5/2010
cena:
1-2
Slovo starosty
3-6
Radnice hlásá
7-11
Na téma
8
Historie
9
Kultura
10
Policie informuje
11-12
Názory čtenářů
13-15
Spolky a organizace
16
Sport
17-18
Škola a Školka
19
Společenská rubrika
20
Infocentrum
Policie informuje
Ve čtvrtek 21. října oznámily
dvě ženy, že se neznámý pachatel vloupal do jejich rekreační
chalupy v obci Jelen. K vloupání
mělo dojít v období od 20.9. do
20.10. 2010. Pachatel musel
nejprve přelézt plot, poté vnikl
do chalupy a celou ji prohledal.
Poškozeným ukradl dva obrazy.
Hmotná škoda je vyčíslena na
1.700Kč.
20.10. přijali policisté oznámení
o odcizení osobního motorového vozidla AUDI A6, ke
kterému došlo v obci Polní
Chrčice. Auto má černou metalvíce na straně 10
Listopad,
měsíc
nálad i zamyšlení
mnoha
Snad budete souhlasit, že listopadové dny mohou být nádherně
slunečné, barevné listí na stromech
a příjemně šustivé listí spadané.
Bývají však také mlhavé, sychravé a
studené - prostě dušičkové. Podobně
rozdílné ladění v nás mohou navozovat listopadové svátky , jak ty
počáteční, spíše křesťanské - všech
svatých a zemřelých, tak 17. listopad připomínající činy studentstva
za okupace a za sametové revoluce.
Myslím, že i ty spíše křesťanské svátky mají co říci všem, bez ohledu zda
jsou věřící či ateisté. Svátek všech
svatých svým způsobem říká, že má
smysl v životě o něco usilovat, žít
pro druhé – ne jen proto, aby jeho
život zůstal vzorem pro další, aby
někdo zůstal v dobré vzpomínce.
Křesťané jsou přesvědčeni, že když
někdo dokáže dát svému životu
vyšší kvalitu, že taková kvalita je
trvalá, ba věčná a že takový člověk
zůstává i nadále po smrti aktivní
ve spolupůsobení s Bohem a námi
živými při přetváření světa k lepšímu.
V tom je veliký zdroj činorodého optimismu a nadhledu, který nepočítá
vlastní nezdary, vlastní oběti či ztráty a plně se nasazuje pro dobrou
věc, protože ví, že ze světodějného
zrání k lepšímu, pro které se rozhodl
nasadit, ho nemůže vyloučit nic, ani
jeho vlastní smrt.
S
takovým
naladěním
přicházejí křesťané ke slavení vzpomínky na zemřelé, kterou svým
způsobem prožívají téměř všichni
lidé. Zvlášť pro ty, kde je zážitek
5kč
rozloučení ještě čerstvý, je tento den
poznamenán smutkem a bolestí. Vzpomínka na předky by měla mít i motivující vyznění. Uvažování o jejich
životě by mělo vyústit k uvědomění si
hodnot, které určovaly jejich život, a
pokud jsou tyto hodnoty následování
hodné, měly by se uskutečňovat i v
našem životě, zvlášť pokud se našim
předkům nepodařilo je zcela naplnit, ač o to usilovali. Vzpomínka na
zemřelé by měla vyústit v pocit povinnosti pokračovat v tom dobrém.
Nemáme totiž jen individuální životy,
podílíme se na životě společném.
Myslím, že takový osobní
pocit odpovědnosti za společný,
národní život je společným jmenovatelem obou studentských událostí,
které si připomínáme 17. listopadu.
U nich nezůstalo jen u pocitu, ale oni
ho dokázali uskutečnit konkrétními
činy, ve kterých bylo až sebezničující
riziko. A přesto „ do toho šli „ . ačkoliv
skutečné důsledky a výsledky byly
diametrálně odlišné - za oupace a
v listopadu 89 - mohly být v obou
případech stejně tragické. Studenti si toho jistě byli vědomi a přece
do toho šli, protože věděli, že jde
o správnou věc, že se zapojují do
něčeho správného, co je přesahuje,
co jednou jistě zvítězí, byť cesta k
tomuto vítězství může vést přes
objížďky proher i ztrát. Věřili, že jejich osobní ztráty mohou motivovat
třeba i někdy později jiné k tomu,
aby se o dobrou společnou věc zasadili.
Život člověka a život lidstva
je také tak pestrý jako příroda a celý
svět, plný bolestí i radostí a všechny
mají svůj smysl, jenom je třeba
1
Slovo starosty
Týnecký
Zpravodaj
ho hledat. K tomu nám mají pomáhat svátky svým
každoročním opakováním.
neznalý může říct – hlasovat v zastupitelstvu to není
až taková práce. Práce sice ne, ale odpovědnost ano,
a to nemalá. A proto jsem byl zastupitelům za jejich
podíl odpovědnosti vděčen. Myslím, že dobré spolupráci jsme položili základy hned po minulých volbách,
kdy jsme neuplatnili princip vládnoucí koalice versus
opozice, ale všichni tak měli přístup k rozhodujícím informacím.
Dovolte mi, abych na závěr poblahopřál všem, kteří byli
zvoleni do zastupitelstva města, a popřál jim, aby atmosféra práce v zastupitelstvu byla klidná a výsledkem
byla služba pro občany města Týnce nad Labem, Lžovic
a Vinařic.
Zastupitelstvo města
V minulém vydání Týneckého zpravodaje jsem poděkoval
za spolupráci všem zastupitelům města. Teď po volbách bych Vám rád sdělil, že úspěšná minulá léta byla
výsledkem atmosféry dělné práce v zastupitelstvu, kde
nebyla ani stopa po tom, co vládne někde jinde – rádoby politické střety, za kterými jsou většinou jen osobní
animozity a zájmy. U nás jsme po výměně názorů došli
v absolutní většině případů k jednomyslnému usnesení.
Neztráceli jsme čas hádkami a obstrukcemi. Někdo
Josef Polák, starosta města
Volby do zastupitelstev obcí
Vážení spoluobané,
chtla bych Vás jen v krátkosti seznámit s tím, jak jsme hlasovali ve volbách do zastupitelstev
obcí, které se konaly 15. a 16. íjna 2010.
Celkové výsledky voleb
Obec Týnec nad Labem
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. -16.10.2010
Okrsky
Poet volených Poet
len
volebních
zastupitelstva obvod
11
celkem
zpr.
4
4
1
Kandidátní listina
íslo
2
Volební
úast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
v%
100,00
Hlasy
1 680
Poet
kandidát
903
53,75
902 9 308
Pepotený Pepotené
% Poet
základ
dle platných hlas mandát
potu
kandidát
Podíly
hlas
abs.
v%
1 909
20,51
11 9 308,00
20,50
2 X
2 Komunistická str.ech a Moravy
630
6,77
7 5 923,27
10,63
0 X
3 Týnec nad Labem 2010
4 631
49,75
11 9 308,00
49,75
7 X
4 Kes.demokr.unie-s.str.lid.
349
3,75
7 5 923,27
5,89
0 X
5 eská str.sociáln demokrat.
1 789
19,22
11 9 308,00
19,22
2 x
i
název
Volii v Vydané
seznamu
obálky
Obanská demokratická strana
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Výsledky voleb
Okrsek 1 – Týnec nad Labem
kandidát
5 eská str.sociáln demokrat.
i Obanská demokratická strana
Týnecký
Zpravodaj
19,22
20,50
2 x
2 X
10,63
0 X
7 5 923,27
5,89
0 X
11 9 308,00
19,22
2 x
1 789
1 909
19,22
20,51
11 9 308,00
11 9 308,00
2 Komunistická str.ech a Moravy
630
6,77
7 5 923,27
3 Týnec nad Labem 2010
4 631
49,75
11 9 308,00
4 Kes.demokr.unie-s.str.lid.
349
3,75
5 eská str.sociáln demokrat.
1 789
19,22
Radnice
hlásá
49,75
7 X
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Výsledky voleb
Okrsek 1 – Týnec nad Labem
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Výsledky voleb
Okrsek 1 – Týnec nad Labem
Volii
seznamu
v Vydané Volební
obálky úast v %
795
Odevzdané
obálky
395 49,69
Platné
hlasy
395 4 164
Volii
v Vydané Volební
Odevzdané Hlasy
Platné
Kandidátní
listina
seznamu
obálky úast v % obálky
hlasy
íslo
název
abs. v%
795
395 49,69
395 4 164
i Obanská demokratická strana
880
21,13
2 Komunistická str.ech a Moravy
262
6,29
listina obcí 15.10. – Hlasy
Volby do Kandidátní
zastupitelstev
16.10.2010
Výsledky voleb
Okrsek 2 – Týnec nad Labem
3
íslo
4
i
5
Volii2
Týnec nad Labem 2010
1 996 47,93
název
abs. v%
Kes.demokr.unie-s.str.lid.
142
3,41
Obanská demokratická strana
880
21,13
eská str.sociáln demokrat.
884
21,23
v Vydané str.ech
Volebnía Moravy
Odevzdané
Komunistická
262Platné
6,29
seznamu
obálky
úast v %
3 Týnec nad Labem 2010
591
hlasy
obálky
323 54,65
1 996 47,93
323 3 287
4 Kes.demokr.unie-s.str.lid.
142
Kandidátní
listina
5 eská
str.sociáln
demokrat.
Výsledky voleb
Okrsek 2 – Týnec nad Labem
3,41
Hlasy 21,23
884
Volby
obcí 15.10.
16.10.2010
íslo do zastupitelstev
název
abs. – v%
i
Obanská demokratická strana
2 Komunistická str.ech a Moravy
Volii
v Vydané Volební
nad Labemúast
2010 v %
3 Týnec obálky
seznamu
758
23,06
239
7,27
Odevzdané Platné
51,51
hlasy
obálky1
591
323 54,65
4 Kes.demokr.unie-s.str.lid.
693
126323 3,83
3 287
5 eská str. sociál n demokrat.
471
Kandidátní listina
íslo
název
14,33
Hlasy
abs.
v%
i
Obanská demokratická strana
758
23,06
2
Komunistická str.ech a Moravy
239
7,27
3
Týnec nad Labem 2010
51,51
4
Kes.demokr.unie-s.str.lid.
1
693
126
5
eská str. sociál n demokrat.
471
14,33
3,83
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Výsledky voleb
Okrsek 3 – Lžovice
Volii
seznamu
v Vydané
obálky
143
Volební
úast v %
Odevzdané
obálky
91 63,64
Platné
hlasy
90 867
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Kandidátní listina
Výsledky voleb
Okrsek 3 – Lžovice
íslo
název
Hlasy
abs. v%
demokratická
strana Odevzdané
133 15,34
VoliiI Obanská
v Vydané
Volební
Platné
obálky
hlasy
seznamu
úast v % obálky
2 Komunistická str.ech a Moravy
143
91 63,64
69
7,96
90 867
3 Týnec nad Labem 2010
379
4 Kes.demokr.unie-s.str.lid.
Kandidátní listina
55 Hlasy
6,34
5
íslo
eská str.sociáln
demokrat.
název
43,71
231
abs. 26,64
v%
I
Obanská demokratická strana
133
15,34
2
Komunistická str.ech a Moravy
69
7,96
3
Týnec nad Labem 2010
379
43,71
4
Kes.demokr.unie-s.str.lid.
55
6,34
5
eská str.sociáln demokrat.
231
26,64
3
Radnice hlásá
Týnecký
Zpravodaj
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Výsledky voleb
Okrsek 4 – Vinaice
Volii
seznamu
v Vydané
obálky
151
Volební
úast v %
Odevzdané
obálky
94 62,25
94 990
Kandidátní listina
íslo
Platné
hlasy
Hlasy
název
abs. v%
1 Obanská demokratická strana
138
13,94
2 Komunistická str.ech a Moravy
60
6,06
3 Týnec nad Labem 2010
563
56,87
4 Kes.demokr.unie-s.str.lid.
26
2,63
5 eská str.sociáln demokrat.
203
20,51
V posledním pehledu jsou uvedeni zvolení zastupitelé do zastupitelstva Msta Týnec nad
Labem, podle výsledk jednotlivých volebních stran.
V souasné dob rezignoval na svj mandát lena zastupitelstva, pan Vladimír
Macháek st. a na toto uprázdnné místo nastoupí první náhradník volební strany
. 5, eské strany sociáln demokratické, pan Vladimír Macháek ml..
Na závr bych chtla popát nov zvolenému zastupitelstvu hodn úspch v jejich
tyletém volebním období.
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Kandidátní listina
íslo
název
Kandidát
po.
íslo
píjmení, jméno, tituly
v
k
Navrhující
strana
Politická
píslušnost
abs.
v%
Poadí
zvolení
Mandát
1 Obanská demokratická strana
2
Radouš Hynek Mgr.
35 ODS
BEZPP
449
23,52
1
*
1 Obanská demokratická strana
3
Janurová Eva MUDr.
60 ODS
BEZPP
322
16,86
2
*
3 Týnec nad Labem 2010
5
Žmolil Dušan
38 NK
BEZPP
618
13,34
1
*
3 Týnec nad Labem 2010
2
Hájková Zuzana Mgr.
46 NK
BEZPP
570
12,30
2
*
3 Týnec nad Labem 2010
1
Polák Josef
45 NK
BEZPP
516
11,14
3
*
3 Týnec nad Labem 2010
3
Tvrdík Václav
38 NK
BEZPP
464
10,01
4
*
3 Týnec nad Labem 2010
4
Charvát Lukáš Ing.
36 NK
BEZPP
428
9,24
5
*
3 Týnec nad Labem 2010
6
Kovanda Dušan
38 NK
BEZPP
386
8,33
6
*
3 Týnec nad Labem 2010
7
Pánek Milan
38 NK
BEZPP
403
8,70
7
*
Macháek Vladimír
61 SSD
BEZPP
255
14,25
1
*
Vomáka Josef
61 SSD
BEZPP
240
13,41
2
*
5 eská str.sociáln demokrat.
11
5 eská str.sociáln demokrat.
3
Celkem zobrazeno kandidát: 11
-DURVODYD0RWORY£
4
Hlasy
Týnecký
Zpravodaj
Radnice hlásá
Pernerův jilm v Týnci nad Labem - strom hrdina.
O památných stromech v Týnci n.L. jste již určitě
slyšeli. Víte patrně také, které to jsou : Melasův kaštan
u pomníku padlých na stráni, lípa u vchodu do budovy
děkanství u kostela Stětí sv.J.Křtitele a lípa v serpentině.
Málokdo z Vás, ale bude vědět, že v Týnci máme ještě
jeden zajímavý strom, který nese titul “Strom hrdina“.
Ten mu byl udělen v roce 2008 v programu Nadace
Partnerství , která vyhlašuje soutěž o Strom roku. Tím-
to stromem je jilm vaz, rostoucí na nádvoří týneckého
mlýna. Není to sice strom památný, ale pamatuje toho
zajisté také mnoho.Nachází se v uzavřeném areálu
, není tedy veřejně přístupný, ale je vidět ze značné
vzdálenosti i z druhého břehu Labe, pokud víte, kde jej
mají vaše oči hledat.
Je to asi 150 let starý, krásný, zdravý strom,
celkově stále velmi vitální, jeho obvod v 1,3m výšky
kmene činí úctyhodných 310cm. Základem koruny jsou
dvě hlavní kosterní větve, které se rozdvojují v 1,8m
výšce nad zemí. Připomíná nám někdejší působení
významné rodiny Pernerů v Týnci n.L., kteří nejen vybudovali mlýn, strojírnu a pivovar, ale také vysadili
rozsáhlý lesopark s mnoha zajimavými a ojedinělými
dřevinami na pravém břehu Labe, v místech zvaných
„Na Ostrově“, který navazoval na areál mlýna níže
po proudu řeky. Tento lesopark vzal za své zejména
při splavňování Labe v 70.sátých a 80.sátých letech
minulého století. V Týnci n.L. tehdy došlo v přemístění
a napřímení toku celé řeky, vybudování zdymadla a
nového mostu. Jilm vaz, nacházející se přímo v areálu
mlýna, byl tak jako jeden z mála stromů těchto změn
ušetřen a dožil se v dobrém zdravotním stavu dnešních
dnů, byť se nachází poměrně blízko staveb technické
infrastruktury mlýna. Svými parametry splňuje i kriteria
k navržení na strom památný, podle zákona o ochraně
přírody a krajiny č.114/1992 Sb.. Mohl by pak požívat
vyšší ochrany než běžné dřeviny a měl by lepší perspektivu nerušeného vývoje do budoucna. K takovému
vyhlášení je však zapotřebí souhlasu vlastníků stromu
a celého areálu.
Jilm vaz (Ulmus lavis) je v našich zeměpisných
šířkách všeobecně strom poměrně vzácný.Pochází
z lužních lesů v nivách řek střední a východní Evropy,
na severu se vyskytuje až po jižní okraje Finska, na
jihu po severní Řecko, na východě roste až po Kavkaz
a na západě ojediněle až po střední Francii.V druhé
polovině 20.tého století prošla Evropou epidemická vlna
houbového onemocnění jilmů - grafioza, tzv.holandská
nemoc. Kolem roku 1975 se uvádělo, že tato nemoc zahubila již na 98% evropských jilmů, jilm vaz se ukázal
z rodiny jilmů jako druh nejodolnější. Přesto jich však
ve svém okolí mnoho nenajdete. Má-li ke svému rozvoji možnost, dosahuje až 35m výšky. Exemplář, který
můžete vidět u nás, je výjimečný jak svým vzrůstem,
věkem, tak i dobrým zdravotním stavem.
Na přiložené mapce vidíte označené místo výskytu
5
Radnice hlásá
Týnecký
Zpravodaj
tohoto stromu. Zkuste jej očima vyhledat až pojedete
po druhém břehu řeky z Týnce n.L. do Záboří n.L..
Nemůžete jej přehlédnout. V této době se jeho listoví
barví do teple žlutých tónů
a vytváří tak malebný
doplněk areálu historického mlýna.
Stanislav Kyselák
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
MěÚ Týnec nad Labem
s použitím pramenů: Průvodce přírodou – Evropské stromy, Václav Větvička, Aventinum, 1999.
6
Týnecký
Zpravodaj
Na téma
Rozhovor s ….
Letošní páté číslo je tématicky zaměřeno na stáří. Proto jsme položili několik otázek osobě nejpovolanější a to vedoucí
Pečovatelské služby Týnce nad Labem, paní Jaroslavě Truxové.
Paní Truxová, jak dlouho již pracujete jako vedoucí pečovatelské služby a jak jste se k této práci dostala?
Byla to taková souhra náhod. Paní Poštolková, kterou čtenáři určitě znají, tenkrát pracovala jako okrsková sestra na
Pečovatelské službě v Kolíně. Přišla za mnou, že se bude otevírat hygienické středisko, nynější pečovatelská služba, a zda
bych to nechtěla dělat. I když gymnázium a obor chemik laborant má k této práci daleko, přesto jsem kývla a řekla, že to
zkusím. Postupem času jsem absolvovala různé kurzy a školení, ale hlavně každodenní práce s lidmi mě hodně naučila.
Příští rok to už bude 19 let, co v tomto oboru pracuji. Práce mne baví a doufám, že naši klienti jsou spokojeni.
Jakými obory činnosti se pečovatelská služba zaobírá?
Pečovatelské služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném
čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Žádost je se žadatelem sepsána přímo na pečovatelské službě.
O uživatele služeb se starají dva stálí zaměstnanci a to od pondělí do pátku od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Cílem služby
je poskytnout seniorům takovou podporu, která jim umožňuje co nejdéle si zachovat dosavadní způsob života. Cílovou
skupinou jsou mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří jsou odkázáni na pomoc druhých a rodinní
příslušníci nejsou schopni jim potřebnou péči zajistit. Služby poskytujeme občanům žijícím v Týnci nad Labem, Lžovicích
a Vinařicích.
Jaké služby si u vás občan může domluvit?
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů.
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
- pomoc při přípravě jídla a pití
- podání jídla a pití
- dovoz jídla
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti
- běžné nákupy a pochůzky
- praní a žehlení ložního prádla za kilogram
Kromě činností výše uvedených se Poskytovatel zavazuje a je povinen poskytnout Uživateli na jeho požádání nad rámec
základních činností následující fakultativní činnosti:
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- ošetření nohou mokrou cestou
- mytí oken pouze při čerpání pravidelných týdenních úklidů
- koupání s asistencí
- umytí silně znečištěného jídlonosiče
Všechny tyto služby jsou zpoplatněny, dle sazebníku úkonů.
O kolik lidí se v současné době pečovatelská služba stará?
Pečovatelská služba má v současné době kolem 80 klientů. Z toho je převážná většina žen. Jelikož služby zajišťují pouze
dva zaměstnanci, snažíme se, aby odpovídaly potřebám klientů a ti byli spokojeni.
Rozhovor s paní Jaroslavou Truxovou vedl Žmolil Dušan
7
Týnecký
Zpravodaj
Historie
Stravovna
Týnec nad Labem se už ve středověku choval vstřícně
vůči starým a bezmocným lidem i lidem, kteří se ocitli
ve finanční tísni. Existují i zápisy, kolik město Týnec nad
Labem komu přispělo. Příspěvky rozdělovala městská
rada složená z konšelů. Vlastní sociální instituce tu však
neexistovala.
Taková vznikla teprve roku 1896, kdy Okresní
výbor kolínský v Týnci nad Labem zakoupil budovu čp.
357 a zadaptoval ji pro potřeby nově založené “Okresní
stravovny”. 1. července toho roku totiž započala činnost
těchto Okresních stravoven v celém Království českém.
Týnec nad Labem byl vybrán za sídlo této stravovny
proto, že tu byla a je křižovatka okresních silnic Praha Pardubice, Kutná Hora - Chlumec nad Cidlinou a Městec
Králové - Čáslav.
Zdejší stravovna byla vybavena patnácti lůžky,
které stály ve dvou místnostech. Dvanáct jich bylo
připraveno pro muže a tři byly pro ženy. Třetí místnost byla společná jídelna. Vhodná poloha Týnce nad
Labem a asi také skutečnost, že místnosti byly světlé a
vzdušné, jistě i slušná strava lákaly práci hledající cestující. A tak stravovna byla stále plná. Třeba v měsíci
květnu roku 1903 bylo ve zdejší stravovně přijato 497
frekventantů. Tehdy tu 16 osob denně dostalo večeři,
snídani, oběd a stravovna jim poskytla i nocleh.
Za první světové války klesla návštěvnost těchto stravoven na minimum a v srpnu 1918 se u zdejší “Okresní
stravovny” nepřihlásil nikdo.
Po vzniku samostatného Československa nebylo
možno snadno cestovat přes nové hranice. Zejména
pohraniční stravovny živořily a často nedosáhly během
roku návštěvnosti ani deseti lidí hledajících práci. V
Týnci tomu tak nebylo. Zdejší “Okresní stravovnou” v
roce 1923 prošlo 820 osob.
Potom začaly odborové organizace prosazovat
názor, že není důstojné člověka, aby byl nucen hledat práci po světě. Práce má sama za člověkem přijít
a dělnictvo se má pro případ nezaměstnanosti organizovat. V souladu s touto filozofií se začalo uvažovat
o zrušení stravoven. Nakonec byla po třicetileté a
jednoměsíční existenci jejich činnost zastavena. Také
“Činnost stravovny” v Týnci nad Labem. Za celou její
existenci tu obdrželo přístřeší i stravu 46.409 osob.
Rozhodně to nebylo málo a ve své době plnila svůj účel
výborně.
Okresní stravovny byly také “Okresními ústavy
pro bezplatné zprostředkování práce”. Tuto funkci plnila
i stravovna týnecká. Mnoho týneckých občanů vděčí své
pozdější existenci, protože právě prostřednictvím zdejší
stravovny nalezli v Týnci nad Labem zaměstnání.
Po zrušení “Okresních stravoven” zůstaly v provozu jen “Okresní ústavy práce”. Jim byl přiznán zákonem
o podporách v nezaměstnanosti dle gentského systému velký význam. Zdejší ústav vedle běžné činnosti
vynikal hlavně umísťováním sezónních dělníků do cizích
okresů. Jednalo se o chmelařské a řepařské skupiny.
Tehdejší kronikář napsal, že “Okresní ústav práce” je
jediná vymoženost, kterou okres Týnci nad Labem plně
financuje. Dále konstatoval, že by si Týnec měl i
v budoucnu tuto vymoženost udržet.
ing. Žmolil Horymlr
Velká rocková tancovačka
Kapela KLAXON ROCK, která se vždy hlásila k Týnci
nad Labem jako k místu svého zrodu, vystupuje letos
již 25. rokem. Toto jubileum si připomene v sobotu
11.prosince v Kolíně v sále MSD na Velké rockové
tancovačce, na které zahrají také kolínští BLUE BUCKS,
8
přeloučský POLYMETAL a TELEGRAF z Peček. KLAXON
ROCK pak posílí jako hosté někteří bývalí členové
souboru, kteří kapelou v minulosti prošli.
Stanislav Kyselák
Týnecký
Zpravodaj
Kultura
9
Týnecký
Zpravodaj
Policie informuje
Policie informuje
SokolníciVe čtvrtek 21. října oznámily dvě ženy,
že se neznámý pachatel vloupal do jejich rekreační
chalupy v obci Jelen. K vloupání mělo dojít v období
od 20.9. do 20.10. 2010. Pachatel musel nejprve
přelézt plot, poté vnikl do chalupy a celou ji prohledal. Poškozeným ukradl dva obrazy. Hmotná škoda je
vyčíslena na 1.700Kč.
20.10. přijali policisté oznámení o odcizení osobního motorového vozidla AUDI A6, ke kterému došlo
v obci Polní Chrčice. Auto má černou metalickou barvu
a registrační značku 9S52006. Hmotná škoda vzniklá
touto krádeží je vyčíslena na 554.000Kč.
Do prodejny v Jestřábí Lhotě se vloupal dosud neznámý
zloděj. Policistům byla tato skutečnost oznámena 12.
října. Pachatel nejprve rozbil skleněnou výplň a poté
ukradl cigarety za 10.000Kč. Celková hmotná škoda je
13.000Kč.
Pětadvacetiletému muži ze Žiželic se nechtělo nastoupit do výkonu trestu. Ve věznici měl pobývat už od
13.9. Policisté proto muži sdělili podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a 7. října ho eskortovali do vazební věznice v Hradci
Králové.
29.9. bylo policistům oznámeno vloupání do kostela
v obci Konárovice. K vloupání mělo dojít v období od
11.9. - 29.9. Pachatel po vloupání do kostela z něho
sice nic neukradl, ale svým jednáním způsobil hmotnou
škodu ve výši 3.000Kč.
5.9. oznámeno vloupání do prodejny ve Veltrubech.
Zloděj po rozbití skleněné výplně výlohy vnikl do
prodejny a ukradl DVD nosiče, poštovní známky, cigarety a alkohol. Celková hmotná škoda je vyčíslenana
4.394Kč.
16.9. krádež finanční hotovosti v Němčicích. Poškozený
oznámil, že 16.9. krátce po poledni k němu do domu
vešly dvě ženy ( jedna ve věku 60 let, 170 cm vysoká,
silnější postavy, druhá žena byla menší, štíhlejší, asi
50 let) a muži nabízely koberce. Už s koberci vešly
do uvedeného domu a manipulovaly s nimi takovým
způsobem, aby poškozeným bránily ve výhledu. Nákup koberců poškození sice odmítli, ale neodbytné podvodnice požádaly o vodu a chléb. Poté, co byla žena
obsloužena, se v domě objevila třetí osoba, tentokrát
muž. S ním obě “prodavačky” nasedly do tmavého vozu
a všichni z místa odjeli. Poškozený pak bohužel zjistil, že
mu byla odcizena finanční hotovost ve výši 400.000Kč.
Policie by chtěla veřejnost důrazně varovat před podobnými podvodníky. Nikoho cizího do bytu nepouštějte!
Výhodná koupě neexistuje!
7.9. oznámeno vloupání do domu v obci Žiželice. Dům
slouží k rekrečním účelům. Zloděj dům prohledal, ukradl
jízdní kolo,DVD přehrávač. Škoda 16.000Kč.
19.10. oznámeno vloupání do vozidla v obci Velký Osek.
Pachatel rozbil okénko a ukradl finanční hotovost, držák
navigace. Škoda 10.500Kč.
nprap. Petra Čimová
Labská vodní cesta
V roce 1980 zpracoval Ing.Jaroslav Kubec,CSc.a kolektiv odbornou publikaci pro lodní posádky remorkérů
TR 500, které byly určeny pro chvaletickou relaci.Autor v ní upozorňuje na novou kapitolu přeprav na vodní
cestě. Připomíná,že objem přepravy československou
vodní dopravou je na začátku sedmdesátých let stále
ještě nedostatečný a zatížení plavební sítě v důsledku
toho zůstává na tak nízké úrovni,že nesnese srovnání
se zatížením vodních cest ve státech s rozvinutou vnitrozemskou dopravou, /např. v porýnské oblasti/.
Tuto skutečnost mohu jen potvrdit neboť jsem měl
tu možnost se podílet na přepravě energetického uhlí
do Chvaletic a moji kolegové dnespracují v zahraničí
v lodní dopravě. Chvaletická relace byla v té době
prvním krokem ke změnám, bohužel všechny aktivity skončily koncem roku 1990.I když tehdejší
vláda na základě studií o programu uvažovala o
10
splavnění až do Pardubic. Uvažovalo se o zásobování
dalších velkoodběratelů uhlí i stavebnin na středním
Labi i Vltavě. S tím souvisela i modernizace vodní cesty, což se zdařilo. Zabezpečení celoročního plavebního
provozu, a to zejména přestavbou starých jezů hradlové a stavidlové konstrukce. Např.instalace dynamické
ochrany vrat,pořízení náhradních vrat apod.Nakládací
zařízení ve Vaňově bylo jen dočasné,více sloužilo tuzemské dopravě a tak po dobudování překladiště v Lovosicích s výkonem 1760 t/hod.a vykládacím zařízením
ve Chvaleticích o výkonu okolo 1500 t/hod. se jednalo o zařízení na světové úrovni. Pro tlačnou soupravu
byly rozhodující rozměry plavebních komor 85 x 12 m.
Rozměry tlačné soupravy jsou:délka 83,20 m a šířka
10,53 m. Hlavní rozměr TL 500 : délka 12,35 m,šířka
8,65 m. Rozměr TL 1000 : délka : 71,0 m, šířka i 10,5
m. Nosnost člunu při ponoru 1,6 je 810 tun. Linie člunu
Týnecký
Zpravodaj
je řešena po docílení minimálního odporu při rychlosti
do 14 km / hod.pro docílení minimálního odporu výšky
příďové vlny při plavbě na omezených hloubkách. Jak
jsem již v úvodu uvedl,po roce 1990 bylo jasno, že
zvítězí suchá cesta,přesto stojí za zvážení dosplavnění
Labe vzhledem k potížím s rostoucí dopravou,zejména
automobilovou. Lodní park čítal více jak 60 remorkérů
a 700 pracovníků posádek. Některá plavidla skončila
ve šrotě,jiná která se podařilo zachránit slouží dále v
dopravě.Společnost České přístavy před čtyřmi lety odkoupila 18 remorkérů s tím, že je obnoví na tlačné lodě.
Názory čtenářů
Bohužel již není taková poptávka.Tak vznikl nápad repasovat tato plavidla na plovoucí obytné bydlení. Autorem
návrhu je architekt Miro Pistek, trvale žijící v Německu.
První plavidlo pro obývání bude sloužit jako vzorové. Po
řece se může volně pohybovat bez osazení,prozatimní
kotvení bude na Císařské louce v Praze.Nelze než souhlasit s názorem vedoucího zdymadla v Týnci nad Labem
Saši Zipse, že celá Evropa je zřejmě hloupá a my jsme
zvítězili.Škoda, že jsme již dříve nechránili přírodu tak
zběsile jako dnes.
Šmíd Emanuel
Foto: Ladislav Kozel
Rytiřské klání
Ve středu 13.10.2010 zavítala v odpoledních
hodinách do Týnce nad Labem rytířská skupina
Excalibur s ukázkou rytířského turnaje. Diváci
se na několik okamžiků přenesli na středověký
hrad, kde se právě konal královský rytířský
turnaj. Skupina rytířů předvedla průběh klání,
několik zajímavých disciplin, proběhlo pasování
na rytíře.
Sokolníci
V neděli 24.10.2010 od 10 hodin se na poli za
hřbitovem konalo setkání se sokolníky. Diváci
mohli pozorovat některé druhy dravých ptáků
v letu, využít možnosti přiblížit se na dotek
k těmto krásným tvorům, dozvěděli se mnoho
zajímavých podrobností o způsobu jejich života,
chovu, metodách výcviku.
11
Názory čtenářů
Týnecký
Zpravodaj
Advent 2010
Dny se valem krátí, mlh přibývá, příroda se ukládá ke
spánku...Zkrátka všechno nasvědčuje tomu, že se blíží
vánoční svátky a s nimi i doba adventního zklidnění
a rozjímání. Rádi bychom nám všem, jak se již stalo tradicí, tyto chvíle zpříjemnili několika setkáními.
Naše akce nebudou letos nikterak honosné, o to spíše
se snad vrátíme ke kořenům a k původnímu smyslu
předvánočního očekávání. Netradičně již týden před
Mikulášem se bude konat naopak již tradiční besídka s
Klemprdovým divadlem. Ve sportovní hale se sejdeme
v sobotu 27.11. v 16 hodin. My už se moc těšíme,
doufáme, že děti také. Den poté nastává, ač je to k
neuvěření, letošní první adventní neděle. Snad se vše
podaří a budeme moci slavnostně rozsvítit stromeček
na Masarykově náměstí. Asistovat budou jako vždy děti
ze Základní školy v Týnci nad Labem. Doprovodný program budeme upřesňovat, sledujte, prosím, plakáty,
hlášení městského rozhlasu a webové stránky.
V dalších týdnech bychom rádi uspořádali ještě posezení
při dechovce, tradiční koncert v kostele Stětí sv. Jana
Křtitele i novoroční setkání na náměstí. Ale všechny tyto
akce jsou zatím ve stadiu projednávání, proto nechci na
tomto místě nic slibovat. Jen si přeji, aby naše plány
vyšly. Také se těšíme na převánoční koncert dětského
sboru naší školy, který je vždy milým završením
předvánočních akcí. Krásnou podzimí pohodu a ničím
nezkalené předvánoční očekávání Vám za všechny organizátory přeje Zuzana Hájková
Poděkování voličům
Vážení voliči, ceníme si Vaší účasti při volbách do
městského zastupitelstva. Chtěli bychom Vám poděkovat
za důvěru, kterou jste vyjádřili svými hlasy věnovanými
kandidátům – sdružení nezávislých kandidátů Týnec
2010. Věříme, že budeme v následujícím volebním
období pracovat v městském zastupitelstvu k Vaší
spokojenosti, protože výsledkem voleb jsme uzavřeli
smlouvu mezi námi zastupiteli a Vámi občany.
Kolektiv sdružení nezávislých kandidátů Týnec 2010
Sedmá lampionová procházka
Ve středu 27. října 2010, tradičně v předvečer státního svátku,
uspořádal turistický oddíl mládeže
v Týnci nad Labem sedmou lampionovou procházku. Spolupořadatelem bylo Město Týnec nad Labem
a kemp Marina. V 18 hodin se účastníci procházky –
děti i rodiče sešli na Masarykově náměstí. Po krátkém
přivítání u lékárny vyšli na trasu dlouhou 2 kilometry.
Po čtvrthodině se dostavila i tma. Děti nesly nejen lampiony koupené, ale i vlastnoručně vyrobené. Objevil
se tu i lampion pamatující akce minulého století. Na
bezpečnost na přechodech dohlížela týnecká policie.
V cíli procházky v kempu Marina u Labe jsme vypustili deset létajících lampionů přání. Děti dostaly malé
občerstvení a všichni si mohli opéct špekáčky na ohni,
který připravil majitel kempu pan Hájek. Příjemné bylo i
posezení v bufetu. Akce se zúčastnilo 280 pochodníků.
Pavel Knížek
Oslavy Týnců v Loděnici pod Hradem
Týnecké oslavy se vydařily. Náměstí tepalo životem, na
pódiu se střídala vystoupení a stánkářům byly stánky
malé. Na sportovištích se vedly nelítostné souboje a
bujaře se fandilo. Kdo ale navštívil ten první zářijový
víkend prostor Loděnice pod Hradem, zažil především
klid. Kdo chtěl, doplnil síly pitím a jídlem v polní kuchyni. Kdo si troufal na víc, mohl se projet na lodi. V sobotu hladinu Labe křižovaly kajaky a pramice, v neděli
dokonce i motorové čluny. Kapitáni neměli šanci ani
vydechnout, tak byl o projížďky veliký zájem. Mezi
12
břízami stálo teepee s plápolajícím ohněm a se skromnou
výstavkou fotografií ze zájezdů a výletů. S barevným
listím si pohrával vítr a plnými doušky jsme vychutnávali babí léto.
Jen v sobotu po obědě bylo rušno. Turistický oddíl tu
končil vycházku a vysílení turisti se vrhli na polní kuchyni jak hladoví psi. Po nich přišli spořádaně pejsci z
týneckého kynologického klubu se svými vodiči a
předvedli, že i hladový pes může poslouchat na slovo. Všichni rodiče se při představení zasnili a zaháněli
Týnecký
Zpravodaj
Spolky a organizace
myšlenky na převýchovu své drobotiny zkušeným kynologem. Po pejscích se předvedli ptáci. Sokolníci ukázali, že tak divoké zvíře dokáže spolupracovat a umí být
elegantní a krásné. Při zvuku rolniček a mávání dravčích
křídel jen málokdo zůstal nohama na zemi. Ti ostatní se
potkali v pohádce.
Potom už víkend patřil jenom Labi. Do lodí sedali mladí
i staří, někdo s úsměvem na rtech, někdo s obavami,
ale všichni s nadšením. Pořadatelé dokonce zařadili metodickou ukázku co dělat, když se kajak převrhne, ale
naštěstí to nebylo ani jednou potřeba.
To už byla ale neděle, slunce se schovalo za kopec a
pomalu končil víkend, který právem patřil Vám. My
děkujeme všem, kteří nás v Loděnici navštívili a přáli
bychom si, abychom se setkávali i dále. Ať už v Loděnici,
v centru na náměstí a nebo úplně jinde.
Za Outdoored Jana Ryantová
Kynologický svaz Týnec nad Labem
Výcvik je prováděn v neděli od 8 00
hodin, máme 50 členů. Výcvik je
zaměřen na stopování, poslušnost
a obranu, cvičíme i malá plemena.
Hlavní náplní je kynologický sport,
výstavy a výcvik za účastí veřejnosti.
Pořádáme dva závody na jaře Memoriál Jiřího Fliegera a na podzim o putovní pohár města Týnce nad Labem.Soutěží se v disciplínách stopa poslušnost a obrana. Psi jsou rozděleni
do kategorií podle výkonnsti. Práci psů hodnotí rozhodčí
a boduje podle zkušebního řádu.Jednou až dvakrát do
roka pořádáme zkoušky. Naši členové se účastní výstav a
bonitací, kde mohou získat chovnost svého psa. Ve spolupráci se základní školou v Týnce nad Labem pořádáme
dětský den s ukázkou výcviku. Na oslavách 900 let
Týnce nad Labem jste mohli vidět naše vystoupení u
tenisového kurtu. V sobotu 30.10.2010 proběhl závod
o putovní pohár města Týnce nad Labem. Zučastnilo se
19 závodníků.
13
Týnecký
Zpravodaj
Spolky a organizace
Kategorie ZZO: 1. Antonín Šmída – fena Berta MO Týnec nad Labem
2. Jan Bouček – fena Anna MO Kácov
3. Ladislav Hájek – fena Bára MO Týnec nad Labem
Kategorie ZM: 1. Miloš Popbrocký – pes Larz MO Týnec nad Labem
2. Renata Vébrová – fena Besy MO Týnec nad Labem
3. Ivo Hloušek – pes Gessi MO Sadská
Kategorie ZVV: 1. Jan Bouček – pes Tyros Mo Kácov
2. Vladimír Peterka – fena Bety MO Kutná Horna
3. Zdeněk Borovička – fena Cherry MO Týnec nad Labem
Celkový vítezem poháru města Týnce nad Labem se stal Jan Bouček se psem Tyros MO Kácov.
Závodník získá putovní pohár, obhájí-li ho 3x za sebou se stejným psem.
Na příští rok připravujeme kurz základního výcviku psů pro širokou veřejnost.
Zájemci budou mít možnost projít se psem základní výcvik a vážní zájemci se mohou přihlásit do Kynologického
klubu MO Týnec nad Labem. Kurz bude zahájen během jara.
Veřejnost bude informovaná na našich webových stránkách www.zkotynec.wbs.cz a v infocentru města Týnce nad
Labem.
Těšíme se na spolupráci se základní školou, Městským uřadem města Týnce nad Labem.
Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na našich akcích.
Vítězové jednotlivých kategorií ZZO viz. Přiložené fotografie.
14
Zdeněk Borovička
Týnecký
Zpravodaj
Spolky a organizace
15
Týnecký
Zpravodaj
Škola a školka
Začátek školního roku 2010/2011
Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve středu 1.
září na školním hřišti. Při zahájení byl přítomen tiskový
mluvčí TPCA pan Kňava, dále manažerka občanského
sdružení Místní akční skupiny Zálabí Mgr. Suchánková,
zástupci zřizovatele pan starosta Polák, místostarostka pí Mgr. Hájková a další hosté. Pan Kňava dekoroval prvňáčky a po zahájení předal zástupcům školy
v učebně s interaktivní tabulí nové lavice pro 30 žáků.
Nábytek pro školu zajistila Místní akční skupina Zálabí a
byly financovány TPCA.
Od začátku školního roku je na škole 255 žáků
(o 10 více než loni), z toho 35 prvňáčků. Celkem má
škola v tomto školním roce 12 tříd (6 na prvním stupni
a 6 na stupni druhém).
Pedagogický sbor se změnil jen minimálně. Na
konci minulého školního roku odešla pí uč.
Bubeníková a nyní na zkrácený úvazek vyučuje pí uč.
Marcela Radoušová.
V průběhu prázdnin byly nově osazeny nerezové
výdejní pulty ve školní jídelně a od srpna je používán
nový čipový systém pro objednávání a vydávání jídel.
Rozšířily se i možnosti způsobu platby stravného. Kromě
obědů si mohou žáci zakoupit i svačiny, které připravují
kuchařky ve školní kuchyni. Jídelníčky a další informace
o školní jídelně jsou na webových stránkách školy.
Každoročně mají žáci možnost navštěvovat
bezplatně spoustu zájmových útvarů. Letos se jejich
počet opět rozšířil. Děti platí příspěvek pouze na kroužky
keramiky, protože zajištění materiálu i provoz keramické
pece jsou značně nákladné. Zájem o kroužky je velký,
je na ně přihlášeno celkem 207 žáků. Přehled kroužků
a další informace jsou rovněž na webových stránkách
školy. Od začátku října mají žáci 1. stupně možnost
navštěvovat kroužky anglického jazyka, které zajišťuje
externí učitel. Pro zájemce o atletiku jezdí každý týden
trenér z atletického oddílu z Kolína. Každou středu a
čtvrtek odpoledne vyučuje ve škole učitel ze ZUŠ Kolín
hru na hudební nástroje.
První víkend v září se škola spolupodílela na uspořádání
oslav 900 let Týnce nad Labem. Na zabezpečení se
angažovali téměř všichni učitelé. Pro účastníky oslav
připravily pracovnice školní jídelny 300 obědů. Přímo
v programu oslav vystupovali především žáci prvního
stupně. V první polovině září byl pro žáky šesté třídy
uspořádán vodácký seznamovací kurz v Chřenovicích na
řece Sázavě. Členové Klubu mladého diváka navštívili 2.
10. představení „Lenivá Barka“ v divadle ABC v Praze.
V polovině října byl ve sportovní hale pro žáky 2. stupně
uspořádán výchovný koncert na téma „Hvězdy moderní
populární hudby“.
Na konci září se starší žákyně umístily v
atletickém čtyřboji na druhém místě v okrese.
Začátkem října se na Kinderiádě v Čáslavi žáci prvního
stupně umístili na šestém místě z 34 zúčastněných škol
a na okresním kole přespolního běhu obsadily žákyně
čtvrté a páté třídy 3. místo.
Tradičně proběhl na začátku školního roku sběr
papíru a víček z PET lahví. Nově jsme začali sbírat i
hliník. Bylo sebráno celkem 6 245 kg papíru a 420
kg víček. Škola je stále zapojena do projektu „Recyklohraní“. Sbíráme použité baterie a vysloužilé drobné
elektrospotřebiče. Za získané body už škola obdržela
radiomagnetofon a dva výukové programy na biologii.
Touto cestou velmi děkuji odstupujícímu zastupitelstvu města za vstřícný postoj ke škole a doufám, že
nově zvolení zastupitelé budou v dosavadním trendu
pokračovat.
Mgr. Jaromír Snížek, řed. školy
Mateřská školka v novém školním roce
Ve třídě Berušek a Včeliček nastala v září velká „škatulata
škatulata hejbejte se“, protože téměř celá minulá třída
předškoláků usedla do školních lavic. Zbyly pouze tři
včeličky a třída berušek se téměř celá přesunula mezi
„starší“. Však se už děti těšily na změnu. Školka je v
letošním roce opět plná, lze říci, že „po okraj“. A hnedle jak se uvolní místečko (například jako nedávno z
důvodu stěhování) už tu je další zájemce... Od října se
16
rozběhlo několik kroužků – angličtina, flétnička a výtvarné čarování – především pro včeličky. Co se týká
berušek, muselo to být v září pro některé obzvlášť těžké
zvykání – být bez mamky, ale poslední dny a týdny už
pláč a smutky po ránu téměř nejsou slyšet. A tady je
máme z obou tříd jmenovitě – naše malé šikulky, budoucí kandidáty do zastupitelstva v roce 2044 … ?
Týnecký
Zpravodaj
Včeličky
Bubeníková Anetta
Burďáček Martin
Buřival Adam
Drábek Václav
Filip Vojtěch
Hampl Jakub
Horáček Filip
Hübštová Adéla
Jahodová Michaela
Jareš Michal
Jindra Erik
Koláčná Nikola
Kropáček David
Loukota David
Lovětínská Aneta
Lovětínský Ondřej
Mahelka Jakub
Mlika Tobiáš
Pánek Šimon
Pokorná Kateřina
Radoušová Štěpánka
Robovský Ondřej
Růžičková Vendula
Šimek Filip
Vondrášek Václav
Vaštová Anežka
Volný Jan
Zumr Filip
Škola a školka
Berušky
Adamcová Tereza
Adamec Šimon
Apolenová Nikola
Bošinová Leona
Cenker Matyáš
Cihlářová Nela
Čtvrtečka Jan
Drázdová Adéla
Filip Robin
Gruzovský Sebastian
Hála Matěj
Hladíková Vanesa
Horáček Štěpán
Hradecký Jakub
Hromádková Nela
Jahoda Vojtěch
Kmoníček Miroslav
Kučerová Vendula
Kurka Matěj
Linhart Tomáš
Loužilová Tereza
Mráček Erik
Nykl Zděněk
Robovský Filip
Ryglevicz Šimon
Smržová Kateřina
Smutný Leoš
Steiner Daniel
Trojan Štěpán
Truhlářová Karolína
Vejdělek Tomáš
Vojáčková Barbora
Vokálová Denisa
Volná Eliška
17
Týnecký
Zpravodaj
Škola a školka
Den bez aut
Den bez aut je mezinárodní
den, který se slaví
každoročně 22. září . Akce má poukázat na přijatelnější
způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu.
Prvopočátky ideje Dne bez aut lze nalézt již
na konci padesátých let 20. století , kdy si lidé začali
uvědomovat, že automobilismus významně snižuje
kvalitu životního prostředí ve městě. Zásadní Den bez
aut proběhl 22. září 1998 ve Francii. Postupně se z něj
stala evropská (roku 2000) a poté (od roku 2001)
mezinárodní iniciativa Evropské komise. Od roku 2002
je tento Den bez aut součástí Evropského týdne mobility (ETM), který probíhá od 16. do 22. září. V některých
18
městech jsou při příležitosti Dne bez aut pořádány cyklojízdy. Jde o policejně povolené akce, kdy na pár minut
uzavřenými ulicemi projíždějí tisíce cyklistů a demonstrují tak svůj názor a přání o lidštějším městě bez
přemíry aut. Některé ulice se v tento den mění v pěší
zóny. I žáci naší školy se připojili k aktivitám zaměřeným
ke Dnu bez aut. Žáci devátého ročníku pomáhali žákům
1. stupně plnit 2 úkoly – jízdy zručnosti a prověřování
znalosti dopravních značek a situací. Ve svých třídách
si zkoušeli obvazování, učili se důležitá čísla – policie,
hasiči, záchranná služba, kreslili plakáty ke Dnu bez
aut, učili se o správném vybavení kola.
L. Hrnčířová
Týnecký
Zpravodaj
Společenská rubrika
Zvědavá anketa
Několik žáků ze 4.ročníku místní základní školy si zahrálo na reportéry a zeptali se našich starších spoluobčanů
na jejich zážitky z oslav 900 let Týnce nad Labem.
Pí. Moravcová: ,,Oslavy se mi velice líbily. Nejvíce mě okouzlilo taneční vystoupení Poupat.“
Pí. Staňková: ,,Oslavy se mi velice líbily, nejvíce vystoupení žáků naší školy – dramatického kroužku a country
tanec. Na předchozích oslavách jsem nebyla, takže nemohu srovnávat.“
Pí. Adamcová: ,,Velmi se mi líbilo taneční vystoupení týnečáků – Poupat.“
P. Robovský: Oslavy se panu Robovskému velmi líbily, nejvíce country tance a Poupata. Na předchozích oslavách
bohužel nebyl.
Neznámá paní byla z oslav nadšena. Především se ji líbilo vystoupení žáků - country tance.
Z anketky je tedy zřejmé, že největší úspěch sklidilo vystoupení country tanců, které předvedli samotní ,,reportéři“
a taneční vystoupení týnečáků ,,Poupata“. Můžeme jen doufat, že i na dalších akcích nám organizátoři umožní
zhlédnout tato vystoupení.
Společenská rubrika
Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození vašich dětí a přeje jim hodně zdraví,štěstí a lásky v jejich životě.
Životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané :
Září 2010
Josef Kantůrek
Marie Loužilová
Emilie Vindušková
Marie Poláková
František Žák
Josef Číha
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
nad
nad
nad
nad
nad
nad
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Říjen 2010
Jaroslava Skřivánková
Týnec nad
Týnec nad
Týnec nad
Týnec nad
Týnec nad
Týnec nad
Vinařice
Týnec nad
Týnec nad
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Bohumila Štěpánová
Jaroslav Valášek
Hedvika Bohatá
Edmund Priessnitz
Oldřiška Matulová
Jarmila Špinková
Josef Čížek
Labem
Labem
Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let života.
Naše řady opustili :
Marie Malá
- Týnec nad Labem
Růžena Novotná
- Týnec nad Labem
Květoslava Listoňová - Týnec nad Labem
Jaroslav Kubelka
- Vinařice
Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Libuše Dumanová - matrikářka
19
Týnecký
Zpravodaj
Besedy
Všechny dobrodruhy srdečně zveme na zimní cestovatelské besedy do Infocentra v Týnci nad Labem. Spoustu míst už jste s námi navštívili, mnohem více jich ale
ještě zbývá. Pojďte s námi opět objevovat svět!
Cyklus otevře netradičně v pátek 12. listopadu besedou
Na mořském kajaku kolem Skandinávie Lubomír Drápal. Dokázal objet dokola celý Skandinávský poloostrov, jel ve dne, v noci, za každého počasí a urazil tak
celkem 7000 km. Zajímá Vás, jak se to dá zvládnout?
Ve čtvrtek 25. listopadu přivítáme v Infocentru Josefa Šimůnka, který nám bude vyprávět o tom Jaké to
je, stát na střeše světa. Josef Šimůnek je horolezec a
profesionální horský vůdce. Zdolal tři osmitisícovky a
mnoho dalších vrcholů. Co ho táhne vzhůru a kde bere
sílu se vracet? Prosincové setkání musí zatím zůstat
tajemstvím, protože přednášející bohužel zatím není
potvrzen. První beseda nového roku se zajímavým názvem Bobr včera, dnes…a zítra? aneb má se Týnec bobra
bát? Je připravená na čtvrtek 27.1. Přednášet bude
RNDr. Vlastimil Kostkan, rodák z Týnce nad Labem a
největší odborník na bobry. Dozvíte se více o návratu
tohoto vyhubeného živočicha, o jeho životě, expanzi a
počínajících konfliktech s člověkem. Osídlí bobr i břehy
Labe? Máme se těšit nebo bát? Doufáme, že si z nabídky vyberete a že Vám zpříjemníme alespoň některé
dlouhé zimní večery. Těšíme se na setkání!
Za Outdoored Jana Ryantová
Adventní výlet mikrobusem
V neděli 5. prosince 2010 pořádá Infocentrum Outdoored po dvou podzimních výletech mikrobusem – výlet adventní.
Tentokrát se vydáme do Kutné Hory a na tvrz Malešov.
Výlet pořádáme v neděli, protože pouze v tento den se
koná adventní slavnost na tvrzi Malešov.
Sejdeme se v 9.30 hodin v infocentru. Nejdříve pojedeme do Kutné Hory, zaparkujeme poblíž chrámu sv.
Barbory. Tady si každý účastník může zvolit vlastní
program na tři hodiny. Doporučujeme návštěvu Galerie Středočeského kraje, která sídlí v opravené Jezuitské koleji v sousedství chrámu sv. Barbory. Mimo
jiné výstavy se tu koná výstava portrétů malíře Alfonse
Muchy. Za návštěvu stojí samotný chrám sv. Barbory a
kaple Božího těla. Impozantní je také výhled na Kutnou
Horu a údolí říčky Vrchlice. Poobědvat lze v blízkých
restauracích.
Potom se vydáme do blízkého Malešova. Tvrz, která
je v soukromém držení se otvírá třikrát do roka. Budeme mít možnost zúčastnit se adventu na tvrzi.
Kromě prohlídky se zaposloucháme do koled, podíváme
se na pohádku, nakoupíme na tržišti a zahřejeme se
svařeným vínem při pohledu z tvrze na vodní nádrž na
Vrchlici, nad níž tvrz stojí. Zde pobudeme dvě hodiny.
Do Týnce se vrátíme v 16 hodin a budeme očekávat
příchod Mikuláše.
Bližší informace v infocentru.
Pavel Knížek
Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady p. Václav Svoboda, vychází jednou za dva měsíce
uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26
tel.: 321 781 100, fax: 321 781 493, e-mail: [email protected] Tisk: Digi-press Kolín s.r.o.
Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 10006.
20
Download

Zpravodaj 5_2010.pdf