… Z PERA NAŠEHO KRONIKÁŘE …
p. Beneše
Historické připomenutí roku 1984
Činnost Místního národního výboru
Složení našeho Místního národního výboru v tomto roce nedoznalo změny. Úkoly,
které vyplynuly z celoročního plánu práce pro letošní rok, nebyly snadné a vyžádaly si
mnoho úsilí. Podařilo se odstranit některé nedostatky, ale některé přes velkou snahu
všech nadále přetrvávají. Práce našeho MNV se letos zaměřila na rozšíření služeb našim
občanům. Je třeba říci, že se nepodařilo uvést do provozu takové služby, v jakém rozsahu
bylo plánováno a to jsou bolesti: zřízení sběrny šatstva a prádla pro čistírnu ve Svitavách
a uvedení do provozu elektrický mandl, který dosud zahálí nečinně proto, že chybí
napojení elektrického proudu na budovu, kde bude mandl umístěn. Zatím zahájila činnost
provozovna VKUSu a to jednou týdně, vždy ve středu odpoledne v zasedací síni MNV.
Dále jsou to služby klempířské a vodoinstalatérské, které provádějí naši občané,
řemeslníci. Dále MNV zajišťuje cement a některé druhy vápna pro naše občany.
Obchod a služby
Prodejny potravin jsou u nás tři. U horní prodejny, která je zcela nevyhovující, bude
zapotřebí uvažovat o tom, aby v příští pětiletce byla postavena nová. Nabídka zboží
v těchto prodejnách je vázána na vykrytí dodávek od dodavatelských organizací.
V prodejně masa je stále nedostatek drobů z jater, ledvinek a sortiment uzenin na ohřátí.
Na všech prodejnách byly zavedeny sobotní prodeje od 8 do 12 hodin.
Pohostinství jsou u nás v současné době dvě, totiž jedno v horní a druhé ve střední
části obce. V tomto by bylo třeba vyřešit vytápění.
Zaměření naší prodejny obuvi a textilu je na levnější zboží, ale přes veškerou snahu
vedoucí s. Marty Němcové není možné zabezpečit levnou zimní obuv a teplé vlněné
ošacení. Do služeb patří i provozovna holičství, se kterou jsou v poslední době problémy,
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
1
které se snad podaří dobře vyřešit.
Průběh počasí
Od počátku měsíce ledna po celý měsíc mrzlo. Průměrná teplota v lednu 1984
činila -1,9°C. Nejnižší teplota v lednu byla -19,8°C. Za zmínku také stojí, že téměř celý
měsíc, přesněji 20 dní padal sníh. Měsíc únor nebyl o mnoho lepší. Průměrná denní
teplota činila -1,7°C, nejvyšší +6,4°C a nejnižší -21,3°C. Měsíc březen byl srážkově pod
normálem. Nejnižší teploty v březnu dosáhly -14,4°C a celý měsíc mrzlo. Duben byl
srážkově normální, nejvyšší teplota dosáhla +20,2°C a nejnižší -11,4°C. Měsíc květen byl
slabě pod normálem. V červnu ještě asi čtyři dny byly mrazíky. Záznamy za druhé
pololetí roku nám říkají, že v měsíci červenci zaznamenala průměrná denní teplota
+15,7°C. V tomto měsíci teploměr vystoupil na +30,4°C a minimální teplota byla
zaznamenána -1,7°C. Měsíc srpen byl na srážky chudší, průměrná denní teplota činila
více než v červenci a sice +17,1°C a minimální byla opět pod nulou -1,4°C. Poslední
čtvrtletí roku se vyznačovalo příchodem podzimu a tak průměrná denní teplota v měsíci
říjnu činila +9,8°C a v listopadu +4,1°C a v prosinci už to bylo -1,5°C.
Jednotné zemědělské družstvo
Rok 1984 byl pro družstevníky v naší obci úspěšný. Ve výrobě obilovin se
družstevníkům podařilo vyrobit oproti plánovaným 5,06 tuny z jednoho hektaru
z celkové plochy 811 hektarů ve skutečnosti 5,2 tun z jednoho hektaru.
Ve výrobě brambor bylo navíc vypěstováno 686,7 tun, což představuje výnos 27,45
tun z jednoho hektaru. V tomto roce nebyl v našem družstvu splněn nákup cukrovky a
luštěnin. Základním ukazatelem úrovně živočišné výroby je výroba mléka. A právě
na tomto úseku si velice ceníme práce ošetřovatelů dojnic z našeho JZD, kteří v roce
1984 dosáhli nejvyšší roční dojivosti 4.546 litrů mléka. Trvale dobrých výsledků
dosahují ošetřovatelé prasnic. 23 (dvacettři) odchovaných selat na jednu prasnici je
rovněž nejlepší výsledek, který byl dosažen na našem okrese.
Na úseku investiční výstavby byla v roce 1984 soustředěna veškerá pozornost jak ze
strany nadřízených orgánů, tak i našeho družstva především na blížící se termín
dokončení bramborárny, která měla již sloužit pro sklizeň brambor v letošním roce. Jedná
se o uzavřený, tepelně izolovaný objekt, který se skládá ze skladového prostoru, třídírny
brambor s těsnou návazností na sociální zařízení a kompletně vybavenou ubytovnou
s kapacitou s 30 (třiceti) lůžek pro brigádníky. K objektu bramborárny patří i manipulační
venkovní plochy a potřebná komunikace, která svým rozsahem a živičnou povrchovou
úpravou vytváří ucelený dojem celé stavby, která byla úspěšně v měsíci srpnu 1984
zkolaudována.
n. p. Kras Radiměř
Dne 16. dubna 1984 se pracující n. p. Kras v naší obci přestěhovali
z nevyhovujících prostorů do nové výrobní haly. Pro pracovníky n. p. Kras, odloučené
dílny v Radiměři je to po všech stránkách dlouho očekávané zlepšení pracovních
podmínek. Pro úplnou spokojenost všech zaměstnanců je třeba dokončit výstavbu
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
2
sociálního zařízení a provést úpravu okolí závodu.
n. p. Karosa
Také druhý závod v naší obci, provozovna n. p. Karosa se dobře vyrovnává se
svými pracovními úkoly. MNV v Radiměři oceňuje pomoc pracujících obou závodů
Krasu i Karosy při plnění volebního programu.
Sušárna brambor
Sušárna brambor byla v provozu po celou dobu, dokud nebyly zpracovány zásoby
brambora na skládce.
Úprava naší obce
Úprava naší obce v roce 1984 pokračovala sice pozvolna, ale výsledky jsou
viditelné. Od jarních měsíců pokračovala rekonstrukce elektrické sítě od čísla popisného
275 (s. Blahoslav Janko) a v tomto roce byla také dokončena v celé obci. S touto
generální rekonstrukcí venkovního vedení se současně provádí výměna veřejného
osvětlení v celé obci.
Další neinvestiční akcí Z v tomto roce bylo naše koupaliště, které bylo v letošní
letní sezóně uvedeno do provozu. Pochvalu za pomoc při této akci si zaslouží především
mládež, která se podílela na dokončovacích pracích.
Zdárně také v tomto roce pokračuje do konečné fáze úprava nové požární zbrojnice
v dolní části obce.
Běžné údržbářské práce na zařízeních MNV byla prováděna po celý rok. Škoda jen,
že některá část našich občanů a to mladých si neváží, když naše čekárny jsou čistě
vybílené a zasklené, zábradlí u silnice je v pořádku a nově vylepené jízdní řády mají
neporušené sloužit občanům po celý rok.
Musím zapsat, že Miloš Dvořák, člen stavební skupiny, který si dal závazek, že
zkrášlí prostor u Hanusových, svůj závazek splnil a tento záměr realizoval. Dnes je
v místech, která byla dříve zarostlá křovím a kopřivami, krásný zelený trávník a v něm
vysázené pěkné červenolisté javory. Takových činů bychom u nás v Radiměři potřebovali
více.
Základní devítiletá škola
Ředitelkou školy zůstává Drahomíra Prchalová, zástupce ředitele na škole není
ustanoven, poněvadž na škole není počet tříd, při kterých se tato funkce ustanovuje. Na
počátku školního roku 1984/1985 bylo na škole zapsáno 137 žáků, z toho v 1. – 4.
ročníku 76 žáků a v 6. – 8. ročníku 61 žáků. Personální obsazení na škole jevilo již
omlazení sboru, takže z minulého školního roku zůstali na škole: s. Dufková Marie,
Šindelářová Jitka, Švrčina Jan, Hájková Věra a Benešová Olga. Z mladých nových sil
byli na školu ustanoveni: s. Antonín Javůrek a nekvalifikované síly s. Ladislava
Lidmilová a Lenka Benešová. Obě jsou absolventky gymnázia. Ve školní družině pracuje
od počátku školního roku s. Pavla Svobodová. Školnici již dlouhá léta na škole zastává
Věra Bauerová, s ní se o pořádek ve škole starají dvě uklízečky Vlasta Pechrová
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
3
a Marcela Šplíchalová. Vedoucí kuchařkou v jídelně je Miluše Loukotová, druhou
kuchařkou je Božena Dvořáková a pomocnou sílou také Božena Dvořáková, starší.
Kulturní život
V letošním roce bylo v naší obci včetně plesů celkem 8, slovy osm zábav, při čemž
některé plesy byly málo navštívené. Proč málo zábav a proč slabé návštěvy? Odpovědí
by mohlo být několik, ale myslím, že hlavní důvod je generační. Na zábavu s dechovkou
nejde mládež a s hudbou moderní zase nedostanete střední nebo starší generaci, které
dříve na zábavy chodily. Kam půjde vývoj lidové zábavy?
Sport
V tělovýchově a sportu u nás v Radiměři slouží tělocvična zdejší školy a v létě
nový sportovní areál za bývalou cihelnou, který většinou slouží k fotbalovým utkáním.
V celé naší vlasti již v tomto roce se cvičenci pilně připravovali na Celostátní
spartakiádu v roce 1985. Ženy v naší Tělovýchovné jednotě Sokol začaly chodit do
tělocvičny školy z počátku pouze z důvodů pohybu a nápravném cvičení po celodenní
práci. Později si řekly, že to zkusí a budou nacvičovat skladbu žen. Jak začínaly, poslyšte
úryvek příspěvku v našem Radiměřském zpravodaji: ,,Začaly jsme jenom tak, pro zábavu
a abychom udělaly něco pro svoje zdraví. Spartakiáda byla v nedohlednu a my začaly
zkoušet první cviky. Brzy jsme ale zjistily, že jestli chceme skladbu nacvičit, musíme
zapnout na plno. Do tělocvičny jsme chodily pravidelně dvakrát týdně, když někdo
vynechal, musel se doma doučovat, protože čas začal nějak rychleji běžet a cviky tak
ladné byly pro zvládnutí čím dále namáhavější. V tělocvičně byla teplota skoro na bodu
mrazu, venku mnohem hůře, ale my jsme opět přišly, abychom se dostaly o krok dále.”
Potud úryvek z článku. Radost jsme měli všichni, když naše ženy cvičily na Strahově, ale
o tom se opět zmíním až v zápisech příštího roku.
Pohyb obyvatelstva
Jak vypadal v letošním roce pohyb obyvatel v Radiměři? ÚBÝVÁ NÁS KAŽDÝM
ROKEM. Tak v tomto roce se k trvalému pobytu v Radiměři přihlásilo sice 18 osob, ale
naproti tomu se jich z trvalého pobytu odhlásilo dvakrát více, to jest 37 osob. Narodilo se
12 dětí, z toho 6 děvčat a 6 chlapců. V naší obřadní síni bylo uzavřeno 12 sňatků. Musím,
ač nerad, zaznamenat, že v tomto roce nám zemřelo 11 občanů. K 31. 12. 1984 byl stav
obyvatel 1.194 občanů.
zpracovala Peňázová Anna
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
4
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 2014/2015
Dne 7. února se opět otevřely dveře naší školy budoucím
žáčkům prvňáčkům.
K zápisu letos přišlo 8 dětí: Josef Bauer, Natan Doubek,
Veronika Klofandová, Monika Prchalová, Eliška
Stejskalová, Tomáš Štefek, Tina Trojtlerová a jeden
přespolní žáček Pavel Švejda.
Děti poprvé zasedly do školní lavice a řešily rozmanité
úkoly, které si pro ně tentokrát připravila opička Žofka a její kamarádi ze ZOO:
malování, psaní, povídání, poznávání písmen, barev a tvarů, počítání do 5 i různé
zajímavé úkoly na interaktivní tabuli. Všichni budoucí školáčci si vedli skvěle a Žofka je
proto odměnila několika krásnými dárečky.
Věříme, že se všem ve škole líbilo, a těšíme se na shledanou v září.
Za kolektiv ZŠ Alena Kolářová
Naše školička a ekologie
Letošní rok v květnu dokončujeme ekologický projekt „Učíme se ruku v ruce
s přírodou“. Tento projekt vychází z grantového programu revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí v prioritní oblasti I - Přírodní školy. Celá investice
v rámci projektu a to 64 370,- Kč je financována z těchto zdrojů.
Do realizace projektu se zapojili žáci, pedagogové a rádi bychom požádali i rodiče
a ostatní dospěláky o pomoc při založení přírodní učebny, jež bude využívána napříč
výukovými předměty a zpřístupněna i pro mimoškolní aktivity.
Na co všechno se můžeme do dubna 2014 těšit?
• Dokončené a ohraničené školní arboretum s různými druhy dřevin a jejich popisky,
které jsou přizpůsobeny pro výuku. Bohužel dřeviny zakoupené a vysázené
v loňském roce na jaře byly z části zničeny či někým vykopány a odneseny, proto
je budeme muset opětovně zakoupit a dovysázet.
• Školní zahradu s prvky přírodní zahrady příznivými pro život hmyzu, ptactva a
rostlin. Zahrada bude plnit funkci naučnou rekreační pro žáky školy, školní
družiny či místní mateřské školky.
• Ekosystém rybníčku, pergolu, sítě na upevnění přírodnin, venkovní tabule,
oblázkovou řeku, suchou zídku (na její tvorbu sháníme opukové kameny),
geokoutek, ovocné a okrasné keře, pěstitelský vysoký záhon, bylinkovou zabrádku,
popisky biotopů, naučnou stezku, krmítka a budky, hmyzí hotel, luční porost,
divoký koutek, kompostér a meteostanici.
Našim cílem je dokončit učebnu v přírodě vhodnou pro práci třídních kolektivů, pro
výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, ekologie a výtvarných činností.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
5
Touto cestou bych ráda oslovila Vás, občany. Mílovými kroky se blíží jaro a Vy se
chystáte na své zahrádky. Najde-li se mezi Vašimi keři, bylinkami a rostlinami nějaká,
které máte více a nevíte, co s ní, rádi ji od vás přijmeme a zasadíme do naší přírodní
učebny. Nebo ještě lépe, přijďte si svou rostlinku k nám zasadit sami a vždy, když
pojedete kolem školy, budete vědět, že právě to je ta vaše.
Moc děkujeme za jakoukoli věnovanou rostlinku či pomoc.
Mgr. Jana Selicharová
Ohlédnutí za 8. školním plesem a poděkování
Letošní školní ples ZŠ Radiměř byl uspořádán dne 21.2. t.r. na sále ZD Radiměř. Na
hosty čekala bohatá tombola (malá i velká), program tanečních vystoupení. Nejprve
zatancoval taneční kroužek při ZŠ Radiměř pod vedením paní učitelky Kamily
Mlejnkové. Příjemným zpestřením byla dvě vystoupení skupiny Street Dance z Březové
nad Svitavou pod vedením p. Davida Částky. O dobrou náladu se po celou dobu plesu
staral DJ Jakub Soušek. Celým večerem provázeli báječní moderátoři Karolína
Linhartová a Roman Krištof. O to aby vše probíhalo v klidu a v pořádku se starali
zástupci SDH Radiměř II Miroslav Kaupa a Pavel Prudký.
Poděkování za všestrannou pomoc při přípravě plesu patří manželům Bednářovým,
Kudovým, Linhartovým, paní Sokolové, Janečkové, Mikutové, Němcové a paní
Lipenské.
Ceny do tomboly poskytli: Oční optika Iva, firma Kozák, pánské oděvy-NARI, SUPER
ZOO, OK Štaud, TV servis Římal, zlatnictví Tábery, Unikum Žišková, hračky WIKY,
Oáza zdraví-Pavlíček, pedikúra Marková, Alpine, Sekovi Svitavy, A.M.D. Svitavy,
Elektrima, BEA-sypané čaje, Generali, Svitavská tiskárna, lékárna Harmonia Svitavy,
p.Veselý, Primátor Náchod, Nova Servis Ferro, restaurace Pod Kašnou, studio Visage,
lékárna LEBO, Květena Jaroslava Skálová, ponožky Lucie, vinotéka Rozverný hrozen,
kadeřnictví Zelinková-Šimková, Popelman, Hradecká lesní a dřevařská společnost,
Ulrich Šplíchal, Maresch, lékárna Dr.MAX , Ravensburger, Katrin, Donap, Hartman,
Levovi, p.Dufek, B.O.R., manželé Kadlecovi, Bednářovi, Linhartovi, Kudovi, Sokolovi,
Obecní úřad Kamenná Horka, Jiří a Jakub Gruber Vendolí, NOPEK, p.Jiří Solil, ČSOB
pojišťovna, FIBERTEX, AMD Mototechna Svitavy, EVT, LIKO, p.Klofandová, Jindřich
a Renata Kinclovi, p.Burešová, p.Selicharová, J.Jindra, manželé Satrapovi, Junkovi,
Peterkovi, Janečkovi, Šplíchalovi, Lipenští, TJ Radiměř, Kovošrot, p.Škorpík, Poličská
stavební, p.Krištof, p.Šindelářová, p.Gerischrerová, M.Šplíchalová, ranč Hidalgo, V.
Němec, M. Hledík, Mohatex, Květena Kaktus, Obecní úřad Radiměř, Aqua Radiměř,
Albert Hypermarket, 3B Computer, farma Korouhev, ZD Sebranice, Cestovní kancelář
Rady na cestu .cz, Souškovi, Kavalír.
Za organizátory plesu
RNDr. Libuše Findejsová, třídní učitelka 9. ročníku
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
6
ZVEME VÁS
Pozvánky z farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Svitavách,
Milí přátelé a členové sboru,
Přijměte prosím několik informací a pozvání.
Nejbližší akci, na kterou bych rád upozornil je divadelní představení:
Oskar a růžová paní ve Svitavách
Ve svitavském divadle Trám zahrají Jan Sklenář a Martina Eliášová hru Oskar a růžová
paní podle stejnojmenné povídky Érica-Emmanuela Schmitta. Pondělí 10. března 2014
od 19 hodin. Vstupné: 130,- Kč
Protože jsme představení ve Svitavách iniciovali, chceme Vás i touto cestou pozvat.
Oskar a růžová paní vypráví o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho
pečovatelky babi Růži. Neúnavný rozumbrada, který zase tráví své dny v nemocnici, má
díky hře moudře potrhlé ošetřovatelky, možnost prožít si celý dlouhý lidský život. Od
dětství, přes pubertu, první lásku, starosti dospělých a druhou mízu, až po stáří. Otázky,
starosti i zážitky, se kterými se nechce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje ve
svých dopisech Bohu.
Humorné peripetie a pikantní dětské glosy, se střídají s dramatickými okamžiky
ubíhajícího Oskarova života. V koncertu pro dva herce si protagonisté v rychlých střizích
zahrají hned patnáct postav příběhu.
Síla a hloubka příběhu spočívá v tom, jak autor přiměje čtenáře (zde diváky) okem dětské
duše promýšlet téma víry, života, umírání i smrti.
Dále Vás zveme:
Na středu 12. března plánujeme Ekumenické setkání v rámci Světového dne modliteb.
V úterý 18. března od 10 hodin se koná "Kavárnička" - aneb setkání pro starší
i střední generaci. Na minulém setkání, kterého se zúčastnilo na 20 lidí, chceme navázat
pravidelně každé 3. úterý v měsíci. V březnu bude hostem svitavský pravoslavný kněz
Mojmír Kříž, který po úvodní pobožnosti vystoupí s tématem: Vyprávění z cest po
Svaté zemi.
Dovoz a odvoz na setkání je zajištěn. Ujistěte o tom prosím případně ty, pro které by
imobilita mohla být problémem. Pravidelné i nepravidelné akce najdete v kalendáři na
internetových stránkách: http://svitavy.evangnet.cz/kalendar
Srdečně zdravím, Filip Keller, evangelický farář ve Svitavách
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
7
TJ RADIMĚŘ SRDEČNĚ ZVA NA
„KARNEVALOVÉ
VESELÍ“
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Kdy: 22. března 2014
Kde: Sál ZD Radiměř
DĚTSKÝ KARNEVAL MAŠKARNÍ VESELICE
Začátek: 14,00 hod.
Konec: 18,00 hod.
Vstupné: děti – 20,-Kč
dospělí – 50,- Kč
Začátek: 20,00 hod.
Konec: ??? hod.
Vstupné: 100,- Kč
•K tanci a zábavě hraje:
DJ Tomáš
•Rej masek s odměnou
•Každá maska obdrží malý
dárek
•NEJLEPŠÍ MASKY obdrží
zajímavé ceny
•Malá tombola
•K tanci a zábavě hrají:
EPICENTRUM JEVÍČKO
•Tradiční rej masek
•Každá maska obdrží Welcomedrink
•NEJLEPŠÍ MASKY obdrží
zajímavé ceny
•Velká tombola
•Doprava tam i zpět zajištěna
19,30 z dolního a 19,45 z horního
konce
OBČERSTVENÍ PRO MALÉ I VELKÉ ZAJIŠTĚNO
Radiměřský zpravodaj Březen 2014
8
INZERCE NEJEN PRO KLUKY A MUŽE
Jaroslav HNÁT, autobusová doprava, Radiměř 444
Pořádá výlet do Brna na výstavu TECHAGRO
v první den výstavy, v neděli dne 30.3.2014,
odjezd plánován
v 7:30 hod ze Svitav, AN, 7:45 hod Hradec nad Svitavou, Obecní úřad,
7:55 hod Radiměř lihovar, 8:05 hod Banín, 8:10 hod Lavičné, 8:20 hod Bělá nad
Svitavou, 8:30 hod Moravská Chrastová a dále nástupní místa dle dohody
CENA DOPRAVY je 159 Kč, děti do 15 let 129 Kč
Cena vstupného 160 Kč základní,
100 Kč senioři od 60 let, ZTP a ZTP/P a děti od 6 do 15 let,
rodinné vstupné 2 + 2 až 4 děti 200 Kč, děti do 6 let zdarma
Předběžný návrat do 18 hodin
Objednávky na telefonu 461 594 170 nebo 603 49 46 46 Hnátová
Radiměřský zpravodaj Březen 2014
9
INZERCE
Smíšené zboží Kamila Škrancová
Otevírací doba:
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek 7:30 – 12:00 hod 13:30 – 15:30 hod
Sobota a Neděle
9:00 – 11:00 hod
• Každý den čerstvé pečivo.
• V prodejně zakoupíte kojeneckou vodu a pramenitou vodu z výrobny
Aqua za příznivé ceny.
• V prodejně si můžete objednat na oslavy chlebíčky, obložené mísy,
zákusky, dorty.
• Dále nabízíme nákupy až domů. Nákup + 30 Kč za dovoz. Objednávka
den předem do konce pracovní doby na tel. čísle 604 154 551.
• Rozvoz bude probíhat mezi 10:00– 12:00 hod hodinou následující den.
Rozvoz se týká pouze v pracovních dnech.
Radiměřský zpravodaj Březen 2014
10
POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2013 – VČETNĚ
DOPLNĚNÍ ZA PROSINEC 2013
Stav k 01.01.2013
Stav k 31.12.2013
…………………………………………….
…………………………………………….
1 102 osob
1 094 osob
Přihlášeno k trvalému pobytu …………………………………..
21 osob
Miloslava Zavoralová, Leoš Vraspír, Hana Hlaváčková, Jan Čermák, Petra
Havlíčková, Adam Šplíchal, Jakub Šplíchal, Martin Řehůřek, Vlastislav
Moravec, Petra Řehůřková, Martina Řehůřková, Lenka Buchtová, Dominik
Buchta, Jana Lednická, Miroslav Mička, Alice Bálková, Soňa Ehrenbergerová,
Vladimír Němec, Lada Peřinová, Petra Vítková, Tomáš Dubišar.
Odhlášeno z trvalého pobytu …………………………………..
24 osob
Jaroslav Hřebíček, Alena Hřebíčková, Kristina Fišerová, Jana Adámková,
David Hájíček, Vlasta Novotná, Alena Zugarová, Jaroslav Kolář, Alena
Mauerová, Martina Pohorská, Jana Stodolová, Jana Uličná, Radoslav Pospíšil,
Veronika Smrkalová, Jan Jančík, Šarlota Jančíková, Nikola Pulková, Eva
Vraspírová, Alena Šantorová, Barbora Šantorová, Marcela Kašparová, Helena
Doležalová, Bohumil Jančík, Jiřina Jančíková.
Narozeno
…………………………………………………………..
8 dětí
David Řehůřek, Aneta Víšková, Adam Šudoma, Lena Mjachká, Ondřej
Podzemný, Amálie Myšková, Jana Teplá, Radka Gerišerová.
Zemřelo
…………………………………………………………..
13 osob
Zdeňka Škrancová, Helena Šplíchalová, Ladislav Komoň, Radek Vach, Věra
Kinclová, Růžena Čepičková, Miluše Svobodová, Eva Srnečková, Jiří Totušek,
Danuška Jelínková, Vlasta Pechrová, Zdeněk Matoušek, Marta Pospíšilová.
Uzavřené sňatky …………………………………………………… 4 páry
Petra Machová
Lucie Vaverková
Simona Štefková
Lada Kobzová
–
–
–
–
Luboš Trnečka
Ladislav Olšer
Petr Sadloň
Josef Peřina
Radiměřský zpravodaj Březen 2014
11
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti za měsíc prosinec 2013 a leden 2014
Jana Teplá,
Radka Gerišerová,
Rostislav Helešic a
Viola Nečasová
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslaví
své životní jubileum
Mauerová
Libuše
86
Trávníček
Ladislav
67
Pospíšilová
Marta
82
Kopecký
Miloslav
66
Gruber
Josef
82
Obr
Jaroslav
66
Moravcová
Blažena
81
Bartoňová
Růžena
80
Fedrselová
Ludmila
76
Menichová
Marie
73
Srnečková
Anna
73
Haraštová
Zdeňka
71
Štoudková
Marie
69
Sedláková
Božena
67
Škrancová
Josefa
67
Klofandová
Marie
67
Moravec
Milan
67
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
V měsící prosinci jsme se rozloučili s paní Pospíšilovou Martou
Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada: Mgr. Jaroslav
Junek, Mgr.Radka Satrapová, e-mail pro příspěvky: [email protected] Příspěvky nejsou
redakčně upravovány. Zpravodaj je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce
www.radimer.net
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: [email protected] Uzávěrka příštího čísla bude 20.března 2014
Radiměřský zpravodaj Březen 2014
12
Download

… Z PERA NAŠEHO KRONIKÁŘE … p. Beneše Činnost