CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XIII. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, Lipt. Mikuláš 23. - 25. marec 2011
Záverečná správa
XIII. ročníka Olympiády ľudských práv
Termín:
Miesto:
Počet súťažiacich:
z toho dievčat:
chlapcov:
Pedagogický sprievod:
ALUMNI OLP:
Poroty, organizátori a hostia:
Spolu:
23. – 25. marca 2011
Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
62
33
29
51
18
55
186 účastníkov
Záštita:
Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a
národnostné menšiny
Zástupca Ministerstva školstva: Mgr. Ján Jaraba, Ministerstvo školstva SR
Olympiáda ľudských práv /ďalej OĽP/ je súčasťou predmetových olympiád a postupových
súťaží vyhlasovaných Ministerstvom školstva SR. V tomto ročníku bola téma.
„Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo.“
Súťaž je trojstupňová a prebieha nasledovne:
Školské kolá organizujú predmetové komisie spoločenských vied a náplň súťaže navrhuje celoštátna
komisia OĽP, ale je plne v kompetencii školy prispôsobiť formu a obsah typu a potrebám školy.
Krajské kolá sa uskutočňujú ako súťaž vedomostno – postojová a skladá sa z vedomostného
testu a téz, v ktorých sa riešia ľudsko-právne problémy. Organizačne ju zabezpečujú krajskí
koordinátori v spolupráci s Krajskými školskými úradmi, prípadne Centrami voľného času. V tomto
ročníku je možné konštatovať, že finančné zabezpečenie krajských kôl bolo dobré. Do celoštátneho
finále postupovalo po 8 súťažiacich z každého kraja. Títo dostali témy esejí, ktoré boli povinní
vypracovať a odoslať na adresu IUVENTY. Témy esejí a prehľad ich voľby sú uvedené v prílohe tejto
správy.
Celoštátne finále organizačne zabezpečovala IUVENTA, Celoštátna komisia OĽP v spolupráci
s Občianskym združením OLYMP a Úrad vlády SR. Súťaž je obsahovo zameraná ako postojovo –
vedomostná. Súťažiaci riešia modelové situácie, ktoré pripravil Úrad vlády SR. V ďalšej časti je
obhajoba esejí. Táto časť súťaže sa uskutočňuje v 4 porotách a z každej poroty postupujú traja najlepší
do veľkého finále, v ktorom sa určí poradie na 1. – 12. mieste. Obsahom sú aktuálne problémy doby
a hodnotí sa schopnosť ich prezentovať a obhájiť svoj názor.
Odmeny pre finalistov:
1. – 5. miesto: týždenný seminár v bulharskom meste Primorsko – udeľuje UNESCO
a Úrad vlády SR (letenky)
6. – 11. miesto: krátky študijný pobyt v Štrasburgu 11. – 14.5.2011 na pozvanie poslanca
Európskeho parlamentu Petra Šťastného
Europoslankyňa p. Záborská a p. Neveďalová pozývajú niekoľkých finalistov celoštátneho kola do
Bruselu príp. Štrasburgu. Vybraných oslovia ich asistenti a podajú presné informácie.
Osobitne jednotliví donori vyhodnocujú eseje podľa pridelených tém a odmeňujú podľa svojich
kritérií najlepšie z nich. Hodnotenie dopadlo nasledovne:
1. Obdivujem dobrovoľníctvo... (Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo)
Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva
Katarína Gallová, Gymnázium, Exnárova 10, Košice
Michaela Bútorová, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Adriána Adamusová, Gymnázium sv. Františka z Assisi , J. M. Hurbana 44, Žilina
Ján Jaňák, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 9, Liptovský Mikuláš
2. Spoločnosť je tým slobodnejšia, čím vzdelanejší sú jej členovia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Martina Vargová, Spojená škola, Kollárová 17, Sečovce
Max Steuer, Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Romana Huževková, Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica
3. Nenávisť na internete – ako jej čeliť?
Friedrich Ebert Stiftung
Ivana Hubinská, Gymnázium V. Mihálika, Kostolná 8, Sereď
4. Európsky parlament a boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Európsky parlament Informačná kancelária na Slovensku
1. miesto: Tomáš Tuleja, Gymnázium sv. Moniky, Ševčenka 1, Prešov
2. miesto: Soňa Repčíková, Gymnázium, Jarova 5, Rajec
3. miesto: Zuzana Juskaninová, Súkromné Gymnázium, 29. augusta 4, Bardejov
5. Mojím najľudskejším právom je ...
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Denisa Koleničová, SKŠ Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra
6. Gender quotas: Effective tool for empowering women or unfair? (Rodové kvóty: Efektívny alebo
nespravodlivý nástroj posilňovania postavenia žien? – esej bolo potrebné písať v anglickom jazyku)
Informačné centrum OSN Viedeň
1. miesto: Jana Turanská, Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 12, Senica
2. miesto: Magdaléna Hrušková, Gymnázium Bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina
3. miesto: Lucia Podlucká, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
Hlavné ceny:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ďalšie ceny udelili:
Informačná kancelária Európskeho parlamentu vecné ceny pre 1. – 12. miesto
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vecné ceny pre 1. – 12. miesto
Nakladateľstvo pána Szigetiho literatúru za cenu DPH
Friedrich Ebert Stiftung
VIC UNIS Viedeň OSN
Finančné granty :
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom IUVENTY
Úrad vlády Slovenskej republiky
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
VIC UNIS Viedeň OSN
Občianske združenie OLYMP
IMAFEX Liptovský Mikuláš
Pri organizácii a realizácii spolupracovali:
UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam UK Bratislava
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
Informačná kancelária Rady Európy
Občianske združenie OLYMP
Cestovná kancelária LIPTOUR
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Mediálni partneri: Slovenský rozhlas
TA SR
V prílohe sú uvedené nasledovné materiály:
Pozvánka s programom, sprievodné aktivity
Prehľad účasti súťažiacich v XIII. ročníku OĽP
Prehľad tém esejí za ročníky I. – XIII.
Tabuľka voľby tém esejí v XIII. ročníku a ich spracovanie podľa krajov
Témy a porota veľkého finále
Výsledková listina XIII. ročníka
V Liptovskom Mikuláši 29. marec 2011
PhDr. Viliam Dolník
Predseda celoštátnej komisie OĽP
PODUJATIE PODPORILI A SPOLUPRACOVALI
Hnutie HUMAN
Slovenské národné
stredisko pre ľudské
práva
Mesto
Liptovský Mikuláš
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
POZVÁNKA
na celoštátne kolo XIII. ročníka Olympiády ľudských práv
23. – 25. 3. 2011, Liptovský Ján
TÉMA XIII. ROČNÍKA
„Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo.“
ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL
RUDOLF CHMEL
podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
PROGRAM
23. 3. 2011 – streda
09:00 – 11:00 Registrácia účastníkov
11:00 – 12:00 Obed
12:30 – 13:30 Slávnostné otvorenie, predstavenie členov porôt,
žrebovanie súťažiacich k jednotlivým porotám
13:30 – 15:30 I. kolo finále – riešenie modelových situácií
15:30 – 16.00 Prestávka
16:00 – 18.00 I. kolo finále – riešenie modelových situácií – pokračovanie
18:30 – 19:00 Večera
19:30 – 21:00 Diskusia účastníkov OĽP s podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a národnostné
menšiny, p. Rudolfom Chmelom
24. 3. 2011 – štvrtok
07:00 – 08:00 Raňajky
08:00 – 10:00 II. kolo finále – obhajoba esejí
10:00 – 10:30 Prestávka
10:30 – 13:00 II. kolo finále – obhajoba esejí – pokračovanie
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00 Ustanovenie ALUMNI OĽP a diskusia bývalých finalistov OĽP s účastníčkami/účastníkmi
XIII. ročníka finále za prítomnosti veľvyslankyne Holandského kráľovstva, p. Daphne
Bergsma (v anglickom jazyku)
16:30 – 18:00 Workshop I - IUVENTA - Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci
aktívne občianstvo.
Workshop II - s p. Petrom Guráňom, zástupcom SR vo Výbore OSN
pre práva dieťaťa.
Workshop III - Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. – kancelária verejného
ochrancu práv.
19:00 – 22:00 Slávnostný večer za účasti hostí
25.3.2011 – piatok
06:30 – 08:00 Raňajky
08:00 – 11:00 Veľké finále – prezentácia 12 súťažiacich pred hlavnou porotou
11:00 – 12:00 Európsky parlament – informačná kancelária na Slovensku. Diskusia
s poslancami Európskeho parlamentu pani Annou Záborskou, Katarínou
Neveďalovou a Miroslavom Mikolášikom. Moderuje p. Hajšel, riaditeľ
Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu.
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
14:00
Oficiálne ukončenie celoštátneho kola XIII. ročníka OĽP
Registrácia, ubytovanie, stravovanie a súťaž:
Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján, tel.: 044/5208 100, e-mail: [email protected], web: www.sorea.sk
PODUJATIE PODPORILI A SPOLUPRACOVALI
Mesto
Liptovský Mikuláš
HNUTIE HUMAN
Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva
KONTAKTY
Mgr. Dana Sládeková
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2, 811 04 Bratislava 1
tel.: 02/592 96 271
e-mail: [email protected]
www.olympiady.sk
PhDr. Viliam Dolník
predseda CK OĽP
mobil: 0905 332 439
e-mail: [email protected]
Prehľad účasti súťažiacich v XIII. ročníku OĽP
Kraj
Banskobystrický
Predseda Krajskej komisie
Školské
kolá
Krajské kolá
Mgr. Štefan Folkman
279
27
Mgr. Zuzana Smetanová
619
47
PhDr. Ján Kobulský
688
42
Nitriansky
PhDr. Ivana Semjanová
556
36
Prešovský
PhDr. Marián Richter
365
26
351
24
Bratislavský
Košický
Trenčiansky
PhDr. Mgr. Pavol Kesely
Trnavský
Mgr. Mária Juristová
474
20
Žilinský
PhDr. Ján Chovanec
669
39
4021
261
Spolu
Prehľad tém esejí za ročníky I. – XIII.
Ročník
Témy
I.
bez esejí
II.
Čo môžeme urobiť, aby sa intolerancia, diskriminácia a rasizmus stali minulosťou?
III.
Právo byť iný.
IV.
Nechcem s tebou sedieť v jednej lavici, lebo si...
V.
1.
2.
3.
4.
Prečo chcem byť európskym občanom.
Európske tradície vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv
Je interrupcia slobodným rozhodnutím ženy?
Bál som sa ísť do školy...
VI.
1.
2.
3.
4.
Byť tolerantný k druhým, a prečo?
Som vozičkár...
Ideme a ukážeme tomu farebnému, kam patrí...
Dokážeme sa vysporiadať s predsudkami v spoločnej Európe?
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
Som alebo nie som rasista?
Mám 54 rokov, stredoškolské vzdelanie a hľadám prácu.
Som nepatrný človiečik malého národa vo veľkej Európe.
Civilizovaní ľudia by nemali stavať múry...
Osvienčim.
VIII.
1.
2.
3.
4.
Povinnosť mi prikazuje a svedomie mi bráni.
Každému sa raz zíde rovnosť šancí.
„Nechcem byť žienka domáca...“
Európska charta a euroobčan.
IX.
1.
2.
3.
4.
...a vôbec – dajme iným šancu (Každý iný všetci rovní)
Rovnosť príležitostí pre všetkých?
Kým si v škole, si len žiak.
Sloboda myslenia a slova v Európskej únii ako prostriedok boja proti netolerancii.
X.
1.
2.
3.
4.
5.
„Zastavme domáce násilie voči ženám“
Mám kamaráta Róma aj skína…
Prínos Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv
Význam náboženskej slobody a tolerancie pre našu spoločnosť
Potrebuje demokracia obmedzenie slobody prejavu aby sa mohla brániť?
XI.
1.
2.
3.
Pred 20 rokmi ľudia voliť slobodne nemohli, teraz môžu, aj do Európskeho parlamentu, ale budú?
Chudoba cti netratí? (ľudová múdrosť v kontexte ľudských práv)
Futbal – šport alebo priestor pre manifestáciu nacionalizmu a násilia?
4. Čo znamená November 1989 pre ľudské práva.
XII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JA a TY spolu MY.
Narodil som sa bez identity, ako som k nej dospel? Nadobudol som ju?
V EÚ je 19 miliónov detí ohrozených chudobou v roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Holokaust – pripomínať, či zabudnúť?
Stačí spolucítiť s chudobnými deťmi? Čo by som urobil ja?
Predstav si, že by si sa narodil chudobný.../chudobná/
XIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obdivujem dobrovoľníctvo ... (Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo)
Spoločnosť je tým slobodnejšia, čím vzdelanejší sú jej členovia
Nenávisť na internete – ako jej čeliť?
Európsky parlament a boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Mojím najľudskejším právom je ...
Gender quotas: Effective tool for empowering women or unfair?
Tabuľka voľby tém esejí v XIII. ročníku a ich spracovanie podľa krajov
Téma 1.
Téma 2.
Téma 3.
Téma 4.
Téma 5.
Téma 6.
Kraj
Obdivujem
dobrovoľníctvo
...
(Európsky rok
dobrovoľníctva
podporujúci
aktívne
občianstvo)
Spoločnosť
je tým
slobodnejši
a, čím
vzdelanejší
sú jej
členovia
Nenávisť
na
internete –
ako jej
čeliť?
Európsky
parlament
a boj proti
obchodova
niu s ľuďmi
Mojím
najľudskejším
právom je ...
Genderquotas:
Effectivetoolfor
empoweringw
omen or
unfair?
Banskobystrický
0
2
3
0
2
1
8
Bratislavský
1
2
2
0
1
2
8
Košický
1
3
0
3
1
0
8
Nitriansky
0
3
1
1
1
2
8
Prešovský
1
1
2
3
0
0
7
Trenčiansky
1
2
1
2
0
2
8
Trnavský
3
4
0
1
0
0
8
Žilinský
2
0
0
3
1
2
8
Spolu
9
17
9
13
6
9
63
Garanti tém esejí
Téma č. 1: Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva
Téma č. 2: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Téma č. 3: Friedrich Ebert Stiftung
Téma č. 4: Európsky parlament Informačná kancelária na Slovensku
Téma č. 5: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Téma č. 6: Informačné centrum OSN Viedeň
Spolu
Porota a témy veľkého finále
Predseda poroty:
Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD.
Členovia:
PhDr. Kalmán Petöcz
UNESCO kat. UK, Bratislava
Úrad vlády SR
Ing. Michael Petráš
Friedrich Ebert Stiftung
PhDr. Dagmar Horná, PhD.
Úrad vlády SR
Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
UNESCO kat. UK, Bratislava
Mgr. Zuzana Hruščová
Európsky parlament Informačná kancelária na Slovensku
Mgr. Beáta Dúczová
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava
Mgr. Ján Jaraba
Ministerstvo školstva SR
Prof. Rumen Valchev
UNESCO Bulgaria
Témy vo veľkom finále
Koniec multikulturalizmu v Európe?
Intervencia v Lýbii a ľudské práva.
Pozemky v súkromnom vlastníctve a diaľnice.
Analfabet - starosta?
Kresťanské kríže v štátnych školách.
Tlačový zákon: právo verejného činiteľa na odpoveď
Odluka cirkvi od štátu.
Českí lekári: ďakujeme, odchádzame.
Povinné a dobrovoľné očkovanie.
Dvojaké občianstvo
Právo na nosenie zbrane.
Detský ombudsman.
Výsledková listina XIII. ročníka
1.
Gallová Katarína
Gymnázium, Exnárova 10, Košice
2.
Csukás Ádám
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
3.
Sojková Zuzana
Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
4.
Steuer Max
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
5.
Varga Viktor
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
6.
Krajčovičová Katarína
Gymnázium A. Einsteina , Einsteinova 35, Bratislava
7.
Hubinská Ivana
Gymnázium V. Mihálika, Kostolná 8, Sereď
8.
Vu Duc Cuong
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
9.
Jurášová Lucia
Gymnázium , Štúrova 849, Detva
10
Bútorová Michaela
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
11.
Koleničová Denisa
SKŠ Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra
12.
Kubatková Lenka
Gymnázium I. Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Adamusová Adriána
Gymnázium sv. Františka z Assisi , J. M. Hurbana 44, Žilina
Belanec Matúš
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky
Cicko Matúš
Gymnázium J. G. Tajovského , Tajovského 25, Banská Bystrica
Djurbová Alžbeta
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Drabinová Simona
Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Ďubeková Monika
Gymnázium A. Bernoláka , ul. Mieru 23, Námestovo
Ducsayová Natália
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Ďuriš Kristián
Gymnázium , Hlinská 29, Žilina
Harčarík Matej
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Hlaváčová Kristína
Súkromná obchodná akadémia , SNP 16, Žiar nad Hronom
Hrušková Magdaléna
Gymnázium Bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina
Húževková Romana
Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica
Jaňák Ján
Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 9, Liptovský Mikuláš
Janoška Samuel
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Juskaninová Zuzana
Súkromné Gymnázium, 29. augusta 4, Bardejov
Kališ Richard
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Karellová Simona
Gymnázium J. Matúšku, SNP 34, Galanta
Kiseľ Rastislav
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Kondrátová Lenka
Gymnázium J. Francisciho - Rimavského, Kláštorska 37, Levoča
Kontrík Filip
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 23, Poprad
Kopecká Monika
Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
Koprdová Dominika
Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
Kožár Hubert
Gymnázium D. Tatarku, č. 7, Poprad
Kubek Martin
Gymnázium, 17. novembra 1180, Topoľčany
Kullová Mária
Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Mališka Martin
Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice
Mareček Lukáš
Gymnázium , Nám. padlých hrdinov 2 , Fiľakovo
Maťašek František
Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
Nalešnik Patrik
Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Németh Viktor
Gymnázium, Školská 26, Vráble
Pavlíková Diana
Gymnázium E. V. Sasinka, Nám. Slobody 3, Skalica
Petényi Tamás
Gymnázium A. Vámbéryho, Nám. sv. Štefana 4, Dunajská Streda
Petrilák Róbert
Stredná odborná škola , Piešťanská 80, Nové Mesto nad Váhom
Petrová Dagmara
Súkromná SOŠ, Neratovické nám. 16, Dunajská Streda
Pilátová Lucia
Gymnázium, Okružná 2469, Zvolen
Podlucká Lucia
Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
Repčíková Soňa
Gymnázium, Jarova 5, Rajec
Sátorová Monika
Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava
Spišák Anton
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Srnková Ivana
Gymnázium, M. R. Štefánika , Košice
Styková Klaudia
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Šefčovič Timotej
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
Šimon Marek
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Tuleja Tomáš
Gymnázium sv. Moniky, Ševčenka 1, Prešov
Turanská Jana
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 12, Senica
Vargová Martina
Spojená škola, Kollárová 17, Sečovce
Vargovčíková Kinga
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
Vavruš Martin
Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Verešpej Dominik
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov
Zušťák Michal
Gymnázium pre TP, Mokrohájska cesta 3, Bratislava
Pozn.: na Celoštátnom finále bolo vyhodnotené poradie na 1. – 12. mieste v zmysle propozícií
súťaže, ostatní súťažiaci sú uvedení v abecednom poradí.
Download

CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV