… Z PERA NAŠEHO KRONIKÁŘE …
p. Beneše
Historické připomenutí roku 1980
Činnost Místního národního výboru
Uplynulý rok proběhl beze změn jak v osobě předsedy MNV, kterým byl s. Josef
Čepička, tak i v celkovém složení jak rady, tak pléna. Všechny komise MNV pracovaly
soustavně a pomáhaly řešit radě MNV stávající úkoly. Akce Z v naší obci vykazuje
dokončení posílení vodního zdroje prameniště Cikánka, dokončení výstavby nové
tělocvičny a na místě staré budovy vybudování sociálního zařízení k nové tělocvičně
a skladu pro technickou dílnu. V budově naší Základní školy bylo přebudováno vytápění
z lokálního na vytápění elektrickými akumulačními kamny.
Průběh počasí
Průběh počasí v roce 1980 byl velice kolísavý. Počátek roku začínal mrazy,
11. ledna bylo -15°C a 13. ledna -22°C. Březen byl bez sněhu, přes den již hřálo
sluníčko a v noci byly zaznamenány mrazíky - 6°C až -10°C. Koncem dubna 25. napadl
nový sníh. Ještě 22. května byla stále zima.
Léto se v tomto roce nijak nevyznamenalo. Bylo deštivé, většinou oblačno
a sluníčka jsme si užili málo. Za zmínku ještě stojí, že v měsíci červenci jsem
zaznamenal pouze 3 dny bez deště. Srpen byl teplotně pod normálem, chladný a také
deštivý. Jak vidíte, léto jsme si neužili.
20. října již přišel první mráz a způsobil škody na vegetaci. 17. listopad mám
zaznamenán jako slunný den s teplotou +13°C. Následující dny se rychle měnily.
30. listopad přináší sníh a mráz -9°C. Nastalo mrazivé vpravdě zimní počasí s mrazy až
-19°C. Polovina prosince přináší oblevu a déšť. Takové počasí bylo až do Vánoc.
30. a 31. prosince bylo jarní počasí, k večeru jasno s velikými červánky. V noci
řádila silná vichřice. Na Nový rok, bylo to v 10 hodin, se v několika minutách setmělo
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
1
a začalo hustě sněžit – úplná sněhová bouře. Tak se do dějin naší obce zapsal příchod
nového roku 1981.
Jednotné zemědělské družstvo
V důsledku nepříznivého počasí byly všechny jarní polní práce ve srovnání s léty
minulými opožděny.
Osev jarních obilovin na ploše 479 hektarů a setí 34 hektarů hořčice byl ukončen
21. dubna 1980. Počasí zimního rázu stále komplikovalo práce zvláště při výsadbě
brambor.
Žňové práce začaly až koncem srpna a hlavní sklizeň obilí byla ukončena 29. září.
Po tomto termínu zůstalo ještě sklízet 20 hektarů ovsa, který nebyl zralý, a proto
ukončení žní zdržel. U obilovin bylo dosaženo průměrného hektarového výnosu 46q, což
není na letošní rok špatný výsledek.
Od 1. ledna 1980 má naše Jednotné zemědělské družstvo založenou Pamětní knihu
kulturního sálu. Vedle vlastní Kroniky je to další dobrý čin pro uchování vzpomínek
generacím příštím.
Síť provozoven
Síť provozoven a jejich obsazení zůstávají v podstatě nezměněny.
V prodejně textilu nastoupila opět po mateřské dovolené prodavačka Milada
Jílková.
Vedoucí pohostinství Jednoty p. Josef Ruml se v důsledku adaptačních prací v bytě
dočasně přestěhoval do Opatova a k nám do zaměstnání dojíždí. S ním v podniku
pracuje, jako druhá síla náš občan Petr Cvrkal. V dolní části obce se hostinec otevírá jen
v odpoledních hodinách a vedoucí se mění. Po p. Gruberové zajišťuje provoz p.
Baldíková.
n. p. Kras Radiměř
Začaly přípravné práce na rekonstrukci provozu n. p. Kras v Radiměři. Náklad
stavby původní činil 4 781 000,- Kč a je zařazen v plánu již od roku 1977. Bude
postavena jednopodlažní hala s vyhovujícím zařízením potřebným pro modernizaci
výrobního procesu.
Život obce
•Úkoly v akci „Z“ byly dokončeny. Posílení vodního zdroje prameniště Cikánka,
dokončení výstavby nové tělocvičny, rekonstrukce elektroinstalace budovy školy a školní
jídelny. Dále bylo započato s výstavbou nové prodejny v dolní části obce.
•Požárníci v dolní části obce si postavili moderní kuželnu a v horní části si vybudovali
klubovnu.
•TJ Sokol buduje v obci areál zdraví.
•Od 1. listopadu bylo opět uvedeno do provozu holičství pracovnicí dojíždějící ze Svitav.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
2
Provozovna je otevřena každý pátek po celý den.
•Po deseti letech byl v naší obci proveden soupis ovocných stromů a keřů. Situace
vypadá následovně, 1.800 kusů jabloní, 421 hrušní, 99 vlašských ořechů, 289 třešní,
95 višní, 1 broskvoň, 2 meruňky, 117 slív, 1.170 švestek, 452 angreštů a 1.066 rybízů.
•Dne
1. listopadu 1980 bylo provedeno na celém území ČSSR sčítání lidu, domů a bytů.
Údaje uvedu v této kronice, až budou zpracovány.
•V
hrubé stavbě je dokončena výstavba nových bytových jednotek pro členy našeho
družstva v prostoru u Hauptova mlýna.
•Na
opuštěné usedlosti Uličných u fotbalového hřiště se po nejnutnějších opravách
nastěhovala paní Miřejovská se synem.
Kulturní život
Lidové zábavy a plesy se konaly jednak v kulturním sále JZD, nebo v sále
pohostinství Jednoty u Rumlů. V létě byly pořádány karnevaly na koupališti.
Nepěkně se zachovali škůdci přírody, kteří po velikonoční zábavě polámali
vysázené stromky na výstavišti Svazu chovatelů.
Ještě se musím zmínit o naší lidové knihovně, kterou pečlivě vede knihovnice
Emilie Urbancová. Knihovnu navštívilo v roce 1980 592 čtenářů, kteří si vypůjčili 3 713
knih.
Základní devítiletá škola
Školství v naší obci zůstává oproti minulému roku ve stejném rozsahu. Do funkce
zástupce ředitele po s. Jos. Ondráčkovi byl ustanoven od 1. 9. 1979 s. Jan Švrčina
z Hradce nad Svitavou, přichází k nám z I. ZDŠ ze Svitav.
Do 1. třídy bylo zapsáno 25 žáků, školní docházku dokončilo 17 žáků 9. třídy,
z nich 3 žákyně šly studovat na střední odborné školy, 4 žákyně na dvouleté školy, 2 žáci
do tříletého učebního oboru a 8 žáků do ostatních učebních oborů.
Na škole se nevyučuje náboženství.
15. června 1980 se konalo u nás sportovní odpoledne, ve kterém vystoupily se
spartakiádními skladbami starší žákyně místní ZDŠ společně se žákyněmi ZDŠ ve
Vítějevsi a Březové.
Zdravotní péče
Obvodní lékař MUDr. Karel Kratěna podal zprávu o zdravotnictví v obci.
V lékařské stanici bylo vyšetřeno 4.175 občanů. Bylo vykonáno 351 preventivních
prohlídek a 320 návštěv u nemocných. 254 osob bylo práce neschopných.
Provoz našeho zubního ambulatoria byl různorodý – střídal se personál. Od
1. ledna 1981 bude obsazení stabilizováno.
Počet bezpříspěvkových dárců krve z naší obce letos poklesl v důsledku infekční
žloutenky.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
3
Pohyb obyvatelstva
Během roku 1980 ubylo v naší obci 30 obyvatel. K trvalému pobytu se přihlásilo
12 občanů a naproti tomu se odhlásilo 47 občanů. Narodilo se 20 dětí. Uzavřeno bylo 19
sňatků, z nich 10 v naší obřadní síni. Zemřelo 15 občanů. Počet obyvatel naší obce
koncem roku 1980 činil 1.229 občanů.
zpracovala Peňázová Anna
ZPRÁVY Z OBCE
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 21.1.2014
Zastupitelstvo obce na svém 21.zasedání projednávalo kromě běžných organizačních
záležitostí následující:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Výstavbu nového kravína včetně doprovodných staveb v areálu ZD Radiměř.
Záměr představil ing. Nechvíle. Jedná se o rozsah prací za cca 70 mil. Kč. Zahájení
výstavby – 08/2014, dokončení 12/2015. Realizací této výstavby dojde ke
zmodernizování této zemědělské výroby a ke vzniku dalších pracovních míst.
Zastupitelstvo schválilo tento záměr jednomyslně.
- Poplatek za likvidaci odpadů v roce 2014
- Rozpočet obce na rok 2014
- Rozpočtový výhled na rok 2014-2016
- Nového předsedu kontrolního výboru a nového člena kontrolního výboru
- Určení cen za prodej obecních pozemků – ceny zůstaly i po změně zákona stejné –
40,- Kč za 1 m2 u zastavěných ploch a 8,- Kč za 1 m2 u ostatních ploch
- Cenu stočného na rok 2014 ve výši 37,95- Kč za 1m3 vč.DPH
- Smlouvu o koupi budovy bývalé MŠ na horním konci od firmy Reality Mouřenín.
Obec se bude snažit tuto budovu opravit a využít ve prospěch našich občanů
- Žádosti o koupi pozemků
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Protokol o kontrole na akci Kanalizace Radiměř ze dne 14.10 a 16.10.2013 od
poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí. Byly kontrolovány všechny
doklady, týkající se akce od úplného začátku . Při kontrole byla zjištěna
2 pochybení u výběrových řízení, která organizovalo bývalé vedení obce v roce
2008 a 2010.Za tato pochybení byl kontrolním orgánem Ministerstva životního
prostředí navržen odvod(pokuta) z částky dotace ve výši 572.500,- Kč a 46.000,Kč, tzn. celkem 618.500,- Kč. Tato částka není dosud konečná a právoplatná,
stávající vedení obce se proti rozhodnutí kontroly odvolalo. O konečné výši
odvodu (pokuty) definitivně rozhodne příslušný finanční úřad.
- Rezignaci stávajícího předsedy kontrolního výboru na funkci předsedy a člena
tohoto výboru
- Informaci o konání obecního plesu dne 15.2.2014
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
4
- Rozsudek Krajského soudu pobočka Pardubice. Ing. A.H. podal žalobu na Obec
Radiměř na určení nezákonnosti zásahu obce Radiměř ze dne 1.8.2013. Soud
žalobu na Obec Radiměř zamítl a nepřiznal žalobci náhradu nákladů řízení.
Plné usnesení ZO je k dispozici na webových stránkách obce a na úřední desce obce.
POPLATEK ZA ODPAD V ROCE 2014
Zastupitelstvem obce byla dne 21.1.2014 schválena nová vyhláška o výši poplatku za
komunální odpad na rok 2014.
Pro rok 2014 je poplatek za odpad ve stejné výši jako v roce 2013 tj. 550 Kč/osobu, děti
do 15ti let 450 Kč.
Důvody pro osvobození od poplatku byly rozšířeny. Od poplatku je osvobozen:
a) poplatník narozený v průběhu kalendářního roku
b) poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 81 a více let věku
c) poplatník, který je třetím nezaopatřeným a každým dalším nezaopatřeným
dítětem v rodině do 15 let věku včetně
d) poplatník, který je třetím nezaopatřeným a každým dalším nezaopatřeným
dítětem a zároveň se nepřetržitě připravuje na výkon budoucího povolání až
do věku 26 let včetně
e) poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně (Radiměř č.p. 170) a zároveň se
v obci celoročně nezdržuje
f) poplatník, který se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v
zahraničí
g) poplatník, který se v místě pobytu celoročně nezdržuje a není znám jeho
skutečný pobyt
h) poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a
zároveň má pobyt v obci
i) poplatník, umístěný nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v léčebném nebo
sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení
j) poplatník po dobu umístění ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody.
Nárok na osvobození a úlevu musí poplatník správci poplatku prokázat!
Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově a stejně jako vloni nejdříve od
1.3.2014 a nejpozději do 31.8.2014. V případě problémů s uhrazením poplatku
jednorázově, je možné v tomto období 1.3.-31.8.2014 sjednat splátkový kalendář. Pokud
poplatky nebudou uhrazeny do 31.8.2014, bude obec povinna vymáhat dlužné částky dle
daňového řádu.
Celé znění vyhlášky č. 1/2014 je k dispozici na webových stránkách obce www.obecradimer.cz v odkazu úřední deska – vyhlášky
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
5
POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa se v roce 2014 nemění a zůstává 100 Kč/ za prvního psa a 150 Kč/za
každého dalšího.
Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově a stejně jako vloni nejdříve od
1.3.2014 a nejpozději do 31.8.2014.
STOČNÉ NA ROK 2014
Zastupitelstvo obce dne 21.1.2014 schválilo výši stočné ve výši 33,- Kč bez DPH. Cena
stočného včetně DPH je 37,95 Kč.
Odečet stavu vodoměru pro stanovení vodného i stočného bude probíhat současně vždy
v únoru a v srpnu. Po zpracování těchto údajů Obcí Radiměř budou vystaveny faktury
a rozeslány poštou k odběratelům. Fakturu za stočné lze uhradit hotově do pokladny
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce, který bude uveden na faktuře. Vždy je
nutné uvést variabilní symbol pro správné připsání platby.
TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI
Síť kontejnerů byla v roce 2013 rozšířena a v současné době je její kapacita dostačující.
V roce 2013 jsme do firmy EKOKOM získali za tříděný odpad částku ve výši
90.240,50 Kč. Tento příjem je využíván na náklady za služby firmy LIKO, která nám
účtuje poplatek za jednoho poplatníka ve výši 612,- Kč. Obec tak doplácí na každého
poplatníka 62,- Kč a na všechny úlevy a osvobození, které jsou uvedeny ve vyhlášce.
Díky těmto příjmům nemusí obec zvyšovat cenu za likvidaci odpadu.
Děkuji všem občanům, kteří se zapojili do systému třídění a využívají sběrné nádoby
k určeným účelům a šetří tak naše životní prostředí.
KONTEJNER NA ŠATSTVO
Nově bude naproti bývalému obecnímu úřadu u č.p. 167 umístěn BÍLÝ kontejner na
použité oblečení s označením TEXTIL. Tento kontejner bude obsluhovat firma
DIMATEX CS spol. s r.o., Stráž nad Nisou a bude zajišťovat 14 denní svoz.
Obec zajistí pouze umístění kontejneru. Kontejner bude umístěn na své stanoviště do
konce ledna 2014. Kontejner obsahuje návod k použití a popis toho, co do kontejneru
patří a co ne.
Do kontejneru patří veškeré ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, rovněž párová nositelná obuv. Textil musí být zabalený a zavázaný do
igelitových tašek a pytlů.
Do kontejneru nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete na to, že s tímto materiálem bude při
zpracování ručně manipulováno.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
6
KONTEJNER NA DROBNÝ ELEKTROODPAD
Od firmy ASEKOL získáme 1 kontejner na drobný elektroodpad . Tento kontejner bude
v únoru 2014 umístěn v budově obecního úřadu.
Do kontejneru patří drobné elektro zařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,
MP3, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače a další elektrické zařízení tohoto
charakteru) a baterie a akumulátory.
Do kontejneru nepatří úsporné žárovky a zářivky, které jsou odpadem nebezpečným.
Roman Satrapa
starosta
CO SE DĚLO V NAŠÍ OBCI V ROCE 2013 ?
Rok 2013 byl s ohledem na rozsah prováděných akcí jedním z nejnáročnějších.
Připomeňme si nejdůležitější události.
Kanalizace Radiměř
Podařilo se úspěšně dokončit největší investiční akci naší obce za dobu její existence.
Jsme rádi, že můžeme sdělit, že vysoutěžená cena nebyla překročena. Za velký úspěch
považujeme i to, že se podařilo vyjednat nad rámec rozpočtu provedení asfaltového
povrchu na vedlejších komunikacích v celé šíři. V původním rozpočtu bylo počítáno
pouze s vyspravením jednoho metru vozovky nad kanalizací. Nad rámec poskytnuté
dotace dokázalo současné vedení získat na akci kanalizace dotaci z Pardubického kraje
ve výši 6 milionů Kč. Termín realizace byl o 2 měsíce posunut, termín kolaudace však
dodržen byl. Kolaudace proběhla ke dni 29.11.2013 a byla bez závad.
Základní škola Radiměř
Do obnovy objektů Základní školy nebyly vloženy prostředky již po mnoho let a některé
konstrukce začaly vykazovat doslova havarijní stav. Začalo zatékat do tělocvičny,
akumulační kamna byla na pokraji životnosti, o celkových tepelných ztrátách celých
budov nemluvě. Podařilo se sehnat dotaci ve výši téměř 8 milionů korun a všechny
rizikové konstrukce byly opraveny. Byla vyměněna okna, zateplen obvod budovy,
provedeny nové krytiny na plochých střechách včetně zateplení těchto střech. Místo
akumulačních kamen bylo provedeno nové topení deskovými radiátory, kde zdrojem
tepla se stala tepelná čerpadla. Bylo provedeno přebroušení a přelakovaní podlahy
v tělocvičně.
Zastupitelstvo obce jednohlasným schválením této akce řeklo jasně, že si přeje, aby
základní škola v naší obci i nadále pokračovala v nezměněném rozsahu.
Další činnosti v roce 2013
- Příprava nového územního plánu obce
- Pasportizace komunikací v obci
- Vypracování plánu rozvoje obce
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
7
- Organizace výběrového řízení na zateplení MŠ (realizovat se bude letos)
- Organizace výběrového řízení na regeneraci veřejně přístupné zeleně (realizace
bude letos)
- Zpracování projektové dokumentace na zřízení 6ti bytů na bývalém obecním úřadu
(realizace proběhne na přelomu 2014-2015)
- Zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi u silnice pod kostelem
( realizovat by se mělo letos)
- Proběhla veřejná sbírka na opravu ciferníku kostelních hodin
Kulturní akce pořádané obcí Radiměř
- Zájezd do zahradnictví STARKL a do Kutné Hory
- Posezení s kosmetičkou na OÚ
- Kulturní akce pro seniory na sále ZD
- Drakiáda na hřišti TJ
- Vánoční výstava v zasedací místnosti OÚ
Z výše uvedených skutečností je patrné, že rok 2013 byl pro obec opravdu hektický
a nezbývá než poděkoat všem, kteří se na společném díle podíleli. Bohužel se mezi
našimi občany vyskytují i tací, kteří nepřejí tomuto vývoji a snaží se dělat vše pro to, aby
nám naši práci znechutili a znepříjemnili. Bohužel se nejedná o konstruktivní opozici,
která by byla přijatelná a správná. O těchto aktivitách našich spoluobčanů Vás budeme
v některém z dalších zpravodajů informovat.
Josef Češka
místostarosta
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 2014/2015
Volám, volám všechny třídy,
sešity, pera, bílé křídy.
Písmena, háčky, čárky, křížky,
všechno, co čteme z krásné knížky.
Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
které píšeme na tabuli.
Děti, děti, přidejte se,
ve škole všichni sejdeme se...
A kdy?
Zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku školního roku
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
8
2014/2015, který se uskuteční v pátek 7. února 2014 v budově školy od 13:00 hodin.
Zápisu se zúčastní děti narozené mezi 1.9.2007 až 31.8.2008. Zápisu se zúčastní také
děti, kterým byl na rok 2013/2014 udělen odklad školní docházky. S sebou je třeba vzít
rodný list dítěte. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky v hlavní budově ZŠ.
Letošním zápisem bude děti provázet opička Žofka a její kamarádi.
A na jaké úkoly se můžou budoucí prvňáčci těšit? Na povídání, malování, psaní,
poznávání písmen, barev a tvarů, počítání do 5... Zkrátka na vše, co mají správní školáčci
umět.
Za zaměstnance a žáky ZŠ Radiměř Mgr.Radka Satrapová
Vážení tříkráloví přátelé,
ráda bych vám všem touto cestou poděkovala za zdar letošní tříkrálové sbírky
v oblasti, kterou spravuje naše Charita.
Tváří v tvář všem těžkostem sbírka sama a Charita vůbec u veřejnosti, dárců
i dobrovolníků obstála. Toho jsem si vědoma a velmi si této přízně vážím. Při letošním
koledování jsme vybrali 387 574 Kč (v loňském roce 346 tis.). V Radiměři se
vykoledovalo 22 543 Kč.
Řada z vás se také na tomto pozitivním výsledku osobně podílela. Díky všem
štědrým dárcům a obrovskému nasazení dobrovolníků - koledníků pomůže výtěžek
v humanitární oblasti v zahraničí i v tuzemsku.
Přímo ve Svitavách a v okolních obcích, kde působíme, pak pocítí klienti Charity
Svitavy pomoc zcela konkrétně. Z větší části výtěžku pořídíme nový automobil, kterého
budou moci využívat hlavně ti, kteří mají potíže se samostatně pohybovat. Automobil
bude upraven pro přepravu osob na invalidním vozíku.
Uživatelů naší pečovatelské služby neustále přibývá. Těšíme se, že je tak budeme
moci snadněji doprovázet k lékaři, na nákupy, za jejich zájmy. Automobil také umožní
přepravu těm, kteří využívají další nabídku naší pečovatelské služby, a to vykoupání
v bezbariérové koupelně na Jungmannově ul., kde naše Charita provozuje další sociální
službu: Světlanka – centrum denních služeb.
Všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek i samotným králům děkuji za nesmírnou
ochotu a nasazení a těším se na setkání s vámi na tradiční akci Poděkování tříkrálovým
koledníkům. Ta letos proběhne 24. května, jako vždy v areálu farního úřadu
Římskokatolické církve na Školní ul. ve Svitavách.
Mé poděkování také patří za velkou pomoc při zapečeťování, rozpečeťování
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
9
a samotném sčítání obsahů kasiček panu starostovi, Romanu Satrapovi.
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy
ZVEME VÁS
Výlet ,,Rozkvetlé jaro“
Kulturní komise pořádá 8. března 2014 výlet za jarní inspirací do našich zahrádek
v nedalekém okolí.
První zastávka – Doubravice nad Svitavou
• Pštrosí farma – šlechtitelský chov pštrosů.
• Zahradnictví – jedno z největších u nás, kde naleznete plno rostlin a dalšího
zahradního zboží.
Druhá zastávka – Zámek Rájec-Jestřebí
• Bohaté interiéry zámku vyzdobí kvetoucí keře kamélií, staré až padesát let, spolu
s historickými i novodobými květinovými aranžmá.
Vstupné: 120 Kč dospělí
80 Kč senioři, studenti, děti nad 10 let
• Možnost obědu v zámecké restauraci dle zájmu.
Cestování ukončíme v Šebrově, kde probíhá 6. ročník prodejní výstavy orchidejí a
tulipánů v zahradnickém centru.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
10
Odjezd: 8. března 2014 v 8:00 hod. z horního konce po zastávkách
Návrat: 16:00 – 17:00 hod.
Poplatek: 50 Kč za osobu v autobusu
Přihlášky: do 5. března 2014 na Obecním úřadu Radiměř, tel.: 461 594 133
Dobrou náladu s sebou, když nic nekoupíme, tak se potěšíme.
Za kulturní komisi
Peňázová Anna
ŠKOLNÍ PLES
ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
Jak si vedou naši nejmladší na halových turnajích
Na přelomu roku se naše přípravka zúčastnila dvou turnajů. První se konal ve
Svitavách a zúčastnilo se ho osm mužstev – tři týmy ze Svitav, Jaroměřice, Březová nad
Svitavou, Bystré, Městečko Trnávka a Radiměř. Hrálo se systémem každý s každým,
takže naši malí reprezentanti sehráli sedm utkání. Na turnaji se nám zadařilo, jednou jsme
prohráli, dvakrát remizovali a čtyřikrát vyhráli. Nakonec jsme tedy obsadili krásné třetí
místo.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
11
První zápas s červeným týmem Svitav jsme vyhráli 1:0. Druhý zápas, který jsme hráli
s týmem z Bystrého, skončil remízou 1:1. I třetí zápas, s Trnávkou, skončil remízou,
tentokrát 0:0. Čtvrtý zápas jsme hráli s nejlepším týmem turnaje, se žlutým týmem
Svitav. S nimi jsme prohráli 1:2. Předposlední zápas jsme opět hráli se svitavským
týmem, tentokrát s modrým, se kterým jsme vyhráli 3:0. V posledním zápase jsme se
utkali s Březovou a zvítězili jsme 1:0. Na závěr turnaje bylo připravené překvapení.
Jednalo se o speciální zápas mezi vybranými hráči z okresu na jedné straně a vybranými
hráči ze svitavských týmu na straně druhé. Tento zápas překvapil jasným vítězstvím
výběru okresu 6:0. Z našeho týmu výběr reprezentovali Daniel Bednář (brankář) a David
Bauer, který přispěl k vítězství jedním gólem a dvěma asistencemi. David Bauer byl
navíc zvolen nejlepším hráčem turnaje.
Prvního turnaje se jmenovitě zúčastnili : Daniel Bednář, David Bauer, Petr Doubek,
Natan Doubek, Jan Gerischer, Vojtěch Stejskal, Josef Bauer, Ondřej Kincl, Vojtěch
Přikryl a Karel Křivinka.
Druhý turnaj se hrál v Jaroměřicích a zúčastnilo se ho také osm týmů. Tentokrát
byla mužstva rozdělena na dvě skupiny. V první skupině hrály tyto týmy : Jaroměřice,
Prostějov B, Jevíčko a jeden tým z Polska. My jsme hráli ve druhé skupině společně
s Prostějovem A, Knínicemi a Konicemi.
První zápas jsme hráli s favority turnaje Prostějovem A, s nimiž jsme prohráli 7:0.
Druhý zápas s Konicemi byl klíčový. Skončil remízou 1:1 a proto přišly na řadu penalty,
ve kterých jsme prohráli. Poslední zápas jsme hráli s Knínicemi. V tomto zápase jsme
dali šanci hráčům z lavičky, kteří nám zajistili výhru 6:0. V posledním zápase, který jsme
na tomto turnaji odehráli, jsme se utkali s Jaroměřicemi o 5. místo. Jelikož se už
nejednalo o medailová místa, dal jsem možnost i nejmenším hráčům, kteří poctivě chodí
na tréninky. V zápase jsme prohráli 4:0. Nakonec jsme tedy skončili na 6. místě. Můžeme
být ale s našimi výkony spokojení, sehráli jsme vyrovnané zápasy, jen nám chybělo
trochu štěstí.
Na tomto druhém turnaji nás reprezentovali titíž žáci s posilou Adriany Němcové
aRicharda Polacha.
Všem hráčům tímto děkujeme za dobrou reprezentaci TJ Radiměř a těšíme se na
další zimní halové turnaje. Dále bych se rád obrátil na rodiče potencionálních hráčů, aby
své děti přivedli mezi nás. V případě zájmu, se můžete přijít podívat na tréninky, které
probíhají v tělocvičně, vždy ve středu a čtvrtek od 17:00. Můžete mě také kontaktovat na
tel. čísle 739 183 014. Jedná se o děti narozené mezi lety 2003 – 2008.
Za přípravku TJ Radiměř
Jindřich Kincl
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
12
INZERCE
Smíšené zboží Kamila Škrancová
Otevírací doba:
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
7:30 – 12:00 hod 13:30 – 15:30 hod
Sobota a Neděle
9:00 – 11:00 hod
• Každý den čerstvé pečivo.
• V prodejně zakoupíte kojeneckou vodu a pramenitou vodu z výrobny Aqua za
příznivé ceny.
• V prodejně si můžete objednat na oslavy chlebíčky, obložené mísy, zákusky, dorty.
• Dále nabízíme nákupy až domů. Nákup + 30 Kč za dovoz. Objednávka den
předem do konce pracovní doby na tel. čísle 604 154 551.
• Rozvoz bude probíhat mezi 10:00– 12:00 hod hodinou následující den. Rozvoz se
týká pouze v pracovních dnech.
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
13
POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2013
Stav k 01.01.2013
Stav k 31.12.2013
…………………………………………….
…………………………………………….
1 102 osob
1 094 osob
Přihlášeno k trvalému pobytu …………………………………..
21 osob
Miloslava Zavoralová, Leoš Vraspír, Hana Hlaváčková, Jan Čermák, Petra
Havlíčková, Adam Šplíchal, Jakub Šplíchal, Martin Řehůřek, Vlastislav
Moravec, Petra Řehůřková, Martina Řehůřková, Lenka Buchtová, Dominik
Buchta, Jana Lednická, Miroslav Mička, Alice Bálková, Soňa Ehrenbergerová,
Vladimír Němec, Lada Peřinová, Petra Vítková, Tomáš Dubišar.
Odhlášeno z trvalého pobytu …………………………………..
24 osob
Jaroslav Hřebíček, Alena Hřebíčková, Kristina Fišerová, Jana Adámková,
David Hájíček, Vlasta Novotná, Alena Zugarová, Jaroslav Kolář, Alena
Mauerová, Martina Pohorská, Jana Stodolová, Jana Uličná, Radoslav Pospíšil,
Veronika Smrkalová, Jan Jančík, Šarlota Jančíková, Nikola Pulková, Eva
Vraspírová, Alena Šantorová, Barbora Šantorová, Marcela Kašparová, Helena
Doležalová, Bohumil Jančík, Jiřina Jančíková.
Narozeno
…………………………………………………………..
7 dětí
David Řehůřek, Aneta Víšková, Adam Šudoma, Lena Mjachká, Ondřej
Podzemný, Amálie Myšková, Jana Teplá.
Zemřelo
…………………………………………………………..
12 osob
Zdeňka Škrancová, Helena Šplíchalová, Ladislav Komoň, Radek Vach, Věra
Kinclová, Růžena Čepičková, Miluše Svobodová, Eva Srnečková, Jiří Totušek,
Danuška Jelínková, Vlasta Pechrová, Zdeněk Matoušek.
Uzavřené sňatky …………………………………………………… 3 páry
Petra Machová
Lucie Vaverková
Simona Štefková
–
–
–
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
Luboš Trnečka
Ladislav Olšer
Petr Sadloň
14
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti za měsíc prosinec 2013
Jana Teplá
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslaví
své životní jubileum
Fedrsel
Antonín
92
Fialová
Vlasta
66
Hledíková
Miluška
85
Gerischerová
Jarmila
66
Doležalová
Josefa
83
Horký
Ladislav
66
Miklánek
Vlastimil
83
Marková
Olga
82
Najt
Josef
79
Marková
Jasna
75
Harašta
Ladislav
74
Bělehrádková
Milada
73
Kinclová
Vlasta
73
Haraštová
Aloisie
72
Svoboda
Antonín
71
Obrová
Hana
68
Veselý
Milan
67
Bauerová
Jindřiška
66
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada: Mgr. Jaroslav
Junek, Mgr.Radka Satrapová, e-mail pro příspěvky: [email protected] Příspěvky nejsou
redakčně upravovány. Zpravodaj je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce
www.radimer.net
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: [email protected] Uzávěrka příštího čísla bude 20.února 2014
Radiměřský zpravodaj Únor 2014
15
Download

Únor 2014.pdf - Obec Radiměř