své třetí mise v Iráku
s fotografií ženy, která ho držela při
životě. Rozhodne se ji najít.
čt 17. 5., pá 18. 5., so 19. 5.,
ne 20. 5. v 17. 30 a ve 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min. Volné pokra−
čování komedie Líbáš jako Bůh.
Staré manželské svazky jsou mi−
nulostí a Helena s Františkem se
pokoušejí začít nový život.
čt 3. 5. a pá 4. 5. v 17.00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min. Šestnáctiletá
Katniss chce zachránit svou sestru,
která byla vylosována do zvrácené
televizní reality show, v níž mladí
lidé nedobrovolně bojují o život.
čt 10. 5. a pá 11. 5. ve 20.00
AVENGERS
3D
USA 2012, 137 min. Iron Man,
Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain
America, Hawkey a Black Widow
tvoří tým, který má odvrátit světo−
vou katastrofu.
pá 4. 5.ve 20.00, so 12. 5. v 17.30,
ne 13. 5. ve 20.00
OKRESNÍ PŘEBOR:
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min. Film vychází
z televizního seriálu a objeví se
v něm legendami opředená po−
stava trenéra Josefa Hnátka. Příběh
je tak situován ještě do doby jeho
života.
so 5. 5. a ne 6. 5. v 17.30
PIRÁTI
3D
VB/USA 2012, 88 min. Film uka−
zuje události, které se přihodí
bandě bodrých smolařských pirátů,
když křižují sedm moří v dobrodruž−
ství hodném barona Prášila.
so 5. 5. a ne 6. 5. ve 20.00
VRTĚTI ŽENOU
VB 2012, 100 min. Lékař Morti−
mer prosazuje ve viktoriánské An−
glii nejnovější lékařské výzkumy.
Sestrojí vibrátor, který umožní že−
nám rychle a efektivně dosáhnout
úlevy…
Bijásek
ne 20. 5. v 15.30
HURÁ DO AFRIKY!
3D
Německo 2012, 93 min. Surikata
Billy je bezstarostný snílek s hlavou
v oblacích. Spolu se lvem Socratem
rádi lelkují a dělají si legraci z ostat−
ních. V Africe se však časy změní.
Filmový klub
st 23. 5. v 19.00
KLUK NA KOLE
Francie 2012, 87 min. Dvanáctile−
tého Cyrila umístí otec do dětského
domova. Ten se chce k otci vrátit.
Uteče a seznámí se s kadeřnicí Sa−
manthou. Ta se o něj začne starat...
so 12. 5. ve 20.00,
ne 13. 5. a čt 31. 5. v 17.30
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min. Otu čeká ope−
race. Rozhodne se proto znovu se
setkat s Janou. Díky tomu se vydá
na napínavou road−movie, na níž by
si netroufl ani v mladším věku.
ne 13. 5. v 15.30
KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
F 2012, 100 min. Ve vesnici si hrají
děti na válku. Po jedné bitvě jsou za−
jatcům z oblečení utrženy všechny
knoflíky, takže odcházejí potupení.
Zvítězí ti, kdo získají více knoflíků.
čt 24. 5. a pá 25. 5. v 17.30
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 102 min. Sex, alkohol
i tráva jsou už dnes běžnou součástí
života „pod 18“ úplně stejně jako
láska nebo trapasy. Johanin deník
tenhle dívčí život ironicky popisuje.
čt 24. 5. ve 20.00
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
Dánsko 2012, 128 min. Královská
aféra ze začátku 70. let 18. století,
kdy vzplanula láska mezi německým
lékařem pološíleného dánského
krále Kristiána VII., a mladičkou
královnou.
pá 25. 5. ve 20.00
ANDRE RIEU (koncert)
VB 2011, 180 min. Zajímá vás kla−
sická hudba? Nenechte si v tom pří−
padě ujít magické vystoupení, kdy
klasická hudba André Rieu doslova
bere dech.
so 26. 5. a ne 27. 5. v 17.30
STREETDANCE 2
3D
VB 2012, 85 min. Tanečník Ash se
snaží porazit nejlepší taneční sku−
pinu na světě a to tak, že dá dohro−
mady nejlepší pouliční tanečníky
z celé Evropy…
so 26. 5. a ne 27. 5. ve 20.00
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min. Barnabas od−
jede v roce 1752 z Anglie do Ame−
riky a stane se z něj bohatý pán. Pak
však zlomí srdce čarodějnici, která
ho promění v upíra a zaživa upálí...
Bijásek
ne 27. 5. v 15.30
LORAX
3D
USA 2012, 94 min. V městečku, kde
žije dvanáctiletý Ted, není žádná
příroda. Nikdo neví, co se skrývá
za vysokou hradbou města, stře−
ženou gorilami místního vládce...
Filmový klub
st 30. 5. v 19.00
JAN PAVEL II. –
HLEDAL JSEM VÁS
Polsko 2011, 90 min. Dokumentární
film věnovaný Janu Pavlu II. vznikal
čtyři roky. Natáčen byl ve třinácti
zemích na čtyřech kontinentech.
O papeži hovoří známé osobnosti.
čt 31. 5. a pá 1. 6. ve 20.00
PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min. Třináct let
po prvním dílu se na scénu vracejí
prakticky všichni oblíbení sexuální
štvanci, včetně Jimova táty a Stifle−
rovy mámy. Připravte se pro jistotu
na všechno…
Sociální věci
Pomáhají nejen seniorům
Centrum sociálních služeb je or−
ganizací, která zajišťuje péči přede−
vším o kyjovské seniory. Portfolio
poskytovaných služeb se ale postu−
pem času rozšířilo – pomoc tady na−
jdou jak lidé v důchodovém věku,
tak invalidé i rodiny, které hledají
radu v oblasti péče o děti.
„Jsem tady již tři roky a velice se
mi tady líbí, protože tady máme
zajímavé kroužky. Já třeba chodím
na cvičení, na pedikůru a taky
jsem spokojena s obědy i kolekti−
vem,“ pochvalovala si obyvatelka
centra, které sídlí v sousedství
Vlastivědného muzea, Marie Hor−
ňáčková.
Obecně ovšem platí, že Centrum
sociálních služeb se snaží udržet
klienty co nejdéle v domácím pro−
středí, abychom oddálili pobytovou
službu, která je třeba v centru pro
seniory nebo v nějakém zdravotnic−
kém zařízení. Klientům poskytujeme
strana 12
Podporované bydlení
prakticky vše, od podávání stravy,
jídla, hygieny, doprovodu k lékaři,
pomáháme při nákupech a služ−
bách spojených s běžným chodem
domácnosti, a to nejen v centru, ale
i v bytech klientů a nejen v Kyjově
ale i na Kyjovsku,“ popsala škálu
činností ředitelka Ladislava Bran−
číková.
Centrum disponuje 70 byty, na
něž mají přednostně nárok žadatelé
místní, kteří se například ocitli ve
svízelné životní situaci nebo vyža−
dují sociální péči. Ta je zde posky−
tována od sedmé hodiny ranní do
osmé hodiny večer. V domě na Bran−
dlově ulici pak jsou poskytovány
služby pro rodiny s dětmi.
Webovky jsou www.ccs−kyjov.cz,
tel.: 518 612 260 nebo
603 471 613, ředitelka;
konatkt [email protected]
nebo [email protected]
−vh−
Domov Horizont sklízí úspěchy
za svůj zatím poslední velký projekt,
kterým se stalo podporované bydlení.
V něm se připravují kli−
enti na případný odchod
mimo zařízení. Jakmile
se stanou soběstačnými,
mají šanci začít život
mimo hranice svého do−
savadního domova.
„Po dvou letech pro−
vozu podporovaného byd−
lení jsme se po dohodě
se zřizovatelem rozhodli
pronajmout ve městě tří−
pokojový byt, do kterého
se odstěhovali tři jeho dosavadní
uživatelé. Zkušenosti s tím máme je−
dině pozitivní, a tak výhledově plá−
nujeme pronajmout pro naše klienty
i druhý byt,“ vysvětlil sociální pracov−
ník Horizontu Michal Kameník.
Prvními samostatně bydlícími se
stali tři muži, kteří si nové bydlení
nemohou vynachválit. „Bydlí se nám
tady báječně, je to prostě úžasné.
Vše zvládáme dobře, přesto se mu−
síme ještě zdokonalo−
vat,“ uvedl Jan Krejčí. Jeho
spolubydlící Dušan Mur−
ko k tomu dodal: „Jsme
moc vděční paní ředi−
telce, že nám umožnila
takové bydlení. S kluky
se domluvíme vždy bez−
vadně. Jeden vaří, druhý
uklízí a třetí odpočívá.
Další týden je to tak, že
ten, co měl volno, vaří.
Prostě se střídáme.“
Tím, že tato trojice bydlí v samo−
statném bytě, ovšem jejich spojení
s Horizontem nekončí. Někteří chodí
do keramiky, jiní dokonce v Horizontu
pracují. Tak jako plně zdraví lidé mají
i tito muži své tajné sny. Mít svůj
domov zcela samostatně je jedním
−vh−
z nich.
Kyjovské noviny / květen 2012
Společenská rubrika
Věra Hübschtová
Marie Zbořilová
Miroslav Fojtů
Jaroslav Zapletal
Jiřina Matějková
Zdeňka Hrušková
Jiřina Vilišová
Jiřina Lužová
Ludmila Selucká
Marie Balajová
Milan Bernatík
Anastazie Klenovská
Libuše Žižlavská
90
90
90
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
NAROZENÍ
Matěj Dufek
Petr Šaněk
Lucie Půčková
Agáta Pařízková
13.
1.
31.
22.
3.
4.
3.
3.
2012
2012
2012
2012
ÚMRTÍ
Drahoslav Pospíšil
21. 6. 1932 – 20. 3. 2012
Libuše Hrubá
23. 1. 1939 – 8. 3. 2012
Ladislav Kusák
28. 7. 1937 – 18. 3. 2012
Anna Gruberová
27. 6. 1931 – 2. 4. 2012
Inzerce
NABÍZÍM K PRODEJI BYT 3 + 1 s lod−
žií v OV na ulici Brandlova v Kyjově.
Byt i dům po celk. rekonstrukci.
Cena: 1 490 000 Kč. Soukromá in−
zerce. RK nevolat. Tel: 605 268 976.
PRONAJMU ZREKONSTRUOVANÝ BYT
v Kyjově 2 + 1 , 65 m 2, ihned Tel.:
731 217 318.
RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI touto ces−
tou lékařům a sestrám interní ambu−
lance, plicní ambulance nemocnice
Kyjov, MUDr. Čejglové a sestřičkám
z Charity Kyjov za citlivý přístup
a vstřícnost v posledních týdnech
života paní Anny Gruberové. Za ce−
lou rodinu i zesnulou manželku mno−
hokrát děkuji.
Hynek Gruber
OMLOUVÁME SE JANU KAHÁNKOVI,
jehož jméno nebylo uvedeno v sou−
vislosti s předáním Ceny starosty
města za rulandské šedé v článku
z minulého čísla „Košt nabídl ná−
vštěvníkům kvalitní vína“.
−red−
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Provozujeme půjčovnu kompenzač−
ních pomůcek pro osoby s tělesným po−
stižením.
Můžete si zapůjčit: Mechanický vo−
zík, elektrický vozík, elektrický vozík –
přestavba na lůžko, Elektrický skůtr,
chodítko čtyřkolové, chodítko pevné,
polohovací postel, antidekubitní mat−
race, antidekubitní polštář, toaletní
židle pojízdná, toaletní židle pevná,
stolek k lůžku – pojízdný, nájezdové
rampy – 150, 200.
Výpůjční dny jsou pondělí a středa
od 9.00 do 15.00. Kontakt: CSS, tř. Pa−
lackého 67, Kyjov 697 01. Telefon:
739 370 152, 518 389 453, e−mail:
[email protected], web: www.
stpkyjov.cz. Možnost individuální dohody.
Připravujeme kurzy na počítačích
„ 1x pro začátečníky (červen),
1x práce s fotografií na PC
„ 2x kurz finanční gramotnosti
Bližší informace a přihlášky pro zá−
jemce – osobně v kanceláři organizace
Palackého 67, Kyjov 697 01 nebo na
tel.: 518 389 453, mob.: 739 370 152.
Kyjovské noviny / květen 2012
Káčko trápí nejistota další existence
cích nebo léčebnách dosahuje okolo
Kyjovské Kontaktní cent−
60 procent,“ vysvětlila terénní a zá−
rum, které působí pod Chari−
roveň kontaktní pracovnice Eva Ru−
tou, nabízí jako jediné službu
bášová.
prvního kontaktu pro téměř
250 registrovaných uživatelů
V červenci minulého roku byla
v Káčku provedena veřejnosprávní
drog, poradenství pro jejich
kontrola provedená Úřadem vlády,
blízké a pomoc lidem bez pří−
odborem interního auditu a kontroly,
střeší. Zažívá ovšem velmi
který situaci vyhodnotil takto: „Pro−
těžký rok, přímo existenční.
Jeho služby přitom přesahují
story pro realizaci projektu byly ade−
kvátní, cílová skupina programu byla
široce region Kyjovska.
v souladu s projektem a cílem dotač−
„Jsme skutečně zoufalí,
ního titulu.“
protože momentálně nemáme
ani na mzdy pro ty čtyři lidi,
kteří pomoc poskytují. Čtyři
Charita Kyjov, Kontaktní centrum –
víceúčelová drogová služba nabízí
jsou přitom minimální stav,
nízkoprahový kontaktní a poradenský
neboť jak v kontaktním centru,
program, program práce v terénu,
tak i v terénním programu, musí
program práce s veřejností.
pracovníci kvůli vlastnímu bez−
pečí pracovat vždy ve dvojicích,“
Adresa: Palackého 194, 697 01 Ky−
jov. Tel. 518 611 589, 777 805 002,
vysvětlila vedoucí K−centra Ky−
776 152 977, e−mail: k.centrum@
jov Jarmila Švábová.
kyjov.charita.cz. www.kackokyjov.
Práce terénních zaměst−
webgarden.cz, www.kyjov.caritas.cz
nanců je velmi rozmanitá, ne− Terénní pracovníci K−centra se právě chystají
boť krom poradenské činnosti na sběr použitých jehel do ulic našeho města.
Tým zařízení: Jarmila Švábová –
například vyměňují použité injekční je mezi uživateli drog hluboko pod vedoucí centra a sociální pracovník,
stříkačky. „Za minulý rok jsme jich jedním procentem. Mnohem vyšší Lukáš Svoboda, DiS – terénní a kon−
vybrali přibližně 39 tisíc, zatímco procento je u hepatitidy typu C, taktní pracovník, Eva Trávníková, DiS
na ulicích jich bylo nalezeno 220, což která se pohybuje okolo třiceti pro− – sociální a kontaktní pracovnice,
činí jen 0,6 procenta z celkového cent. I toto číslo však lze považo− Eva Rubášová – terénní, kontaktní
−vh−
množství. Sběr špinavých stříkaček vat za velmi nízké, neboť ve vězni− a zdravotní pracovnice.
proto považuji za velmi důležitou
Základní statistická data Kontaktního centra za rok 2011
záležitost,“ uvedl terénní pracovník
K−centra Lukáš Svoboda.
Celkový počet klientů v roce ........................................................ 259
Centrum zároveň bedlivě sleduje,
Počet nových klientů v roce ........................................................... 96
zda nejsou jeho klienti nakaženi ně−
Počet kontaktů ........................................................................ 3 924
jakou nakažlivou nemocí a zavedlo
Počet vyměněných injekčních stříkaček ................................... 39 082
vlastní program určený na snižování
Počet referencí do léčby ............................................................... 16
rizik nazvaný Harm reduction. „Pro−
Poradenství ................................................................................ 426
vádíme testy na syfilis, HIV a žlou−
Počet vydaných želatinových tobolek ......................................... 5 234
tenky typu B a C. Promořenost HIV
Sport
Žáci přepsali dějiny kyjovského basketbalu
Nelehkou sezónu před sebou měli
kyjovští žáci U14. Poprvé na vlastní
kůži okusili kvalitu ligové soutěže. Ti,
pod vedením trenéra Radima Meziho−
ráka a asistentů Josefa Ingra a Dany
Mezihorákové, vytřeli zrak velkým
basketbalovým městům (Nový Jičín,
Opava, Olomouc, Praha).
Podzimní zápasy v základní sku−
pině nejvyšší basketbalové soutěže
v této kategorii, odehrané v tělocvičně
Kyjovského gymnázia (z důvodu re−
konstrukce haly na stadionu), byly
pro kluky velkou zkušeností a podle
kvality týmů mohli jen doufat, že se
dostanou do jarní části – extraligy
(16 nejlepších týmů v ČR).
To se povedlo a ze 3. místa v zá−
kladní části postoupili jako první chla−
pecký tým v historii Kyjovského bas−
ketbalu do extraligy. Tam už Kyjované
narazili na týmy, které každoročně
berou medaile z mistrovství České
republiky, a tak sloužily tyto zápasy
jako získání cenných zkušeností.
Ovšem žáci U14 se postarali
i v extralize o překvapivé výsledky
a postoupili do play−off o mistrovství
České republiky, kde narazili na ji−
hočeský Písek, který celou soutěž
loni vyhrál. Kyjov ve třech vzájemných
Foto archiv oddílu
JUBILANTI
zápasech Písku podlehl. Nakonec
se kluci umístili na 7. až 10. místě
v ČR, což je historicky nejlepší umís−
tění v kategorii chlapců v kyjovském
basketbalu. Na závěr sezóny ode−
hráli mezinárodní turnaj v Bratislavě
a národní festival pro kategorii U14
−red−
v Kyjově.
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ KYJOVA ZA ROK 2011
Ve čtvrtek 10. května se v 15.00 v prostorách atria radnice v Kyjově
uskuteční slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Kyjova za rok 2011.
Při akci budou vyhlášeni nejlepší sportovci v pěti kategoriích za přítomnosti
vedení města. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v obřadní
síni radnice.
strana 13
Kolajová má druhý titul
z Mistrovství České republiky
Kyjovští atleti Tereza Rybaříková, Anna Výletová, Natálie Kolajová a Jaroslav Půček.
2x foto archiv oddílu
medaili i titul Mistr České republiky
v přespolním běhu.
Neztratili se ani ostatní kyjovští.
Jen jediné místo dělilo od medaile
Annu Výletovou, která mezi 58 mlad−
šími žákyněmi skončila v závodě
1250 m dlouhém na čtvrtém místě.
Starší žákyně Tereza Rybaříková
doběhla na třinácté pozici a Jaroslav
Půček dokončil závod dlouhý 3050 m
na čtrnáctém místě mezi 47 staršími
−red−
žáky.
Foto archiv N. Kolajové
Běžce různých věkových katego−
rií z celé České republiky čekal re−
publikový šampionát v přespolním
běhu ve Střelských Hošticích u Ho−
ražďovic. Na startovní listině byla
čtveřice běžců z kyjovského atletic−
kého klubu. Na jedničku vyšel šam−
pionát starší žákyni Natálii Kolajové,
která se celý závod držela ve vedoucí
skupince a v závěru svým 42 soupeř−
kám ukázala záda. Na trati dlouhé
1850 m s přehledem získala zlatou
Krajský pohár přeboru mládeže v Třebíči. Zleva Miroslav Mlčoch, Anna Lužová,
Alžběta Cutáková, Petra Navrátilová, Filip Dufek a David Válka.
Mladí karatisté opět úspěšní
Dva týdny, dvě soutěže
a 10 medailí. To je výsledná
březnová rekapitulace závod−
níků z Karate Klubu Kyjov. Nej−
prve si došel pro bronz Miro−
slav Mlčoch v Hustopečích,
kde se uskutečnilo 2. kolo Ná−
rodního poháru ČSKGr. Z dal−
ších kyjovských závodníků si
na soutěži nejlépe vedli Ni− Miroslav
kola Jirousková, David Horňák a Domi−
nik Skalický. Shodně skončili po něko−
lika vítězných soubojích na 5.−6. místě
a získali alespoň body do nominace
na Mistrovství ČR Goju−Ryu. O týden
později byly medailové žně
o poznání lepší. V Třebíči na
Krajském poháru mládeže si
karatisté vybojovali 9 medailí.
Z kategorií kata si Miroslav Ml−
čoch a Alžběta Cutáková od−
vezli zlato, Petra Navrátilová
bronz. V kategoriích kumite
zabodovali opět Miroslav Ml−
Mlčoch čoch a Alžběta Cutáková a při−
dali si na svá konta další zlaté me−
daile. Petra Navrátilová, Anna Lužová
a David Válka byli za své výkony oce−
něni stříbrem a Filip Dufek vystoupil
na třetí příčku stupňů vítězů. −red−
Úspěšné krosové závody
2x foto archiv oddílu
pro závodníky AK Kyjov
žákyně Anna Výletová, která si po celý
závod hlídala první pozici, na které také
doběhla do cíle. Další zmiňovaný titul
Mistra Moravy a Slezska si
připsala Natálie Kolajová
na trati dlouhé 1400 m,
která o svém vítězství v zá−
vodě rozhodla až finišem
v závěrečných 100 met−
rech. V tomto běhu se před−
stavila i Tereza Rybaříková.
Skončila na desátém mís−
tě. Úspěch a stříbrnou me−
daili si odvezl i starší žák
Jaroslav Půček, který až v cílové ro−
vince podlehl více ostřílenému závod−
−red−
níkovi z AK Vyškov.
Foto archiv N. Kolajové
V sobotu 17. března přivítal Pře−
rov atlety z celé Moravy, kteří na hr−
bolatém travnatém terénu svedli sou−
boje o tituly Mistrů Mora−
vy a Slezska v přespolním
běhu. Krásné slunečné
počasí svědčilo čtyřčlen−
né výpravě atletických
nadějí z Kyjova.
Po závodech mohl být
trenér Josef Pazourek nad−
míru spokojen. Dva tituly
a jedna stříbrná medaile
obohatily kyjovskou sbír−
ku ve slibně rozběhlém roce 2012.
Na trati dlouhé 1100 m získala ti−
tul Mistryně Moravy a Slezska mladší
Klub českých turistů Jiskra Kyjov
Pravidelné úterní vycházky
za každého počasí.
15. května
Šlapanice, Tvarožná,
Ponětovice – 9,5 km
(odjezd 8.25 hod., vlak)
22. května
Syrovín, Medlovický lom,
Osvětimany – 5 km
(odjezd 8.53 hod., bus)
29. května
Čeložnice, Zavadilka,
Moravany – 7,5 km
(odjezd 8.23 hod., bus)
5. května
Mor. Nová Ves, NKP Mikulčice,
Mikulčice, ČD Lužice – 10 km
(odjezd 8.38 hod., vlak. nádraží)
Zveme všechny členy i nečleny
Klubu českých turistů.
Krasobruslařský oddíl
zakončil svoji sezonu opět exhibicí
Krasobruslařský oddíl SVČ KK
Baník Hodonín končí sezonu jako
každý rok exhibicí.
Svoji volnou jízdu zde předvedla
také třináctiletá Veronika Kyněrová
z Kyjova, která bruslí od sedmi let
a již mnohé dokázala. Foto s dětmi
ze skupiny začátečníků (Viktorka
Lešanková a Amálka Kliková), které
mohou v tomto oddíle začínat již
od čtyř let věku dítěte.
Přijdete příští sezonu i vy mezi
nás?
Kontakt: [email protected]
tel.: 606 146 467 předseda oddílu
Jaroslava Letochová
Sobota 5. května
prezentace od 8.00 do 12.00 v hostinci Na Palatě ve Vřesovicích
11. ročník turistické akce
PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM
Pořádá KČT Vřesovice Trasy 8, 13, 17, 25 km pro pěší, 14 a 45 km
cyklo. Trasy vedou po turisticky značených cestách. Cíl v hostinci
Na Palatě ve Vřesovicích do 17.00.
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax 518 616 883,
tel. 777 781 788, e−mail: [email protected], Hynek Zdeněk, 607 708 147. Inzerce: tel. 777 786 787, 776 087 644. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993 reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design
& typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 19. 4. 2012.
strana 14
Kyjovské noviny / květen 2012
Květnová nabídka
vše z vlastní produkce!
535
53
/.**,-&4
1%*/)+,*.$."'
000("!"* 2000"-#*+("!"* 2
Ros
tl
pěst iny pro
vá
ujem
e již s
21 l
et
„ více jak 60 druhů muškátů
a dalších rostlin
do truhlíku i na záhon
„ muškáty převislé 10 ks
v košíku 5 různých barev
„ dřeviny, trvalky a skalničky
„ svatební kytice a řezané
květiny, pokojové rostliny,
nejlevnější tůje na živé
ploty
„ zeminy, hnojiva, postřiky,
květináče, plasty,
keramika...
„ přísada rajčata a papriky
za 8 Kč
Najdete nás pouze v jedné centrální
prodejně na ulici Svatoborská 403
(u kina směrem k Budvarce) v Kyjově
www.zahradnictvi−gardenia.cz
tel. 518 614 010, 728 896 973
Nejvyšší čas
zadat účinnou
reklamu!
[email protected]
Kyjovské noviny / květen 2012
Placená inzerce / strana 15
4291 VW DEL TopCentrumCar volkswagenCC_205x145,5_V2.indd 1
strana 16
4/10/12 5:21 PM
Kyjovské noviny Placená
/ květeninzerce
2012
Download

Kyjovske noviny 5-2012 na web