Hovorany
2014
letní
ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU
Hovorany Léto 2014
1
ÚVODEM
Vážení spoluobčané!
Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje.
I tento červnový hodový Zpravodaj Vám
nabídne přehled činnosti obce, školy, spolků
a dalších za uplynulé čtvrtletí. Všem, kteří
přispěli, děkuji. Děkuji také organizátorům
jubilujících ročníků, kteří opět v měsících
květnu a červnu posvolávali svoje třídy,
svoje spolužáky, aby tak společně zavzpomí−
nali na školní léta i na další běh roků svého
života. Tradice žije a určitě bude žít i nadále.
Dovolte mi nyní pár slov k investiční čin−
nosti obce. Připravit stavební záměr vy−
žaduje řadu formalit, papírů, jednání, do−
hadování – někdy i roky, zatímco vlastní
provedení zvládne tendrem vybraná sta−
vební firma za pár měsíců. A samozřejmě
finanční zdroje, a ty obec má!
Předně mám radost, že společné dílo
„Cyklostezka Šardice − Hovorany“ je zkolau−
dováno!
U nás v obci probíhá nyní oprava obec−
ního sklepa a pokládka páteřní sítě kanali−
zace a vodovodu v odpočinkové a relaxační
zóně. Zejména u ní „schováváme do země“
velkou hrst peněz, která nebude vidět. Pro
zateplení školy je již také vybrána firma, na−
plno se práce rozjedou přes hlavní prázd−
niny a zastaví se asi až počátkem měsíce
října. Pak se vše sečte, podtrhne a nejpozději
do konce října odevzdá ke kontrole. Úpravy
středu obce jsou formálně připraveny, po−
skytovatel dotace v současnosti podrobně
kontroluje správnost našeho zadání, aby−
chom tak v případě bezchybnosti tohoto
zadání mohli vyhlásit veřejnou soutěž a vy−
brat nejlepší nabídku stavební firmy. A po sou−
těži zase kontrola a týdny mezitím běží a běží.
I přes tuto realitu souběžně připravujeme
další projekty. K nejdůležitějším patří pro−
2
jekt výstavby „Bytového domu pro seniory,
Hovorany“, jak zní přesný název projektu. Ten
bude v podstatě do dvou měsíců ve fázi
stavebního povolení. A pak budeme sledo−
vat a zjišťovat, s jakým dotačním titulem a fi−
nanční podporou stát přijde, abychom včas
žádost podali. Na projekt „Rozšíření sběr−
ného dvora odpadů, Hovorany“ máme již
dotaci přiznanou, dodělává se prováděcí,
pak veřejná soutěž, pak realizace. Nejpozději
do konce června 2015 musí být vše hotovo.
Naproti tomu dotace na hřiště Žleby III nám
v tomto kole žel nevyšla, v dalším kole výzvy
naši žádost zopakujeme.
A jak je to s dalšími záměry? Práce na
projektu opravy místní komunikace Horní
Chaloupky I a II i rozšíření komunikace
u prodejny paní Kostihové finišují, rovněž
i práce na projektu víceúčelového areálu
u letní tribuny přes nečekané problémy, vy−
volané potenciálně záplavovým územím
této části obce, pokročily. Na stole projek−
tanta je i úvodní studie pěší zóny „Vrátková
cesta“ ke čtyřbytovce.
I práce projektantů na novém „Územním
plánu Hovorany“ pokračují. Je to zodpo−
vědné, jde to pomalu, zapracovávají se
připomínky správců sítí i dalších orgánů
státní správy, aby se tak vše připravilo pro
veřejné projednání.
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych
závěrem popřál předně všem našim malým
i velkým školákům zasloužené a zajímavé
prázdniny a nám velkým příjemné letní dny,
ať v práci či na dovolené, na zahradě nebo
ve vinici.
S úctou
Hovorany Léto 2014
Z JEDNÁNÍ ZO
V pořadí 18. zasedání zastupitelstva naší obce bylo svoláno na čtvrtek
dne 27. března 2014 do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu.
Na závěr jednání přijalo zastupitelstvo
obce následující usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Navržený program jednání s úpravou.
2. Rozpočtová opatření č. 22/2013, 23/2013,
1/2014, 2/2014, 3/2014 a 4/2014 dle
návrhu, provedená radou obce za účasti
předsedů výborů.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2014 dle před−
lohy.
4. Přeložení záměru stavby sociálního za−
řízení na letní tribuně na provozně vý−
hodnější stranu vlevo vedle tribuny.
5. Zařazení objektu vinařského podnikání
p. Bronislava Grmolce do úvodního spo−
lečného projednání Územního plánu
Obce Hovorany na MěÚ v Kyjově.
6. Zařazení rozšíření míst pro stavbu RD
Žleby II naproti hasičské zbrojnice, za−
řadit dvě lokality pro stavbu rozhledny
a rozšířit trať sklepů v Hluboké cestě.
7. Majetkoprávní záležitosti obce:
A) Záměry k úvodnímu projednání – přijetí
a zveřejnění zákonným způsobem nebo
k zamítnutí
1. Záměr obce č. 8/2014 – prodej obecního
pozemku p. č. 6421/1 o výměře 309 m2
v kategorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě
Hluboká cesta v k. ú. Hovorany na žá−
dost manželů Moniky a Aleše Rylkových,
Hovorany 794.
2. Záměr obce č. 9/2014 – prodej obec−
ního pozemku p. č. 5078 o výměře
2.519 m2 v kategorii vinice v lokalitě
Hovoransko v k. ú. Hovorany na žádost
pana Michala Šurýna, Hovorany 41.
3. Záměr obce č. 10/2014 – prodej obec−
ního pozemku p. č. 772/2 o výměře 88 m2
v kategorii zastavěná plocha a nádvoří
Hovorany Léto 2014
v lokalitě Břehy v k. ú. Hovorany na žá−
dost paní Martiny Kašpárkové, Hovo−
rany 176. Na tomto pozemku stojí dům
čp. 179 ve vlastnictví paní Kašpárkové.
B) Záměry ke schválení
1. Záměr obce č. 92/2013 – prodej obec−
ního pozemku p. č. 1451/48 o výměře
3 m2 v kategorii zastavěná plocha a ná−
dvoří u vstupu do dolní prodejny Jed−
noty v k. ú. Hovorany Jednotě, spotřeb−
nímu družstvu v Hodoníně, Národní
třída 13, 695 34 Hodonín. Návrh pro−
dejní ceny je 50 Kč/m2 bez DPH.
2. Záměr obce č. 93/2013 – prodej obec−
ních pozemků p. č. 836/35 o výměře
18 m2 v kategorii ostatní plocha, jiná plo−
cha v lokalitě Na Podkově a p. č. 836/19
o výměře 10 m2 v kategorii zastavěná
plocha a nádvoří v lokalitě tamtéž, vše
v k. ú. Hovorany panu MUDr. Tomáši No−
vákovi, Hovorany 830, návrh prodejní
ceny je 50 Kč/m2 bez DPH.
3. Záměr obce č. 34/2013 – prodej obec−
ních pozemků p. č. 5711/4 o výměře
233 m2 v kategorii ostatní plocha, zeleň
v lokalitě Dlouhé Noviny v k. ú. Hovo−
rany a p. č. 5710 o výměře 184 m2 v ka−
tegorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě
Dlouhé Noviny v k. ú. Hovorany manže−
lům Ireně a Michalu Kolářovým, Hovo−
rany 701. Pozemky se nachází vedle je−
jich RD. Návrh prodejní ceny 10 Kč/m2
bez DPH.
4. Záměr obce č. 1/2014 – odkup pozemku
p. č. 76/1 o výměře 1.373 m2 v katego−
rii orná půda v lokalitě Žleby v k. ú. Ho−
vorany od paní Marie Dudkové, Ke Tro−
jici 971, Mutěnice. Návrh kupní ceny je
10 Kč/m2 bez DPH.
3
5. Záměr obce č. 2/2014 – odkup pozemku
p. č. 7365 o výměře 196 m2 v kategorii
orná půda v lokalitě Žleby v k. ú. Hovora−
ny od paní Marie Esterkové, Hovorany
44. Návrh kupní ceny je 10 Kč/m2 bez DPH.
C) Záměry jednorázové
1. Uzavření dohody o zániku předkupního
práva pro Obec Hovorany k pozemku p. č.
1474/89 v lokalitě Krátké Noviny v k. ú.
Hovorany na žádost paní Romany Do−
brovolné, Hovorany 591, které je vázáno
na výstavbu RD. Rozestavěnou stavbu
hodlá prodat panu Jiřímu Grmolcovi.
2a) Zrušení předkupního práva pro Obec
Hovorany k pozemkům p. č. 1474/83
a 1474/172 v lokalitě Krátké Noviny
v k. ú. Hovorany na žádost manželů Jar−
mily a Jana Novotných, Hovorany 853.
RD na pozemcích je řádně postaven a zko−
laudován. Předkupní právo splnilo účel.
2b)Návrh na výmaz předkupního práva
u stavebníků v trati Krátké Noviny na zá−
kladě jejich žádostí, kteří mají RD posta−
veny a řádně zkolaudovány a měnit budou
smlouvu na smlouvu prodejní.
3. Příspěvek na zpevnění břehu na žádost
manželů Romana a Radky Kohoutkových,
Hovorany 511. Jako majitelé pozemku
p. č. 1431 v k. ú. Hovorany hodlají na této
parcele postavit RD. Součástí této par−
cely je břeh, který drží místní komunikaci
na pozemku p. č. 1445/1 v ulici Za Kos−
telem. Pro zabezpečení stavební parcely
a zároveň místní komunikace chtějí tento
břeh zpevnit. Tento návrh byl odročen pro
posouzení statikem.
4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře−
mene k obecnímu pozemku p. č. 391/1
v lokalitě Na Chodníkách v k. ú. Hovorany
za účelem umístění a provozování di−
stribuční soustavy – stavby betonového
sloupu „Hovorany, úprava sítě NN, Kubík“.
5. Žádost Jiřího Grmolce, Hovorany 592
o souhlas s koupí stavebního místa s ro−
zestavěnou nemovitostí od paní Romany
Dobrovolné.
4
6. Žádost o dotaci na zateplení dvorní části
fary ČSH ve výši 82.000 Kč, kterou po−
dala paní Mgr. Dana Konečná, farářka
Církve ČSH.
7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení fi−
nančních prostředků mezi Obcí Hovorany
a Šardice na stavbu cyklostezky.
8. Poptávka po vypracování návrhu památ−
níku školy v dědině, kde budou jednot−
livé artefakty prezentovat dřívější školu,
učební pomůcky, vybavení tříd apod.
do částky 100 tis. Kč.
9. Seznámení se s návrhy dominanty středu
obce, výběr nejlepšího návrhu – nejdříve
předložit k posouzení občanům a také
architektovi úprav středu obce.
10. Souhlas s ukončením pronájmu Lidového
domu dle smlouvy ze dne 14. 3. 2011 do−
hodou obou smluvních stran ke dni
31. 10. 2014 bezúplatně s převodem
smluvních vztahů s dodavateli energií.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Záměr obce č. 91/2013 – prodej obecních
pozemků p. č. 7894 o výměře 6.673 m2
v kategorii trvalý travní porost a p. č. 7893
o výměře 4.615 m2 v kategorii trvalý travní
porost v lokalitě Pod Vyšickem v k. ú. Ho−
vorany paní Ing. Marii Gejdošové, Štěp−
nická 1117, Uh. Hradiště. ZO doporučuje
pronájem těchto pozemků žadatelce.
2. Žádost Bc. Zdenka Pavlíka, náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje, o příspě−
vek obce na provoz Integrovaného doprav−
ního systému JMK ve výši 50 Kč na obča−
na a rok. Tento příspěvek nebyl schválen.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapisova−
telkou jednání.
2. Jmenování Kamila Turečka a Radima Če−
vely ověřovateli zápisu.
3. Kontrolu úkolů.
4. Informaci o činnosti obce za uplynulé ob−
dobí.
5. Přehled stavu investičních záměrů obce.
Ing. Josef Grmolec, starosta obce
Hovorany Léto 2014
RADA OBCE INFORMUJE
1. V uplynulém období posuzovala rada
obce několik závěrečných výroků a do−
poručení komise pro posuzování a hod−
nocení soutěžních nabídek o tom, kdo
ze zájemců o realizaci některého z inves−
tičních záměrů obce podal nejvýhod−
nější nabídku a stal se tak vítězem. Vý−
rok členů hodnotící komise se opíral
o osobní podrobné posouzení soutěžní
nabídky každého ze zájemců.
Rada obce ve všech případech s návr−
hem závěrečného výroku komise sou−
hlasila a doporučené nabídky vyhlásila
jako nabídky vítězné. Připomeňme, že
se jednalo o následující záměry:
a) Oprava obecního sklepa – nejvýhod−
nější nabídku ze čtyř zájemců podala
v elektronické aukci stavební firma
HOFRA CZ s. r. o., Lublaňská 349/26,
Praha za cenu 1,980.000,− Kč bez
DPH.
b) Sportovní a oddechové centrum Ho−
vorany – zásobování vodou, odkanali−
zování – nejvýhodnější nabídku ze čtyř
zájemců podala v elektronické aukci sta−
vební společnost Inženýrské stavby
Hodonín, s. r. o., Martina Benky 12, Ho−
donín za cenu 1,890.000,− Kč bez DPH.
c) Zateplení objektu ZŠ TGM v Hovora−
nech – nejvýhodnější nabídku z osmi
zájemců podala stavební společnost
MSO servis spol. s r. o., Svatoborská
591/87, Kyjov v ceně 6,315.000,− Kč
bez DPH.
2. Rada obce byla seznámena se sdělením
Státního fondu životního prostředí Praha
o přiznání dotace k naší žádosti na zá−
měr „Rozšíření sběrného dvora odpadů
Hovorany“ celkem ve výši 3,045.569,− Kč
při celkových rozpočtových nákladech
3,383.967,− Kč. Vlastní zdroje obce tak
činí 338.398,− Kč.
Z jednání rady obce jednou větou...
Rada obce mimo jiné
projednala a schválila:
„ rozpočtová opatření č. 4/2014,(č. 5/
/2014 schválilo ZO), 6/2014, 7/2014,
8/2014 a 9/2014 za účasti předsedů fi−
nančního a kontrolního výboru
„ program jednání 18. zasedání zastupi−
telstva naší obce dne 27. 3. 2014
„ smlouvy se společností E−ON Česká re−
publika na zřízení nových odběrných míst
pro nově budované záměry obce – odpo−
čink. a relax. zóna u rybníka, víceúčelový
areál vedle letní tribuny a Dům seniorů
„ dodatek č. 9 ke smlouvě s Městskou
knihovnou Hodonín o poskytování od−
borných služeb včetně nákupu nových
knih do částky 30 tisíc Kč
Hovorany Léto 2014
„ jednotlivé záměry rady obce k pronájmu
pozemků dle žádostí zájemců po zveřej−
nění zákonným způsobem
„ závěrečný účet DSO Severovýchod
a DSO ČOV Mistřín
„ opakovanou žádost Úřadu práce o po−
skytnutí pracovních míst na vykoná−
vání veřejně prospěšných prací pro
dočasně nezaměstnané spoluobčany
„ smlouvu s Masarykovým muzeem
v Hodoníně o provedení archeologic−
kého dohledu při realizaci akce „Spor−
tovní a oddechové centrum Hovo−
rany“
„ pozvání dcer p. Václava Kosteleckého
ke slavnostnímu odhalení busty jejich
otce v sobotu 29. 3. 2014 ve vestibulu
5
„
„
„
„
„
„
„
„
„
6
sokolovny, který byl před 72 le−
ty popraven v Mauthausenu
přidělení čísel popisných ro−
dinným domům dle žádostí
jednotlivých majitelů těchto
nemovitostí
žádost Státnímu fondu život−
ního prostředí Praha o příspě−
vek obci ve výši 1,151 mili−
onu Kč jako spoluúčast fondu
za pořízení kompostérů, podíl
obce byl 127.893,− Kč
započetí oprav sociálních za−
řízení zdravotního střediska
Hovorany v přízemí budovy
domácími firmami pana Pavla
Jeník Machala
Valčíka a Jiřího Plchúta
„ personální rozšíření kulturní komise
objednání instalace nového provedení
napájecích elektrických rozvodů pro
o p. Tomáše Grufíka
„ aktualizaci smlouvy mezi obcí a a.s. Ze−
osušovače rukou a splachovače na so−
ciálním zařízení zdravotního střediska
mas Čejč o napojení přípojky elektrické
od firmy Elektroinstalace Holešinský,
sítě sběrného dvora na síť mechanizač−
ního střediska Zemasu
Hovorany
upřesnění objednávky firmě Jaroslava
„ oslovení společnosti JM−TISK s. r. o.
z Kostelce o vypracování cenové kalku−
Liďáka o provedení opravy dolních be−
tonových přístupových schodů k zá−
lace na tisk nové knihy o konci II. svě−
tové války v Hovoranech při příležitosti
kladní škole na období hlavních prázdnin
smlouvu o dílo s firmou Mgr. Zuzany
70. výročí ukončení této války
Tinthoferové na zajištění celé správní
„ protokol o schvalování účetní uzávěrky
za rok 2013
agendy veřejné soutěže „Zateplení ob−
jektu Základní školy, Hovorany“, a to
„ účetní uzávěrku základní školy za rok
2013 dle předlohy
od otevírání soutěžních obálek až po ko−
nečné vyhodnocení nejvýhodnější na−
„ objednávku a dodání herních prvků nej−
bídky
výhodnější nabídky od firmy Bonita
nabídku Ing. Karla Martínka jako nejvý−
Group Servise z Tišnova do zelené
hodnější nabídku pro výkon stavebního
plochy vedle zdravotního střediska
dozoru obce na plánovaných akcích
„ žádost výboru Spolku dobrovolných
opravy obecního sklepa, zateplení školy
hasičů Hovorany o zřízení tréninkového
a úprava návsi
hřiště pro mladá družstva hasičů v lo−
nabídku Ing. Jaroslava Bartoníčka na vý−
kalitě u živočišné farmy vedle stávají−
kon stavebního dozoru obce pro akci
cího dětského hřiště
„Sportovní a oddechové centrum Ho−
vorany – zásobování vodou, odkanali−
Rada obce mimo jiné projednala
zování lokality“
a vzala na vědomí:
nezbytná opatření pro zajištění provozu−
„ žádosti spoluobčanů o odkoupení obec−
schopnosti obecní techniky – nákupy ná−
ních pozemků a předání jejich žádostí
hradních dílů, servisní opravy apod.
na program jednání zastupitelstvu obce
Hovorany Léto 2014
„ protokoly vyměřovacích prací jednot−
livých parcel na základě žádosti žada−
telů firmou Geprostav geodesie s. r. o.,
Hodonín, které jsou prováděny v ka−
tastru obce po komplexních pozemko−
vých úpravách
„ předání podkladů obce Státnímu ze−
mědělskému intervenčnímu fondu, po−
bočka Brno, na proplacení uznatelných
nákladů schváleného projektu pro zá−
kladní školu Hovorany s názvem „Hledá
se nový V. A. Kovanič“
„ plán organizace a celkového zajištění
průběhu letošních krojovaných letních
hodů
„ informaci starosty hasičů p. Jaroslava
Zahrádky o volbě letošních stárků – je
pouze jeden stárkovský pár – a to sl.
Romana Grmolcová a p. Jiří Trávníček
„ informace o průběhu realizace investič−
ních akcí obce
„Sportovní a oddechové centrum
Hovorany“
„Oprava obecního sklepa Hovorany“
„Generální oprava sociálního zařízení
v objektu zdravotního střediska“
„Nezbytné opravy šaten TJ Zemas“
„ informace o průběhu stavby VaK a. s.
Hodonín na výměně tlakového přiva−
děče vody v úseku středu obce od ro−
dinného domu mž. Machalínkových
po restauraci Fontána a napojení na
dříve opravený výtlak směrem k vodo−
jemu
„ informaci technického náměstka VaK
a.s. Hodonín Ing. Pavla Zabadala o pro−
vedení účinného technického opatření
na vodovodním řadu zásobujícího vo−
dou mateřskou školu, které zajistilo
povýšení tlaku vody do stanovené
normy
„ sdělení Úřadu práce Hodonín o schvá−
lení dvou pracovníků na výkon veřejně
prospěšných prací s účinností od 5. 5.
2014
„ přehled účetní uzávěrky HC KABEL s.r.o.,
Hovorany 45, k 31. 12. 2013
Hovorany Léto 2014
„ informace p. Bronislava Grmolce k jeho
podnikatelskému záměru v lokalitě
Dlouhé Noviny a projednání stavby
záchytného poldru v této lokalitě
„ rozhodnutí odboru životního prostředí
MěÚ Kyjov o vydání povolení o naklá−
dání s povrchovými vodami a k jejich
akumulaci na vodní nádrži „hovoranský
rybník“
„ informaci o připravované výstavě mu−
zejního spolku, kulturní komise a obec−
ního úřadu pod názvem „Jaro na dě−
dině“ na sobotu 29. 3. 2014 v soko−
lovně
„ informaci o přípravě kulturní akce zá−
kladní školy a obecního úřadu na neděli
13. 4. 2014 ve výstavní síni školy při
příležitosti 15 let od úmrtí akademic−
kého sochaře V. A. Kovaniče spojené
s odhalením jeho busty vytvořené Pav−
lem Valčíkem
„ informaci projektanta Bc. Josefa Bayera
o stavu prací projektu víceúčelového
objektu, plánované stavby vedle letní tri−
buny
„ informaci projektanta Ing. Pavla Tučka
o stavu projektu bytového domu pro
seniory
„ informaci o stavu kontroly přípravy pro−
jektu úpravy návsi poskytovatelem do−
tace
„ přejímku vozidla Bonetti včetně pěti kon−
tejnerů v rámci dotačního programu
Státního fondu životního prostředí „Se−
parace a svoz bioodpadu“
Rada obce děkuje:
„ stárkovskému páru i jejich rodinám za při−
jetí této obětavé, zodpovědné a po prá−
vu i čestné funkce zabezpečující hodový
pořad a zejména pak pokračování hodo−
vých tradic
„ všem spoluobčanům, kteří pečují o čis−
totu a pěkný vzhled svého okolí před
rodinným domem
Ing. Josef Grmolec, starosta obce
7
VÝSTAVBA OBCE
Výstavba v obci
Vážení spoluobčané, i já Vás vítám nad stránkami
letního Zpravodaje.
V minulém roce nám úřad práce na zá−
kladě dohody přidělil pracovníky již po−
čátkem dubna. Letos je jednání s ÚP o při−
dělení zaměstnanců na VPP složitější.
V loňském roce touto dobou jsme ke třem
stálým pracovníkům již měli k dispozici
dalších osm. V tomto roce nám byli dle do−
hody první dva pracovníci schváleni až po−
čátkem května. I tak se budeme snažit zís−
kat další. Ze stálých pracovníků je jeden
delší dobu nemocen. Pro zajištění chodu
obce, sběrného dvora, provádění drobných
oprav, formanek atd. a hlavně sečení trávy,
jsou čtyři pracovníci velmi málo. Z těchto
důvodů prosíme o shovívavost při plnění
Vašich požadavků vůči nám, např. při žá−
dostech o sečení trávy vedlejších lokalit,
provádění drobných oprav, ale i provádění
formanek atd. Pokud nám ÚP přidělí více
zaměstnanců, hodláme pokračovat v dříve
započatých pracích, např. ve výstavbě
chodníků na hřbitově a jejich opravách
po obci, v opravách místních komunikací
a polních asfaltových cest a dalších drob−
ných opravách po obci.
Do konce března bylo ukončeno kácení
rizikových stromů. Byly z větší části pro−
vedeny ořezy stromů a keřů kolem hlavní
komunikace, u hřbitova atd. Pravidelně
byla vyvážena vyhrabaná suchá tráva,
větve a smetky po obci. Byla odbagrována
hlína po bouřkách naplavená do travního
pásu vedle hlavní silnice od Fontány po OÚ.
Současně v této části byly zredukovány
i trvalé porosty, byl upraven terén a opě−
tovně zaseta tráva. Touto úpravou došlo
8
k optickému rozšíření prostoru okolí OÚ
a jeho zpřehlednění při výjezdu. Byly nalo−
ženy a odvezeny věnce ze hřbitova. Před
sokolovnou byl zlikvidován loňský vá−
noční strom. U letní tribuny byl z rozva−
děče prodloužen kabelový přívod pro
osvětlení krytého posezení. Po zimním ob−
dobí byly očištěny krajnice komunikací,
obsečena tráva a následně postříkány kraj−
nice a chodníky prostředkem Randap.
V průběhu dubna jsme se věnovali drob−
ným opravám po obci a hlavně sečení
trávy. Na větší dostupné travnaté plochy po−
užíváme mulčovacího zařízení malotrak−
toru Vivid. Využili jsme též nabídky firmy
SYNPRO na posečení dostupných stran
potoka větším a výkonnějším mulčovacím
ramenem. V první třetině dubna nám firma
pana Holomáče podrtila část naskládané
biomasy za sběrným dvorem odpadů.
Průběžně byla prováděna údržba a opra−
vy veřejného osvětleni a plánovaná údržba
a opravy místního rozhlasu.
Provedli jsme doplnění dopravního
značení (DZ) na místních komunikacích:
v horní části ulice Špitálka – DZ upozor−
ňující na slepou ulici, v ulici Za Mlýnem –
DZ přikazující snížení rychlost do 30 km
za hodinu s upozorněním na umístěný
zpomalovací pruh, parkoviště u dolní Jed−
noty – DZ pro vyhrazené parkoviště s do−
plňkovou upřesňující cedulí a DZ omezující
vjezd vozidel nad 3,5 tuny na parkoviště.
Průběžně musíme též provádět opravy
poškozeného dopravního značení, hlavně
po diskotékách. U tenisových kurtů jsme
Hovorany Léto 2014
provedli předláždění vadného venkovního
chodníku ze zámkové dlažby.
Zaměstnanci jsou též nápomocni při
organizování akcí obce, kulturní komise,
spolků atd. Např. pomoc při zajištění
sbírky ošacení pro Diakomii, úklid prostor
u letní tribuny před kulturními akcemi, za−
jištění vybavení volebních místností, pře−
voz sedacích souprav a dalších věcí, atd.
Za spolupráce se společností Zemas
Čejč bylo provedeno nezbytné ořezání
přerostlých porostů daleko zasahujících
do polních asfaltových cest. Jednalo se
o tyto lokality: Hovoranska, za mlýnem
až k vodárně, Hluboká cesta, Hodonská,
v lese při výjezdu na Písky a na Příděly.
Motorová vozidla vyhýbala větvím, jez−
dila po protějších krajnicích, které byly
neustále ničeny.
Větší odborné a stavební akce v obci
zajišťují vybrané firmy. Pokračující práce
ve dvoře OÚ: Bylo vybouráno luxferové
okno, dolní vchodové dveře do přístavby
a byly nahrazeny novým euro oknem a dveř−
mi, následně byly opraveny špalety, elek−
troinstalace, zábradlí, fasáda. Vestibul bude
v průběhu června vymalován. Nad vcho−
dem do dílny byly zakráceny traverzy, pod−
šalovány a zabetonovány s vloženým ar−
mováním. Pak byla stříška oplechována.
Nakonec byla opatřena fasádou. Dále byla
opravena fasáda i na zbylých dvou stříš−
kách a na špaletách dvorního vjezdu.
Zdravotní středisko: Byla vyměněna
vadná zářivková tělesa v ordinaci na dět−
ském oddělení. V přízemí ZS byly zahájeny
práce na opravách sociálního zařízení.
Hodlali jsme vyměnit staré WC s nádrž−
kami za nové kombi záchody. Tomu ale mu−
selo předcházet provedení úpravy rozvodů
vody a odpadů. Jelikož většina stěn byla
natřena olejovým nátěrem, rozhodli jsme,
že než opravovat zastaralé nátěry, bude
lepší provést nové obložení keramickým
obkladem. Po provedených opravách so−
ciálek v přízemí jsme pokračovali s opra−
vami v prvním patře ZS. Zde musely být,
mimo jiné, opraveny i rozvody ústředního
topení, vyměněny dosluhující staré ra−
diátory, pisoáry nahrazeny novým typem
Generální oprava
sociálního zařízení
na zdravotním středisku
Hovorany Léto 2014
9
Generální oprava
sociálního zařízení
na zdravotním středisku
s automatickým splachováním a následné
provedené opravy a úpravy elektroinsta−
lace, odvětrávání atd. Jelikož se čas od času
stávalo, že nefungovaly odpady, které se
ucpávaly vhozenými, špatně se rozkláda−
jícími ubrousky na osušování rukou, bylo
rozhodnuto doplnit sociálky osušovači
rukou. Záchody na ZS
jsou již po opravě
v provozu. Zbývá ješ−
tě provést úpravy roz−
vodů vody, opravy
vadných odpadů, spr−
chového koutu a pře−
místění umývadla
v prostorách pedikúry
a masáží. Nakonec
bude nutné provést
malbu veřejných pro−
stor.
Oprava šaten TJ
Zemas: Pokračují ve
starší části šaten, na
tribuně a na chodníku.
10
Byly opraveny dvě šatny včetně sprcho−
vých koutů opravou izolací stěn, omítek,
provedením obkladů sprchových koutů,
opravou instalace sprch, elektroinstalace
a vymalováním.
Byla vyměněna stará dřevěná okna
za nová plastová umožňující nepřetržité
větrání celých prostor šaten a tím i ome−
zení tvorby plísní. Aby nedocházelo ke vzni−
ku plísní na stropě v budově, byly stropy
z venku na tribuně zaizolovány. Též byly
na tribuně zatepleny okraje stropních miak
a uzavřen prostor pod dřevěnou částí tri−
buny podezděním. Na celý zateplený a za−
betonovaný prostor na tribuně byla polo−
žena keramická dlažba. Byla provedena
oprava vadné dlažby na chodníku mezi tri−
bunou a hřištěm, oprava soklů budovy.
Zbývá dodělat opravu dřevěné podlahy
tribuny výměnou vadných fošen, pro−
dloužení střechy, aby nepršelo na tribunu,
opravu zábradlí a případné vymalování
vnitřních prostor a opravu venkovní fa−
sády s jejím nalíčením.
Pokud se mužstvu mužů podaří postou−
pit do vyšší třídy, což jim upřímně pře−
jeme, chceme, aby nově opravené pros−
tory šaten a tribuny dobře reprezentovaly
obec a byly důstojné vyšší soutěži a nemu−
seli jsme se za ně stydět.
Výměna starých oken v objektu šaten sportovců
Hovorany Léto 2014
Oprava sprch v šatnách sportovců
Část opraveného chodníku
u šaten sportovců
Oprava obecního sklepa:
Vítězem výběrového řízení
Areál TJ Zemas −
opravená posilovna
firmou HOFRA CZ s. r. o.,
bylo po předání stanoviště
dne 15. dubna započato
s demoličními a zemními
pracemi. Měly být zacho−
vány přízemní obvodové
stěny a dřevěný strop. Je−
likož po obnažení hlavic
trámů bylo zjištěno jejich
poškození, bylo doporu−
čeno změnit provedení
stropu za keramicko−beto−
nový. Jelikož stěny měly
nedostatečné základy a než
je složitě podbetonovat,
bylo přistoupeno i k demolici stěn. Tím od−
izolací. Byly nově postaveny obvodové
padlo i složité provedení sanačně−izolač−
stěny a provedeny opravy vadné části pří−
ních prací. Byly zajištěny a stavebně oddě−
stupového kvelbení sklepa. To je stav k uzá−
leny sousední stěny nemovitostí. Dále byly
věrce Zpravodaje.
provedeny inženýrské sítě, armováni zá−
Relaxační a oddechové centrum: Dne
kladů a základové desky, jejich vybeto−
18. dubna bylo předáno staveniště firmě
nování, provedení vodorovných a svislých
Inženýrské stavby Hodonín, vítězi výběro−
Hovorany Léto 2014
11
Betonování základové desky obecního sklepa
vého řízení. Začaly práce zásobování vodou
a odkanalizování lokality. K uzávěrce Zpra−
vodaje byly provedeny téměř všechny vý−
kopové práce a položeno kanalizační po−
12
trubí včetně výtlakového. Zbývá ještě do−
končit cca 20 metrů potrubí pro rozvod
vody, provést předepsané tlakové zkoušky
a propojit celé úseky se stávajícími roz−
vody. V lokalitě u ob−
čerstvení budou práce
Dokončovací práce
pokračovat výkopem
na tlakovém
pro uložení jímky, je−
přivaděči vody
jím napojením na ka−
nalizaci a osazením
technologie přečer−
pávání. V týdnu před
hody budou práce
přerušeny, bude pro−
veden úklid prostor.
Dokončovací práce
budou opět pokra−
čovat v týdnu po ho−
dech.
Ještě jedna sta−
vební akce probíhala
v centru obce a to vý−
Hovorany Léto 2014
Pokládka kanalizace
v odpočinkové
a relaxační zóně
měna přivaděče vody do vodárny.
Jelikož je připravovaná oprava
středu obce za nemalou částku
na spadnutí, byla požádána spo−
lečnost VaK Hodonín o posouzení
stavu potrubí tlakového vodovod−
ního přivaděče k vodojemu. K to−
mu, že se nakonec vedení VaK Ho−
donín rozhodlo k výměně potrubí,
přispěla i jeho porucha v letošním
roce. Veškeré práce provedla firma
Atesia Ratíškovice. Na žádost obce
byla v této lokalitě vyčištěna a ka−
merovým systémem překontrolo−
vána i kanalizace. Dle sdělení spol.
VaK je v pořádku.
Jelikož jsou již letní hody skoro
za dveřmi, chtěl bych Vás požádat
o pomoc s předhodovým úklidem
obce a doufám, že se nám vyhnou
bouřky, abychom nemuseli odklí−
zet bláto.
Blíží se konec školního roku
a období dovolených, dětem přeji
krásné prožití prázdnin a dospělým
pohodu o dovolené.
František Kučera, místostarosta obce
Filip Tureček
Hovorany Léto 2014
13
ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Červená je třešeň, stříška, rudá polní mák…
...To je písnička, kterou si naše děti zpívají
teď, na prahu léta, na konci školního roku.
Je to doba těšení se na prázdniny, děti
jsou živější než jindy, my zase pociťujeme
narůstající únavu s blížícími se prázdni−
nami. Přesto se snažíme vymýšlet pro děti
zajímavé a zábavné aktivity, abychom je
zaujali a něčemu naučili.
V minulém Zpravodaji jsme vás zvali
do školky na Den otevřených dveří.
14
Nedělní odpoledne se vydařilo. Děti
s vážností a nezbytnou trémou předvedly
svá krátká vystoupení. Společně jsme
v tvořivých dílničkách vyrobili velikonoční
dekorace. Potěšila nás velká účast, která
svědčí o zájmu rodičů o naši školku.
V dubnu za dětmi přijelo divadlo „S Te−
tinama na zelenou.“ Zavedlo nás do pří−
běhu plného dopravních značek a pravi−
del. Auta, traktory, kola, to všechno děti
zajímá. A tak když jsme ještě byli
svědky požárního cvičení ve ško−
le, ozývaly se ze tříd básničky, pís−
ničky a hry s dopravní tématikou.
Zvláště se dětem povedly výkresy,
na kterých malovaly požární auta.
Aby děti znaly telefonní čísla, kam
volat v případě ohrožení, naučili
jsme je krátké říkanky. Třeba po−
slouží i Vám:
150 hasiči, požár jenom zasyčí,
155 doktor je tu hned,
158 znám, policii zavolám.
Naše děti se také účastnily akce
„Čteme s krtkem“, kterou pořádala
místní knihovna.
Děkujeme paní Hanáčkové za mi−
lé přijetí a pěkný program, který dě−
tem připravila.
Minule jsem vás informovala
o logopedické prevenci, kterou se
na naší školce zabýváme. V rámci
výměnných návštěv zavítala k nám
do školky skupina 37 pedagogů
z Kroměřížska, aby se podívala,
jak u nás v oblasti logopedie pra−
cujeme. Podle reakcí mohu říci, že
se jim u nás ve školce líbila nejen
Hovorany Léto 2014
naše práce, ale i naše nová
školka. Ráda bych tímto po−
děkovala všem zaměst−
nancům za přípravu pohoš−
tění a zvláště paní učitelce
Zuzaně Grmolcové za před−
vedenou logopedickou ukáz−
ku.
V květnu jsme opět za−
hájili Klub maminek a dětí,
kde se mají možnost nově
zapsané děti seznámit s pro−
středím školky a maminky
se zeptat na vše, co je zají−
má.
Naše děti také podnikají
výlety do okolí. Nejprve vy−
razily k rybníku, kde se pro−
měnily v malé přírodovědce
a s lupami prozkoumávaly
prostředí okolo vody. Letos
jsme byli obzvlášť úspěšní.
Po prvotním odchytu slu−
níčka, šneka a slimáka se
podařilo ulovit i žábu. Vše
jsme si náležitě prohlédli
a zase pustili do přírody.
Vodě zůstaneme věrní
i dále, pojedeme lodí po řece
Moravě na školní výlet, ale
to už do uzávěrky letního
Zpravodaje nestihneme.
Den dětí jsme oslavili na
školním hřišti. Sportovní vý−
kony byly odměněny diplo−
mem a sladkou odměnou.
Na konec roku půjdou
předškoláci na návštěvu
do 1. třídy, abychom jim
připomněli, na co se mají
po prázdninách těšit. Roz−
loučíme se s nimi malou za−
hradní slavností a popře−
jeme si pěkné a veselé
prázdniny. Ahoj zase 1. září.
Hana Horáková,
vedoucí učitelka MŠ
Hovorany Léto 2014
15
Ahoj děti!
„Pro malé i větší čtenáře“
Milé děti, blíží se období, které máte z celého roku určitě nejraději –
konec školního roku, prázdniny, dva měsíce sladkého nicnedělání.
Snad vás tyto dvě strany ještě více prázd−
ninově naladí. Menší z vás si mohou
přečíst, kde strávil Toník s rodiči do−
volenou, a ti starší si mohou vyluštit
prázdninovou křížovku a zasmát se nad
Murphyho zákony.
Toníkova rodinná dovolená
Hned po příjezdu z dovolené, kterou Toník spolu se svými rodiči
strávil u moře, začal prosit maminku: „Maminko, můžeme zatele−
fonovat babičce a dědovi, aby věděli, že jsme se v pořádku vrátili
a také bych jim chtěl vyprávět, jak jsme celou dovolenou prožili.“
„Toníku, a co chceš babičce a dědovi říct?“ vyzvídala maminka.
„Chci jim vyprávět, jak jsem se potápěl v moři. Mami, mami,
budeme už volat?“ žadonil Toník.
„Dobrá, už vytáčím číslo, počkej, slyším vyzvá−
něcí tón. Ahoj maminko, náš Toník ti chce vylíčit
své zážitky,“ vysvětlovala maminka.
„Ahoj babi, představ si, že jsem se učil šnorch−
lovat a potápět. Babičko, šnorchloval jsem s tatín−
kem mezi korály, ty jsou na mořském dně a vy−
padají jako tvoje uháčkované dečky. Připadal jsem
si jako v akváriu, plavaly tam malé barevné rybičky.
Trochu jsem se bál, ale tatínek plaval pořád vedle mě. Při potápění jsem nasbíral krásné
mušličky, ze kterých jsem pak v písku tvořil obrázky. Taky jsem viděl chobotnici, nebyla
sice obrovská, ale její dlouhá chapadla jsem nespočítal. Připlavala ke břehu, možná
byla zvědavá nebo si chtěla hrát. Do vody jsem chodil v botách, byly to speciální boty,
neboj, v bačkorách by se stejně špatně plavalo. Tatínek říkal, že je musím nosit, protože
v moři žijí ježci s bodlinami jako má ježek, který u vás
v hromadě listí přespává celou zimu,“ dokončil vyprávění
Toník.
„Toníku, slyším, že máš hodně zážitků, povíš nám je
příští týden, chystáme s dědou opékání špekáčků, řekni
to mamince a určitě přijeďte,“ sdělila Toníkovi babička.
„Dobrá, vyřídím tvůj vzkaz. Pozdravuj dědu. Mějte se
hezky. Ahoj,“ řekl Toník a zavěsil sluchátko.
16
Hovorany Léto 2014
Pro větší čtenáře
V křížovce si vyluštíš název jedné z blízkých hradních zřícenin, kterou můžeš navštívit
o prázdninách.
menší evropská měnová jednotka
eskymácké obydlí
obojživelník
L
největší moravské město
N
jedna z planet
horní končetina
území s jeskyněmi
Murphyho zákony na dovolenou
„
„
„
„
Nikdy nechtějte vědět, co opravdu obsahuje pokrm, který právě jíte.
Levný hotel není nikdy levný bezdůvodně.
Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii.
Podezřele levný hotel bude většinou vzdálený tak dvě až tři hodiny
svižné chůze od pláže.
Mgr. Lenka Svobodová
„ Objížďka je nejdelší spojnice dvou bodů.
Hovorany Léto 2014
17
Na chvíli ve škole...
Výstava výtvarných prací žáků a projektu „Hledá se nový V. A. Kovanič“
Slavnostní
zahájení
výstavy
18
Hovorany Léto 2014
V neděli 13. dubna měla
hovoranská veřejnost mož−
nost zpříjemnit si odpoled−
ne návštěvou základní ško−
ly, kde na ně čekal hudebně
− výtvarný zážitek. Celou
školou se nesl koncert pě−
veckého sboru, který dal ale−
spoň na chvíli zapomenout
na pošmourné počasí. Vý−
stava, ač se konala týden
před Velikonocemi, nebyla
pouze „jarně − velikonoční“.
Návštěvníci se seznámili
s tvorbou žáků všech tříd v
hodinách výtvarné výchovy,
pracovních činností a ke−
ramického kroužku během
celého školního roku.
Součástí výstavy byla
i prezentace projektu „Hle−
dá se nový V. A. Kovanič“,
během kterého se malí
„medailéři“ pokoušeli ztvár−
nit zadaná témata (2. stu−
peň − „Hovoransko“, 1. stu−
peň − „ZOO“) v netradičním
formátu a materiálu. Vrcho−
lem celého odpoledne pak
bylo slavnostní odhalení busty V. A. Kova−
niče, jejímž autorem je pan Pavel Valčík.
Busta spolu s medailemi žáků a foto−
grafiemi zachycujícími celý projekt i s do−
provodnými akcemi jsou součástí trvalé
Prezentace prací žáků spojené
s projektem Hledá se nový V. A. Kovanič
Hovorany Léto 2014
Odhalení busty V. A. Kovaniče
autora pana Pavla Valčíka
expozice věnované jednomu z nejslavněj−
ších hovoranských občanů, panu Kovani−
čovi. Stálou expozici, nové výstavní plochy
a prezenční techniku jsme pořídili do školy
z prostředků dotace.
Nové výstavní plochy ve škole
19
Požární cvičení
Začíná evakuace všech žáků ze školy
Jako první dorazili hovoranští
hasiči s velitelem zásahu
panem Miroslavem Zemčíkem
Sledovali jsme, jak přijíždí
jedno hasičské auto za druhým
Po příjezdu jednotek z Hodonína
převzali vedení akce profesionálové
Na pomoc přijeli i dobrovolní hasiči
ze Šardic, Mutěnic, Čejkovic a Krumvíře
20
Hovorany Léto 2014
Ale nejdříve museli vysvobodit „žáky“, kteří uvízli
v učebně, kterou oheň odřízl od únikové cesty
V pondělí 28. dubna v 9 hodin ráno vy−
pukl v kabinetě výtvarné výchovy v naší
škole požár.
Naštěstí nešlo o skutečnost, ale o plá−
nované cvičení několika jednotek Hasič−
ského záchranného sboru. Evakuovaní žáci
tak měli možnost vidět zásah místních ha−
sičů a dalších dobrovolných sborů ze čtyř
okolních obcí i profesionální jednotky
z Hodonína. Šlo nejen o nácvik hašení
požáru, ale i o vyproštění „figurantů“ z hor−
ního podlaží školy za pomocí vysoko−
zdvižné plošiny.
Pomocí vysoko−
zdvižné plošiny byli
všichni zachráněni
Hovorany Léto 2014
Nastoupit do takové „klece“
chce jistou dávku odvahy
Zatímco cvičení probíhalo
v prostorách školy, my
jsme sledovali hašení
požáru vodou z plošiny
21
Školní akademie aneb „Vysílá Televizní studio Hovorany“
Letošní akademii jsme pojali jakožto
vysílání „Televizního studia Hovorany“; jed−
notlivá vystoupení proto připomínala ty−
pické televizní pořady, ve kterých jsme
se snažili – a velmi úspěšně – zohlednit
problematiku našeho regionu. Z naplně−
ného sálu se ozýval častý smích a potlesk,
bylo vidět i slyšet, že diváci se baví a s pro−
gramem „Televizního studia Hovorany“
jsou spokojeni.
Program zahájili „Šmoulové“
z 5. třídy pořadem Cvičení s Dádou
Kouzelná školka s druháky
„Večerníčci“ z 1. třídy
Deváťáci uvádí Hovoranské zpravodajství
22
Hovorany Léto 2014
Hovoranské babičky (z 6. třídy) ovládly část Televizních
novin a ohromily svým tancem s čagany všechny diváky
Sportovní zpravodajství žáků 3. třídy
V soutěžním pořadu 4. třídy
Hovoransko má talent předvedl
svůj um i hovoranský vinař
Sedmáci začali psát diktát
Sveřepí šakali zavile vyli...
z filmu Marečku, podejte mi pero
V pořadu Nikdo není dokonalý
přivítala 8. B i Duo Eva a Vašek
Hovorany Léto 2014
23
A nezbytná reklama v podání páťáků
Všichni poznali ukázky z kultovních českých
filmů ve Videostopu v podání žáků 8. A
Hodinou zpěvu ukončil pěvecký sbor
vysílání Televizního studia Hovorany
24
Hovorany Léto 2014
Soutěž s prodejnami COOP o zájezd
Naše pátá třída se zapojila do soutěže
pořádané radiem Čas a společností COOP
Morava o zájezd do pařížského Disney−
landu a spoustu dalších krásných cen.
Soutěžilo se ve sbírání účtenek z pro−
dejen COOP. Zapojili jsme všechny síly
a snažili jsme se nasbírat co nejvíce účte−
nek i z jiných prodejen. Při sbírání nám
pomáhaly paní prodavačky z COOPu v Ho−
voranech, Kyjově, Dambořicích, Šardicích,
Hustopečích u Brna a také žáci 4. třídy ZŠ
v Kloboukách u Brna.
Dva měsíce od 3. 3. do 30. 4. jsme sbí−
rali a počítali účtenky. Průběžně jsme po−
sílali za každý týden počet nasbíraných
účtenek a stali jsme se v jednom týdnu nej−
lepšími sběrači.
Odpoledne 30. dubna jsme krabice za−
lepili, odnesli na poštu a poslali na adresu
radia Čas.
Už jsme plánovali, co bychom, kdyby...
Ve středu 7. května bylo všechno spočí−
táno a rozhodnuto. Po osmé hodině ranní
jsme se z radia Čas dozvěděli, že jsme se
umístili na krásném 3. místě. Hned vyrazil
„promotým“ radia se zástupci společnosti
COOP předat nám cenu, kterou jsme zís−
kali. Naše výhra je dvoudenní pobyt v Račím
údolí v Jeseníkách. Všem, kteří nám pomá−
hali sbírat, bychom chtěli moc poděkovat.
Ekologické programy
K oslavě Dne Země jsme využili nabídky
Lipky, školského zařízení pro environmen−
tální vzdělávání. Pro žáky 6. a 7. ročníku
jsme vybrali terénní program Život v ko−
runách stromů, který probíhal na území
Moravského krasu v Krásensku. Žáci plně−
ním úkolů poznávali stromy z různých po−
hledů, zahráli si na ornitology, pomocí mi−
kroskopů objevovali život v půdě.
Hovorany Léto 2014
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili pro−
gramu s názvem Energie ze Slunce v pro−
storách Otevřené zahrady v Brně. Žáci se
formou her a soutěží seznámili s dostup−
nými obnovitelnými zdroji energie. Ve sku−
pinkách si fiktivně založili firmu na vý−
stavbu domů a snažili se zjistit, do jaké míry
je možný provoz domácnosti za použití
obnovitelných zdrojů energie.
25
Programy primární prevence
V přednášce Tomáše Böhma ze sdruže−
ní Acet o škodlivosti kouření se žáci sed−
mého ročníku více dověděli o jednotlivých
fázích závislosti na kouření, motivaci kuřá−
ků, o ekonomické a samozřejmě zdravotní
stránce kouření.
Pan Jiří Hostýnek z obvodního oddělení
Policie ČR Dubňany seznámil žáky prvního
stupně s praktickými problémy chování dětí
v silničním provozu, při cestě ze školy a na
autobusových zastávkách, na které si dospě−
lí obyvatelé obce stěžují. Žáci se dozvěděli,
že za své chování jsou zodpovědní a jejich
přestupky proti veřejnému pořádku může
Policie ČR řešit a pokutovat. Vysvětlili si také,
jak se zachovat, když je osloví někdo cizí a
zopakovali si pravidla pro osobní bezpečnost.
Tématem přednášky pro žáky 5. − 9. roč−
níku byly mezilidské vztahy, šikana, kyber−
šikana a trestní zodpovědnost. Žáci se do−
zvěděli o nejčastěji páchaných trestných
činech mládeže a následném trestu.
Beseda s politickým vězněm z 50. let
slechy i mučením ve věznicích v Uherském
Hradišti, v Leopoldově, na Mírově apod. a více
než deset let prožil v pracovních táborech
Vojna a Bytíz na Příbramsku. V roce 1964 se
dočkal podmínečného propuštění a v roce
1991 byl rehabilitován.
Ve čtvrtek 29. května přijal naše pozvání
pan Pavel Hubačka z Dolních Bojanovic,
který je pamětníkem 50. let minulého století.
Žákům osmého a devátého ročníku vyprá−
věl o svých životních osudech, s citovým po−
hnutím se vracel i k těm nejnepříjemněj−
ším okamžikům. Narodil se 18. května roku
1925 a už ve svých 17 letech byl za 2. svě−
tové války zapojen do odboje proti nacistům.
V roce 1950 byl odsouzen komunistickým
režimem ke třiceti letům těžkého žaláře za ve−
lezradu a vyzvědačství, prošel tvrdými vý−
26
K dalším akcím jen krátce slovem
„ od dubna do června probíhal na bazéně
v Ratíškovicích plavecký výcvik žáků 2.−4.
ročníku „ do hodin angličtiny opět zavítali
rodilí mluvčí z Velké Británie „ dárkem k Me−
zinárodnímu dni dětí byl pro děti 1.−4. třídy
animovaný film Lovecká sezóna 2 v kině Svět
Hodonín a pro žáky 5.−9. ročníku divadelní
představení Bylo nás pět v divadle Radost
v Brně „ kurz dopravní výchovy absolvovali
žáci 3. a 4. třídy „ všechny třídy se vypravily
na školní výlety „ čekají nás sportovní dny
v Čejkovicích a slavnostní ukončení škol−
ního roku
Hovorany Léto 2014
Největší úspěchy našich žáků v soutěžích
Vrbová Blanka, 5. třída
„ 1. místo v okresním kole Pythagoriády
„ 1. místo v celostátním měřítku
v soutěži Matematický klokan
„ 10. místo v okresním kole
Matematické olympiády
„ Ocenění za nejlepší výsledek v JM kraji
v testování matematiky
a českého jazyka SCIO
Ivičičová Marie, 6.třída
„ 3. místo v okresním kole
soutěže Bible a my
„ 7. místo v celostátním kole
soutěže Bible a my
Ivičič Petr, 8. B
„ 2. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
„ 4. místo v okresním kole
soutěže Bible a my
„ účast v okresním kole
Matematické olympiády a Pythagoriády
Kovanič Vít, 8. B
„ 4. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
„ 12. – 14. místo v okresním kole
Dějepisné olympiády
„ účast v okresním kole
Matematické olympiády
a Pythagoriády
Reichmann Pavel, 6. třída
„ 4. místo v okresním kole
Zeměpisné olympiády
„ účast v okresním kole Pythagoriády
Kucínová Karolína, 7. třída
„ 6. místo v okresním kole
Zeměpisné olympiády
„ 11. místo v okresním kole
Biologické olympiády
„ účast v okresním kole Pythagoriády
Pilát Jan, 7. třída
„ 4. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
Sůkopová Kamila, 9. A
„ 3. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
„ 5.− 6. místo v okresním kole
soutěže Olympiády z českého jazyka
„ 6. místo v okresním kole
Olympiády z anglického jazyka
Smaženka Jakub, 9. B
„ 7. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
Němečková Lucie, 7. třída
„ 3. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
„ účast v okresním kole
Matematické olympiády
Prýglová Romana, 9. A
„ 10. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
„ 21. místo v okresním kole
Biologické olympiády
Šůrek Filip, 3. třída
„ 1. místo v celostátním měřítku
v soutěži Matematický klokan
Filipovičová Aneta, 9. A
„ 9. místo v okresním kole
Chemické olympiády
Hovorany Léto 2014
Grmolec Patrik, 7. třída
„ 7. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády
27
28
Mgr. Anežka Grmolcová, ředitelka školy
Žákům 9. A a 9. B přejeme šťastné vykročení do dalšího života a všem pěkné prázdniny a zaslouženou dovolenou.
Vycházející žáci z 9. A 9. B
Hovorany Léto 2014
CÍRKVE
Vlastenec a kněz
P. Václav Kostiha 1900−1942
P. Václav Kostiha se narodil dne 26. července 1900
v Nechvalíně č. p. 108.
se dívali na kostel sv. Jana
Křtitele, který byl v roce
1926 opraven, a pozorovali
věřící, jak ještě po nevydláž−
děné cestě přichází do kos−
tela a na hřbitov. Pět roků
působil mladý kaplan v Ho−
voranech, sledoval zave−
dení elektřiny v obci v roce
1929 a byl svědkem první−
ho rozsvícení žárovky v zá−
kristii dne 3. prosince 1929.
Společně s žáky prožíval radost z otevření
nové měšťanské školy dne 21. září 1930.
Nemalé zásluhy měl na zrealizování
nákupu nových elektrických varhan, které
Foto archiv obce Hovorany
Po maturitě v roce 1921
na Gymnáziu na tř. Kapitána
Jaroše v Brně se rozhodl
studovat bohoslovectví, dne
7. března 1925 byl v Brně
vysvěcen na kněze.
Působení v Hovoranech
1927−1932
Když mladý kaplan Vác−
lav Kostiha přišel dne 5. září
1927 do Hovoran, netušil, že
zde prožije až do 31. srpna
1932 jedno z nejhezčích období svého ži−
vota. S farářem P. Josefem Multušem
obývali prostory farní budovy, kaplanky,
dvora a zahrady. Přes plot farní zahrádky
P. Václav Kostiha uprostřed děvčat v Hovoranech
Hovorany Léto 2014
29
Slavnostně vyzdobená fara,
odhalení pamětní desky, rok 1945
Osudové rozhodnutí
P. Václava Kostihy
Na začátku války působil
P. Václav Kostiha ve farnosti
v Prušánkách, v roce 1940 byl
přeložen do farnosti ve Ždáni−
cích. Byl velmi oblíben a do−
konce se zde stal i starostou
Orla.
V roce 1942 bydlel na faře
společně s kaplanem Františ−
kem Vonešem, farskou hospodyní Hed−
vikou Hanzelkovou a služebnou na po−
mocné práce Josefou Kubatíkovou. Život
ve farnosti měl svá zaběhnutá pravidla,
ale klidný život se změnil počátkem května
1942:
2. květen 1942 – P. Václava Kostihu požá−
dal dlouholetý přítel, štábní kapitán v. v. Jo−
sef Muller z Kyjova, zda by mohl ukrýt na
faře dva ilegální pracovníky, a to npor. Ol−
dřicha Pechala a učitele z Koryčan Cyrila
Žižlavského. Kněz bez váhání souhlasil.
Postřeleného C. Žižlavského jezdil ošetřovat
MUDr. Vladimír Dunděra z Kyjova i s man−
želkou. Nikdo z nich netušil, že je gestapo
na základě udání už delší dobu sleduje
a čeká na vhodnou chvíli, aby je všechny
zatklo.
Pamětní deska na stěně farní
budovy roku 1945, Marie rozená Ševelová
provdaná Filipovičová a Vladimír Vykydal
30
Foto 2x archiv obce Hovorany
byly zkolaudovány dne 22. dub−
na 1931. Působil jako vzděla−
vatel v Orelské jednotě v Hovo−
ranech.
21. červen 1942 – V neděli byl zatčen
farář V. Kostiha, kaplan František Voneš
a služebná Josefa Kubatíková. Všichni byli
odvezeni na úřadovnu gestapa v Uherském
Hradišti. Při výslechu bral P. V. Kostiha
všechna obvinění na sebe, tvrdil, že npor.
O. Pechala a C. Žižlavského ukrýval ze zišt−
ných důvodů bez vědomí kaplana F. Vone−
še a služebné J. Kubatíkové. Po končení vý−
slechu v Uherském Hradišti byli dopraveni
do Kounicových kolejí v Brně.
1. červenec 1942 – Poprava P. Václava
Kostihy v Kounicových kolejích v Brně
na základě rozsudku stanného soudu.
Po válce
Na P. Josefa Kostihu vzpomínal nejen
P. Arnošt Korec, ale i občané z Hovoran.
Litovali i úmrtí mnoha desítek osob, které
byly při záchraně parašutistů popraveny
nebo zahynuly v koncentračních táborech
a káznicích. Aby se na hrdinský čin P. Vác−
lava Kostihy nikdy nezapomnělo, navrhl
Petr Juras z Hovoran č. p. 70 zhotovit pa−
mětní desku, která by připomínala nejen
období, kdy působil P. Václav Kostiha v Ho−
voranech, ale i jeho statečný čin.
Dne 1. července 1945 při vzpomínkové
akci občané společně s P. Arnoštem Kor−
cem slavnostně odhalili žulovou desku, kte−
rou zhotovil kameník Rudolf Petr v Kyjově,
Hovorany Léto 2014
na stěně farní budovy. Text na desce: „Zde
působil od 5. 9. 1927 do 31. 8. 1932 jako
kaplan P. Václav Kostiha, který dne 1. VII.
1942 položil svůj život za požehnanou
budoucnost české vlasti a celého čes−
kého národa“.
Na slavnost byla pozvána i rodina
P. Václava Kostihy, otec Martin, sestra
a bratr. Slavnostním řečníkem byl P. Jo−
sef Krejčí, farář z Lužic a P. Jaromír Poří−
zek, farář z Dolních Bojanovic. Za hovoran−
ské občany promluvil p. Josef Strmiska,
obecní tajemník. Kostelní sbor pod vede−
ním P. Karla Votoupala zazpíval několik
písní.
V současné době je pamětní žulová
deska uložena v archivu Muzejního spolku
v Hovoranech.
Zapsala: Irena Ivičičová
Pozn.: Zapsala i článek „Vlastenec a sokol
Václav Kostelecký,“ který vyšel v jarním Zpravodaji
Zdroj:
Alexej Novosad: Paměti Hovoran, vydal MNV Hovorany, rok 1968
Farní kronika Církve římskokatolické v Hovoranech
Mgr. Lubor Nedbal: Voják, vlastenec a národní hrdina štábní kapitán pěchoty Oldřich Pechal k životním
osudům velitele výsadkové skupiny ZINC, vydala obec Vřesovice, rok 2007
http://encyklopedie.brna.cz/
Noc kostelů
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety
právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů
„Lange Nacht der Kirchen“.
V roce 2009 překročila Noc kostelů
hranice a otevřely se také kostely a mod−
litebny na několika místech v České re−
publice. V roce 2010 se Noc kostelů ko−
nala již v celé České republice, v roce 2011
poprvé na Slovensku a o rok později také
v Estonsku.
Mottem každý rok je jiný biblický verš,
jehož součástí je právě slovo „noc“. V le−
tošním roce je to verš 1,14 ze starozá−
konní knihy Genesis (První Kniha Mojží−
šova):
„Nechť jsou světla na nebeské klenbě,
aby oddělovala den a noc. Budou na zna−
mení časů, dnů a let.“
Letos mohli návštěvníci ve stovkách
otevřených kostelů poznávat a obdivovat
Hovorany Léto 2014
duchovní a umělecké skvosty křesťanství,
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale
i živé přítomnosti. O tom svědčil i bohatý
kulturně−duchovní program, v němž opět
nechyběly koncerty, komentované pro−
hlídky, workshopy nebo divadelní před−
stavení, možnost nahlédnout do kostelních
sakristií či klášterních zahrad, zkusit si za−
hrát na varhany, vystoupat na věže či se−
stoupit do starobylých krypt, prožít litur−
gii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to,
co bylo inspirací pro stavitele křesťanských
chrámů.
Také naše farnost se zapojila v letošním
roce do této celorepublikové akce. Ve far−
ním kostele svatého Jana Křtitele začala Noc
kostelů mší svatou s hudebním doprovodem
31
Bohoslužebné předměty
na obětním stole
hovoranské scholy. Po mši svaté si mohla
široká veřejnost prohlédnout sakristii, kde
byly vystaveny liturgické oděvy, knihy
a předměty, dále oratoř, zde mohl každého
zaujmout pohled shora na oltář a vystavený
dřevěný betlém. Na oltáři byly vystaveny
bohoslužebné předměty a monstrance.
Každý návštěvník mohl nahlédnout do zpo−
vědní místnosti, v Božím hrobě zalistovat
ve všech kronikách farnosti. V hlavní lodi
kostela byla k vidění křtitelnice, moderní
křížová cesta akademické malířky Sabiny
Kratochvílové z Brna a všechny korouhve
s výjevy svatých. Nejvíce navštěvova−
ným místem byl kúr a věž. Na kúru si mohl
každý prohlédnout varhany a odvážlivci
si zkusili zahrát i pár tónů. Na věži kostela
stáli zájemci přímo pod třemi zvony a měli
možnost zakusit zvláštní atmosféru. Po se−
tmění P. Milan Těžký prezentoval promítá−
ním svých fotografií a slovem
postřehy z cesty ze Svaté
Bohoslužebné oděvy
země, kolébky křesťanství.
Mezi promítáním se mohl
každý zaposlouchat do var−
hanních skladeb známých
skladatelů v podání varha−
níka BcA. Marka Horáčka.
Posledním příjemným mís−
tem prohlídky byl sál pod fa−
rou, kde bylo připraveno pro
všechny malé občerstvení.
Za organizační tým bych
chtěla poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem po−
díleli na přípravě a průběhu
této akce. Za organizační tým
Marta Jetelinová
32
Hovorany Léto 2014
VZPOMÍNKA
Smutné výročí
Letos, právě v těchto dnech uplynulo sto let
od začátku I. světové války.
Jak to tenkrát bylo, nikdo z nás žíjících
nepamatuje. Nahlédněme proto do stránek
obecní kroniky.
Je neděle 28. června 1914. V Hovora−
nech se slaví hody. Celá dědina je ve svá−
teční náladě. Hudba hraje, mládež veselí se
na návsi pod májem. Veselost dostupuje
vrcholu. Kolem šesté hodiny večer ozna−
muje přišlá zpráva z okresního hejtmanství,
že habsburský následník trůnu Ferdinand
d.Este a jeho manželka byli v Sarajevě
zavražděni. Jako útočníci uváděni Srbové
Gavrilo Princip, Nedelik Gabvinovič a Milan
Ciganovič. Srbská vláda je viněna podpo−
rou vraždy rakouského následníka trůnu,
že o chystaném atentátu věděla. Přesto, že
přišla taková zpráva, tančila hovoranská
chasa v hospodě u Kristů i v jiných hostin−
cích nerušeně dále, poněvadž starosta Fi−
lipovič další zábavu nezakázal, dělaje, že
o ničem neví.
23. 7. 1914 v šest hodin večer je rakous−
kou vládou zaslána nóta vládě srbské s kru−
tými podmínkami. Ježto touto nótou žádá
se po Srbsku zřeknutí se své samostatnosti,
podmínky rakouskou vládou kladené pro−
to přijati nemůže. 28. 7. 1914 Rakousko vy−
povídá válku Srbsku a jsou ihned vydána
a vyhlášena vyjímečná nařízení a opatření.
Vzplanula světová válka. 31. 7. 1914 pro−
vedena všeobecná mobilizace v Rakousku.
V obci vylepeny vyhlášky nařizující tuto
mobilizaci.
Druhý den 1. srpna projíždělo přes Ho−
vorany 30 vozů ze Šardic s rukujícími do−
mobranci a je vyprovázejícími občany na ná−
Hovorany Léto 2014
draží. Silnice po celé délce dědiny byla ob−
sazena obyvatelstvem, jedno oko nezů−
stalo suché, když patřilo, jak mladí muži
odcházejí z kruhu svých nejdražších, aniž
by mohli o sobě říci, že se zpět navrátí. Byl
to smutný průvod a ještě smutnější podí−
vaná naň.
Druhý den rukovali naši. Čtrnáct mužů
z ročníku 1890. Bylo to v neděli. Jeli na vo−
zech k rannímu (pátému) vlaku. Ticho všude,
jen pláč dusil každý projev. Když první výzva
dojela na nádraží v Čejči, bylo tam už mnoho
rukujících z okolí, ze Šardic, Čejče, Čejkovic,
Terezova a odjinud. Vyprovázelo je mnoho
jejich příbuzných. Na nádraží byla velká
vřava a pláč žen. Čejčský rolník Antonín
Rylka, záložní četař, volal: „Však jim to dáme!
Ať žije císař a král!“ Na to zvolal hovoran−
ský starosta Filipovič: „Ať žijí Srbové!“
(Za toto byl později udán a vyšetřován).
Tak pro nás popsal ty první válečné dny
hovoranský kronikář, byť začal pamětní
knihu psát až o šest let později.
Potom odjížděli další, v roce 1915 už
ženatí otcové rodin. Celkem jich během
čtyřletého válečného běsnění odešlo asi
550. Mnozí se už nevrátili. Na různých bo−
jištích padlo 39 mužů, 2 zůstali nezvěstní,
9 jich zemřelo mimo bojiště na následky
zranění. 16 se jich vrátilo jako invalidé.
Těch 50, kteří se nevrátili, nám připomí−
nají dva pomníky na návsi a na hřbitově. Po−
ložili své životy za vlast a za svobodu. Není
slov, jimiž bychom jim mohli dost poděko−
vat za jejich bezmeznou oběť, oběť nejvyšší.
Marie Zajícová, kronikářka obce
33
KULTURA
Setkání jubilantů
Letošní padesátníci
Letošní šedesátníci
34
Hovorany Léto 2014
Letošní sedmdesátníci
Letošní pětasedmdesátníci
Hovorany Léto 2014
35
Výstava Jaro na dědině
Ve dnech 29. a 30. března 2014 uspořádala kulturní komise a Muzejní
spolek při Obecním úřadě v Hovoranech výstavu „Jaro na dědině“.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu
fotografií a předmětů týkajících se jarního
období, především Velikonoc. Dále byly
k vidění ukázky lidové tvořivosti – škrábání
vajíček, pletení žil, výrobky ze šustí... a vý−
robky dětí z místní mateřské i základní
školy. Výstavu také obohatily svým vystou−
36
pením děti národopisného kroužku Potů−
ček, hovoranský Mužský pěvecký sbor
a cimbálová muzika Cangla.
Jako součást této výstavy byla v jejím
úvodu v sobotu v 15 hodin slavnostně od−
halena busta pana Václava Kosteleckého
z dílny pana Pavla Valčíka.
Eva Ptáčková
Hovorany Léto 2014
Hovorany Léto 2014
37
Fotoreportáž z akcí knihovny
Kromě výpůjčních služeb pořádá knihovna také akce pro veřejnost
a besedy pro žáky místní základní a mateřské školy.
Beseda se žáky 4. ročníku
Velikonoční odpoledne a nový dětský nábytek
38
Hovorany Léto 2014
Návštěva předškoláků v knihovně
Přesně na Den učitelů, tedy 28. 3. 2014
jsme v knihovně přivítali žáky 4. ročníku
místní základní školy. Spolu s paní učitel−
kou Mgr. Ludmilou Blahůškovou se se−
známili s knihovnou, rozdělením knih
a jejich půjčováním. Žáci dobře poslou−
chali a připravené úkoly byly pro ně hrač−
kou. Také jsme společně probrali, co
právě čtou, doporučili jsme si dobré knihy.
Na závěr si žáci vyslechli pověst o Hovo−
ranech a na cestu do školy dostali malou
sladkost a tužku. Již v tento den měla pak
knihovna tři nové čtenáře právě z řad čtvr−
ťáků.
Nový stoleček a židličky do dětského
koutku zakoupené obecním úřadem mohly
nejmenší děti vyzkoušet v pondělí 7. 4.
2014 v rámci „Velikonočního odpoledne.“
Byly pro ně přichystány úkoly s motivem
Krtečka, které všechny děti hravě zvládly.
Odměnou za získaná razítka bylo Krteč−
kovo lízátko. Pak bylo přichystáno zdobení
velikonočních perníčků, výroba obrázku
s Krtečkem nebo velikonoční slepičky.
Své výtvory si mohli všichni odnést domů,
nazdobené perníčky někteří hned snědli.
Tímto děkujeme Liběně Kolaříkové za per−
níčky a zdobící polevu.
V pátek 11. 4. 2014 se do naší nové
knihovny přišli podívat předškoláci
z místní mateřské školky. Připravené úkoly
– puzzle, pexeso, barvy, počítání – pro ně
byly hračkou, jsou moc šikovní a na školu
rozhodně dobře připravení. Dále jsme si po−
vídali, jak se ke knize chovat, jak si je mo−
hou vypůjčit a co všechno se v knihách
dozví. Přečetli jsme si také pár básniček,
kde děti šikovně doplňovaly rýmy. Za od−
měnu dostali lízátka a omalovánky.
Mgr. Ivana Hanáčková, knihovna Hovorany
Více fotografií, aktuální informace a pozvánky na další akce naleznete na
www.hovorany.knihovna.cz
Těšíme se na vaši návštěvu ve středu nebo v pátek od 15.30 do 19.00 hod.
Hovorany Léto 2014
39
Co nás čeká
27. 6. – 1. 7. 2014
Hovoranské
krojované hody
sobota 19. 7. 2014
Otevřené sklepy
„ pořádá Spolek
Hovoranských vinařů
„ areál sklepů,
areál rybníka
a areál u hřiště
sobota 26. 7. 2014
Myslivecká noc
„ pořádá Myslivecké
sdružení
Dolina Hovorany
„ areál u hřiště
neděle 17. 8. 2014
Tradiční turnaj
v pétanque
„ pořádá Orel jednota
Hovorany
„ fotbalové hřiště
B + areál u kurtů
sobota 23. 8. 2014
Kácání mája
a přehlídka mužských
pěveckých sborů
s večerní besedou
u cimbálu
„ pořádá Sbor
dobrovolných hasičů
a Mužský pěvecký sbor z Hovoran
„ areál u hřiště
sobota 30. 8. 2014
Rozloučení s prázdninami
„ pořádá TJ Sokol, TJ vodní a lyžařské
turistiky, motorkářská parta HOSAKO
„ areál u rybníka
neděle 24. 8. 2014
Tradiční orelská pouť na sv. Hostýně
„ pořádá Orel jednota Hovorany
neděle 28. 9. 2014
Orelské odpoledne
„ pořádá Orel jednota Hovorany
„ areál u rybníka
40
Hovorany Léto 2014
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Mužský sbor Hovorany
Obec Hovorany si v roce 2013 na Velikonoce připomněla
420. výročí od svého založení.
Pro tuto slavnostní vzpomínku byl v so−
botu 6. dubna 2013 odpoledne připraven
bohatý hudební pořad „Hovoranští muzi−
kanti… co děláte?“, ve kterém vystoupili
muzikanti Hovoráci, kteří hráli či dodnes
hrají v dechovkách či cimbálkách v širo−
kém okolí. A v tomto pořadu se také hodně
zpívalo a poprvé jako jeden ze souborů vy−
stoupil i Mužský sbor z Hovoran. Hudební
stránku souboru vede Marek Horáček,
organizační záležitosti zajišťuje Tomáš
Grufík.
Od tohoto prvního vystoupení Muž−
ského sboru uplynul více než jeden rok.
Za tuto dobu Mužský sbor absolvoval ně−
Hovorany Léto 2014
kolik kulturních akcí: v květnu 2013 pře−
hlídku mužských sborů v Miloticích na zám−
ku, v červnu 2013 Malování pískem v Ho−
voranech, v červenci 2013 akce hovoran−
ských vinařů – Den otevřených sklepů,
27. 12. 2013 jsme zazpívali při tradičním
pořadu Žehnání vína v sokolovně v Ho−
voranech, v březnu 2014 vystoupení v ho−
voranské sokolovně na akci „Jaro na dě−
dině“, v dubnu 2014 jsme pro televizi
Šlágr natáčeli hodovou píseň pana Josefa
Ondrůje „Hovoranský stárku“, zvuk se
točil v Čejči u pana Antonína Dambors−
kého, následně obraz u sklepa Zdeňka
Kučery „Na Benátkách“. Z této nahrávky
41
vznikl nosič, který si můžete zakoupit u pana
Jana Grmolce.
Náš sbor přijal pozvánku na folklorní
festival v Šardicích (13.−15. 6. 2014) a na
Den otevřených sklepů do Terezína dne
5. 7. 2014. Na sobotu 23. 8. 2014 plánu−
jeme uspořádání přehlídky mužských
sborů v Hovoranech. Domlouváme se Sbo−
rem dobrovolných hasičů Hovorany, že
bychom ji zorganizovali společně při pří−
ležitosti kácení mája. Poté by začala pře−
hlídka mužských sborů. Po ní asi v 19,00 ho−
din zahraje cimbálová muzika poté začne
hlavní pořad – přehlídka mužských sborů.
Po ní asi v 19 hodin zahraje CM při večerní
„Besedě u cimbálu“. Při celé této akci plá−
nujeme uspořádat vinotéku. Vzorky vína
by dodali členové mužského sboru, jejich
přátelé a sponzoři.
Na závěr přijměte od Sbor u dobrovol−
ných hasičů Hovorany a Mužského pě−
veckého sboru z Hovoran upřímné po−
zvání na tuto akci.
Za spolek Tomáš Grufík
Svaz zdravotně postižených občanů
Základní organizace SZPO v Hovoranech připravila v I. pololetí
pro více než 180 svých členů několik zajímavých akcí.
V měsíci únoru využili 23 naši členové
možnost koupání a saunování v Lázních
Hodonín. V březnu se konala výroční
42
členská schůze ZO. Byla poznamenaná
náhlým úmrtím dlouholetého člena vý−
boru p. Radka Trávníčka. Přesto však bylo
Hovorany Léto 2014
vděčně přijato vystoupení pěveckého
kroužku základní školy. Na vlastní žádost
se vzdala funkce předsedkyně ZO paní
Anežka Bortlíková a hospodářka paní
Vojtěška Horáková. Oběma patří za více
jak desetiletou práci ve výboru a aktivní
činnost velké poděkování, myslím, že od
všech členů ZO. Proto byl navržen a pak
zvolen nový výbor ZO. Občerstvení a ob−
sluhu zabezpečily naše členky, patří jim
dík a uznání.
V dubnu jsme se jeli projet na kolech po
nové cyklostezce do Šardic. Bylo pěkné
počasí a akce byla zakončena občerstve−
ním v pohostinství na fotbalovém hřišti.
Na začátku měsíce května jsme jeli au−
tobusem do Boleradic. V místním divadle
jsme zhlédli konverzační jednoaktovku
„Zakázané uvolnění“ v nastudování diva−
delního spolku z Veverské Bítýšky. Tato hra
byla zfilmována režisérem Janem Hře−
bejkem a nyní je uváděna do kin. Ještě
v květnu měli naši členové možnost zúčast−
nit se jednodenního autobusového zájezdu
za pamětihodnostmi Tišnova a okolí. Zá−
Hovorany Léto 2014
jezdu se zúčastnili jen 33 zájemci. Viděli
a prohlédli si dosud nejstarší činný ženský
klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tiš−
nova a Podhorácké muzeum. V Tišnově
jsme se prošli nejužšími městskými ulič−
kami v ČR, v místním muzeu nás seznámili
s výstavbou železniční tratě Tišnov – Žďár
nad Sázavou a s využitím tunelů za II. svě−
tové války. Ty byly uzavřeny a v nich se
montovala německá letadla FW 109.
Po obědě v Tišnově nás zavezl autobus
před hrad Veveří, který jsme si pro nedo−
statek času prohlédli jen zvenčí a vydali
jsme se do 1,5 km vzdáleného kotviště lodí.
Po nalodění jsme se asi hodinu projížděli
po hladině Brněnské přehrady. Na hlavním
kotvišti jsme nastoupili do autobusu a spo−
kojeni odjeli do Hovoran.
Na výborové schůzi si členové zvolili
nového předsedu pana Bohumila Ginzla,
hospodářku paní Vlastu Hojovou a před−
sedu revizní komise pana Petra Ištvánka.
V novém složení výboru budeme pokra−
čovat v práci pro spokojenost svých členů.
Bohumil Ginzl za výbor SZPO
43
Český svaz zahrádkářů
Jak jsme pracovali a žili v první polovině roku...
Posledním dnem roku 2013 skončilo vo−
lební období všech orgánů ČZS a od 1. ledna
začíná nové pětileté volební období. Prvním
úkolem letošního roku tedy bylo provést
volby nového výboru základní organizace
a nebo nechat potvrdit členskou schůzí stá−
vající výbor. Na vlastní žádost se vzdal funkce
člena výboru dlouholetý a zakládající člen
organizace přítel Karel Kučera. Výbor jeho
žádosti vyhověl a místo něj byl do výboru
zvolen přítel Martin Konečný. Současně byl
rozšířen počet členů revizní komise o pří−
tele Miroslava Dobrovolného, aby RK měla
lichý počet členů. Chtěl bych zde při této
příležitosti příteli Karlu Kučerovi co nejsrdeč−
něji poděkovat za vše, co pro činnost a pro−
pagaci zahrádkářské organizace jako její
dlouholetý člen udělal a popřát všechno
nejlepší v jeho dalším životě.
Výbor po svém zvolení zahájil již v mě−
síci únoru přípravy výstavy vín. Samotná
výstava se uskutečnila 22. března 2014.
Bylo zde vystaveno celkem 539 vzorků vín;
326 bílých, 157 červených a 56 vín růžo−
vých. Z těchto vín vybraly komise šam−
piony výstavy:
„ Bílé víno Sauvignon VzH
pana Marka Cutáka z Milotic
„ Červené víno Blauburger
od pana Josefa Klevety z Rozstání
„ Růžové víno Cabernet Sg PS
z Vinařství Trávník Mutěnice
Výstavu navštívilo na 500 platících ná−
vštěvníků, kteří byli s její úrovní, dle jejich
vyjádření, spokojeni. Potěšila nás zejména
návštěva zahrádkářů z Prostějova, kteří byli
spokojeni nejen s kvalitou vín, ale i s cel−
kovým prostředím. Ekonomický přínos
z výstavy zajistí další činnost organizace
44
v průběhu celého roku i možnosti investo−
vat do potřeb organizace.
V průběhu jarních měsíců jsme našim
členům i občanům obce umožnili vystavit
jejich vína na výstavách vín v okolních ob−
cích na základě vzájemné spolupráce s tam−
ními pořadateli. Byly to výstavy na Čejči,
v Šardicích, ve Ždánicích, v Kloboukách
u Brna a jinde.
Současně s přípravami výstavy byl za−
hájen i prodej umělých hnojiv, byl zajištěn
doprodej bramborové sadby a byla prodá−
vána semena okurek a cuket. Hnojiv bylo
prodáno 44,5 q, brambor 13,30 q a semen
po 3/4 kg od každého zboží.
V nejbližších měsících nás čeká spousta
práce na zprovoznění nového skladu a pro−
dejního prostoru umělých hnojiv. Stávající
prostory ve dvoře obecního úřadu jsme
nuceni uvolnit pro potřeby obce. OÚ nám
nabídl pro náš sklad prostor za restaurací
Fontána, který byl uvolněn po přesídlení sta−
vební firmy pana Medvedíka. V současné
době zde probíhají drobné stavební práce,
které zajišťuje OÚ svými zaměstnanci. Po je−
jich ukončení bude nutno formou brigády za−
jistit opravu stropu a prostoru v prodejně.
Také bychom chtěli uspořádat, stejně
jako v předcházejících letech, pro své členy
i občany obce nějakou zajímavou akci for−
mou autobusového zájezdu.
Toto je asi vše, co se v organizaci za−
hrádkářů událo od začátku letošního roku
a co nás čeká v nejbližší době.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem,
kteří budete číst tento příspěvek, popřál vše
nejlepší, zejména hodně zdraví, úspěch
v pracovním úsilí a dobrou pohodu v životě.
Za ZO ČZS předseda Jaromír Ambroz
Hovorany Léto 2014
Hovoranští vinaři
Spolek Hovoranských vinařů, o.s., uspořádal 17. května 2014
„Celostátní výstavu vín z málopěstovaných odrůd révy vinné,
spojenou s regionální výstavou vín“.
Pro návštěvníky bylo k ochutnání z málo
pěstovaných odrůd připraveno 95 vzorků
vín z 36 odrůd a jejich cuvée, z toho 53 bí−
lých, 37 červených a 5 rosé vín z České
i Slovenské republiky. Pro ochutnání z re−
gionální produkce obcí Mikroregionu Ho−
voransko bylo prezentováno 388 vzorků vín,
z toho 232 bílých, 122 červených a 34 rosé
a klaretů. K dobré náladě hrála cimbálová
muzika Galán. Celkem tak k ochutnání ná−
vštěvníků byly 483 vzorky vín.
Šampioni výstavy:
„ Noria 2013 ledové, Vinařství
Fasora a synové, Hovorany 203
Hovorany Léto 2014
„ Alibernat 2013,
Rodinné vinařství Čotek,
Kobylí 210
„ Hibernal 2013 ,
Rodinné vinařství Grmolec,
Hovorany 243
„ Frankovka 2013,
Ing. Buštík Zdeněk, Šardice 96
„ Rosé Frankovka 2013,
Vysoké pole s. r.o., Skalica SK
Děkujeme všem vinařům za poskytnuté
vzorky vín.
Za spolek Petr Fasora
45
Za životní prostředí Hovoran
Aktuálním tématem v Hovoranech posledních týdnů a dnů
je téma termální depolymerizace.
Na žádost našeho spolku připravil pan
Ing. Hajduch, který je odborníkem na pro−
blematiku polymerů, krátkou přednášku
na téma depolymerizace a pro ty, kteří se
jí nemohli zúčastnit ani v Hovoranech
24. 5., ani později 12. 6. v Obecní hale
U Orla v Šardicích, přinášíme její krátké
shrnutí autorem.
Termální depolymerizace uhlíkatých látek
Ing. Lubor Hajduch
V současné době nastává lidstvu obrov−
ský problém s odpady. Ve 20. století se che−
mický průmysl rozvíjel obrovskou rychlostí.
Nastala masová výroba umělých hmot,
které jsme nazvali plasty. Dnes si začí−
náme uvědomovat možná rizika a hledáme
cestu, jak tyto odpady zlikvidovat, abychom
co nejméně znečistili životní prostředí.
Umělá hmota neboli polymer je makro−
molekulární látka složená z velkého počtu
atomů, vázaných chemickými vazbami
do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří
pravidelně se opakující části, které nazý−
váme stavební nebo monomerní jednotky
(mery). Polymery můžeme rozdělit na pří−
rodní – biopolymery (proteiny, některé
sacharidy, nukleové kyseliny) a syntetické
(polyetylen − PE, kaučuky, pryže, polyvinyl−
chlorid – PVC, polyetylentereftalát – PET,
Teflon).
Polymery připravujeme z monomerů
chemickou reakcí, která se nazývá poly−
merizace (polyreakce, polymerace). Z tech−
nologického hlediska se dá provádět po−
lymerizace několika způsoby. Hlavním
zdrojem monomerů je ropa a z ní získané
uhlovodíky.
46
Depolymerizace je chemická reakce,
která je opačná polymerizaci. Při této re−
akci je jako reaktant brán polymer a jako
produkt nám vznikne monomer. Jinak ře−
čeno výchozí látka, kterou jsme použili při
výrobě samotného polymeru. Laicky by−
chom mohli depolymerizaci vysvětlit jako
roztrhání dlouhých makromolekul na malé
molekuly s délkou řetězce od jednoho
do cca šestnácti uhlíků. Princip této me−
tody je ten, že polymery zahřejeme bez
přístupu kyslíku a za zvýšeného tlaku, pří−
padně v přítomnosti katalyzátoru. Tato
technologie je taktéž nazývána termální
pyrolýza, která může probíhat při různé
teplotě. Nízkoteplotní pyrolýza probíhá
při teplotách do 500°C, středněteplotní
pyrolýza při teplotě 500°C až 800°C a vy−
sokoteplotní při teplotách nad 800°C. Při
tomto dojde k roztrhání makromolekul
a vzniku plynu, který se nazývá pyrolýzní
plyn. Vzniklý plyn se následně ochladí, část
produktů zůstane v plynném skupenství,
část zkondenzuje do kapalného skupenství
v podobě pyrolýzního oleje a poslední sku−
pinu tvoří tzv. uhlíkový zbytek v pevném
skupenství.
Pokud bychom touto metodou zpraco−
vávali čisté polymery, s největší pravděpo−
dobností by nám vznikaly pouze základní
uhlovodíky. Problém celé této technologie
je v tom, že žádné syntetické polymery,
které se dnes používají, nejsou čisté. Ob−
sahují celou řadu příměsí, jako jsou urych−
lovače vulkanizace, stabilizátory, anti−
oxidanty, plastifikátory, retardéry hoření,
barviva aj. Tyto příměsi jsou z větší části
velmi toxické látky.
Hovorany Léto 2014
Při ochlazování pyrolýzního plynu
vzniká nemalé množství perzistentních
organických látek, jako jsou dioxiny a jim
podobné látky. Dioxiny je obecný název
pro skupinu vysoce toxických polychlo−
rovaných organických heterocyklických
sloučenin, které jsou nerozpustné ve vodě,
ale zato jsou velmi dobře rozpustné v tu−
cích. Dioxiny vznikají nedokonalým spa−
lováním chlorovaných organických látek,
popřípadě při spalování jakýchkoliv orga−
nických látek v přítomnosti chloridových
iontů. Vysoké koncentrace dioxinu způ−
sobují záněty kůže – chlorakné (otrava bý−
valého ukrajinského politika Viktora Juš−
čenka), záněty sliznice a plicní tkáně, což
může končit smrtí. Při dlouhodobé expo−
zici při malých koncentracích způsobují
dioxiny celou řadu potíží, např. neplodnost,
aterosklerózu, poruchy nervového sys−
tému, vznik rakoviny, poruchy genetic−
kého aparátu buněk.
Pevný uhlíkový zbytek taktéž obsahuje
celou řadu nebezpečných látek, zejména
těžké kovy. Těžké kovy se vyznačují různou
mírou toxicity. Ukládají se v tělech orga−
nizmů, kde následně způsobují celou řadu
nemocí a funkčních poruch, zejména vnitř−
ních orgánů.
V současné době tato technologie není
v Evropské unii ve větší míře komerčně
využívána. Podle nepodložených infor−
mací je v Rumunsku v provozu jedna de−
polymerizační linka, která je využívána
komerčně. Několik málo firem v USA ko−
merčně tyto technologie využívá. Ale také
je nutno uvést, že spousta jich již byla uza−
vřena z důvodů vysoké poruchovosti nebo
poté, co bylo prokázáno, že mají škodlivý
vliv na životní prostředí a emitují nemalé
množství toxických perzistentních organic−
kých látek, jako jsou například výše uve−
dené dioxiny. Podobný případ můžeme
nalézt i v Evropě. Ve městě Karlsruhe v Ně−
mecku bylo podobné zařízení s konečnou
platností uzavřeno v roce 2004. Ale i před
tímto mělo nemalé problémy s úniky toxic−
Hovorany Léto 2014
kých látek do ovzduší. O problémech spa−
loven a depolymerizačních linek se můžete
více dočíst v elektronické publikaci Spa−
lovny v přestrojení, která uvádí případové
studie zplyňování, pyrolýzy a plazmové
technologie v Evropě, Asii a USA.
Odkazy:
1 Spalovny v přestrojení: Případové studie zplyňo−
vání, pyrolýzy a plazmové technologie v Evropě,
Asii a USA. In: [online]. [cit. 2014−05−30]. Do−
stupné z: http://arnika.org/soubory/dokumenty/
odpady/Ke_stazeni/2006%20Spalov−
ny%20v%20p%C5%99estrojen%C3%AD%20−
%20p%C5%99%C3%ADpadov%C3%A9%20
studie.pdf
2 Čím jsou dioxiny nebezpečné? RAJDL, Daniel.
Ekolist.cz [online]. [cit. 2014−05−30]. Dostupné
z:http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cim−
jsou−dioxiny−nebezpecne
3 HORÁK, Josef. Chemické listy: Dioxiny jako zdroj
ohrožení životního prostředí a zdraví [online].
2002, č. 96 [cit. 2014−05−30]. ISSN 1213−7103.
Dostupné z: http://www.chemicke−listy.cz/docs/
full/2002_11_02.pdf
Jsou obce, kde se podařilo stejný nebo
podobný záměr zastavit už ve fázi nákupu
pozemku. Takovým případem byla obec
Nové Sedlo na Karlovarsku, ale nemusíme
chodit až do Čech, podobně postupovali
i ve Svatobořicích−Mistříně. V takové si−
tuaci v Hovoranech, bohužel, nejsme.
Máme investora, který pozemek už
vlastní a navzdory tomu, že na něm před
pár lety, tedy zcela nedávno, došlo k eko−
logické havárii, je nám nabízen další rizi−
kový záměr. Provoz plánovaný v Hovo−
ranech má běžet nepřetržitě 24 hodin
denně po dobu 15 let. Prý získáme 12 pra−
covních míst. Některá by možná byla i pro
občany z Hovoran. Ale kolik pracovních
míst ztratí včelaři, vinaři a další v celém
okolí, až o jejich produkty přestane být
zájem? A jak se takový provoz podepíše
na zdraví obyvatel? Nebo ještě někdo vě−
říte tomu, že jde o naprosto bezpečnou
a ekologickou výrobu?
Vít Marada
Za životní prostředí Hovoran, z. s.
47
SPORT
TJ Zemas Hovorany
Fotbalová sezona se nám blíží ke konci,
ženy a nejmladší fotbalisti mají dobojováno.
Základna − kluci vybojovali 8. místo se
ziskem 13 bodů. Mladší žáci se umístili
na 9. místě s 15 body. Starší žáci obsadili
8. místo s 22 body.
Ženy skončily na 10. místě
se 4 body.
Dorost a muže čeká po−
slední kolo v neděli 15. 6.
Dorostenci jsou zatím na 11.
místě, mají 24 bodů. Muži bojují o první místo
v okresním přeboru. Zatím
jsou na druhém místě se zis−
kem 52 bodů. I když všichni,
včetně fanoušků, by si přáli
vítězství v okrese a tím i po−
stup do krajské soutěže, mys−
lím, že i 2. místo je úspěchem.
Vždyť kdo by si pomyslel po
pádu do 3. třídy, že postoupí do okresního
přeboru a tam budou hrát ,,špicu“. V letošní sezoně hráli kluci také okresní
pohár, probojovali se až do finále, které
bylo sehráno na hřišti ve Veselí nad Mora−
vou. Tam podlehli celku Ratíškovic, získali
stříbrné medaile a pohár. I toto umístění
je velmi pěkné, vždyť během 4 let hráli 3x
ve finále, v r. 2011 – 2. místo, v r. 2013 –
1. místo, v r. 2014 – 2. místo. Pohárové
zápasy se hrají v týdnu, takže hrát ve středu
a v neděli není jednoduché.
Zásluhu na těchto úspěších má také tre−
nér pan Nedoba, který s nimi poctivě pra−
coval po celou dobu, kdy ,,áčko“ trénuje.
Výbor TJ Zemas děkuje všem našim fotba−
listům a trenérům za dobré výkony, rodičům
za pomoc při dopravě hráčů a organizaci.
48
Velké díky patří také fanouškům, kteří
naše fotbalisty neúnavně podporují. Fans
z Bumbala bojs nechali vyrobit vlajku
Základna
a ve spolupráci s TJ také šály v barvách
klubu – ,, Díky všem za dobrý nápad“.
Byly též vytvořeny oficiální stránky klubu:
www.tjzemashovorany.cz
Kluci z A mužstva by chtěli touto ces−
tou poděkovat všem sponzorům, kteří
jim v této sezoně přispěli na zakoupení
dresů a tréninkových souprav.
Na závěr ještě jedno poděkování a to
zastupitelům naší obce za opravu kabin
a tribuny, které byly ve velmi špatném
stavu.
V dalších dnech nás čeká závěr sezony,
21. 6. přátelské utkáni v Šardicích, 28. 6.
hodový turnaj, pár týdnů zaslouženého
odpočinku a pak koncem srpna začíná nová
sezona 2014−2015. Za TJ Zemas Dana Košuličová
Hovorany Léto 2014
Dorost
1. mužstvo
Hovorany Léto 2014
49
ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE
Kozí hora
Když řekne Slovák, že jde do hory, zna−
mená to, že jde do lesa. Když totéž řekl Ji−
homoravan ještě před sto lety, šel do vino−
hradu ve vymezené viniční trati. Dosud zde
máme viniční trať zvanou Stará hora. Ale
co je to Kozí hora vědí dnes už jen ti starší,
z dětí už málokdo. Tento název je patrně té−
měř stejně starý, jak obec sama. Vznikl ještě
v době, kdy nebyly všechny plochy v kata−
stru zorány a na některých se trvale páslo.
Tyto pastvy byly rozděleny pro konkrétní
druhy dobytka. Nejvzdálenější jsou Ovčáčky,
kde se pásly ovce. Pro pasení koní byly urče−
ny Kopce nad Úlehlami nahoře nad zbytky
bývalé mutěnické cihelny, hovězí dobytek,
jehož bylo nejvíc, se pásl všude na úhorech.
A stráně nejblíž obci byly vyhrazeny ko−
zám. V krajině tvořené vátými písky (žlutá
spraš), dnes mezi Úlehlami a Žlebovými
díly vzniklo kdysi dávno několik srázů, které
spadají příkře do doliny. Byly téměř neob−
dělatelné, proto se pro pastvu využívaly
nejdéle. Pásly se tam kozy, těm nerovný
terén nevadí, vznikl tak název Kozí hora.
Teprve o nějaká staletí později si je prona−
jímali chalupníci a ve XX. století se zde vy−
tvořila úzká políčka podepřená mezemi.
Tyto kousky polí se oraly po spádnici a vždy
jen směrem dolů. Nahoru táhly krávy pluh
obrácený radlicí vzhůru naprázdno, proto−
že při orbě by ho neutáhly. Tak se pracovalo
ještě v padesátých letech XX. století. Na zad−
ním výběžku Kozí hory jsou ještě dnes
zbytky úzkých vinohrádků.
Nejstrmější část byla zalesněna akátem
a malý lesík je tam dodnes.
V 70. letech osmnáctého století nařizo−
val císař Josef II., který s nelibostí nesl, jak
ubývá lesů, aby lidé stavěli více z hlíny než
ze dřeva. Obyvatelstvo přijímalo toto naří−
zení dost neochotně z obavy, že náhlá voda
50
bude hliněné stavby podemílat, ale postup−
ně, když bylo zakázáno brát dřevo z pan−
ských lesů, hliněných staveb přibývalo.
Potřebnou hlínu kopali stavebníci naší vsi
někdy za svými domy, většinou ale na dvou
vymezených místech. Naproti křižovatky
„U Tabule“ a za lesíkem na Kozí hoře. Na obou
místech vznikly po vybrané hlíně velké hlu−
boké rokle. Těžiště „U Tabule“ bylo na kopci,
tam byly později břehy strženy a lokalita
aspoň částečně srovnána. Na Kozí hoře je
roklina, tak jak vznikla, hluboká a ze tří stran
uzavřená dosud.
Když už se z hlíny nestavělo, bylo toto
pusté místo využíváno jako obecní mrcho−
viště (pohřebiště uhynulých hospodářských
zvířat) ještě v době I. světové války. V pa−
desátých letech využívali přední svahy čle−
nové Svazarmu k pořádání motocyklových
závodů do vrchu a později byla za lesíkem
vybudována sportovní střelnice. Lepší
místo by se pro ni nenašlo v celém kraji.
Jen kousek nad Kozí horou je místo, kte−
rému se dlouho říkalo U cigánovéj búdy.
Ta búda tam stávala někdy od osmdesá−
tých let XIX. století, možná do první světové
války. Postavil si ji cikán, který tam žil se
svou ženou, jmenovala se Elizabeth – Líza.
On měl stálé zaměstnání, docházel do ci−
helny pod kopcem, jejíž zbytky můžeme
vidět při jízdě po silnici do Mutěnic vlevo
pod vinohrady.
Povídalo se o nich ledacos. Nakolik byla
jejich domácnost spořádaná, je možno po−
soudit podle toho, že ještě dnes po více než
120 letech můžeme v některých rodinách
u nás zaslechnout zaužívané věty jako: Umyj
to nádobí, ať to tu není jak u Líze. Nebo:
Musela jsem uklidit, bylo to tam jak u Líze.
On do Hovoran nechodil, Líza čas od
času do vsi zašla. Nakoupila potřeby do do−
Hovorany Léto 2014
mácnosti, sůl ocet, petrolej, něco si od lidí
vyptala, něco dostala za drobné úsluhy.
Jednou si jí jedna žena postěžovala, jak
je nešťastná, protože má velice hádavého
muže. A Cikánka projevila účast: „Tož na to
vám něco poradím, esli chcete, ale nebude
to zadarmo, za hrneček sádla. Dojdu zajtra.“
Nazítří opravdu přišla a přinesla ženě
džbánek vody. „Tá voda má zázračnú moc,
dyž sa tvůj muž bude chcet hádat, naber si
hlt do huby a drž ho tam, než ho spolkneš,
aspoň půl hodiny, nebo do téj doby, než
přestane frflat.
Žena se řídila její radou, a když za čas šla
Cikánka okolo, čekala na ni u cesty s prázd−
ným džbánkem. „Jejda, Lízo, tá voda je oprav−
du zázračná, ale už nemám, dones mně ešče.“
Cikánka vzala džbánek, přikročila ke studni,
nabrala vody z okovu a podala ženě. Neře−
kla nic a šla. Žena chvíli překvapeně stála,
rovnala si myšlenky v hlavě. Chvíli trvalo, než
jí došlo, že nebyla podvedena. Cikánka ne−
lhala. Na hádání musí být vždycky dva. Když
jeden začne a tomu druhému cokoliv, byť jen
hlt vody v ústech, zabrání v příkré odpovědi,
hádka vzniknout nemůže.
Marie Zajícová
INFORMACE
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v Hovoranech 23. a 24. května 2014
č. str. název strany
4
5
6
7
9
10
11
14
16
18
20
21
22
23
24
26
27
32
33
35
37
38
NE Bruselu
KDU−ČSL
Strana zdravého rozumu
TOP 09 a Starostové
LEV 21 − Národní socialisté
KSČM
evropani.cz
ČSSD
ANO 2011
Moravané
ODS
VIZE 2014
Úsvit přímé demokracie
Strana zelených
Strana svobodných občanů
KSČ
Volte Pravý Blok
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Aktiv nezávislých občanů
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OVK I.
OVK II.
0
79
0
12
0
22
0
13
27
1
18
1
4
1
4
1
2
9
1
0
0
1
3
44
4
6
1
27
1
21
16
3
15
0
14
4
3
1
0
14
1
1
1
0
V obci Hovorany zapsáno celkem 1798 voličů
„ hlasovalo 377 voličů
„ odevzdáno 376 platných hlasů
„ účast 20,97 %
Hovorany Léto 2014
celkem
3
123
4
18
1
49
1
34
43
4
33
1
18
5
7
2
2
23
2
1
1
1
pořadí
1.
7.−8.
2.
4.
3.
5.
7.−8.
10.
9.
6.
Dita Ježová, zapisovatelka OVK I.
Dagmar Vodičková, zapisovatelka OVK II.
51
STALO SE V OBCI
„ Ve čtvrtek 20. března zasedla hodno−
tící komise, aby vybrala nejlepší na−
bídku uchazeče na stavbu vodovodu
a kanalizace v relaxační a odpočinkové
zóně.
„ Ve čtvrtek 3. dubna proběhlo jednání
s pracovníkem Pozemkového úřadu
pracoviště Hodonín v záležitosti pro−
jektů záchytných poldrů v trati Dlouhé
Noviny a Podvinohradí a předání těchto
projektů obci.
„ Na sobotu 22. března
připravili místní zahrád−
káři v sále sokolovny
tradiční výstavu vín
s ochutnávkou – viz
i jarní Zpravodaj.
„ Na pondělí 24. března
svolal Spolek Lidový
dům do sálu pod farou
výroční valnou hromadu.
„ V úterý 25. března pro−
běhla na základní škole
celková kontrola hos−
podaření za rok 2013.
„ Ve středu 26. března začala kontrola
hospodaření obce za rok 2013, která pak
byla ukončena za dva dny.
„ Na sobotu 29. března a neděli 30. břez−
na, vždy od 15,00 do 19,00 hodin, při−
pravila kulturní komise a muzejní spo−
lek při obecním úřadě v sále sokolovny
výstavu „Jaro na dědině“.
„ Na pondělí 31. března bylo svoláno
jednání ke koordinaci prováděcímu
projektu úpravy středu obce, aby tak
vyhověl podmínkám poskytovatele do−
tace.
„ V úterý 1. dubna oznámil tenisový
klub GO−GO 99 zahájení letošní teni−
sové sezony s možností zapůjčení ra−
ket.
52
„ Na pátek 4. dubna připravila pro zacho−
vání tradice lidového řemesla firma Ko−
vářství Petr Zajíc v rámci mezinárodního
kovářského setkání v areálu firmy ukázku
kovářského řemesla – kování cvočků.
„ Na pondělí 7. dubna připravila vedoucí
místní knihovny pro děti a rodiče „Veli−
konoční odpoledne“.
Na večer pak bylo svoláno 3. společné
jednání obce, projektanta a majitelů skle−
pů v trati Benátky za účelem předání dal−
ších informací v záležitosti přípravy a re−
alizace stavby kanalizace a vodovodu.
„ Od úterý 8. dubna byly v zasedací a ob−
řadní místnosti OÚ po dobu dvou týdnů
vystaveny k posouzení a výběru občanů
návrhy atributů obce pro budoucí umís−
tění před OÚ. Současně byl k nahléd−
nutí vystaven i návrh zadání územního
plánu Hovorany.
Hovorany Léto 2014
Skupinka hrkačů
u kapličky
Odpoledne položili zástupci obce při
příležitosti 69. výročí osvobození obce
a ukončení II. světové války u nás k pa−
mátníku sovětských vojáků vzpomín−
kovou kytici.
„ Od „Zeleného čtvrtka“ 17. dubna až
do sobotní noci i v naší obci utichly
zvony, jejich zvonění nahradili chlapci
s řehtačkami.
„ V pátek 18. dubna ukončil Český za−
hrádkářský svaz jarní prodej umělých
hnojiv.
„ V sobotu 19. dubna připravil Country
a gril bar U Trempa country taneční ve−
čer.
„ Na neděli 13. dubna pozvala základní
i mateřská škola na výstavu v prostorách
školy. Ke zhlédnutí byly práce žáků výtvar−
né výchovy, keramického kroužku. Odha−
lena byla busta V. A. Kovaniče. Mateřská
škola připravila „Den otevřených dveří“.
„ Na úterý 15. dubna bylo na OÚ svoláno
odložené vodoprávní řízení pro stavbu
vodovodu v trati Žleby III.
„ Na velikonoční neděli 20. dubna při−
pravily dechové muziky Hovorané, Išt−
vánci a Šardičanka v sále sokolovny ve−
likonoční zábavu.
„ Velikonoční pondělí 21. dubna se ne−
slo v tradičním duchu uchování tra−
dic, menší či větší skupinky „šlaháčů“
navštěvovaly své rodiny, kamarádky či
spolužačky.
Velikonoční šlaháči
Hovorany Léto 2014
53
Čarodějnice − malování na tvář
Letošní slet čarodějnic
„ Na pátek 25. dubna pozval Klub mami−
nek Klubíčko do zasedací místnosti OÚ
zájemce na přednášku Mgr. Blanky
Vrablcové „Detoxikační medicína aneb
řešení zdravotních obtíží přírodní ces−
tou“.
„ Na sobotu 26. dubna připravil pro děti
Spolek Lidový dům v prostoru u rybní−
ka tradiční dětské odpoledne „Pálení
čarodějnic“. Pro děti byly připraveny
zajímavé atrakce, např. jízda na koni
a na loďkách, skákací hrad, trampolína,
prohlídka popelářského auta apod.
54
„ V pondělí 28. dubna dopoledne proběh−
lo na základní škole společné cvičení Inte−
grovaného záchranného systému, které
společně připravily Hasičský záchranný
sbor Jm kraje, územní pracoviště Hodo−
nín spolu s vedením školy a hovoranským
sborem dobrovolných hasičů.
„ Od úterý 29. dubna byly firmou Artesia
Ratíškovice, v režii VaK Hodonín a. s.,
zahájeny práce na výměně tlakového
vodovodního přivaděče do vodojemu
v části obce dědina, a to od rodinného
domu č. 296 mž. Machalínkových až
Hovorany Léto 2014
po pohostinství Fontána. Úseky po RD
296 a od Fontány po vodojem již byly
dříve vyměněny.
„ Na středu 30. dubna bylo starostou
obce svoláno 1. společné zasedání
okrskových volebních komisí, a tak
byla zahájena první činnost k volbách
do Evropského parlamentu, která byla
ukončena vlastními volbami dne 23.
a 24. května.
„ Na neděli 4. května připravila TJ Sokol
s divadelním spolkem z Dolních Boja−
novic v sále sokolovny divadelní kome−
dii „A je to v pytli“.
„ V úterý 6. května byla předána Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu
Brno (SZIF) veškerá dokumentace k pro−
jektu „Hledá se nový V. A. Kovanič“ s žá−
dostí o proplacení dotačního podílu.
„ Na čtvrtek 8. května připravil střelecký
klub Hovorany „Den otevřených dveří“.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet na pa−
desát druhů zbraní od běžných pistolí
až po velkorážní odstřelovací pušku.
Den otevřených dveří na střelnici
Hovorany Léto 2014
55
Běh naděje − přesun po cyklostezce do Hovoran
Pouť do Mariazell
„ Na sobotu 10. května
připravila TJ Sokol Ho−
vorany ve spolupráci
s OÚ Šardice „Běh na−
děje“. Zahájen byl v Šar−
dicích u hřiště, násle−
doval po cyklostezce
a ukončen byl „U Sum−
ce“ v Hovoranech. Vý−
těžek 9.850 Kč podpoří
výzkum rakoviny.
„ V sobotu 10. května
odjeli přihlášení zájem−
ci na pouť do Mariazell.
Pouť připravila Orel jed−
nota Hovorany.
56
Hovorany Léto 2014
„ V neděli 11. května připra−
vila kulturní komise v sále
sokolovny ke Dni matek pro
maminky, babičky a další
spolu−občany koncert Vo−
ničky Jana Grmolce a jeho
hostů. Proběhl také křest
jeho nového CD nosiče.
„ V úterý 13. května začaly
stavební práce v lokalitě
relaxační a odpočinkové
zóny.
„ Na sobotu 17. května při−
pravil Spolek Hovoran−
ských vinařů v sále soko−
lovny „Celostátní výstavu
málo pěstovaných odrůd
révy vinné, spojenou s re−
gionální výstavou vín“.
Svátek matek −
koncert Voničky
Svátek matek − křest nového CD
„ V neděli 18. května při−
stoupilo při hrubé mši sva−
té k 1. svatému přijímání
celkem 8 žáků třetí třídy.
„ Ve středu 21. května se
uskutečnil jednodenní
autobusový zájezd, který
pro své členy za památ−
kami do okolí Tišnova při−
pravil výbor svazu zdra−
votně postižených.
Na odpoledne vyhlásilo OS
Diakonie Broumov a OÚ
sbírku použitého zimního
i letního ošacení, lůžkovin,
prostěradel, dek apod.
Do sokolovny přinesli dár−
ci celkem 80 pytlů a 24 kra−
bic.
Výstava málopěstovaných odrůd
„ Ve čtvrtek 22. května byly
s projektantem doprav−
ních staveb Ing. Peterem
Štefančíkem konzultovány
Hovorany Léto 2014
57
plánované opravy
dvou místních komu−
nikací v trati Horní
Chaloupky, dále roz−
šíření vozovky u pro−
dejny Kostihová a na−
konec i pěší stezka
„Vrátkovou cestou“
k Benzině.
„ V pátek 23. května
předala obci vítězná
firma I Tec Czech
spol. s r.o. Ostrava
v rámci dotačního
programu SFŽP svo−
zové vozidlo Bonetti
s kontejnerovou nad−
stavbou.
A večer se připojila
římskokatolická far−
nost Hovorany k ce−
lostátní akci „Noc
kostelů“. K prohlídce
byly všechny pro−
story kostela včetně
věže se zvony. Po−
řad byl doplněn hrou
na varhany s ukáz−
kou z díla J. S. Bacha
a obrázky z cesty
P. Milana Těžkého
po Svaté zemi.
Nové kontejnerové vozidlo Bonetti
Jiří Křápek − vítěz
rybářských závodů,
„ Na sobotu 24. května
kapr 91 cm
připravila kulturní ko−
mise OÚ v areálu let−
„
ní tribuny „Dětské folklórní odpoledne“.
V programu vystoupily dětské folklórní
kroužky ze Šardic, Žádovic a Hovoran
za doprovodu cimbálových muzik.
Na hovoranském rybníku současně pro−
„
běhly rybářské závody v kategorii do−
spělí a děti.
„ Na neděli 25. května připravila základní
škola v sále sokolovny „Školní akademii“.
58
Na čtvrtek 29. května svolal speciální
stavební úřad MěÚ Kyjov kontrolní ko−
laudační prohlídku cyklostezky Šardice
– Hovorany.
V pátek 30. května provedly pracov−
nice SZIF Brno přímo na základní škole
kontrolu realizace programu „Hledá se
nový V. A. Kovanič“. Vše bez připomí−
nek.
Hovorany Léto 2014
„ V sobotu 31. května se dožila úcty−
hodných 90 let paní Josefka Ivičičová.
Vše nejlepší, zejména zdraví a osobní po−
hodu i do let dalších jí popřálo vedení obce.
A v odpoledních hodinách přivezla chasa
tradičně od Bílého vlka máj.
„ I v uplynulém období vypomáhali za−
městnanci obce vlastníkům polností
v katastru naší obce i obcí sousedních
dohledávat údaje ke svým majetkům
a často i objasnit osobní či rodinné
vztahy k těmto majetkům, které nebyly
po dlouhá léta řešeny.
„ Za uplynulé období vyjeli hovoranští
hasiči celkem třikrát k požárnímu zá−
sahu mimo obec.
„ Uplynulé období bylo v měsících květnu
a červnuopět naplněno setkáváním roč−
níků – jubilantů.
„ Za období od 18. března 2014
do 9. června 2014 ověřila matrikářka
obecního úřadu celkem 241 položek.
„ Pracovnice obecního úřadu na po−
datelně Czech POINTu vyhotovila
za uplynulé období celkem 30 výpisů,
z toho 16 výpisů z rejstříku trestů,
10 výpisů z katastru nemovitostí,
3 výpisy z obchodního rejstříku
a 1 výpis z bodového hodnocení ři−
diče.
Poznámka:
Názvy spolků, organizací či firem uvede−
ných v tomto Zpravodaji jsou pouze infor−
mativní, nemusí proto odpovídat jejich
přesnému názvu zapsanému v obchodním
rejstříku firem.
Ing. Josef Grmolec, starosta obce
Eva Škrobáková
Hovorany Léto 2014
59
POČASÍ
Počasí v jarních měsících
Jarní počasí z poslední dekády února pokračovalo
i v první dekádě měsíce března.
Březen 2014
Ranní teploty byly jen mírně nad nulou,
odpolední dosahovaly až do 15°C. 1. 3. ráno
−2,5°C, jasno, vítr foukal od jihu. Odpo−
ledne bylo příjemně až 16°C. Následující
dny se mírně oteplilo. 3. a 4. 3. ráno zata−
ženo s drobným deštěm a přeháňkami.
Počasí ovlivňovala tlaková výše (TV) nad
Evropou. Západní frontální systém při−
nesl opět mírné ochlazení. 10. 3. ráno
−1,5°C, jasno, vítr foukal mírný severní.
Odpoledne ale teplota do 16°C. 12. 3. opět
mírné oteplení. Ráno 4,7°C, jasno. Vítr ale
vál čerstvý severní. Počasí ovlivňovala
TV nad západní Evropou a opět se na dva
dny ochladilo. Větší změna nastala 15. 3.,
ráno 5,3°C, zataženo, vítr čerstvý severo−
západní a od 13 hod. pršelo. Spadlo 6 mm
vody. Další dva dny zataženo a odpolední
teplota pouze do 11°C. 18. 3. ráno 10,5°C,
oblačno, vítr čerstvý západní. Začal prou−
dit teplý vzduch od jihu a v noci pršelo.
Do 22. 3. bylo počasí bez podstatné
změny. Od 22. 3. nastalo mírné ochlazení.
Frontální systém od západu vyvrcholil
opět ochlazením. Proudil k nám studený
vzduch od severu. Ochlazení vyvrcholilo
26. 3. Ráno bylo −3,7°C, jasno, vítr vál
slabý severovýchodní. Tento den u nás
bylo poslední mrazivé ráno. Odpolední
teplota byla jarní do 16°C. Počasí do konce
měsíce ovlivňovala TV nad Evropou. Ranní
teploty byly do 4,5°C, odpolední až do 20°C.
Měsíc březen byl teplotně nadprůměrný.
Srážek ale spadlo velmi málo, jen 16 mm
vody. Od začátku roku 64 mm.
60
Duben 2014
Počasí bylo stále pod vlivem tlakové
výše nad střední Evropou. Ranní teploty se
pohybovaly do 8°C, vítr vál slabý až mírný
od jihu. V prvních dnech měsíce bylo pře−
vážně oblačno až polojasno. Odpolední
teploty příjemné jarní do 19°C. Převládal
frontální systém od západu. Změna nastala
8. 4., ráno 6,7°C, polojasno až oblačno. Po−
časí ovlivňovala zasahující TN nad východní
Evropou. Vítr se změnil na severozápadní
a přinesl ochlazení. V noci začalo pršet.
Deštivé počasí, postupné přeháňky vydr−
žely tři dny. Spadlo ale jen 8 mm vody.
Odpolední teplota se snížila na 11°C. Na−
stalo podstatné ochlazení. 11. 4. ráno jen
0,4°C, oblačno a vítr vál mírný proměnlivý.
Počasí začala ovlivňovat tlaková výše
nad Evropou a příliv studeného vzduchu
od severu. Chladné počasí se udrželo po ce−
lou druhou dekádu, 14. 4. nastala změna.
Ráno 4,7°C, zataženo. V noci pršelo, pr−
šelo i následující dva dny. Následující dny
do 20. 4. byly bez podstatných změn.
20. 4. odpoledne pršelo a ozvala se první
bouřka. Odpolední teplota byla 21°C. Pod−
statná změna nastala 22. 4. Ráno 9,5°C, vítr
slabý severovýchodní, zataženo a déšť.
Spadlo 10 mm vody. 23. 4. ráno 8,5°C, mlha
a později zataženo. Odpoledne teplota
do 20°C. Poslední týden měsíce byl zlomo−
vým ve vývoji počasí. Tlaková níže nad se−
verní Evropou, proudění teplého vzduchu
od východu přineslo oteplení. Ranní tep−
loty až do 14°C, jasno až polojasno a od−
polední až do 22°C. Po chladných dnech
Hovorany Léto 2014
Šimon Kolář
ve dvou dekádách měsíce konečně na−
stalo jaro. Podle dlouhodobé předpovědi
na květen ale měsíc má být chladný a bo−
hatý na srážky. Za celý měsíc duben spadlo
jen 26 mm srážek. Od začátku roku 90 mm.
Květen 2014
První dva dny měsíce byly téměř letní.
Ranní teplota byla do 10°C, jasno, vítr fou−
kal slabý severovýchodní. Odpolední tep−
lota na 1. máje byla do 24°C. 2. 5. se mírně
ochladilo a v noci trochu pršelo. Chladnější
počasí způsobila tlaková výše nad Evro−
pou. Vítr vál čerstvý severovýchodní. Od−
polední teploty se až do 7. 5. pohybovaly
maximálně do 15°C. Změna nastala 7. 5.
vlivem proudění teplého vzduchu od jihu.
7. 5. ráno 12,3°C, polojasno, později ob−
lačno. Vítr vál mírný jihozápadní. Odpoled−
ní teplota do 19°C a začalo pršet, spadlo
6 mm vody. Počasí začala ovlivňovat tla−
ková výše nad střední Evropou. 9. 5. ráno
9,5°C, zataženo, ráno déšť a odpoledne tep−
lota do 20,5°C. Deštivé počasí se udrželo
i následující dny až do 12. 5. Frontální sys−
tém přicházející od západu přinesl také
Hovorany Léto 2014
ochlazení. Tím se také naplnila dlouhodobá
předpověď počasí. Mělo být a také bylo
chladno a deštivo. Odpolední teploty ne−
překročily 12°C. 15. 5. ráno 9,2°C, oblačno
a vítr vál silný severovýchodní. Odpoledne
polojasno, teplota do 22°C. Počasí ovlivňo−
val příliv teplého vzduchu od jihu. Násle−
dující dny do 21. 5. se teplota ráno i odpo−
ledne zvyšovala až do teploty letní. Vítr byl
ale stále čerstvý až silný severní. 23. 5. ráno
19,8°C, kouřmo, vítr silný severovýchodní.
Odpoledne zataženo, teplota do 30°C. Bez
podstatné změny bylo počasí i následující
dny. 25. 5. ráno 18,5°C, oblačno, vítr slabý
východní. Odpoledne přeháňky, teplota
do 20°C, bouřka. Další dva dny byly deš−
tivé. Odpolední teplota do 18°C. Chladné
a deštivé počasí bylo 29 a 30. 5., ráno
14,8°C, zataženo, od 11 hod. déšť. Odpo−
ledne teplota do 10°C. Za pět dnů spadlo
26 mm vody. 31. 5. ráno 8,5°C, jasno, poz−
ději oblačno, vítr mírný severní. Dlouho−
dobá předpověď se splnila. Za měsíc kvě−
ten spadlo 72 mm vody, od začátku roku
162 mm. V roce 2013 to bylo 303 mm.
Miloslav Wayhel
61
MATRIKA
Ke 30. dubnu 2014 měla naše obec celkem 2156 obyvatel.
Společenská kronika
Jubilanti
V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří oslavili
v měsíci dubnu, květnu a červnu své 65., 70.,
75. a 80. narozeniny, jubilanty starší osmde−
sáti let uvádíme všechny.
Duben
89 let
88 let
86 let
85 let
83 let
82 let
80 let
75 let
70 let
65 let
Květen
91 let
90 let
89 let
85 let
81 let
75 let
70 let
65 let
62
Blažena Nováková
Františka Šurýnová
Božena Kučerová
Anna Machálková
Ludmila Hykšová
Marie Grmolcová
Marie Jurasová
Jan Plchút
Marie Ševelová
Danuška Petříčková
Jiří Horák
Josef Ištvánek
Jaroslava Hlaváčková
Ladislav Hasilík
Zdeněk Socha
Miloslav Vykydal
Josefa Ivičičová
Antonín Svoboda
Marie Nováková
Božena Holešinská
Marie Hašlíková
Ludmila Krná
Anna Kopřivová
Marie Esterková
Anna Bravencová
Anna Kuchyňková
Marie Ševelová
Josef Hašlík
Jaroslav Vykydal
Červen
87 let
86 let
85 let
82 let
75 let
65 let
Marie Holešinská
Marie Štěpánková
Vladimír Kučera
Jan Dostál
František Salčák
Marie Holešinská
Vratislav Slabý
Marie Latíková
Všem jubilantům blahopřejeme.
Narození
Viktor Kotvan
Radek Papš
Eliška Novotná
Přejeme rodičům, aby ze svých dětí
měli jenom radost.
Úmrtí
Zdenka Košuličová
ročník 1923
Jaroslava Zaňátová
ročník 1964
Jan Bravenec
ročník 1948
Jaroslav Trachtulec
ročník 1926
František Gongala
ročník 1937
Jaroslav Coufal, Zlín
ročník 1927
zemřela
2. 4. 2014
zemřela 23. 4. 2014
zemřel 27. 4. 2014
zemřel 19. 5. 2014
zemřel 21. 5. 2014
zemřel 26. 4. 2014
Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast.
Hovorany Léto 2014
Pavlínka Havelková
Hovorany Léto 2014
63
REKLAMA
Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1
64
18.4.12 23:04
Hovorany Léto 2014
Oděvy textil
Briešťanský
Obleky, kalhoty, saka, košile,
rifle, mikiny a jiné textilní výrobky.
Prodej i nadměrných velikostí.
Provádíme krejčovské úpravy.
Zboží obdržíte ve zvýhodněných cenách v Kyjově,
na ulici Svatoborská 493 (vedle Kyjovky).
Telefon 737 118 941
Provozní doba
pondělí – pátek 8.30 – 18.00 hod.
sobota 8.30 – 12.00 hod.
Úvěry na bydlení
Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček
Koupě RD nebo bytu
Modernizace RD nebo bytu
Výstavba RD nebo bytu
Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány
na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver−na−bydleni.cz
Hovorany Léto 2014
65
66
Hovorany Léto 2014
Hovorany Léto 2014
67
Murphyho
zákon
Pimovo pravidlo
zasedání výboru:
„Poté, co se
hodinu upravuje
znění jedné věty,
rozhodne kdosi,
že se celý odstavec
vypustí.“
(Arthur Bloch – Murphyho zákon,
Nakladatelství Svoboda – Libertas,
Praha 1993)
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné
léto a dovolenou
Děkujeme všem autorům
za jejich příspěvky.
Uzávěrka tohoto čísla
byla 9. června 2014.
Zpravodaj Obecního úřadu Hovorany 2/ 2014
Redakční rada: Mgr. Anežka Grmolcová, Mgr. Miroslava Fialová,
Ing. Josef Grmolec, psaní textů: Dagmar Vodičková a Dita Ježová
Povoleno referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury, mládeže a tělovýchovy
Okresního úřadu v Hodoníně ze dne 21. března 1995 pod registrační značkou MK ČR E 12432
E−mail: [email protected] „ Internet: www.obec−hovorany.cz
Redakční rada si vyhrazuje právo redakčně upravit externí příspěvky, nevracet
nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály neuveřejnit, důvody neuveřejnění nesdělovat
První číslo tohoto Zpravodaje vyšlo 14. dubna 1995
Grafický design & typografie KAM Studio, Kyjov ( 518 611 603) „ 750 výtisků „ Zdarma
68
Hovorany Léto 2014
Download

Obec HOVORANY