ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
I
ČÍSLO 2
Vážení rodiče, protože se blíží
zápisy do prvních tříd základních škol, přinášíme vám v tomto vydání všechny potřebné informace.
Strana 7
I
ROČNÍK XXV
I
22. LEDNA 2015
Zpravodajství přinášíme také na webu:
www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu
Vybrali přes milion
Milion dvě stě čtrnáct tisíc korun se podarilo tříkrálovým
koledníkům vybrat od obyvatel měst a obcí Rožnovska.
loni,“ vypočítal koordinátor sbír­
ky Jan Lušovský s tím, že peníze
budou využity na zakoupení auto­
mobilu pro pečovatelskou službu,
nákup vybavení pro Centrum den­
ních služeb a pro přímou pomoc
Alexandra Buršíková
lidem v nouzi.
[email protected]
Tříkrálová sbírka má na Valašsku
Lidé, kteří na Rožnovsku přispěli
dlouholetou tradici. Mezi obyvateli
Charitě do Tříkrálové sbírky, byli
regionu patří k nejvíce oblíbeným.
letos mimořádně
O tom svědčí i vý­
štědří. Do kasiček
těžky. V uplynulém
Rok 2015
naházeli
přesně Horní Bečva
48 108 roce se na Rožnov­
1 213 765 korun.
sku podařilo vybrat
76 737 více než milion sto
Akce tak byla opět Prostřední Bečva
rekordní.
Dolní Bečva
95 623 dvacet tisíc korun.
Tříkrálové sku­
„Děkujeme všem,
101 200 kteří přispěli pro
piny organizované Hutisko-Solanec
valašskomeziř íč­ Vigantice
50 788 potřebné lidi,“ do­
skou Charitou pro­
plnil Jan Lušovský
321 839 z Charity.
cházely na počátku Rožnov p. R.
ledna Rožnovem Valašská Bystřice
114 847
Sbírka nebude
pod Radhoštěm, Velká Lhota
rekordní
jen na Rož­
17 316
ale také dalšími ob­
novsku. V rámci re­
180 630 publiky zatím arci­
cemi mikroregionu Zubří
Rožnovsko, včetně Vidče
70 448 diecézní a diecézní
Zašové, Velké Lho­
pracovníci spočítali
Střítež
20 287 výnos přes osmde­
ty a Stříteže.
„Koledníci vy­ Zašová
115 933 sát milionů. A číslo
brali téměř o sto
to není zdaleka ko­
1 213 756 Kč
tisíc korun více než
nečné.
INZERCE
KRÁTCE
Výstava parkinsoniků
Zapojit se do celorepublikové osvě­
tové kampaně, která chce seznámit
veřejnost s problematikou Parkin­
sonovy nemoci, se rozhodl rožnov­
ský Klub Parkinson. Ve spolupráci
s T klubem – kulturní agenturou,
městem Rožnov a občanskou spo­
lečností Parkinson–Help pořádají
výstavu s názvem Doživotí. „Chce­
me upozornit na opomíjené progre­
sivní onemocnění, které nepostihuje
pouze seniory,“ řekla předsedkyně
rožnovských parkinsoniků Vlaď­
ka Svobodová. Výstava se koná do
28. února ve vestibulu kina Panora­
ma, vernisáž se uskuteční 3. února
v 16.30 hodin tamtéž.
(bur)
ROZHLEDNA POD SNĚHEM. Přestože Jurkovičova rozhledna zahájí novou sezonu až
v dubnu, mimořádně se otevře hostům v sobotu 7. února, kdy se v areálu Valašského muzea v přírodě uskuteční tradiční Masopust. Rozhlednu na Karlově kopci loni
navštívilo třicet šest tisíc hostů, což je o čtyři a půl tisíce více než v roce 2013. Vyšší
návštěvnost se promítla také do příjmů z prodeje vstupenek a zboží. Rozhledna
loni vygenerovala zisk ze vstupného ve výši 697 tisíc korun a obrat z prodeje zboží
a služeb činil 189 tisíc korun.
(bur), foto: Stanislav Prečan
 Rožnov pod Radhoštěm
Prostřední Bečva
Klub cestovatelů o Indii
Na Pustevnách si užívali
Dotknout se Indie. Tak se jmenuje
beseda, kterou pořádá T klub – kul­
turní agentura. Vyprávět o svých
zážitcích bude cestovatel a fotograf
Rostislav Nevlud. Beseda se koná
v budově T klubu 5. února od 19 ho­
din, vstupné je dobrovolné. (bur)
Především s počasím bojovali po
oba víkendy organizátoři Ledových
soch na Pustevnách. Akci, při níž
mělo vzniknout kolem desítky děl
z ledových bloků a nejméně dvě
sněhová, hatil vítr, déšť a teploty
nad nulou.
Strana 11
ZPRÁVY Z MĚSTA
ZAZNAMENALI JSME
Ulice bez proudu
Společnost ČEZ vypne 3. února
z důvodu prací na vedení vysokého
napětí dodávku elektrické energie
v částech ulic Horní Paseky, Rad­
hošťská, Frenštátská, Horní Paseky,
Ostravská (403), Kinských (2693),
Sladské a Žerotínská, a to v době
od 7.15 do 15.00 hodin.
(red)
Škola bruslení nabírá
Pětatřicátý ročník školy bruslení
zahajuje Hockey Club Rožnov pod
Radhoštěm pro chlapce i děvčata
od čtyř do jedenácti let.
Zápis s placením školného
proběhne ve čtvrtek 22. ledna
a 29. ledna vždy od půl třetí do
půl páté na zimním stadionu na
Bučiskách.
Cena školného činí 400 korun
za deset lekcí. Ty se uskuteční od
pondělí 2. února do pátku 13. úno­
ra od 16.45 do 17.30 hodin nebo od
17.45 do 18.30 hodin. Bližší infor­
mace poskytne Bohumil Zahradník
z Hockey Clubu Rožnov na čísle
777 002 562.
(bur)
STRANA 2 / 22. LEDNA 2015
Nemají domov, ale budou v teple
Zima je pro lidi bez střechy
nad hlavou těžkým obdobím. Mnozí z nich proto
v tomto času vyhledávají útočiště v azylových domech
a noclehárnách.
Alexandra Buršíková
[email protected]
V Rožnově pod Radhoštěm najdou
úkryt v mrazivých nocích od počát­
ku února. „Obrátili se na nás pra­
covníci Charity, zda nemáme vhod­
né, byť nebytové prostory, které by
mohly být využity pro účely sociál­
ní pomoci osobám bez přístřeší,“
přiblížila vedoucí správy majetku
Michaela Slobodová.
Pracovníci města se rozhodli
Charitě vyhovět a půjčit jí zdarma
tři kanceláře s kuchyňkou o cel­
kové výměře čtyřiačtyřicet metrů
čtverečních. Prostory se nacházejí
v Čechově ulici na popisném čísle
1027.
DOBRÁ ZPRÁVA
„Lidé bez domova tam nebudou
moci přespat, nicméně mohou strá­
vit noci v teple na židlích. Celkem
by jich tam mohlo zůstat kolem
pětačtyřiceti. Dostanou také teplý
čaj, kávu, nebo instantní polévku,“
popsala Michaela Slobodová.
Služba bude poskytována od
února do dubna denně od šesti
hodin večer do sedmi hodin ráno.
Město zajistí bezplatné využití pro­
stor a energie, Charita pak zabez­
pečí pracovníky a provoz služby.
„Mapovali jsme dva roky terén
a zjistili jsme, že nabídnout bezdo­
movcům v zimních měsících úkryt
před mrazem je důležité nejen pro­
to, abychom ochránili životy těchto
lidí, ale je to také prevence krimi­
nality. Tito lidé se totiž jinak vlou­
pávají do chodeb a sklepů bytových
domů,“ přiblížila Hana Sulovská
z valašskomeziříčské Charity, která
má službu na starosti.
Loňskou zimu přespávali lidé
bez přístřeší v bývalém školním
statku v Tylovicích. Ten poskytoval
útočiště šedesáti klientům. „Objekt
ale byl ve špatném technickém
stavu, teplo zajišťovaly přímotopy
a služba se tak prodražila. Bylo to
provizorní řešení,“ upozornil ředi­
tel valašskomeziříčské Charity Jiří
Gavenda.
Tři králové přišli koledovat na radnici
Výtah do knihovny
Dotaci na vybudování výtahu
v městské knihovně ministerstvo
kultury městu neposkytne. „Žádost
o finanční příspěvek jsme podali
na podzim, dostali jsme ale zamí­
tavé stanovisko. Byly nám vytčeny
věci, jejichž náprava by nebyla jed­
noduchá a stála by hodně peněz.
Například se nelíbilo dispoziční
řešení historické budovy knihovny
či některé věci na přilehlé komuni­
kaci první třídy,“ vysvětlil vedoucí
odboru rozvoje Ivo Marcin.
Jaký další krok město udělá,
zatím není jasné. „Můžeme se po­
kusit najít jiný dotační titul, nebo
výtah postavit na náklady města.
O tom budeme teprve jednat,“ po­
dotkl Ivo Marcin s tím, že zdviž je
součástí projektu bezbariérových
tras. Náklady na něj jsou vyčísleny
na dva miliony korun.
Knihovna, kterou ročně navštíví
přes šedesát tisíc čtenářů, sídlí od
roku 1993 ve zrekonstruované vile
v Bezručově ulici.
(bur)
Místostarostové Kristýna Kosová a Jan Kučera koledníkům přispěli. Foto: Tomáš Gross
Ředitel Charity Valašské Meziříčí
Jiří Gavenda, správce Rožnovské
farnosti děkan Kamil Obr a Jaromír
Koryčanský v kostýmech tří králů
dorazili v pátek 9. ledna na radni­
ci, kde je přivítali místostarostové
Kristýna Kosová a Jan Kučera. Oba
také vhodili první finanční příspěv­
ky do zapečetěné kasičky Tříkrálo­
vé sbírky. Koně zůstali „zaparková­
ni“ před budovou radnice a Kašpar,
Melichar i Baltazar popřáli vedení
radnice hodně štěstí i úspěchů
při řízení města v letošním roce.
Následně pak zakreslili písmena
K+M+B na futra vstupních dveří
nejen kanceláře místostarostů, ale
také hlavní budovy radnice.
(tg)
Nejoblíbenější areál skanzenu? Dřevěné městečko Cestovní ruch
Alexandra Buršíková
[email protected]
Valašské muzeum v přírodě je nej­
navštěvovanější národní kulturní
památkou ve Zlínském kraji. Loni
jeho branami prošlo téměř 265
tisíc návštěvníků, což je o 21 tisíc
lidí více, než kolik jich tam přišlo
v roce 2013. Skanzen tak zazna­
menal jednu z nejlepších sezon za
posledních pět let.
„Návštěvnost ovlivnilo přede­
vším nezvykle teplé počasí v první
polovině roku a zima bez sněhu.
Lidé tak hojně chodili i na prosin­
cové adventní pořady,“ řekl ředitel
muzea Jindřich Ondruš.
Nejvíce exponovaným dnem
byla sobota 13. prosince. Na Vá­
noční jarmark totiž přišlo na tři­
náct tisíc lidí.
NÁVŠTĚVNOST
„Kroky pětašedesáti procent hostů
směřovaly do Dřevěného městeč­
ka, kde se konala převážná většina
akcí. Pětadvacet procent přišlo do
Valašské dědiny a zbylých deset
procent připadlo na nejmladší are­
ál, Mlýnskou dolinu, která je ote­
vřena od května do září.“
V letošním roce slaví muzeum
devadesáté výročí od založení
a program nabídne pestrou škálu
více než čtyřiceti pořadů cyklu
Valašský rok 2015 a také deset vý­
chovně vzdělávacích pořadů pro
školy.
První z akcí je Masopust, který
se koná v sobotu 7. února a přinese
tradiční soutěž o Nejlepší valaš­
skou klobásku a Nejlepší valašskou
tlačenku.
Brněnský Regiontour bývá tradič­
ně prvním domácím veletrhem, na
který míří pracovníci informačních
center a cestovních agentur. Konal
se od 15. do 18. ledna a „Rožnov na
něm byl společně s Valašským mu­
zeem v přírodě součástí expozice
Východní Moravy,“ prozradila Ve­
ronika Janošková z infocentra. Sou­
časně se ve stejném termínu konal
veletrh cestovního ruchu Ferienmes­
se ve Vídni. Rožnov a okolí se ještě
v příštích týdnech představí v Brati­
slavě, Hradci Králové, Ostravě a pol­
ských Katovicích.
(red)
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 3 / 22. LEDNA 2015
Káceli v souladu se zákonem
Kácení stromů se stává v Rožnově pod Radhoštěm velkým
tématem. Tolik stromů, kolik padlo k zemi v posledních týdnech, si nevzpomínají ani pamětníci. V drtivé většině ale nestojí za smýcením dřevin město. A v řadě z nich ani odbor
životního prostředí nevydal potřebné povolení.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Čtyřiapadesát stromů shodila spo­
lečnost RWE v ochranném pásmu
plynárenské soustavy. „Na tyto
dřeviny není třeba povolení, ale ká­
cení musí být oznámeno písemně
nejméně patnáct dnů předem orgá­
nu ochrany přírody, který je může
pozastavit, omezit nebo zakázat.
V tomto případě Agentuře ochrany
přírody a krajiny CHKO Beskydy,“
vysvětlila vedoucí odboru životní­
ho prostředí Marie Hrabovská.
Kolem hlavního silničního tahu
I/3 kácí zase Ředitelství silnic a dál­
nic. V minulosti probírce stromů
předcházelo správní řízení a byla
stanovena náhradní výsadba.
ZAUJALO NÁS
„Bohužel v rámci projektu zatím
není stanoveno vysazování dřevin
přímo u silnice, a tak současné
vedení města hledá cestu jak to na­
pravit. Ničím jiným než záchytným
pruhem zeleně totiž negativní vlivy
z dopravy zmírňovat nedokážeme,
nemluvě o pohodlí pro chodce.
Myslím, že zejména krásné javory
nám budou všem chybět, jsou ne­
nahraditelné,“ řekla místostarostka
Kristýna Kosová.
Další kácení, které se uskutečni­
lo v režii města, postihlo obě strany
slepé části ulice Palackého, a to od
prostředního mostu směrem do
centra. Bylo prvním krokem v re­
konstrukci ulice Palackého a sou­
částí plánované revitalizace parku.
Projekt kompletně schválilo před­
chozí vedení města a je zde stano­
vena náhradní výsadba.
„Naposledy
padaly
stromy
k zemi v parku. Povodí Moravy jich
odstranilo sedm ze závažných zdra­
votních důvodů. Ani v tomto pří­
padě nepovolovalo kácení město,“
uzavřela Kristýna Kosová.
KRÁTCE
Omluva redakce
V minulém čísle Spektra Rožnovska
jsme v citacích omylem uvedli jako
ředitele městské policie Daniela Va­
šuta, přestože jeho funkci zastává
Marek Grossmann. Tímto se oběma
za přehmat omlouváme.
(bur)
Odpadové centrum
Vítěze veřejné zakázky na dodávku
technického vybavení pro odpado­
vé centrum, které má být otevřeno
na podzim v Zuberské ulici, schváli­
li radní. Je jím společnost Meva-Tec
z Roudnice nad Labem. Zakázku
na stavbu získala na podzim firma
Cobbler ze Zašové.
(bur)
Peníze mateřince
Čtyřicet čtyři tisíc na provoz speci­
álních tříd pro děti s autismem a se
souběžným postižením více vada­
mi získá Mateřská škola 1. máje.
Finanční příspěvek od společnosti
ON Semiconductor Czech Repub­
lic se sídlem v Rožnově pod Rad­
hoštěm schválili radní.
(bur)
Radní zřídili komise
Rada zřídila jako své iniciativní
a poradní orgány komise. Zároveň
byli schváleni jejich členové, před­
sedové a tajemníci. Zřízena byla
komise sociální, kulturní, sportov­
ní, životního prostředí, stavební,
bytová, cestovního ruchu a re­
dakční rada Rožnovských malých
tisků.
(red)
Sňatků opět ubylo
SOCHY ZE SNĚHU A LEDU. Sedmnáctý ročník mezinárodního sochařského sympozia Sněhové království se koná od 17. ledna ve Sport
campu. Sympózia, které se poprvé v historii přesunulo z Pusteven do Rožnova pod Radhoštěm, se zúčastnili sochaři z České
republiky, Slovenska a Polska. Z dvanácti týmů se odborné porotě a také návštěvníkům nejvíce líbilo sousoší Tři grácie. Poháry
za první místo v obou kategoriích soutěže o Cenu města Rožnov pod Radhoštěm si tak odnesli autoři Jiří a Jan Laštovičkovi
z Prahy. Třetí kategirií bylo hodnocení soch samotnými sochaři mezi sebou. „Zde si pro cenu za první místo odnesli Juraj Mucha
a Martin Sedlák ze slovenského Brezna,“ uvedl hlavní organizátor Sněhového království Miroslav Hrabal. Sněhové království bude
veřejnosti přístupné až do 8. února.
(bur), foto: Martin Vrána
Sedmdesát čtyři páry uzavřely
v Rožnově pod Radhoštěm v uply­
nulém roce manželství. A jen se­
dmnáct sňatků bylo církevních.
Mezi zajímavosti patří také to,
že vzrostl počet svateb konaných
mimo obřadní síň radnice. A to na
loňských jednadvacet z předloň­
ských patnácti. Mimo budovu měst­
ského úřadu se páry nejčastěji bra­
ly ve Valašském muzeu v přírodě,
u zvoničky na Dolních Pasekách
nebo v hotelích.
(bur)
Pohyb služebních aut pracovníků města je monitorován
Všechna služební auta, která
využívají pracovníci rožnovského městského úřadu,
jsou vybavena jednotkami
GPS a tankovacími kartami
CCS.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Deset aut o průměrném stáří devět
let a sto třiceti najetými kilometry.
To je statistika vozového parku rož­
novského městského úřadu.
Jedno osobní vozidlo má stav
tachometru tři sta třicet tisíc kilo­
metrů, další tři po dvou stech ti­
sících. Proto minulé vedení města
rozhodlo o nákupu dvou nových
aut a vyřazení vozů v havarijním
stavu,“ vylíčil mluvčí města Tomáš
Gross.
Na základě schváleného rozpoč­
tu města a výběrových řízení byla
nová auta nakoupena na sklonku
roku. Podle nového organizačního
schématu tak mají čelní představi­
telé města, tedy starosta, oba mís­
tostarostové a tajemník k dispozici
dvě Škody Octavia.
Sociální odbor a odbor životní­
ho prostředí dvě vozidla SUZUKI
SX4 s pohonem čtyř kol kvůli bez­
pečnému zajišťování sociálně-práv­
ních úkonů a výkonu státní správy
v oblasti životního prostředí. Od­
bor správy majetku disponuje Ško­
dou Yeti s pohonem čtyř kol pro
zabezpečení zimní údržby a cel­
kové údržby a očisty města včetně
udržování zeleně, hřbitovů, psího
útulku, odpadového hospodářství.
Přehledná statistika jízd
A Škodou Octavia šestnáct let
starou, která slouží pro potřeby
bytového oddělení, a ojetou octávií
disponuje i odbor rozvoje pro za­
bezpečení investičních akcí.
„Tři vozy, a to dvě fabie a jedna
oktávka slouží ostatním úředníkům
města k zabezpečení pracovních
povinností, školení a ostatních čin­
ností,“ vypočítal Jaroslav Kubíček
z odboru správy majetku, který má
služební auta na starosti.
Sledovacími jednotkami GPS
a tankovacími kartami CCS bylo
do konce loňského roku vybaveno
osm služebních vozů. Od ledna
k nim přibyla i zbývající dvě auta.
„Je tak vytvořen komplexní systém
monitoringu vozidel včetně vy­
tváření přehledných statistických
údajů o služebních jízdách, čerpání
pohonných hmot a ostatních nákla­
dech spojených s provozem,“ uza­
vřel starosta Radim Holiš.
TÉMA
STRANA 4 / 22. LEDNA 2015
Svaťa Božák trénoval, závodil a vydal knihu
Parádní a pestrou sezonu
má za sebou 37letý ultramaratonský cyklista Svatopluk
Božák. Sportovec z Rožnova pod Radhoštěm, který se
již šestým rokem specializuje na dálkové ultramaratonské cyklistické závody, toho
stihl opravdu hodně.
cí favorité. Takže jsem rád, že jsem
to všechno zvládl, a to i díky skvěle
fungujícímu týmu. Byl to můj dru­
hý nejrychlejší čas vůbec.
„„Kolik během takového závodu,
který jedete padesát hodin, spíte?
Původně jsem neměl v plánu
spát vůbec, ale musel jsem to změ­
nit. Přišla na mě velká krize, usínal
jsem na kole a po dohodě s týmem
jsem si dal sedmnáct minut spánku
v týmovém voze. Po nich mě tým
dle domluvy vzbudil a já jsem mohl
jet dále. Byl to krátký spánek, ale
moc mi pomohl překonat krizi.
Martin Vrána
[email protected]
Předně, v podstatě denně a skoro
všechen volný čas věnuje trénin­
ku na kole, v březnu vydal knihu
a v květnu popáté v kariéře zdolal
přes 1 200 kilometrů dlouhý zá­
vod Kolem Slovinska. V červnu
například ještě vyhrál 24hodinový
závod v Újezdu u Brna. Pojďme se
na sezonu 2014 podívat pěkně po­
pořádku se Svaťou Božákem – jedi­
ným Čechem v historii, který kdy
dokončil nejtěžší závod planety –
Race Across America (v roce 2012,
ujel 4 800 kilometrů ze západu na
východ USA).
„„Kromě spánkové krize byly ještě
i jiné krušné momenty?
Bylo toho dost. Situaci ve druhé
polovině závodu hodně zkompliko­
val silný a studený déšť, který se
ukáže při slovinském závodě snad
pokaždé. Nechtěl jsem se zdržo­
vat, ale občas jsem musel i zastavit
u autobusové zastávky, schovat se,
dát si třeba teplou polévku. V těch­
to chvílích jsem se posouval dále
strašně pomalu a čas tak rychle
běžel.
Sedmatřicetiletý sportovec z Rožnova pod Radhoštěm se cyklistickým
ultramaratonům
věnuje
šest let. Jako první Čech
v historii dokončil nejtěžší závod světa – Race
Across America 2012,
a to na skvělém 6. místě.
Získal také 6. místo v ultramaratonu okolo Rakouska
(2011), 3. místo na mistrovství světa v ultramaratonu
Glocknerman v Rakousku
(2011).
„„Ještě před zdoláním slovinského
závodu jste na konci března stihl
vydat svou první knihu – o vaší účasti na závodě Race Across America.
Jak ke vzniku knihy s názvem „Kdo
spí, nevyhraje“ vlastně došlo?
Chtěl jsem podat takovou moji
výpověď, jak jsem závod po celých
skoro jedenáct dní prožíval.
„„ Jak dlouho kniha vznikala?
Trvalo mi asi osm měsíců, než
jsem všechny podklady dal dohro­
mady. Bylo potřeba projít itineráře,
fotky, všechno si časově sladit, aby
bylo vše podle reality. Vše je do­
plněno spoustou fotografií, které
závod věrně dokreslí. Věřím, že se
mi to povedlo. Kniha obsahuje ne­
jen mou výpověď, ale více jak 200
unikátních fotografií ze závodu
v USA.
„„Jaká byla sezona 2014? Od začátku roku jsem se větši­
nou připravoval v domácích pod­
mínkách. Zima naštěstí nebyla ni­
jak tuhá, takže se dalo jezdit dobře
a odjezdil jsem hodně tréninkových
jednotek.
„„Na jaře tradičně jezdíte na soustředění do Chorvatska, tentokrát
jste ovšem na jih nevyrazil…
Je to tak, do Chorvatska, kam
jezdím na přelomu března a dubna,
jsem ani nemusel vyrazit. U nás
bylo totiž tak teplé počasí, že jsem
mohl velmi dobře trénovat a jezdit
i tady doma na Valašsku. V rámci
přípravy jsem si třeba vyjel i všech
dvacet vrcholů Vrchařské koruny
Valašska, čímž moc děkuji pořada­
telům za dobrý nápad a super pod­
nik pro cyklisty.
„„Zimní i jarní příprava asi směřovala ke květnovému závodu Kolem
Slovinska, je to tak?
Slovinsko je velmi těžký závod,
který sice není tak dlouhý jako
Svaťa Božák věnuje všechen čas cyklistice. Foto: archiv Svati Božáka
Race Across America, ale je velmi
zákeřný. Do letoška jsem ho jel
čtyřikrát a pokaždé to bylo strašně
náročné. Snad nikdy se to neobešlo
bez silného deště, zimy, větru. Jízda
v Alpách je opravdu hodně těžká,
a když si připočtete, že trasa má
1 205 kilometrů, je to opravdu pek­
lo. Proto jsem měl a stále mám k zá­
vodu velký respekt, a tak jsem se
připravoval s maximálním úsilím.
„„Závod Kolem Slovinska jste nakonec i popáté zdolal. Celkem 1 205
kilometrů a s celkovým převýšením
14 000 metrů jste ujel za 50 hodin
a 27 minut a skončil jste v hlavní
mužské kategorii osmý. Takže spokojenost?
Je to skutečně náročný podnik,
není to jen fráze. Hovoří o tom
třeba i fakt, že letos nedokončilo
patnáct závodníků, mezi nimi i vel­
„„Zřejmě povedlo, o čemž svědčí
i zájem fanoušků…
Už na Veletrhu Forbikes v Praze
na konci března, kde byla kniha
oficiálně představena, byl celkem
velký zájem. Další lidé se postupně
ozývali a ozývají přímo mně nebo
prostřednictvím webovek www.sva­
tabozak.cz a chtějí knihu koupit,
takže z toho mám určitě radost.
„„Co se plánuje do roku 2015? Není
náhodou ve hře RAAM ? Letošní sezonu plánuji, ale ja­
kých závodů se zúčastním, se ještě
uvidí. Stále hledám a oslovuji nové
partnery ke spolupráci na mých
závodních projektech. RAAM to
tentokrát pravděpodobně nebude,
ale chtěl bych se vrátit do Rakous­
ka, kde to mám rád. Vše je zatím
otevřené.
STRANA 5 / 22. LEDNA 2015
KULTURA / TÉMA
MěK – OKO DO KNIHOVNY
Peníze mikroregionu
Nadchnout lidi pro četbu knih
V prosincovém psa­
ní jsem zmiňoval, že
knihovna s koncem roku
2014 ukončila činnost
S-klubu, který svým programovým
zaměřením cílil na skupinu lidí se
zrakovým postižením. Nadále však
tito lidé mohou využívat služeb
městské knihovny pro nevidomé
a slabozraké. V čítárně je pro ně
připraven bohatý fond zvukových
knih (na audio CD, na CD ve for­
mátu mp3 či na audiokazetách).
V loňském roce také knihovna
získala prostřednictvím podpory
Ministerstva kultury ČR online
přístup do databáze Knihovny a tis­
kárny pro nevidomé K. E. Macana.
Tato databáze v současnosti čítá na
4 000 titulů, na adrese http://www.
ktn.cz/netdoc se můžete podívat,
které to jsou, a kterýkoliv z nich
je během pár okamžiků k dispozi­
ci pro výpůjčku. Pokud tedy máte
problémy se zrakem a chcete nadá­
le číst (sice pouze ušima), nic není
ztraceno, využijte naše audioknihy.
Tato služba je zdarma.
Na druhou stranu bychom chtěli
zvýšit zájem mladší a střední gene­
race o četbu. Začínáme proto cyklus
setkávání nad literaturou, který jsme
nazvali: Nechte knihy promluvit.
Co je jeho záměrem? Pohlédnout
na knihy očima zaujatého čtenáře,
nadchnout lidi pro četbu, přiblížit
a objevit zajímavé autory a knihy,
diskutovat o obsahu a sdělení kon­
krétních titulů. První setkání z cyklu
Nechte knihy promluvit je připra­
veno na úterý 27. ledna od 17:30.
Rozpočet Sdružení Mikroregionu
Rožnovsko počítá s příjmy ve výši
4,662 milionu korun a výdaji ve výši
4,700 milionu korun. Deficit v roz­
počtu bude uhrazen ze zůstatku na
účtu Sdružení z předchozích let.
„Příjmy tvoří především členské
příspěvky, výnosy z projektu Studie
protipovodňových opatření a do­
tace na projekt Meziobecní spolu­
práce. Tyto dvě kapitoly jsou také
nejvýznamnějšími částmi výdajové
stránky rozpočtu. Kromě studie
a Meziobecní spolupráce vydá SMR
prostředky rovněž na tvorbu no­
vých propagačních materiálů nebo
na svou prezentaci na veletrzích
cestovního ruchu. Část prostředků
mikroregionu půjde také na úhradu
Lékařské služby první pomoci nebo
na různé sportovní aktivity,“ řekl
předseda SMR Radim Holiš. (tg)
Hudební divadlo
První z osobností, které o knihách
v knihovně budou hovořit, je PhDr.
Oldřich Kramoliš, CSc. a cyklus za­
hájí úvahou nad knihami a četbou.
Komu je tento cyklus určen?
Obecně vzato komukoliv, kdo má
rád četbu, zajímá se o literaturu,
nebojí se zapojit do diskuze (což
není nutně podmínkou), rád obje­
vuje nové autory, chce číst knihy
dřív, než je adaptují filmaři, chce se
podělit o zážitky z četby… A co si
od cyklu slibujeme? Věříme, že se
nám podaří vytvořit skupinu lidí,
kteří budou vzájemně o literatuře
(a nejen o ní) nejen hovořit, ale
například nás mohou upozornit na
knihy či okruhy témat, které ve fon­
du knihovny chybí, jsou poddimen­
zovány, zastarávají atp.
Myslíte, že se nám záměr poda­
ří? Nevím, jsem optimistou, i když
si uvědomuji, že přitáhnout pozor­
nost lidí, zejména těch mladších,
k literatuře je obtížné. V době in­
ternetu a facebooku je diskutovat
o čemkoliv (pokud už se k tomu
odhodláme) tak jednoduché, že
přitom ani nemusíme vytáhnout
paty ze svého pokoje. Neuvědomu­
jeme si však, že se vytrácí potřeba
reálného setkávání s živými lidmi,
která je velmi důležitá. A to Vám
nabízíme v knihovně při setkáních
Nechte knihy promluvit. Přijďte
ochutnat!
Pavel Zajíc
Pět ze sta příběhů v nové hudební
inscenaci na motivy vrcholného
díla Giovanniho Boccaccia Deka­
meron mohou zhlédnout diváci
v úterý 17. února v šest hodin večer
ve Společenském domě.
„Zpěvnou hudbu Pavla Helebran­
da, inspirovanou renesanční melo­
dikou, přednesou sopranistky Vero­
nika Holbová a Simona Mrázová,
tenorista Petr Němec, basista Juraj
Čiernik a herec Michal Sedláček,“
přiblížila dramaturgyně pořádají­
cího T klubu – kulturní agentury
Romana Rusková s tím, že komorní
orchestr zahraje ve složení housle,
flétna, violoncello a kytara.
Vstupné v předprodeji přijde na
devadesát korun, na místě lidé za­
platí sto třicet korun.
(bur)
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ SE PŘEDSTAVUJE
Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší v Rožnově
Náplní práce odboru životního pro­
středí MěÚ Rožnov pod Radhoš­
těm je i problematika státní správy
na úseku odpadového hospodářství
a ochrany ovzduší.
Na úseku odpadového hospo­
dářství odbor životního prostředí
v rámci přenesené působnosti pro­
vádí výkon státní správy a státního
dozoru, řeší ekologické havárie,
odborně posuzuje zdroje znečištění
včetně metodické, kontrolní a kon­
zultační činnosti.
Složitá evidence odpadů
Dále posuzuje projektové a jiné
dokumentace náročných staveb
za úsek odpadového hospodářství
v rámci územního a stavebního ří­
zení. Vede složitou evidenci odpa­
dů dle platných předpisů a prově­
řuje stížnosti, podněty a oznámení
občanů týkající se problematiky
odpadového hospodářství.
Je oprávněn kontrolovat, zda
právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání využívají
systému zavedeného obcí pro na­
kládání s komunálním odpadem
na základě písemné smlouvy s obcí
nebo zda tyto osoby mají zajištěno
využití nebo odstranění odpadu s ji­
ným oprávněným subjektem v sou­
ladu se zákonem o odpadech.
V problematice ochrany ovzduší
odboru životního prostředí v rám­
ci přenesené působnosti posuzuje
projektové dokumentace staveb
v rámci kompetencí svěřených orgá­
nu ochrany ovzduší v rámci územ­
ního a stavebního řízení. Vydává
závazná stanoviska ke zdrojům,
neuvedeným v příloze č. 2 zákona
o ochraně ovzduší v rámci územ­
ního a stavebního řízení a k řízení
o vydání kolaudačního rozhodnutí.
Vydává vyjádření k řízení – vydání
závazného stanoviska krajským
úřadem – k umístění stacionárního
zdroje uvedeného v příloze č. 2 zá­
kona o ochraně ovzduší. Prověřuje
stížnosti, podněty a oznámení obča­
nů týkající se problematiky ochrany
ovzduší. Vede evidenci zdrojů ne­
uvedených v příloze č. 2 zákona
o ochraně ovzduší.
V loňském roce odbor životního
prostředí na úseku odpadového
hospodářství řešil 4 podněty na
černé skládky, zpracoval 185 hláše­
ní o odpadech od povinných firem,
uložil 3 sankce za porušení práv­
ních předpisů a vyjadřoval se k cca
750 stavebním záměrům z hlediska
nakládání s odpady.
Likvidace černých skládek
Pracovník odboru životního pro­
středí se také zúčastnil dobrovolné
aktivity v rámci akce „ukliďme Čes­
ko“, která proběhla v květnu 2014
a byla zaměřena na likvidaci čer­
ných skládek na území města.
V problematice ovzduší řešil od­
bor životního prostředí 6 stížností,
vyjadřoval se k cca 170 stavebním
záměrům včetně vydání závazných
stanovisek.
Na vysvětlenou: Přenesená působnost územní samosprávy znamená,
že obsah výkonu státní správy je
v určitém rozsahu státem přenesen
(delegován) na územní samosprávu.
V podstatě tedy stát vykonává státní správu v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří nejsou
zaměstnanci státu, ale zaměstnanci
obcí či krajů. Orgány obcí a krajů
spravují své záležitosti samostatně v rámci samostatné působnosti
a dále ještě vykonávají státní správu
v rámci přenesené působnosti. To je
v České republice důsledek uplatňovaného principu smíšeného modelu
veřejné správy, který má za cíl přiblížit státní správu občanům.
Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (tzv. obcí III. stupně) jsou
mezičlánkem přenesené působnosti
samosprávy mezi krajskými úřady
a obecními úřady. Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností mají oproti
ostatním obecním úřadům některé
oblasti působnosti navíc, a to nejen
pro svůj vlastní, základní správní
obvod, ale zpravidla i pro další obce
v okolí.
Marie Hrabovská,
odbor životního prostředí MěÚ
KULTURNÍ SERVIS
T klub – kulturní agentura
T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
ČTVRTEK 22. 1.
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
Ochotnické divadlo Chaos
19.00 hodin – Společenský dům
STRANA 6 / 22. LEDNA 2015
PONDĚLÍ 2. A 16. 2.
WHIPLASH
18.00 hodin
PONDĚLÍ 2. – STŘEDA 4. 2.
ČTVRTEK 5. A 19. 2.
KÓD ENIGMY
20.00 hodin
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Městská knihovna
ČTVRTEK 29. 1.
CHRIS KAZARIAN – USA
19.00 hodin – Společenský dům
PONDĚLÍ 26. 1.
Kino Panorama
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Vyhodnocení městského kola dětské
literární soutěže
15.00 hodin – podkroví
ČTVRTEK 22. 1.
FILMOVÝ KLUB – VELKOLEPÉ MUZEUM
18.00 hodin
PÁTEK 23. – NEDĚLE 25. 1.
Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
Základní umělecká škola
www.zusroznov.cz
ÚTERÝ 27. 1.
NECHTE KNIHY PROMLUVIT
17.30 hodin – podkroví
Klub seniorů
seniorů
Klub
DO 30. 1.
Tel.: 774 423 197
[email protected]
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
18.00 hodin
PÁTEK 23. – NEDĚLE 25. 1.
DO 28. 2.
E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
20.00 hodin
SLYŠET TANEC ZPÍVAJÍCÍHO KVĚTU HVĚZDY
Výstava obrazů Mariannach
podkroví
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
17.00 hodin
PONDĚLÍ 26. – STŘEDA 28. 1.
HACKER
20.00 hodin
ČTVRTEK 29. 1. – NEDĚLE 1. 2.
VELKÁ ŠESTKA
18.00 hodin
DO 28. 2.
HOROTAJ
Skici Michaely Kachtíkové z italských hor
chodby
ÚTERÝ 27. 1.
MALÝ OKRUH
Trasa asi 9 km po cyklostezce Bučiska
8.30 hodin – sraz na mostu u světelné
křižovatky
SOBOTA 24. 1.
EVITA
Zájezd do Divadla J. Myrona na muzikál
16.30 hodin – odjezd z AN
STŘEDA 28. 1.
TERMÁL HORAL
Zájezd do Velkých Karlovic
8.00 hodin – odjezd z AN,
návrat do 12 hodin
Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
Středisko volného času
www.svcroznov.cz
STŘEDA 28. 1.
ČTVRTEK 29. 1. – NEDĚLE 1. 2.
PONDĚLÍ 26. 1.
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
20.00 hodin
VALAŠSKÁ ZIMA
Uzávěrka výtvarné soutěže pro děti
a mládež
do 16.00 hodin – SVČ
PONDĚLÍ 2. – STŘEDA 4. 2.
PONDĚLÍ – PÁTEK
22. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Práce žáků – malba, kresba, grafika
a keramika
12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ
CO SE DĚLO V PRAVĚKU
Vědomostní soutěž. Vyhodnocení: 5. 2.
15.00 hodin
PONDĚLÍ 26. – STŘEDA 28. 1.
Alternativní centrum, o. s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
Alternativní centrum
www.alternativnicentrum.webnode.cz
PÁTEK 23. 1.
Tel.: 571 654 747
Městská knihovna
www.knir.cz
Tel.: 734 366 060
Kino Panorama www.tka.cz
www.disdata.cz,
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 hodin – SVČ
24. PLES SENIORŮ
hotel Eroplán
PRÁVNÍ PORADNA
JUDr. Milana Matuly
15.00 – 16.00 hodin – kancelář KS
PÁTEK 6. 2.
JAK REALIZOVAT PLÁNY V NOVÉM ROCE
17.30 hodin – Slunečnice
PONDĚLÍ 26. 1.
PŘÍRODNÍ NÁPLASTI PROTI BOLESTI
10.00 a 17.30 hodin – Slunečnice
PÁTEK 30. 1.
KVANTOVÁ AKADEMIE – REKONEKTIVNÍ
LÉČENÍ
18.00 hodin – Slunečnice
ÚTERÝ 3. 2.
SYSTÉMOVÉ A RODINNÉ KONSTELACE
17.30 hodin – Slunečnice
STŘEDA 4. 2.
TAJEMSTVÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA
9.00 – 10.30 hodin – Slunečnice
PÁTEK 6. 2.
POHLED DO POSVÁTNÉ GEOMETRIE,
ARCHITEKTURY A EKONOMIE DARU
17.00 hodin – Slunečnice
SOBOTA 7. A NEDĚLE 8. 2.
POSVÁTNÁ GEOMETRIE - ZÁKLADNÍ
STRUKTURA ŽIVOTA
10.00 – 17.00 hodin – Slunečnice
Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
Valašské muzeum v přírodě
www.vmp.cz
SOBOTA 7. 2.
MASOPUST
9.00 – 16.00 hodin – Dřevěné městečko
TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY
CHRIS KAZARIAN
Mladý americký umělec a jeho do­
provodná kapela míří na Valašsko.
Chris Kazarian je mladý energický
zpěvák a kytarista na počátku slib­
né kariéry. Pochází z Worcesteru
v Massachusetts, kde hrál na kyta­
ru a zpíval s mnoha renomovanými
místními kapelami různých stylů.
„Před čtyřmi lety byl Chris při­
jat na prestižní Berklee College of
Music v Bostonu, kterou v závěru
loňského roku ukončil v oboru
aranžování a kompozice,“ vylíčila
dramaturgyně pořádajícího T klu­
bu – kulturní agentury Romana
Rusková. Často vystupuje v jazzo­
vých klubech jak přímo v Bostonu,
tak po celém Massachusetts. Chris
Kazarian je podle ní výborným
skladatelem, kytaristou a fantastic­
kým zpěvákem, jehož hlas lze bez
jakéhokoliv přehánění přirovnat ke
světoznámému Kurtu Ellingovi.
Vstupné v předprodeji stojí 140
korun, na místě lidé zaplatí 160
korun. Koncert se koná ve čtvrtek
29. ledna od 19 hodin ve Společen­
ském domě.
(bur)
Hrdinou filmu je mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward, který na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné ležícího
v mlze v odlehlém koutě hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z jakéhokoliv tělesného dotyku.
Edward je zasvěcován do zdejších léčebných metod a je v šoku. Dr. Lamb je příkladem osvíceného přístupu, svému týmu vštěpuje, aby jedinečnost každého
pacienta respektovali: „Proč bychom se měli snažit udělat nešťastného člověka z naprosto šťastného koně?“ Ovšem děsivá a hrůzu nahánějící léčba, jíž byli na
konci 19. století duševně nemocní vystavováni, je přítomna i zde. Postupem času Edward zjišťuje, že ústav ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým
týmem uvězněn ve sklepení. A tady napínavý příběh teprve začíná. Snímek promítá kino Panorama od pátku 23. do neděle 25. ledna od 20 hodin.
(red)
INFORMACE MĚSTA
STRANA 7 / 22. LEDNA 2015
Ocenění pedagogických pracovníků města
Výzva k předávání návrhů na Ocenění pedagogických pracovníků města Rožnova pod Radhoštěm za pedagogickou
činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé
generace – 12. ročník.
Vyzýváme tímto pedagogickou
i nepedagogickou veřejnost, ob­
čanská sdružení a další instituce
a organizace, aby Odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a cestovního
ruchu Městského úřadu Rožnova
pod Radhoštěm zasílali návrhy na
ocenění.
Ocenění bude uděleno ve dvou kategoriích:
I. kategorie – Výrazná pedagogická
osobnost roku
Ocenění bude uděleno za:
 výjimečnou a nadstandardní pe­
dagogickou a výchovnou práci,
 mimořádnou
pedagogickou,
odbornou, metodickou nebo publi­
kační činnost,
 významný počin vztahující se
k výchovné a vzdělávací činnosti,
 vzdělávací činnosti a aktivity
zviditelňující školu nebo školského
zařízení na krajské, republikové
a mezinárodní úrovni,
Uvedené činnosti by se měly
vztahovat k uplynulému období, tj.
k roku 2014, nebo školnímu roku
2013/2014.
II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost
Ocenění bude uděleno za dlou­
hodobou a mimořádnou pedago­
gickou, výchovnou a odbornou
činnost ve školách a školských za­
řízeních nacházejících se na území
města Rožnov pod Radhoštěm.
Podaný návrh musí obsahovat:
 jméno, příjmení navrhovaného
kandidáta,
 zdůvodnění podávaného návr­
hu.
Zdůvodnění je stěžejní součástí ná­
vrhu a musí mít dostatečnou vypo­
vídací hodnotu. Žádáme o uvedení
konkrétních údajů o pedagogické
činnosti navrženého kandidáta na
ocenění, o jeho dalších aktivitách
v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže, o publikační činnosti,
přínosu ke zvyšování prestiže pe­
dagogické práce na veřejnosti, pří­
nosu k prezentaci města či regionu
apod. Zdůvodnění návrhu je hlav­
ním vodítkem při výběru z případ­
ného většího množství navržených
kandidátů.
V případě, že návrh podává ne­
pedagogická veřejnost, občanské
sdružení a další instituce a organi­
zace: navrhovatel informuje o po­
dání návrhu příslušnou školu nebo
školské zařízení, na kterém kandi­
dát působí. Škola, školské zařízení
doplní návrh dalšími nezbytnými
údaji o kandidátovi a návrh předá
na odbor školství, mládeže, tělový­
chovy a cestovního ruchu.
Termín a kontakty pro podání návrhů:
 Kontaktní osoby pro případné
dotazy: Ing. Dušan Vrážel – tel. 571
661 259
a Mgr. Lucie Vančurová – tel. 571
661 184. E-mail: [email protected]
a [email protected]
 Uzávěrka návrhů je v pátek
27. února 2015. Na návrhy, které
nebudou na Odboru školství, mlá­
deže, tělovýchovy a cestovního ru­
chu k dispozici nejpozději v tento
den, nelze brát zřetel.
Odbor školství, Rožnov p. R.
Zápis dětí do prvního ročníku základních škol
V souladu s § 46 odst.
1 školského zákona se
ředitelé základních škol
zřizovaných městem Rož­
novem pod Radhoštěm (ZŠ Videč­
ská, ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské
Paseky, ZŠ 5. května a ZŠ Pod Skal­
kou) dohodli, že zápis do prvního
ročníku základního vzdělávání pro­
běhne na těchto školách v jednot­
ném termínu a to dne 11. 2. 2015 od
13.00 do 17.00 hodin a dne 12. 2.
2015 od 13.00 do 16.00 hodin.
Zápis do prvního ročníku základ­
ního vzdělávání na soukromé ZŠ
Sedmikráska, o. p. s., proběhne
dne 4. 2. 2015 od 8.30 hodin do
16.00 hodin v budově ZŠ Pod Skal­
kou, pavilon D, přízemí.
Zákonným zástupcům (rodiče,
pěstouni apod.) dětí, které by od
1. září 2015 měly začít plnit povin­
nou školní docházku a které mají
trvalý pobyt na území města Rož­
nova pod Radhoštěm, budou na
konci ledna zaslány jednotlivými
školami pozvánky k zápisu podle
místa bydliště dětí a stanovených
spádových obvodů jednotlivých
základních škol.
Děti, které mají trvalý pobyt mimo
území města Rožnov pod Radhoš­
těm, ale bydlí v Rožnově pod Rad­
hoštěm, mají také možnost plnit
zde povinnou školní docházku,
pokud o to projeví jejich zákonní
zástupci zájem. V tomto případě
však zákonným zástupcům dopo­
ručujeme, aby se, pokud tak ještě
neučinili, spojili s vedením pří­
slušné základní školy podle místa
bydliště a stanoveného spádového
obvodu.
Pro školní rok 2015/2016 jsou vy­
hláškou města Rožnov pod Rad­
hoštěm č. 9/05 stanoveny spádové
obvody jednotlivých základních
škol následovně:
ZŠ Záhumení 1180
Bayerova, Boženy Němcové, Če­
chova, Dolní Dráhy, Horečky,
Horní Dráhy, Jiřího Wolkera, Ja­
sanová, Julia Fučíka, Jurajdova,
náměstí Míru, Nerudova, Nezdaři­
lova, Palackého, Partyzánská, Slu­
neční, Tylovice (domy č. p. 1852–
‑1854, 1856, 1859–1863, 1885,
1887, 1888, 1899, 1920, 1936,
1956, 1957, 1992, 2006, 2017,
2027-2029, 2050, 2420, 2440,
2699, 2702–2705, 2711 a 2730),
V Aleji, Zátiší.
ZŠ Videčská 63
Bučiska, Hážovice, Hradisko, Hrn­
čířská, Chobot, Chodská, Kramo­
lišov, Kulišťákova, Láň, Lázeňská,
Luční, Masarykovo náměstí, Mezi­
říčská, Na Drahách,
Na Končinách, Na
Vyhlídce, Na Za­
hradách, Nádraž­
ní,
Pionýrská,
Pivovarská, Prů­
kopnická, Revo­
luční, Sadová,
Sokolská, Tva­
růžkova, Ty­
lovice (mimo
domy č. p.
1852–1854,
1856, 1859–
‑1863, 1885,
1887, 1888,
1899, 1920,
1936, 1956,
1957,
1992,
2006, 2017, 2027-
‑2029, 2050, 2420, 2440, 2699,
2702-2705, 2711 a 2730), Tyršovo
nábřeží, Uhliska, Ve Včelíně, Vi­
dečská, Za Hážovkou, Zemědělská.
ZŠ Koryčanské Paseky 467
Borová, Láz, Moravská, Oděská,
Pod Hrází, Sevastopolská, Svazar­
movská, Školní, Valašská, 1. máje
(domy č. p. 841–852, 1059, 1155–
‑1158).
ZŠ Pod Skalkou 293
Bačová, Beskydská, Bezručova, Čs.
armády, Dolní Paseky, Dr. Milady
Horákové, Drobníkova, Družstev­
ní, Frenštátská, Habrová, Hradišť­
ko, Horní Kouty, Horní Paseky,
Hřbitovní, Jahnova, Jarní, Javornic­
ká, Javorová, Karlova, Kinských,
Kročákova, Květinová, Lesní, Le­
tenská, Lipová, Mladějovského, Na
Pařeničkách, nábřeží Dukelských
hrdinů, Obránců míru, Okružní,
Ostravská, Písečná, Pletařská, Pod
Chlacholovem, Pod Kozincem,
Pod Kyčerou, Pod Pindulí, Pod
Skalkou, Pod Strání, Polanského,
Polní, Příčná, Putýrky, Radhošť­
ská, Rekreační, Sladské, Slezská,
Sněžná, Šlapetova, Tkalcovská,
Travinářská, Kantorka, U Revíru,
V Mokrém, Volkova, Zahradní,
Žerotínská, 1. máje (mimo domy
č. p. 841-852, 1059, 1155-1158),
5. května (domy č. p. 1340-1353,
1521).
ZŠ 5. května 1700
Dubková, Horská, Jaroň­
kova, Kulturní, Vítězná,
5. května (domy č. p. 1522
a vyšší).
Další informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků:
 Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce, a to v termínu
a na místě stanoveném ředitelem
školy v kalendářním roce, v němž
má dítě zahájit povinnou školní
docházku.
 Žák plní povinnou školní do­
cházku v základní škole se sídlem
ve spádovém obvodu, v němž má
žák místo trvalého pobytu, pokud
zákonný zástupce nezvolí pro žáka
jinou než spádovou školu.
 Ředitel spádové školy je po­
vinen přednostně přijmout žáky
s místem trvalého pobytu v přísluš­
ném školském obvodu.
 Není-li dítě po dovršení šestého
roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte,
odloží ředitel školy začátek povin­
né školní docházky o jeden školní
rok. Podmínkou je doložení žádos­
ti doporučujícím posouzením pří­
slušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře.
 Pokud se u žáka v prvním roce
plnění povinné školní docházky
projeví nedostatečná tělesná nebo
duševní vyspělost k plnění povin­
né školní docházky, může ředitel
školy se souhlasem zákonného
zástupce žákovi dodatečně v prů­
běhu prvního pololetí školního
roku odložit začátek plnění povin­
né školní docházky na následující
školní rok.
Dušan Vrážel,
vedoucí odboru školství
!
Co by mělo znát dítě před nástupem do školy, naleznou zákonní
zástupci na http://www.roznov.
cz/VismoOnline_ActionScripts/
File.ashx?id_org=14293&id_dokumenty=8067
REPORTÁŽ
STRANA 8 / 22. LEDNA 2015
REPORTÁŽ
STRANA 9 / 22. LEDNA 2015
Steamboat Hotsprings.
Okolí Frisca.
COLORADO
NP Rocky Mountains.
Marek Tretera
34 let
cestovatel
Rožnov pod Radhoštěm
 V průběhu tří let navštívil 20 zemí:
Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Guatemala,
Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua,
Kostarika, Panama, Kolumbie, Ekvádor,
Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie, Uruguay, Argentina a Chile.
Jak jsem psal v předešlém článku,
majestátné hory Wyomingu byly
během naší cesty překonány ještě
majestátnějším Skalistým pohořím
státu Colorado. Museli jsme sem
však nejprve vážit poměrně dlouhou, krásnou, ale i trochu strastiplnou cestu. Trasu jsme si chtěli
zkrátit, takže jsme jeli vedlejší silnicí mířící do bodu, kde se střetávají
tři americké státy Wyoming, Utah
a Colorado. Netušili jsme však, jak
si tuto silnici tyto tři státy rozdělují.
K našemu šoku se ze široké asfaltové cesty ve Wyomingu stala v Utahu z metru na metr prašná, úzká,
klikatá, kamenitá pouštní cesta!
Žádná cedule nás o tom neinformovala, navíc nutno podotknout,
že jsme už jeli přes 300 km opuštěnou krajinou, kde nebylo nic než
jen pár většinou opuštěných rančů.
Po 50 km velmi bídné cesty, kdy
jsme cestovali doslova krokem, nás
přivítalo Colorado. Zprvu to zde
pokračovalo kamením, ale zjevně
jen kvůli probíhající rekonstrukci. A světe, div se, po dalších pár
kilometrech kamení cesta přešla
v čtyřproudou supermoderní dálnici rovnou jako pravítko!
Návštěvu Colorada jsme započali u přírodních horkých pramenů
Steamboat Springs, což jsme vysloveně s jásotem uvítali. Sprcha už
Colorado. Ze španělštiny červený, barevný. Přívlastek popisující hluboké kaňony řeky Colorado, která toto území po tisíciletí tvarovala a dala mu nakonec své jméno. Vystihuje však
pestrost celého státu. Osmého do rozlohy největšího v USA, na západní straně hornatého
s nejvyššími vrcholy kontinentu, na straně východní nekonečnými prériemi.
nám zase pár dní chyběla! Po dalším dlouhém putování jsme dojeli
do jednoho z našich cílů – národní
park Rocky Mountains. Hřeben
Skalistých hor se v délce přes čtyři tisíce kilometrů táhne z Nového
Mexika až daleko na sever v Kanadě. Jedná se o nejdelší souvislý
horský hřeben na světě, čehož je
národní park Rocky Mountains jen
nepatrnou částí. Po Grand kaňonu
a Yellowstonu je to nejnavštěvovanější národní park v USA.
Několik dní jsme zde podnikali
vysokohorské výpravy. Nejprve
jsme vystoupili na jeden z oblíbených vrcholů Flattop Mountain,
kde to ráno i přes letní počasí leželo asi 10 cm nového sněhu. A to se
tu právě konal závod podobný těm
našim beskydským maratonům. Na
druhý den jsme si dali „jezera“. Parádní okruh na celý den, kdy jsme
prošli tolik vysokohorských jezer,
že jsme brzy ztratili přehled, kolik
jich vlastně bylo. Jedno hezčí než
druhé. V parku jsme měli možnost
pozorovat stáda elků, nebo chcete-li jelenů Wapiti, kteří jsou po
losech největší jelenovitá zvěř. Elkové jsou místní atrakce, pohybují
se za potravou úplně všude. Jeden
nás překvapil dokonce i ve městě
na rušné křižovatce.
Počasí nám přálo, přes den bylo
krásně slunečno, v noci však už
poměrně chladno. Po všechny noci
jsme, jako obvykle, kempovali za
branami parku u městečka Estes
Park, na odlehlém místě u silnice.
Druhou noc nás probudila policie.
Běžná noční hlídka, kterou jsme
v USA už několikrát absolvovali.
Není nic příjemného, když vás v půl
třetí ráno budí policie, svítí baterkou
do vozu a začne se vyptávat. Vždy
však víme, že si nás jen prověří
a nechají nás být. Dáváme si vždy
totiž velmi dobrý pozor, kde se utáboříme, abychom neporušili nějaký
Elk poblíž Trailridge Road.
předpis. Policie ani nemá v úmyslu
nás pokutovat, jde jim jen o naši
bezpečnost. Co si budeme povídat,
odstavené auto někde u lesa je vždy
tak trochu podezřelé. Zkontrolují,
co potřebují, a když zjistí, že je vše
v pořádku, popřejí nám dobrou noc
a zmizí. Tak tomu bylo i zde.
V Rocky Mountains jsme si nemohli nechat ujít jízdu po Trailridge Road – silnici vedoucí napříč
Skalistými horami v jejich nejvyšších partiích. Nejvýše položená
silnice celé Severní Ameriky se nachází právě zde. V nejvyšším bodě
cesty v 3 800 metrech nad mořem
byly celkem slušné výhledy. A také
zima a větrno! V takové výšce tady
převládá klima vysokohorské tundry, která je v celých Spojených
státech kromě Aljašky věcí ojedinělou. V zimě tu bývá hodně krutě.
O tom vypovídají zejména šestimetrové tyče lemující po obou stranách
silnici. V zimě ze závějí zpravidla
čouhají jenom jejich špičky. Naše
cesta státem Colorado pokračovala na jih, respektive na jihozápad.
Rocky Mountains se staly prozatím
nejvýchodnějším místem Severní
Ameriky, kam jsme se vydali. Odtud jsme se začali vracet zpět k západnímu pobřeží.
Nejprve jsme však museli překonat pás velehor v okolí Frisca, kde
mezistátní dálnicí č. 80, která je
jednou z hlavních spojnic východu
a západu USA, překračujeme sedlo
ve výšce 3 500 metrů. Tuším, že je
to nejvýše položený dálniční úsek
v celé Severní Americe. Nebývá neobvyklé, že tu nasněží slušná nadílka i v létě. Nechci ani domyslet, jak
to tu vypadá během zimního období. Projíždíme také městečkem
Leadsville, nijak zvlášť zajímavým,
krom toho, že je to nejvýše položené město v Severní Americe ve
výšce 3 100 metrů se svými 2 600
obyvateli.
Pokračování příště
INZERCE
STRANA 10 / 22. LEDNA 2015
ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM
 Prodám vnitřní zrcátko univer­
sální 220x65 mm se sklápěním pro­
ti oslnění, s certifikací E2 – k nale­
pení na čelní sklo včetně lepicí sady
s návodem. Sleva (dle domluvy).
Tel.: 732 729 931.
 Prodám zánovní kulatý stůl
(o průměru 110 cm, výška 75 cm)
a čtyři židle. Materiál dub masiv,
cena 4 000 korun. Tel.: 737 388 168.
 Prodám sestavu proužkovaných,
šedých, částečně prosklených skří­
něk vhodných do pánského poko­
je. Cena dohodou. Dále prodám
akvarijní skříň na dvě akvária z dře­
votřísky (hnědá barva). Ukážu na
telefon: 775 979 767.
 Prodám nebo pronajmu garson­
ku na Jižním Městě v Rožnově.
Tel.: 732 279 904.
 Prodám automatickou pračku
a ledničku s mrazničkou. Tel.: 732
279 904.
 Prodám litinovou krbovou vlož­
ku Romotop – 3 roky používanou
(50% sleva), 200 kusů knížek Har­
lequin po 10 korunách, ribstol na
cvičení, cihly Porotherm 30 – polo­
viční – 80 ks (50% sleva). Tel.: 777
650 418.
HLEDÁM
 Hledám v Rožnově kosmetičku,
která pracuje s kosmetikou Jans­
sen. Tel.: 724 117 612.
RŮZNÉ
 Kdo provede opravu nebo výmě­
nu plynového ohřívače vody v RD
v Rožnově p. R. za nový a výměnu
vodovodní baterie za novou páko­
vou. Kontakt: 571 651 859.
 Kdo provede drobnou opravu
střechy na RD v Rožnově – výmě­
na páru eternitových tašek, které
již máme koupeny, u výlezového
okénka + máme zájem i o nabídko­
vý rozpočet na celou novou plecho­
vou střechu i s dalšími související­
mi pracemi. Kontakt: 571 651 859.
 Kdo naučí zdarma seniora ang­
lickému jazyku? Tel.: 603 259 487.
KOMERČNÍ
 Půjčky od 100 000 Kč! Peníze
na nové bydlení, zařízení domác­
nosti nebo na cokoliv jiného. Volej­
te 777 454 205.
 Rychlé peníze, volejte zdarma.
Telefon: 800 800 606.
PRÁCI NABÍZÍ
Do stavební firmy E.P.I., spol. s. r. o.,
v Rožnově pod Radhoštěm přijme­
me pracovníka k provádění zednic­
kých a sádrokartonářských prací.
Kontakt: 602 762 879, 571 613 887.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA
STRANA 11 / 22. LEDNA 2015
Déšť králům koledu nepřekazil
DOLNÍ BEČVA • Od rána lilo jako z konve, přesto počasí nikoho z dobrovolníků, kteří se rozhodli vydat 10. ledna na jubilejní patnáctý ročník Tříkrálové koledy, neodradilo. Na místní
faře, kde se po mši všichni sešli, nebylo téměř k hnutí.
Děvčátka i chlapci se oblékali do
bílých speciálně ušitých hábitů,
nasazovali papírové korunky s prv­
ními písmeny tří mudrců a Bal­
tazarové si černili tváře. „Máte
všichni deštníky? Možná by bylo
lepší, kdyby se pro příští rok uši­
ly nepromokavé kostýmy,“ staral
se farář Petr Dujka. Podle něj jde
o velmi záslužnou činnost, proto se
všechny farnosti snaží získat v této
sbírce co nejvyšší obnos. Vždyť
všechny peníze jdou na pomoc po­
třebným lidem.
„Chodíme pravidelně už asi pět
let. Kluci jsou připraveni zazpívat
Bez deštníků se letošní koledníci neobešli. Foto: Táňa Arťušenková
koledu u každých dveří, u nichž se
zastavíme,“ usmíval se Petr Špatný.
Jako dospělý doprovázel své dva
syny – Kryštofa a Vítka a synovce
Vaška Mrvu. Vedoucí skupinek si
ještě naposledy upřesňovali trasu
a pak už se rozešli po celé obci.
„Tradičně míváme dvanáct sku­
pin, ale dětských zájemců bývá
více, takže často koleduje místo tří
králů pět nebo šest,“ poznamenal
letošní organizátor Zdeněk Poruba.
Sám se akce účastní od roku 2001
a jak přiznal, za patnáct let vyne­
chal asi jen dvě tříkrálové sbírky.
Dodal, že území obce je rozlehlé
i různě osídlené. V centru skupinky
sice absolvují méně kilometrů, ale
navštíví více domácností. V údo­
lích jsou zase chalupy od sebe růz­
ně vzdálené, takže těch kilometrů
bývá v nohách více. „Jen ojediněle
jsme se setkali se zamčenými bran­
kami. Častější bylo vřelé přijetí i se
slzičkami dojetí a přání: ‚Příští rok
dojdite zasej‘.“
Do úředně zapečetěných poklad­
niček vybrali letos dolnobečvanští
koledníci 95 623 tisíc korun, což je
o 7 644 korun více než loni. Urče­
ny jsou nejen na pomoc těm nejpo­
třebnějším, ale rovněž na konkrétní
potřeby místní Charity.
Táňa Arťušenková
Lidé si na Pustevnách užívali
PROSTŘEDNÍ BEČVA • Především s počasím bojovali
po oba víkendy organizátoři Ledových soch na Pustevnách. Akci, při níž mělo
vzniknout kolem desítky děl
z ledových bloků a nejméně
dvě sněhová, hatil vítr, déšť
a teploty nad nulou.
„Chtěli jsme, aby díla zkrášlila celé
Pustevny, nakonec jsme je muse­
li umístit do stanu. Ale tady jsme
je aspoň nasvítili,“ řekla Spektru
Rožnovska za organizátory Bar­
bora Šindelková. Sochy vzniklé
10. a 11. ledna, což byl čert v nad­
životní velikosti, trůn nebo sova,
týden nepřežily. Příroda si s nimi
velmi rychle poradila. Návštěvníci
tak 17. až 18. ledna obdivovali ry­
tíře, kapra, ježibabu, Bílou paní či
dvouhlavého draka.
„Tvořím z pěti ledových kvádrů.
Je důležité si je umět napřed dobře
sestavit. Každý z nich je zchlazený
na teplotu 25 stupňů pod nulou,
váží 125 kilogramů a má rozměry
1 x 0,5 x 0,25 metru. Sochy běžně
mívají kolem půl tuny. Takže zpo­
čátku je to docela o velké dřině.
Pak už pracuji s motorovou pilou
a dláty. Ta musejí být hodně ostrá,
jinak záseky do ledu nejsou tak
Zápis prvňáčků
Hned ve třech třídách se 15. led­
na konal zápis budoucích prvňáč­
ků v dolnobečvanské základní
škole. Žádné fronty se nekonaly,
protože všichni předškoláčci měli
určený čas, kdy se mají dostavit.
První děvčátka a chlapci tak do­
kazovali svou zralost a připrave­
nost na školní docházku už v půl
dvanácté, poslední v 16 hodin.
„Zatím byli moc šikovní. Po­
krok byl poznat zejména u těch,
kterým byla loni docházka od­
ložena. Patřili teď k nejlepším,“
řekla Spektru Rožnovska Jarmila
Hyklová. K zápisu přišlo dvacet
devět dětí.
(ta)
ZPRÁVIČKY
 Hasičský ples se koná v sobotu
24. ledna v tělocvičně základní ško­
ly od 19 hodin. Hrát bude Rivieras
Show Band. Připraveno je překva­
pení pro dámy i pro pány, ruličková
tombola a občerstvení. Vystupné je
100 korun.
 Knihovna je v pondělí 26. ledna
otevřena od 17 do 19 hodin z důvo­
du účasti knihovnice na školení. (ta)
 571 647 168
www.dolnibecva.cz
NENECHTE SI UJÍT
 Hasičský ples SDH – střed se
koná v sobotu 24. ledna od 19 ho­
din ve Valašském šenku na Zava­
dilce. K tanci a poslechu bude
hrát živá hudba Dušana Čapláka.
Vstupné činí 80 korun.
 Den otevřených dveří pořá­
dá místní základní škola v úterý
27. ledna od 7.30 do 9.20 hodin.
Zájemci si mohou prohlédnout
učebny i další prostory, nahlédnout
do vyučování. Nechybí počítačo­
vá učebna s výukovými programy,
interaktivní tabule, učebna pro
výtvarné a pracovní činnosti s ke­
ramickou pecí, školní knihovna, tě­
locvična a prostorná zahrada.
Jakub Vlček dokončuje draka. Foto: Táňa Arťušenková
přesné,“ uvedl jeden z tvůrců Ja­
kub Vlček. Na Pustevny přijel po­
prvé z Vraclavi u Vysokého Mýta.
Právě dokončoval draka s roztaže­
nými křídly. „Jsem tu od čtvrtka,
vytvořil jsem Bílou paní a ještě
mne čeká Smolíček na jelenovi,“
dodal sochař.
„Bílá paní či rytíř jsou úžasní. Je
neskutečně, co se dá z ledu vytvaro­
vat. Kolik je k tomu zapotřebí síly
i představivosti. I když jsme docela
dlouho čekali ve frontě, než jsme
se dostali lanovkou sem nahoru,
stálo to určitě za to,“ řekla Simona
Hrozová z Prostějova.
Pro děti byl o víkendech připra­
vený doprovodný program Zimní
pohádka. V něm se předvedl třeba
Jiří Martínek s divokými biči nebo
Klauni z Balónkova se svojí show
s tvarováním balónků. Nechyběly
ani zábavné soutěže či rozhovory
se sochaři.
Táňa Arťušenková
 Zápis předškoláků k povin­
né školní docházce se uskuteční
v místní základní škole ve čtvrtek
5. února od 13 do 17 hodin. V ma­
teřské škole střed je pro rodiče
k dispozici rozpis, kde si mohou
zvolit čas zápisu.
 Maškarní ples pořádá místní or­
ganizace Českého červeného kříže
v sobotu 7. února ve Valašském šen­
ku Zavadilka od 19 hodin. K tanci
i poslechu hraje Univerzal.
(ta)
 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC
STRANA 12 / 22. LEDNA 2015
Škola využívá projekty podporované unií
Pokračují i vzájemné vztahy se
slovenským partnerem. Poslední
projekt „Spolupráca cez monitor“
v rámci přeshraniční spolupráce
mezi obcemi Horní Bečva a Lietav­
ská Lúčka je zaměřen na vybudová­
ní žákovské knihovny a čítárny, vy­
tvoření webových stránek a vydání
knihy z příspěvků žáků obou škol
o skutečných příbězích z 2. světové
války.
Daniela Křištofová
HORNÍ BEČVA • Do čtyř projektů, které jsou finančně
podpořeny fondy Evropské
unie, je zapojena hornobečvanská základní škola.
Druhým rokem pokračuje
spolupráce s rožnovskou
Střední školou informatiky,
elektrotechniky a řemesel.
Záměrem projektu „Centra příro­
dovědného a technického vzdělá­
vání pro moderní výuku žáků střed­
ních a základních škol ve Zlínském
kraji“ je zvýšit zájem o technické
obory. Chlapci z 8. a 9. ročníků ab­
solvují výuku praktických činností
v učebnách odborného výcviku,
kde pracují s kovem, elektrotech­
nickými materiály, učí se pájet,
osazovat a oživovat plošné spoje,
provádět měření, sestrojovat jed­
noduché modely. Součástí je výuka
fyziky zaměřená na elektrické jevy.
Podpora doučování
„Zvyšování kvality základního
vzdělávání v ORP Rožnov pod
Radhoštěm“ se dotýká čtyř oblastí
– spolupráce s dalšími základními
školami v regionu v rámci výměny
zkušeností a dobré praxe, dalšího
vzdělávání pedagogů a vedoucích
pracovníků škol či výměny zkuše­
KRÁTCE
 Na tradiční ples sportovců zve
v pátek 23. ledna od 19 hodin do
motorestu Bečvan Tělovýchovná
jednota Sokol. Hrát bude Duo Ca­
dillac. Vstupné je 50 korun.
 Poplatek za psa, který je starší
než tři měsíce, ve výši 100 korun je
třeba zaplatit do 31. března.
Se školáky z Lietavské Lúčky spolupracovali i loni. Foto: archiv ZŠ Horní Bečva
ností a dobré praxe v oblasti strate­
gického řízení ve vzdělávání.
Do podpory žáků ohrožených
školním neúspěchem je ve škole
zapojeno 33 dětí. Ty mají zajištěno
doučování ve vybraných předmě­
tech jako je angličtina, čeština či
matematika.
Vznikne i kniha
V září odstartoval projekt Ost­
ravské univerzity „Chytří pomoc­
níci ve výuce aneb využíváme ICT
jednoduše a kreativně“. Škola získá
novou informační techniku, jako
jsou tablety, notebooky a software
pro výuku a instalaci wi-fi sítě.
Výstava Luďka Majera na Soláni
V rozhovoru s Drahomírou Míčkovou
vzpomínal na svého otce Jiří Majer.
Foto:
Táňa Arťušenková
HUTISKO-SOLANEC • Výstava obrazů významného valašského akademického malíře, grafika a ilustrátora Luďka Majera k jeho nedožitým 90. narozeninám se koná od 17. ledna
v Informačním centru Zvonice na Soláni. Na svého otce na
vernisáži zavzpomínal syn Jiří.
„Tatínek pocházel z velmi chu­
trávil na pastvě dobytka. Tehdy se
dobných poměrů. Narodil se na
tu potkal s potulným malířem, jeho
Silvestra v roce 1925 v Solanci
tvorba ho velmi oslovila a začal na
pod Soláněm jako nejmladší z pěti
tabulku křídou zachycovat všechno
sourozenců. Jako všechny děti i on
kolem sebe. Když však přišel domů
musel od mala pomáhat. Svůj čas
s nápadem, že se stane malířem,
jeho otec mu tehdy odpověděl, že
může být akorát malířem pokojů,“
uvedl Jiří Majer.
To však Luďka Majera neodradi­
lo, v kreslení pokračoval a nakonec
zašel do ateliéru Františka Pode­
švy, aby mu své dílo ukázal. Ten ho
později doporučil ke studiu Školy
umění ve Zlíně. „Problém nastal,
když se tatínek rozhodl jet na při­
jímací řízení na Akademii výtvar­
ných umění v Praze. Lístek na vlak
stál 300 korun, což byly ohromné
peníze. Kdyby mu tenkrát na jíz­
denku a pobyt nepůjčil jeho starší
bratr, asi by nikam neodjel,“ dodal
Jiří Majer.
Návštěvníci si ve Zvonici mohou
prohlédnout průřez dílem Luďka
Majera – jeho krajinomalby – gru­
ně, cesty, pole a meze, seskupení
chalup, ploty, kameniska i stro­
my pokřivené sněhem a větrem.
Zastoupena je rovněž figurální
a portrétní tvorba. Velmi zajímavé
jsou jeho knižní ilustrace, výtvarně
doplnil knihy Horní chlapci, Voda,
lidé, dílo, Devatero kvítí, Tufarový
hrneček, Konec chleba, počátek
kamení. K významným v jeho díle
patří realizace v architektuře. Blíz­
ká mu byla mozaika, je však možno
najít také sgrafita, tapiserie a vitrá­
že. Výstava ve Zvonici potrvá do
11. března.
Táňa Arťušenková
 Objemný odpad z domácnosti lze
odvézt do sběrného dvora. Otevře­
no je v pondělí od 13 do 16 hodin,
ve středu od 8 do 11.30 hodin a od
13 do 16 hodin. V sobotu od 8 do
12 hodin. Svoz tříděného odpadu se
koná v pátek 30. ledna.
(ta)
 571 645 105
www.hornibecva.cz
Hasiči volili nové vedení
K deseti událostem vyjízděla loni
místní jednotka dobrovolných
hasičů. Šlo o požáry i technické
zásahy. K největším patřil požár
Libušína na Pustevnách, zasaho­
vali rovněž u úmyslně založené­
ho ohně na Poskli či chaty v Hor­
ní Bečvě. Pomáhali při bleskové
povodni v Dolní Bečvě.
„Podařilo se nám ke všem udá­
lostem vyjet do pěti minut, což je
polovina určeného času,“ pozna­
menal ve výroční zprávě Jaroslav
Fiurášek. Jednotka má v součas­
nosti sedmnáct členů. Do výzbro­
je přibylo nové zásahové vozidlo
pořízené s pomocí evropských
fondů. Součástí valné hromady
SDH Hutisko-Solanec, která se
konala 10. ledna, byly i volby no­
vého vedení na období let 2015
až 2020. Novým starostou byl
zvolen Jan Fiurášek. Velitelem
sboru se stal Petr Maléř.
(ta)
NEPŘEHLÉDNĚTE
 Zápis do 1. třídy se uskuteční
v úterý 3. února od 12.30 do 16 ho­
din v učebnách ve třetím podlaží.
Harmonogram je k dispozici v ma­
teřské škole.
(ta)
 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ
STRANA 13 / 22. LEDNA 2015
Truhlařina mu přirostla k srdci
VALAŠSKÁ BYSTŘICE • Dílnou valašskobystřického truhláře Bořka Obšivače se line krásná vůně dřeva. Práce s tímto
materiálem se mu vždy líbila. Řemeslu se věnuje již dvaadvacet let.
Při práci často pozoroval svého
otce. Podobné záliby měli i ostatní
příbuzní. „Pradědeček byl tesař.
Truhlařině se pak začal věnovat
můj dědeček. Vyráběl všelijaké jed­
nodušší nástroje, například hrábě,“
zavzpomínal Bořek Obšivač, který
si lásku k tomuto povolání vypěsto­
val právě díky rodině.
Začátky nebyly lehké. „Často se
mi něco nepovedlo. Chybami se ale
člověk učí. Nikoho by malé neúspě­
chy neměly odradit od toho, čemu
se chce věnovat,“ poznamenal.
V současné době považuje za nej­
náročnější obstarání elektronických
nástrojů, které truhláři práci usnad­
ňují. Nedávno si například vybudo­
val vlastní sušárnu, protože dřevo
musí být před opracováním suché.
Truhlařina je náročná nejen fy­
zicky, ale i časově. Záleží však vždy
na konkrétním výrobku. „Méně ho­
din zabere výroba poliček, jedno­
dušších prahů a větších polic bez
nátěru,“ prozradil Bořek Obšivač.
Nejdéle mu trvalo zhotovení scho­
diště ve dvouposchoďovém domě.
A pak také venkovní posezení v rož­
novské restauraci U Libuše, na kte­
zahradní nábytek. „Z materiálů se
dlouhodobé oblibě těší masiv, hlav­
ně dub. Je to sice dražší dřevo, ale
finální dílo vypadá hezky a dlouho
vydrží,“ prozradil. On sám nejradě­
ji vyrábí tradiční valašské náčiní,
jako jsou hrábě, kola a trakaře.
Začátečníkům doporučuje hlavně
trpělivost. „Dobrý truhlář se musí
umět dívat a u práce přemýšlet. Pak
by se měl sám sebe zeptat, jestli by
si takový výrobek někdo koupil,“
radí Bořek Obšivač, pro něhož je
práce zároveň koníčkem.
Iveta Křenková
POZVÁNKY
Ve svém království. Foto: Iveta Křenková
rém pracoval dva měsíce. I přesto
zastane veškerou práci v dílně sám.
Když se občas objednávky nakupí,
najde si pomocníka.
Přání zákazníků se liší. Větši­
na si vybírá nábytek přesně podle
představ, někteří si rádi nechají
poradit. Pro tyto klienty má Bořek
Obšivač k dispozici obrázky z ča­
sopisů a vlastní fotografie. Hodně
populární jsou starožitné skříně
a truhlice. Loni byl nejvíce žádaný
 Plesová sezona je v plném
proudu. V sobotu 17. ledna si ve
valašskobystřickém Společenském
domě U Pernických dali dostave­
níčko zahrádkáři, o týden později
taneční parket zaplní příznivci
sportu. Poslední lednovou sobotu
organizují ples přátelé ochotnické­
ho spolku Chaos. Končinový bál se
koná 14. února.
 Vernisáž výstavy fotografií z pře­
hlídky Bystřický divadelní podzim
se koná v pondělí 26. ledna 2015
v 16 hodin. Expozici připravuje
obecní úřad v rámci projektu Po
Kronerovej cestě.
(mta)
ZAUJALO NÁS
 Valašskobystřičtí senioři se ne­
nudí. Potvrdila to lednová výroční
schůze místního sdružení důchod­
ců. Sešli se v restauraci U Machýč­
ků a ohlédli se za loňským rokem.
Ocenili, že i nadále pokračovali
v osvědčených turistických výle­
tech do přírody, každé úterý cvičili
a vždy ve čtvrtek odpoledne bese­
dovali při kávě a čaji.
K vydařeným klubovým akcím
patřil únorový maškarní bál, dále
březnová přednáška Jaroslava Ku­
beše o historii Valašské Bystřice.
V dubnu se uskutečnilo tradiční
velikonoční posezení, v květnu se­
nioři pomohli zprovoznit areál na
Mraveništi, v červnu si příznivci
termálních vod zajeli do Maďar­
ska, o měsíc později se pak vydali
na zájezd do Hradce nad Moravi­
cí a arboreta v Nových Dvorech.
V září soutěžili ve zpěvu a znalosti
lidových písní a také si zajeli do
Podhájské. V říjnu si pochutnali na
zabijačkových specialitách a užili
si zábavy. V listopadu si se zájmem
vyslechli přednášku Milana Flis­
níka z cest po USA. Prosincové
klubové setkání věnovali vánočním
písním, koledám a charitativní
sbírce.
(mta)
 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
Zubřan.cz má skvělý tým spolupracovníků
o historii města, kterou v nejbližší
době založím.
ZUBŘÍ • Pětadvacetiletý Aleš Měrka ze Zubří má spoustu koníčků. Hraje v ochotnickém spolku Divadelní SPONA, působí
v místním sdružení dobrovolných hasičů, je členem Fanklubu HC Zubří a s kamarádem Josefem Holišem pořádá letní
dětské tábory ve Stříteži. V srpnu 2013 spustil webové stránky Zubřan.cz.
„„Co vás přimělo tento zpravodajský internetový portál založit?
Oficiální web města nepřinášel
informace o bohatém spektru ak­
tuálního kulturního, sportovního
a společenského dění v Zubří. Po­
žádal jsem proto mého bývalého
spolužáka Martina Pšenicu, zda by
mi pomohl portál rozjet po technic­
ké stránce. Souhlasil.
„„Zubřan.cz měl raketový start. Jakou má návštěvnost?
Průměrně denně portál zhléd­
nou čtenáři z cca 350 IP adres.
Google Analytics zaznamenal cel­
kem přes 121 tisíc návštěv. Podle
statistických údajů si lidé nejčastěji
čtou obědové menu restaurace Pod
Lipůvkou, prohlížejí si fotogalerii
a kalendář akcí.
„„Téměř každý den přidáváte na
internet nové zprávy. Kdo patří k vašim nejlepším spolupracovníkům?
Těm, kteří projevili zájem psát
příspěvky, jsem sdělil i přístupové
heslo. Například Lenka Přečková
a Pepa Randus z odboru kultury
a sportu Městského úřadu v Zubří
si na web sami své články aktuálně
zařazují. Chtěl bych také pochválit
Jiřího Kolečka, který mi posílá nád­
herné fotografie ze Zubří a okolí.
Těší mne, že se hlásí i místní spol­
ky. Například včelaři v minulých
dnech přáli k devadesátým naroze­
ninám svému zakládajícímu členu
Josefu Kubišovi. Fotky s krátkým
textem ze setkání mi poslali a já je
hned na webu vystavil. Jsem rád, že
okruh spolupracovníků se stále roz­
růstá. Do budoucna chci zachovat
a ještě více zdokonalit aktuálnost
a přehlednost portálu, aby si tam
každý čtenář našel „to svoje“.
„„Kolik hodin denně se věnujete
Zubřanovi.cz?
Různě, v průměru to dělá zhru­
ba tři hodiny denně. Většinu akcí
se snažím sám nafotit, protože fo­
tografie z kulturních, sportovních
i společenských akcí ve městě jsou
„„Do jaké míry je Zubřan propojen
s městským úřadem?
Jeho pracovníci Lenka Přečková
a Pepa Randus na web pravidelně
přispívají. Mohu přebírat informa­
ce z tištěných Zuberských novin
a z webu mesto-zubri.cz. Provoz
Zubřana.cz však platím z vlastních
zdrojů. Ze sponzorských příspěvků
několika místních firem a živnostní­
ků jsem zakoupil kameru pro natá­
čení sportovních a kulturních akcí.
Aleš Měrka Foto:
a jeho Nikon. Lenka Přečková
největším čtenářským lákadlem.
Přitom spravuji i facebook Zubřan.
cz, prostřednictvím kterého naše
webové stránky navštěvuje nejvíce
lidí. Facebook je vskutku ideální
platforma pro informování obča­
nů. Do budoucna bych chtěl ještě
více rozšířit tým spolupracovníků,
kteří Zubřanovi.cz napíší, co je
v jejich spolku, ulici, škole či fir­
mě nového. A také pošlou dobové
fotografie a pohlednice do rubriky
„„V loňských komunálních volbách
jste byl zvolen do městského zastupitelstva. Myslíte si, že za tento
úspěch vděčíte právě Zubřanovi.cz?
Zřejmě ano. Dostal jsem hlas od
326 spoluobčanů. Jejich důvěry si
velmi vážím. Byl jsem zvolen i do
městské rady, takže jsem přímo
u zdroje dění, což je pro Zubřana.
cz velká výhoda. O nových událos­
tech čtenáře mohu informovat oka­
mžitě.
Libuše Miarková
 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIGANTICE / MIKROREGION
STRANA 14 / 22. LEDNA 2015
Valná hromada fotbalistů
VIGANTICE • Ve fotbalovém klu­
bu Vigantice působí pět družstev.
Jejich výkony za loňský rok zhod­
notilo 44 účastníků valné hromady,
která se konala 11. ledna ve Vigan­
ticích. Spektrum Rožnovska o ní
informoval předseda fotbalového
klubu Pavel Šturala:
Trenéři obou družstev přípravek
rozvíjejí pohybové schopností dětí,
ty nejvyspělejší z nich si osvojují
základy kopané. Nejmladší hráči
pod vedením Radka Vaška a Pavla
Sedláka hrají turnajově a jejich vý­
sledky se nezaznamenávají. Chlap­
ci ze starší přípravky se na pod­
zim pohybovali na druhém místě
a jejich výkony se stále zlepšují.
Trénuje je Bob Šulák. Družstvo
starších žáků má zatím nevyrovna­
né výsledky, ale věříme, že v jarní
části se bude zlepšovat a v tabulce
se posune nahoru. Trenéři David
Bolcek a Zdenek Porubský se o to
budou určitě snažit. Družstvo do­
rostu je naším příslibem pro příští
roky. Trenéři Pavel Šturala a Jarda
Paprskář proto některé hráče za­
pojili do přípravy A mužstva a ně­
kolik dorostenců otestovali i při
mistrovských zápasech. S jejich
výkony, hrou i umístěním v tabul­
ce jsme spokojeni.
Neskrýváme zklamání nad
výkonností mužského družstva.
Přitom jsme během roku dvakrát
měnili trenéra, na výsledcích a hře
se to neprojevilo. Pro letošní jarní
část sezony jsme povolali Radka
Malinu, který funkci trenéra úspěš­
ně v našem klubu zastával v pře­
dešlých letech. Věříme, že se mu
podaří tým znovu stmelit i posílit
a že vigantickým fanouškům opět
předvede kvalitní kopanou.
Účastníci valné hromady zvolili
nový výbor ve složení: Pavel Štu­
rala, David Bolcek, Tomáš Bělik,
Viktor Kožušník, Jarda Paprskář,
Michal Hrstka, Bob Šulák, Petr Bě­
lunek a René Klust. Poděkovali od­
stupujícím členům Zdenku Porub­
skému, Rosťovi Malinovi a Lukáši
Smrčkovi.
(mta)
LYŽAŘSKÝ KURZ. Osmadvacet
dětí z mateřské a základní školy
z Vigantic si od 5. do 9. ledna
užilo zimní radovánky. Autobus je
vždy v poledne odvezl přímo od
školy do Ski areálu v Bílé, kde až
do půl čtvrté se chlapci a děvčata
pod vedením zkušených instruk­
torů zdokonalovali v jízdě na ly­
žích. Nejmladší účastníce kurzu,
čtyřletá Vendulka Valová, spolu
s dalšími kamarády v pondělí za­
čínala na jezdícím pásu. V pátek
už děti testovaly pomu na střed­
ně velké sjezdovce. To zkušenější
školáci hned vyrazili na velkou
sjezdovku s kotvou, mnozí jeden
den zdolávali i svah, na který se
dopravovali sedačkovou lanovkou.
Pobyt na horách vyvrcholil závo­
dy. Děti se ně moc těšily a fandila
jim i spousta rodičů.
(mta),
Foto: Radka Daňková
POZVÁNKA
 Myslivecký ples ve Viganticích
se koná 24. ledna od 19 hodin
v místní tělocvičně. O týden pozdě­
ji se od 19 hodin ve stejném objektu
budou veselit sportovci.
(mta)
 571 654 848
www.vigantice.cz
RODÁCI Z ROŽNOVSKA
Na slovíčko s operní pěvkyní Evou Melichaříkovou
BRATISLAVA • Jednou měsíčně navštěvuje Eva Melichaříková své blízké v rodném Rožnově. Oblíbené
místo této nadějné operní
pěvkyně jsou Horní Paseky,
kde se ráda prochází, čerpá
energii a užívá si pobyt na
čerstvém vzduchu.
„„Relaxovat na Valašsko přijíždíte
z Bratislavy, kde jste po studiu zakotvila. Proč právě na Slovensku?
Úroveň zdejší pěvecké školy
je velmi vysoká, byla to láska na
první pohled. Jsem vděčná mým
pedagogům, kteří jsou absolutní­
mi profesionály ve své práci: Evě
Šeniglové ze Státní konzervatoře,
Dagmar Podkamenské z Vysoké
školy múzických umění, dále Pe­
teru Pažickému, klavírnímu mi­
stru, a Zlatici Livorové, učitelce
operního zpěvu. Motivující bylo
pro mne rovněž setkání s Peterem
Dvorským v rámci mistrovských
pěveckých kurzů v Pieštanech, na
základě kterých mne oslovil ke spo­
lupráci na koncertě v Římě. Hodně
mi daly hodiny operního herectví
ve Vídni s režisérkou Beverly Blan­
kenship nebo účast v semifinále
mezinárodní pěvecké soutěže Hans
Gabor Belveder v Amsterdamu.
„„Kdo je vaším pěveckým vzorem?
Ten, kdo se postaví na jeviště
a dokáže přenést své emoce do pu­
blika s tak skvělým profesionálním
výkonem, že se posluchačům tají
dech a po těle jim naskočí „zimo­
mriavky” (v překladu do češtiny
husí kůže). Kvůli takovým operním
zpěvákům se oplatí jít do divadla
ne jednou, ale opakovaně. Vzorů
mám hodně, ale nejvíc pro mne
znamenají Mirella Freni, Maria
Cal­las a Anna Netrebko.
„„Kteří hudební skladatelé patří
k vašim oblíbeným?
G. Puccini, P. Mascagni, G. Ma­
hler, A. Dvořák, E. Kálmán a F.
Lehár.
INZERCE
„„Jaký druh hudby máte ráda?
Poslechnu si jakýkoliv hudební
žánr. V poslední době mne velice
zaujal Tomáš Klus, Alicia Keys,
Diana Krall a Shirley Bassey.
„„Ve Slezském divadle v Opavě jste
v loňské sezoně zpívala hlavní roli
Lejly v operetě Tisíc a jedna noc od
Johana Strausse. Kde vystupujete
nyní?
Od března 2014 představuji po­
stavu Druhé žínky v Dvořákově
Rusalce ve Státní opeře v Banské
Bystrici. Na této scéně od prosince
ještě vystupuji v hlavní roli Sylvy
Varescu v Čardášově princezně.
Kromě toho působím jako peda­
gog operního zpěvu v Soukromé
konzervatoři v Nitře. A také se
věnuji koncertní činnosti i výchov­
ným představením pro děti. (mta)
SPORT / INZERCE
STRANA 15 / 22. LEDNA 2015
Hokejisté konečně zlomili sérii porážek
Dlouhých
osm zápasů
čekali hokejis­
té Rožnova pod Rad­
hoštěm na vítězství
v krajské hokejové
lize. Dočkali se
až v 19. kole, ve
kterém po ner­
vy drásajícím
utkání zdo­
lali v nájez­
dech Krnov.
V
dalším
kole zajíždí
Rožnované
na led favori­
zované Orlové.
17. kolo
Bohumín - Rožnov p. R.
7:5 (3:1, 1:3, 3:1)
Rožnov šel do
utkání s cílem ukon­
čit sérii šesti proher
v řadě, jenže ani na
ledě jasně posledního
celku se mu to nepo­
vedlo. Rožnované ne­
zachytili začátek,
první
třetinu
prohráli 1:3.
Pak prohrá­
vali už 1:4,
dokázali
se plno­
hodnotně
vrátit do
zápasu
a srovnat
na 4:4 po
dvou tře­
tinách, jenže
pak přišly další
kiksy a ztráta
naděje na dobrý
výsledek. Domácí
dali ve 42. minu­
tě dva slepené
góly, o chvíli
později přidali
další a bylo to
7:4. Kosmetická úprava Rožnova na
konečných 7:5 už dělení bodů nijak
neměnila. Sedmá prohra v řadě byla
na světě.
Branky a asistence Rožnova:
17. Mikel (Vyvijal, Holý), 35. My­
narčík (Holý), 38. Vyvijal (Ukhin),
38. Duda (Halla), 53. Jak. Švrček
(Bambuch).
18. kolo
Kopřivnice – Rožnov p. R. 9:1 (2:1, 4:0, 3:0)
Pokud Rožnov nepřerušil sérii
porážek ani v předchozím kole na
ledě posledního Bohumína, bylo
téměř nemožné zlomit to na ledě
favorizované Kopřivnice. Do pun­
tíku se to také potvrdilo, dokonce
chybělo jen málo a padla i potup­
ná desítka. V dresu Kopřivnice se
představil i Radek Bonk, jenž má
na svém kontě 1 042 zápasů ve 14
sezonách v NHL a přispěl k výhře
jedním gólem a dvěma asistencemi.
Branky rožnovských hokejistů:
14. Halla (Babiš).
19. kolo:
Rožnov p. R. – Krnov 5:4 (1:1, 3:0, 0:3)
Konečně! Po osmi porážkách
v řadě hokejisté Rožnova zvítězili,
i když to bylo „jen“ za dva body po
nájezdech. Domácí však začali pří­
mo katastrofálně. Ve 12. vteřině po
jednoduché akci hosté šli do vedení.
Naštěstí pro Rožnov Duda v 10. mi­
nutě srovnal a začínalo se znovu. Po
skvělé druhé třetině (3:0 pro Rož­
nov) přišel kolaps ve třetí části a Kr­
nov dotáhl zápas do prodloužení.
V nastavení držel naděje domácích
skvělý Mizera v brance, který byl za­
sypán střelami Krnova. V nájezdech
rozhodl krásným blafákem Ukhin.
Branky a nahrávky Rožnova: 10.
Duda (Kroupa) 32. Vyvijal (Mikel,
Holý), 33. Ukhin z tr. střílení, 35.
Kroupa (Vaculín, Ukhin), rozh. ná­
jezd Ukhin.
Pořadí: 1. Kopřivnice 44 bodů, 2.
Orlová 43, 3. Horní Benešov 27, 4.
Rožnov p. R. 18, 5. Studénka 17, 6.
Krnov 15, 8. Bohumín 7.
(ran)
Florbaloví Sršni zvládají skvěle druhé třetiny
První dva duely ze čtyř­
zápasové domácí série
zvládli florbalisté Rož­
nova pod Radhoštěm na jedničku.
Nejprve v 15. kole základní části
první ligy přestříleli Hattrick Brno
a poté zvládli parádně i 16. kolo, ve
kterém přehráli Ústí nad Labem.
V dalším kole přivítají Valaši nad­
cházející sobotu (19.30) vedoucí
Českou Lípu a o týden později ve
stejném čase Litvínov.
15. kolo
1. FBK Rožnov p. R. – FBŠ Hattrick Brno
11:6 (1:2, 8:2, 2:2)
Rožnovští Sršni začali sérii čtyř
domácích utkání v řadě utkáním
s Hattrickem Brno. Klíčem byla
druhá třetina. V ní totiž přišel na­
prostý uragán domácích Sršňů, kte­
ří během prvních jedenácti minut
druhé části nastříleli zdrcenému
soupeři neskutečných osm gólů,
po druhé třetině vedli 9:4 a měli
výrazně nakročeno ke třem bodům.
Brno pak ještě zápas mírně zdra­
matizovalo, když snížili na rozdíl
tří branek (9:6), ale Sršni si svoje
tři body bezpečně jistili. Po zápase
tak samozřejmě panovala v táboře
Sršňů spokojenost. „Snažili jsme se
navázat na úspěšnou podzimní sérii,
což se nám povedlo. První část jsme
sice prohráli, ale nebyli jsme horším
týmem, což se projevilo následně ve
zbytku utkání, který byl v naší režii.
Jsem rád, že hráči z velké části plnili
stanovenou taktiku, která je dovedla
k vítězství. Je moc důležité uvědo­
mit si, že je k vítězství nedovedla
náhoda,“ pochvaloval si povedený
zápas trenér florbalistů Rožnova
pod Radhoštěm Zbyněk Macura.
Branky a asistence Rožnova:
5. Doležel, 21. Viktořík (P. Bara­
báš), 21. Rýpar (Hrubý), 23. Velech
(Čejpa), 24. Bártek (Pavlica), 27.
Polášek (Bártek), 28. Hrubý (Vik­
tořík), 29. Viktořík, 32. Viktořík
(Krhut), 46. Viktořík (Rýpar), 56.
Pavlica (Mikel).
16. kolo
1. FBK Rožnov p. R. – Ústí n. L.
7:3 (0:1, 4:0, 3:2)
I druhý ze čtyř domácích zápasů
v řadě zvládli Sršni dobře. Zásadní
pro vývoj utkání byla znovu pro­
střední část. V ní načal kanonádu
Sršňů Rýpar, na kterého ihned na­
vázali další tři střelci, a po dvou tře­
tinách to tedy bylo 4:1. V poslední
části už domácí kontrolovali vývoj
a dovedli zápas do tříbodového
vítězství. V táboře Rožnovanů tak
vládla spokojenost. „Předně musím
poděkovat divákům, protože jejich
návštěvy se zvedají a naše výkony
tomu odpovídají. Doufám tedy,
že brzy překročíme hranici dvou
set lidí. Myslím, že jsme polovinu
utkání byli lepším týmem na hřišti
a v závěru jsme na nás až překva­
pivě zkušeně kontrolovali výhru,“
pochvaloval si další vítězství zatím
povedené sezony trenér florbalistů
Rožnova Zbyněk Macura.
Branky a asistence: 27. Rýpar
(Velech), 30. Polášek (Bártek), 32.
Krhut (P. Barabáš), 38. Čejpa (Hru­
bý), 43. Velech (Kristek), 47. Dole­
žel (Rýpar), 60. Viktořík (Doležel).
Pořadí I. ligy: Česká Lípa 35
bodů, 2. Znojmo 32, 3. Litvínov 30,
4. 1. FBK Rožnov 30.
(ran)
SPORT
STRANA 16 / 22. LEDNA 2015
Rožnovští bojovníci završili sezonu stylově
Parádně se dařilo bojovníkům oddílu Asia Gym Rožnov na nedávném mistrovství České republiky, které
se konalo pod hlavičkou
CWF na sklonku uplynulého
roku v Praze.
Martin Vrána
[email protected]
Republikového
šampi­
onátu v hlavním městě
se účastnilo celkem 119
závodníků. Rožnované startovali
v kontaktní disciplíně Quinda, což
je light contact forma čínského full
contact kickboxingu Sanda. „Vý­
bornými výkony zde získali titul
mistra již velmi zkušený Miroslav
Godža, Tomáš Berdych a talento­
vaný Adam Daniš, který po dvou
letech tréninku absolvoval v Praze
svoje vůbec první závody a zvítězil
ve všech třech zápasech,“ pochvá­
lil svoje svěřence trenér Asia Gym
Rožnov Zdeněk Tobola, jenž je
zároveň i reprezentačním koučem.
Skutečně obdivuhodný výkon před­
vedla talentovaná Lucie Polášková,
která neměla ve své kategorii děv­
čat soupeřku a musela nastoupit
v chlapecké kategorii. „Tam doslova
Zleva – Ladislav Polášek, Miroslav Godža, Adam Daniš, trenér Foto:
Zdeněk Tobola, Jan Hoffmann, Tomáš Berdych a Lucie Polášková. archiv klubu
deklasovala perfektním výkonem
svého protivníka, kterého dokon­
ce v průběhu boje dokázala zved­
nout a přehodit přes hlavu, což je
opravdu ojedinělé po stránce silo­
vé i technické,“ vyzdvihl Zdeněk
Tobola mimořádný výkon Lucie
Poláškové. Bojovný výkon předvedl
také Jan Hoffmann, který však bo­
hužel prohrál s budoucím finalistou
své váhové kategorie. Startovat na
šampionátu nemohl talentovaný
Ladislav Polášek, který léčil zlome­
ninu malíkové hrany z listopadové­
ho Czech Open, které ho vyřadilo
z národního týmu a účasti na MS
asociace WKF 2014, které si svými
výkony vybojoval.
Rožnované z Asia Gym Rož­
nov tak v konečném součtu získali
v loňském roce celkem 54 zlatých
medailí, 22 stříbrných a 10 bron­
zových ve sportovním kickboxingu
a olympijském boxu. K tomu je tře­
ba připočítat také dva tituly junior­
ských mistryň světa (Wako, WKF),
jeden titul juniorské vicemistryně
Evropy (EWUF), jeden titul mistry­
ně Evropy (Wako) ženy, dále jeden
juniorský profesionální titul (wako
pro sanda), čtyři bronzové medaile
z mistrovství Evropy (wako, ewuf).
V neposlední řadě je nutno připočí­
tat ještě 19 titulů mistra ČR a šest
titulů vicemistra ČR za rok 2014.
Tituly sportovce roku získala Lucie
Fojtášková, trenérem roku v Rožno­
vě pod Radhoštěm byl vyhodnocen
Zdeněk Tobola, jenž byl v nomi­
naci nejlepších trenérů Zlínského
kraje. Na prestižní Noci mistrů na
pražském Žofíně byly mezi nejlep­
šími sportovci ČSFU vyhodnoceny
i rožnovské bojovnice Veronika Kr­
hutová a Taťána Jurčíčková.
„Za celý klub Asia Gym Rožnov
bych chtěl poděkovat za celoroční
spolupráci nejen sportovcům, rodi­
čům, partnerům, Městskému úřadu
Rožnov, Zlínskému kraji, ale také
trenéru a asistentovi Jiřímu Bam­
buchovi, který se v Asia Gym sport
podílí zejména na boxerské přípra­
vě,“ dodal k ohlédnutí za úspěšnou
sezonou 2014 Zdeněk Tobola.
Volejbalistky Rožnova skvěle zvládaly tie-breaky
Dvěma výhrami vstou­
pily do nového roku vo­
lejbalistky Rožnova pod
Radhoštěm. O prvním lednovém
víkendu rožnovská děvčata dva­
krát nejtěsnějším rozdílem porazila
Uherské Hradiště a v tabulce kraj­
ského přeboru jsou v desetičlenném
pelotonu na pěkném čtvrtém místě.
Ranní první zápas měl zajímavý
průběh. Rožnovu se dařilo nabrat
náskok až osmi bodů (16:8). To vše
dokázala změnit série podání Uher­
ského Hradiště, která neskutečným
způsobem otočila utkání na 21:16
pro Hradiště a první set tak domácí
tým prohrál.
Pak se skóre přelévalo rovnoměr­
ně na obě strany a rozhodl až lépe
zvládnutý tie-break Rožnova a první
vyhraný zápas byl doma. Do dru­
hého zápasu hostující tým změnil
nahrávačku a první dva sety vyhrál.
Jenže domácí děvčata se nepoložila
a trpělivě se postupně do zápasu
vrátila. Opět musel rozhodnout až
pátý zkrácený set, a ten opět zvládl
lépe Rožnov.
V průběhu celého sportovního
dne se mimořádně dařilo smečařce
Rožnova Janě Mikulajové, se kterou
se Hradiště marně pokoušelo po­
radit si na bloku či v poli. Některé
výměny byly velice dlouhé a napí­
navé, k vidění byly všechny možné
kombinace útoků z obou stran, na
něž ovšem vždy protější tým našel
odezvu. Ač zpočátku bezradný Rož­
nov dokázal vítězství zase utrhnout
na svou stranu a zapisuje si výsledek
3:2, 3:2.
(pal)
TJ Rožnov p. R. – Uh. Hradiště 3:2 (-24,
13, -23, 12, 12) a 3:2 (-14, -11, 19, 23, 6).
Milan Hrstka úspěšný v závodech FIS World Cup Masters
O tom, že závodění v alp­
ských disciplínách nekon­
čí, jak tomu často bývá
v kategorii juniorů, přesvědčuje
člen lyžařského klubu Ski Soláň
Milan Hrstka, který se každoroč­
ně účastní světového turné závodů
v kategorii Masters.
Na závody letošní sezony se peč­
livě připravoval dokonce s trenéry
české seniorské reprezentace a také
se švýcarským týmem Masters na
alpských ledovcích Pitztal a Kau­
erntal. Nedostatek sněhu, který do­
konce zasáhl i Alpy, však tentokrát
poznamenal začátek série závodů
FIS World Cup Masters zrušením
závodů v Sestriere a Maria Almu.
Aby nebylo smůly dost, přišly
Milan Hrstka na startu závodu FIS World Cup Masters. Foto: Alexandra Buršíková
v dalším průběhu seriálu také další
problémy – další závod série FIS
World Cup Masters ve Slovinsku
musel být zrušen pro změnu kvůli
sněhové vichřici.
Úspěch tak Milan Hrstka zazna­
menal konečně až ve švýcarském
Veisonnaz, kde ve své kategorii A4
(45 – 49 let) vyhrál slalom série FIS
World Cup Masters a celkově skon­
čil ze všech účastníků (kategorie A
30 – 55 let) na parádním druhém
místě, když se mu podařilo porazit
hned desítku švýcarských reprezen­
tantů. Zbývá než doufat, že se do
závodů Masters konaných v České
republice nebo blízkém okolí zapo­
jí i další členové družstva našeho
klubu.
(jatr)
SPEKTRUM ROŽNOVSKA – čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 25x ročně v nákladu 3 000 kusů • Vydává:
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: 00304271, e-mail: [email protected] • Šéfredaktor: Alexandra Buršíková – tel.: 571 661 172, 603 242 767 • Grafická úprava
a sazba: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm • Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu • Nevyžádané rukopisy a fotografie
se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.• Uzávěrka příštího čísla je 30. 1. 2015. • www.roznov.cz
Download

2 22. ledna 2015 1.95 MB